Path:
Periodical volume V. Vororte 16. Reinickendorf

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

T. öjrtl 
Remickcttdorf 
— 156 
Reinickeudorf 
Bnrgerstr. 
Proviuzstr. -> 
I. 2 E ©übler, P,Gkisiw.T. 
(ünchii. Bertha, Schlilcht. 
Harward, H.. Buchdruck. 
Lrahmann, W.. Aairfähr. 
Melzer, L-, Frau,2!ät eriu. 
Szul^uski, Th., ©loj» 
wrhdlq. 
llitgcr, 23., perrs. Packrnstr. 
9 E Ionack, T./ Maurcr- 
pol. 
23cisc, H., Schlosser. 
(Aötz, G., Lederarb. 
Soirnck, 23., 21'crfff^r. 
«Bilde, O.. Schriftsetz. 
4. E Deh«er,K., Eigenthum, 
(ctr. 5.) 
V. Dehner, M., Verwalt. 
(Nr.' 6.) 
Bobbeth. M., Eisenb. 
Beamt. 
Bmckuer, H.. TiMer. 
Dabergotz, M., Eisenb. 
Beamt. 
Kumm, 2t., Schlosser. 
Ossig. P.. Maler. 
Richter, P., Stellm. 
Stolzenbnra. P., Bildh. 
Turak. 9l.. Portemouaiem 
WisnewLky. M., Schuhm. 
6 E ©cliner, C.. Eigeutli. 
V. Dehuer, M., Verwalt. 
Bäthe, Cli., Gärtner. 
GeKrke. C., Bitdjfmllenii 
Steinike. B.. Näherin. 
Thee, P., Vahnbcamt. 
6. 7 E v. Lcdebur, H., Frhr. 
(Schöuebg.) 
V. Gebärdt, P., Vollz. 
Beamt. 
Auge. P.. Fuhrli. 
Ricliß, W., Fabrkarb. 
Heidemann, ist., Former. 
Müller, £x, Bäcker. 
Petero, W., Ba^nbeamt. 
Pietsch, I., Drechsler. 
8 Baustelle. 
£ Neiuhold, 9l., 2)mmt. 
(Berlins 
E SaiiMjngcn, Ww. 
(Berlin.) 
E yifl[d), F., Püvaticr. 
(Sir. 21. 22.) 
9 E Reinhold, H., Scnmt. 
(Bcilitt.) 
E Sandhagen, Ww. 
(Berlin.) 
E Nasch, F.. Privatier. 
(Nr. 21. 22.) 
V. Niedliug. M.. Fvimer.! 
Eicheuberg, H.. Fiibiforb. 
Gambert, C-. Tiidiler. 
Gerlach. C-, fabrkarb. 
Iuhl. P. u. R.. tyiihfarB. 
ctlcmer, O., Kimmen«. 
Lübcke. F.. Haude'.sm. 
Öualiu, W.. yimmcrm. 
Schmelzer, (?., Drechsler. 
Znpke, 2l., Stnoch(iil)blg. 
10 E Reiuhold, H., Beamt. 
(Berlin.) 
E Sandhagen, Ww. 
(jöcrÜK.) 
E yiajch, F.. Privatier. 
(Nr. 21. 22.’, 
V. Niedliug, M., Former. 
(9ir. 9.) 
Enfc, C., Gißnrmmt. 
Steiuert. O-, Fabrkarb. 
— L.. Ww., Wasch anst. 
II. 12 Baustilen. 
E Rcinhold, H., Bcamt. 
^Berlin.) 
E Sandhagen, 23m., 
(Berlin) 
E Nasch. Privatier. 
(Nr. 2i. 22.) 
13 E Neii'liold, H., Beamt. 
(Berlin.) 
E Saudhagen, Ww. 
Merlin.) 
E Nelch. F., Puvatier. 
(Nr. 21. 22.) 
V. Niebliiifl, M., Former. 
(Nr. 9.) 
Bchrend, G., Maurer, 
.tzintze, C., Scklosser. 
Huhn, (?., Kutscher. 
Vetter, C., Fuhrh. 
Vettennann,I.,Waschanst. 
