Path:
Periodical volume V. Vororte 19. Schöneberg B. Verzeichniß der Straßen mit sämmtlichen Häusern und Bauplätzen nebst Angabe der Eigenthümer, Verwalter und Miether

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Schöneberg 
209 
Schöneverg 
Theil V. 
6a yovninft, G.,Bankbeamt. 
jlottfc, F., Bankbeamt. 
Stoinljti, E., Post-Assist. 
Ziemte, G., Portier. 
Maxstr. -> 
1 s. a. Maxstr. 26. 
E Schickler, Gebr., Bank- 
sicsch. Uüerliit.) 
V. Sperling, F., Äfm. 
(SBccHit.) 
Vernhardt, B., Wäscherin. 
Dtcckmann, F., Steinmetz 
miir. 
ftcld, B., Postsecr. 
ftroppler, I.. Kanzl. Secr. 
M)it, E., Stener-Sccr. 
SM'e, F.. Lehrer. 
Hcmrich, R., Atsm. 
Holefeld,P.,Magistr.Secr. 
ßöutiitfi, G.. Zeichner. 
Cclbcnumut, G., Ob. Jn- 
flcnicur. 
Cmibc, Vl„ Hauswart, 
flhcumnu, O.. Asm. 
Ülolilfmg, P.. Ww. 
Schmidt, Th.. Journalist. 
Willst ock, E., Bicrocrlcg. 
S E Höpfner, E., Töpfer- 
nistr. T. 
Blinde. M., vw. Kanzl. 
iKatl). 
Lcigmann, E., Architekt. 
is. Nachtrag.) 
Dogen, P., R-ottbsitmflcr. 
Stifntt, M.. Agent. 
Ühistft, Wni. 
Tuvel, (£., Schiibnimstr. 
Piciiq, C., Postmstr. a. D. 
(wuer, Gebr., Alcl. f. 
Ülrchtlcd. 
ßlci'selb, F., Strasjenb. 
Schaffn. 
Labnö, G.. Ob. Gärtn. 
Dlcucnboif, W., Holzschu. 
Piahn, E.. Ksm. 
Lliedel.H., Grnnkramhdlg. 
GMtdtiscti, W.. Musiker. 
6eintritt, «U\, Gdjriftstcll. 
2'üu, I.. Ww. • 
ytotfl, H.. Secret. 
ih’vlluci-. 91., Selseuhdlrin. 
9 E .ycittrnmt, M.. 5lfm. 
l^crlin.) 
V. Hennig. I., Pensionair. 
(Wr. 10.) 
Sihliiimttit, H., Stra^enb. 
^camt. 
Dlaschke. tti., Maurer. 
ShaitM, A.. Brauer, 
fieme, W.. 9tegistrat. 
£iarfeittcfscr, H., Schlosser, 
.ftciiize, (?., Ritiimcrm. 
Zinnie. H., Süicifafir. 
iliiiifmamt, E..vw Steuer 
rat!). 
firaiiicr, F., Schutzm. 
O., Bäclermstr. 
itiiichiitvfl), E., Schutzm. 
^ich.rcliS, A., Zimmern!. 
Wcbcl. H., Strabeub. 
Schaffn. 
Sloiicf, 2l., Bierfahr. 
Veite, E., Bnr. Beamt. 
Pommeränke, N.. Klemp- 
nermstr. 
Nodat, F., Buchdruck. 
iBiliclIacf, O.. Gastw. 
G1i.1v:,  Eiienb.Beamt. 
Tinemes, E., Bnchdruck. 
Amtier. H., Blauer. 
Lnnmermaun, M., 9ien- 
iictc. 
10 E vcimaim, M., Äfm. 
(Waliit.) 
V. ^i’ituitL I., Pensionair. 
Silstnbt, W., Bantechnit. 
SlüiU'tmüUrr, G., Eisenb. 
^camt. 
'IiI’ciUt, H.. Schntzm. 
