Path:
Periodical volume V. Vororte 16. Reinickendorf

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Reinickendvrf 
- 161- — 
Reinickendorf 
Theil V. 
4- Rordbahnstr. 
15-20 Baustellen. 
-<- Hcrbststr. -> 
°,L»cl>.z.HrMs!r. 17.18 
y £ loiisjamt, H., Eigen- 
üiiimcrin. ■ 
ediivan, SS., Portier. 
Idifl'oiiit, W., Schreiber. 
- St, Frl. 
Soitellf,,. 
■<- Hoppestr. -> 
Sutiolleii. 
E Zlialer, L., Rentier, 
(ileiliiv) 
■4- SSiiiterftc. -V 
SJcrJ. Sommcrstr. 
Secbeckslr. ->■ 
gjiioi'iificä Grundstück 
E Muffen, H., Maschinell" 
jl'tf. T 
üraiivllcii. 
■4r Ecebeckstr. -> 
Soutagstr. 
Wilkeslr. -> 
I mli v Wilkeslr. 7. 8. 
jEftKtatf), D., Fatzhdlg. 
j E l'icitr, G„ Simmerm. 
(xirinaiin, W.. Ww. 
«imi, 51., Ww. 
Siilla, ff.. Ww. 
4 E vonyt,-6., Gärtner. 
ümiiilleii. 
E Kuller, Sl., Ww. (Ne 
fiiciijiir. SS.) 
^-Hi «diichWilhelmstr.-^- 
Siiiilii'Hni. 
E (mitsolltt, Eigenthum 
l.lm.’ihVflr. 8.) 
5 E Cwilm. 0-, SBiv. (Hol> 
liiiiiu'titr. 7.) 
6 E ?alsch,Sl.,Rechu.Ralh. 
Ikliiulollcitbiug.) 
V. Uieiistc, St, Arbeit 
RitMu, W., Schlächter. 
" E «islic», ($., Fiau, Ab 
IniiuicMl. 
8 jtlj s LSilkestr. 9. 10. 
Wilkeslr. -> 
4 Körke, I., Heizer. 
GJmt,1®., Tischler. 
2cW) & Go., Kuoxssbrk. 
Randow, 6., Klempner. 
Reichert, W., (tlnstro. 
5 E Weist, O., Bäckeimstr. 
Edler. O., Fabrkarb. 
Lull. 31., Fabrkarb. 
Pieritz, 8t, Dreher. 
E Becker, I., Militair- 
effeeteil. T. 
Retzlaff, E., Bilkmstr. 
Stargardstr. 
Nesidenzslr. 
(Unbebaut.) 
Stcge-Weg. 
Hanptstr. ->■ 
Vauslelleu. 
Hein, Lehiuauu & Go.’fdjcS 
Olriuihft. 
E Hein, Lchmaun & Go. 
Act. Ges., Trägerwell- 
bleck. T. 
Heil, B., I 
Syaubaucr Weg. 
Zchainweberstr. -> 
1E. uuijcv, A., Fleischcr- 
uilir. 
Goumu, 31., Fleischer, 
fim, H., Änlicher. 
toncPctfr, P., illeutiere. 
R»li>uihaner, St, Lehrer. 
Ätliit, ®., Lehrer. 
SitmlU, l£., Rentier. 
JJmiM jun-, O., Mus. 
2,ircl. 
- C, Siolljidj. Bcauit. 
E. Viviifc, St, Stelln,. 
3 E ftv'ilcr, H., Gigarren- 
tlirl 
EdiuUil, G, Phologr. 
1E. atMtli, 91., Fabrk. 
Ui iltu j 
E. i'.'uimcin. St, Fabrk. 
lin’illll) 
V. idmlj, F., Schlosser.. 
. Ob. Inge». 
Müller, F„ Portier. 
CitcitW), <#., (Sailm. 
Riebow, E., Erped. 
Schmidt, A., Ingen. 
Tegclcr Weg. 
Berliueistr. 
Baustellen. 
E Bertiner, ßelu., Branc- 
reibes. (Berlin.) 
Waldowsir. -> 
Baustelle». 