14 E Reiuhold, H., Beamt, 
(Berlins 
E Sandhagen, Ww. 
(Berlin.) 
E. Nasch, F., Privatier. 
(Nr. 2l. 22.) 
V, Niedliug, M., Former. 
(Nr. U.) 
©ras, O.. Tapez. 
Quest, A., Baittlarv. 
Schumacher, M., Näherin. 
Nordbahn. -> 
15—17 Baustellen. 
18 E Bolle, 2l., Ww., 9lcnt, 
(Berlin.) 
V. OMll'rich, 2L, Haudrlsfr. 
Öctsif, M., Haudelöm. 
äU'achlotö, F. Korbm. 
Pufch, C., Hattdelsrn. 
19. 20 E Härmt-, 0., Bier 
verleg. (Berlin.) 
V. Funcke, 23., Invalide. 
Plotz. A., Ätaler. 
21. 22 E Nasch, F., Pri¬ 
vatier. 
Bock, H., tzrotzdestillat. 
23.21 EFisckicr. 2l.,Manrcr- 
inskr. (2'fclht.) 
E Scharr, O., Dachdeck. 
lusir. (Berlin.) 
Lorenz. 9t., Portier. 
25 E Dusch, M., Ww. 
(Berlin.) 
E Popp, I., Bäckerinstr. 
Llmeluufl, G., L^ahnarb. 
Enqel. G., Hlttm. 
Gobien. R., Schnhm. 
jii'ie, A., Maurer. 
Xllopich, F., Schuln». 
Kuans, A., Ww.. Näherin. 
Lr-üwiy, >%, Staaker. 
Puut, M., Steinseh. 
Nibbe, Ä., Maurer. 
26 E Busch, M., Ww., 
(Berlin.) 
E Popp, I.. 2)slrfcrmfir. 
(Nr. 25.) 
Treidel, 9t., Weicheustell. 
Heiden. Ü„ Schlächter. 
Iendreieck, I., Putzer. 
Sawade, F.. Fabrkalv. 
lUridi, F., (Glaser. 
21'ci)cr, <y., Sd)losser. 
27 E 9ioaf, Ch., Gasttv. 
(Berlin.) 
V. Hein. 91., Tischler. 
BvUcher, M., Gesd)ästS- 
dien. 
Aöljlcv, H., llt)vm. 
üciUQc, £., Töpfer. 
Völv. M., Gürtler. 
Vaustcllc. 
Provirizstr. -> 
Dcutschcstr. 
Nesidenzslr. 
1—3 2^austellen. 
E «jfuilhcr, £*., 25m. 
(Nesideuzm. HU 
4 E Nensch. vf., svusnf). T. 
2kl)rciidt, C.. Nenticr. 
Dietlof. Vs., Schlosser, 
ctslpfv V., Eishdlr. 
Eichborilstr. 
Scharnweverstr. 
I E Auch-?, N" Lehrer. 
2. .'i BslitücIIcK. 
4 Llaustelle. 
E Moewiufl, L.. Gast- 
Wirthin. (Nr. Sy.) 
6 E Nieder, A.. 
0 E.Wefic»cr,21'.,3iiiimcrm. 
Wilhelmi, I. M., 
Cigarrcnsbrk. 
7. 8 E Meicr, A.. Kfm. 
ilrüflcr, E.. lUinit. 
Selmcke, W., Ww. 
Wachlwlderstr. -> 
9 2^stiiUonc. 
10 E Lehrend, F., Schläch 
termsir. 
II E 2Ulircnbt, (r., Bäcker- 
luitr.' 
llst Baustelle. 
12 E riiieteubach, P., Neste- 
lidlnn. 
Au'suer. M., Slrtlst. 
Hnvensteitt, A., Fabrkarb. 
Herold, K., Posament. 
LU'etschmar, M., Ww. 
Steinbacher, L., Sd)loss. 
Terrc-, M.. Ww. 
Weiland, F., Fabrkarb. 
Wolff, W.. Fabrkarb. 
13. 14 Baustelle». 
E Noway. P., Maler. 
(Berlin.) 
Slnsruste Victoria- 
Allee. 
