Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

V. Theil 
Reiurcke»tdorf 
160 
Reiuickeudo^f 
101 E Harlwig'sche Gtbni, 
V. Hartwig, 91., Verwalt 
Sräsctoic, C., Stoischer. 
$cfsm, 91., Pensionair. 
Ggler, (£., Handelsm. 
Hoffmami. 2B„ Fnhrh. 
Marks, SB., Heizer. 
Müller. St., Fuhrh. 
Ruck, H.. Äuchhdl. 
Piper, M., Tischler. 
Sinnet, 91., Fnhrherr. 
Rose, G., Rcilcnljmtcr. 
Ruch, P., Feileuhancr. 
— H., Schleifer. ^ 
Scholz, H., Schleifer. 
Tornow, I., Näherin. 
Weißmüller, A., Gishdl. 
Holländersir. -> 
101a E Ralchin.W., Gaslw. 
T. 
Bahr, A., Schaffn. 
Fietmg, H.. Kutscher. 
Isofioro, st., PraM. 
Manntz, R., Schuhm. 
Müller, Dreher. 
Sasse, P., Schlächter. 
Schröder, F.. Schaffn. 
102 EUiebig, A,. Privatier. 
Fischer, St., Reisender. 
Hcdnch.A., Sdiloffermstr. 
Kasubke, M., Sm. 
MattbcS, M.. Fabrlarb. 
Schade, F., Sädermftr. 
103 EHaufchild,A., Schläch 
termslr. 
104 E (Siemens, F., 
Privatier. 
Hoffmann, SB, Kfm. 
Horn, E., Lehrer. 
Reiter, 91., Sifm. 
Schirnmelpfennig. 28., 
• Tischlennslr. 
101a Kohlenplatz. 
E Stiller, G., Rentier. 
(Berlin.) 
Becker, G., Kohlenhdl. 
104b E Becker, G., Fonrnge 
hdlg. 
Banmlm», O., Steinseh 
mslr, 
Döhler.Luise,Schlächterei. 
Giigelinann, E., Lur. 
Assist. 
Galle, F.. Maurer. 
_ Krüger, F.. Lehrer. 
" Lerch, SB., Grim. Pol. 
Wachliustr. 
Müller, tL, Zimmerm. 
Alerger, O., Baibier. 
Roscnbach,L.,Mehlhdlg.7'. 
Echnal, O., Graveur. 
105 E Sleinemann, G., 
Gastw. (Berlin.) 
Slerlmer, ÜJ., Dr., |ir. 9!rzt. 
T. 
Lubowkki, 91., vr. 9trzt. 
Rehberg, I.. Fetthdlg. 
10G E Wernitz, C., Privatier. 
9lltenkirch, !))., Molkerei 
des. 
Viegelsack, A., Peustouair. 
Hehmer, G., Otofto. 
Herbrich. St., Siro. 
Matzgoiv, 6., 9lrtist. 
Müller, (£., Schlosser. 
Schnitze. S., Ww. 
Illlrich, W., Schlächler. 
107 E Schälke, F., Bäcker 
mslr. 
108 E Meinte,W.,Aastw. 
Sllmtsnng, H.. Buchlialt. 
Müller, $3., Aagensühr. 
Echuiidt, pf„ Dreher. 
SBanbrtl), H., Süagciiffchr. 
109 E Bergmann^.,Schinie, 
dcmstr. 
Cisei,reich, M., Ww. 
Haselau, Ä., Schlächler. 
Sdinltz, I., Pferdeb. 
Schaff». 
llOEiiefjrcnM.F.,Kolonial 
luihblfl. 
Behrendl, W.. Hebamme. 
Graul, P., Ww. 
«511c, M., Ww. 
Schell, E., Schlosser. 
Schlich!, H., Fuhrh. 
110a E Vierow, G., Gignv 
Ihüm. 
Jo)u, H., Bäckermstr. 
Mohrle.O., Gigarreuhdlg. 
