Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Stcgliü 
235 — 
Steglitz 
B,cii V. 
BerliN'Potvdamer 
Eisenbahn. -> 
8 Baustelle. 
£ Gemeinde Steglitz. 
DnppeMr.. -> 
0 f. <t. Dilppelitr. 32. 
E SlrnaO, W., Rentier. 
Gärtner, H., Monist!. 
Beamt. 
Gutschmidt, SS., kgl. 
Eisenb. VlidjUect a. D. 
KittZe. E-. Gtciiimctimftr. 
Lcmcke, O.. Lehrer. 
(3ri)ciifeleht, P., Buch- 
drnckereibes. T. 
— Gebr.. Buchdrucker« T. 
Stiele, 9t., Bucht,. 
Sollet, W., nped. Secr. 
10 E Raabe,E..^-onragebdlg. 
Raabe, (>)., Bäckermkr. 
Siiicfilicim, B.. Schnei¬ 
derin. 
11 Katholische Kirche. 
E AUthol. Gemeinde. 
12 £ Enleben, 51., Mnster- 
zerchn. • 
Bock. At., Schmied. 
— A., Ww. 
Kutter, E., kfm. 
Müller, AI., Steinträg. 
Neue. S., Tischler. 
Scholz, W., Schmied. 
— H., Vermietherin. 
3immermoim, £>., Maler. 
13 E Atmive, M.. A’lfut. 
(Berlin.) 
V. Müller, 'S., Schlosser. 
Binic^tiewicz, M., Schuh- 
m\\\iv. 
Jürgens, P.. Töpferinstr. 
Paetfch, M„ Peiisiüiinir. 
Schliche, I., Pol. Wackjt- 
mstr. 
Scstplwl, 03., Aifnt. 
Schlosiitr. -> 
Körucrstr. 
H'cvflstv. -> 
Baumschi le. 
E Atöner & Wobeijcn, 
Landsa. v'ärtn. (Gnnte- 
waldstr. 1.) 
Gmtcrbahuhof. 
E Tvivcutf. 
V. Ball). O., Eisenb. Stat. 
Assist. 
Bruncks, (£., Stat. AM. 
Mauc, Vl., Ww. 
Schaffen 3. H., Bl'U- 
maicrmlieu. T. 
Eisenbahn. ->• 
Neiiban. 
E Berl. Bororlo Elec- 
tricit. Seite. lBerlin) 
<- Berstfir. -> 
Kiihligkshof. 
VllbrntUsU'. 
1 EMuMbsli-i>/Jl.,StiiiI)Mii. 
Evpalle, V(., Geh. cvped. 
Secr. 
Schmeis;er, ti., Ohitobei. 
2 E Atnhligf & WisjmT, 
Baugesd). (VH)ont|ti.4.) 
V. Rect^elr, H., Verwalt. 
(Wr. 5.) 
Filialerpeditivn d. ,,'Ber 
linev XioIaUVliweigctV* 
Blanckner.H., Rechn.Rath. 
Bliimmr, P.. Rentier, 
v. Hildec-Heim, (£., Tvvt. 
häufle, 21t1., Seitfic-ipetiil. 
<5i’i)bel,.v., Meiri)slUUi(|ir, 
Wogtherr, M., Dr., Apo- 
tbcfci. 
3 E Atuljligf ct Wifzner, 
Bangesd). (Vlljornitr. 1.) 
V. Reckzeb, H., Ütcrnmlt. 
i'3lv. 5.) 
Dahms, i){., l)i\, Pros. 
ftitty, R., Baumstr. 
ItonU', E., Dr., sProf. 
Seil, Vs., uiu. Aiauytm. 
4 £ Attchligf, & Wisjiicr, 
Bangefch. (Vlhornstr. 4.) 
V. Reckzeh, H., Verwalt 
(Nr. 5.) 
Aüttner, (?., vw. Dr. 
v. Freyhold, E., Obern 
a. D. 
Hesse, (£., tuu. Baurath. 
^i'ichalöti, C., rkiechn. 
Rath. 
Seliger, C., Kammerge''. 
Neferend. a. D. 
6 E itutyHflt & Wisrner, 
Vauqesch. sAliornstr. 4.) 