16—17 fleff. z. Sliifluste 
Vicloria-Atlee 54. 
18 E Sö-ulze, C., Gaöanst. 
Iuspect. 
S6)ulze, E., Beamt. 
19 E Jesflentreff, 51., 
Schlossenustr. 
20 E Wischer, W., Schmied. 
Schulze, in., Ww. 
21 Baustelle. 
E Hinz, W., 5lfm. (Ber¬ 
lin.) 
22 E Sverlirig, 21., Eigen¬ 
thum. 
23 E Thiel, C., Kordminstr. 
Lemke, H., Barbier. 
24 E Becker, 2l., Ww. 
(2)etlieöda, ^löfccnscc.) 
Birfcr, B, Posameut- 
wrbdlriu. 
Zaeperuick, Th..Privatiere. 
*25 Bauüelle. 
E Drescher. L., Former. 
(Vir. 05.) 
20 E Lobeda, M., Fuhrh. 
L'raildenburger, Topfcr- 
mitr. 
27 L'austelle. 
E Mach. I., Rentier. 
(Berlin.) 
28 E Schulz, St., Maler 
msrr. 
Dirirow, G., Dreher. 
Namte. H., Klempner. 
29—32 Baiotenc». 
Birsenstr. -> 
33 E Iacbue,H..Väckennstr. 
Schulze. A., Zrmmcrm. 
Struuk, E., GoloniaU 
wrhdlg. 
Wichmann, G., Former. 
34 geh. z. 33. 
35. 3ij Baustellen. 
37 E Gfreü, M., Ww. 
Scheidenrautel, W., 
Mechanik. 
33 Baustelle. 
E Samelsou, 21., ctfm. 
(Berlin.) 
30 E ctcrli», 9t., Ww. 
Äi’ctidjmcr, 0., Fabi'karb. 
40 E Heere, 2l..Peusiouair. 
41 EUölrler, A.. Eigenthum. 
42 E Müller, H., 5tfm. 
('Berlin.) 
V. Herrurauu, F., Weber- 
im'ir. 
Mnah, F.. Schlächiermstr. 
SlUcipcr, I., Ww. 
43 Baustelle. 
E Herrmaun, F., Weber- 
nfir. (Nr. 42.) 
Waldstr. 
U E^ßcnJcrÄ Willige,Jtflte. 
(Berlins 
V. Antckc, OL GUIrtlcr. 
Schorvodc, (?., jtiduren-- 
wärt. 
45. 4t; Baunelleu. 
E Sa'.uelsou, A., Llfm. 
(Berlin.) 
italjnhof &. Bdieit-' 
(Srcmnicuci- Bahn. 
47 Baustelle. 
E Jsitch^, 9t., Lehrer 
(Cichborustr. 1.) 
48 BMijrelle. 
2i.'flld|ir. -> 
49 E La BiirrS. F., Zug- 
führ. a. D. 
nO E.Uüili», (5., Ww. 
ol. s>2 Bausletten. 
E Nosrbach, Juwelier. 
(Berlin.) 
53 E Nostbach, E., Juwelier. 
(Berlin.) 
Wette!, A, Procmist. 
Beduarski, M., Maler. 
54 E jlbhlcr, E., Malermstr. 
(Berlin.) 
Cspeuhahu, M., Stickerin. 
LUose, Ll.. Sä)Mied. 
55 E Schmidt, N., Äfm. 
Behreudö. F., Gärtner. 
Wegeleben. F-., Sd)losser. 
50 E StiR, 91., Tischlermslr 
(knurl. 2H, Dreh.'r. 
5öst E Neumann, 91., Ei^en- 
thüm. 
Bornemann. F., Bahn- 
wärt. 
57 Baustelle. 
E Neumann. 2s., Posa- 
mcnticr. (Nr. 50a.) 
Airkcnstr. -y 
58 Baustelle. 
b9EEuflclre,A,Zimmermstr. 
(ICflCl.) 
V. Weber, A.. Gürtler. 
Poslier, 91., Schmied. 
00 E Köhler, E., Malermstr. 
(Berlin.) 
E Nelson. F., Ingen. 
(Bprlin.) 
