Path:
Periodical volume V. Vororte 19. Schöneberg B. Verzeichniß der Straßen mit sämmtlichen Häusern und Bauplätzen nebst Angabe der Eigenthümer, Verwalter und Miether

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

V. Thrll 
Schöneberg 
— 214 — 
Schöneberg 
7 Herbit, P, Gaitw T. 
Herden, I, Brieftr 
Storntoiudfi, A, 5lfm. 
Kuhtte, W, Tortur. 
Kummer. 9t, Stfm 
Lierich, O, Ingen 
Methner, C, Grünkram' 
hdl 
Neumann, B, Ober- 
Regisseur 
Noack, G Kfm. 
— P, Ww 
Wfc, H, Ww 
8 E frellwig.H, Eigenthum 
(Ukrltit) 
V. Weber, G. Verwalt 
(iüt)er Frredrichstr 3) 
Chmell, H, Tischler. 
Dreyer, Ww 
Eger, G, ftfm 
i^ath,G,Schlächtermstr T. 
Gräper, L, vw Drrect 
Habbig, H, Kutscher. 
Hopf. C, Lagerist 
ämiflitttfel, E, Eisenb 
Secr 
Kobischke, C, Schlosser 
Kühn. B, Schlosser 
Möbrus, £ Ww 
Nenmann, G, Buchdruck 
Paparzynsky, P, Tückter 
P«nuow. E, Posychassri 
Rahs. O, Kutsche^ 
Schäfer, E, Kutscher 
Stirnaber, M, Kfm 
Siechern L, Ww 
Slernberg, B, Kfm 
Stoltz, H, Archuect 
. Wiener, F, Rohr leg 
9 £ fror«, C, Maummstr 
(Erdmannstr 4) 
Vfrenkel.A.Schneidermstr 
Bachrnaiin, P, Asm 
Boy, H Bücher Rerns 
gucMaettdcr, I, Acljrch 
J'llpect 
©citierte, O, Brldh 
Grunze, M, Klempner 
Hcymann F, Lademstr 
d freumtsc, 2)!, Kinder¬ 
gärtnerin 
Mahner, M, Ww 
Neumann, O, Beamt 
Nudolph, G, Cigarren 
hdlrrrr 
Viriler C, Buchhalt 
Witkowski Nentier 
10 f st (krbniannstr 1 
E Neurnann, A, Maler 
m)tr T. 
Dcureulheim, F, Eisenb 
Secr 
Drabe, N, Geh. cipcb 
Sur 
frenrchel. (S Ww 
IrrppeA.Poitdrrect a D 
Ucf)/cr, 91 Kfin 
SUriKcit P Gastw 
Siuööc B, Postillon 
Lehnebach, N, Leutn. 
Topel, O, Tiichler 
•<- Erbmannstr 
11 Ev silotowG ^egNath 
(M'tmiter I W) 
E jtichter, M, Banquier 
(-ticrlut) 
V Hoorman i, fr Kfm 
Borgharbt, E, Hold 
fdjmub 
fremtid) I, Oberlehrer 
Slleffnn, Ww 
Mosjiimmi, 15, yicchn 
Nath 
KrcidcwetS, W, Nechir 
Rath 
Mauer E Tape; 
Thieine F H, Mr!it 
tfiuctcntbif 
Valde'jerF Maurcrmstr 
ÜoicDiecht S, Lihium 
— M, Jsiaii, Jho} 
12 geh 3 {■»aiiptiir 344, 
<- ^auptfii 
Hcrbcrtstr. 
Colounenstr -> 
1 so Colonnenstr 2 
E Trrrbe. N Rentier 
(Um) er Wilhelm Pl 4) 
V L^pe. Portier (Nr 2) 
Duickuianu ct Uür)ch»cr 
fröhlich, O, Buchhalt 
Keller, M, Schlosser 
v Klerst, 15, Lcutrr 
Aöstrrer . Ärchrtect 
Kraft. H, Aackerrirstr T. 