^lnmer.G., Eisenb.Beamt. 
fimlier, F., Optiker. 
('Haismaiui, O., Lehrer. 
Wtanp, H., Brauer. 
-vuiu, A., Schntzm. 
volieiscl. I.. Branmstr. 
G., Gältner. 
SUcm, O., Slrabenb. 
Beantt. 
fi-t'iU'l, G., stfm. 
«Hiiuq, 5*., Schntzm. 
X'climniiü, U„ Platteun. 
X., Maurer. 
A., Tischler. 
J(oi[)0, (V),f ytfllcv. 
JjHfrioarbt, Barbicr. 
A., Schutzm. 
trfmiülft, N,Pvl.Wachi- 
im’tr. 
Pol. Secr. 
E., itiütfoitfjblfl. 
^ulsler,A..Ei'enb.Beaiut. 
E.y Ziinmeuiistr. 
(5., Mauser. 
11 E. Ziemer, A./Bau- 
">iteruehm.(Eharlotten- 
l'Mg.) 
E.. Schaffner. 
11 Ehder, H.,Ww. 
Jorban, A., Zahlmstr. 
Aspir. 
Krause, 23., Duchhdl. 
Poratli, O., Nohrlea. 
Rauhut, A., WerkmUr. 
Reiäjarbt, H., Tischler. 
Schröder, H., Zollbeamt. 
WachSmuth,G.,Poslschaffu. 
12 s. a. Gustav Frcl)tagttr. 1 
E Jackiewicz, M., Frau. 
Belling. W., Secr. 
Borcheit, E., Asm. 
Eitbcrt, yi., Sattler, 
fsröljlich, M., Lehrerin. 
Äautzberg, B., Posameut- 
wrhdlq. 
Kahle. H., Metallarb. 
Kreuter, I., Llsm. 
Loewe, M., Schuhm. 
Matthießeu, M., itfiii. 
Winter, H., Lehrerin. 
Gustav Freytagstr. ->■ 
13 s.a. Gustav Freytagstr. 9 
u. Teinpclhoferslr. 0. 
E Hoheniteiu. E..Neutier. 
Beerbaum, 21., Lithoar. 
Bortt, B., Mus. Lehrerin. 
D^'tschl), E., Schanspie- 
leiht. T. 
jvcchitcr, G., Laudw. 
Grzimbke. [y., Bur. Geh. 
Lautenl'nch, B., Colonial- 
wrhdlg. T. 
Ortmeyer, H., Brauer. 
Schonjau, H., Lehieriu. 
Schulze, W., Bnr. Assrst. 
Striesche, R., Püvatier. 
Thomas, A.. Ww. 
Zcmpclhufviltr. 
Geisbcrgstr. 
(f. Berlin.) 
General Papestr. 
-<- Colouueuweg. 
-<r Eolounen-Blücke. 
Landweliv-Dieustgebaude. T. 
E ftisaiÄ. 
Bezirk^^Commanbo I.,H.( 
UL li. IV: Berlin. T. 
Landivehr-JnspectionBer 
lin. T. 
Ober- Ersatz - Commissiou 
tut Bewirk Berlin. 
Barth, .(•>., Cautiuenpäch! 
Viabandt, W., lluteroffic 
Cybculi, P.. Maicntcit- 
wärt. 
Erliarb, B.. Oberlentu. 
Alcmming,K..Bez. Felbw. 
Grast, O.. Obeileucu. 
Gntberlet, W., Seisieaut. 
Heiuicke, H., Bez. Felbw. 
Keßler, M., Untcroffic. 
Lehnen, M., Bez. ^eldw 
Metten?., K., Bez. Pfclhm 
Plümer, W., Bez. Feldw. 
v. Schlichting, W., Ober 
leutu. 
Schnitze, F.. Leutn. 
Stähr, E., Maschinist. 
Wiegaub, O., Seraeaut. 
Kaserue b. Eisenb. Äleats 
Dir. 2. T. 
