Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

. Rixdorf  — 
177 
Rixdorf 
Theil V. 
'«TMörS, W., (Eigen« 
itiüni. (ä'crlin.) 
V. Rirfcuftci«, R. SB». 
**•» ärsm. 
Eli, :Vf., Metzgeh. 
iiliiiKiicfjcroSti, G., 
Srtmcibcrutftr. 
jlnorr, ©., Buchdruck. 
j>aid)te, 91., Tabak,piu». 
Mohn, G., Biittethdlg. 
«1 filier, 8., SAriftsticfi. 
jiiiinqer, M., Wichiesbrk 
w f. 0. Hemiaiinslr. 28/ 
E Stornier, R., Ban 
will. (Berlin/) 
V (repciihol)», E., Frau. 
Indici, «., Buchbind. 
IMtlotf, Th., Gemüsehdlg 
üliiiilfjc, E., Schlosser. 
Juilit, 33., Mechanik. 
JiiiKi«, .11., Tischler.' 
IUihii, 31., SJicrucrtcg. 
jldi 9(., Silblimicr. 
sl,il>;icrt, G., Drechsler. 
SSüllcr, O., Maschine,i- 
iimr. 
ilitimln; F., Rahmen' 
ntnrii. 
qjeutfiiS, 23-, Posament 
wiiiblg. 
lümiicli, 81., Tischler. 
Eiehsdilcig, H., Former. 
Seihe. H., Lederarb. 
ßiUimiiiii, ©., Stfm. 
Henna»,istr. 
Kirchgaffe. 
-4- Nichardstr. ->■ 
1.2 Niwilelle. 
E JinMiifl, ?(., Rentier. 
i'liic!iar!>--PIau 4.) 
14 E .JoufiiU, W.. Lehrer, 
.röiiitlbcr, 91.. Lehrerin. 
- liK, Ww. 
i E Liiaugelische Brüber^ 
gewenie. 
V. lium, R., Vollzieh. 
Stamms, 9f„ Dreher. 
Üriiiei, K, Ww. 
ecmimnn, St., Invalide. 
St., Gärtner. 
Jarno, 33., Vollzieh, 
äluiml. 
ffiiirlm, H., Kfm. 
EdimiM, S, Schlosser. 
S3iigiin, SB., Rentiere. 
I E Piichler, B., Eigen- 
llll'lll 
Celiiki, W., Schlosser. 
Ciiitilu, M-, Ww. 
iE :Vu;n'ich, M., Ww. 
lllisiiaibilr. 98.) 
Sudjlu, 91., Schlosser, 
(miiimi, E, Ww. 
ühimille. 
E lil'iijleif, D., 
liiiiuillifim. (Richard- 
iit 7H.J 
iilimnelle. 
E i'im eich, Eh., Landw. 
IRichardslr. 80.) 
10 E rticl’nch, F., Fuhih. 
Sänne, W., Maurer. 
II EÄuilcc, (£., Landwirt!). 
U Antiulie. 
E tlmei, H., Rentier. 
(lüiiiiubitr. 83.) 
U itaihlle. 
E t;miili(t, 33., Landw. 
Widmibslr. 87.) 
>1 l"i E Evangelische Brü- 
iVrqi meint. 
V. Rliiwcl, ll„ Prediger. 
Sojn, l1, Lehrer. 
#ra<w, V., pens. Beamt. 
‘Mini, L, Lehrerww. 
™ Auiuelle. 
(■ l'iiMi, M., Ww. 
(liidimbiir. 80.) 
“ Sniiiiellr. 
E. Sni'Viif, W., Landw.! 
hiiiiiu&ftr. 87.) 
Il&llualle. 
E. I5!u>sircf, D., Landw. 
JJIidwOjlr. 71'.) 
» E iUiotd, I., Landw. 
’ÜÄ’llIhllc. 
i ■<- Miutnciftr. ->■ 
Äirchhofst! 
,,tr. 
<r Richaid-Platz. -> 
1 E <=ioI^ctiönrfl, C, 
‘“loiiiltemfcgcrniftr. 