Kllblya, A, Ptttzmachurn 
Kü.izel G, Uut|rf)ci 
Maedler O Rechn Rath 
Müller ^, Tchlossermstr 
— H, Modiltln 
Strehlau, (5, Ob Post- 
Assi,t 
Winter, H, Rentiere 
1 Hebly. Ä, Schuhm 
Zimmer, P, Putzfedem- 
fbrk 
2 E Trübe. R, Rentier 
(Kaiser Wilhelm-Pl 4) 
V Ovpe, Portier 
Dartsch v Sigsfeld, H, 
Hauptm. T. 
(hmcl G, Pol Wachtmstr 
Krlp, M, Kfm 
Künzel. G. Krrtscher 
Llpschütz, I, Kfm 
Luöewlg, N.Kanz! Nath 
Bauwerk. E, Pianist 
Nuntzel, F, Tapez T. 
3 s a Feurigst. 1 
E Trübe, R, Rentier 
(5tat|et Wilhelm Pl 4.) 
Kolbeig, D, Colonial- 
wrhdln» 
Leopold, E. Ingen 
Neumann, M, Lehrerin 
Nlemann, 22, Apotheker 
Prange, K, pens Beamt 
Feurigstr -> 
4—6 Baustellen. 
Ebersstr -> 
7—9 geh z Coloiineikstr 5 
10 E. BernS'an, L, Rentiere 
(Berlin) 
Bur d Garnis Verwalt 
v Garde du Corpü 
Fischer, A, Kfm 
lSras,mantt,P,Bez Feldw 
Grünberg F Reffend 
Harloff, A. Bur Dien 
Dublier, Lt, Schulimmstr 
Kähiee, Techniter 
Karsten F Eisenb Schaffn 
Melzhenner, A, Tischler 
Muscyal, E, Locomotiv 
führ 
Pante! W, Dez Feldw 
Przesdzienk. A, Vaslw 
Rieaer, A, Kfm 
Solide I, Buchhalt 
Schöuing (9, Graveur 
Deutsch P,Schloffermslr 
Voigt, W, Laflerveiwalt 
Zapel C Sergeant 
y Zobel C, Buchhalt 
11 s a Colonneuslr J 
E Bernö'an, H, Ww 
Ochentliche Fernsprech- 
sjcfic T. 
Post u Telegr Amt T. 
Rohrpost Amt 
Becker, C, Bmnmstr 
Eckert, W, Rechn i/iath 
Euen, M, Po.td'rect 
de Ionge, M, Dr jur 
Watiodi, Ä Ksin 
Martmi Lentn 
Sochaczewvki, E ftjnt 
Snstner, (9, Ingen 
Wetze! F, Nechn SHotH 
•<- Colonnensir ->• 
Hcylstr. 
Coburgerslr 
I ©nmdst b Llct Wi| f 
Gruiidbes li hypoth 
Veik 
E Act Ges f Gjnmb« 
bes ii Hypoth Bert 
(B-'ilin) 
V Sennuvaldt O, Bank 
beamt tCoburqnstt 17) 
Venarudt F, Vur Diät 
Bioctsch R. Bur All ist 
Sucher M. Bez 
Manschte, P, BtlMmitcr 
ö"th H, Ztmmeuultl 
Lunknnh, (1), Beamt 
Schalrichnerder, N Buchs) 
Wiullei K, Geh SU1113I 
D>at 
1L «leibst b Act 0)es f 
Grundbes u ^Ypvth 
Bei' 
E Act Ges f (himb 
bef u Hypothek Baf 
(Berlin) 
V. Seuneivalbt O, Bank 
beamt  iCobmflei.Nl  17) 
Baiesel, W Bollz Beamt 
Aeinlich, M, Bilbh 
Borfliuö W 3)1 phtl 
^lsch(i, E.Katail .jeichu 
Heinrich, R, ftmntiimf 
ticnmon», ^.Milchhdlg 
Hucke. O, Alchrtec! 
Janck, H Steuer Secr 
Schmrtt, F, Spait Rcnb 
Coburgerstr -> 
Hohcnfriedbergstr. 
