Path:
Periodical volume V. Vororte 17. Rixdorf B. Verzeichniß der Straßen mit sämmtlichen Häusern und Bauplätzen nebst Angabe der Eigenthümer, Verwalter und Miether

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Rixdorf 
AMhamoschinski, 0.,©n‘ 
tcriearb. 
{jttiititzfi, Schlosser, 
(»oeimcr, D., Schriftgietz. 
Ätüiier, A„ Ww. 
t'Mliicv, St-'r Lithogr. • 
SJiiirlen, SS., Porticrfr. 
»iitfmlsfi, SL, Schriftsctz. 
Schmidt, I.. Maler, 
grtutci&cr, G., Malcr. 
Lchweitzei> 31., Friseur. 
LlowronSIi,©..Schristsetz. 
Sinnbcl, 91., SJndcmftr. 
SBoläti, R., Bäcker. 
Kopfstr. 
Fontanestr. 
■4r Wanzlickstr. -> 
(Unbebaut.) 
Friedclstr. 
Kaiser Friedrichs!!. ->■ 
1 I (i. Kaiser Fricdrich- 
flr. 241. 1 
l jti(c, SB., Maurer 
nillr. (Pannierslr. 64.) 
E. Peutert, St., Jinimcr- 
milv. (Berlin.) 
Ȁrner, 5t., SJcnoalt. 
()UisciFricbrid|ftr.240.) 
Sniebo, P., Buchdruck. 
Mnuum, H.. SBertfüljr. 
Siction, H., Buchhalt. 
Stiller, A., Stirn. 
Emtitomig, P., Pofa- 
mtiitin. 
Cilltrichcidt, H., Kellner, 
ymibaliil), H., Slfm. 
Snijflicl, ©., llocomoliu- 
liilir. a. D. 
(jitibl, SS., Drechsler. 
! |. o. Kaiser Fricdrich- 
|lr. 241. 
E. ftuue, W., Maurer- 
inia. (Pannicrstr. 64.) 
E. Pcntert, 51., Zimmer¬ 
er. (S'ciliii.) 
V. !Smier,St„ Simunlt. 
(>lai|Cl'gl'iebiitlj!tr.240.) 
[iiiliiter, P., Äfin. 
Mailing, Sl)., ,(lfm. 
F., Werliuslr. 
iliiliui, ffleometer. 
lliiloiuSti, $t., Maurer. 
Sailmaitn, 91., ®tf-- 
mfett. 
C-dnitibcr, G., Zahuiech- 
Hilft'. 
Ilnel, !(., Postaisist. 
iltlir, 21j., Musiker. 
,iiUL<ad>, G., Mechanik. 
1 ■!« E Jiyimig, (i., Uljrm. 
2iiIn, y., Drechsler, 
t’iirlnmim, F„ Fadilarb. 
iHHitnfiem, 81., Buchhalt. 
Sntob, 0., Graveur. 
Hiuic. j.i;., Ww. 
«iMli. «uchhalt. 
iiulniv, 15., Gastiv. 
d>»ik>watb,SL.,Mechanik, 
tiiptü, I., Borkosthdtriu. 
l'uiim, SB., Lebcrarb. 
S'iiilKlilr, H., Lagerist. 
Will«, 01, L>uchdruck. 
Mini, 3i., Tischler. 
Sliditti, 3l„ Waageiustr. 
Eöiulit, C., Sdniritn. 
In«i‘£, O., X'ebrmrb. 
öallti, ©., ilclliier. 
l'fjltiKr, F., HaiiSdien. 
ttanliolb, P., Stfiu. 
* E- iliU'ciniaim, H., Sffm. 
^onikiii, O., Wertmslr. 
»midier, F, Tischler, 
iifäiiiniin, Geschlv., 
Etlmcib. 
®«i(tc, M., Still). 
Wmidi, flfm. 
jimlei, 6„ Äs in. 
J'i'IU’t, £>., Beigolder. 
iv, .1, Sdiritlscl). 
■fjwiiao, H., Buchhatt. 
