Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Steylitz 
— 237 
Stefllitz 
Ts,c,l V. 
7 ftctbmamt, E., Mechanik, 
planiert, P.. Stell»!, 
weltie, P., Pensionair. 
.vnmmc, N.. Mechanik, 
.(uiiltj, Pensionair. 
.\ti)66, G., Mechanik. 
.Möitifl, 91., Gärtner, 
üiiibeitbcrg, H.. Maurer. 
Wellig, A., Maler. 
Schüch, H.. Mechanik. 
Schuuvanz. W.. Diätar. 
Spiegel, E.. Reittier. 
Sreinmanu. M.. Ww. 
Tlieifel, 91., Optiter. 
^oigt, G., Beamt. 
yicictuatm, F., Pen- 
fionnir. 
8 E Trenkel, R., Buchhblg. 
(Berlin.) 
V. Lübke, 9l., Buchbdl. 
Bcevkow, 21., Stuflan 
Burgharbt, 21., Schnhm. 
Gronkopf. F., pcitf. 
Schnvru. 
.ystflen. G., Maurer, 
.vcvnttatm, O., Lehrer. 
>Us;l)aner,E.n.J., Geschw. 
Allein, G., Äfttt. 
Wische, E., Buchdruck. 
.Hoch, W., Kutscher. 
Krüger, j., Friseur. 
Üöichc, 23., Ww. 
Malliies. I., Rohrleg. 
Sdjioerblfeger, O., Mau- 
icr. 
Seite, Th., Ww. 
Seife, E., Mechanik. 
Witte, L.. Ingen. 
,iapke. 9l., Frau. 
V EWlnött), 0).Lfm.(Berlin.) 
V. Atühnask, E., Portier. 
Burgschweiger. O.. Bur. 
Diät. 
Heinrich, F., Ob. Gärtner. 
Hmrbsborfer, E, Bollz 
Beamt. 
Liiibm, 9l.. Ww. 
Rvlfs. 9t., Schriftseh. 
Scheele, 91., Royrleg. 
Schennemann, AI., Kfm. 
'5riiichmi, 91., Bnr. Beamt. 
3rt)stue, H., Sieg. Super 
im nt. 
5dmmr,z, F., Atanzl. Secr 
Schweiger, (£., Eo':c. 
Sauger. 
10 ii. lOa Banitulen. 
11 EAlinbt.F.,Ber1.Bnchl)bl. 
Bartfch, 91., erpeb. Secr. 
<^vhlke, W., Haupim. a. D. 
AtlHflCl, 9l., Ww. 
'.'iei)uabcr, W.. Secr. 
Psotenhauer.G., 9lrd)itcci. 
Schoppmetier, L., Rentier. 
12 i. a. F-'.chtesir. 73. 
E Fromm, ($., Rentier. 
(Berlin.) 
V. Witt. Ji)., Architect. 
,v>icffc, G., Geh. jlanzl 
Secr. 
a'vIIi*, R.. Güter-Er'pcd> 
o. D. 
^ aitb r, (S„ Zimnrerm. 
.v. . P.. Diatar. 
Mtugn, £\, Mfm. 
X'attgfufd), (I., älkaurermstr. 
Wurst, (>)., 5tfm. 
fyichtcfir. -> 
iKuiftcslctt. 
Schmargeudorser 
Weg. ->* 
Baustellen. 
<- Slriidtstr. -> 
"1 E Engel, (£., Ob. Post- 
Assist. 
Vi'ibst. M., Kfm. 
^!euendorf,E..Penüonair. 
-chanru, I., 5tfm. 
2chlapmamt, P., Actricrr. 
Schmidt, E., Ob. Telear. 
9l,sisi. 
r 2tmmcr, E., Lehrer. 
<- EBnnmamt, (IlVBcantt, 
xMaaimauu, G., Schllber- 
jbrk. 
putsche. G., Pensionair. 
VcVcbtie, Ä„ Stfm. 