,("k) 
L Vniumim, S., 
'Siqiuieum. 
, »la“. 151), Schlosser. 
faMnfi, st., Lehrer. 
Pl«, 31., Tischler. 
S#tJ> is. SLeicheustell. 
5.. Lehrer. ' 
g'n. Ä, Xifditcr. 
1 Ctehmonn, I., Lehrer. 
Strato», 91., Bieniirleg. 
2 E Varta, H., Stfm. 
E23artn,GI)., Eigenthünie- 
ri». 
BoiiakowSky,O.,Zininicrni. 
Breisch,leider, F., Lackirer. 
Kühne, .6., Maler. 
Nowigk, R., Mlchhdl. 
Schlichtiger.M., Drechsler. 
Schneider, SB., Schulisch. 
Schröder, Maschinen b. 
Schulz, O„ Schiihiumstr. 
Schn«e, SB., Tiichler. 
Simon, 6., itfm. 
3 E. Scholü, R.< Kebennstr. 
SiifüS, H., Süpfcrmflr. 
Bnrkert, H, Vollzieh. 
Vean». 
Busching, Fr„ Bur. Le- 
amt. 
Christiansen, H., Graveur. 
Enen, K., Schaffner. 
Hoffmani:, F., Maurer. 
Kollberg, Th.. ftim. 
ScutBfe, F., Musiker. 
Osterwald, F., Maler. 
Tcholz, E., Hebamme. 
Schulzki, F., Tischler. 
4 E Schnabel, dj., Maler 
uinr. (Vritz.) 
V. Briiüma-111. 23., Ww. 
Baier,- 3t„ Teleuraphist. 
ilnftiiiii, SB., Äuisdjev. 
Bnsaik, H., Gnmniiarb. 
Hoffmann, A., Holzbildh. 
ffiilt, y„ Schlosser. 
Müller, A., Sclcmpiicr. 
— Töpfer. 
Neiimann. F., ßcoinclet. 
Siowaik, I., Heizer. 
Specht, R\, ülciilier. 
Ilrbail, Fr., Schuhm. 
5 E.Knobbe,F.,Piii>tiuciisbr. 
Hosa, C., Gastw. 
fllimc, H., Prediieteuhdl. 
6 E MntlhirS, ?!., Ww. 
MatthieS, C. u.O., Weber. 
atflt. 
Miller, N., Webermstr. 
Nichler, E., Webermstr. 
7 E W°ls, W„ Stell»,uipr. 
Ainelauei.W., Tischlermitr. 
Belke, P„ Schlosser. 
DimiS, W., Feilenhaner- 
liiflr 
ßi'iij, O., WeLermstr. 
«ftmereil, C., Tischler. 
Krüqer, £)., Magiltr. Be- 
(iml. 
Krügerke, O., Schlichter: 
witr. 
Kuiche, E„ Metalldrücker. 
Nicotay, H., Colonial- 
wrhdlg. 
f eschke, A., Colport. 
am toll), A., Droscht. 
Kutsch. 
Schönseldt, A., Tischler. 
Thob, 81., ääcBei. 
— M., Schirmiiäheri». 
Voiqt, H., Schraiibeudreh. 
Winter, R., Werksühr. 
get^zu.^ohenzollern 
Bergstr. 
I) Baustelle. 
10. 11 EBeusier'sche Erben. 
Beuster,H.,Schiieideruisti'. 
{trief, 23., W-ichler. 
Krüger, 91., Ww. 
ffliorohii, C., Schuhnimstr. 
Mosiq, H., Wagenführ. 
Röseler, H„ Gunter. 
Schulz, 91., Ww. 
12EMulack, (Eh., Eige'.thüni. 
Bötcher, H., Bürs citm. 
Schulz, I., Ziuii'.icrm. 
ThoniaS, P., Fiiyrh. 
13 E Knhne sche ikrbcn. 
Mülter, H., Schmookhdtg. 
ätfitjiic, SB., Fonner. 
Türk, P., Äohlenhdlg. 
Messet, St., Ackerpachler. 
