Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

m! tm 
mm um i 
Rixdors 
167 
Nixdokf 
st) di: V.. 
y lderr, O, Maurer. 
V'.vaf, C., Lithogr. 
^rantzow, Th.. Nendant. 
zri-s;ling, H.' Fabrk. T. ,' 
- A.. Äollwrfbrk. T. 
jUiimer, 91., Pfcrdeb. 
Schaffn, 
fuihlcroiiib, F., Gärtner. 
Mann. A., Hutm. 
McwnvG.; Mliurcr. 
Miclcnz, M., Maurer. 
Mrmimuit, B., Ger.Actnar. 
Povpel, H., Weber. 
Ros;. H., Kim. 
Schule. 28.-, Maler. 
Sdmlz. I.. Maurer. 
Zepcr.F.,Pferdeb.Schaffn. 
Ziuly soyl. Ww., Kaffee- 
M-ebcrLT. 
y E Mier. 23., EiSwerksbes. 
(Nr. 35. 36.) 
l»idamey,A.. Büttchermstr. 
Acimid), 91., Colonial» 
wrhdlg. T. 
Mc, 9l., Waschehdlg. T 
.Vfitcr,- L.. Fnhrh. 
.Uiftslcr.O., Drechslermstr. 
iMicr. P., Oberlerr. 
— Thierarzt. T. - 
Nitdbalsky, P., Schmiedc- 
ntftr. 
Eclrncider. K.. Rentiere, 
ülnclc. E.. 9lbfuf)rgcfri). 
2if0 & 'Gos;mann, Me- 
tollwrfbrf. T. 
35 3ß E. Glofemmm, O., 
Bilchdrilckbes. T. 
E Giöiutrldticf.T. 
Qnciitl. Llusd)lagwesen f, 
Shiöotf u. Briy. T. 
9lvbiut. ii. Erped. d. Nir- 
doner Tageblatt. T. 
2Uij)m, P., Lehrer, 
ymuimim, P., Lehrer. 
Wcnnncr, M., Maler. 
J^ücici <fc SBoIff, Gißnvvciv 
l)M. T. 
M.-akL Oehlert, NippeS- 
sal'rk. T. 
SDitn* & Glascmann, Buch- 
duickerei..'!'. 
Mutcr, L., Lehrerin. 
Sdmlz. I...Privatier. 
El^lzeuburg, O.. itfnt. 
37 E Hcnseler. F., Schnhm. 
nutr 
■Zcuyfi, N., Metallbrnck. 
tobiiL G., Koch. 
9(„ Äfm. 
> E Batist, ,($()., Lanbw. 
Talmi«, 9t., Molkereibes. 
o-aluim, 9L, pens. Schntzm. 
Wimmoiui. L.. Herren- 
(iathcroBc[)bI(t. 
.fieintoim, G., Weichenstell. 
Hi'rfi, E., Handelörr. 
Mensel. O.. GeschäftSführ. 
ll'ifillcr, 9L, Äfm. 
GdivUc/Q)., Bachier, 
3ii E. lagert, 9t, Lanow. 
i'm, 0., Briefträg. 
äVii«, H., Schlächter. 
Wneimeiiter, C.. Ww. 
H., Bildh. 
Waui'dioiu, ?(., Waschanst. 
Wühl. 9l., Ww. *" * ‘ 
fromfc, 35., Handelsfr. 
Mini, 9l., ©afhü.T 
^iinitcv, M., Ww. 
Muvlcv, H.. Weichenstell. 
Niiitlifim, F.. Forn v. 
Grillig, S., Ww. 
Edrnl'.e, C., .HaudelSsr. 
Guttat 6<;tt, D., Former. 
w, Maurer. 
'H'f; V., Schlächtcrmstr. 
Ü’A'iMirt), G.. Weber. 
40 E Weithin-, I.. Eiaenth. 
C.. Mvbetsbrk. 
41 E. .siois, K., Maurcrinstr. 
ihnuit, W., Telegr. Ban¬ 
al»!. 
" H., 5lfm. 
(»anMotf, 9i., Locomotiv- 
rMihv. a. D. 