Viu'ich, vl., Gärtner, 
'l’ithlmcmii, 9!., Maurer. 
Wafretifi), (£., Haublgsgeh. 
Criitirif, Mechanik. 
2djicfclbcm, A., Maurer. 
Weif, 9t.. Okm. Secr. 
^ E Nick'ter, F. H., Hvs- 
^ lischlermstr. 
AUdH'v,' Ä., uiu. Ober 
iorftcr. 
Ai'i', iS\., Invalide. 
■ytliu, E., Bur. Vorsieh, 
'umtse, P., Buchdruck. 
Roller, y(., Ww. 
^iiucdc, F., Milit. Anw. 
^cihd, Th., Luchhait. 
t'ou Spalding, H., Lentn. 
n. D. 
71 E Kcnnn, L'„ ytcmicc 
(Berlin.) 
V. Hopve, 91., Seilennstr. 
, Mas;, H., Manrer. 
Schab, Ä., Äuchbind. 
75 E Helb, F..Haildclörn. 
Collin, F., Maurer. 
Schabe. A.. Tischler. 
75a E Fuhrmann, (?., 
Maurer. 
Otto, H., Stuckat. 
76 E Babstübner, F., Kfm. 
Hilder, F., Geh. itmtgl, 
Secr. 
Klrpte, D.. Ww. 
ilammcvt, A., ituuschncv. 
Müller, ty, älffl. Secr. 
v. Pnstau. Th.. Kmr. 
Schulye, W.. .ti)logr. 
70a E Badstübuer, F., 
Mfm. (Nr. 70.) 
Elscyner, W., Bet:. In 
pect. 
Hanecke, M.. Sienogr. 
jUciiic, A.. Oberst z. D. 
MeeS, H., Ww. 
Paywalil, P., Geh. Cal- 
culator. 
StaMmeiier. Fr., BüUr 
rath z. D. 
^acharias.G., Hilfszeichn. 
77 E Wtcl)lc, E.. Nentier. 
Diuoiafoiußli, F.. Bahn 
nib. 
Höwin^, M., Gärtnerei- 
bysiyerin. 
78 Baustelle. 
70—81 Neubau. 
E Ursuu, jun., A., Ar- 
chitect (Gr.Lichterselbe.) 
82—85 criftirt nicht. 
Fichtestr. -> 
äß E Mülll'r, H., Ba»= 
unternehm. 
Ciiflcv, V., Mechanik. 
Gieje. M., Llsm. 
Holstein, MX, Gärtner. 
Stroiicnmim, I., Schnhm- 
mstr. 
Maas;, P., OoeUehr?r. 
Pudor.R., Neserenb. a.D. 
Scheer, O., Beamt. 
Weruicke. 15., l)r. phil. 
67 E. Müller, 'S., tiietmer. 
(ttUogau.) 
V.l5rchner.P., 9(rchitcct. T. 
Baltin, P., Phü'oqr. 
Ectert, P., Maurer. 
Fütterer, F., Lkaurer. 
Mluifif, O., Manier. 
Knappe. 9L, Schlosser. 
,Uod), A.. Walchfr. 
Üsl»flsslii,?.,I)r., Neferend. 
i’icielbt, 1,1, Ziirimeun. 
Marin^H.,Vcrsich.Beamt. 
Pipper, (y., Schlosser. 
Schulze. SJl., Wer. <3ccr. 
Schwaucke, As., Maurer, 
ii. Stulkrab, E., Neg. 
Secr. 
Waqner. A., Bausecr. 
88 E Müller, W., Reittier 
(Giopit.) 
V. Erchner, P., Architect. 
(Nr. 87.) 
Aogan. W., Lohr-r a. D. 
Branbt, M., Maler. 
(£ouait, As., Gcmeiiibcfrö, 
.(icfek, X., Mobelleur. 
Inlchke, A., l)r„ Asscsi. 
Nevcrmann.F., Geschafts- 
fuhr. 
Oeriel, P., Bnchbruck. 