14 E Badina, SB., Eishdl. 
Brose, M., Frau. 
Krüger, 8t., Frau. 
Ritter, E., Frau. 
Cito, M.. Frau. 
Prasser, P., Frau. 
1B Garte», geh. z. 10. 
1C E Otto, A., {Rentier. 
SJicnft, Jda, (Eiätibl. 
Frohmüller, St., Lishdl. 
Haniiner, H.> Klempner. 
Lindemaiin, B., Stnljlcii» 
hdt. 
Cito, P., GasiU). 
Ulrich, I., Maurer. 
Emserstr, ->■ 
17—19 Baustelle». 
Siegsriedsir. -> 
20 -23 geh. z. Eniserstr. 03. 
(- Piiueriir. 
24 Baustelle. 
25 EJahu,C.,Jnwelier.(Ber- 
liii.) 
V. {fleischet, I., Goldarb. 
Geiseler, A., Fornier. 
Lauge, H., Tiichler. 
Regenberg, SB., Töpfer. 
Schmidt, O., Drucker. 
SScgo, SB., Wer, >Mr. 
26 E Krüper, 91., Ä »sesbrk. 
SlMf, 15.. Wächter. 
Bluhm, 91., Tischler. 
Hinlze, O., Tischler. 
SlöppeL, SB., Bahnarb. 
Knn;ma»n, P.. iinditer. 
Siiiui),10., Drahtiocber. 
Liehe. R., üaffeubote. 
Schindler, H., Wächter. 
27 E Hinze, 9(., Grünkrani- 
lidlq. (Berlin.) 
V. Braune, 55., Milchhdlg. 
Deckler, SB., Diechslcr. 
Simutlic, 0., Obsthdlg. 
ProbuS, Drucker. 
Schulze, O., Vergold. 
Wileke, £., Maurer. 
28 E Seeger, 9t., Bau- 
untern. (S)ei-|Tilr. 64.) 
Becker, H.. Bahubeamt. 
Freimuth, H., Slellm. 
u. Radkielvirz, St., Bricstr. 
Richter, O., Colonial- 
wrhdl. 
Rothe, H„ Maschineninstr 
Trappe, H., Briestr. 
29 E Paeckart, (£., Gastw. 
Bainemanu, P., Tapez. 
Czipronat, 91., Beamt. 
Heide,uann, (£., Schrisls. 
4ti(d), F., Pserdc»,Schaffn 
Mayer, P., Dreher. 
Slaht, £)., Schuh,,,. 
Volker, 6„ Naheiiu. 
Wauziick, G., Maurer. 
30 E In!«, Privolier. 
V. Trvcholepich, ÜB., Arb. 
Bergcmaiiii,Ä.,Vcrgolder. 
Flanke, F., Magislr.Assist. 
Freundt, A„ Ww. 
Jeituer, O. Zeichner, 
lltcnii), 1., Schtächteruistr. 
Schutz, -X., Geh. Kauzl. 
Siemiit. 
— F., Wageuführ. 
Schu>och,Th.,>iiiiimermsIr. 
Seibelcr, 9t., Säiii. Diatar. 
Stiaube, H., Drucker. 
Wege,,er, 91., W,v. 
SBemert, SB., Weicheiistell. 
Wiiikler,E.Lupscischuiied. 
31 E Jtcil, G., Raurenustr. 
(Bergstr. 41.) 
Strmmiivili, (?., Glaser. 
Lange, W.. Briestr. 
Lntter, A., SBro. 
Sorge, E..J,istrun,enteniu. 
Stein, 91., Maler. 
Tomasch. S., Drucker. 
Roidt, SB., Behnbeamt. 
3?. E Sieger, M., Ww. 
(Bergstr. (II.) 
Hoffnidnn, St., Bälkermstr. 
Seiler, H„ Weber. 
Wit chte, 0., Cigarrcu- 
sabrk. 
33. 34 s. a. Bergstr. 69. 
E Seiger, 91.. Maurer- 
milr. (Bergstr. 64.) 
Bachiminn, 6., Lilhogr. 
Burchardt, 0., Taxaior. 