Simio A., Barbier. 
^'midt. H., Gastw. 
«rftiH’mamt, E., Mns. 
Vclucr. 
Stliubcr!, H., Techniker. 
®i&al. A.. Mfm: 
l'uniifd6,, Elgenth. 
(£., Colonlat- 
ivthMfl 
43 Pfing, 91.. Werhnslr. 
Reschte, W.. Wächter. 
Rettig. H., Schlächter. 
. Richter, I.. Tischler. 
Subke. H.. 5lfm. 
Wilhelm, H.; Tischler. 
Wolinski, W., 9Mirlcfl' 
44.45 E. Nieolai, W.,^.pcdit. 
(Berlin.) 
V Buhle, H., Fnstth. 
• lHohenzollcrn-P>atz17.) 
Braklow. W., Pfcrdeb. 
Schaffn. 
Dornbusch, F., Mehl- 
hdlg. 
.Erctier, F., 9lnweiser. 
(rrler, H., Tischlermstr. 
WoHhüid, 9i., Weder. 
Gowienke, I., Weber. 
Hahn, 9l., Plätterin. 
Mcittoyf, H., Gürtler. 
Krause, F., Schneidermstr. 
Lan^hannner. IE., Kohlen 
Lölniert, O., Manrer. 
.Lück, C., Tilchler.- 
Müller, F.,Schmiedemstr. 
Schnny. E.. titulofrclhblß. 
Yreittl, E.. Holzhdlq. *f. 
40 E Mnncheber^, H.. Ren- 
-tier. (Nr. 47.) 
Bartels, G„ Hofkammer- 
Secr. 
Peffec, I., Manufactwr- 
hdlfl. 
Brandenburfl. A.. Nector. 
Göhrmann. I., PoUier. 
Heimin^s,«A., Lehrer. 
Hopfchcn, P., Couditor. 
Mahiiiifl, M., Bnchbind. 
Maresch, D., 9!entier. 
Pohl, H., ßodir. 
Oumiht, H., Fabrkbes. 
Schalten, At, * (schtltidcr- 
ni tlr. 
Schulz, W., Cisiarrenarb. 
Sicbnch, Schneiderin. 
47 L. Muncheberg, H.. Ncnt. 
9(nthctm,9i.,I)r.,pt'.9U-5t.T. 
Enqel..N.. Lehrer. 
Hansen, N., Schncidermstr. 
Harenbcr^, W., ^sni. 
Iaectel, L., Lehrer. 
S örner, O., Bildh. 
9 inrobe, P., Maser, 
ä'iöücr, G., Schrislsetz. 
Müller. 9t., Portier. 
Palm, !)t., Tischler. 
Seidler.L.,Schreibwrhdlg. 
Sonnenfelb. ,Ufnt. 
Tesch, E.. Schneiderin. 
Unruh, i)i., Massiver. 
Weifte, 9l., Mus. Lehr. 
48 E Wickel, F., Steinseh- 
mstr. T. 
Bohrn, 91., Schmied. 
Hannach, B., Bnchbind. 
Hellwig, W., .Schaffner. 
Hcttwei, O., Ger. Secr. 
Judliu'sche cheiit. Wasch* 
anst. Filiale. 
Kahle, (i, Gärtner. 
Kasche, F., Portier. 
Klatt, F., G)thhtcr. 
Klote, W., Tischler.' . 
Lehman«, H., Kfm. 
Lewiu, G., Fabrk. 
Lindemann, O., Lithoar. 
M^er,O., Kar-zl. Diätar 
Semisch. H.. Riiiim- t’m. 
Sounenselo, 9»i., Kfm. 
^ciniifl.u, Schneidennstu 
P., Stellmmstr. 
Tliomaöstr. 
« E yaMug.fi., OnflW.T. 
H., Rentier. 
~ , Schmied. 
E., Kutscher. 
Jfitomum, H., Stickerin, 
uuebud), Plättenn 
F., Bildh. ‘ 
H.. urrvpol. 
-n^)cr, N.. Manufactur- 
WiDMß. T 
^licuiiann, F.. Tischler. 
