Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

V. Theil 
Schöneberg 
208 
Schönebern 
ld v-cry. WV^lniveuer. 
Gnrsche, R, föcisifiucrlctl) 
14 Ebener,F Lsm (Berlin.) 
V. Omliuiri), H, Sattler 
Scigemuslt), O, Baul 
beamt. 
Braune, H, Steindruck. 
Äurow. H, Schlober. 
gmbernf, W, Feucr- 
wehrm. 
Gensch. H. Waaensühr. 
Hinze, B., Schaffner. 
Kerber, $, ^a^'nsühr. 
stoeftlci, A., Reisen d. 
Lnpiger, )){, Maler. 
Lnplow. E, Biersahr. 
Mertens, W. Alfim 
Reinlein, M, Bierfahr. 
Reeder, M, Rciitieic. 
Schulz, W. Post,ecr. 
Schwarz, R, Mechanik. 
Stutz, Ö, K-insthbl. 
Tech. I. Rentiere. 
Wahl. W, Znaführ. 
Weistdrodt, M, Ww. 
Wolf, F, Otoftro. 
Zirngiebel,M.Bildhauer. 
15 £ Mübtdc, B., Ww. 
(HstupMtr. 123) 
Fiaucke, L, Gncnb. Zeichn 
Gollin, H., l^astw. 
Heise. A, Reichsb. Gnt 
culrtt 
jtotonnfi, I, Fuhrt). 
Laomyli. M, ctjm. 
Lorenz F, (schitcibcniiftr 
RowakowSki, L, Etat. 
Am,l. 
Taktmann, 23., Malermstr 
16. H geh. z. Hanptslr. 123 
124 
18 E. Wnmoto, A, Landw 
(Hauptsti. 122) 
V. Blunt, W, Portrer. 
Anger, E, Strasjenb. 
schaffn 
Behiendl, I, Strasjenb. 
Schaffn. 
Boeiich, M, Condltor. 
Guiecte, L, Maurer. 
Förster, A, Schankw.1'. 
(yaicic, B, Wciifsifjr. 
Henze, F, ülmuctfcr. 
Hinz, O, Diätar. 
Huld. P, Eisenb. Bcamt 
StontmMt, R, Jitqfulji 
Stcimuy, H, Bastei. 
Lelimanu, Th. Fabrkaib 
Lorenz, A, Maurerpol 
Lüllwiy, H, Strafend. 
Führ. 
Müller, G. O, ^ylogr. 
Rolte. 5C., Bote. 
Schosinski, A. Tischler. 
Schulz. O. ©chitcibcr. 
Wenphal, G, Ger Bcamt 
Witschet, C, Bitbh. 
Zachow, L., Fittnb. 
19 E Wähle, B, Rentier. 
(Berlin.) 
V. Eberstein, E, Bnchljalt 
Auderö, P. Bückennstr. 
Erbe. C. Pflegerin. 
HUtdj» O. 5trm. 
Iahues. C. Packmstr 
Ätuy, E. Post Assist 
Reumann, 2it>, Oiastw. 
Schwach, C, Klempner 
milr 
Dos;, P, Poslschaffu. 
Walter, A, Architect. 
Wrnger, R. Lehrer. 
2D geh. z. Albcustr 0. 
Albertslr. 
21 Garten geh z. Haupt 
ftr m. 
22. 2i Garten geh z Haupt 
ftr 117. 118. 
24—2S Gatten geh. z. Haupt 
ftr. in. 
29—82 Garten geh z Haupt 
str. 112 114. 
33 Garten geh. z. Haupt 
str. 311. 
J4 Garten geh. z. Hanpt 
str 110. 
35. 30 Garten geh. -.Haupt- 
fti. IM. 
37 Gm teil geh. z. Haupt 
fti. 107. 
38 Gar ten geh. z. Haupt 
fti ](),'> 
39.40 Garten geh. z.Haupt 
ftr 104. 
41 Neubau 
Tempclhofcistr. 
12 s. a Tempelhoserstr 38 
E Maus, G, Rathi. 
zlmurermslr. (Hanpliti 
101) 
V.  01cu.fr,  A, Bcamt 
(Ni 4'.) 
Sücijiutiici, G. <lfni 
Heu nimm, I, Reichs- 
tagebcatut 
Älumnctf, G. Bäcker mstr 
Malsch. A, Platkanst. 