Cicke, 6., Schiistsetz. 
üugclbiecht, 9t., Barbier. 
Gutzmer, V. Mechanik. 
Heck,im,ui, »t, Töpscrmstr. 
,6ui|j, SB., Packer. 
JaiuborowSki, ffl., Tapcz. 
Sllciii, <£., Bildhauer. 
j>„üppel, SB., SBm. 
Leiubke, M., Ww. 
So,lies, Chr,, Milchhdl. 
Tiedke, M., Uiiefjljall. 
Aerglir. -> 
35—39fiii-cht)of d.Löhmischcn 
Geinrinde. 
40 p'.).z. Schönt,»eitecftc. 1. 
-x • Echöneweiderslr. ->■ 
il E Jilicke, M., 33tu. 
Destillat. 
Altmanu. P., Schlosser. 
Blödau,^-..Maschinist. 
"B., Fuhrm. 
Linduer, 
er, fw.t jyu 
Oswald, 8t., Former. 
‘ ' r, G., Pho 
Regler, „ 
Sachse, G., Böttcher. 
Siehe, I., Seylächter. 
SSif>al, 6S., Stfm. 
42 E Snckert, <?.,Eigenthü»i. 
Brandt, H., Lehrer. 
Friese, H„ Lehrer. 
Gaeon, M., MoilctciBcf. 
Gens, H., 91mtSger. Beer. 
Schars, R., Cigarren- 
fabrk. 
Schma>iIch,A.,Tischlcriuslr, 
— M.. T'Ichleiiuitr. 
42Schmidt,O., Grünkramhdl. 
— 9l., Lehrer. 
Stahu. (£., Webermstr. 
Strogally, E., Blumen- 
sabrk. 
43 E Niesewand.F.,Landw 
91ruold, St., Webennstr. 
Grosser, M., Ww. 
Knaute.A., Weiksühr. 
Senile, ©., Maurenustr. 
Niesewaud, 3t., fljtn. 
No>e, SB., Ww. 
Zangenberg, F., HaudelS- 
monii. 
44 E Ditlrich,W.,Zimmir> 
mitr. (Nr. 49.) 
V. MaitheS, SB., Schlosser. 
Barezewski, 81., Schiiciocr- 
m [tr. 
Bcckinann, Gürtler. 
Beitholdt, G„ Webermstr. 
Brenoel, H., Gürtler. 
Burqhardt, 9t., Kutscher. 
Giäfeldt, H., Äoikcrcibef 
Eltlich, F., Fabrk. 
Gittel, SBcber. 
Graefe, St., Webermstr. 
HauSmauu, Maurer. 
Hemm,tu, F., Maurer. 
.Öoffiimiin, I., Webermstr. 
Hübe, St., Manier. 
itcmiiiV, 23., Stutsefjer. 
Kirsch, I., Weber. 
Kiiau, Maurer. 
Stotiseij, St., Gär.nereibes 
Sinke, dt., Stfm. 
Mielisch,91.,Schnei dermstr. 
Müller, 0., Dreher. 
— 01., Töpfer. 
Schäfer, (')., Schrif![c(j. 
Schulz, 91., Maschinen- 
11I1IV. 
Ttioreck, F., Schaffner. 
Wegelahn, 9t„ Schaffner. 
Wiuklcr, 91., Webermstr. 
45 E Krauier, H., Stfm. 
V. Albrech,9t.,HandlnngS- 
gel). 
„Seroliim", Ghem. 
anst. T. 
GharleS, 9t., Bahnbeamt 
Freund, 0., Briestr. 
Gottschl'ch, M., HauS- 
dieu. 
Grosser, 0., Schankw. 
Grösser, H., Lilhogr. 
tnnmim, E., Kassendien. 
übscher, G., Fabrkarb. 
Hühuerniann, (£., Stock' 
bieget. 
Kentopf, 8t., Tischtet, 
flnnje, M., Tischler. 
Maecker, M., Tischler. 
Menzet, H., Polier. 
Mehgeii, (£., Maurer. 
Müller H., Fabribe!. 