61 E 9ldcchold, I., Stcuer- 
erheb. a. D. 
Gneßler. H., Magistr. 
Beamt. 
62 E Freund. L., Frl. 
Nid)tcr. ül., Schmied. 
(13 E Linke, A„ Ägenth. 
64 E Ltlose, E., Eiklcnthüm. 
Stange, F., Hllss-Ciseub. 
Schaffn. 
65 E Niclher.H.. Schlosser. 
(Heiliflensee.) 
V. Drescher, L., Former. 
LludreaS, W., Nadler. 
Äeetz. C., Gcf. Llnfsch. 
L Friedrich, H., Tischler. 
Sommer, P., Schlächter- 
mstr. 
Täniges, I., Bohrer. 
Wasiner, E., Maurer. 
Weise, Th.. Nadlcr. 
Wolf. $)., Seidenwirk. 
66 E Iahn, (tf., Zimmernt. 
2HUtchcr, 31, Bahnarb. 
Busse. E., Fablkarb. 
Clemens, £., Fabrkarb. 
Hammer, C.. Baumstr. 
.<Uir, F.. Technik. 
Nüberecht, GK, Fabrkarb, 
Wolf. C., Maurer. 
67 E Leminsli, F., Crim. 
Aeamt. 
Mädel, F., Kutscher. 
Meyer, 23., Fabrkarb. 
68 E itohlcr, O., Bäcker- 
inftr. 
Ok-üthc, F., Schuhmmstr. 
69 E Engel, 2L, Gastw. T. 
HiÜer, St., Fabrkarb. 
Äönning. K., Buchhalt. 
Äricflcr, F., Fabrlard. 
Nasch, A.. Fabrkarb. , 
70 E Säiwabe, H., Colonial» 
wrhdkg. 
71E Tesä-cndorf, K.,Töpfer-- 
mstt. 
Lessinq, M., Maschinen' 
führ. 
72 E Sperlich. K, Käse¬ 
fabrik. (Nr. 76.) 
Weslplial. F., Schn^mmstr. 
73 E Neimanu, B., Ww. 
Auqustc Victoria- 
2lDcc. -> 
71 Banstelle. 
75 E Siebert, 2l., Rentiere. 
Psaut, W., Müller. 
76 E Bachmann, H., Brenn- 
mathol. 
2Uiic, P., Schmied. 
Mcbiforth, A., Strumpf- 
iiutl 
77 E Weihe, H., ^äckermsir. 
18 E Sperlich, C., 5läfc- 
fabrk. 
79—82 L^austellen. 
Wachholdcrstr. 
$3 Biunitile. 
S4 E Halme, 25., Feilen- 
üancrmstr. 
Fischer. (£., Schlächter. 
AtmiffliMfl, SS., Feileuh. 
Cito, H., Maurer. 
85 E Ruder, W., Fuhrh. 
2'ater, H.. Fuhrh. 
80 E Pejchii, M., 
LUempuermstr. 
sUoie.B.,pens?Bah»beamt. 
NütuiiV. der. Gendarm. 
Prch. 2V., peus. Nacht- 
waditmstr. 
Schielfc. F., Mechauil 
Schiichthaar, W., Tapcten- 
arl'. 
87 E Xlnstpel, 2(„ Fbrk. 
(Birkeustr. 18.) 
Lüfter, F., Protokollführ. 
— 21, Ww. 
88 E Mocwiug, M., Gastw. 
89 2>a«stcllc. 
E Möwinsi, ?N., Bier- 
verleq. (Nr. 88) 
Cd)iödter, H., Gastw. 
Schamweberstr. -> 
Epcilstcin-Platz. 
Albcrl Frcitagstr. -> 
(Unbebaut.) 
Epenstcinstr. 
Paukower 9lllce. 
(Unbebaut.) 
Flottenstr. 
•<- Kopeuhagencrstr. -> 
Baustellen. 
Fleck'sdies Haus. 
E ^-leck Söhne, C. L.P.. 
Masdriucusbrk. T. 
Klein, ?(., Portier. 
Knick, P., Rutscher. 
Friedrich Karlstr. 