42 ötiemand. B /Pnyhdlrin 
Proft, M., Bantbcamt. 
Rachvoll, I, Ww. 
Rnhlz, M.. Waschesbrk. 
Siedel, M., Dr mcd. 
43 E Maut, E, Glaseunstr. 
l^anptslr. 128) 
(Sitqlct, L. Kellner. 
Heinrich. N.. Kfm 
v. Sauden, B., Hauptm 
a. D. 
Scheel. P.. Friseur, 
v. Walleurodt, L, Joui 
naltU. 
— B, vw. Landrath. 
Zander, H., Geh cu'cb. 
Srn 
41 E ^übner, R., Maurer 
mftL lBcrlm.) 
E Mattner, (>., Maurer 
mstr. (Ri. 4tt) 
Albrecht, W, Dachbeck. 
Bordihn, I, Nantilrmstr 
Büttner H, Hauswart. 
ftauUiabcr, (i, Biauei 
OtfutjU, (£, Schneidermstr 
©ute, H, Stras;eub. 
Schaffn. 
Hartlnanu, H., Güter» 
erpcd. 
Herrmann, E, Detr Secr 
Iakobshaqen.O. Schmied 
Kniete, 0, Bildhauer. 
Kurth. I, Gaitnci 
v Lai'gSdors, A, Dr, 
Sinnt 
Lipö, A. Ciseiib Secr. 
Machowicz. E. Kfi'i 
Mutetest, F, Schmted. 
Neumautt, L, 51 tut. 
Pauitewty, §, Bur. 
Bcamt 
Rödtug. A. ^ilskschasfn. 
Rohr, E. 2b. Feuer¬ 
wehr m 
Schiller. R, (Iftn 
Tän;er. P. 6tia(jcu6. 
Schaffn. 
Buicl, VI, ^enerwehrm 
13 E Maus, G, Raihö 
ztimticirnftu (Haupt- 
fti 10 z) 
V. (tteuoke. A, Beamt. 
Pachmann. H, Reg. 
Brtiiiath 
Baner, A. Magist. Bcamt 
Berger, H, Maurer 
Blriibauni. H. Rentiere. 
Bulgan, I, V?iil)cmt. 
Mischer, M., Lehret 
oincic. M, Mechanik. 
Herbst. F, Knticher. 
Kliischer, H, Technik. 
Nenmann, (i, Privatier. 
Ohiufoiflc, 2(, Äw. 
Qnaad, F, Gastw. 
Roeseler, 41, ittm. 
Schachert, L.. Ww 
(schav, H, Gl)mnas. Lehr. 
Schmeui berger, ft, Mfm 
Stahl, S, Tricotagen- 
hdlg. 
Stanntla, H, MUchhblg 
Wetgt, G, pens. Bayn- 
beamt. 
40 E Mattner, H, Maurer 
mstr T. 
Bertram, £)., flfiit 
beGa?pcrmi, Q). F.,Bank 
bcamt. 
Müller,Ph .Cisenb.Techntk 
— H Juqeu. 
Pmtfte, K, Schnhmmstr 
Rittttp, W. Gastw 
y. Schvnhol;. I, Cisenb 
Betr Seci 
Schulze, R, Msttt 
Stichel. H, Ciicnb Secr 
Tteye, I, Bin Dtcncr 
Lolcduiwea, R, Äljnt. 
47—51 E Act (vei Schloß 
brauerei Schöneberq T. 
Brclmicr, G.. Untichcr. 
r"mcte, M, Direct. 
Prinz Georgstr. ->■ 
•2—54 Baustelleu. 
55 s. a Lllber tstr 0. 
E Wermcl, F, Maurcr- 
mftr 
Breit, O, Bur Borstch. 
Dessau, R., Al|m. 
Draier. F, Stellnimstr 
0)asskns, C, Monteur. 
Gios;mann, Ä, Buchdruck. 
Bes. 
Heimauu. 0), (hsettb. 
Slat Assiit 
Helm, R, tifni 
Siuinc, H. O, Schneider 
min. 
Maiiiei, 0), Atchitcct 
Riiitc, . Privatier. 
Schmidt L?, ^ngen. 
Seltnei, C, Mfitt 
Sick, I, 0)niiw T. 
Simon. H. Frau. 
Stahlseld, B., Gailttcr. 