Pinfoart, M., Postbote. 
- L., Ww. 
Rccsc, E.. Postschaffn. 
Rcgclciv H„ Töpscr. 
Schiieider, 6., Tischfbrk. 
- & (so., Tischsabi!. T. 
Schulz, St., Tischler. 
Staunn, F„ Tischler. 
Sieiuhoff, Stfm. 
Techen, 91., Stitlmer. 
Wolle, {?., Tövser. 
Zuber, F., Schlosser. 
40. 47 E Steif, G., Mau¬ 
rer,ustr. (Bergstr. 41.) 
V. Barm, 91., Schmied. 
Barsch, P„ Bollzich. 
Beamt. 
Becker, 31, Post-Seer. 
Brcska, I., Bä-teinistr. 
Gttlich, F.. Gürtler. 
Frömmina, 9t., Nserdeb. 
Kutsch. 
Heine, 9t., Seisenhdtg. 
Hoffiuaii», M., Ww. 
Kleiner, H, Bahnbeamt. 
Lange. E., Schmied. 
ü)iiclt'(, S. Pferdeb. 
Kutsch. 
Müller, G., Gürtler. 
Reumann, P., Schreiber. 
Schnltz, I., Schmied. 
Schulz, F., Reisend, 
Winklet, y., Bildhauer. 
48 E Steil, G., Mantennstt. 
(Beigstt. 41.) 
V. Berg, F., Schuhm. 
Becker, $li, Maler. 
G(jmle, H„ Stanzlift. 
Grüblet, Lehrer. 
Hinz, Th., Schlosser. 
Kreisel, B,, Ww. 
Land!, H., Maler. 
Mibseldt, F., Tischler. 
Schlenncr, L., Tischler. 
Sjoegelkc, K„ Stfm. 
— W., Reg. Sniifiinifi'» 
Wille, H,, Lehrer. 
49 E Dillrich, SB., Zimnier- 
mslr. 
Sittlich, ©., Gastw. T. 
Niiichkc, 91., Schaffner. 
49 Bollmer, I., Poitichaffn, 
Wegeilet, H, Schlosser. 
Richard-Platz. -> 
Knesebeckstr. 
Bergstr. -> 
1 f. a. Bergstr. 74. 76. 
E Bull, G., Bangefch. 
Bedan, 9t., Kgl. Lade- 
nistr. 
Gregorzqk, SB., Pol. 
Beamt. 
Kunde, SB., Stfm. 
Maili», SB., Stuckat. 
Pabst, O., Kupserdruck. 
Sabath, G., Slsm. 
Saeger, I., Goldschmied. 
2 E Stornier, [y. SB., Graben- 
bei. (SJei'li,,, Händel- 
ftr. 9.) 
V. Meuzel, A., Ger. Secr. 
(Bergstr. 161.) 
Buck, SB., Schristsetz. 
FuchS, ($., Hausdien. 
Krüger, H., Bnchhalt. 
Neiibert, P., Tischler. 
• Siitler, C., Foruieustcch. 
Rückert, W., Tischler. 
Schmidt, 6. ii.O„ Maler. 
Schroeder, H„ Cigarrenin. 
Seiler, £)., Fbrkürb. 
SBIolhc, G., Schmied. 
3 E Stonur, F.M., Gmfcit- 
bef. (Berlin, Händel- 
str. 9.) 
V. iVienzet, 9t„ Ger. Secr. 
(Bergsir. 161.) 
Escheichokn, G.. Montenr. 
Flngrad, C., Schlosser. 
Gnihmacher, M., Buch- 
diuck. 
Jurkschat, SB., Schuhm- 
mstr. 
Kochins, E., 91gcnt. 
ütcmmliiig, G„ Bnchbiud. 
Schmidt, G., Zuschueid. 
Thomtc, OJ., Stoljlcnlibl. 
SBiilfic, P„ Bergolder. 
4 E Goericke, Si., Slnuicr. 
(9iingbllhustr. 31.) 
Brau», st',, Bez. Feld¬ 
webel. 
Friedrich, F., Tischler. 