E FiScus. 
Bin*, b. II. Bataill. T. 
Geschäftszimmer b.Eiseub. 
91i'rtU< Wi\ 2. 
Geschäfto.zimuler b. I. Bat. 
b. Eisenb. Negts. Nr. 2. 
Geschäftszimmer b. ls. 
Bat. b. Eiseuü. Negts. 
Nr. 2. 
Appe.lt,  Sergeant. 
Betthold, F., Sanit. 
Sergeant. 
Bieuecf, VL, Kasernenwärt. 
Bierschwale, Bice^Felblv. 
Borchert, Sergeailt. 
Boy. Slochfr. 
Bül'tucr, P., Lentn. 
Del'nSmanu, G.. Feldw. 
Garbe, G., Bice-Feldw. 
Gottschalcf. Kasernenwärt. 
Gros;, W., Leuln. 
Herzger. 2t., Leutu. 
Älcitid), O., Eantiueu« 
Pacht. T. 
Kelber, Kochsr. 
SUewitz, Büchsenm. 
Sloch, F., Leutn. 
Krause, M., Lice-Feldw 
.Ufcmp, H., Felbwebel. 
Kröuauer, K.. Sergeant. 
Krüger, F., Leutu. 
Kruppa, Sei geant. 
Kulp, I., Leutn. 
Kutter, F., Feldwebel. 
Liipke, F., Sergeant u. 
Negtü. Schneldermstr. 
Michelveiger, I., Bice- 
Feldw. 
Philipp, M., Sergeant. 
Ouiliv'ch.H.. Birc Feldw. 
Kaserne b. Eisenb. Ne> 
Nr. 2. T. 
Niebeö, Leutn. 
Saß, (I., Bice-Feldw. 
Schramm, K., Sergeant. 
Schraubt, H., Kasernen 
wärt. 
Schultz, H., Käsern. In 
spect. 
Seeger, F„ Felbwebel 
Zahlmstr. Asp. 
Sell'maun, E., Feldw. 
Seyda, A., Sergeant. 
Sippeck, E., Feldwebel. 
Starke, W., Leutn. 
Viertel, O., Cantineu 
Pächc. T. 
Bictfl, K., Leutn. 
Wauuack, W., Sergeant. 
Wehling, ($., Bice-Felbw. 
Wenbt, H.. Felbwevel. 
Wilhelm, E., Felbw. 
Wolleilberg, E., Büchsenm 
Zander, F., Sergeant. 
Zeysz, A., Lentn. 
Kaserne d. Luslschisser-Abthl. 
E FiscuS. 
Geschäftszimmer b. Lust 
schiffcrs'JIblfil. T. 
Gesch'iftszimmer d.Kaisen 
verwalt, b. Luftschisser 
Adllil. T. 
Heusel. K., Feldw. 
Wohnhaus d. Elseub. Negt> 
Nr. 
E FiocuS. 
Asrmanu, A., Kasernen 
wäit. 
GelleU, H.. Feldwebel. 
Krumrcy, P., Sergeant. 
Liebner, K., Feldw. 
Malmte, P., Bice-Felbw. 
Menzcl. G.. Feldw. 
Miel)llsch, N..Bice-Feldw 
Nauudols. O.. Feldw. 
Paetzelt, F., Seiaeant. 
Poser, H., Bier ^-eldw. 
Naetz, H., Büchsenm. 
Scholz, ii\, Ww. 
Gcßlerstr. 
Hoheusuedbergstr. -> 
1 E Bischur, I., Ksm. 
(Berlin) 
V. AI er, G., Seisenhblg. 
Flesch, O, Ingen. 
Frlve. C.. Prokurist. 
Fulumauu, K., Maaaz 
Bcrwalt. 
Gros;, H., Geh. Kanzl. 
Diener. 
Kälme, G, Post-Assist. 
K.c|d, E., Schmieb. 
Koru, A., Bnchbind. 