Wiitlkr, H., Tapez. 
Wipvich,I..Ob.Post-9lssist. 
49 E Wilschke, N., Zimmer- 
mftr. T. 
Bach, £)., Manrer. 
Bowitz, H., Manrer. 
Bnsch, A., Tapetenhdlg. 
Genz. F., Monteur. 
Groth, .p., Dersich. Beamt. 
Heinze, O., Jnqeu. 
Jonaö, G., Posamentwr- 
hdl^. 
KomorowSki, . (?., Dr., 
Kreiölchulinspect. 
Koye, F., exped. Secr. 
Lo»(e, ll., Schlosser. 
MüUer, O., Schuym. 
WalUr, R., Steindruck. 
Wiesencr, A., Bahnschaffn. 
50. 51 s. a. vtowiSsh. 1. 
E Meyer s?., Kfm. 
Belrreilt't, ^ebr., Herren- 
Conftct. 
- M., Ww. 
Braun. O., Rechn. Rath. 
Burmann, F.. Schlosser. 
Chmflewsky, F.» Clavier- 
arb. 
Lelimaun, Th., Ulu. Kreis- 
fccr. 
Losch, 91., Seisenhdlg. 
Lnft, S., Consitnrenhdl. 
Maas;, E.. Molkerei. 
Malchow, L.. Fabrk. 
Meyer, F.. Ksm. 
— A., Puvatiere. 
Moöler. F., Tischler. 
Neschreiter, 9i., Ksm. 
'0.51 Noscntha!.H.,vi'., pr. 
Arzt. T. 
Schäfer, ©., Ksin. 
Torn, 22., Reisend. 
51 a Kiesgruben. 
E Körner. 25., Gruben- 
bes. T. (Berlin, Hände! 
str. 0.) 
Jonasstr. ->■ 
52. 53 s. o. Jonasstr. 69. 
E Frande, Ww. 
Banmliartrier, Asm. 
Berger, Schnhmmstr. 
BiTflfitccht, Lehrer. . 
Halanq. 91., Poft-9lssist. 
Karp, 9(„ Schiieidermstr. 
Kasche, P., Diätar. 
Meyer, E., Lehrer. 
Pankenin, P., Ksm. 
9tettschlag, 9l., Schneider^ 
instr. 
Spareuberfl, M., Tischler. 
Welke. P.,9lmtögcr.Secr. 
54 E Marescheck,D.,Laudw. 
35. 50 E Wedde, M., Kalk 
werkbes. s9!nmmelsbg.) 
V. Nimmt, F., Kim. 
Bermaun, R. L G., Jsolir 
röhreru'bik. 
Bsuper, G., Bnr. Aorsteh. 
Busch, P., Taprz. 
Clllis. 91., MaTchineitb. 
Claus;, M„ Schriflgiesr. 
Denicke, H., l)rS phil., 
Di'.ect.' 
Dobisch. (?.. llsinii. 
Gangliy, M.. Ksm. 
— &, Taeiizer, Schock- 
fllaospietielsbrk. 
K., Schaffner. 
Haberland. P.. Schlosser. 
HanS. (£., B'ldhaner. 
Helm, (£.; Ksm. • 
Hulke. 9i., 9lülirlef,et*. 
Keil, B., Maurer. 
Kraft, I.. Schlosser. 
Kraüich, C. svalrrkbes. 
Krouer, Gebr., Chem. 
Üalnt T. 
Laffahu & Co., Schrauben 
fubvf. T. 
Lehrmann, G., Rangirer. 
Lindemann, 2., Cigarren- 
hdlfl. ‘ 
— A.. Mus. Lehrer, 
ßolf, W., Kupferschmied. 
Mnuzel. ??., Schaffner. 
Panl, E., Picinosbrt.' 
9ii)thc, O., Ban-Secr. 
Rnaheirner, At., ^ Con- 
siturenhdlrin. 
Sanda. H. F., Dr., Fabrk. 
Schmidt. M„ Electroiechn. 
Schulze, H., Banmateiv 
Hbsfl. 
— F., Ob. Kellner. 