Walch, W, Techniker 
Albcrtstr. -> 
50—58 Banstelle'i. 
59 60 E Stadt Scköncberq 
E Berqcmaun, L. vw 
GutSbei sHanptfir 49.) 
V. Mttife, (Ihr Renner 
Beyethaits, W, Slfiit. 
Müller. A. Fnhrqesch. T. 
Wirkl,schatte - Genoneiisch 
Schonebg Grnndbes. (?. 
0). ni b. H. 
Ziesmann, H, Brenn 
mathblq. 
01. 02 Neubau 
E Stabt Schöueberg. 
03 0-1 E Stadt Schöne 
berq 
Feuerwache Schönebcrg 
Belitz. K, Ob rVcucnu 
ftluctcr, G. Braubiusp ct 
Gencke. A. Ob MaschiUift 
Jürgens. §, Schuldi n. 
Miihitc, A. Ob Feiierm 
Lemble, 0, Fcuerwehr- 
seldweb 
Sens, C, Ob. Fcncrm. 
05 00 Bauitellen. 
E Stadt Schvneberg. 
07 Neubau 
E Dr^s;ler, Zimniermstr 
sWarlbnrgstr 2b) 
68 E SBcstcitft),lS ,Prtuaitci 
((ih.tilottctibitrq ) 
V. Benbisch, G, Schuhn! 
B cker, ß., Strafend 
Schaffn. 
Olotbmrtii, B, Mechanik 
^ettbitd), W, PoU'ecr. 
fiuichbufl, R, 5tsm 
Mtiiuii, ti, (Bchustgic^ 
Mnnle, L). Stmt. 
Oücittrop, A , Betr Secr 
Retpich, H, Privatier 
Schmidt, C, Melalldrück 
09. 70 Baustellen. 
Hcibertiti. -> 
Frankenstr. 
(j Beilni) 
Frcgcstr. 
(geh. z Poslbez Friebeuan.) 
Friebeuauecstr. 
1—3 Garten, aehört z 
Fiiedeuauerstr. 40—4U 
4 E Bauzer, F, Rentier 
(Gr. Lichteiielbc) 
Lehmann, (£, Frau. 
Püttmaun, A, Reg. 
Baitmtti. 
— Cl, vw. Jusi Rath 
Schund, B, Biichholt. 
Schwär;, F A, Rentier 
5 E Fehl, tS, Porlr Maler 
Holbing. <ö, Schutrmmstr 
ih5cuitct!c,M, (£i]eitti. Secr. 
Hedwiqstr. -> 
0 E Rotheusleiu, R, Eisen 
wrhdla. 
7 EBerfei.'p ,0kh Registrat 
Konti, fi., Atiut. 
8 E Rudiger. 0), ftfnt 
Fisch, C.Gch eipeb Sv»> 
() E Atfiger, M, vw. Rechn 
aitilli. 
10 E Kühlig. O, Treppen- 
geländeubik 
Albrecht, H, Ksm. 
— Ä, (5o.. H, Papteisbik 
Bindci, A, Geh. Kanzl. 
Rath. 
Goltr, F, Ksm 
0)iitifc, A, Rentiere, 
^oels. M, Siu 
.Uoitcrte, R, Kammennus 
Podichablowöli, B.,Bank 
beamt 
Trtppel. M, Äw 
Wichmann, C, Kreisger 
Scer z. D. 
11 E. Znbeil, I. Beamt 
Brosin. M, .Ytjlogi. 
Rcuiclc, (5. yienticre 
Staege, Cl, Ausivarterin 
Slumpe. C">, Rentiere. 
Wiiiler, M, Rahen« 
12 E HaUtgci, F, Tischler- 
iinti 
Dreffel, N, Dr, Pros. 
FiatiU, C, vw Dr. 
ällethanei, H, (Ifm 
Mcmhiubt.C .Bantbeamt 
Teschner. (£. Ksm. 
Borweig, P, Lehrer 
13 E Rogqah, G, Apo 
thefei. 
11 E^.aqcnbcrg,H,Agent 's. 
15 E Haustein, G.Rentier 
(Ftiedcitau) 
V. Bieintnle, C, Haus 
btcu 
15 Onidtnan, Rentier. 
Guthknecht, G,Genremal 
Herrmann, I., Corv. 
Capit. a. D. 
— M, vw. Capit. Lentn. 