— O. R., Malermstr. 
Prüfer, F., Xul)rt] 
Cchwemnicr, P., Fuhrh. 
111 E Ärauthammer, C., 
Fabrkbes. (Berlin.) 
E «rüget, (?., Fabrkbes. 
(Charlotleubg.) 
V. Hatenz, P., Werkmstr. 
Krauthammer, G„ tierm. 
3. Äindeniiann, Lack- 
sbrl. T. 
112a Baustelle. 
E Berliner, L., Dr.med. 
Sir. 105. 
11*2b Bailstelle. 
E Bier. £>., Fabrkbes. 
(Berlin.) 
113. 114 Baustellen. 
Seestr. ->• 
llö Baustelle. 
E Sicher. Bäckennstr. 
(31r. UG.) 
116 E Süffer, 33., Äsm. T. 
Barselow Nachf., F., 
Bäckerei. T. 
GortS & Go„ 9t., Pmn- 
pernickelsbrk. T. 
117 E Appel, M„ Gaslw. 
Bachinanu, W, Agent. 
Sehniger, 9t., Schlosser. 
Radlle, 31., Ww. 
llSEKMzel, 91., Schlächler- 
raitr. 
Abraham, E., Korbm. 
Dettloff, K., itutfdjcc. 
Kosewety, M., Ww. 
Massulhe, H., Tischler. 
3!i(jc, 9t., !Lw. 
Schröder. M.. Ww. 
Wetzet. F., Schlächter. 
119 EGrtiiti, M, Sllcrapncr. 
120. 121 Banstelleii. 
-<- Schwcdenslr. -> 
Neutcrstr. 
Friedrich Äarlstr. -> 
(Unbebaut.) 
Saalmaunstr. 
Waldsir. -> 
Banstellen. 
-<7 Grcmmoner Bah». -> 
Stolzrnberg'scheö Griindst. 
E Stolzeuberg. F., Fabr. 
(Panlvw.) 
Ccliltc, F., Maschinist. 
Stolzenberg & Go., F., 
Comm.Ges.,PrärisionS- 
Acrlzeugiuaschineubau 
T. 
Waldstr. -> 
Saßnitzstr. 
Wiuterstr. ->■ 
(Unbebaut.) 
Scharnwcbcrstr. 
Müllerstr. 
1. 2 E Torotheenslädt. 
itirchcu-Ciicm. 
Fiiedhof d. Dorolheeu- 
städt. ftivdH'it-Oicm. 
9Irndt,O., Friedh. Gärtner. 
3 E Sckwarz, ÜJ., Rentier. 
Anduch, P., Vcljrcr. 
Buslc, I., Pcusionair. 
Donniug, F., Gendarm. 
Giififl. •(>•, Milchpächl. 
©iiusmfili, H.. Ges.9tusseh. 
Wimtcl, F., Bäckennstr. 
Günther, !R.. Frau. 
Heuse, to„ Sdimiliu. 
Heller,, U., Schachtmstr. 
Hitz'chte, <£., Jtfm. 
Hoipiioim, P.. Fabrkarb. 
Äiifld, 31., Schmied. 
Marx, W., Fabrlarb. 
Metier, W., ilciimt. 
Reuter, SS., Beauit. 
Richter, Ä., Bollosthdl. 
Weineke, Tapez. 
Wvlftrl, S)„ Äw. 
Sucher, G„ Wut. 
1 E Teichen, Ph., Gaslw.'s. 
Geittral-Schützenhaiiö. X 
Hcuuiug, M., Ww. 
Hitnimel, L„ Reurier. 
Ädewig, M., Reittiere. 
Waguer, W., Kellner. 
-7 Garten. 
E Teichert, Ph., Gastw. 
(Rr. 4.', 
3 E Piittlil), 91., Ww. 
da E Puttlitz, 91., Ww. 
(Nr. 8.) 
Delp, I., Bücken»str. 