Taenzer, F., Kfm. 
Tinnn, 9t.. Ksm. 
Pincent, .y.. Llpotheker. 
57 E Wivin, C., Banquier 
(Nr. 27.) 
V. Kühne, C. Gastw. 
58 E Ltthe, A., ^ischlermsir. 
(Schöneweiderstr. 13.) 
E Papke. E., Zimmer- 
mstr. (Canne^U'.' 5.) , 
Bach. 9l.. Gnrtitcrcibcs.T. 
Becker. Ä.. Bnchbind. 
Bendix, P., Llporliek. 
Blan. A.,.Schneidcrmstr. 
— X£., Modistin. 
Brix, O., Beamter. 
Buwert, A.. Ww. 
Siedler, O., Schlosser. 
Graab, 91., ssabrl. 
0)nentherobt.C.,Bantechn> 
Hanpt. W., Ob.Post-Llssist. 
Aessat. W., Manier. 
Keller. 91.. Tischler. 
Kiekebnsch. H., Colorisi. 
Alofllin. G., Schnhmmstr. 
Kottwiy, F., Tischler. 
Krüger. A., 9)Lagistrat. 
Beamt. 
KurtzhalS, 9(., Cisenb. 
Telegraph. 
Loeffler, M.. Stnckat, 
Lücke, 91-, Gastw. T. 
— I., Zimmerm. 
Machel, E.,-Fabrkarb. 
Maeunel, .G.. Küst-r. 
Möckel, H., Stadibau- 
Assist. 
Most, W., Privatier. 
Müller, £>., Bur. Assist. 
— 91., Strafieub.Schaffn 
Nischan, W., Manier. 
Paetzer, E., Beamler. 
Payschke, C., Dr., Rechts. 
anw. 
Preppernan, 9t., Tischler 
Rinner, C.. Tischler. 
9U6, Ll., Bnchbind. 
Roftock, H., Drechsler. 
Schmidt, F., Tischler. 
Schwarz, ul., Buchdruck. 
Siewcrt, P., Manrer. 
Standke, (?., Ksm. 
Treptow, R.. Gärtner 
Woischüyly,I.^)nsionair 
Kirchhof'tr. -> 
19 f.’a. Kirchhosstr. 33. 34. 
E Seeger. Ll.. Bau 
Wttmtcsmi. (Nr. 64.) 
Badlng, O., Gastw. 
Ba ke. G., Bcrtrct. 
Friedrich. 5(., Former. 
Heinrcke, C.. ^abrkarb. 
Kehler, I., Droaeulidlg. 
Laborenz, W.. Buchl,alt. 
Prillwiv, (l.. Bahnbeamt. 
Schlnricke, W., Schlosser. 
Schi öder. 9l., Brieftr. 
Wiedecke, I.. Ww. 
UO E Pasewaldt, M., Ww. 
(Nr. 115.) 
Steinbach, E., Klempncr- 
mslr. 
01 E Jlccflcr, M.. Ww. 
GUbui, OK, Biervcrleg. 
Holz. K., Weichenstell. 
Mielitz, K.. Ziinmerin. 
Schulze, G., Himmcrm. 
62 E Barber, 91.. Kfm. 
lPriuzHaudjeumr. 00.) 
V. Siuuucnimim, 9t. 
Schneider. 
Frauboes, C., Bnchbind 
nistr.' 
Hossmautt, 23., Schmied. 
Leiste Chr.. Mnseiim- 
Beamt. 
Mittag, Ä., Mildihdlrin. 
Schmidt, H.. Hauptm.a.D. 
— H., Kfm. 
'Wciiischcitf, F.. Maurer. 
Ziebarth. Metall dreh. 
63 E Lncas,9l.,Wollwrsbrk. 
Gelbiecht, K.. Letrrer.^ 
Hoffmann,' 9!., Colonial- 
wrhdl. 
Höh.!. I., Weber. 
Kaiuphel, ß„ HandelSm. 
Knabe, (5„ 9i<uilier. 
Linder, N., Webeunstr. 
Pappeit, 91., Hausdien. 
Wlnkelm.itttt, K.. yicutier. 