V. Reüzeh, H., Verwalt. 
Vvo)>, M., Reniiere. 
MueS. H., Buchhdl. 
£emtfe, C.. .Rentier. 
JHnft, M.. jlfm. 
Strnvc, H., Gclj. Rech»., 
Ruth a. D. 
’SeuyDoi, V„ .Rumor. 
Solff, B., um. Pros. 
Bahnhof qeh. Albrech.str 
Albrcchlslr. ->- 
Kilrfiirstciistr. 
-<r Schlenstr. ->- 
l. '2 Karten geh. z. Schloß 
ftv. :u*. 
Hohenialleriiftr. 
3 E Haacf, Rentier 
lHolienzollerinir. :U 
V. Wolf, A., Schlosser. 
^niuiEitbnch, A., .^assirer. 
Üonl'ivr, P., .ufm. 
Pelrich. M., S»c«. Secr. 
Rosenfeid. (s., Theat. Di- 
red. T. 
Teszmar, M., Oberftsentn. 
a. D. 
Wever, A., Director. 
4 E. Haack. £>., Rentier. 
f.'oohm^ollmn'tr. 
V. Su'silmbcr, G„ Äaler. 
Dürniii'ser, l'J^ v., Di-- 
rcctot. 
Tannen'.'er^. H.. „tfui. 
u. LVuiffom, S., Hanptm. 
a. D. 
■<r Rothenbnr^slr. ->• 
."i E Äordo.u, R.. Rentier. 
Ellelms, R.. Rentier. 
•Ulieiiiev, iy„ ^antt'eanlt. 
Petero, (£•., Atfm, 
Rosenseld, ,(x, Mfitt. 
Sittf, i\, Pros. 
!». 7 BanireNelt. 
y E Mniljc1, C., Reittiere. 
<Rr. ».) 
V. .*öam\cf, C., Arbeit. 
Büttner. G„ Mhu. 
Hndler. (£•., Capellmstr. 
Malmt, (>•., fyviieiir. 
.Mcllüt'r, S„ Atfm. 
Klima, .U1, AlnuV. <3ecr. 
kretschmer. Ban-Secr. 
Lictselt, H.. Rentiere. 
Lindner, A.. Tectiniker. 
Pfeiuup, M.. Bürnensbrl. 
Äeiqt. \i., Eisenb. ^etr. 
Secr. 
Siliwf. 10., Vers. Veamt. 
Ü E .«'rnftc. E.. Rentiere. 
V. Sankst. A.. Miuiriier. 
Aderhold, S., Mechanik. 
VentharM, H.. Schriftsetr. 
Deltmann, E., Handarbei 
telin. 
tyi'nitrtv, W., Mfm. 
- E., 'Siv. 
Gerecht, A., Gastw. 
Nu‘*Uoyf, F.. Monteur. 
Iann ich, I.. y^iu. 
u. Mle st, W.. Ventil, a. D. 
Krieg A., SteiiercU).a. D. 
Mitli , E., Eapellmstr. 
Pledt, M., Goll'ichrnied. 
StDim ort, H., Gastw. T. 
Sü'ulz E., m. Amtsgcr. 
Rath. 
Sellin. V-, Ww. 
7iev, A.. Technik 
Snrsiitsii, E.. Rentier. 
SchloWr. -> 
Knrzcstr. 
BiUbuschstr. 
1 E v. Krnger, L.. Geh. 
Hofrath. (Gr. Lichter, 
fetde.) 
V. Hitler. A.. Drechsler. 
Drechsler, E.. Graveur. 
— s\., Pensionair. 
v. Dnrte, O-, Druckerei, 
-es. 
2 E BorgwlNdt. H., Maler. 
Borawardt. W., Maler. 
Dcflt1, L., Ww. 
Hartmann, W., Töpfer, 
llaptc, I., VJiauivvpol. 
P-rnly. G.. Bildhauer. 
Luandt, 8l., Pensivnair. 
Selfert, AI'., Schnflseh. 
3 E Pnls, I., Gärtner. 
4 Garten geh. z. 5. 
5 E Teuber, X, Ob. Post- 
Secr. 
Däflencr, E., Eisenb. Betr. 
Secr. 
Gros;, H., Schristsetz. 
Hotrvff. F.. Diätar. 