>lla'- H" Frl. - 
•E.cl«ter,lli., ©eil. 3(gnit. 
WuliiU 
“ Sluuirij, E., Schuhm- 
m Will'. 
«ii«, H., Gürtler. 
i'Unci, H,. Schueidermstr 
H., ilsni. 
'"«'mim, H., Diätar. 
'«»lomi. Schlosser. 
-“Jlildi, 21)., Magist. Bur. 
„•'Iniviul. 
«dllch, ill„ Buchbiud. 
“Iinei, 31., Luchhalt. 
.|lfl|(Hiii, P., Post-Assisi 
F., Kintiilfniin 
Buchbiud. 
«Waibl, O.. Tischler, 
«iite, 91., Gmtler. 
°"»iqe, «., Buchbiud. 
""'i-'. Sil., Mechanik, 
l'l., Gürtler. 
ß Kupczik, 21;., Schul,innislr. 
Leskow, 55., Schlosser. 
Neubauer, 91., Bur. Borst. 
Rohrmoscr, O., Milchhdl. 
Schale, "ä, Schlosser. 
Thiersch, R., Maler. 
7 s. a. SÜcfetslr. 7. 8. 
E WormS, 91, Slcnfjcr. 
V. Löstet^E., HauSmanu. 
AlschureiL G., Fabrk. 
'$)änt'6, F., Boteumstr. 
Eule, £)., Zclegr. Arb. 
©loget, SS., Monteur. 
Hcinziuger, 31., Tapez. 
Hölzer, W., Sietaflarb. 
Jscusee, M., Puhmacheri». 
iUeiuluecht, 9t-, Buchdrmk. 
Köppeu, SB., Zelegr. Sieb, 
Krüger, E., ffifni. 
Lauge, F., Bildh. 
Mauicke, A., Buchbinder. 
Mütter, E., Buchdruck. 
— I., Gaslw. 
Müuschir, 91., Maurer. 
faul, O., Tischler, 
chuiidt, H., Sfnt. 
.Veit, H., Lederarb. 
Witte, C., Slfni. 
Zöllner, P., Müuzarb. 
Weserstr. 
Baustelle». 
Maybach-Nser. ->■ 
Holzplähc geh. z. Kottbuser 
Damm. 
Weserstr. 
50 s. a. Weserstr. 6. 
E Henckel, SB., Ksm. 
(Slrrliii.) 
V. «eichte, ®., Kutscher. 
Beyer, H., Destillat. 
Braack, (£., Wertsühr. 
Graul, ÜB., Lel>ier. 
ilcftciu, G., Gärtner, 
illcmt, 31., Ww 
Stuo(l, P., Ob. Maschinen- 
mflr. 
Köper, O., Ptältaust. 
Meich, P., Metiiltarb. 
Steiukops, S., Milchhdl. 
Sti'iimiiilkr, $)., ÜBio. 
Bieth, G., Bantbcamt. 
Si-itde, I., Fabikarb. 
Zander, H., Tischler. 
Zech, F., Tetegr. Secr. 
57 E Weis!, H., Eifleuthüm. 
(Schöneweidcrilr. 20.) 
Karg, O., Lederarb. 
Kortniann, F., Silci'ticücg. 
Liebe, SÄ., llfm. 
Müller, 91., Graveur. 
Plage, 91., Äfm. 
Neifiuer, E., Beamter. 
9!iek, O., Tischler. 
9!unzler, P., Steindruck. 
Scklvahu, H., Ciseleur. 
Böller, I., Clavir:?.:b. 
Walther, I., Beamt. 
'Wcisi, Ciseleur. 
Woj>rowiak,Ä.,S!i>chdr»ck. 
Zimmer, E., Slustreicher 
58 E Weiss,.,£>., Eigeuthüm. 
' (Schöinueidctsli'. 20.) 
ä'och, 91., Sdiauhu. 
Slfnitig, 3(., Vers. Beamt. 
Günther, F., Ksm. 
HildebrandI,W., Schmied. 
Kamps, W., Buchhalt. 
LnscljiiiMij, E., Tischler. 