«<- 2)ioiiumciitc$ifli 
1 Bantlelle 
E Sarre'sche Erben 
2 k. Knorr, F, Tischlermstr 
(Nr 3) 
2 Beyer. E, Äuchhait 
Hamann, E, Dachbeck 
Heinke, I, Colonlalwr 
hblg 
Hernnann, K, Buchdriick 
Hesie, O . Ob Post A^st 
Müller, F Ingen 
Rnpp, H, Portter 
Schulz, L, Ww. 
Söhnert,Th, Rechn Rath 
StrzelrnSki. N, Fnhrh 
tirnmcnurnm, P, Kfm 
, Knorr, F, Tischlernistr 
Duchholz. W, Portier 
Budde, H. Gastw T. 
Ehrharbt.M, Schlachtet» 
milr 
Graese, I, Dankbeamt 
Hönisch, F, Zimmvrm 
Kempf, D, Eisenb Secr 
Mach^chefeS P, Kfm 
MirllerH Conftruct Secr 
Palmiü. I, Ww 
Weber, A, Rechn Rath 
4 E Werkmüller, A, Post 
Secr 
Elleröeck, C, Duchhdl 
Gilgen, 91, Steuer Secr 
Glapp. M, 5?nseur 
Hanllemalltt,A, Mrlchhdl 
Hemze. R, Kelchsb 
Bnchhalt 
Hillig, F Jntend Secr 
Krack E, Ww 
Kurtz, A Steinsetz 
Pelö Leu-ben, F, Eisenb 
Inspect 
Sauer. R, Schlosser 
Scrneräk A, ©tat Drät. 
Stange, (5 Postbote 
Vüügraf A, Auchhalt. 
Wende, Ä, Kfm. 
5 E Sveck, ^ , Manrcrmstr 
(CyarloLlenbiirti) 
V GrnHl, P. Ww 
Besekom, A, Beamt 
tiloittbcf L, 9lcithctc 
Grahl. F. Maurerpol 
Gnschmanii, H Beamt 
Hecht, P Stuckat 
Heinau W, Nentier 
Heinze. ^mucr 
Krau):, 53tu 
Kuthe, Th, Vw 
Prnft, O, Lylogr 
Schmrdt, A, Lncvmotrv 
fusit 
Thiel, E, Backermstr 
Äledenroth, E, Ob Post 
As„st 
Wintzlei, E Genii ’phbl 
Wutllg I, Leutn 
6 E Klemme H, Schloff« 
mstr f^uebennu) 
V Timm O, Schlosser. 
Axtliclm, G, Dahnaib 
Bntow, E, vw jlatijl 
Rath 
(T'pcrt, ^ Postbote 
Fiscber E itim«cictai6 
GraffC Poic-menlwrhblfl 
Gros; Ww 
StabUy SbJ naki 
Rarl E, Balmcul) 
Känser, A Ww 
Utcl’iirfl P Ww 
Klicm, N Hnndlenn 
Krans Gh Ob Post Vtffift 
Jlncflcr C.Laildger 9iatl 
st D 
Kunde, H Btetfnhr 
^untze O Bstbnaiö 
SJehntstnu s11i, Slalfitcr 
iiuttcibstcl) E, Eleinmtv 
Sirhltsi £ Ob Polt 9(||i|l 
Pmilsen P BinfaOm 
Nrchter G, ftUui^Hpr 
Nuppcrt. I, Sreinnketz 
Sabisch, I, Bahnbeamt 
Schessicr, H, ^aucbtcn 
Scynbner, O, Nangir 
iitfli 
Schirmer, W, lUcifaln 
Schorfe, A, (5ch»l)mmsti 
Üuclschel I, Eecrct 
7 E Wolff W, fei(iniihijm 
Avel, R, Schlviitt 
Gebnrg. 0» Sersenhdlg 
Guibc, K, Sciilofser 
Helnze, E, Tischler 
tclliuig, I, Aiv 
eimebecfl H <lfm 
Hensel. aii, Mechanik 
Iacobi, P, Memantk 
Jimgnickel, L Ä!w 
Kleiber, A, Aw 
Klob, A, Brersahr 
Lehman» G, Prcher 
Lütter, A, Favrkarb 
Malkcndolf A, Schlosser 
Perk, Schmied 
Äomahn, E, <Su;itcitin 
Schrödu C, Pauarb 
— F, Schmied 
Schwarz O, Lackirer 