64 E Srvflcr, Ll.. Bau- 
Boiduan. Schlosser. 
Hillmanu, M., Ww. . 
Hnsch'e, Ch.» Äentier. 
Indisch. P., Lehrer. 
Linke, 25., Maler. 
Mauinardt, H.. Fleisch 
besch. 
Nowald, P.. Metallarb. 
Pfaffe, C., Schaffn. 
Püic, 9L, Buchbalt. 
5 E Wanzlich, D., Eigen- 
Ihiim. 
Baumann, 9t., 03iir(uciC 
BordierS. 0.. 6»ravenr. 
Matlhi,, C., Dreher. 
Motel. P., Kfm. 
Schadow/O.,' Ksm. 
Schafhirt, F., Lehrer. 
25oIrf. R.. Lehrer. 
66 E Ganyer, C., Lackircr 
mstr. 
Drews, I., Schankw. 
— 9(., Ww. 
Emserstr. -> 
67 E Bölfe, G., Rentier 
u. 9lugern, C., Mechanik.- 
Clemenz. I., Bnrgermstr. 
a. D. 
Hatriich, H., Musiker, 
.yollmach, 91., Gastw. T. 
Kerkow, E., Ww. 
Klinklsch.O.,Magistr.Secr. 
Strafft, W., Lcliirr. 
Knhnert, G., Maschinen- 
«Jtr. 
U. LaSzewLki, F., Ob. 
Postarsist. 
Ottilie, 9i„ Minist. Beamt. 
Pcfilmt H„ 9lrchitect. 
9keichelt. E. G., Cigarren- 
fbrk. T. 
68 Waisenhaus. 
E. Slaot 9iiftiorf. 
V. Balke, C., Waisenanst. 
Lorsteh. 
9Nngbahn. 
69.70 E Eisens. FiscuS. 
V. Pfanninöuer.B., Bahn- 
beamt. 
Noggan, I., Etat. Llssist 
71. 72 Aanslell^ii. 
E Eisenb. Fisci"». 
-<■* Ringbahnstr. 
73 s. ci. 9iingbahnstr. 34. 
E Mier, G., Kfm. 
Arenbt, 9f„ Schneiderin. 
Badisch, G., llhim. 
Bering, F., liielbgief;. 
König, O., Manrer. 
Knpsernagel, L., Bäcker- 
mstr. 
Lier, G.. Colonialwrhdlg. 
Mayer, P., Lehrer. 
Schnlz, R„ Ttjchlcuitfti. 
74. 7o s. a. Knesebeckstr. 1. 
E Bull, E., L^augesch 
9lrndt. M., Posament» 
' wrlidlg. 
Baer, C., Jnfpect. 
Bulsterbaum, M., Buch- 
halt. 
Feuchtrt, R., Erpedicut. 
Grams, E., Thierarzt. T. 
Hocdrich, L., Colonialwr. 
Hübner, 9l., Tischler. 
Kaiser, Th., Fabri. 
Kcch, H., Monteur. 
Lipte, L., Seifenhdl. 
Otter. 9L., Schlosser. 
Schmidt. 91., Bnchhdl. 
Better, P., Redact. 
Knesebeckstr. -> 
76. 77 s. a. Knesebeckstr. 150. 
E Prov. 91., Rentier. 
(AdlerShos.) 
VHenseler, 9s.. Gastw. T. 
Kran'e, F, Schnhmmstr. 
Lncti'ilwald, H., Magistr. 
Bnchhalt. 
Salneit. P., Beamt. 
Schmidt, (5. Kfm. 
Schol.',, F.. Zimmerm. 
Tlienier, 9i„ Inspect. 
Tlnerne, M., Lehrer. 
Wecrni/ F., Jnqen. T. 
Wctfilotu, C.. Maurer. 
78 E Hoffuiann, E., Eigen- 
thnin. (No. 79.) 
(ypiifelich, C., Druckeiinstr. 
Hoffmann. H., Tischler. 
Kroncbng,- vl; Nohrleg. 
Mcijei, G., Grnukravihdlg. 