Ioliow, Goldalb. 
Planung P., Photogr. 
Berchan. R., Atfm. 
6 E Atrausc, R., Maschinen- 
mjlr. 
Hoffmann, P., Töpfer, 
krause, U., Pcnsionairiu. 
Reinsch, Ww. 
Scholz, ts., Alotbm. 
7 E BellUny. E.. Rentiere. 
(Schlvs;iir. D.) 
8—JU («arten fiel;, z. Rr. 7. 
. Mrtüstcmstv. -> 
11 fiel), v Martiteiunr. V.n. 
11a EHortwrch. E., Rentier. 
(xHumlmlb.) • 
V. Atritfl, G., Arbeit. 
Benihiiid, A.. Schlosser, 
kruq. R.. Treckivler. 
Olschinoki, G., Sleinsetz. 
Birkb'ischilr. -> 
Lcssiilgstr. 
Kantslr. 
Garten qch. z. Karitstr. n. 
4 E Seber, E.. Dr- Ob. 
Lehrer. 
Südendstr. 
5 E Reck, R., Amtsger. 
Roll). 
0 E Sriclil. 0., Stadt- 
bau-^nspect. 
Rclimfe, Jy., lapcv 
7 E ^ille. G.. l'eiircr. 
Ifsland, v. n. S-, Ren¬ 
tieren. 
Pohl, M., Ob. Lehrer. 
•Richter, G., Aliitschcr. 
Bansiellen. 
E Heese'sche Erben, 
kantstr. ->« ' 
Lichterfcldcr 
Chaussee. 
Schlosjstr. -> 
Stnttcplnti. 
1 E Gr. Berl. Strasrenbabn 
Art. Gcs. 
Vanstellcn. 
E Erdmann, <&., 93w. 
(Berlin.) 
Eisenbahn. -> 
8 E Erdmann, S., Rentiere. 
(Berlin.) 
V. Ramm, £)., Gärtnerei- 
bes. 
Ehln't, Jv., Lederwrsbrk. 
Gärtner. P.. MetaUschteif. 
Krien, P.. Photv^r. 
Lausch. Rentiere. 
Rekschle, ,*y., Maurer. 
Schleicher, VI., Vollzieh. 
Beaint. 
(5d)fot;fir. 
Lichtcrfcldcrstr. 
(ijel). z. Postüev Südende.> 
Stephanstr. 
1 Vansielle. 
•J. :i Baustellen. 
E Paul, ,v„ Pfandleiher. 
(Berlin.) 
4 E Paul. H., Pfandleiher. 
(Beilin.) 
Paul, O., Kfm. 
5 Baustelle. 
Pok'himentr. ->■ 
(j s. a. Potcdamerstr. 22. 
E Schulz. A., Gastw. 
Aniclonn, A., Piinaiier. 
Ernst, G.. Inqen. 
^•nichmutli, E„ ^erfinitr. 
^-ncho. E., Sriiliirtilcrmilr. 
.veriwlz. G„ Zuschneider. 
Kimift, A., lapt'v 
Mastp). O., klvmpiwmilr. 
Munzel, A., Ivuni Dr. 
Radike. I.. Äw. 
Witlmann. H., Gaslw. 
Oii E Pohlmann. A..Maurer» 
mslr. lSüdende.) 
Diebold, E., Betr. Inspect. 
a. D. 
Granbmann, E., Geh. 
R:chn. Rath a. D. 
Kravbes, 2h., Dr.phil. 
Liebensteiu.A.,Vorsteheriu. 
7 E Richter, {y., Tischlermslr. 
(Berlin.) 
V. Krüger, G., Poiticr. 
Dathe,M.Maaaz.Benvalt. 
Eberle, L., Maler. 
Grciir, E., uiu. Hauplm. 
Grüne, E., Sw. 
Her»», F-, Arrtiilcct. 
.•oossmaiut, E., Phütogr. 
Hutli, PK., Steiumetzlnstr. 
- 11, Sw. 
Klei», G., äUeiupner. 
Masche, El., Frl., Ääsche- 
lidl. 
Meyer, P., Atfm. 
Möller, E., Schmied. 
Moser, E., kfm. 
iUcljlö, F., Seilmstr. 
Rohleder, Ä., Lv'w. 