Triebsch, F, Pahnarb 
Ilrban, h. BurfaHi 
7 Wfgucr, O, Äahnarb 
ticthcn, O, Schlosser 
Wagener, R. Ksm 
Arümng E, Straßenb 
Beamt 
Gchrke. 23, Plätterin 
Grob, W, Monteur 
~ammer,3)1 ,Mns Lehrer 
artmann, O, PorUer 
icmc, E Schmied 
.Heinzeilbnilr, G, Ksm 
voffmann, E. Bur Asflst 
Krelbtock, W Pol Beamt 
Meyer. A, Lehrer tmer 
Naumann, G, Super- 
N'lmerar 
Nehls, W, Postschaffn 
Nienholdt, O, Bcanrt 
Sachse, C, Ob Telegr 
Assist 
Sckattschneidtr, C, 
Rutscher 
Teschang, W, Bctr Secr 
Warner. P, Gajikv 
Zcüitz A. Ww 
1 f a Brunhildstr 12 
E ReddemailN, H,Fabrk 
bes (Berlin) 
V. Schein;el, Eisenb 
Beamt 
Ambeel, C Milchpächt 
Bohm, C, Locomonvyeiz 
^oppe, A, Beamt 
Kreckbusch C, Tischler 
Lübccke. A. Corre>ponbent 
Paetzolb. W, Schlosser 
Naniberg. M, Ww 
Schmidt, D, Zilglühr 
BrmiHilbitr 
10 E Bahr4, P, 5t}m. 
(Berlin) 
E Wander, I,* Kf'". 
(Berlin) 
V.Miclidc, ^, Bur Diät 
Abraham, H, Eleclro 
techurk 
Ast, W, Echlachterrnsti 
Ehrentreich Th,Colonral 
wrhhlg T. 
Hanma S. Modistin 
Heise, O Milchhdl 
Kömg, A ^nichnel-d". 
Kun-e, E, L^w 
Lakemann, E, ^ur 
Hilsöarb 
Lange E Gepaätrag 
Leel'andsl'erqel 
Schnrhtcll 
Leoilhardt O, sism 
Markwald S, 1)1 mctl 
pract Ar;t 
Müller C S\\w 
Mnnkwiv iVi, Ww 
Rechel E, Slal J'tsist 
Wahlilab ^anptni 
10a E Nlediger,A,Manier 
unii 
Andcuchowcfi C Rbtf 
— Usttfji, Mtilt Cssccteu 
ft'if 
Bcirfcl, E Ustiiffr 
Bork, A Bersich Beamt 
GÜvr, Th. uiv Bauratl, 
Amtier, , Ww 
Ua[,iicr, N, Be; Felbw 
SUihnerl G %ilchhbl 
Mluzeuk tfr 5ii>w 
PaeVoweh, Uauzlist 
Schon, (? M tuet 
StctiUimtd, A Lcfitet 
11 E SaiiNibt, (1 yuchitcet 
T. 
Altvater F, ärm T 
Berlem !1i Sch teibci 
Gnve, E, Brauer 
Horn Gastw T. 
V»cb)ch SW Ww 
Vniflci, tV, Porlrer 
Mvstler C, Wrti cminul 
Reich. G, Bitt Ajttit 
y(ciii}v.I,E,Bii( Buchhdtg 
Schaff L Puuoitcic 
Schiefer (5 Topoar 
Utz E Seisenl)dlun 
Witt C, Pol Secr 
NirETaiche N 'Uiollcrcibcf 
Gebanci, A 
Oct.nich, A Ziichlii 
Uoto6ficiuifj Bahnbeamt 
jloiiicr, M, Schaffner 
Lenow Ll, Bur Beamt 
Mechnik, A, Magistr 
Beamt 
Naboluy G.Bahnbeamt 
Neuman'i, tz Bnr Asiisl 
Paylapp, Balinbeamt 
Satyer, (£, Buchhbl 
Stelter, S\ Schlosser 
Wallor, T, Schlächter mstr 
12 E Schul', G, Topfeunstr 
BtifitEi, P, Usm 
Burgu I Xicfirer 
v SuV, A, ttfm 
El^riuann E, Maurer 
Gaus K, ^tmmcim 
Grote, , Schnudt.rmstr 
hoppe, C, Buchhalt 
Uier^if, F Knsnntwte 
12 stichle, P, Ww 
Lorenz. N, Uhrm 
Massengicr, C. Kfm. 