Meib»e>.'jchcS HouS. 
E Meistner, SB., Banauf- 
fcO. (Plöyeniec.) 
V. Niethe, ©., Borarb. 
Baustelle». 
Berlinerstr. -> 
Tcichstr. 
Hauptstr. -> 
r- Huiuboldlstr. 
1 E streich. St, Kärtnereibes. 
Daimn, 3„ Fnhrh. 
2. 3 Baustelle». 
E. »krach. St, Gärtnerei- 
bes. (Sir. 1.) 
4. 5 E Feicht, F., OJärb 
nereibes. 
6—40 4'aiiilcllci!. 
E Haffe,, Äanq„i;r. 
(Brrliii.) 
47 E Raeik, W.,Steuci.crhcb 
R., Fahrlart. 
Schaff,,. 
48 6. Necke, G., Milchhdl. 
"L itrrljiin 
(Berlin.) 
49 E itrrljuie, A., Fuhrh, 
Mann, I., Privaliere. 
Slciiwnm,, St, Fabilarb. 
-<- Hanptstr. -> 
Thaterstr. 
Restdenzstr. -> 
Baustellen. 
E Thäter, L., Eiswerkbes. 
IRcsideuzstr. 84.) 
Betrietishof u. Comptoir b 
Slcltcittn Bcrliner EiS< 
fficrJe. 
E Sleltestr Berliner Giä- 
Werfe, Soitie Thäter. T. 
Geisler, ö„ Eishdl. 
Sahr, 01., Jnspcct. 
Schachtschneider, St, 
Kutscher. 
Wachholderstr. 
Eichbornstr. -> 
1—5 Baustellen. 
Antonienstr. 
(i E Herdcuicrten, F., 
Gastw. (Berlin.) 
V. Grosse, H„ Schlosser. 
7 E Hübner, P, SS,o. 
Ohm, St, Maurer. 
Baustelle. 
Klil str. ->■ 
9—14a Baustellen. 
Klirsti. -> 
15. 16 Baustellen. 
■<r Slntonienstr. -> 
Baustelle. 
17EMeier, A., Ksin. (Eich 
boiustr. 7. 8.) 
Äuctsch, 91., Balmbeamt. 
Staudt, Ph., Maschine,^ 
führ. 
18 Baustelle. 
-<r Eichbornstr. -> 
Waldcrsccstr. 
Marlstr. -> 
1. 2 Baustcllcn. 
E Grostlopf, G„ Saum,> 
gutöbes. (Hauptstr. 3ß. 
37.) 
8 Zlenbaii. 
E Holle, G„ Metall- 
fliefj. (Nr. 29.) 
4 -0 geh. z. Mattstr. 9. 
7 Bai,Helle. 
E Ärohkopf, G„ Bauern- 
gulsbes. (Hanptstr. 30 
37.) 
8 E Hetscher, W., Mauiei> 
pol. (Sir. 31.) 
Iahn, 31., Christbaum- 
schmnckiorl. 
Schulze, R., k^uhrh. 
Thomas, O., Fuhrh. 
E Holle, V., Metallgiesi. 
(Nr. 29.) 
Bickel, M., Knnstgicherei. 
10. 11 Baustellen. 
ESrfiifc.B., Slciuschmstr. 
(Berti,,.) 
12 E Schneider, A„ Stell»,. 
Bolz, G., Ackerbürger. 
G^cSIa, I., Fabrtarb. 
Gotzniann, H.. Maler. 
Körk, 8t, Rtünch. 
Materna, F., Maler. 
Wollenberg, A., Droscht 
Kutscher. 
13 E steil. St, FabrI. 
14—18 Baustellen. 
E ffiroiitopi, d, Bauern- 
gutöbes. (Hauptstr. 36. 
37.) 
Hcnnigsdorserstr. 
10—21 Bauitellen. 
E Grostlopf, G„ Banern- 
»ntsbes. '(Hanptstr. 36, 
37.) 
23 E Etolh, F., Holzhdl. 
(Berlin.) 
V. Jäuicke, G„ Schlächter- 
instr. 
