Path:
Periodical volume V. Vororte 16. Reinickendorf

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

V. Theil 
Reinickendorf 
.158 — 
Reinickendorf 
7 E fflaganj, R-, Fulirh 
Achter, ©., Siobclpol. 
BauknS, Sl., $3m^ 
Brintmaim, 81., ,;»hih. 
Engelhard. H.. Böttcher. 
lSutsche. A„ Nähcnn. 
Höhne, Sl„ Wwe. 
Hibncr, SS-, Ksm. 
— A., Kutscher. ■ 
Stnaiitb, K.. Schloss«. 
■ Krug, W., Drosch, iiutsch. 
Linke. H., Maurer, 
eiabie, F., Braun,,tr. 
' Walter,'H., Sattler. 
8 E Honmann. B., Ww. 
Harz. M-, Mus, 1er. 
Lieste, 6., Schuhm. 
Wies, H., vlnnimaro. 
9 EFietmann. W., Rentiere. 
(Außerhalb.) 
V. Rudolph, Gh., 8>uv 
mcrm. 
10 E Obier, D, Lithogr. 
Belecke, H., Eolomalwrhdl. 
(iSlnSiiitt, B., Kaplan. 
v. Holwede, K., Kfm. 
Klammer, G., Panlofftlm. 
Knhlmty, G., B,ersaht. 
Motzkni, F., Schaffner. 
Schmidt, @., Tiichicr. 
. — P„ Schaffner. 
11 E Knneri. F., Lehrer. 
12 E Hechel, Geschw. 
Hechel, ti>., Fnhrh. 
Lüderödors, G., L!°»tet. 
13 Baustelle. 
E Sternbcrg, SBauquicr. 
•• (Berlin.) 
14 E Modro«, SB., Backet. 
Bathe.-A., «utschcr. 
Hossinaiui, 6).. Brotsahr. 
atios, B., Näher,». 
Mobbach, Ww. ■ 
Redlich, O., Dtoschk. 
, Rmirbirg, L., Ztgs.Frau. 
16-23 Baustelle». 
E Steniberfl, '"(inquiet. 
(Berlin.) 
24—20 Baustellen. 
27 E Roscuhai», 31., Ksm., 
|63i'l(,i)l;oct,5l..i$icnmctl)crm. 
Paul, ©., Gdimiliu. 
Büschel, 3t., Stenticrc. 
. Strbhlc.P..P°rz°llm,arb 
54 E ßiirocjun., G.,9iild). 
hdl- 
i Stoppen, N.. Eiöhdl. 
55 E Heese,O., FeUwrsbrk. 
1 T. 
Hirse, F., Klempnermstr. 
Koch, Th., Steinicl). 
Nenbert, H., Küster. 
— M., Näherin. 
SRmie.SB., Eisenb. Beamt. 
, Wiukler, 31., Asm. 
56 E Koeppen, SB., G,S 
werkbes. 
i Lietz, H.. Eishdl. 
57 E Müller, H., Reutier. 
«Berlin.) ^ 
V. Zachau, F-, Drosch!. 
Klitsch. _ 
Lehmann, H., Ww. 
Otto, F-, Tischler. 
, Radecke, L., Ww. 
58 E Heinrich. W., FiiW-T- 
Biengeinan», SB., ®ruiis 
kiamhdl. 
Gichner, M„ Drechsler. 
Heinrich, P., Stellm. 
MieleitneivSt., Ewhdl. 
ßpolfit, P., Giöhdl. 
Wechsnng, G„ Cigarrenm. 
Nesidenzstr. 
Wachholdcrslr. ->• 
26 Baustelle. 
E Saloiuon, S., Ksm. 
(Berlin.) 
27 
B'.Iter, 3t., Werks,>hr. 
idiatfch, G., Lacksbrl.7. 
Sttnge, P., Klempner. 
28 Baustelle. 
E Sternbcrg, BangniCt. 
(Beilin.) 
29 E Lange, F., Landw. 
(3(iiticrl)al6.) 
V. Gnlenbnrg, 3t., Pensio 
nair.(PaiitowerSlUec36.)! 
Kahle, H-, Backennstr. 
Muhme, 3t., Haiibclsm 
Simon, C., Schnhnniistr. 