Hoppe, A, Proctmit. 
Mehli), H, Geh. exped. 
Secr. 
Mohr. C, Geh Registr. 
Witte, Oberlentn 
Wurm, C, Äntend. Secr. 
Hauffstr. -> 
16 E Kcrsicu, 2l, Mus 
Diiect. (Rr 75) 
V. Wegenei, (?. Kjm. 
Domier, 23. Gcinnschbql 
Doiiisch. M, Rentiere. 
Engwlcht F , 51 im 
Fnlrfcitbcr.1, C, <lfm. 
Fisch, H, Geh Registrat 
Älsluii, Vl. Rentier. 
Lauge, W. Ob.Bnchhalt 
17 E Schnlhe.A, Rentiere 
18 E (iciiicl, P, Rentiere 
(Cliarlottenburg j 
Braun. O.Dr Rercrcitd 
Fuchei, H, Frau Gen. 
Arzt. 
19E Goering, H,vr. jur, 
Ministenesident z. D. 
(Anszeihalb) 
20 E ü. Pcipoiichcr Sebl- 
nivkii, F, Ojiaf, GeitC' 
ralleutn, Gif (Berlin) 
Künhel, A, €bci|tlcutu 
a D. 
21 '>^EBarckow,W,RiUmftr 
a. D. 
23 Bauiielle. 
24 Warten geh. z. Saar 
str. 8-10 
Saari'tr. ->• 
25—55 s Steglltz. 
50 Bauitclle. 
E Pctcrisoit, F, Rentier 
(Gumewald) 
57 E Haselwander, F., 
Rentier. 
Ruuge. H. Schuhm. 
Schrape. I, Ksm. 
>8 E (Sstöuau, C, Ksm. 
(Warschau.) 
Ihdc. tz, Metallschleif. 
"j9 E Manuitt, B. Dr, 
RechtSanw T. 
i0 E Iaioclaw, D, Fabrk 
Jaioötaw, B, Dr. plui. 
CSHenuf. 
—'S (5ille Gl,minerwrfbrk 
i Bertni. T. 
01 E Hosierö, Geschw 
(Wielandstr 20) 
Hofteit'. Pensionat. 
Jnnae. K, Pcitj. Vor¬ 
steherin. 
Rcbitcli, M, Pens. Vor 
slelieriii. 
u2 E Roloff.H.Geh Kanzl. 
Rath 
Aehin. P., cipeb Sccr. 
Brnst, E, (Irrn 
Heyn, 0),Constrnct.Secr 
Rette. F. Bankbea.nt 
Proppe, M. Bur. Aisnt 
Schollain. P, Geschästö 
siihi. 
Zictch, Ff, öto Rechn Rath 
03 E Goldschmidt, H, Frl 
(Berlin) 
v Filfciilirttm, M, Ww 
Golz. G,Ob Postdtr Sccr 
5l(i(,cnsteut, A. Kfiit. 
Moliimaitn. B, Reiitiei. 
Renmann, R.. Bankbeamt. 
Sactewttz. R, Bankbeamt 
Scheues, C., Buchhalt. 
Siebei, M, Kftu. 
01 s a Hanststr. 5 0 
E Rogner, R, Kfni. 
(fiaitniti 7.) 
V. Fieidank. C, Portier 
BeHienö, M. Rentiere 
Cranv, P. Ob Lehrer. 
Hanc-dois, A. 5lfm. 
Herdebiechci.M.Moblstiu 
Meier, H, ^anobien. 
Starke, H. Rentiere 
Suppas, M, Bantbeamt 
<- Hanffstr. -> 
05 s a hanssstr 15. 
E Steuiberg. A, Fabrk 
(Luckenivalbe) 
V. Nanmann. P, Friseur 
(Wielandstr 23) 
Bntow. M, Asm, 
(ftte, H. 5lfm. 
FuchC’, G, Heilkuub 
Schmidt, A., Dr, Ober 
lehr er 
Weber. R. Ksm 
00 E Steinberg, A, Fabrk 
(Lnckenwalde) 
V. Ranmanii, P, Friseur. 
(Wielandstr 23) 
Balzeieit, G. Stat. Assist. 
00~(ttiflclniann, FOl^rsü 
lentn a. D. 
Heinemann, A., Rentiere 
v. Hollcbcn, W., 6'cucr jI 
lentn. z. D.. ^ * 
Müller, l£, Uhnn. 