Sludreas, St., Ingen. 
23 Baustelle. 
24 E Zöllner, G., Teppich- 
ll»pfwerk. T. 
25 Baustelle. 
E Hcinemann, Tischler- 
,ii|lr. (Aerlm.) 
•26. 27 E Stcinitfc, St, 
Fuhrlien-. T. 
28E-lleplow,W., Wildhdlg, 
29 E Holle, G., Retall- 
nicfierci. T. 
Alltel, M., Bildgicher. 
30 E Höhne, G„ kyuhrh. 
,Holle,G.,,iiel£igiep,cimflr.T. 
Knnich, W., Schlosser. 
Kutschier, St, Schlaffer. 
Schliebiy, P., Kutscher. 
ThomaS, O., Gvloniat 
31 E Hetscher, 33., Manrer> 
pol. 
Anders, G„ Fuhrh. 
Haafc, I., Fuhrh. 
Motcck, P., Fuhrh. 
32 E Saitrig, H„ HaudelS- 
ii,am,. 
Schulz, W., ®afiw. T. 
33. 34 Baustellen. 
EWioftfopf, C., Banen, 
flillSbcj. (Hanptstr. 30. 
37.) 
Marlstr. -> 
Waldowstr. 
-<r Humbaldlstr. ->■ 
(Unbebaut.) 
Waldstr. 
-<r Berlinerst!. ->■ 
1. 2 Baustelle». 
Saalmannstr. -> 
3—6 Baustellen. 
7 E Lacge, H., SlrCeil. 
8 E Suchomel, G„ Ww. 
,9 Baustelle. 
10 E Weber, G„ Schlächter- 
mstr. (Schaniweberstr. 
113.) 
V. ffiemtl, ß.; Frau. 
10a Baustelle. 
E Weber, C., Schiächter- 
instr. (Scharnweberstr. 
113.) 
11 EOloIli», W., MoNcrcibes. 
Beständig. ?i., Giganenm. 
Heinrich, L., Ww. 
12 Baustelle. 
E stich,,, F., Schlosscr. 
(Nr. 13.) 
13 E stnhn, F., Schlosser. 
Joachim, G., Former. 
14 E Gördes.H., Bangesch 
(Nr. 15.) 
15 E Görde», H., Gastw 
Eichbornstr. 
10 Baustelle. 
17 E Luve, O.. stfra. 
Lnhe, E., Schloiier. 
-<-GemarI»ngTalldorf.->- 
18—20 Garlen geh. z. Eich- 
borustr. 49. 
-<r Eichbon,str. 
21 EMägdesrau, Sl..Wächter. 
22 E lirhirt, G„ Hobler. 
23 E Herold, 0., Manrer- 
mstr. (Bcrlui.) 
Gonradi, M.. Insp. Slssist. 
Richter, F., Portier. 
24—20 Banftclleu. 
Hnmaimstr. ->• 
27. 28 Banftellen. 
29 E Briuliuann, G., Mn> 
seun, Sluffelj. 
30 E Oliihiaiier, L., fflfm. 
(Berlin.) 
E Gclirlc, öl, Gärlncr. 
Linie, G., Manicrpol. 
Baustellen. 
Aerlinerstr. ->■ 
Mlkcstr. 
-<r Nefidenzstr. 
1 Neubau. 
E Dermitzel, W., Ba» 
uiUernehm. (Hansottci^ 
str. 49.) 
2 Bai,stellt. 
E Denuitzel, W., Ban- 
lmlciiithm. (Hausottcr 
str. 19.) 
3 E Mnller, W., Molkerei bes. 
Zerti, M., Ww. 
4 E Nnlkowski, F., Asm. t 
Bencr, St, Schmalzsicdcrci. 
5 E Gonrad, Sl.,Eiacnlhnm. 
0 E Brei»,ecke, St, Ma- 
schinensbrk. 
7.8 E Nenber,Geisll.Roll;. 
(Berlin.) 
V. Mühlei, Th., Neuiier. 
(Berlin.) 
GeueSuer, E., Maurer. 
Lavy, M., Chemiker. 