P'ei'er, H., Gastw. 
Rie';. fr, Tapez. 
Sc'^eer. H.. Maler. 
S^uly, Jv-, Steinbruck. 
Comntctfvib, W., Atfrn. 
89  Hoizpi.lv. 
E Arobtrecht, ftaDif. 
(Berlin.) 
Weiack, C.. A^ohlenhbl. 
OlfEHci^licr^AUrn.fiBcrliit.j 
V. .Mruflcr, (steiicicrhcb. 
(S tilofiftv. V.) 
Auflustiu, W., -'Inchhbl. 
Aterstau, A.. Klempner. 
Mbiiiß, st., Maurer. 
VattfiC, P., Tischler. 
Lubwig, E., Glavbläs. 
Reickrwein.A.. Mathemank. 
Wölbe, R., Portier. 
Welttd, E., Hanbelsm. 
Wirth, (Sl., Mobistin. 
Wolf. 2.. Ww. 
Wollenhanpl, 2., Leutn. 
a. D. 
01 E ^ubarf) P., Dieitticf. 
Vliibreati, F., Llmlsbien. 
Büse, H., Kasseu-r'lssiit. 
n. D. 
Ganger, <£., Schneider. 
Hesse. R., Biichbmd. 
Maliwiv. O., Ob. Telegr. 
Assist. 
Nalnnann, M.. Ww. 
Ctrnbc, xi, Secr.  
ul Schaumann, iS., Coio 
nialwrhdlg. 
Tilaner, P.. Ww. 
Würiliner, H., Atfut. 
02 Bausteile. 
93 EEber, A.,Schlosselinstr 
E., Oberleutn. 
Loboltz. W, Mcchsliiif. 
Cwalb, M.. Verkäuferin. 
Hajeloff, H., Eisenb. Secr 
Her selber, ö., Eisenb. 
Technik. 
Dost. H., Asm. 
.Ucrficii, G., Pol. Sccr. 
Rau, I., Steinset). 
Römeth. A., Pianistin, 
fflucflfl, R.. .Yi)$o(ir. 
Schmibl, G., Geh. cypcb. 
Secr. 
Smneiber, P., Oberlehr. 
Will. H„ Gärtner. 
04 Baustelle. 
95 Gärtnerei. 
E Braun, F., Schneiber- 
mstr. ('Berlin) 
Gabe, P., Gärtnereibes. 
96. 97 Baustellen. 
98 E BUirn, C., Schlosser- 
mstr. 
Blum, L.. Anschläger. 
Gamack, Ä., Hanbelsm. 
Germeshansen, Z., Geh. 
Alaitjl. Dien. 
Hanbro, 9L, Magistr. 
Beamt. 
Hennig, N.. Beaml. 
Iaekel, E., Calculat.Asnst. 
Linke. H„ üarfiicimftr. 
Mcissel, M., Mechanik. 
Prange. O.. Mechanik. 
Speer. C.. Ww. 
Woelfcr. Tli.. Dr. phil. 
Wolss, W., Gastw. 
99 Baustelle. 
100 E Meyer, E., Lehrer. 
(^-riebrichSbagen.) 
E Melier, K., Lehrer. 
(Lchuyenstr. 2ti.) 
E Meyer, 9t., Metall¬ 
gießerei. 
V. Blnmenthal, C.,. Heb¬ 
amme. 
Möllnitz. K., Maler. 
Ritsche. ih, H-ilhrh. 
Rebbin, E., Maurer. 
Staaf, W, Slellmmstr. 
101 E Peschke, H., 9ieittier. 
BaaSke, 9t., Maurer, 
frischer, B. ii. Maler. 
Gabe, P., Gärtner. 
Hennig, K., faabrlarb. 
Müller, (51., Ww. 
102 E Hofsmann, Ss#/ Bier* 
verleg. 
Achenbäch. O., Mal»'r. 
Bobe. M, Fabrkarb. 
Hedel, C., Werkmsir. 