Roese, E. Ww 
Scheunchen E. Gürtler. 
Schne bereit, N, Ww 
Schröter. M. Monteur 
Schultz. K, Lademstr 
Schulze, G, (Ärüntramhdl 
Schuster, St, Wageumstr 
Weichmonn, E (voldarb 
Voller, A, Bnchbindmstr 
13 s a Colonnerntr 43 44 
E Zander. H. Rentier 
Bartfch, H, Bnchbalt 
Mischer, E, Slat Assist 
Geiltet, A. Klenipnermitr 
Köppner, H. Bahnarb 
Lippitz, R, Controleur 
Lucas, G, Ga»tw. 
Marquorb, A, Frau, 
Bcrbicrflc)ch 
Mnmme, E. ilrrn. 
Schar macher, B, 
Schne«-cr.mstr 
Weigclt, M. Zahlmstr. 
Colonnenstr 
14 f a Colorrrieiistr 42 
E Arnold, Dr mcd. 
(Zwlckau i S) 
V. Wtcitfioiusit, I, 
Colonialwrhblg 
Ruc)c, M Aentiere 
Go^e,L, Vollzieh Beamt 
Jordan, Fr, '>Ucch(itu! 
Maubach Ph, ttpit 
Szenke. E, Botenmstr 
16 E Schüler A, Öigeiiisj 
(ApoNet Paulusm 12 ] 
V Strang W, Sergeant 
Baumgarlen W,Kanirer 
Block, E Lehrer 
Dittich, M, Zahlmstr 
Aip» 
Gorrng L, Gnstw 
Hanff. E, «fm 
ttcui, 0 , Backer mstr 
Maethner, 0 Buchhdl 
Mulle:, VI, Schnitterin 
Nebmann, E.Kgl Buch 
halt 
DUttii, Techniker 
Sander N SUrn 
Schneider^ ^,SHcchbbiu 
Weurf S^t 1>astm 
Wufrnciitet A Milchhblg 
16 E Wemnlaim.B, s^ran 
Schule b (lisenb dtcgtä 
9tr ” 
Giese, O Ga)tw 
Jinilci M, Platter in 
O LZeikwstr 
UizchcurnüÜci, B Wiv 
Lengelinq Leutn 
Maiil^er P Ciobottt 
Paitzcl Ob Stener 
Conirol 
Pit,ch E ^andlg^geb 
Oueiner P Colvu'al- 
lui liblq T 
Nns.bnldt W Maler 
Stilln, C> Ufm 
Strrblow A, Poiameni 
wrhbl^ 
Teller 0 fifm 
Wagner, W, Buchdruck 
Bes 
OJcfifci ru -> 
17 s a Olrf Iciiii 21 
E. Nick W, (rigcnthfnn 
V Lnduttanil L Schilhm 
Dähne, {> ilviu 
^uMvi t'l Lcliuirn 
Löblich, y, Pol Wacht 
mstr. 
9hchltW St Drogeuhbl 
Sunon, A, Urrn 
Boigt, W Kirn 
!Weige!t v, Gartw 
18 E^ktnudafil ^, Bau- 
mftr (Berlin ) 
V Jrnfi B. Bahnarb 
Bach Ph, Buchdruck 
Elsner, Jl, ftincur 
Giiililuislinj, F Töpser 
mstr 
gfllfizibctit A Schriftgreß 
Isüi I Kanzl Secr 
Friedrich, O, Tapez 
Grubnt E, Schloijer 
Hagen, (", Brem»ei 
Iansch W, Biukiilsch 
— Pjcibib Schaffn 
LiNicuS, I, Malermstr 
Nanuy P, Miler 
Nu^cl A. 