Berlinerstr. -> 
1 aeh. z. Berttuc^str. 3h. 
2 E Gebaucr, W., Kohlen- 
hdltl. 
Döbler, M.. Fabrkarb. 
Weis;. O., Metallschleif. 
3 E 2tie»fi\ M., Tapez. 
Hentschel, 21., Ww. 
Kleuner, 9t., Pserdeü. 
Schaffn. 
Steffen, F., Wächter. 
3 Slresemanu, W., Pserdeb. 
Schaffn. 
4. 6 Baustelle. 
E Schiller. N., Ksm. 
(Merlin.) 
6 EKaezmareck, A., Tapez. 
(SlrrliiL) 
V. Katzmareck, Th., Ver¬ 
walt. 
CDtriicr, H., Fraiser. 
Domnik, C-, Schlöffet. 
Goldmauu. G., Former. 
Hochwald, C., Pcimoncir. 
Hoffmaun, C., Ww. 
Loreuz, H., Bürstenm. 
Muchc, ©., Stcnmmch. 
Vauftelleu. 
E Pcirnfch, Ll., Mol/erei- 
bes. (Scharnweber- 
ftr. 114.) 
syiautcfir. -> 
Neuterstr. -> 
Baustellen. 
E Großkopf. C., GutS 
bes. (Hanptstr. 36.37.) 
Berlinerstr. 
Friedrich Wilhelm¬ 
straße. 
Rcsidenzstr. -> 
Baustellen. 
E Mittler, F., Rentier. 
(Hauptstr. 44.) 
Soiriasistr. 
Baustellen. 
E Müller, F., Neutier. 
(Hauptstr. 4t.) 
Gruudstück der Llerl. Walk- 
e^lract- u. Fettwrfbrk. 
ELewy. S.u.1)?.M., Fa¬ 
brk. (Berlin.) 
V. Altrock. D., Derkführ. 
Berliner Walkexlract- n. 
Fettwaaren-Fabril rc. T. 
Baustellen. 
E Müller. F., Rentier. 
(Hauptstr. 44.) 
Nesidenzstr. -> 
Friihlilkgstr. 
Provinzstr. -> 
1. 2 fitij. z. Provin^str. 67. 
3EGraubner, 'l., Schlosser-- 
mstr. T. 
Gmubner, 9t.. Thür- 
bcschlägcfbrk. T. 
Tewv. H., Schloffenustr. 
4 E Fröl)cl,W.,Theat.Direct. 
(Berlin.) 
V. Dittmauu, L., Ww. 
Hofsmann, M-, Stuckat. 
Müller, W., Bnr. Beamt. 
Walter. P., Porz. Maler. 
5 E Kleider, Gesd)w 
V. Hoher, P., Schlcffer. 
Hoffmanu. O., Steindruck. 
6 E Ätteschte, I., Ler;ten 
fbrk. (Berlin.) 
Schröder, C., Stcinsctz. 
Oft E Aiucnde, 31., Stfm. 
(L)tesidenzstr. 31.) 
George, L., Chamottefbrk. 
3lordbahn. ->■ 
7. 8 Baustellen. 
EKrebs, (^astw. (Berlin.) 
9 E ©öl)m, Steindruckerei- 
bes. (Berlin.) 
Graubuer, F., Schloffer. 
10 E Schlüter, E., Hau 
delöm. (Pankow.) 
V. Schmiedel, I., Gürtler. 
Seidel, P.. BndchaU. 
Sträub, C., Sdjasfner. 
J1 E Schröder, C., Sattlcr- 
mstr. 
Tcubeü, O., Töpfer. 
12 2^stuftelle. 
E Langheiirrich, D.. Ww. 
(Proviuzstr. 04.) 
Proviuzstr. -> 
Gcsellschaftstr. 
Proviuzstr. 
1 aeh. z. Proviuzstr. 105. 
2 E Weißt. H., Äastw. 
'■ ' C.,Schläd)tcrmstr. 
5 Meißner, .h.. Fulirh. 
Rose, H., Handelsm. 
Stanke, F., Haudelöm. 
Zirbel, 91., Fuhrh. 