Schars, Ä.. Büchsenm. 
Sctlikou,' G., Tischler. 
Strauch. F., Werkführ. 
79 E Hoffmauu, E., Eigen- 
thürn. '' 
Hoffmann, E., Weber 
Schmidt, W.. W^bermstr. 
Tevlaff, Maler. 
80 Baustelle. 
E Leillme, Eigenth. (Thü- 
ringerstr. 40.) 
81 E Finke, H., Gastw. 
(2>erliii.) 
V. Kanske, F., Cigarrenm. 
Kalz. P., Maurer. 
Pcit\, R.. Lithogr. 
Sadler, Th.. Tischler. 
Schult), W., Echloffmnstr.! 
Schnlze, E., Gastw. 
Schuster. 9l.. Molkereibes. 
82 E Sperliug,H., Compot- 
ftuf. 
9lpfelban.n, 9l., Ww. 
Blnmel, A., Tischler. 
Iänsch, F., Schnhmmstr. 
Kanslc, F., Ciaarrenfbrk. 
Mfcnc, P„ Tischler. ' 
83-85 E Adam, O., Gast- 
hossbcs. 
Nemcmann^H., HandelSm. 
Hersing, G.', Kohlenplatz- 
arb. 
Lahn. F.. Fnhrgesch. 
Wendig (ii., Gastw. 
Wallerstr. 
86—88 Baustellen. • 
89—91 E Bcrlin-Nixdorfer 
Messingwcrke C. Leh 
mann. T. 
92—94 Baustellen. 
E Körner, F.W.,Grnben- 
bes. (Berlin, Häydel- 
str. 0.) 
95 E Körner, F.W., Gruben 
bes. (Berlin, Hänbcl- 
str. 9.) 
V. Klinkhardt. M., Ww. 
Hanisch. O., Gürtler. 
Leverma'in. M.. Ww. 
Meester, H., Drucker. 
Snckert, I., 25iu, 
Treppe, H„ n>i‘bcr. 
Walter, H., '.lide. 
- W., 25et.' 
Wnltert. H., Ww. 
;)6, 97 EMitleldeutsche Cre- 
ditbauk. (Berlin.) 
V.Iactisch. A., Lederzuricht. 
Brazas, M.. Kohlenhol. 
Kuschinsky, M., Kürschner, 
rnstt. 
91ol)leber, 25., Mühleub. 
;)8—101 Baustelleu. 
102 E Deutsche Linoleum 
n. 25achSinch Comp. 
Act Ges. T. 
Arndt.H., Jnspect. 
Kannengietzer, A., Belr. 
Jnspect. 
». MirijtiUoivsfi, C., Betr. 
Direct. T. 
Poppe,O.,Dr.,Gen.Direcl. 
Theurei 9t., Jnspect. 
103-1001. Schllckeysen, C. 
F.. Fbrkbcs. (tötc^lio.) 
Schlickeysen,E.,Maschinen- 
fbrk. T. 
, N..igbahn. 
107—109 Bahnhof Nixdoi'f. 
110.111 EMülIer,E.,Maurer- 
iitftr. sNr. 113.) T. 
V. Dauöke, W., Verwalt. 
L^adiug, H., Rentier. 
L^allhause, £)., Lehrer. 
Betlike, E., Dr., Obeo 
lehrer. - 
Böbeis, H., Photogr. 
Brückmaun, G., Blirntcit- 
hdlg. ‘ ' 
Cederholm, 9t., Kfm. 
Erdmann, £)., Bnchhalt. 
Gelinst!); F., Fran. 
Händler. E., Kfm. 
H'ller, O.. Gastw. T. 
Kieshaner, H., Ober Post^ 
Secr. 
Len^. F., Manrer. 
Lonfall, 25., Conbitorei. 
Knier. H„ Jankbeamt. 
— E., Lehrer. 
— S.. Prebiger. , 
Kttffa; O., Werkführ. 
M ier, H., Bnchhalt. 
Mtttmann, W., Frau. 
Motel, I.. Organist.' 1 
Pliilipp. E.. Änchhalt. 
Pnsch. I., Krm. 