Hause, F., Pol. Secr. 
Äiesow, St, Lehrer. 
Leopold, i)l., SlMiiit. 
Ncuman». 91., Lilhogr. 
Pulttitz. 91., ffltrfmflr, 
Schwindel, P., Schlosser. 
E Sellcrmtittit, Sei., Fabrk. 
(Berlin.) 
Geiger, 91., Ww. 
Godau, A., Ww. 
Grefralh, O.. Litl;oilf. 
Kesjler, 9L, Papierhdlg. 
Kroloff, 31., »lntscher. 
Löhle, Ä., SÄlieidermstr. 
Müller, M., Buchhalt. 
0 Schmidt. M., 33. 
Stein, O., Posamentgesch. 
10 E Zellcr,nann,H., Fabrk. 
(Berlin.) 
V. Meyer, M., Hauedien 
11 E JenSke. O..Fnhrh.,1'. 
(iirill, C., Sattlennstr. 
Grimm, A„ Tischler. 
Habaluck, 9t., Formev 
mslr. 
Salomo. H., Keffelschmied. 
12 E Blank, F., Destillat, 
(i'crlin.) 
V. Pnhl. M., 22 tu. 
Snllt-5. Gastw. T. 
Kabing, ©.. Bäcker. 
Sterilem, (?., Klempner- 
milr. 
3)1511«, G., Baugesch. T. 
— ,fi„ Maurermstr. T. 
13 eiiitirt nicht. 
Blankestr. 
14 E Müller, 9t„ Gastw. T. 
Goebel, il., Schaffner. 
V-jregor, 9t., Schuhuunslr. 
Lcuchtcnberger, 91., Fabrk^ 
nrb. 
Sucht, 9(„ Handel^iti. 
Moewes, F., Ww. 
Schminke!. R.. Dreher. 
15 E Arendt,F., Schlächter 
inslr. 
Arnold, B., Pferdeb. 
iÖenuiL 
Ft!gel«iai»t,H.,K!rchhofS- 
arb. 
Fuhrmann, £>., Siirchhofs- 
arb. 
Theil, F., Vieroerleg. 
15a E Schulze. C., 
Destillat. T. 
i\(ll Meteorolog. Jusl. 
Äerouaut. 9!bth. T. 
9lisu>ann, III., l)r., Pros. 
fflnrdjicla, 91., Manrcr. 
Hause, O., Stiiii. 
Jäger, W., Schnhminstr. 
Piegsa, Th., Hauptlehr. 
Piuoki, F„ Fabrikaib. 
Schmidt, 91., Dreher. 
— G., Slsiit. 
Elmraioim, G., fifm. 
BerHuerstr. -> 
16 E Gradeuw!tz,91., Direkt 
(Berlin.) 
V. Wendt.B., Fonragehdl. 
10a E Iiitjtjnoti, 2., Slase- 
hdlg. 
17 E^iohlschuudl, P.,Gastiv. 
Mielcke, H., Äsin. 
Pauleuz. W., Ä'iincral« 
tvaffersdik. 
9kvli', P., ,M:(telichmie[i. 
Schmidt, 91., Ma!eri»str. 
todire», H., Tiichlermslr. 
2iHt!llter, .ft, Tischlcrmstr. 
18 Saiiiltllr. 
E 91!st, H., Rentier. 
(Berlin) 
19 E GI)artioii,@.,aJiotlcrci- 
lies. 
20—22 Baustllleu. 
E Gfjnrlroit, 91., Rciiiier. 
(Nr. im.) 
23 E 91!cu.;cl, W., Fuhrh. 
(‘äctliiU 
V. Ghladcck, I., Motkerei- 
l'Cf. 
Helterichl, B., Schlosser. 
24—33 Baustelle». 
Hechelstr. ->- 
34. 35 Banstellen. 
3li E Tcgner, G., Prtvnl'cr. 
Gtbramm, M„ iHciitiere. 
Faber, F.. Fabrlarb. 