•lU-iiifci, F.,Droschk.Kutsch. 
9iistow, 31., Buchhatt. 
Echi'öler, A., Drechsler. 
Votier, 31^7Mo»leur. 
SUeiif, K., Schonifteiiiseg. 
69 E Kowitzle, H., Ingen. 
Balte, E.. Tischler, 
Donnerstag, 4$., Tapez. 
Gllermaiiu,A.,Vers.Beamt. 
Frölich, E., Tischler, 
(ilcrlnch, E., Tischler. 
Grünthal, SB., Beamt. 
Hamberger,W, Eigarrenm. 
Herda, O., Tischler. 
Hirseman», R., Maler. 
Müller, 31., Ksm. 
Onilitz, H., ©rünkramhdl. 
GO s. a. Kaiser Fricdrich¬ 
str i'H. 
E3J ••• lierJmmobilien- 
“ (Sierlin.) 
V. fflsi«, F., Verwalt. 
3l»sorge, P., Ksm. 
Slcijcr, $[)., Tischler. 
Hiebermmin, 31., Ww. 
Blauert, 31., Buchhatt. 
Höhu,P.,Bnchdrnckercibes. 
Ladcudorf, H„ Rilchhdl. 
MaluszewSIi, 58., Portier. 
Ncttball, Bomrb. 
Pstugradt, O., Tischler. 
Schulze, H., Schlosser. 
Gchnictiiticke, {¥., Lehrer. 
Solisch, F., Slgciit. 
Wache, W., Ww. 
01 f. a. Kaiser Friedrich 
str. 242. 
E Märkischer Immobilien 
Berein. (Berlin.) 
V. ^ Will, F., Bertvalt. 
m. 00.) 
Eißuer, 8(., Schlosser. 
Hääckk, F.. Buchbiud/ 
‘,6«iu'i 1', SB., Ciaarreuhdl. 
Hoffmauu, H„ Buchhalt. 
Sncoln, W„ Beamt. 
Kretlow, M., Buchhalt. 
Oppcrmann, 6., Stuweiser. 
Keift, F., Schlächtermstr. 
Nocdcr, F-, Schriftsctz. 
91uppcrt, F., Schriftscz. 
Sciffcit, M., 9!ahcrin. 
Kaiser Friebrichstr. 
Fnldastr. 
Bcrlincrstr. -> 
1—5 Baustellen. 
0 Ncnbau. 
E Horucina»», 3l., Slrchi- 
tcct. (Chartotlenburg.) 
Donaustr. -> 
7—9 Banstellcii. 
10 s. a. Kaiser Fricdrich¬ 
str. 38. 39. 
E Hornemann, A., Slrchi- 
teet. (Cliarlottenburg.) 
V. Schaas,F.,Pot.Wacht- 
mstr. 
Sarges, I., Gastw. 
Engetharbt, H., Fabrtbcs. 
Hausen, 31., Handetssr. 
Krüacr, 0-, 9!endant. 
Pirschel, 31., Bäckermitr. 
Slcfßcin, St)., Siiiv. Stssist. 
Schnitze, S!„ Lehrerin. 
SSaguev, 91., Ksm. 
Weusch, F., Alaicr. 
Kaiser Friedrichstr. 
Baustellen. 
Donaustr. 
Baustellen. 
a'evliitci'fli'. 
Gärtncrstr. 
Kirchgasse. 
Matsckmt'silie- HauS. 
E Matschat, D., Todtcn- 
gräbcr. 
Fischer, 3L, Ww. 
Hetlmig, 3t., Ww. 
Sduilü’fcheS HanS. 
E Schul», H., Schlosser. 
Schnitz, W., Ifiv. 
Smiui’schcS HanS. 
E Braun, 31., Flaschenhdl. 
Baustellen. 
E Matschat, 2., Todteu- 
nräber. (SJlntjchnt’scheS 
HauS.) 
-<- Herzbergstr. -> 
Glasowstr. 
SBiiltccslr. ->• 
I-10 geh. S.®a!lerfff.i8.19. 