Geiftmanii, E., Mechanik. 
Hofmani., O., Biichbind, 
Slicling, G., Maschinenb. 
Kiause, O., Fonustecher. 
Liebich,' £)., Stfm. 
Riecken, Th.. Maler. 
Wesenick, F„ Maurer. 
Winter, 91., Buchdruck. 
6 s. n. SBatlerftr. 53. 
E Barfus, 5., Stfm. 
V. Verse, SB., Tischler. 
Dornte, Gastw. 
Gtaba», P.,J»striime»tm 
Sesjniiui», R., Uhrm. 
Mat^oraf, @., Cigarre,i- 
hdl. 
Möller, H., Gonbiietcur. 
Rieiimnn, D., Bnchhalt. 
Schiemcnz, 8., Bnchhalt. 
Schwerdt, P., Drücker. 
Tyra, I., SBeitmstr. 
Vetter, H., Stfm. 
Watterstr. 
6. 7 s. a. WaUeistr. 2. 3. 
E 'Sortiert, E., Stfm. 
Slnst, I., GaSarbeit. 
Sfechftcin, F., Colonial^ 
wrhdlrin. 
- öf.; Bcrlrct. 
Becker, H., Buchdnick. 
— 91., Buchhalt. 
Hamen», SB., Dcleetiv. 
Hcrre, B., Buchhalt. 
Hoffmann, G., Ta»;lchr. 
Skrugmau», F., Maler. 
Lindemann.SB., Stmsiciib. 
Schaff»." 
Lobe, 9t., Stfm. 
LneaS, R., Mmirerpct. 
Miethling, Schuf,mmstt. 
OlszewSki, I., Seeret. 
Rnppert, P., Gnter-Exped. 
Schalow, E., Straßenb 
Schaffn. 
Spllchaf, (£., SScif. Beamt. 
Tuormann, 91., Monteur. 
8-17 Baustellen. 
E Körnet, F.W.,Grnben- 
bes. (Berlin, Händel- 
str. 9.) 
18. 19 s. a. Bendastr. 23. 
E MertinS, ©., Stfm. 
V. ^Sünder, Telegt. 
Sesctcr,1* 81.^ Milchhdlti». 
Dechant, 58., Beamter. 
Jahrmarkt, O.,Pe»sio»air. 
Saufen, M., Plättanst. 
Matuschka, £)., Tischler. 
Monneck. H. Stellm. 
18. 19 Röhunauu, I., Pol. 
Wachlmstr. 
Scheruer, G„ Schuhm. 
Schulte, (?., Beamt. 
Schulhe, O„ Beamter. 
Spiller, J„ Beigoldcr.' 
Tlial, C., Compt. SieiL 
Wilhelm, G., Beikäuseriii. 
Wllke, H., Tischler. 
Bendastr. ->- 
He.'lhastr. -> 
20 E Metlenthin.G., Eigen¬ 
thum. 
Albiecht, 9t., Modistin. 
Bandow, 9t., Poliier. 
Barlel, H„ Viichbind. 
Sinnt,iä, F„ Gastw. T. 
Bnnin, SS., Maurer. 
Gacdc, M., Lcdcrznricht. 
Herzog, G., Mechaniker. 
Hosiman», SS., Stat.91ss!st. 
.Stütincr, St., Mechaniker. 
9iieck C.,9Idreflenschrciber. 
Stiiier, SB., Bildhauer. 
Schilder, H., Stleinpner. 
Stsch, H„ Schuhm. 
21—23 Gemeinde-Schilfe. 
E Stadt Rixdorf. 
V.Zin»ner»ianii,W.,Schnl- 
dien. 
StalurtjifiorifchcS Schul- 
uiiisenm. 
21E Meyer, W., Eigenthum. 
V. SBolfahol, A., Frau. 
91lbiecht, M„ Sluckalcur. 
Bude, G„ Stfm. 
Frick, ®„ Rohrleg. 
Gadeboth, 9t., Stleinpner. 
Hausmann, 93., Schlöffet. 
Hering, SB., Lehret. 