Landgraf. 0., Gastw. 
Lehm.inn, H. Tischler. 
Linbner. P„ Tischler, 
v. Lobedant, K., Bers. 
Beamt. 
Mandowoky, E., Photo 
chemigr. 
Mönch. A„ Architekt. 
Nelde. G. Fabrtarb. 
Baproth, D., Erpedientin. 
dihode, W., Poitseer. * 
Stieler. W.. S.uckat. 
Zibell. O., Kjm. 
Hont. P., Eiienbahnarb. 
2 Neubau. 
E. Nicolas, Q.. Molkerei- 
bes. (Eolonnenstr. 40.) 
3 Nenbau. 
E Birgeus, Tischlerinstr. 
(Nildorf.) 
i Neubau. 
E BilgenS, Tischlermstt 
(yinborf.) 
5 Neu 'au. 
E Wunderlich, C.. Mau- 
rermstr. (Nr. 14.) 
Ö Neubau. 
E Wunderlich, C., Man- 
rermstr. (Nr. 14.) 
Evlouneustr. -> 
-12 Baustellen. 
E Kunlel. Neutier. (Co- 
lonncustr. 36.) 
13. Nenbau. 
E Stegemann. A., Eigen 
{hitm.(Ei|ciinchcrfli-."4o.) 
11 E Wundertich, (£., Man 
rermstr. 
Albrecht, G.. Sergeant. 
Beruhaidt.G., Bankbeamt. 
Dodt. E.. Kanzl. Beamt. 
Fechner. Zimmcuiistr. 
Hcmp. F.,Omnib. Schaffn. 
Hensel. St., Buchhalt. 
Hilmann, H.. Nohileg. 
Kasuer, (£., Tischler. 
Melk, (£., Handelöm. 
Pagendoif. Bur. Beamt. 
Schmnz. P, Ingen. 
Schi öder. W.. Bahnbeamt 
Schulz L.. Beamt. 
Schwatz, C., Maurermitr. 
14 Lerffert. !R., peus. Beamt. 
Slrattner, I., Schristsetz. 
Wenzel, G., Schaffner. 
15 E Maite. P., Tiichlermstr. 
Ahl. A., Ksm. 
Buth, F., Lb. Post-Assist, 
jiaitlkc, O., Steinmetz. 
Köhler. (5., Postverwalt. 
a. D. 
Kraemer, P., Schlosser. 
Langen. H., Geh. Kanzl. 
Diät. 
Nasenack. Geschw. 
Riegner, E., Obermont. 
Schulze, H., Agentur. 
Speck, M., Stadt. Ingen. 
Steinborn, C., Gärtner. 
Slohldreyer, F., Geh. 
Diätar. 
Watensühr, A., Znasühr. 
16 E Krelschmer, E., Eigetd 
ilinm. 
Becker, A, Lademstr. 
Dieluch. M., Heizer. 
Helb. M., Ww. 
Iurenz. E., GaUner.' 
Kusch, il’., Magistr. Beamt. 
.Ultngs. E., Lehrer. 
Koch. G.. Betr. Ingen. 
Pawelski. I., Zim'merm. 
Peterfen. A.. Schlosser. 
Poliy, Heizer. 
Sichler, E., Postschaffn. 
Siaroc-ka. I., Monteur, 
Siioebe, E.. Hauptm. 
Wiese, jun., F., Kim. 
— F., Nciscitd. 
17^E Goldschmidt,O.,Gastw 
Amnnhii, 0, Ksm. 
Aii'dt, u-., Schauspielerin. 
Bitchoff, H., Pscrdeb. 
Schaffn. 
GlmC', (5., Klempner. 
Feiler, H., Nctitnuc. 
Franke, F.. Evnditor. 
Gaa, I., Buchdruck. 
Gaidan.R., Berl.Buchhdl. 
GeisleU, G., Buchhalt. 
Just. E., Sanit. Seigeant. 
Llayier, G., 5lfm. 