Himbt, A., Schneibermstr 
Almdka, I., Nangirer. 
Ationtwel), O., Hilfvorl). 
Lutte, M., Ww. 
Paoelack, G., Tischlcrmstr. 
Schul;, H., Hilft'arb. 
Wüthe, F., Fabrkarb. 
Zabach. P., Hilsöarb. 
103 E Hacker,(!.,Schlächter- 
mstr. T. 
Becherer, ??., Zimmerpol. 
Wenzel, L., Ww. 
Schloüstv. -> 
Schillcrstr. 
Äinifcc Wilhelmstr. -> 
1—3 Garten geh. z. Aiais'r 
WiiheUnsir. 11. 
•I E Lonbier, OK, Patern- 
aiitü. T. 
Döring, C., Gärtner. 
Les;baftt, I., Frl., Vieitt. 
ö E Schlickeysen. (!., 
tFriebrichslr. 0.) 
Gnnblach, E., WeichensteN. 
(Gemarkung Dahlem. -> 
(, E Weber, A., vw. Ober- 
bürgermsir. T. 
steife, 01, Gärtner. 
7 8 Park. 
9 E Vachiiimm,3.,Dr.phil., 
Pros., Oberlehr. 
10 E Henschcl, L., Atfrn. T. 
V. Zlrsall, AI., Atutscher. 
jlaiser Wilhelmstr. -> 
Schlosistr. 
-4r Lornstr. 
1 E Mcb. B., Frau. 
Mey & Co., Etabl. f. 
tiatib-u.5orstiutvU)idjaft 
k.T. 
2 Hol;platz. 
E Hccjc’ichc Erben. 
Struck Nachf., O., Brrnn. 
mathbla. T. 
2n E Jacotn, Sl., Rüttler. 
(Autzerhalb.) 
Bloß, L., Schmredemstr. 
3—7 Garten geh. 3. Nr. 8. 
8 E Haurt, I., Gnlsbes. 
(Schönow.) 
Sellach, A., Fuhrb. 
Zwiersch, A., Bääermsir. 
Schilbhornstr. ->• 
9 E Rohrbeck, H., Juwelier. 
Grunb, M., Frarr. 
Altem, L., 4lfm. 
Loesc, C., Schnhnnnstr. 
Licr, A, GrÄnkramliblg. 
9ioll, F., Der sich. Beamt. 
Scheubel. I., Olaitiier. 
SlanischewSty, A-, Werk 
führ. 
Störina, A., Maschinist. 
10 E Wenziq, M., ow 
Apothck. 
Dvpke, H„ Bildhauer. 
Ncnmanu, (r., Bnchhbl. 
Schritt, A., Hanptsteuer- 
amts-Assist. 
Struwe, O., Gärtner. 
Wurzel, I.. Alfm 
11 E Alrüger. (£.. Möbel- 
hblg. (Nr. 2ti.) 
V. Sctiulz. H., HanSbien. 
Belling, W., Ohsiiu. 
Gerber, F., Packmstr. 
Liebenow, Eh., 91eittiere, 
Möller, M„ Asm. 
Stern, G., Tapez. 
Ahorustr. -> 
12 E Eoitrab, 9l., Fleisch- 
wrhblrin. X 
Frank. G., Postpackmstr. 
n. D. 
— M, Modistin 
Freibling, M. B., Maler. 
mstr. 
u. Höuefi, R.. Thiermaler. 
Lange, E., Privatiere. 
Schappelt, R„ Burterhblg. 
Borgt. F., Schnhwrtiblg. 
12a EPoochl,H.,Conbitor. 
Amrhur, 91., Ww. 
Lehmann. W.. Bäckermilr. 
Marzahn, W.. Maler. 
Müller. M., Buchsenm. 
Pseilichmibt. I.. Plätterin. 
Schröder, Eh., Ww. 
Bermieth. Bur. 
Woike. M., Ww. 
12b E Zörner, 9!. Schlach- 
termstr. T. 