Freulel, C., Fabrkarb. 
flnlilei, H., Fabrkard. 
Sengbnsch, P., Buchbiud. 
37 E Slittle, 9t., Gastw. 
-<r Schilliugstr. -> 
38 Banstelle. 
E Schindler, I., Ulirut. 
(Berlin.) 
39 E Boß, 9t., Gigcnthäm. 
40 Banstcllc. 
E illntsch, G., Eicrhdl. 
(Berlin.) 
41 E Jauus, F., Miller« 
gutsbes. (91us>erhalb.) 
V. Gl$c, G., Former. 
Schulz. G., Ww. 
42 Baustelle. 
43—52 Baitslelleit. 
E Müller, F„ Gutöbes 
(Hnuptstr. 44.) 
53--01 Baustctten. 
E V. Woyita, Frau. 
(Anberhalb.) 
02 E Lreituug, I., Frau.?. 
Reue Berl. Fai'ou- 
Schtniede zc. Fmii I. 
Brcituug. T. 
o3 E Gerber, F., 31cnticrc. 
(Berlin.) 
V. FlngotvSki, H.. Escit: 
hdl. (Auguste Piclorio: 
Allee 76.) 
HermS, P., Aw. 
Slrüger, L., Neutier. 
6i—60 Baustellen. 
Eichbornstr. -> 
67 E Gjwiflineli, D., Leder 
hdl. (Berlin.) 
V Lipke, 91., Maurer. 
Brachlow, M., Schmied. 
68—70 Banstellen. 
9tntonienstr. -> 
71 Garleu geh. 5. Nr. 72. 
72 E JDfnrtS, Tli., OSnftw. 
Werucke, H., Schmied. 
73 Baustelle. 
EKuIstcin,Schläch!erms!r. 
(Tegel.) 
Älirftr. -> 
74 Baustelle. 
Gemarkung Tegel. 
75.76EHartmaun.Gl.,Ww.1'. 
Hartiimiui'S Brauerei. T. 
Schnegula, C., Biersahr. 
76i>ESaalmaim,G.,Rc»t!cr. 
Rlcimmitj, H., Lehrer. 
Franke, H., Gef. Rnfseh. 
Herl>rechtsmcier,R..Pfarr. 
Srfitomcd, B., Gendarm. 
77 ESnalmaitii, G., ilimfier. 
(jir. 70,'i.) 
Saaltnaun, G., Landw. 
'S EDieckmaun,!!!., Fnhrh. 
Gras, W., Frl., illent. 
70- 82 Battstellen. 
83 E Hartmann, L., Ww. 
(Berlin.) 
V. timit«, W.. Gärtner. 
Köhler, 91., Slrm. 
84.85 E Pnsch.F.. Gastw. 
Grotzke, H., Gef. Stuskeü. 
Sdinrtad;, O.. Tischler. 
Schütze, H., Gef. Aussch. 
Suchauel, F., Pcusionair. 
80 «arten. 
E Pnsch. F., Gastw 
(Nr. 81.85.) 
87 E Müller, A., Bäckermstr. 
Dobratz, Th., Fabiikarb. 
Hammer, 91., Stlcmpiier. 
Sti'ctiriimer, B., Branmstr. 
Schmidt, 91.. Bers.Jnspeet. 
88 E Schäle, H-, Fn- "h. 
Henschel. 35., Aiaurer. 
Slofi, P., Htijcr. 
Tähle, 91., Schmied. 
Wenzel. 11., Cchueiderin. 
I E.Urause. F., Schlächter, 
mitr. (Gharlotteubg.) 
E Maiunge. W., Bau- 
nutcrn. (Charlolleubg.) 
Blatl, F.. Fuhrh. 
Chatlron, P., Ww.,Milch- 
hdl. 
Wegener, 0., Schmied. 
90 E Schmidt, 9t., Ww. 
■( Berlin.) 
V. Begier, W., Völlcher- 
nislr. 