Provinzstr. -> 
80 E Kianse, öl, Wildhdl. 
81. 32 Baustellen. ; 
33 E Weber, O.. Rentier. 
(Ghailotlenbiiig.) 
V. Schulz. D., Frau. 
' Stnckgcsd). 
34 E Rci6el|u()it, f?'., 
Bangnier. (Stalin,) 
V.Ladwia.A./Pläitboljin 
sbr!. T. - ' 
Hebet, ®., Steiusetz. 
86. :i6 Neubau. • 
E Stiiitmii, 'Jlosildili.chto- 
. (Gesell,chajti»'. 35). 
87 E Kleist, H.. Ob. Slabö- 
Atzl. (Berlin.) 
V.Dobbect,M.,HandeIssr. 
ECerd), 31., fiimiöeläm. 
Echnndt. W., Haudclöm 
38—44 Baustellen. 
E Clernbcrg, Banguier. 
(Dorliii.) 
45 E Gleiche Grbtn. 
V. Beithold, B,er- 
Appar.Reiiug. Slnst. 
46—48 Baustellen. 
E Sieuiberg. Bauguier. 
(Berlin.) 
49 E Träger. R., G:h. 
Kanzl. See,'. . . 
BO E Fnhlrolt, F., Spin. 
t»ose»l>dlg. 
Eeru-.S, tz., Holiarb. 
anoltn H., echiieitt;. 
61 Baustelle- 
E. Sternberg, Banquier. 
(Berlin.) 
Sreslr. 
B2 EHiirocscn.,G.,3Jlilch[)M. 
Artopö, ö-, Drosd)!. 
Kntsch. 
Dznmla, 31., Cchtaditer. 
ÄaiiRraimn, G., Brieslr. 
Kamekestr. 
Herbststr. ->■ 
läjoiistcllci!. 
E Hansotter'sche Erben 
'Hoppeslr. -> 
!<Scme>ndc-Sdin>e.^ 
EUeniciudeNcinmendon. 
V. Wille,«.. Hanpllehrer. 
Genzow, 3t., Schutdieuer. 
Wluterslr. -> 
Hausotter-Platz. ->• 
|flauftcllcn. 
Hansotterslr. -> 
Banstellen. 
E Lange, 31., Päckcrn-.str. 
(Provinzstr. 48.) 
Grüner Weg. -> 
Baustellen. 
Hausolteistr. ->■ 
isdiiicibcr’ics'cS HanS. 
E Schneider, L., T,,ch!er 
instr. (Bciliii.) 
Krause, S.. ©Int. Sl||,|t. 
Schmidt, 31., Ksiu. 
Hansotter-Platz. 
SSinterftr. ->• 
Banstellen. „ 
E Mahnt, L., >-chlo,ier 
instr. («eilin.) 
Hoppestr. ->■ 
l'floiistclleii. 
Herbststr. ->• 
E Rosenlhal, SS., y. 
treidchdUZreienmalde.) 
V. Schönseld, O., Schuhm- 
'"iiistr.' . 
Bla»I.E„G-faug.3lus,°h. 
Briiämaml, L., Schmred 
Dattln, H., Gefangn. 
3lnss. 
Kleemann, O., Sattler. 
Lehman», E.. 
Schöuscld, 31., Maschinist. 
28. 29 Lauslellr». 
30 E Nadimun & Sohn, 
M., tiachirmidictci. T. 
V. Strasienburg, I., Räu 
ch-rer. „ _ , 
31ERLdinan„LSohn,M 
Lachsräudierei. (3h'.30.) 
V. Strab-nburg, I., Rau- 
cherer. (Nr. 30.) 
Gallay. H.. Maurer. 
NerowSIi, S., Schlosser. 
Pott, G„ Schmied. • 
Wegner, F., Zimmerm. 
32 Banstelle. 
33 Baustelle. 
E Friedrich, 51., Fuhrh. 
(Berlin.) , 
34 E ffriisch, Th., Topfer- 
nistr. (Berlin.) 
V. Wachrmnth, G..Topsei. 
Be»ex, H., ^abrlarb. 
Hesse, M., Tabrtarb. 
— W., Invalide. 
Metcher, 6., Fabrkarb 
35. 36 Banstellen. 