Bauer, %, Haubelsfrau. 
Kahler. H„ Obsthbl. 
9ieh)ors, 91.. Schmieb. 
Schmibtke, D., Ww. 
Siefert. F., Tischler. 
Wilbe, 23., Bersich. 9lgent. 
— E., Modistin. 
13 EbeNüve.A., Meblhblg. 
EabaniS, Eh., Reg. Baü- 
mstr. 
Koska, M„ Rechn. Rath. 
Poche, P.. Eigarreuhblg. 
Trübe, R., Atfm. 
Wolf, ?s, Ww. 
^ahl, W.. Rentier. 
14 Banstelle. 
15 E Berlinicke, 9l.,Reittiere. 
(Nr. 59.) 
OM01«, M., Landarb. 
Wöö, W., Hanbelom. 
Hanusch, G., Bauarb. 
Licr, W., Schuhnrmstr. 
Schmiebecke, E-, Tischler. 
16 E Ojerirfi, 2l., Atohlen- 
hdlg. T. 
17 E JurgenS. A., Reilliere. 
Jürgens, M., Gärtnerei. 
18 E Bacthge, I., Gutr-des. 
(Nr. 53.) 
V. Mahlorv, 9s., Maurer. 
Fiihse, E., Asm. 
Hahn, E., Kfm. 
Xielimaint, 91.. Manrer. 
Reinecke, Eh., ezped.Seer. 
— W., Pensionair. 
Thies, E., Fleischbesch. 
— Oietchto. FrlS. 
19 E. Dahlcmanu, I., Eisen- 
wrhblg. 
Gcuthe, F., Rcbaclenr. 
Loewecke,P., Okl). .Uonjl. 
Retli. 
Planetli, L., Aism. 
Schmiel, I., Rentiere. 
Thomaö, W, Bur. Bor- 
steher. 
20 Baustelle. 
E Läthge, I., Ojitldbcs. 
(Nr. 63.) 
21 E Schröder, E., 9ieittier. 
Beiger, I., Tischler. 
Gehrke. Th, Maler. 
Ali üb, Cv Maurer. 
Schöps, Ww. 
Setzeriuann, R., Schlosser- 
mstr. 
Bebber, W, Beaml. 
Walier, P., Zirmmerm. 
Weber. Tii, Gastw. 
22 E van ber Smissen, E.. 
Sameuhbla. T. 
Ruhe, 0., stUK. 
Tropp, I., Hanbelegarin. 
23 E Dahiemann, I., Eisen 
wriidlg. 
V. Gaeckö. H„ Gärtner. 
Biedermann, F. W., Fr hr 
Berl.-Buchhbl. ' 
Dobrawa, E., Friseur. 
Goerliver. M., Dr. phil., 
Oberlehrer. 
Judlin'sche chem. Waich 
anst. G. Lander. 
Liebig, A., 9lcchii. Slalsi 
van der Smissen, E.. 
0)ärtnereibes. 
Strans;. E., Direetor. 
Tropp. I., Haubclßfioftn. 
24 ach. z. 2."). 
25 E Bäthge, L., v^utsbes. 
26 E Krüger. E.. Möbel 
hblg. 
V. J»ft. 9l.. 9iohrleger. 
Brabaub, W., Tischlermstr> 
Got!ie.E.,0)cl).erpeb.Seer. 
Herzberg, W., Ehemik. 
Hoftmann, F., Glasermstr 
Mo$mat, M., Reittiere. 
Merlwiy, M., Post Secr. 
Müller, 91., Puyliblriu. 
Müye, W., Overqartn. 
Pichert, L., Rentiere. 
Ouiattowsky. E., 
Mechanik. 
9tiemanu, H., Handels- 
gärtn. 
Schülr. (?., Ww. 
Wanbam, F., Sentier. 
Zoste, E., Tischlcrmstr. 
27—25) 9iathhanS. 
E Gemeinde Stegliv. 