II- -16 E Schulz, H., Ren¬ 
tiere. lDelbuickstr. 5ß 
"Ei8 '58) 
Spach, 91., Gärtner. 
10—20 geh. z. Detbnickstr. 
52. 53. 
21. 22 S^anstellen. 
E Körner & Co., F. SB., 
Kieögruben-Bej. (Ber¬ 
lin.) 
Beudasir. 
23- ach. 5. Delbrückstr. 45.40. 
24 E Schell(jovii, H., Eigen¬ 
thum. 
3(lt,F'., Sirabeub.Schassu 
Bergemanii, 91., Hergolii. 
Bitgelstäbl, G.,Mctattarb. 
©dicke, 31., Former. 
— 2)1., Schlosser. 
Mörstedt, I., Gompt, 
Bote. 
Schmidt, F., Handelsiii. 
Schiiicdcriiiami, B., Stein¬ 
druck. 
Schulze, E.. Korbm. 
_5-27 «anstellen. 
28—30 geh. z. Sclbiütfstr. 
39-41. 
31 E Brnchiiianu, G-, Zim- 
inermstr. (Erkner.) 
Bieber, H„ Möbclpol. 
Bogan, F., Kutscher.. 
Geiiie, M., Fabrk. 
Heinrich, 91., Beamt. 
Hirsch, L., Haiidelsm. 
Kaiser, E., Ww. 
Kiigler, 3(„ Tischler. 
Knppcc, SB., Kutscher. 
Letiiiiai:». E., Bahnark. 
Mansolt, B., Kutscher. 
— 171 
31 Rohde, St., Maurer 
Scheibe, 3t., Fabrikarb. 
Schulz, 38., Maurer. 
Sttzypizak, S., Fabrkarb. 
Weidner, F., Tischler. 
Weib, F., Zimmerm. 
Werner, H., Lackkr-r. 
32 E Hirschscld, ©., Dacki- 
- dcckermstr. (Prinz Haud- 
jertzstr. 49.) 
V. Gläser, G., Schlosser. 
Hesse. M.,'Former. 
Lambui, 31., Fnürfnrb. 
916se, H., Mechanik. 
Schwalbe, 31., Ww. 
Sperber, 91., Magistr. 
Beamt. 
33 E Wagner. G„ Äfm. 
(Beriinechr. 86.) 
V. Wiggert. I., Schankw. 
Gerichiiig, 91., Tischler. 
Haase, E., Droschk. Kntsch. 
Jahr, SB., Schulnumstr. 
Pallaschke/ O., Maurer. 
Rembach, SB., 3(bbruch 
Iluternchm. 
Schenk, P., Tischler. 
Wothge, G., Schlächter. 
34. 35 Banstellen. 
30 geh. z. Hcrmnmistr. 140. 
Hermaniistr. 
37—40 S'niistctlcii. 
41 E Sehnte, (»., Bildh. 
Blaun, 31., Bahubeamt. 
SU'üifcr, I., Tischler. 
Feist, O., Tischler. 
Ftob, 91., Buchdruck. 
Liubner, 31., Llahubeamt. 
Löbcl, SB., Slabubcamt. 
Lusch, St., Tischler. 
Philipp, 3(„ Drechsler. 
Pohl, P., Schmied. 
Polliiiaiin, O., Bahn- 
bcauit. 
91öhl, $., Postbeaint. 
Rnpuow, 31., Ww. 
Saai, St., Tischler. 
Ttiiede, O., 'Unlnibnimt. 
Tüiiiplner, St, Ksi». 
liiiger, IVi., Schlosser. 
Walz, O., Handelsni. 
Sl-idjiiiniiit, ©., Borarb. 
42—50 Baustellen. 
E Immobilien-Bcrlchrö- 
bauk. (Berlin.) 
Sieubastr. 
51-57 Banstellen. 
E Jminobilieu-VcrlehrS- 
bauk. (Berlin.) 
58. 59 geh, z. Iuliuöstr. 
12-13. 
00 grl). z. Juliusstr. 10.11. 