Sontagslr. -> 
9. 10 E Kurzhals, F., 
Scercl. 
11 E Hecht, G., Bauuulrr- 
liefim. 
12 E Bertram, G., Han, 
delöm. 
Nothert, H., Schustsch. 
13 Baustelle. 
14 Baustelle. 
E Siedler, Eigcnihüm. 
(Panlom.) 
15 E Monrgues, E„ Ww. 
Heidenreich, Ksui. 
Kirchuer, B., Ww. 
Kle!usch,„idt, F., Schläch- 
lennstr. 
Siedler, H., Rentier. 
Baustellen. 
E Müller, F, Rentier. 
(Hanptstr. 44.) 
30 E Brnckhoff, St, Frau.T.: 
Brucklwff, P., Zuud- 
bäuderfbrk. T. 
30 Sänne, W., Batiubeamt. 
Schlank, F., Schaffner. 
31 E Haase. E.,Dar»,hdlg.t 
Bastei, F, Land^ch. 
Ojärln. 
Tilgner, 31., Schlächter. 
Wall, I., SJorsieiiz,nicht. 
32 E .Haase, (£., SatmfiMa. 
(Nr. 31.) 
Durst, 61., Beamt 
Grimm, H„ Ria». 
Heiuje, K., Maurer. 
Saar, R., Giünliaiuhdlg. 
Stalle, C., Maurer. 
33 Baustelle. 
E Müller, F., Rentier. 
(Hanptstr. 4-t) 
34 E Vorpahl, W., Manrer. 
Bazack, M,. Maschinenb. 
Blaule, O., Maurer. 
.Jung, W., Maschinenb. 
Stubach, St, Schmied. 
Niedlich, F., Tischler. 
Schester, Sl., Maurer. 
Westphal, 6-, Neutier . 
35 E Jäuisch, G., Gigci- 
thüm. 
Haupt, F., Maurer. 
Shcsimaim, Ww., 
Lniduer, H., Schlosser. 
Westfahl, St., Pensionair. 
Schönholzer 
BanstcHen. 
E Müller, F., Nenlier. 
(Hauptstr. 41.) 
63 E Dowe, E., (rigeu- 
thniueri». 
Dowe.A., Bauuuleiuchi». 
Fiucke, O., Fuhrh. 
Huwe, F., Milchhdl. 
Iordi), G., EiShdt 
Spriugstubbe, (£., Eishdt 
Tcssmcr, L., Slciticr. 
0-1 E Menzel, E., Weacmstr. 
Gohlke, G., Lehrer. 
65 E Wille,F., SlmtSvoisteh. 
Julian, O., Lehrer. 
06 Vanst-llc. 
E Müller, F., Rentier. 
(Hanptstr. 44.) 
Resideuzstr. 
Winterstr. 
<- Proviuzstr. ->■ 
1 E Schulz, E., stfmi, 
(Berlin.) 
V. stuabe,F.,!,,äucher>nstr. 
2. 3 E Bautz, O., Rentier. 
(Beiliu.) 
Sotuuierstr. 
4 Bai,stelle. 
E Thaler, L., Reiiiicr. 
(Berlin.) 
5 EHauck.A., HaudelSm. 
Bausmauu,St,Pc»siouair. 
Gramm, P., Schlosser. 
6 E. Welcher, F.. Fuhrh. 
Giese, H, Lederzuricht. 
Klinge, P, Schlosscr. 
7—10 Baustellen. 
E Thaler, L., Sieulier. 
(BeUiu.) 
Hansolter-Plal,!. 
-<r Kaniekestr. -> 
11 E Hasse, St, Handelsm 
Eiseuschmidl, 31., MelaL- 
dreh. 
12 E Härtung, Ch., Eigen- 
thnui. 
Hoitmin, £>., FiiIjLi 
•HiSer, Jt, Handcism. 
13 E Liustaedt, F., Fnhch. 
Liebich, A., Schlosser. 
Linstacdl, $t., Fuhrh. 
14 -18 Baustellen. 
<- Jsarstr. ->■ 
19 Baustelle. 
20 Baustelle. 
E Schwendler, L., Pri. 
uoticr(Haufollcrftr.l8.) 