Schlirnwebcrstr. 
1B E Gabel, 3i., Lehrer. 
16 E Haunemami, 31., 
Eiaentliüm. 
17 E Tod, K., Rech». Rath 
18 E Nagel, Schone 
steinsegermstr. 
Gemeinde - Schule geh. 
Panlower Allee 18. 20. 
Gärtnerei geh.';. Nr. 30. 
36 E Sasse, O., Magistr. 
Scer. (Berlin.) , 
V. stallert, Dachdecker 
nistr. (Residemstr. 24.) 
Beitze. P.. Fnhrh. 
Büttner, 0., T,,ch!cr. 
Krüger, P., Med)a»,k. 
Nagel, L., Ww. 
Nesidenzstr. 
Kopenhagcncrstr. 
Schönholzer Weg. -> 
Baustellen. 
Kteinsetdt'sches HauS. 
E ctlciiifelM, E., Gastw. 
Gremnieiier Bahu. 
Ftottenstr. ->• 
Uiuiilclltii. 
Süidniug'schcS Grunds 
E Schöninq, C., Eisen¬ 
gießerei ii. SBertäciia- 
maschiuculblk. 3lti.(')cs 
Haltestelle der srordbahn. 
E Jiscns. 
Knnstman», E., Giseub. 
Beamt. 
Nordbahu. 
Baustellen. 
^iipdri'sdicä Krnndstück. , 
’ E Zieglcr. L., Fabrtbe,. 
(Beilin.) 
Behrendl & Co„ Gumn» 
luisiul. T. , 
Giemmeuer Bahn. 
Baiistellen. 
Hauptsir. -> 
Lcttestr. B. 
Stellt. -> 
1 EBciersdors,Sl.,Manrer. 
NeierSdors, 31., Schlosser. 
- E Fischer, P., Pensionair. 
Mao. L„ Tapez. 
3 E Schlicht, TU., Ww. 
Schlicht, Bntlerhdl. 
4 E Schmäle, H., Siauret. 
BehrS, ,B.. Ww- 
5 E (36t!, G..Sckl°sserinstr 
6 E LntaS, O., Maurer. 
(Nr. 8.) 
Wollenhaner, L., 
Handelsni. 
7 E Krüger, l£„ Ww. 
Müller, M., lFr(. - 
E LutaS, O-, Manier. 
Brau», (8., Studstt." 
9 E Eichstcdt,E..Ha»dclsm. 
Sielnff. I.. SBInurcc. 
10 E A!artluIe.F.,Proc»n>t. 
11 exisiirt -nicht. • 
12 E u. Zoll,loser, 3t 
Rentiere. 
Liephardl, G„ Ww. 
13 eiistiit nicht. 
14 E Berger. G., Maurer 
Bener. G., Kutscher. 
1411 E Kiepcr, G., Geh. 
Teeret. (Berlin.) 
V. Schliebener, W., 
outitrfbrl. 
Borbe, G„ Schuhn,. 
Lietl, H-, Giöhbl. 
Pla«. SB., Fuhrh- 
Klixstr. 
Scharnwebeistr. 
ll—3 Baustellen. ' 
E («ntstciii, Schlechter- 
iiistr. ITegel.) 
1 E Oberdeck. H., Gigenth. 
Fellwock, F., Hsm. 
Iaeckel, G., Gesang. 
3t»sseh. 
Icsle, F„ Schneidermstr. 
Kalbe», Jnh. Franz gclU 
luocl, ?)i-/ Socfljblfl. T. 
Maneisbeiger, 31!., Werl- 
Niebergall, 31., Tischler. 
Crloiusti), G., Wn>. 
Sommer, Ä., Drechsler. 
Stiens, L., Gärtner. 
Weber, F., Pensionair. 
5 Baustelle. 
E Lbcrbcck, H., Gigenth 
, (Nr. 4.) 
6. 7. Ncnban d. Pump- 
statiou. 
|8 Baustelle. 
Wadiholdcrslr. -> 
|g—19 Baustellen. 
Auguste Viktoria- 
Allee. -> 
Ioq 21 Banstelleu. 
22 E Aämnierer.J., Absuhr 
gesch. 
Hubiier, P., Former. 