01 Baustelle. - 
02 Baustelle. 
03 Baustelle. 
E Körner, F. SB., Trü¬ 
bendes. (Berlin.) 
04 Baustelle. 
05. 00 E Bergemaim, M., 
9ieiiliere. (Sierliit.) 
V. Schneller,F., Zimmcrra. 
SJönte,.Of., Steindruck. 
9lcimie8, 3)1., Stcltin. 
07 E Fahreukrng, L., 3(po- 
theker. (Spaiidau.) 
E Fahrcukrug, O.,Spcdit. 
Cifefidei'ftr. äS. 24.) 
Vcck, 3(„ Drechsler. 
iGzcrnitzti), 31., Tischler. 
Dalus, W., Maurer. 
’fe, 31., HandelSm. 
y. F., Tischler, - 
öi,...otl, F., Metalldruck. 
Stöljler, M., Fabrlarb. 
Maiwald, H., Schmied, 
ilieiliitc, 31., Maschinist. 
Slolilor, 91., Fabrkarb. 
Müller, B., Ledeiarb. 
— Gb., Maler. 
9!itschke, H., Fabrkarb. 
Noack, P., Heizer. 
91oedel, I., Slntscher. 
Schilling, B., Ww. 
Schnitze, G., Schleifer, 
llrlnn, O., Tischler. 
Sieges, I., Malcr. 
Wols, E„ Frau. 
Zachau, F., Schristsctz. 
08 Schmiede. 
E Güttiug.W., Schniiedc- 
insir. (Watterstr. 14.) 
Walterstr. 
Goethestr. 
Richardstr. -> 
1 geh. z. Richardstr. 25. 
2 E Schwcitzcr, R., Heilgeh. 
Kranich, SB., Schneider- 
mffr. ^ ^ 
. . Privatier. 
V. 'Strahl? H„ Glasermstr. 
?eist, 31., Eleetrotechn. 
flierfii6,91., Maschiiienb. 
E Strahl, 0., ' ' 
(Nr. $) 
Jörfter, P., Weber. 
3 Pilsch, P., Ww. 
Schnitz, W., Maurer. 
4 E Strahl, £>., Privatie 
Bamiert, H., Schristsetz. 
•Sfaer, G„ 9icuticr. 
ä'iifjlcr, P., Biichhalt. 
PctcrS, 31., Gürtler. 
Schiefclbein, SB., Klemp¬ 
ner. 
Schitz, F., Gerber. 
Weber, L., Maler. 
5 E Wendler,H.,Stellmuistr. 
Sfotffch, W., HauSdieu. 
Siorchcrt, W., Einsetz. 
S'i'ciibci, H., Former. 
Motel, 9t., Laudw. 
Schulz, Sä., Haudelsfr. 
Wauztick, ©., Gürtler. 
ß Stätteplatz. 
E.Iausa, 33., Laudw. 
(Sterliiiersfr. 83.) 
V. Stieblow, 35)., Fiihrh. 
7 E Seidler, L., Buch- 
biiidenustr. 
u. d. 3lhe, G., Siergolder. 
Beiider, I., Glaoier- 
stiininer. 
Bles;, 3.; Tapez. 
©olldes, H., Lehrer. 
Iastrau, F., 91ohrleg. 
Siiwitt, G„ ©nilio. 
Pobloth, (£., Bantbeamt. 
Spouar, GHr., Gerber. 
8 E. Loreiiz, 31., 9ieuticr. 
Beiider, 31., Glavierarb. 
Fischer, W., Schlosser. 
Straii, 31., Schiihiiiiiislr. 
.«erstell, G., Bäckenustr. 
Stiel, H., Schiiiirbemslr. 
Kuhring, F., Tilchler. 
Scheilhaiicr, P.,Schriftsctz. 
Schlcilitiim, SB., Gcrbcr. 
Schmidt, 3(„ Destillat. 
'Topstebl, 31., Schristsetz. 
9 E Hannig, H., HandelSm. 
Bai Iclt, P., Schneidennstr. 
Hobelt, W., Invalide. 
— I., Aierlidlriu. 