9tenelt, H., 9lcctor. 
Schlossark, Th.. Rrndant. 
Schubert, H., Fahrradfbrk. 
112 E Dnrack. L., Ww. 
113 E Müller,G.,Bmtgesch.T. 
Meitzner, G., Gärtner, i 
Thüringecstr. -> 
114 Holzplay. 1 
.E Heiiscl, R., Branerei- 
bes. lBerlin.) 
Daehnert. P.,Holzhdlg.'s. 
115 E Haensel, 31., Brauerei 
bes. «Berlin.) 
V. Friedrich, P., Colonial- 
wrhdlg. 
9lrend, W., Bäckermstr. 
2kcfcr, 9l., Ww. 
Dnclmcrt, ($., Fnfnch.T. 
— P., Holzhdl. 
Hofmann. 91., Kfm. 
Lelimann, E., Maurer. 
Pasewald. M., Ww: 
Schlächterei. 
9?ittcr. E.. Auisi. 
25oischützky, I., pcus. 
Stcuererhcb. 
116- 118 Kirchhof. 
E Stadt Rirdorf. 
Kirchhosstr. -> 
119 Kirche. 
120 E Kirchen - Gemeinde 
9iirdorf. 
V. Schroeber.I., Pfarrer. 
L^ureau d. Küsierö.. 
LNau. I., .(rirchendien. 
2hilirviu, P., Pastor. 
121 E Dähnert, O., Eiseu- 
mrliMo. 
Faber/W.. Schranbendreh. 
.Vftbeiu'r, (5., Handelom. 
stiftn, (fsi.. iniu. 
Insta, Ch., Ww. 
Michalski, Ch., Ww. ' 
9teiuhold, G-. Pensionair. 
Schersling. P., Ww. 
Schulz, C., Weber. 
122 E Kerstiau,H., Mühlen* 
mstr. • 
Bombelke, E., Buchdruck, 
britische, K., Näherin.' 
Hartwig, 9t., Mechanik, 
äidius, P., Lehrer. 
Kerner, A., Bäckermstr. 
Kernian. 9t„ Foura^chdl.' 
— Zimmerm. 
Krieg. C.. Handarbtrin. 
9tcichcl, G., Formstech. 
123 E Schwendike, H., 
Schiieidermstr. 
Blau, öl, Gastw. 
Braun. B., Peusiouairiu. 
Halle, G., Optiker. 
K'üfler & Obcrbeck, 
(rgarlenhdl. T. 
Ti)cnerlauf, M., Pen- 
sionairin. 
Thielcmann, 9l., Lehrerin. 
124 E Cick, I., Lenin. a.D. 
Krebs, 9l., Cigarrenhdl. T. 
Müller, 9l., Lehrerin. 
Ltenmann, G., Magistr. 
Beamt. 
Schulz. M., Gros;destillat. 
Wandel, H., Dr. mcd., 
pr. Arzt. T. 
125 s. a. HohenzollcrU'Platz 
13. 
E Wolff. 9t., GoU.ital 
wrhdlg. T. 
9lbiaham, I., 9!echtSanw. 
Bauduer, F.. (Gärtner. 
Mösen'.nr^M.. Hebamme. 
9tei|erf, P., Tischler. 
9tiii)lr, 91., Lehrenn. 
Tolle, L„ Ingen. 
25erdermann, R„ Tischler. 
Zilll'ach, 25.. Gasti". T. 
120 eiiimt nicht 
Hohcnzollern- Play. 
127. 128 E Müller/ F.. 
Rentier.- 
Slckermann, Ww. 
SllbmitivO., Weibwrhblg. 
Dabin, I., Schnhmnistr. 
.Dochann, 25., Cigarren- 
lidlg. 
Heffe. C., Schlächtcrmstr. 
Keil. O.,.Lederhdlg. 
Sdimidtbleichcr. Maler. 
Schulz. 9t.. Briefträg. 
Siebarth, W., Schneider« 
mstr. 
Stange, 91., Schneiderin 
129 E Hanpt. K.. Lehrer. 
He1fenstein,H., Schlächrer- 
nrstr. 