23. 24 Baustelle. 
E Sa,nelson/Ksm. (Ber¬ 
lin.) 
•25. Baustelle. 
E Salomou, S., Stirn. 
(Berlin.) 
Kuhnstr. 
VcrUttttftr. ->■ 
(Unbebaut.) 
Lctte-Allce. 
giesidenzslr. -> 
1 2 E Wach, Lithogr. 
Kuorr, P., Schristse» 
3 E Schlaeger. SB., Lehrerin. 
4 E Sohn, (£., Töpscimiir. 
Gregor, St., Ww. 
5 E Steiler, I., Jnstriimen- 
tcnniod). 
6 E Thiede, H., Fuhrh. 
iResideiizslr. 104.) 
7 E Gensichen, St., Phoiogr. 
(i. 353,liier Berlin.) 
8 E Meier, 31., Ksm. 
S,'iingei, G„ Ksm. 
9 E Beder.Q. Zimmergesch 
Gianelli. G., Ä!armor- 
wrsbrk. 
10 E Daniel, I-, ernet. 
Pastor. 
11 E Quasi, 31., Lehrer. 
(Panlower Allee »-) 
V. Füllter, ©., Lagerver- 
verwalt. „ „ 
12 E Redlich, F., Rentier. 
(Berlin.) 
V. Arnold, G„ Ksm. 
Arnold, ,, Student. 
13 E Holbein, H., Ksm. 
(Berlin.) 
V. Krüger. O., Arb. 
Gossow, !t, Schlosser. 
Grabuer, O.. Ger'-er. 
14 E Weis,, 33., Strahenb 
Schassn. , . 
Mieten,, 31., SlraScnü. 
Schaffn. 
Lcttcstr. C. 
Sccslr. -V 
1 E Baum. 3t., Maurer. 
Sielaw I., Ranrer. 
•> E Gzoinmer, I., iUud) 
druck. 
Radlle. H.. GipSaib. 
3 E3>opiecht,3t..HaudelSm 
I Malier, SB., Manrerpol. 
4 E Stortt), 31., SWrtitrcr. 
5 cristiit nicht. 
ii £ Schnl,,. F.. SDJnntet. 
| Petzold, 31., Telephovarb. 
7 criltirt nicht. ;, 
8 E Ghristeiiscu, G., TH'cr 
Lcttestr. T>.'f 
Seestr. -> - 
1 E Steil, G., Tischler. 
Harnisch. V-, Tischler. 
Markstr. 
3>elideiizsir. 
1 2 EHeileiiiann'scheGrbe» 
V. Scheiiunel, Th.. Buch. 
drudbes.<Re|ide«z|irI5.) 
Böttcher, H., Gastw. 
flcid), G., Heitgeh. 
Hausen, P., 3Jled)aiuf, 
Kirsch, E„ Gastw. 
Lei|vt;ai'.g, L, ^ehict. 
3 E Glasenapp, L., Ww. 
Gebancr. F„ Ww. 
Giese, Eh.. Ww. 
Weber, S., Ww. 
4 E Echter, 31., Getreides)fd. 
ö E Höule. P., Schneider- 
rnftr. (Berlin.) 
V. ©reiner, 31., Giflorten 
hdliin. 
Vehrendl, I., Schneider- 
instr. 
Verud, H., Tiichlmnstr. 
Gisenhardt, F., 3Lag?n- 
fsitjr. 
Peschte, H., Ww. 
Voigl, e., Butlcrhdlg. 
6 3!cnban. , 
E Schulz. Gastw. (Wal- 
derseestr. 32.) 
Holländerstr. 
7 Banslille. 
E Salomou, 91b., Kfin. 
(Beilin.) 
8 E Treche. Ehr., Fnhrh. 
Fritsch, F.. Ww. 
Mohaupt, P., Drosch!. 
Kutsch. ’1 
Siwa, 81., Fuhrh. • 
9 E Grassow,W.,Fnhrh.4. 
Arnold, 31., Kfin. • ■ 
Blodsiorff, L„ Steuer. 
Inspeit. ' 
Kolaule, £)., Lehrer. _ 
. Liebncr. Glise, Bückere,- 
Filiale.. 
Lippitz. E., Knischer. 