Meyer, 9t.,Schioiiberdreh. 
Piotzky, 31., Stntsch^r. 
91icgcr, 31., älinmorcrb. 
Schnell, SB., W,'ber. 
Tictze, P., iWvtiillnrb. 
TiuiuS, C., SB10. 
Zeller, (»., Privatier. 
10 Kohl^uplatz. 
E TibnrtinS, Dr. mcd., 
Ob. Stabsarzt a. D. 
(Bergstr. 140.) 
©cmimtrfelb, (£., Kohleu- 
fjblg. 
11 geh. z. Siergjlr. 140. 
Bergstr. -> 
12 s. a. Bergstr. 139. 
E Lelnuauu, H., SBcisj- 
lurhblg. 
Fil. Giyefi.b. Beil. Zeilg. 
Dame, H, Tischler. 
F!ehr, 31., pens. Lehrer. 
terzog, G., Gürtler, 
achmanu. I., !!)lnltr. 
SlaSper, S„ sffm. 
Kiesow, 3(„ SBIV. 
älloiin, I., Dachde,'». 
Schmibt, G„ Grim. 
Schutz,».. 
Mutier, O., Beamt. 
13 E Lehman», .6., Ksm. 
(Nr. 12.1 
3lbel, I., Lehrer. 
Lloettcher, M., Lehrer, 
Slutzon, G., tiio. Dr. 
MeweS, 31., Seifenhdl. 
Oesterreich, H., Landfch. 
ivialer. 
9Iietdorf, F., Srieflv. 
Schmidt, P., Lehrer. 
Schwarz, S?. Sceret. 
SIrehlow, W., Fnhrh.1°. 
Taubuer, G., Drucker. 
14 E Grosser, E., Maurer- 
mstr. T. 
31rudt, ©., Tischler. 
Götduer, O., Kim. 
.Mutier, P„ Techn. 
MaSt.w, P„ Stfm. 
91idjter, F., Post-Assist. 
Gabelt, ©., Milchhdl. 
Schmidt, G„ Posament- 
Ivrhdlg. 
Sevin, W., Ww. 
16-19 fflaiisteltcit.' 
E ©’-ofitc, G., Maurer- 
mstr. (Nr. 14.) 
20 Baustelle. 
E Lustig, Garl, Rentier. 
(Richardstr. 26. 27.) 
Richardstr. -> 
Harzerstr. 
Wildenbruchstr. -> 
(Unbebaut.) 
Mixdorf 
Hascnhaidc. 
(s. Berlin.) 
Hermann-Platz. 
(s. Berlin.) 
Hermannstr. 
-<-’Hufciiljiiibe. ->• 
1—3 geh. z. Hasenliaide 120. 
4 E Engelhaibt, Gs., Fabrt- 
bcsioenn. T. 
Eugelliardt, Gh., Damps- 
iväscherci. T. 
5 E Schulze, M., Ww. 
V. Schulze, C., Gastw. 
Bittci'liiig, 31., Frau. 
Bügier, SB., Ww. 
Gckett, H„ Fnhrli. 
Giiiilisch, G„ Steinmetz. 
Frisch, H„ Invalibe. 
Geisler, H., Fiihrh. 
Gehrike, 3t„ Gärtner. 
Haack, H„ Schlosser. 
Lemke, 31., Hciz-Trockcid 
Apparate. 
Schulz, 91., Metallarb. 
Tippner, A„ Peilsiticiim. 
Watschipky, H., Fulirl,. 
SBciuliolb, P„ Drechsler. 
SBiirf, W., Braue»eiarb. 
0 E Slieimtt, G„ Tischlerei- 
beiitzeriu. 
V. Schiii-tc, S.; Tischlcr- 
mstr. 
Krundinann, E., Fiihrh. 
Hillc, O., Slcinsctz. ' 
Siliern, 31., Fiihrh. 
Stfiiioiu, 3l., Fnhrl). 
7 E Gras, H., Gigarrcnsbrl. 
E Hanfe, 91., Aautbeamt. 
Bntli, Th., Maurer. 