Hitdebraudt, A., Modistin 
Hitle, L., Jnitniiiicutm. 
Hillger, G„ Buchhdlg 
Strciifch»itr, H., 9iohr(eg 
Sichtciisteiii, M., Abbtuch- 
mitenieljm. 
Männlich, H„ Stfu;. 
— Marie, Gonnniss. Gcsch. 
c, ®, Slrchitcct. 
E, Th., Ob. tznspect. 
r, 9i., SBeicheii|telI. 
Schindler, 5., Balmaib. 
Seemann, W„ Biersahrer. 
TamowSki, 9t., Stfni. 
25 E Ulrich, SB., HaudelSni. 
Pomplnn, F., Molkereibcs. 
26—32 Baustellen. 
E LazaniS, Inst. Rath. 
(Berlin.) 
33 E Bock. 91., Gastw. 
(Brih.) 
Bitterinaun, 91., Rentier. 
Glider, G., HanSdie». 
Heinze, St., Barbier. . 
Sei), I.. Bahnbeamt. 
Hilpert, (t„ Maurer. 
Kaiser, ©., Peiifioimir. 
SabtowSiy, C„ Eisenb. 
Billettdrncker. 
Schrammar, 01., Tischtet. 
SiiHihiibet, I., Sfgeiii. 
Skibbe, .6., Etat. 9l[pir. 
Sydow, £., SBU). 
Wald, SB., Formet. 
Wedel, O., Musii'ehter. 
Weniet, H„ Tisch.er. 
34 s. (i. Hermanustt. 156. 
E Röster', 9L Eiaenth. 
chuhm. 
Michael, SB., SBlu. 
Mehlhl>m,E.,Schi! 
Schadow, M„ Ww. 
Schulz, SB., Maurer. 
Specht, C., Tischler. 
Heriuatiustt. 
35 geh. z. Heruianustr. 110. 
E SÖierih, A., Restehdf. 
ermntitiflr. 110.) 
30 Kohfenl 
Siieri: 
(Her) 
Honvke, ©., Kohle,ihdt. 
37 E G-iihlke,C.,Bäckennstt. 
(Nr. 38.) 
Aorchard7,O.,Gürileruisir. 
— Anna, Mctalliorfbrt. 
Eifert. E., Siichlctmftr. 
Hethbeta, E.,Sch»eideiin. 
Hiibncr, A.,Schic!bwhdlg. 
Sydow, 81., HandclSin. 
38 EQrutjlfr.G., GonMtorci. 
Schwanz, SB., Fuhih. 
39 ESBi(Icr3,§.,2iich(ermftr. 
39 Kcilwagcn,O., Pnhfcdcni- 
fbik. 
Kluge, O„ Ww. 
Liphatdt, F., Drechsfer- 
mftr. 
Micisch, SB., Tischler. 
Poeck. P., Bi-dh. 
40 E StlBrccht’schc Erben. 
Barnack, F., Fbikarb. 
Bennewitz, C.. Schmied. 
Gaffer, £)., Gärtner. 
Chrhardt, E.. Webet. 
Fincke, E., Maschin.-ib. 
Fröli'iifi, F., Mauttr. 
40 ©eyrhardt, E.. Maurer. 
taudke, G., Einsetzer, 
ärina, G., Maschinenb. 
Hehlet>W., Stfm. 
Ho feie, G., Sliickatcur. 
Skaczmaiel, St., Bahu- 
^ beamt. 
stlimpcf, F., FabrkarB. 
Siuiick, P., Bahnbeamt. 
Marohu, y., t'iitleifjtifg 
Muche, 91., Manier. 
Nettwig, 9t., K empnct. 
Pallasch, H., Beamt. 
Pulli, O., Bahiiarb. 
Reimer, X, Polirer. 
Reinhardt, SB., Bahuarb. 
Sack, Ch., Bildhauer. 
Streit. R., Metallschleif 
Tuge. F., Bahuarb. 
41 E Troll, G„ Rentier. 
(Herum,uifir. 119.) 
Belzig, G., Bäcker»,str. 