Schumann. Postbote. 
'Wcriiev, M.. Eal'it. a.D. 
8 E. Sanerland, ai.. .ufm.T. 
Sauerland, v-, Uthu. 
li Baniielle. 
10 Baustelle. 
E Leppelt. Lehrer. 
(Berlin.) 
11. 12 Garten. 
Südende. 
13—22 s. Südende. 
E Mau. H., Rentier. 
(Südende.)' 
23 Holzblay. 
E Schulze. A., Holzhdl. 
24—20 Baustellen. 
E BiircharM, A. 11. O-, 
Kslte. (Berlin.) 
27—2'.> Baustellen. 
:K) E Teste. L., Zimmer- 
mitr. l Rr. 31.| 
En^elmann. P.. Landbau- 
Iinpect. 
Sauer, ksnt. 
Tlnele, I., Rentiere. 
31 E leofe, L., Zimmer- 
nnir. 
Bohr, E., Pnvaticre. 
Es'.berger. P., Bersich. 
Boamt. 
Hemvel. S„ Steiiime(j. 
Herbst, L., Buchdruck. 
Horn, G., Pliotogr. 
Mf'Uiier, I., Schnhmmstr 
32. 3.'! 'Banstellen. 
E Meute, £>., Gastr. 
(Berim.) 
PotSdamerstr. ->■ 
34—3!) Baustellen. 
E Meute, H., Gastw. 
(Berlin.) 
Stephanstr. 
Lindcnstr. 
Eisenbahn. -> 
Bcrlinirteslr. 
1 Pfal.dtaminerLocal. 
EAttien. Auct.Eomm. 
2 E Voller, A., Lcderzu- 
richtermstr. 
Kanttinq. S., kflt. Kam- 
meuiutMfits. 
AI mist. H- Atfm. 
2l)üim', o-, Siu. 
3 Baustelle. 
4 E Schnöckel, II)., Buchhdl. 
(Beilin.) 
V. Möbüiv. M.. Kutscher. 
Halüch. H., Rechn. Rath. 
Keiiinuww, M.. ii'iu. 
.MtuipccUiol.v V.. Rentiere. 
Nenlrau;. E.. üWi». 
Steinberg. I.. Rentiere. 
E. Schober, G.. kfm. T. 
Winnoiu, P., 
Heidschmidl, A., Rentiere. 
Keller, Ti).. Siv. 
Lindemai'.n,G./-chtächter- 
mstr. 
Miu^, ^., Ialvnsiesbrt. 
Schmidt. E„ Schneider- 
nistr. 
3oßfi', 33.. Tistlilermstr. 
Schüyenslr. -> 
I) neh. z. Schnvenstr. 41. 
7 E .Kinze, S., Dachdecker- 
instr. 
kinze,A.. Rentier. 
Lanae, O.. Schriftse(;. 
H E Main.;. G., Landw. 
Biiii'i, A., Sängerin. 
Paul. !>., OintitfiaiiihM. 
!) E Vif}, L.. Atfm. 
Panli. A., um. Dr. 
lü E Sinnig I., Zuniner- 
msir. 
E^uer, W.. Mfm. 
Flügge. A. Ww. 
Gert;ardt.G.,Atan^l. Secr. 
Reumann, F.. knticher. 
Rolojf, R., Kfm. 
Sinnig, I.. Baiinefch. 
Szlimanski, P., Kupfer¬ 
schmied. 
11 B.niftelle. 
E Sinnia, I», gimma-.- 
ll.ftY. (')vY. 10.) 
12 Baustelle. 
F- Tvbbelmann, C.. Jim- 
merntflf. (Berlin.) 
13 Aanfielle. 
E Schitiüer, Banquier. 
(Berlin.) 
9U'ei(efiv. -> 
l4EPlüddeinann.^..Rentier. 
Bueck, R., Land - Bau- 
infpect. 
Alilfmc, A., Siu. 
Plnddernanii, M., Lehre¬ 
rin. 
Schubert. R„ Mechanik. 
Töpffer, R., Bvrloühdlg. 
ferner, Ä'w. 
15 E Mütfchmaun.A., Priva¬ 
tier. 
Kohlstock, E., ivors^Affcff. 