21 Bansielle. 
M E Köppcu, L., Schaut- 
Wirthin. 
23 E Langhelb, Th., stfra., 
(Berlin.) 
V. Stahl, I., Frau. 
Kuh», O., Schlosser. 
Schmidt, I., Bahubearnt 
Stahl, St, Sleiicrbcamt. 
Thieinanu, 31., Steindruck. 
24 Bai,stelle. 
.Hai,(oller Platz. -> 
Kamckcstr. 
25 E Plaetz, ffi., Bnchhdl. 
Sliidt'v, 9t„ Schlosser. 
Flieger, E.. Ww. 
Sucrow, F., Putzer. 
Würfel, F., Sattleriustr. 
26 Baustelle. 
E Hauschild, Ww. (fflu» 
iiatenstr. 4.) 
27 E Schulze, W., Knochen» 
hdlg. 
28 E Schmidt, F.. Fuhrh. 
Kariasch, I., Golouial» 
wrhdig. 
Müller, W., Schornsteinfeg. 
29 E Beiier, (£., startoffet- 
1)61. T. 
Belier, H„ Kaitoffclhdlrin. 
Buianl), ($., Schlosser. 
Slellschlag, Y., Gai liier. 
30 E Gral), I., Produkten- 
hdlg. T. 
ffiriekrt, H„ st„lscher. 
Holtz, I., Technik. 
Meyer, B., Ww. 
Nack, H., Tischler. 
31 E Varouick, W., Metall« 
diücker. 
Härtet St, Drechsler. 
Keru.F., Vollzieh. Beamt. 
Sliseiiderger, W., Slmlä« 
die». 
32 Banstelle. 
E Stöbert, D„ Sattler- 
nistr. (Berlin.) 
33 E Kasan, St, Rentier 
(Schönerm). 
Krüger, H., Fnhrh. 
-<r Provinzslr. -> 
Zicgclci-Wcg. 
■<- Humboldtstr. ->■ 
Schwarz'scheS Hans. 
E Schwarz, G., Bauquier. 
(Berlin.) 
V. Minow. G., Sniidnj. 
Lange, G., Ww. 
tl. Verzeichnis der Händel- und Gewerbetreibenden, nach Erwerbs- bezw. Bernfszweigen alphabetisch geordnet. 
Agcuturgeschäste. 
5'iliimmi, ®., Resideuzstr. 117. 
A»»o»cen-A»umhme. 
jilul tifedilic» des „Berliner Lokal- 
Aerlinerstr. 17. 
Apotheken. 
%»Sti, o-, Nesidenzslr. 40 T. 
Architekten. 
liAnitumi, G„ Hauftftterftv. 79. 
Bäcker. 
®Mni(intlcl, H„ Propiuzslr. 48. 
jJtoi, G„ Eichbornstr. 11. 
E“S. J, -charnwederstr. 8a. 
r1' 31 • Lchainweberslr. 103. 
S11'. tr, Prooinzstr. 79. 
Sliniii, Restdenzstr. 35. 
?“,rl' , Scharnweberstr. 115. 
wn'Jimt, Jj., «erliiieistr. 66. 
c,™5 ''' Scharnweberstr. 3. 
Mir, Provinzslr. 78. 
r'1111'!. ISlaia, Berliiici-fir. 3d. 
'Juli, , »(ugustt Victorili-Slllcc 53. 
g( Eichbornstr. 33. 
John, H., 3Iesideiizstr. 110a. 
Mahle, H., Justusstr. 29. 
stoblij), H., Gesellschaflslr. 9 pU 
Köhler, O., Eichboruslr. 68. 
stoiiig, (£., Propiuzslr. 06. : 
Licdig, E.. Resideuzstr. 59. 
Vorcnz, W„ Pankower Slllee 34. 
Modrow, M,, Grüner Weg 5. 
- Sl!., Justusslr. 14. 
Müller, Sl., Scharnweberstr. 87. 
Rillchke, G., Holländerstr. 18. 
Opitz, G., Berlincrstr. 35 pt. 