Salewski, I, Pensionair 
Trzeciok, M., Versich. 
Beamt. 
Wobnng. M.,vw.Nittmstr 
Zobel. C., flinit, 
07 E Scholz, 23., Rechn. 
Rath z. D 
Farthoser. A, Ww. 
08 E Kuhu'sche Erben. 
V. iliilut, , vw. Pros. 
09 E Pfeffer, M., Rentier. 
Nders. P., Ksm. 
70 E Gendelmeuer, E.,Ksm. 
(0)r. Lichterselde) 
V. Schdel, I, Verwalt. 
fCmtili, I, Dr. pliil. 
Mollendorff, B., vw. Sän 
Rath. 
Schwier tfe, C., Schnhm. 
71 E Fridcricl. R, Prov 
Steuer Secr. 
v.Noäynski,R.Oberst z.D> 
72 E Pfasf, B, Rentier. 
(Wielandstr. 1) 
V.Siebeneicher, F .Portier. 
Bahr, M, Schristitell 
Fahle, W, Rechn. Rath 
Gebhardt, F,Lerl. Buch 
lidl. 
Herlborn, L, Ww. 
LiiiHe, ti)., Rentier. 
Mai), F. Verl. Bnchhdl 
Rowak. (5, Ksm. 
Steig. R, Dr., Pros. 
Truhtsen.'d^lgl.Banrath 
73 E Languiamt, H, Dr, 
Ühefiebiict. 
Ulrich, A. Postsecr. 
74 E Dudkiewiez, H., Ww 
(^edwigstr. 4) 
Grüuiuq, L, Ww. 
Hcdwlgstr. -> 
74a s. a. fiebiuigstr. 14. 
E Hecht, M. yienticr. 
Bein, L, Reittiere. 
Mittag, G, Gastw. 
Ritfic, P. Apotheker. 
Rauscheiibusch, H, Bauk- 
bcamt. 
Somtcr, 9f.,Dr,Dr Arzt.?. 
Schindle, F. 5lfm. 
lltigcr, (£., Schlosser. 
75 E Kersten, A., Musik 
btrcct 
Harmo, ), Kfm. 
Jaenisch, E, Ww 
jblotichle, G., Hoisomier 
a. D. 
Marggraff, F., Ob. Telegr 
Aisist. a. D. 
Ncumattn, W., Rentier. 
Pfahl. E. Rentiere. 
Bausch. H. Fahrkarten 
veikauferin. 
Waritat. M. u. H, Mo 
biitutneit. 
Wulst, Chr., Prov. Schul- 
fcci. 
70 Baustelle. 
E Rothe. E. Schlächter- 
miu. (Berlin) 
77 EBosrelinann.G.Rentier 
Achar b, F L. 5lfm. T. 
Brasch, fi, (-»osphotogr 
Doin, R, Buchhalt. 
Gefeit, W, Mechanik. 
Fahle, F, Mechanik. 
Friedrich. H, Klempner. 
Friebuchvdoifer^jlvieback 
fbrk. Paulii &. (so. T. 
ÖJcife, H. Klempner. 
Haffe. Ö, Ww 
Heinow, A. Ragclschmteb 
Henkel. (V, Rohr leg. 
Karvenstein, A. Bianer. 
Llakper, F, Tischler. 
Kufe»), O, Ufm 
Lehmann. A.. Lithogr. 
Lieseldt.W,i5tsenb B.amt 
Mooblech, O, Schriltsetz 
Otreniba. M., Kohlenhbl 
Otto, (!, Mmchmtit 
Raube, 23., Po|l Assist. 
Radewald, I., Strahenb 
Beamt. 
Reich, L. Tapez 
Schneider, R.,Kammerger. 
Secr. 
Schulze. 6'»eschw., Schneid 
Thiele, E, GaSanstarb. 
Tüicle.M .vw Rechn Rath 
v. Wangenheiin, E, 
FiHi, Priu Beamt. 
Wendt, F, Schuhm. 
Wilhelm, G, Maler. 
Wmterleldt, (5, 5ksm. 
Wvlliu. G., Buchbind. 
78 tzolzplatz 
EGfiteitlmttm.F.Neiihei, 
(Ctiarlottenburg ) 
Olremba, . Moljlcnljbl 
,9—d4 Banslellcn. 