Perschk, 31., Stande? 
beamt. 
Schenke, L., Rentier. 
Schmidt, I., Ksm. 
Wen!, F., Gastw. 
10 Stalluug geh. z. Nr. 9 
11 Baustelle. 
E Grassow, W., Fuhrh. 
(Nr. 9.) 
Waldersccstr. 
12 Baustelle. 
13-23 cxistiri »idit. 
»4 EStoälc, SS., Wildhdlg 
25 E Wetzet, 31.. Schtach- 
teriustr. (3Iesidenzstr. 
Foersterling, 31.. Fnhrh. 
Franke. St.. Fnlirh. 
Wiiiitticr, 31., Eishdl. 
Ost, ©., Fabrkarb. 
26.27 EPIambtck.W., Fabri- 
bes. T, 
Sicr&Go., O., Porzellau- 
tliiincv.fnluf.. T. 
Sembrit|ti,3)l., Hanödien. 
Vereinig. Deutsch. Por- 
zellausabrk. z. Hebung 
d. Porzellauindusnie. 
. G. m. b. H. T. 
28. 2U Baustellen. 
E Bangesetlsch. Vcllc°»c. 
(Berlin.) 
>30 E-Albrecht, F., Garl- 
nereibes. 
Baer, F., Schast». 
Behnisch, W.. Vuchhall. 
S'raudi. 31., Fuhrh. 
Dowc. M., Sdilachtermstr. 
Dünow, O., Bnr. Askist. 
Gbcrt. G., Schaffn. 
Fasitinder, O.. Slini. 
Fanst.3^.. Magistr.Beamt. 
Fehimaun. 31., Zimmern,.! 
.vahn,I.,Golonialwrhdlg. 
Harm, 3t„ Schneidet. 
- «.. Ww. 
Holnnüller. @.. Schlosser. 
KasUow. G, Bauausich. 
Steil, 31., Fabrtbes. 
illniiitsd), 31., Kataster 
Iirnrnl. _ _ 
Kniebel, F-, Schaffn. 
Psiock, H., Brieslr. . 
Pollt). G.. Schaffner. 
»iitidi, G., Schaffner. 
Slö'jlcr, L., lii'u). 
Sd-lci), P.. Wer!,uhr. 
Schmidt, G.. Buchdruck. 
SIach°wski.P..Steindruck. 
Stahl. H, Schaffner. 
Stiinte, G., Bnchhmd. 
Teich, P., «rechamk. 
Ilnger, G., Holzarb. 
«filiert, 3t.. Gementarb 
üiiorni, 3t., Gnmmiaib. 
►;ti)6, I., Böltdjer. 
31-39 Siaiilltlltil. , 
E Giidet, 9lei,ticr.(9trl,n.) 
40 E Schnlve, L., Ww. 1 
Mäh,in, 18., Fuhrt). 
Schul,. B., Fuhrh. 
41 E Krieiche, I.. Rentier. 
Poddick, S., Pol.Hanplm. 
a. D. 
'Kille, St., Lehrer. 
42-49 Baustellen. 
50 E SSeriüt), P., Schiach 
tcimltr. 
1 E Höhr. F.. GiShdl. 
(Berlin.) „ . 
Friebc, «., Mechaml. 
Krumbeck. R.. Handels»,. 
»2—55 Baustelle». , 
E Gugel,Rentier. (S3erl„,.)| 
Holländerstr. -> 
53 geh. z. Rcstdenzstr. 101. 
57 geh. z. Residenz,tr. lOOu. 
Re|ide»zstr. -> 
15 König, Gl)t., Maurer. 
1 Löset, M., Gürtler. 
Mivling. W., Schlosser. 
Wollmann, ©tat. Vor¬ 
sieh. '. 
Wotgihly, P., Pensionair 
6 E Bchrcndt, SB., Kohlcn- 
hdlg. . , , 
Arndt, 35., Bähnarb. 
Kluge, O., Fabrkarb. 
WörbS, R., .Schurzen- 
Goufeet. 
|7 E Rot«. A.. Schneider. 
mltr. (Berlin.) 
V. Donalh. Ww. 
Böttcher, F.. Bildhauer. 
. Brock. H., Drechsler. 
|8 Baustelle. 