Koppen, £)., Barbier. 
Meier, Th.. Ltrelsger.Secr 
Mluio A., Schlosser, 
ffliiiücr, H., Nanrer. 
Potenz. G., Nangirer. 
Wahl, (?., Beamt. 
18 E Schumann, H., Eigen 
ihftm. (Berlin.) 
Bernstein, G.. Maschinen 
wärt. 
Fiante, H.. Nenlier. 
Fretwald, F„ Inipect. 
Graumüller, K., Eondnct. 
Grosrmann, O.. itiiiizl, 
Beamt. 
Hirsch. Eh., Schncidermstr 
.Vüiscuchter, (£., Lehrerin, 
ziopkan H., Bernch.Beaint. 
Krebs, H., Hei;er. 
Lehmann, E., Milchhdlg. 
Müller, A„ Telegr. A]]i|i. 
Seiserl, O., Lehrer. 
Wagenick, E., Ksm. 
19 E Jaule, Eigenlhnm. 
Böttcher. A., Maurer. 
Bnlile. N., Gastw. 
Drewü, E.. Eisenb. Bea'nl 
Dürre, F., Backermstr. 
Haase, Schaffner. 
K'tfi.:cf, A.. Ww. 
Leinte, M, Schlosser. 
Loivnz, A., Schloijor. 
Nannt ann, F., Paslora.D. 
Opitz, C., Eisenb. Beamt. 
Ollo «fc Eo., E. H., Buch. 
l'dlg. 
Nectling, E., Bnchhdl. 
Schove. F.« Ksm. 
Verlag „Die Hilfe". T 
Wahner, N., Maler. 
Wlota, I., Bahnbeamt. 
Zinner, F., Tischler. 
20 E Bielicke, A., Zimmer- 
mstr. 
Btikner, M., S6-neiderin. 
Grihl, A., städt. Alb. 
Gieiscr.H., Giüukramhbl. 
Gründ, A., Musiklehr. 
Kühne, E., Maler. 
Lohn, M., Gürtler. 
Meitier, B.. Etgarrenhdlg. 
Pinitisch, E., Schneider. 
Pietzner. A., Kutscher. 
Schellhase, P.. Stuckatenr. 
Schulz, A., Ww. 
Schumaitn, O., Ksm. 
Sieveil, W., Ingen. 
Sommer. M., Ksm. 
Stallknecht, G., Beamter. 
Taner, £)., Bahnbeamt. 
Warneke. H., Portier. 
Wiesner. At., Ww. 
Zöllner, H., Mim. 
s.a.Hohcnfriedbergstr.17. 
E Nick, W., Eigenlhüm. 
V. Lüdcutann, L., Schuhm- 
mnr. 
21 DahmS, E.,Kanzl. Dien. 
Hellwig,K., Geh.Negistrat. 
K'arp, it'., Betr. Secrct. 
Lindstedt 3Mchf.,M., Fahr- 
rad-Znbehor. 
— M., 5lfm. 
Müller, K., Gärtuer. 
Schmidt, H., Schriftgieß 
Stein, W., Nentier. 
Hohenfriedbergstr. 
Glcditschstr. 
(s. Vcrlin.) 
Goltzstr. 
ls. Bcrli».) 
Gossowstr. 
(f. Berlin.) 
Gothaerstr. 
Grunewalbslr. -> 
1. 2 Banstellen. 
i Schiileqeh.z. Apostel Pau 
lusstr. 10. 11. 
Apostel PauliiLstr. -> 
Waribuig-Platz. -> 
WaUburgslr. 
l s. a. Wartbnrasir. 18. 
EBeniter,W..Mamer»tsti' 
v. Buröztin. E., Hauptm. 
a. D. 
Düiubrowskn, S.. Sefiier. 
Gn'ttv, W.. Ialonsisbrk. 
— H., Mitfiitr. Beamt. 
Heute. A., Postbeamt. 
Kind. H., Ksm. 