Borteuhageu, 0., 
Schiiiiedemstr. 
Braud, E., Slutscher. 
Gisiier, G„ Steltuimstr. 
Frölilig, F., Haudelsm. 
Geistmaun, 31., Stfm. 
Gras, 91., Giiumeiuit. 
Heinrich, I., Ssili). 
SiöuigSberg, SB., Platt- 
mist. 
Kroschel, St., 9!äherin. 
diesen, P„ SlfigU'r. 
Liudncr, P„ Gchuljm. 
Noail, ©., SB®. 
Schotbach, 91., Fabrkarb. 
Schulze, 3l., Schlosser. 
Stecher!, 31., fabrkarb. 
SBachS, H„ 'limtncim. 
Wolf, SB M»'>rer. 
8 E Hniitcl, I., sitiilier. 
Sliigltr, St., HauSbieu. 
S!e»e, 31., Fuhrl,. 
Otto, H„ .HmiSiicii. 
gtocbcste, L., Fulirh. 
Schulze, P., Töpsermstr. 
Weber, 0., Barbier. 
Weist, H„ HanSdien. 
Wintelmaun, H., Stiicknt 
9 E Schulz, G., Fourage- 
hdl. 
9>oseuträger, H, Kohleu- 
lldl. 
10 E gtettemriee, F., 
Schncidermslr. 
Boichert, 3(„ Stutfcher. 
Glimm. 3t., Stälo. 
Schaser, 31., Haudelsm. 
Schmibt, F., Droscht. 
Fulirh. 
11 E. Slmmer’iche Erben. 
V. Köhler, G„ Schautw. 
Gepp, I.. Schmiedemstr. 
Gülte, 0., Fabrkarb. 
Kluth, G., Fuhrh. 
91niige, I., Fqbrtarb. 
Sell, O. Gärtner. 
12 E Müller. SB., Aicrvcrl. 
Slltuiaim, P., Lackir. 
Becker, 91., Maurer. 
Bchring, G., Tischler. 
Dubc, F„ Töpfer. 
Giigclnmiiii, F., Gürtler. 
Fieihoss, 91., Dachdeck. 
Gaffte, Th., Bildh. 
Kirchbach. F., Tischler. 
Stu tzfch, G., Fichrh. 
!)!cumaim, 91., Alclall- 
drch. 
PotrzeivinSki, B., Malcr. 
Scholz, G., Klcnipncr. 
Stähr,F.,Golonialwrlidlg. 
Tretet, F., Schnaber. 
Tuschte, H., ©fiitler. 
Vogel, E., Gigarrenhdlg 
Wache, 31., Mitfalir. 
13 E Ulitzsch, ©., Schläch- 
terinstr. 
Adclt, 91., Gürtler. 
Bindig, St, Giiitler. 
Btödoru, St., Schneider. 
Bodc. 81., Mafchinenarb. 
Siorchcrt, A., Schrauben- 
d»ch. 
Theil V. 
13 Brachiiiüller.W.. Gürtler. 
Cichlcr, ©., Buchbiud. 
Hanneiiiaiin, A.. Fiihrh. 
Heiiiiich, O., Stuckateur. 
Hossmaiiii, G„ Gelbguß. 
Kalbow, St., Heizer. 
Stetster, J.,'Ww. 
Sliciiznljler, 3., Schlosser. 
'Lauge, M./ Ww. 
Mocha, M., Gürtler. 
Nickel, 35., Srfiläiijlernflr. 
Pötscher, F., Fulich. 
91aiibel, 31., Sitiloner. 
9lai(), 3(„ Tischter. 
9!edlich, P, Fiilirh. 
gifpuiirog, H„ SicKiil 
91cichrrt, H., Tischler. 
Sabeck, 91., Milchlidirin 
Wachs, St., Zimmerm. 
Wieganb, F.. Tapez. 
Winklcr, P., Mcchanik. 
14 E Richler'sche Grben. 
V. Schmarzc, I., Tifckler. 
S!rellenlhin,M., Schlosser. 
Ditrich, G., ©rüiitram- 
hblnn. 