V. Westphal, At„ Rath. 
hanc-verwalt. 
9lmtS. ii. 0)emeinbe.Bur> 
T. 
O^eincindelasse. 
Gemeinbe-Bauantt. T. 
Eaualisat. Bureau. 
StenerBureau. 
Stanbesamt. 
Borch. R.» Gesäugn. Wärt. 
Sieger, 91, Gastw. 
0)rnncwaldstr. ->■ 
30 E Schwach, E., Rentier. 
(Berlin.) 
V. Müller, E., Ww. 
31 E Bergcmann, E. 9?., 
S.entier. 
Langer, I., Beamter. 
32 E Dahlcmnim, F-.,Gigctv 
thum. 
Ezarnectn, L., Klempner 
mstr. 
Knoke, C.. Beamier. 
Schirm. F., Ww. 
Schröber, O., Ma!ermstr. 
Wüstenhageu, A., Ww. 
33 Gemcmbeichulc. 
E Gemeinde Steqlit;. 
V. Fripe, G., Schulbien. 
31a Evaugel. Alirchc. 
34b faenerwehr - Depot. 
(Brandwache.) ' 
35 E Pasemann, W.. 
0)utc'bes.(Wraugelstr.l4.) 
Dadbert, 11., Wem. Bau 
Ausseh. T. 
Schröbe,. M., Ww. 
Wrangelsü. -> 
36 E Hösltf, O., Rentier. 
(Hohenzol/ernitr. 3.) 
Brüning, W, 0)astw. T. 
AUlrfnrstenstr. -> 
-<-LichlcrselberEhaussce.-> 
Baustellen. 
49 E Liebenow, W.,Lanl'iv. 
Schlmazek. I. u. N Frt. 
Näherinn. 
50 EJviuxö, O., Banquier. 
(Berlin.) 
V. Jany. P., Kfm 
Birkbuschstr. -> 
51. 52 (harten geh. z. 53. 
53 E Bäthge. I.. Ohilvbci. 
Bcrf, G., Rentier. 
Hering. H., O^ärrner. 
Schafter, 9l.. Bildhauer. 
Schnlh, G.. Tapez. 
5 t. 55 E Dahlemann, F., 
9ieittier. 
Dahlemann, F., Fnhrh. T. 
Goschkittwser, H., Pri¬ 
vatier. 
Schlüler, W., Zimmer.?. 
56 E Reicharbt'sche Erben. 
V. Hacker, E.. Schlächter 
in>'ir(Schi'bhornftr.l03.) 
9ieicharbt, E., Milchbbl. 
— I, Prrvaiier. 
57 E. Reicharbt'sche Erben 
V. Hacker, E., Schlächter 
mstr. (Schilbh.irnstr. 
103.) 
57 Borö, F., Ob. Gärtn. 
Hengelhaupt, 9l., Büchsen- 
nrachermstr. 
Janke, E., Meltthdlg. 
Siemers. F, Atfrn, 
Wiukelmann. 9l..Renbant. 
58 E Berlinicke, W., Guts- 
bei. 
59 E Berliuicke, A., 9ien- 
tiere. 
59a Baustelle. 
59b 9librechlShos geh. 3. 9U- 
brechtstr. lu. 
60 E Hollacks, G., Bä^cr- 
mstr. 
Eharyentirr, M., Gastw. T. 
Mollenhauer, H., Rechn. 
9ievii. 
Onaschnik, E., Eigarren- 
hbl. 
Boise, F., Bilbhauer. 
Wol's, H., Rechn. Rath. 
61 E Aluhligk Wikuer. 
Baugesch. (9lliornstr. 4.) 
V. Reäzeh, H.. Berwall. 
(Ar-uhligkShos 5.) 
Geläube am Neuen Bo 
tauischen Garten, G. m. 
b. H. T. 
Buchmann, F., Bahnhofs- 
Jnspcct. a. D. T. 
Fnuck, M., vw. Ob. 
Staatöunwalt. 