Hitbina, L.^ Ww. 
v. Kolognrski, F, Brun» 
itcmmitttr. 
Küster. H.. Schlossermstr. ' 
renft, K., Sattler. 
Mast, H., Bäckermstr. T 
Mchle, F., Kfm.- 'J ' 
Niels. H., Schmied. 
Schmidt, H., Schlosser. 
Tolkmitt, F., Grünkram- 
hdlg   v-‘ 
yiiiccitf,H.,Droflenhblfl.-T 
Wagner,' P., Mäntclfbrt 
130 E Wnthe'schc Crbeil. 
Hochmann. Ll., Hebamme. 
Lindecke, 93., 9tector., 
Möllititi, O.. Bürstenfbrk. 
Renz» H., Ciganenhdl. 
Zimmer. P., Dr. mcd., 
pr. Arzt. T. 
131 E Gnttmann, L., K»m. 
(9Zr. :$ti.) 
V.MttShake, 9l., Verwalt. 
A^r. A„ Gastw. 
Förster, A.. Weber. 
Gebaner, 25., Schriftsetzer. 
.Großer, W., Weber. . 
Leesch. I., Straßenb. 
Führ. 
Schwarz. L., Kfm. T. 
— (£., Küäiengeräthe. T. 
— C., Kffrau.'s. 
Waszack, St., Straßenb. 
Führ. 
Zöllner, F., Kfm. 
132 E Lachmann,E..Nentier. 
V. Krakauer, I.» Verwalt. 
Bahn. I., Sd)losser. 
2iodendiek, Ll., Drechsler. 
Chaim & Olivki, I., Pas- 
sementeriewrhdlg. T. 
Conrad, C., Dreher. 
Fvive,M..Frau,Pensionat. 
Futter. Gebr., Spiegel¬ 
glasbeleg. T. 
Gros & Co., Fabrk. chem. 
techn. Produkte. T. 
.Hitler, ?(.. Plätterin.- 
Iaectel, H., Malermstr. 
Kassube. H., Heizer. 
Kupp«, I., Schlosser. 
Krakauer, H., Frau. T 
Lewin^Co., G.,.Hutfbtk.T. 
Lnpprian, H., Kfm. 
MoscheleS <fc Co.. Dr, . 
Chem. Fbrk. T. 
Paul, 25., Sd»neider. 
Radtke, G., Schlosser. 
9leifiiiqer, G.. Bi.dhaner. 
Riebet, G. 9t. S., Seifen» 
pnwerfbrk. T. - 
Rosenbaum, F. Ksm. 
ötndi-Iph, H.. Uhrm. 
Sandner, O, HanSdien. 
Schumann. F.r Tiichlcr. 
Sites, C., Portr. Mal.' 
Tiev, F.. Metallwrfbrk. 
Weber, P., Siellm. 
Zimmer, F., Weber. 
133 EHsituauii, I., Elgenth. 
Oeffentl.Feinspred-stelle.'k'. 
Post- n. Telegr. Amt 1 
Dame. H.. Tischler. 
Engelhardt, Ch.. Färberei. 
Friedrich, E., Schloffer. 
Krüger, F., Rector. 
Müller, H., Ww. 
Nehring, E., Fnhrh. 
Ramiu, C., ^ost-Direct. 
Sasse. E., Lehrer. 
Sdierler, F., Rector. 
Schöne, G., Fuhrh. 
134 E Bading, B., Ww. 
Deuzig, E., Blumen- 
hdlriii. 
Filcher, H., Tischlermstr. 
Kalbe. F.. Güiller. 
Karas, A., Ztgs. Spcdit. 
Mnllfirf H., Gärtner. 
Pamtert, F., Saltlermstr. 
yiolha, C., Tischlermstr. 
133 i a. 9tosenstr. 1. 
E Barta, 91., Colonial« 
wrholg. T. 
Beiliu, C., Obsthdlg. 
Callmann, I., Mobcwr» 
lidlg. 
Gollmann, (£., Krnf 
Kauft Hildebrand’s Schokolade, kauft Hildebrandss Kakao! 
r
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.