Sominerstr. 
Ig Baustelle. 
10 E Zirnmermann, Ww. 
10a Baustelle. 
111 E Ollifl, K., Rcelor. 
(Berlin.) 
V. SlöHitc. F.. Lehrer. 
Gniske. R., Tischler. . 
LüderS, G.. Klempner. 
Schwörke, M.< »w. Slettor. 
SeehanS, 31., Lehrer. 
Amendestr. 
I12E 3iitft, F.. Musikdirtct. 
(Pankow.) 
Vächttr. I., Ksm. 
13 E Roll. A.,Ma»rerinstr. 
14 E Decketinaun scn., L., 
Fabikbts. (Gerste 
münde.) . 
V. Deckelmanu jun„ L. 
n. I., Kstte. 
Deckeln,«im von,,. G. 
Schwedl, L., Fisch- 
rüiidjcrei. T. 
10'Cntttbiiich,G.,3'iiij üeliica 
StoSel, P., Benrnltr. 1 
11 E Nevkar, 31., stfui. 
12 E Bieder, ä[ n 
(3i,,p|)in.) 
Si¬ 
lo E Krüger, «.. Schaukln 
Gichiier, G., Steinmetz. 
[16 Baustelle. 
Sommerstr. 
ilsia Baustelle. 
17 EÄ!l>llcr,31.,G>ge»thum. 
»rofi, Gt)., Tischler., 
Heifdin, H., Sdtlöiier. 
Slirdjiicr, SB., Ww. 
Malcck. 3., Siidiler. 
Müller. H., Schlosser. 
Neie. F.. Schlosser. 
18 E Boltze. G„ Steiiticrc. 
(41c,’li,,.) 
Mundl. 31., Milchlidl. 
19. 19u E Grnnow, 33., 
9te„ticf. 
Gerblch. G., Gastw. 
Hauschild, 31., Ww. 
Provinzstr. -> 
Oranienburger 
Chaussee. 
Hauptslr. -> 
Bahuhos Sieinickeudors. 
E Fisri,-;. 
Dxge, P., Stet. Vorsieh. 
Bedet'sche Masch>,,c»sbrl. 
E Becker. G., Fnbrtbcf. 
(bis 1. April Satin.) 
Becker, G\, S1!aschi„en- 
sbrk. T. 
Ko.ppen, O.,Eomp>.Dic». 
, — L., Gärtner. 
Schatnke'schcS Hau«. 
E Scha, »Ic, G„ Mautet- 
inflr. (Berti,,.) 
V. Hin.!, F., Fouragehdlg 
Thielkelcher Hos. 
1 E2l)iclle,H..Gi6luci!bcs.T. 
Dolue, F., Gastw 
?jict)cc'fd)ca Hau«. 
E Meyer. 3t.,G,6,vet(66cs, 
Sa,ulz. 31., Eiohdl. 
Nordbahnstr. 
Proviuzstr. ■J>~ 
1 E ©rir, O., Steiusetz. 
Jioidbahn. 
2 Baustelle. . 
3E3ntotn C..8ilni»ergesch 
9tcuniar.», SB., Schntidtt- 
inftr. 
4 E. Gtbhardl, G. Ww. 
.icheer, 31., Ksm. 
5 E Strniise, Eh.. ’Oiniircr. 
Slaiiirntr, SB., 2isd)lcr. 
Stiiduitr. G., Sedjiiit 
Pankowcr Allee 
gtcsibciizstr. -> 
1 E Lanbisch. P., Haiis 
seatiisbtk. 
2 ELanbisch,P.,Fbrk.(Nr.1.. 
3 E Schmidt, F., Ditector. 
4 E Lehn,an». G„ A!ag,>tr 
Hin. Borsteh. a. D. 
5 E Feiltet, F., Rentier. 
(Berlin.) 
E Schallehn, £>., , Co» 
diloreibrl. (Berlin.) , 
GuzatiS, St., Bnr. Alsist 
|7 E Schnllehii, 31., Frau 
(Berlin.) 
Hcnncrsdors, SB., stadt 
Lehrer. 
8 E Ohm, M., S. n. I., 
Lehlerinnen. 
9 E Römhold, 3B„ Werk 
instr. (Berlin.) 