Jorbaii, O., pr. Thicrarzt. 
Ärnmhöfner, E., Wein- 
hdlg. 
Mayr, A., Photogr. 9ltel. 
Mund, H., Eigarrenfbrk. 
Plebt, M., Juwelier 
Stolte. E.. Dr., vr. Llrzt. 
Zürn, E., Porzellanhblg^ 
SU6rech‘ftr. 
62 E Kranfe, I., Schmiebe- 
mslr. 
Fiidier, M., Wie. 
Garde, P., Rohrieg. 
Atrause, S., Ww. 
63 Baustelle. 
64 E Bäthge, W., Landw. 
Hoffmaun, (£., Fonrage- 
hdla. 
Liliensiröm, 9l., Schriftsev. 
Schmidt, M., Ww. 
65 E Gottesleben, 9l., 
Eigeitthnm. (Breite- 
str. lost.) 
Krüger, M.. {JitsuK 
Alnimrei, O., Uisdilmnlir, 
Schoneberg, A., Fisch 
hdlg. * 
66 E. Henning. 9l.. Schläch 
term'tr. (Aibrechtstr. 2.) 
V. Schwendy, €).. Bnch 
binbmstr. 
" ernitein. B., Literak. 
Felbhammer, 0)., Ww. 
06a E Onitlmann, ($., 
Drogenhdl. T. 
Bei)cr, 9r., Alfm. 
OJicse. E., Eigarrenhblg. T 
Schniye. M. Fran. 
Swos, 9l., Batmbcnntt. 
Thnrlcy, Th.. Gastw. 
Westphal Nachf., I., 
Drogenhdlg. T. 
67 E Reinecke, Eh., Lanbw. 
Goletki, F., Sattlermsir. 
i)S E Birkholz, F., Schuhm- 
mstr. 
Beyer, R., Ww. 
Birbaum, H., Banl- 
Beantt. 
yirfholfl, S., Gesinbe-Ler- 
iiretlicrin. 
Fnhrrnann, R., DerrUsi. 
H.rnnusch, 0!aslw. 
Hin«, F., Maurer. 
Uretflo, B., Frt. 
Maischat. P., Schneibcr- 
mstr. 
Bauten, B., Fri. 
Studier, R.. Fischhdlg.1'. 
Thicbe, 91., Smnerbermsir. 
69 E Oiregor, 9l.. Ww. 
Eaile, Barbier. 
Erämer, I., Sleinseh. 
Pnschel, I., »Untiere. 
Schneider, M.. Bäcteriustr. 
Söiul;, 91.. Tapez. 
70 E Altfiger, 0)., Rendant. 
Stsgiiyer 9lnzeiger. 
Arnold, P.. Bausühr. 
Knuilr, 91., 9!cdaclenr. 
Lövcr'o. G., Bud)bruckerei. 
- W.. Ww. 
Lude. G., Genossensch. 
Beamt. 
Pseilschmidt, P, Messer- 
schmieb. 
9iiditcr, 9l., Portier. 
Schmidt. H., Alasienbote. 
71 E Zimmerms""'. I., 
AmtS u. -t. Bor 
sie. "r. 
Bcrbuud d. Handels 
gartner Deutschlands. T 
71 StrecTlorn, C., Tapez. 
v. Strombcck, Äayläit. 
Weine, I.. ftanfnt. 
— E., Lehrerin. 
Aticterstr. 
72 E Sch' fze, E., 91cnticv. 
Bergemaun. M.,, Ww. 
^rokmann, C., ftfw. 
Atrernie, Ll., Mabu'iii. -x 
Ladiiwitn, M., Ww. 
Pfund, K., Schnhmmstr. 
— E., Ww. 
73 E Kohlschmidi, A., Stell- 
nrachmstr. 
Balzer, 91, Völtchcrmstr. 
— L., Grünkramhdlnn. 
Durek, 9t., Abzieher. 
Dr. Siermann, vonn. C. 