Maas;, 3t., Gastw. T. 
Obst. E., l^aslw. 
Sassr.ut, M., Archilect. 
5 Nenban. 
E Döung, M., Buchhdl. 
(Berliti.) 
G Neubau. 
E Herrinann, Architekt. 
lisjiulolteiiüsl.’i 
18 Wlnkelmann,H.,Magistr. 
Beamt. 
Apostel Panlnsslr. -> 
19—21 Baustellen. 
Grnnewaldstr. -> 
(Eharloltenbg.) 
Mciningerstr. -> 
Nenban. 
E Lur, Baumstr. (Berlin.) 
E Bociner, W., ctfin. 
(Berlin.) 
V. König, F., Pensionair 
Böthe, E.. Pol. Bnr. Aifift, 
Filas, St., Brauer. 
Harzen-Äcnller, N., 
Schriftsteller. 
Kelch, G.. Kfm. 
Koluöuietski, A., Kfm. 
Liebenow, M., Schnei- 
beii’t. 
OphülS, 91., Gastw. T. 
Pittllitz, N..Kellner. 
Teste, F., Nentier. 
Belzigeistr. -> 
1—14 Gr.ii'.dstnck der Gr 
Berl. Stratzenb. geh. z, 
Bel;igerstr. 
Wartburgstr. 
15 s. a. Wartburgstr. 14. 
E Fulda, A., 5lfm. 
V. Benne, G., Schueiber. 
Bosse, E., Ww. 
Eiff.er, M.. L'ylogr. 
Fiilueiife. H„ Oberlehrer 
Gutsche, C., Secret. 
5lallnlairn,L..Bankvorsteh 
Mäitens. O. Ww. 
Probsil,ain,O.,Post Assist 
Schenk. A. Pensionair. 
10 E Fmil. I., Kfm. 
(Berlin.) 
V. Birnbanm. G-. Geh. 
Secr. a. D. 
Franz, L.. Postdirect. 
Grnndgeyer, F., iTsiti. T. 
Haescte, H., erpeb. Secr. 
51.Id), W., Geh. Eonstr. 
Secr. 
Sartori, G. Weinhbl. 
Scherbe^, W., Zimmer- 
mstr. 
Ulbrich, P., Branerciarb. 
Wurdt, E., Ksm. 
E Schüler, A., Tischler- 
mstr. 
(Apostel Panlnsstr. 12.) 
Gojek, I., Portier. 
Löwe. 51'., Kfm. 
Schaper, F.. Bankbeamt 
Schlaske, W., Waschanst. 
Schntlauf, B., Eifenv. 
Secr. 
18 s. a. Apostel Panlusstr. 12. 
E Schüler, A., Tischler- 
instr. 
Meif;ner, H., Schreib- 
wrhdlg. 
Btier. P.. Bahnbeamt. 
Gothcnstr. 
-<r Cheruskerstr. 
1 s. a. Eücrnskerslr. 4. 
E Wilhelm. G., Gastw. 1°. 
Arens, F„ Secret. 
Ballensled1,St.,Llrchitect.'s. 
— R., Nenlicre. 
(Tohtt, gen.Cant,E.,Secret. 
Ewald, y(., Barbier. 
Grosse, 9t., Garnis. Ver¬ 
walt. Eoiitrol. 
Hchi, F„ Locomotivsühr. 
Iaglowttz, A„ Bnchhalt. 
Hern, G.. Mnsiler. 
Koiuzacf, G., Agent. 
Lebmaun, A.. Mrlchhdl. 
Matthäsins, W., Mvbel- 
hdlg. 
Meyer, N., Zahlmstr. 
Schofel, G., Locomotivf. 
Schöneich, R., Käsern. 
Iilspeet. 
Schwarz, N., Eolonial- 
wrhdrg. T. 
Boigt.H., Bersich.Beaint. 
Walter, H., Bnchdrrlckcrei. 
bes. T. 