Prttelkow. E Schankw 
Ponltircl, A, Naucher-" 
wrhdllin 
%th|cib A Ww 
gjoggyw B, Ww 
äioUc G, Schneider 
Sangerhaus, G, Buch 
scnm 
Schwanke, A, Kiit)chci 
Splkkst'ach, E Ww 
18 Stam'ny G, Schnerber 
mstr 
Eternhauer, D, Ww 
v Stratzmann, F, Schlos¬ 
ser 
19 E Zobel, H. Malermftr 
sÄkazrenstr 2) 
! V. Furstenow.W, Verwalt 
Ene. A, Bahnarb 
^ürstenow.I Elienb Arb 
Harnrich, K, Jtmmcrm 
Helmdach, C, Ww 
^cmnam!, K, Ersenb 
Beamt 
Hossmann, O, Brreftr 
Hnmfa. F, Lelner 
Iahn ch. I Bahnbeamt 
Klein, O, Penstonair 
Coska, A, gepr Heizer 
Lorenz. R,gepr Loco- 
motivh. 
Lübke, K, Postschaffn 
Methner, H, Bahnbeamt 
Meyer, E u A, Geschw 
Minten, F, Dur Boriteh 
N-)nnmkates, A, Feuer 
wehrm 
Nehse, E. Negistrat 
Neimann. O Butterbblg 
Nölilin^. A, Bahnbeamt 
Nosenlocher, G, Tapez 
Schellschmibt, P, Bahn 
btftntt 
Schlffner, A, Ob Post 
Vilflst 
v d Schmidt, N, Sei- 
fensied 
Schröder O Schlosser 
Schuf* H. Schneibermstr 
— E, ZiMinerni 
Selchow.A.Siat Nor^tch 
Wols, St, Beamt 
JöEUrsl»ici,(5 Maurermstr 
(Berlru) 
V tUmitcr F Privatier 
('Ui 22) 
Bockelmann F Seigeant 
(yyl)iijd) W, Buimt 
Harney, H, Klempner 
mstr 
fccmtfch, I, Schlachter- 
111 Itr 
^untze, H Beaint 
Herrmann, M. Ksm 
Jacob ^.Lo^omotlvsuhi 
-ähnle F u W, Bahn 
beamt 
ttoMm'lin Sngeant 
Mnsjil '1t Vocomolivsnhi 
Mrchaelio C. Beamt 
Mittag P, Drelnr 
Mttchiowifij, [s, Bahn 
beamt 
Mulla, V) Bahnbeamt 
— Püitüiamt 
— G Beamt 
NctUc O, Pierdeb 
Buimt 
?iiüd B 11 $ Geichiu 
j n ckanst 
Oeiterlt I Mobellbrk 
Paqne ^ Bmrn 
v, Poiibtiunt 
ötcilifUfit (t Mtuilliub 
Schuorfi), V Bahnbiainl 
Sommn C Tuchlu 
Txgö A Pennonarr 
Lolkr P LUirei 
Jiemnim, P, Cigarren 
hdlg 
21 E Slkthr I >mmeim 
Augrvbt.it,  F, Biichbmb 
mstr 
Atiid A Schnelderin 
Barliben F Ojlnin 
Baitnfchnt G Btaiiit 
Bcthge. F Uint 
Bleu P Eiiendreh 
(Stc<- Itl W sWiu 
Danrnderg C Beaint 
Dewald, H, rltohileger- 
Mlll 
^icbtlfer» Schaffn 
Galderl. A, Ww 
Gntowsk I , Beamt 
Iaschinsli, I, Schneider 
mstr 
Innae. F. Tafcldeck 
Ulrt'jo O Buchdruck 
Kwiatkowökr I, Beamt 
Lange O, Klempner 
Lude v Backermstr 
Lütter £>, Beamter 
yfaljti St, Beamt 
9ioict|di, O, Glaser 
Schmidt H, Beaint 
Thiede, A, Biarnt 
Tieke, A, Zrmmerm 
Bos; Schuhm 
Wtirch, F, Beamt 
22 E Gramer, E, Maurer 
mstr (BcrUn) 
V Manier, F. Privatier 
Bactichal W, Balmbeamt 
BarowsN; I Bahnbeamt 
GulMchrnibt, A, Brufti 
Giat)cl), I, Gastw 
Mennig .'l Maurer 
22Dmppc^ ,cEl 
Kofcholleck. I Jiitiiuut 
Lcvke. 0. Scrflfiuj 
Mrchaclsen, O B IM »r 
Müller, L. Griilonci 
Munse, B Fn ix;i0 
malwrhdlg 
Pätzeldt, Su 
PawlowSly M 
trere 
Pnschmuh PrubJ) 
Beamt 
Nönnefahrt P 
h. JUItlttCLlll 
Rosentdal 05 BalniuC 
Nuhl. H Zi flut 
Nntich I Minimum 
Scheel, O, Airimct 
Schuch G Bstimlmm» 
Sdrnlye, B, Secr 
Schumacher G Bjrii 
druck 
Speisiger A v,v (»/,. 