Douath, Droscht. 
Fnlnh. 
Gi<? seid,M.,Ww.,Molkerei. 
Labfch, SB., Fiihrh. 
9icdbcinann, P, Schlosser. 
SBolfr, 91., Klempner. 
löE.$clliuich,Sä.,2t|lill(i t.T. 
Scc.".cr, F., Bogelhbl. 
Gigcndorf, ©., Gürtler. 
Gtömaiui, F., itfm. 
Gelbte, H., Haudfchuhiii. 
> Heinrich, E, Fabrtarb. 
Hiippe, Gh., Töpfer. 
Slrause, 31., Stuckat. 
Lutze, P„ ©lascr. 
SJtöller, O., Grdarb. 
Pioch, P., Schlosser. 
Prewitz, I., 9!ohrleg. 
v.ProSzuicwSti,3t., Tcchu. 
Schmidt, H„ Fabrkarb. 
Tacnzcr,G.,Galaniivrhdlg. 
Zicker, 91., Schnitii». 
10 E 9!omberg, G., Gi(cn> 
Ihiim. 
Slciiiing, H., Drosch!'. 
Fulirh. 
Daiigk, E.. Grunkranihilg. 
Huschle, ©., Milchhdl. 
Wesenburg, 31., Droschk. 
Fnhrh. 
SBiiizer, 38., Bäckenustr. 
17 II. Dailsch,3l.,9!echn.9Iath 
a. D. (Sirriiii.) 
V. SMtii, 91., Sing. Bnr. 
Assist. 
Eichlioru, 0„ Former. . 
Gpstube, 9t., WaS-3trli. 
Fischer, M., SB10. 
Haase, 31., Droschk.Fnlirh. 
Hardtke, SB., Stnischer. 
Heimanu, St., Gigiirreitm. 
Loeben. St., Fuhrii. 
Marqnardt, D., Tischler. 
Mieck, H., Ww., Stell« 
mncherei. 
91eiiiimiiii, G., Süldhauer. 
Oldenburg, M., Siiio. 
Otte, H., Droschk. Fuhrh. 
Pmloii, G„ Ww. 
Piligel, E. Stuckak. 
Post, H„ Bicrsahr. 
Schädel, SB., Produrtcn- 
hdl. ■ • 
Schmidt, E., Gürtler. 
- 31., Ww. , 
Schneiber, SB., Zufchneid. 
Schulz, St., Schmied. 
Schwabe. O., Stellm. 
Siegel, SB., Schutuninstr. 
Walter, W., Goiibitct. 
SBciibi, W„ Tischler. 
18 E Haase, 3k., Rentier. 
Lnbaii, 3(., Fuhrl,. 
Manuardt, St., Schankw. 
9!olte, Fnhrli. 
Schmidt, Th., Schlächter- 
instr. 
Thnrmaiiii, Ch., Fuhrh. 
SBiltc, 31.. Fuhrh. 
Ziuiinermann, I., Fnhrh. 
19 E Spriugboru, G., Ksm. 
Sliiibcr, SB., Haudelsm. 
Bleibaum, G„ Fiihi'h. 
Flaschmaiiii, («., Tapez. 
Görbig, SB., Schmied, 
ßlröiie, L., Droscht. Stillsch. 
©ntsche, P., Goloiuat» 
torhblg. 
Hallendach, 91., Möbclpol. 
Hoch, Th., Stimstgiesi. 
SUeiiifchniibt, P., iVlauret 
Kluge, 91., Tischler. 
KurdS, 31., Bicrsahr. 
A!cif!nci',G.,Gravattcnfbrl. 
Siiillrr, 91., Gifciibretj. 
- SB., ©iirtler. 
Nimj, H., Kutscher. 
9!einckc, W., 3)leiall«t6. 
Stark, I., G'gein'cum. 
Steel)!', 31., Post incutgcsch. 
Tosch, G., Schiihm. 
Wendi, St., ©ravenr. 
Kauft Sildebrandfa Schokolade, kauft Mildebrand’s Makao!
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.