,'»iirewiL, VI., Privatim. 
l‘> Banstelle. • 
c. Scharsich, F., Atfm. 
(Brciieftr. 20.) 
17 E Allee, 91., Secret. d. 
Stfll. Galerie. 
Herrfahrdt, M., Lehrerin 
a. D. 
18 E Jvviy, H., 23tu. (Ber¬ 
lin.) 
V. Seine, O.. Rittmstr. 
Stoevecken, L.. Gärtner. 
Ueberli'-e, (£., Ww. 
1U E Fischer. M., Ww. 
Friedländcr, E., Bücher- 
revis. 
HenuaniN), I., vw. Ritt- 
mstr. 
^wauoti, sy., Pensionair. 
Kirriiluich, W.. Schriftüell. 
20 E Hecht, O., Ww., Reut. 
(Berlin.) 
V. Harfenmeister,W., Gärt 
n er. 
Mahloiu, G., Dr., Ober. 
lein er. 
Mittler, E., Obcrttleutn. 
Pichke. Ainnnerm. 
Scheel. M. n. G., Frl.. 
Reut. 
E Röffucr, P., Baumstr. 
(Berlin.) 
'L'Oelcker, M., um. Dr., 
Peniioinil. 
22 Bannelle. 
E Röttqer, P., Baumstr. 
(Berlin.) 
Belsorlslr. -> 
23 Banstelle. 
E Röther, P., Vanmstr. 
(Beilin.) 
24 Banüellc. 
E Miöttflcr, P., Baumstr. 
(Berlin.) 
Belfevtftv. 
25 E Goldmaun, O-, Genre* 
nistltr. 
Leifinjl, M., Rentiere. 
Lüiiic-, H.. Portr. Maler. 
Regelin. E.. Schneidenustr. 
20 t'lditni stell. i. 2Ö. 
27 E Däniy, W„ Gel). Med. 
Rath. (El)arioHen 
l'lUfl.) 
Sendland, ?(., Reg. Ban- 
mitr. 
— M., Malen». 
Wutifl, sv-, Wtu. 
28 E. Pu'iin, vt. S., Rentier. 
Pünlti, .*o., Msm. 
2t) E .vaaie'sche Erben. 
Bernde, W.. Ger. Actnar. 
30 E Schmidt seil., E.. 
penf. eu>. Secr. 
.ffitiilfe, L'w. 
SchmidtM).. E., Eonsist. 
Secr. 
31 E Miifjnc, L., Schul- 
Dorjtelicriit. 
Höhere Töchterschule u. 
'.Miuiier^aitett. 
v.Hartmann. A.. Ww. 
Iellsst), M., Lehrerin. 
Mitschle, H., Lehrerin. 
Reinette, E.. Lelirerin. 
Böller, E., Lchrciiit. 
32 E Bniiiecli. Ww/ 
Halter, VI., Rentiere. 
33 E Staupe, I., Rechn. 
Rath. 
Fac-quel. 2.. Land-Bau- 
iuspeli. 
Stange, Mnntlefjrer. 
34 E. Hvffiiiann, O., Dr., 
Pros. 
X) E,vermeC',£l.,Dr„ Pros., 
Ob. Lchnr. 
v. Boeb'.ner, E., Neg.Rath. 
3(> E kleinst», I., Ww. 
Schütz, Gärtner. 
Breitestr. 
37 E Kanow, R., Rechn. 
Rath. 
38 E Kutfl, E., Geh. Rechn. 
yUxth. 
u. Stollina. F.. Geh. 
.Rechn. Rath. 
39 E Wort-dorf, S.. Ww. 
Müller, O.,Kupferschmied. 
Papst, E., Dachdeckmstr. 
Wcllmniut, A., Buchhalt. 
40 E ^immennomt, A., 
Privatier. 
Zimmermann, E. n. P„ 
Fabrl. T. 
— Ad.. Fahrradhdlg. T. 
41 E Eliestadl, F., Atfm. 
((Sswrlotteiifmrp.) 
V. Schreiber, O., Beamt. 
Ezepull, A., Ww. 
Konig, C., Beamt. 
Lnscki, E-, Benlveamt. 
MiiickxS P., Ww. 
Strohmeyer, B., vw. 
Rechn. Rath. 
Waede, G. Bnckchalt. 