Weis, A., Dr., pr. Arzt. T. 
Wittmcr, E.. Secr. 
2 E Scheer, W., Ciaarren- 
hdlg. 
Goldsche, P„ Kfm. 
Hobohuk, F., Zngführ. 
5lic|>ler, 91., ^lat. Llssist. 
Krafft. M., Plällanst. 
Lncte, W., Portier. 
Meyer, G..Magistr. Assist. 
Rother, W., .Usm. 
Schartiger. P., Bertr. T. 
Schmidt, A„ Landmesser. 
Simottson, M., Neisend. 
3 E Scheer, SS., Bilbhaner. 
((Jiosjtmchin-. 6.) 
Berger, G.. Postsecr. 
Dreyling F.,Technik. 
Friye, M„ Locomotivs. 
Höhlte, Leutn. 
Hüarl, E., Kfm. 
Ilgener, N., Asm. 
Marann, P., jtfm. 
Neimann. F., Bierverleg, 
Sennewald, 91., Betr. 
Secr. 
Wanenberg. E., Milchhdl. 
4 E5ianküwsli,W.,Schlosser» 
mstr. T. 
Bieling. A., Ww. 
Bock. B., Ww. 
Bcadeinann, F., Wcichcn- 
stell. 
Buudig. M., Schneiderin. 
Döring, W., Locomvtiv- 
heiz. 
Ebel, H„ Schlosser. 
Gothe. F.. Schnhmmstr. 
Grtinge. A., Staitffr. 
Grunwaldt. I., Maler. 
Gnhle, W., Schneibermftr. 
Heitlemann. E, Schrift- 
stell. 
Herrmann. 03., Kellner. 
Hilpert,W.,Droschk.Kntsch. 
Hippe, G., Schnhin. 
Hobileivc-ti), O., Lag.Ber- 
walt. 
Jachmann.G., Bankbeamt. 
5Vtc(>el, M„ Schneider, 
itranse. W., Avfm. 
5lret'chmer.^.,Aankbealnt. 
Lange, G..Locomotivsnhr. 
Obit, M., Schlosser. 
Ohmann, W., Bäcker. 
Ohnsorge, O.. Bnchbind. 
Nackow, F., Gärtner. 
Nichter. F., Znschneid. 
Schalling, M.. Ww. 
Schmidt, VI., Balmarb. 
Sriincibei,tL, Schneiderin. 
Seeger, A., Bahnbeamt. 
Slransj, E.. Handelssr. 
Thom. E.. Tischler. 
Bicrgutz. W.. städt. Lehrer. 
Weis;. E.. Schueidermstr. 
E “ mann, A, Fran. 
(Berlin.) 
Aren;, E.,' Tapez. 
Hnldt, F., Ksm. 
Iander, E., 5lfm. 
Krngcr. Eh., Eisenb. Be- 
cimt. 
Loeiher, ßV, Kfm. 
Müller, A.. Zngführ. 
Nielalkc, E., Bez. Feldw. 
Polte, M., Molkereibefitze- 
tiit. 
Pütts;, H.. Schuhinmftr. 
Naiisch, E., Segeant. 
Nenner, E.. Kfm. 
Noll, M., Zimmermstr. I 
o Schistan, E., Eomptoirist. 
Schnstcr. F., Bez. Feldw. 
G L ü. 9!of;bachstr. 1. 
E Fröhlich, B., Zimmer- 
mstr. (Nr. 49.) 
E Stüwert, E., Maler- 
mstr. T. 
Altendorf. H., Kfm. 
Burcharb, C.. Kfnt. 
v. Dallwitz, E., Oberleutn. 
o. D. 
Dyrenfurth, M„ Kfm. 
Fnchs, B, Eisenb. Beamt. 
Girnt, A., Frl. 
Nebel, C., Seisenhdlrin. 
Neneudorss. A., Buchdruck. 
Saal. A., Ww. 
Schedlich, P., Dr., Eor- 
rector. 