Deinine, F., Srfjnticd. 
Funke, G., Maurer. 
— I. GoloiiiiiliinfiMtiit. 
Slühute, G„ Fabi'irarb. 
Lüiiiemumt, W.. Steinmetz. 
Seidel!. G., Fabiikarb. 
91—Uli Baustellen. 
E Braun,!»., Apothekcr. 
(Berlin.) 
97 E Herrmaun, W.,Wild- 
hdtg. T. 
98Eed)o»ilä6l,Oi.^$niiiiner= 
n»lsik. 
93 E Tannchl. F., Lehrer. 
Miuckin Mclalltvcrke, G. 
m. li. H. T. 
100 E («reue, 'JE., Tischler. 
Koch, F., Näherin. 
101 Staustelle. 
E ÜJiefiiitt’fche Erbcu. 
102 E Schulz. Sl., Lehrer. 
INr. 103.1 
Oeffentt. Fernsprechslellc. 
Postamt Tegeler Land- 
ftrnfic. T. 
Amlle, (*)., Hilss-Juspecl. 
Harbeck, P., Buchbiud. 
Jeschle, O., PoslucricntL 
i'mliciiiaim, St., Schmied. 
Nälhle, St., Mechanik. 
103 E Schulz. St., Lehrer. 
Block. 91., Bäckennstr. 
Eharlron, 91., Aeulier. 
Ncy, 93., Wächter. 
Wittkowski. F., Briesir. 
104 E Zander, C., Kaiizl. 
Seiret. 
Schönsetd, 91.. Heizer. 
Zander, G., Lehrerin. 
105 E Kuppel, H., Schueider- 
»istr. 
Birkholz, $).. Brothdt. 
100 E Lanlerbach, M„ 
Rentiere. 
107 E Saalmann,G.,Gigcn- 
Ihüm. 
Bachnick, A.. Milchhdlriu. 
Salomou,H., pract.ärjt.T. 
Schmidt, M., Rentiere. 
Thicl, G„ Ob. Feuerwerk. 
Wischer, H., Dreher. 
Zabel, G., Briesir. 
Zobel, ®., Drogiit. 
108 E Laulerbach, 2t., 
Rentiere. (91r. 106.) 
Hintze, C.. Handelsm. 
Schnitz, 31-, Ww. 
109 E Lauterbach, G., Ksui. 
(Berlin.) 
V. »tausch, F.. Fabrk. 
110 Bauilelle. 
E Lanleibach, G., Stfrn. 
(Berlin.) 
111 E Müller, SS., Reittier. 
Slräljnte, SB., Gendarm. 
Rilow, G., Barbier. 
Philippi, 3L, Tapez. 
- 91.. Möbclhdliin. 
Rother, F., Privatier, 
lila Baustelle. 
E Rolle, SBlv. (Berlin.) 
112 E Slaamanii sen., C. 
Fuhrh. T. 
Höhne, L., Frau. 
Schnitz, M., Sffm. 
Schufter,P., Schuhwrhdlg. 
Zobel, (9., Stirn. 
112a E Stoaman», C., 
Fuhrh. (Nr. 112.) 
Büuger. C., Förster a. D. 
Ioppich, P., Lehnr. 
Striimct, G„, Fuhrh. 
Mülter. £>., Kcrretlor. 
Slechcitberg, H., Uhrm. 
Reichert, P. Shit|chet. 
Slaamanii jun., G., 
Eisenwrhdlg. T. 
112b Slätteplatz. 
EHenschte.Schlächtermstr. 
(Blankestt. 16.) 
Müller, C., Baumalerial- 
lidlg. 
113 E Aebcr, G., Schlach- 
lermsir. 
Berson.9l., Släud.Mitarb. 
a. Meteorol. Inst. T. 
Snnge, SB., Schnhm. 
Illig, G., Seifenhdlg. 
Knnow, St., Invalide. 
LawciiLel,H.,Magi!tr.Biir. 