Webfoyf, Tischler. 
Wulfing, E.. All. 
12 £ Schulige. F..Molkerci- 
bes. 
Grnfenick, Geh. Atanzl. 
Dien. 
Atrfnicr, ?s., Ww. 
Lentewilz, E.. Privatier. 
Rathse, W., Buchdruck. 
. Schulz. W., Bur. Dien. 
43.44 geh. z. Schüyenstr.4^. 
Schüyeustr. 
15 E Wmniann. A., 
Brunnenbanmstr. 
Adam, M., Eisenb. Betr. 
Secr. 
,^erk. Tb., Zeichner. 
Horn, A.. Refliilr. Beamt. 
Krüger, H., Eisenb. Secr. 
a. D. 
Reiniann, O., Mnnker. 
Schulz. P., Sck'lvsser. 
40 E Iumperv,^., Reittiere. 
(Gr. Lichlerselde.) 
V. Meyer, O., Briestr. 
Mostroph, K., Böttcher- 
mstr. 
17 E Sebastian. I.. Tisch- 
lermstr. T. 
Kraft, K.. Heizer. 
18 E Schaack. M.; Brenn- 
rnaterialhdlg. (Dnppel' 
ftr. 11).) 
V. Komas, M., Ww. 
Gnriater-. M., Ww. 
Kaav. VI., Puvmacherin. 
-^cüfer, E.. Posament. 
Schol^. ,v„ Klempner. 
!0 ESchrverdtfeger, Geschw., 
(A-riedeitiui.) 
V. Mfilier, O., Alfm., (Ji* 
landastr. 28.) 
Atrmise, VI., Rentiere. 
'Reichet, W., Ob. Ingen. 
Berliuickesrr. 
.Eisenbahn. ->• 
Luiscnstr. 
Bumenstr. 
Baus'.cllen. 
8. Ren bau. 
9 E. ('iottichaU, E., viivt- 
nereibei. 
Baustellen. 
Sicmenöstr. 
Banstellen. 
22 E Hsthn, I. evi'cd. Secr. 
23 E Boehm, Vt., crp.Secr. 
Banstellen. 
-<r Brüctenstr. -> 
Lrithcrstr. 
Breitesir. 
1—(5 Baustellen. 
E. isiohtvv & Platt,, Hvs 
Deror. Miller,(Albrechi- 
str. 10.1.) 
7 Lutherftift. 
V. Sanberzweig, L., 
Oberin. 
Biemer.S..vw.Ob.Predig. 
- M., n-rl. 
Dittwatdt, E.. Portier. 
Ebel, L., vtv. Paüor. 
Enstelliiudt, v., Jvil. 
Gotttchi(f, B.. vw. Pastor. 
Grülunallier, L., ^-rl. 
Iacol'i, E., Jvvl. 
Regler. M., ^ri. 
Atettelliack, (5., J\-rl. 
MrieViich,W.,un>.?)legiitmt. 
Lange, iVt., ^-rl. 
Pstug, A., vw. Pastor. 
Renn,, k., ftrl. 
yuUli, IH., vw. Pastor. 
Scher inger, M.. Frl. 
Schröder, At., ^rl. 
Wellmer, E., vw. Pastor. 
Weuiirte, I., vw. Pastor, 
^echtiu, P., vw. Pastor. 
,'U'io, H-, ?yil. 
8 E. Dieyc. E., Gärtnerei* 
bes. (Aibvechlur. V.) 
-4- Bclforlstr. -> 
9-12 Baustellen. 
E Aiolm* Ä'1 -lath. Hof- 
Decor.Maler.(.Albrecht 
str. 10.x) 
111 E .Marder, £. Maler. 
Broun, M., Ww. 
Dettina>-, H., Atfm. 
14 E. Ranzow, L., Rechn. 
Rath. 
Degoiv'si. I.. Por ier. 
Habiidoiff, W., Mafor. 
15 E H'iibe & Eo.. B., Ban¬ 
geich. (Rirdorf.) 
1G Baustrlle. 
E Vticolai, V(„ Architect. 
(Plantagenstr. 17.) 
17 Baustelle. 
E. Hnth, ,X, Atfm. 
(Dreoden.) 