9Iosjbachslr. ->• 
7 s. a. Nos;bachstr. 6. 
E Scheer, W., Bildhauer. 
(Nojzbachstr. 5.) 
Bölsing, G., 5lfm. 
Bnrghardt. O..Stat.Assist. 
Büttner, A., Nentiere. 
Erdmann. F., Kfm. 
Friedrich, P., Gastw. 
Herrmann, 91., Kfm. 
Liuke, H., Ksm. 
Mathiolins, L., Ww. 
MerllnenS. G.. Kün. 
Schiefer, £)., Schnhmmstr. 
Schmiedet, E., rllentiere. 
Schulz. K., Fabrk. 
ä E Hoppe, A., Manrer- 
ntttr. (Nr. 33.) 
Adeler, M., Buchdruck. 
Aniorge, G., Melalldreh. 
Ehadde, F., Ww. 
Doliritz, F., Conditor. 
Fabrtcinv,H.,Pol.Wacht- 
mstr. 
Forst, E., Klempner. 
Grase, G., Kfm. 
Gros;, H., Modistirk. 
Klietich, E., HanSdien. 
Köhler, O., Eisenb. Betr. 
Secr. 
Kroll, G., Heizer. 
Lange, 9t., Photogr. 
Lewinsky, M., Kfm. 
Luther. E., Postanwärk. 
Manthey, N., Postbeamt. 
Meier, 6., Tischler. 
Nenmann, A., Eisenb. 
Beamt. 
Picht, M., Rentiere. 
Naabe, M., Gemüsehdl. 
Naniinelt, P., Uhrm. 
Nimpler,M..Buchhbl.Geh. 
Schröber, A.. Bnchbnlck. 
Scelia, E., Maurer. 
Twelker, H., Balmbeai"^ 
Unaesngt, H., Eisen'o. 
Beamt. 
Wasch, I., Zimmern. 
Weiffenberg, G., Eisenb. 
Beamt. 
Wendt, A., Bierabzieh. 
Wiegleb, F-, Schmied. 
Wöbler. M., Ksm. 
9 E Immobilicil'LerkehrS- 
Bank. (Berlin.) 
V. v. Häfen, E., pens. Pol, 
Beamt. 
Llhrendt, C., Maler. 
Aron, N., Bnchbind. 
Biiv, E., Zngführ. 
Bühring. W.. Lentn. 
Görke. G., Lithoar. 
Göthel. H., Bnchyalt. 
Hctuiicfe, G., Stenogr. 
-Ventschel, G., Bantechnik. 
Llaminsti, F., Kfin. 
Koenig, I.. Lehrer. 
Krause, O., Post-Assist. 
Müller, I.. Schutzm. 
Nütz, A., Stellin. 
Sachse, O.. Ksm. 
Strüvel, W., Mater. 
10 Baustelle. 
E. Dressel, N.,Hostrailenr. 
(Berlin.) 
11. 12 Baustellen. 
E Schicht. H., Maurer- 
mstr. (Berlin.) 
13 Baustelle. 
E Dressel, R., Hoslraiteur. 
(Berlin.) 
14-10 Baustellen. 
E Immobilien. Berkehrs- 
bank. (Berlin.) 
17 s. a. Leutheustr. 21. 
E 5Uingbeil, H„ Zimmer* 
mstr. (Nr. :«.) 
Autdt, W., Stat. Assist. 
Eichel, K.. Bez. Feldw. 
Eudert, E.. Kaffeubote. 
Hcinze, G., Musiker. 
Heitre, O. Locomotiv- 
Hetzer. 
Hossmanit, H.,Bahnbeamt 
Holzte, F., Aijin. 
Klar, Ll. H., Gaö- ic. 
Aul. T. 
Kölin. I„ Lebrer. 
MU6E 
I umiEux 
? EXTRA FINE 
Saltaspiel! Ruhm und Glanz des 
neuenJahrhunderts. Schlechter.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.