Beamt. 
Rase»iai»i,W., Schlächter, 
niste. 
Weinhold, G., Lehrer. 
114 E Pctrasch, 91., Mol- 
tcrcibcs. 
Heu der, W.. Bierfahr. 
Stahl, 9t., Plätterin. 
Stern, M., Sffm. 
115 E Kiesel, H., (Eigen- 
Ihüm. 
Feige, S-, Rentier. 
F Seit, E., Bäckermstr. 
illoiler, St., Installat. 
Müller, H., Stirn. 
116 E Starrt, £>., Goloulnl- 
wrhdlg. T. 
Bischof, F., Schlosser. 
Augge, 91., Hcilgeh. T. 
fflrotjn, H., Diciiticr. 
117 E Gahrcnd,G., Schuhm 
inslr. 
Gottschild, H., Maschinen^ 
mslr. 
Schneider, G., Cigarren^ 
hdlrin. 
117a E Waschinski, I., 
Gvlonialwrhdlg. 
Filialed.Bcrl.Moigenposl. 
Bchrenbruch, L., Slmncn, 
lldlg. 
Hildcbrandt, Ww. 
Älansch. H„ Schreiber. 
Lohmann, F., Reisend. 
PirdiotoSfi, F., Fiibrkarb. 
Schulte, L., Invalide. 
Snckow.A., Lonservcnhdl. 
118 E Grn »Wald, M., Ww. 
Aitlecliit«, H.. Fuhrh. 
Krause, F., Gastw. 
Slnrll), F., Sdiuhmmstr. 
Rehseid, 9t., Völlcheimstr. 
Spaudauer Weg. 
119 «iftirt nicht. 
120 E Stuntze, I., Stfm., 
(Berlin.) 
Ziebolski. P., Gastw. 
121 Baustelle. 
E Provinzial-Berband 
Brandenburg. 
»Wir. -> 
Schcffclstr. 
(- Berliuerstr. -> 
(Unbebaut.) 
Schilliugstr. 
Schariittebcrftr. ->• 
1 E Siitlfe, St., Gastw 
(Scharnwcberstr. 37.) 
Si'bcrl, St., Schrislsctz. 
Walt«, G., Waurcr. 
2 Baustelle. 
E Degner. G„ Pri 
Datier. (Scharuweber- 
str. 36.) 
3 E Hugo, F., HandelSm. 
4 E Lcideckcr, F., Sleuer- 
Aufseh. (Berlin.) 
V. Sternbeck, F.. Fabrkarb. 
Galliual, I., Fabrlarb. 
ßlerlach. H., Fabrikarb. 
5 E Somitag, N., Agent. 
6 E Hnbc, 93., Maurer. 
Hinze. St, Dreher. 
7 E Böttcher, F., Maurer. 
NnsdinsSIy, M., Fnbrlmb. 
Hegelow, H., Fabrlarb. 
Stopp, 9t.. Fabrlarb. 
Trebbut, H.. Fabrlarb. 
8 E PeterS, I., Fnhrh. 
Schütt, £., Fnhrh. 
0 E Bey». I., Gastw. 
(Berlin.) 
Skinderheim. 
10 Neubau. 
E Böttcher, F., Maurer. 
(91t. 7.) 
11—13 Baustetleii. 
E Schachert, Utoi. (Ber¬ 
lin.) 
Baustellen. 
E Schachers, Uhrm. (Bcv 
lin.) 
Angnste Biclorlastr. 
BaustcKcn. 
E Schacher!, Uhrm. (Ber¬ 
lin.) ' 
14 E Habcrlanb, 31., Beaml. 
(atufjerlmlb.) 
V. Bahr, W., Stirchendien. 
15 Baustelle. 
E Bnlenlin'sche Erben. 
16 E Rutsch G., Gierhdt. 
(Berlin.) 
V. Grabow, K., 9(r6eit. 
Inrisch, P., Ingenieur. 