18 EBnchbol.;. M.. Architect. 
Bnchbolz, Vt.. Ww. » 
Ernst, G., kriegkger. 
Rath. 
Suadicani, W., Neg.Rath 
Weisjbrich, I., Kutscher. 
Breitestr. -> 
Maricndorfcrstr. 
(geh. z. Postbez. Südende.) 
Albrechlstr. ->• 
Baustellen. 
Kiilive. Ww., (Breitestr. 
19.) 
66 E Gi/ssl, I. A., (Tont* 
riker.zienrath. (Berlin.) 
E Habel'fche Erben. 
V. Erdmann, H., Gärtner. 
Hennig, E.. Frchrh. T. 
Bausteilen. 
£ Gitka, Th., Commerz. 
Rath. (Berlin.) 
Hal^testr. ->■ 
Banstellen. 
£ Giltst u. Habel''che 
Erben. 
-<r Südende, Slegliyer- 
fiv. ->• 
00 E^HluIrath, .H., Atfm, 
(Südende.) 
Gerhardt, W., Kfm. 
Lodemann, Kgl. Banrath. 
Reimanu, k., kfm. 
Sandvon. £).. Gärtner. 
— .V.. Rentiere. * 
Baustellen. 
£ Bnrchardt.A.u.O.,Kflte 
(Beilin.) 
Hak.kestr. -> 
Baustellen. 
£ Wnmyerti, W., Kfm. 
(Berlin.) 
Rcnbnu. 
E. Atnnve, Ww., (Breite* 
ftr. 19.) 
Gärtnern, geh. z. Albrecht- 
str. 87>. 
Albrechlstr. -> 
Markstcinstr. 
Schützenstr. 
1 E Rose, E., Rentier. 
Bmimniirtner, 'S., 
VJicchaiuf. 
ssUriier, C1., Schriftscv. 
Haase. E.. Post-Schaffn. 
Atiäiner, .'ö., l'iasttv. 
Otto, Jv., Ww. 
Ribcr, EI).. Mechaniker. 
Schmidt, E„ Bademslr. 
^eidler, W.. Schnhmmstr. 
2 E Gleiche, {y, Eigentliimt 
Bräunlich, Beamt. 
Gajemc'ti, G., Barbier. 
Girulatis, G., Sckiloü'er. 
.(-»artmann. E., Beamt. 
Atoniu, O., Schuhinmftr. 
Krüger, Jy., Manier. 
Piechauvr, A., Schlächter- 
mstr. 
Schwarz, N., AVm. 
Steinhbsel, E„ Töpfer. 
3 £ Schulz, ^-.,,;iegelcibes. 
(Auneilialb.) 
V. viugeu-.M-,p»immerttt. 
Arndt. VI,. Schneiderinstr. 
Kiilf, ly., Stellm. 
M'aliloiv, At., Manier. 
Reehie, R., kfnr.- 
Rennmnn, R. Schloss. 
Schrbi E.) Bärtermür. 
Weber, M., Stenogr. 
{ £ Müati, O„ Cotonial- 
linlioUv 
Biber,Vl., Eisenb. Beamt. 
Buchbol;, M.. Priuaticre. 
Dietrich, ft., M'aler. 
Grofje, E., ^ers. Beamt. 
Höhn. O., BndibiinX 
Maischte, VI., Schmied. 
Psannenschmidt, Vl., Po* 
fiime»twxl)Mun. 
Rcdü, G„ Diätar. 
Rosenow, W-, ('ich. Atanzl. 
Dien. 
Stern, O., ('5er. Kanzlist. 
5 E. Schulze, Ziegelei» 
bes. (Vlnüei Halb.) 
V. keiilidi, .v., SinnneriiL 
BabiiK'fi, VI., Gärtner. 
Hadenbeigei. P.. B11chhalt. 
Iankow^tt), 15., BalmsteiA- 
sdmffn. 
Lüdide, VI., Ww. 
Märtend, (v., Ww. 
Mmiz, O., Tischler. 
Vtoack, At., (Gärtner. 
Sdiellenberg. E.. Gärtner. 
Seile, E.. ii'w, 
Wnrüel, Vl., Eoloriranst. 
jKauft S£iMebra,nd9s Schokolades kauft Mildehr and3 s Kakaos
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.