Hille.Mineralwasscrfbrk. 
74 E Bartel. F. Gastw. X 
Gericke, A., 5lfm. T. 
(v. 1. April Nr. 16.) 
Hermes, F.. 9ienlier. 
Kirste, A., Maler. 
Latonr, I., Hesehblg. 
Lönge Nachf., G., Bau- 
gesch. 
— G., Asm. 
— M., Ftuii. 
Schartow, D. u. W., 
Ge'chw. 
Schirmer, I., Maurer-öl. 
Schönert. 0., Schneider- 
mstr. 
Wagner, H., Schnhmmsir. 
Zauder, 9t.. Dr., pr. 9lrzt. T. 
Zeis;, I., Buchhalt. 
75 E Strüwer'sche Erben. 
V. Strüwer, M., Ww. 
Dew'.tz, K., Gärtner. 
Eifert, F., Technik. 
Hcrholz. A>., Schnftsetz. 
Nivkoiv-ty, W.. A>fni. 
Schmih, I., 9leisenber. 
Steinauer, H.,* Schuhm» 
mstr. 
Stöckert, 9f., Eolonial- 
wrhdla. 
Bedder, W.,Schneidermstr. 
Flenöburgersir. 
?6 E Eilenfnsj'sche Erben. 
V. Neimanö, E., Geh. 
9iegistrat. 
Bürger. O..5l mpnermstr. 
Eileufutz, E., Ww. 
Hamburg, F., Schneiber¬ 
mstr. 
Ärccflow, E., Eisenwrhdtg. 
Obst, P.. Gürtler. 
— 9l.. Hebamme. 
Rabenölebeii, M., Obst- 
hblrin. 
Weckwert, At, Gem. Beamt. 
77 E Leo. 91.. Blerverleg. 
Dehr. nV, Sieisenber. 
D?n n L., Ww. 
Friese, Th., 9lrdiitect. 
Jungnickei. F., Wächter. 
Airievsdi.F-..Au7rsd)ncrmstr. 
Pavenfuh. W., Grünkram- 
hblg. 
Wiesinger, 9l., Posament- 
wrhblrin. 
78 E Aliebert, 9l., Apotheker. 
Amm, P., Ftiieiir. 
Brückner, 9i, Fabrt. 
Petnch, O., Rentner, 
(steege, 91., Bäckermstr. 
78a E Föhse, G., Se»seu» 
hblg. 
Kubale, H.. Beamt. 
Schröber, O., Beamt. 
79 E Dünste, B., Äpoth. T. 
9ldlcr'9lvoilieke. T. 
(i)nstke.'^.,Colonialwrhdlg. 
Wegner, M.. 9!entnerin. 
Hnbertnöstr. ->■ 
80. 81 E Hildebrand, P., 
Gasthofbes. T. 
Gastbosz.DcutschenHause. 
82 E Wettphal, 9l., 9lmtsf» 
nmuicvmhr. a. D. T. 
V Wegucr, M., Hauswar t. 
(Florastr. 1.) 
Bölnner, W., Garincr. 
Hofsmann. B.,Eolonialwr. 
— B., Atffnni. 
Jaehnert. W., Alfm. 
Me"-r, W.. Sdiuhmmstr. 
— 91., Schnhwrhbirin. 
de ^alaciov, R., Ksm. 
— & Eo.. Eommi|i.03csch- 
Pardnnann, E., Maurer- 
pol. 
Samt!, L., 9lentiere. 
Westphal. F„ Privatier. 
83 E Westpbal. 9!. 9lmto- 
ilianrermstr. (Nr. 82.) 
V. Wegner, M., Hanowarl. 
(Florastr. 1.) 
Alrause, 9l„ Alaitjl. 9lalh. 
Meyer. 91., Po'Nu^'eci. 
LStlULÜkt 
EXTRA FINE 
rA^i ist eins tier geistreichsten und fesselndsten 
Verstaiidssplela. - Pros. Or. Schubert 
v
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.