S'ergcr, 91., Bnchdrilck. 
Graumnih, P., Schlöffet. 
Hesse, £)., Tischlermstr. 
Stlcciimnn, £)., Tischler, 
Stiisserow. I., Tischler. 
Pehold, P„ Schlosser. 
Schmidt, H., Schlächiet- 
lnftr. 
Ttiiele, F., Bahnbeamt. 
Stogel, P., Diechdleiniftr. 
42 E Spateuberg, 91., Ww. 
Ghiislmaun, M., Hau- 
delssr 
Hoffinann,J., HilfSschreib.' 
Stöptih, B., Tischler. 
Schrader, H,, Hilsslanzt 
Die». 
Sparenbera, K., Bildh. 
Teichert, 81., Drechsler. 
Itilanb, fil., Tischler. • 
43 E. Saatfeld, Gl., Ww. 
Si lug, P., Obsthdl. 
Dietiichkeit, Chr., Tapez. 
Fink, P„ »taler. 
SSüiicnitmb, F., Bildhauer. 
Müller. G., Gignrrciifbrk. 
Sani bad), 9t., GoloitinU 
wrhdlg. 
Schmidt, L., Tischlermstr. 
44 E Spitzberg, G., Tischlcr- 
liillr. 
Frcdcrcck, H., Tischler. 
Grübet, I., Tisdiler. 
Hager, 91., Stuhlslechterin. 
Stoppe, W., Weiksühr. 
Saatfeld, L., Tischlerei. 
Teichert,R., DrrdjSIcimftr. 
Tiesler, G„ Tischler. 
Vogel, P., Drcd)61erinstt; 
45 E Schöiieid), L., Frau. 
Gauwer,' 91., Gellutoid- 
wisbik. 
©rädert, Möbelpot. 
Gürtler, St., Schlosser. 
Hcrle, I.. Postschaffn. 
©i^tfniid, F., Motoren» 
Schmidt, St., Gastw. 
Schöiicbttg, H., "ifi,!.t> 
iiis'r. 
Sdjoncidj, 9t., Drechslet. 
Slhnlze. F., Buchbind. 
Sebastian, H., Dtoschk. 
Kutscher. 
SBodjc, L., Tischler. 
— Siackif., L., Möbclfbrt. 
Soff, P., Schuhnimstr. 
46 E Schulze, 8t., Maurer. 
uistr. (Prinz Haudsery- 
flr. 58.) 
Hauke, 91., Ww. 
Klein, G„ Gürtler. 
Mittag, St., Bimmeim. 
Schnlhe, 9t., Stickerin. 
Vausetow, 91., Portier. 
47 Baustelle,i. 
48 (Sorten geh. z. 49. 
49 E Hoppe, O„ Jlcu'ler. 
Heide, F., Tischler. 
Rostet, R., Oiastw. T. 
50 E Kameuv & Go., Holz« 
bearbsbik. 
Fischer, E., Möbelpot. 
Wossou, 01., Lederorb. 
Häusch, G., Dreihöler. 
Hoff,no,in, F., 5Dtct(ilIar5. 
Kanieuh, M., Fabrk. 
Pfändt, R„ Qliitilet. 
Schroeder, 23., SBro. 
Schwarz, 9t., Fabik, 
Zier, G., Stöhle,ihdl. 
51 E CbbariuS, 33., Fabrk. 
u. WilmSdorff, F., Stfm. 
52 E Wittia,B.,HanbelSm 
(Bcilin!) 
V. Hagen, F., Kut'cher. 
Babst, 91., Schmied. 
Gerumuu, M., Eirhdfg. 
Heimlich, H., Tischler. 
Hillmer, M., Mechanik. 
Strafft, D-, Maler. 
Steffen, C., Bildhauer, 
«’ilbeck, G., Budjfialt. 
: 'd, 9l., fifajlcr. 
53 vuitilellc. 
54. 55 Baustellen.  
LIlLUtUK 
EXIUA FI8E 
f 
Saltasploll Ruhm und Glanz das 
neuenJalirhunderts. Schlechter.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.