E Rau'sche Erben. 
Frrtdeuauerstr. 
Friedcnancrstr. 
(v. 19—71 geh. z. Postbez. 
Friedeuan) 
Hauptstr. ->■ 
Ringbahn. 
1—17 enftitt nicht. 
18 Güterbahuhof d. Ring¬ 
bahn. 
E Cisenb. Fiscns. 
Klos;. W., Plavanw. 
Lebbin, N., Holzhdlg. T. 
19 E Zahl, H., Bäckermstr. 
Hanke, P., Schornstein- 
fcgmstr. 
Kuppig. G., Parfcltlcg. 
Palm, A, Ww. 
Rohling, 91., Maitrcrpol 
Schmidt, E., Ww. 
Smolz, G., Weichenstell. 
Schuhe. W., Gaitw. T. 
Tiecke.A,Grünkramhblrin. 
Vlcrbauin,G,Pol Bcamt 
20 Baustelle. 
E Mette, G., Lanbw. 
(Hanptstt. 115) 
jl—23 Holzplatz 
E Mette, G, Landw. 
(Hauptstr. 115) 
Miiuf, G., Rathszimiuer' 
mstr. 
Baustellen. 
E Hewalb, A. Gutsbes 
(Hauptstr. 42.) 
12 2^aum|chiile. 
E Hewalb, A, Gutsbes. 
(^anptitr. 42) 
HflstrtRchf., R Köhler, I, 
Gartnereibes. 
41 E Htwalb, A, GutSbes. 
(Hauptstr. 42) 
Her holz. G, Iugeu. 
Äluchhoff, 2i ,Bltyablciter 
fbrk. T. 
Riedstr. 
Rheiustr. ->■ 
15 E Dänmich, E, Fuhr 
flei'ch T. 
Honmann, C, Okslio 
10-49 E Karfledt, E. 
Rentier. (Beilm) 
V. Reichardt, F. Gärtner 
Fregeftr. 
53—01 Baustellen. 
E Rau'sche Crben. 
u2 s. a. Wielandstr 1. 
E Stahl, G, Rentier, 
v. Blüchu, H, Privatier. 
Busch. A, Kfm 
HarmS, E, Banniftr. 
Hansen, 2, Rechn Rath 
Langet, H.. Leluer. 
Richte»,P,Veijich Inspect 
Schul;e.B, Gattwiithtn.T. 
Nolll'orn, A, Verbands 
Rcvis. 
Wielandstr. 
02a Baustelle. 
E Galweit,M, Brunnen 
6ni.mitr lWielandstr 17.) 
t>3 E Schilde, H. tilnitw T. 
Giilmaun, G, Ingen 
Helm, G, Bcti. Secr. 
Hüln.tcinn.G,Rechn Rath 
Kidoi, A, Rechn Rath. 
1‘ainicr A. Rcutici. 
9’unc nc, A., Mrm. 
Scti.'i;. W, Bankbeamt. 
Schul».', K, Betr. Sccr. 
Bot;, o, Gymn. Ober- 
Uhiii 
01 s a Sponhol'istr 1. 
E LU'btn, L, Ufm. 
V. Wiiiiui, I. Arbeit 
Fischer. F, Bäckeunstr 
Gumdies, A, vw Foist- 
ihm. 
Mnrmann, A, Kfm. 
Szylindki, 5l, 0)astw T. 
Sponholzslr. 
05 E Stiebel, I, 0!astw. 
00—09 E Willmann. W., 
(Veh Rechn Rath. (Ber¬ 
lin ) 
V. Frisch, H, O-ärtner. 
Finder, A, Rahenn. 
Haase, W, Buchlmlt. 
.Heinrich, A, Bilbh. 
Hetjitcu, A.. Erpebient. 
Iürgenö, C, Kochlchrcnn. 
— M, Rnhcuti. 
Klenner, O, ^assenbote. 
Rappoldt, C, Inspect 
o. D. 
Sandan, A. Frl. 
Scholz, A, Ww 
Sindeimann, M., Nähe¬ 
rin 
Willmann, 8t, Frl. 
Wolf, M, Sänger. 
7Ö~'5tottci)lay 
E Willumuit’i.lie gisc» ' 
ilimnurf, ’ 
Schi tze, C, Äa.ii.,ir. 