Förster, G., Lag.Berwalt. 
Quast, 31.. Lehrer. 
10 E Römhold. SB., Werk 
mstr. (Berlin.) 
V.Pape, G.,cl)cm. SdianlJ 
13. 14 E de In tjarbc, ill 
■ Gastw. T. | 
15 E Bcitfuifl, 0, CüJ 
Teltgr. Asjiii. 
Rriiitckc, H.. Aifm. , 
16 E Händler, C , IliieratzL 
17 E Sitoiitsicui, 2., Slili 
(Hamburg) 1 
Grimm, 31., .Ultmnnciml 
— H.. L>w. f 
Viereck, (11., Slur. 5,raiJ 
18-E (ürciiicr, v, 3t,bc| 
Schulz. G., IVliigmi, 
SBeanit. , 
19. 20 E Wcniciiihe 31J 
nickendois. [ 
V. Stampa, lil, Ha»» 
lehret. 1 
HI. GemcmbcnMc. . 
Hngow, L., SitmlbicnJ 
i'ioact, F.. Lei),«. 
Banstellen. 
-<r Proviiizlir. 
Banstellen. 
-<r Epensteiiis,,. ->■ j 
Baustelle,,. 
Grnndst. b. Oh. »ictl. 
<3tia[ici,h,ilm L 
E Wroüc i'etl. St,an 
bahn. f 
V. Spolin. (!», Skljl 
SSctluall. L 
SeylaUh, F, 'Mistral! 
'Banstellen. 
29 E Schiilljo, L, yu 
(Berlin I L 
E Wageinami.v.Riilnl 
Pat»i,P.,Piin,oiiklldrki 
30 -32 Sonftelleii. L 
33 E iUintistt, C.,2rf)liicf)t| 
nislr. T. I 
34 E 2(liebe, C, 'Jlcnll 
(Berlin.) 
V. Lange. F., A,l>. 
Slirchhoff, 31. ^abitarl 
Stils,'. E., Fahliub. 
ücindc, Sl., Sattlei. 
üoreiiz, i'i-, t'ndfiiiiiti 
Soltsdoif, ?, ;iminit| 
Witzk», I..  Stiul.nl’.  I 
35 ESImtbet, iiwij 
Botgwald, si, «mil f 
Gollnom. E.. 5tu,ii9 
Beamt. 1 
Haspaö, P.. 
Janeit. iVt, SiuiiJ 
Beainl. I 
Acntijiti, 3i>., SrfilP'icfl 
IVlineid), E, Sfainti I 
Scholz. P., «miifl 
Beamt. I 
Sickert, ti., iWcrimml« 
56 E fflleiilbcijci, 
(Berlin) L 
V. Giileiibmg, Sl, I 
fioiiair. j 
Eiienhaldt, 0, 
Schaffn. i 
Flicht, 3.1!., iltentiere I 
3e,olilc,,ttm,,"."Zllll| 
Langnick, 31., Giil1, „ 
Lehinenkoilci, 1'. i'l 
Ritschke, F, SM-iicG 
37 EÄcnlbergkl.P.vI 
(Berlin.) 
V. Giilenbntil, -l. , 
sionair. ('.'ii ::l,l | 
Onalch. 3)1; ,1 
Steinide. Jv., oiilujl 
SBollje.F'.-11’'* 1 
38 E Riilllaiid, M.. 3ii'| 
(Scllm.) 
V. Giilciibiu«, • 
sionai». (Vli- * I. 
Hel'tl, L., .Vo«5f 
Hcibciiiami>..«,cll 
&iillct,3t,S?"^1 
Dpolta, G., J 
Schuieibt, l'l, 
Itiibc, 31., Grim- ’ 
SgEHoliapjel,^1! 
g l,’l 
Dlk^er. iVi- 
9)icdiotu, IL m!*• 
©anst, «., S)««!#-, 
40 E Kattie». ®- 
Degen, 
Stampfer, y., W| 
£l)le()ll)‘'lt;,^ Y4! 
Müller, 3,'t. «■1 
rinne». I 
41 E ffläij, 2.^,1 
V. 3)f,i't»«;, 
Johow, L 
42 E Mulla, 
imljbl. 
iittiibciuto-
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.