Pfeiffer, O., Sattler. 
Naasch, P„ Schlosser. 
Baustelle. 
E Rutsch, G„ Stfm. (Bet: 
lin.) 
-<r Scharnweberstr. ->• 
Schönholzcr Weg. 
Hauptstr. ->• 
1 E Ribbe. 9t., Ww, 
iliibbe. W., Landw. 
2 E Pnlicke, 91., Jnlend. 
Sccr. (Berlin.) 
V.Hillert, C.. Landw. 
Dee, 9t„ Ww. . 
Mauer, F„ Masdiinenb. 
Stelltet, F., Masd-inenb. 
-7 Banstellen. 
E Uniscberg. W., Landw. 
(Hauptstr. 17.) 
8—16 Baustellen. 
E Müller. F., ffliiisfief. 
(Hauptstr. 44.) 
Witkestr. -> 
17—19 Baustellen. 
E Müller, F.. GnlSbcs. 
(Hauptstr. 44.) 
20 E Mahlow, L., Landw. 
Baustellen. 
Nordbahu. -> 
Baustellen. 
E 9tme«de, 91., Rentier. 
(Rcsidenzslr. 31.) 
-<r Amendestr. -V 
29 E Amendc. 81., Reniier 
(»iesidenzstr. 31.) 
Michaelis, 9t., tSärliicrci« 
bcs. 
30 E Graubncr.A., Schloffer- 
nistr. (Frühlingstr. 3.) 
V. Sccligcr, P., Schlofscr- 
mftr. 
Neuling, I., Pol. Wacht« 
mslr. 
Rretz, R.. Versich. Beaml. 
Schenk, O., Gendarm. 
31 E Sirewe, M., Gaslw. 
(Berlin.) 
Pnpritz, Hu Gaslw. 
Gemnrkung 
Schüiiholj. 
Baustellen. 
E Stmeude. 31., Reniier 
(Rcfidenzslr. 81.) 
Nordbahn. 
Baustellen. 
60 E Robert, O.. Saitlcr- 
mstr. (Berlin.) 
V. Friedlich, W., Milch- 
hdlri». 
SSinfelniaiin, ^ .Xiirfjtn- 
ÄopcnlinjdKtsit. ->1 
Haiiplsir. -> 
Schulcubiirgstr. 
(Unbebaut) 
Sccbcckstr. 
Eommctitr. -> 
1. 2 Vauslellen. 
3 E Lndlkc, H, fiimnicni 
Hpckinauu, A. Rriinr. | 
©(heust, Üi, '.Vie.1mnil 
Tomalla. st., (iiu'nb. 
Beamt. 
4 E Bock. N, Stnictln!. 
5 E Henry, E, ilaniisit]. ■ 
Gärt». (Sdimirlmi)! 
6 E Kirsten, O., üiflnrrfj 
hdl. 
91oibtut)ii -> 
7. 8 Baustelle». ■ 
9 E 3'wltomti, M.. ,«u 
Baustelle». 
SBcrI. Gommetslr, ■ 
Sccstr. 
_ -<r Siefibnijstr -> I 
10 E iUüi'itc, ,C\, Sifi 
(Berlin.) f 
V. iieiii;, F, Böllcheim» 
StcoI)ii,(i).,'Uelii)lviimlih| 
Lanqe, 31., ^ettlisi I 
Mcicr, P, ^ubtlj T,| 
Reihe. G, i\ul)ili. 
Schulz, H„ Fiitrl). 
Soiiiiiicrstr. 
Einlnfli. -> 
1 geh. z. SsSinlnfir 2. :ij 
2 E Wiese, H, Rulirl). 
Rex, G., Hiiluv 
Stciiidaiiini, C., U«1 
beaml. 
3 Baustelle. , 
E(yriinMing,H,2tilia 
(Bei lin) 
-<r Heppestr. -> 
4 Garlcn geh.zuHoppnil 
5 E Goilschalt, Ö„ Slopf 
mslr. 