71 Lagerplatz. . 
E Willnmitu’idic (vßr. I 
Lcbbl». N. 1 
Holbetiim 
■<- Rtitgiisliui 
Hauptm -> 
Fritz Rcntcrstr. 
Tempelhos.nu  -> 
1 s. 6 2empell)vtuiii 
E Scharr (i J‘iutut.1 
mstr. (Berlin) I 
V. listnMci, F ^cnuilt! 
Slrubl, H. nv 2c ict 
Bunzct, W. ä'nsniur 
3af)u, G, (vamu T. 
Richter, B Sicrii _ 
Sclimiebeke.B, J 
hb'g. 
Schnbt ri, P. q? \ 
Si:rfat, G. X'tlna 
Locher, A, Bafjmmr 
2 E Schair, C, 'Ka\ icr>l 
mstr. (Bei Im) I 
V.ftau3lc|,5, 
Bihienb, E, 2rf,uica 
mstr. 
D.'l), G, Steil Jh'i; 
Geoige. F. ÜVriii ir 
Hinze, F . Lchnl, i ,| r. 
5lohttfe, H, Uf.n 
Koltei, O. AuU'oi 
Kuicher, I, . 
Roack. A u '"i i' i J] j,| 
Pahukc, A, Piiiauu 
Petersen, B, ii i.i 
3 E Scharr. C iViumJ 
mstr. (Berlin) I 
V. Kanzler. J, i'cuMt.l 
(Ri. 1.) I 
Slmbiosntv, B. (Iiuiis'.l 
Bin. Diät f 
Bnhlmami, I, Csolo uiilj 
wihbl. 
Geilach. G, 2cu 
Okiibei, F, StuumljcO.l 
Gioire, G, (Schaukln 
Laube, M, Bnuiinus' 
Nftmuittn Vl 5d) tti'^ 
Richtci, A, P.ubuimt 
2i'tlle, M, Wiv 
Wolf, R, Miilumm 
1 E Schult). P. Jli s)iuct.| 
Baichcn. R Umt 
Beiei, 05. Silmhi iiii i 
2Ueutt, A. 51 m 
Gichelbcigu, H, xfico i<| 
tiviühr a D 
Kuckel. G. Stniicnbotc 
Lenz, G. Biichl)M 
Mtcrf, 23, 2vci(ljiiv 
stellet. 
Mir, R . Post Aiu'l 
Reiy G, 5lut»chci 
Stiaf;. O. 2^tti ihn tt. | 
Wi-itihn, F. Hei,u 
Zipperliug, G. 2'utci* 
imir. 
i E Uuger. A. Ksm 
Fuede, A, 5lfm 
Hcuüc. A. Ri tci'l, 2cir.J 
Koalenz Vl, 2>cn l a f 
ci. D. 
Mattenklott, H. itc’j* 
hdl 
Makel, P, B.utics' t. 
- A, 2»'w. 
Po^cfi, P, M.l.lliM 
Rchnuch. A Giiliiil’t 
Rolls, M.  Bnnllu.il  I 
Stiller, 0). 2KmU lutif 
S'ra {{. W, thlou 
Urack, G, DetuaiuMi3 
hb g 
Wolff.O, Scfilnd taun r I 
0 E Daimebeig. Jl Hat1] f 
nmumuim. ('istupt 
str. 90) 
Kgl Pol. Diiectw.i 
Bendix, E. U|tn 
BecitM,G.Gtiuil' Ihn t| 
Dannebeig, V. "uu u,l 
utjtr f 
5iebc(füui,y,0nli cipffJ 
Secr. 
Fnistenthal, F. 
Gnndlach M. h’hi inu' 
Haieloss. 03, Pmncr 
Hirsch. M, Upn 
Hüttel. R, Fti 
Ientsch. O, Modi 
v. Rciveit, A, J’iv 
Stabrett. P. Biuii.mlt 
Stoebet. G. l'U'ci m 
Ga s. a. Mmsti -' , ■ 
E Danneberii. VI I 
nmureimiti (Vlllltf 
str 9b) 
Greven. I, 
^ai|(ij, vi, Piauanil. n>am), xu, ^enjinrer oien aiaijeicu, v», <ötat. vinnt* Jütrciiuia, . uoijientjtu Lrots, ivt, langer. vjrcvcti, y, .tiiu'ni 
Kaufe kein Bett ohne Westphal&Reinholdss Patent Matratzen!
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.