^tanzl Secr 
Stsinbfc, SJ umi 
Trmi" W i'iiuua 
23 E Gramer <5 nl1u r 
milr (Berlin» 
V timma ,3 \ unim 
(s»ir 22) 
Baum E Sturtate r 
Beiür L % uiancip 
Blumenan U i^nnl 
Deutlich v ^nmliz 
Drey.!, O j nun 
Dura, ^ Ctcita 
Ebmkc, lU\i mit 
fNCchtar C im r 
!>rominl'eia A 10 
Horn C (vnrti 
Slnvpauc v ' 1 ii l 
Uni-perctt St isti 1 1 t 
Uo)d)(.l I i utnn 11 
Krage, A Poiamui wi 
hMu« 
Krause E tuMulM 
Kurunrerow v l otit 
Ldcfiicr M ihin i ii (t 
Ltingwich C Urm 
Lupte (s Biifjui 11 it i 
Mauthu) S||i l tv 
Mulla fr SunuiiM 
PU^cr Jv Sdnunicr 
ililkger A BrtlmUnit 
Schalk M Bslbnltiit 
Schöbet 'Ji ‘'oi’if 1 
Schulz C 5hm 1 
a D 
Silber M 2irth!ir 
Walthu k1V 
Willlr 'Jiulu 
2t E Stuimn 15 1111 
mstr (Bultit) 
V ^eimmmi l U 
jchstim 
Aiibu^ A ‘‘Hnlci 
Blumkiei W Uin l 
Btmnl 
Braker E L<ntiui 
Elirdarbt yi j i::i liS 
tsticha v Sdmliii 
Geraich C L u i'1' 
Ginffc 0 (iiniii 2 
Wuifte P Srtilo r 
Mintlba P H ui i T 
£uubci ^ Zu 11 r 
freue P iimiitr 
heilig P Bnnt 
^ottelet W ' •' 
itodi fr Vltimi 1 
— ^ .nimittni 
Uofe 'li vh1-. 1 
Uuigci/ ^ 
Labung I l11,1 '> 
Maifa A ’Ujlitif M 
Malichte ^ Cdtm f 
Mitllfi, 15 BiUhl^ 
Pi|ri)If E XianM 1 ~ 
Nothtamni v’l ' 11 1 
SchulUf V 5dm h 
»Bautut ll 'tl”' 
WülcndiLiiuMi 
20 E striimu b 
null (Bului 1 
V Nenrnann H i 
schas u ('u -U 
Ahreubt, 
BeUenhau;ul }\ Lu 
in in 
Druckner ^ 
ühaiei, O 'hm iu 
Gtüfuimm« "i 'i11,1 
tzorn W '»uvi» 
Ialmke. P t’iir1 
— Cl <ttilti£^liir 
Kes;ler y 5aiiU‘ 
Kliinusdi vi_ -rtll,[ 
Koppe, E, ^ i’ 1 
Küster, F "ui'1 1 
Lazar, I Stitfni 
v Lepel h l>'cl1 ' 
Limmami Vl 11 
Bums li ~ 
Longarbt E Ujy1 
Meil)»ci V( ^tlik 
Maja M n 
Milantzki C Urin 
MitUci, 15 4.tiiii 
— I, Pol Bmi" 
I hi‘ *.Pr 
nef©< Christoph Groterjau,Berlin N. sPeC.:{3’^
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.