-7 Bauslellen. 
E Sictadj, F, Asm. 
(BeUin) 
-4- Heibstslr. ■> | 
Baustelle». . 
E »nrfjlifian, 
»tsf (Beiliii) L 
10 E Stittlen, D., (imil 
hdl. (Sccliertilr. 6)1 
V. Stirsteu, «!.. !ltli|l.f 
Stonir, I., Tischler. 
11. 12 Baustellen. 
EKachliinll, iy-, S3!ai| 
mslr. Berlin.) 
illoriibalmilr. 
13 Baustelle. 
E Hasan, 91, 
(Berlin.) 
14 E Slninu, il., 
(Berlin.l , 
V. Badell, P, 
Striitz, G, eiriiilinn-f 
Diemer. 91., «»• „ L 
Fischer. 9!.. Cllkiib Ä» 
ölrieBert, H, »Wf 
Stofimmm, Sl, Sml 
Wülsert, H., Sorinirl 
15 E iööljmc, !!!., i)f 
(Berlin.) _ J 
V. Sabbert, Sl., S(J 
setzet. 
Kranse. 91., 
Rosenskld, 9l,T°U>^ 
Seebcditr. 
Beil. Sumiiitriir-I 
I Banstelle. f 
E Hiimiieuiiiimi,™! 
liniier. C'Ji. 1 j 
E. jitnintctniniin, 
Prmaliei. - 
äJInucitstein, (i, 
Slui's. a T. I 
Diickow, 51. 
luitv. „J 
aürgenS, 5l,^f1 
Klüger,& , ^ 1 
SKacaidl. 9)1, 2*1 
Waller. £’. 
Zimmern!»»", ‘ 
ninli»U)MS 
16 
17 
Kor 
15-20 Bai 
-«-H! 
21.22 iiel). z 
23 E Zoiq 
lliiimcri 
edinian, 1 
leniiaiiit, 
-Fi 
Suiitlitn. 
<- Ho 
Saiifielltn. 
£ Iftalcr, 
(JJeilinr 
-*r SSii 
»itrL S 
See 
Stncn'Mni 
E i'loiicu, 
ilu-f. T 
tofi eilen. 
See 
Soui 
Wi 
I jtfi. 1. Wi! 
SEi'iirdrich, 
i E iVieier, 
.(xirnmiin, 
SVier, Sf., 
Sillfr, F.. 
4 E -Voiipt,- 
Jinfidlfii. 
E Äiilfer, 
s!k>ei,zstr. 
vbiichS 
Siliiiirllru. 
E Haiisottc 
Ulm.'niirf 
5 E Jnlin, 0 
lünbeittr. 
6 E r,ilfrf),9 
Hiburloll 
V. llieuStc, 
i\icMvi, W., 
"E «ülice, fi 
iiiliuirldi. 
S gtij. z. Will 
<- Will 
Syaubn« 
Sdiatitn 
I 1 E lluijrv, 9 
»i»r. 
Goimui, J)l., 
Sret, H., K, 
(wnVde, P. 
Sol>nchoiie 
Äcliif, G.. S 
Stalle, G., 
SfrinV jun 
Siieel. 
- C. Soll» 
, - E ttedfe, 91 
13 E Ite'jltr, f 
1 ilirl 
, EituUil, G. 
11E VrlMd), Sl 
Iji Hin.) 
E 'Svmiiciu, 
tin'ihu.) 
V. Zdiiilj, F 
[c. Berz 
SlflCHi 
'limniiii, !!3., 
ÜÜIIIOIIC 
11»1«,1 liipedilic 
%inu", A 
Ap 
|%»Sti, F, 3] 
Ari 
!ltl'muaim, G. 
£ 
lÄlitler, fi, 
Ix "«»,. e 
Kilt 
5: Ix 
Kaufe keinBett ohne Westphal & Reinhold’s JPatent Matratzen t 
w tr~"
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.