Popp, I., Bürgerst!-. 25. 
lllomcr, I., Proviuzstr. 73. 
Schärfe, F., Ncsidenzstr. 107. 
Schmidt, 2t, Resideuzstr. 98 
— F„ Hausottcrjtr. 48. 
Weihs, b., Spandauer Weg 5 pt 
Weiße, H., Eichbornstr.. 77. 
Barbiere 
Scmte, H„ Eichbornstr. 23 pt. 
Milow, C., Scharnweberstr 111 pt 
Dieiger, O., Resideuzstr. 10»'). 
Rehberg, 6., Resideuzstr. 26/ 
Rosenkranz, R., B^rlineistr. 48 pt 
"S., Prooinzstr. 78. 
Bangesch. 
Gördts, ß., Waldstr. 15. 
:V1 filier, E., Schaniweberstr 12. 
Ba«nnternehnier. 
Dermitzcl, W., Hansollerslr. 48 L 
Dowc, J„ Wittcslr. 63. 
Hecht, G., Willeslr. 11 IV 
Scheere, G., Slntonienstr. 24. 
Schilliiia, E., Berlinerstr. 2b. 
Wille, F., Haiisottcrstr. 4. 
Bier. 
Verleger. 
Birkholz, G., Gesellschaflslr. 36. 
Müller, F., Hcrbjtstr. 22. 23. 
Pahl, G., Nesidenzslr. 12. 13. 
9101)1, R., Prooinzstr. 108. 
Theil, F., Scharnweberstr. 16 K. 
Bierbrauereien. 
Weiß-BIer. 
Harlmauu's Brauerei (Segelet 
Landstr.), Scharnweberstr. 75.76. T. 
Bierdrukkapparate- 
ReirrigungS-Anstalten. 
Berlhold, W., Siestdenzstr. 14. 
Bildgießer. 
Bickcl. M.. Walderseestr. 9. 
Bildhauer. 
Richter, F., Hansotlerstr. 3 pt 
Blousenfabriken. 
Rogge, G., Gesellschaflslr. 9. 
Blumenhdlg. (Natur¬ 
blumen.) 
Janerl, H., Berlinerstr. 2b. 
Böttcher. 
Rehfeld, A., Scharnweberstr. 118. 
Vogler, 38., Scharnweberstr. 90. 
Zeyn, F., Secstr. 10. 
Brenumaterialieu. 
Bachniann, ,6., Eichbornstr. 76. 
Becker, G., Nesidenzslr. 104n. 
Bchicndl, W., Nordbnhustr.6. 
Gcbaucr, W., Friedrich Karlstr. 2. 
Kerlin, St, Ww., Eichbornstr. 39. 
Malan, H., Justnsstr. 4. 
Ranch, St, Prooinzstr. 63. 
Brotfabriken. 
Barsekow, Nacks. F., Nendeiizllr. 116.T. 
Brothdlg. 
Birkholz, 33., Scharnwebeistr. 103. 
Brunuenbaucr. 
Karsch, F., Sliiloiiieiisir. 58. T. 
Buchbinder. 
Slünke, E„ Markitr. 30. 
Bnchdruckereieu. 
Ponnier, Sl., Berlinerstr. 2c. 
Schemmel, Th. F., Resideuzstr. 15. X 
Buchhandlung^». 
Ploetz, G., Wiulerslr. 25 pt. 
Spiethoff, C., Resideuzstr. 26a. 
Bürstenmacher. 
Lorenz, H., Friedlich Karlstr. 6. 
Bntterhdlg. 
stiischke, ®„ S'tiliiieistr. 4. 
Lorenz, Sl, Nesidenzslr. 12. 13. 
Schlicht, B., Mcllcstr. ß. 3. 
Tillinaims, D, Ww., HoIIaiiiii*'" . 
Tufcimsti, I., Scharnwebeistr. JSi, 
SSuigt, E., Marksti. 5.  
...wie 
LtU-Utilft 
EXTRA FINE 
* 
Saltasnlel I Ruhm und Glanz des 
neuenJahrhunderts. Schlechter. 
Y. 11.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.