6 E Wolle, S.,Ww.(BerNn.) 
VTübbcck-, j?-' Faßhdlg- 
Krüger, F., Rohrleg. 
7 E Gräscl, L.. Waschanst. 
L^reborowicz.J.,Schlosscr. 
Mcner, H., Posrschafftt. 
Prüfer, E., Troschk.Kntsch. 
Weruer. 2l., Schloffermstr. 
8 E Schmidt, E., Rentier. 
(Berlin.) 
V. Fiedler, K., Fuhrh. T. 
F cMer, M.. Fulirli. 
Kiebbert^H.,Sd)miebemslr> 
Knlflci; 6., Stellmmstr. 
Wecteuer, A., Haudelsm. 
9 E Baumgarteu, F., Ren¬ 
tier. (Berlin.) 
V Nudel, E., 9lrbeit. 
Koblitz, H.. Bäcker. 
Rogge. (5., Wattiraust. 
10 E «rschumalttl. Gesdsw. 
V. Rüdiger, 9l„ Schloff«-. 
Schumann, P., Tischler. 
11 E BartschL-.,Eifleuthum. 
Aumann, F., HandctSm. 
Böttcher, P., Maurer. 
Ärauzow, R., Haudelsm. 
Köppen. O., Haudelsm. 
Lemke, M., Schlosser. 
Obst. 28., HaudelSm. 
Schäfer. 21., Schuhm. 
Scholz, H., Schaukw. 
Sck)unlann. M., Tischler. 
Wiuzer. G.,Drosch.Kutsch. 
12 E Sommermeier, 23., 
Baugcsch. (Berlin) 
V. Willig, T.. Former. 
Hcjinip. äi., Schloffer. 
Kreuziger, G., Drofchk. 
ilto'enow, F., Former. 
Walther, 9i., Mater. 
13 E Krug, 9(., Eigenthum. 
Homlnlotter.M., Gummi- 
arb. 
14 E Icssen, F., Gastw. 
(Berlin.) 
V.1!derstedi.B.,DeUsübr. 
15 E Schreiber, 21., Maurer¬ 
pol. 
Laak. N., Schmied. 
16 E Dufki, K., Buchdruck. 
2tiihue, 21., Sd)loffer. 
17 E Potray, V., Tischler- 
mstr. 
18 E Pvtratz, L., Tischler- 
mslr. 
19 E Häuser. M., Rentiere. 
20 E 2)itffc, 0.. Maler. 
Sccstr. -> 
21 E Riihe, 9t., Frl., Reut. 
22 ETräger, F-, Oieh. K'auzl. 
Sccr. (Hnstuöslr. 49.) 
Schwartz. 91., Mauser. 
23 E Slmili, C-, Rentier. 
21 E Genschmer, (?., Hau- 
delsur. 
:5 E Reif, 9t., Dw. 
26EMarohn,Ä.,Schneider- 
mstr. 
27 E Müller, H.. Rentiere. 
(‘Berlin.) 
Mühlcuberk, 0>., Schlosser. 
28 E Liepe, M., Schuhm- 
m|tv. (Nr. 29.) 
Thruu, 91.. Negistrat. 
29 E Kiepe, M., Schnhktt. 
Thiele, P., Dwsd)k.Kutsd> 
30 E Müller, F., Ww. 
Beyer, I. Kulschcr. 
31 E Bitktc, M., Ww. 
Sd)lächterei. 
Marckö, (5., Haudelsm. 
32 E Ieferich, Th., Colonial- 
wrhdlg. 
Sau», (1, Maler. 
Seiffert, P., Troschk. 
Kutsch. 
33 ©arten. 
E Loreuz, H., Neutier. 
(Nr. 34.) 
34 E Lorenz, H.. Rentier. 
Brät:nlich.9l.,Sd-uhmmslr. 
21., Lackirer. 
üring, F., Löeiszaerb. 
35 E Slnibosl, A., Roß. 
sd'Iächtmnslr. T 
2lm6ojt jun., O., Rotz- 
Rex, d:., Fuhrfi. 
Thom lS, H., Fuhrh. 
3 E Lomiz, C., Ww. 
Hcirock, N„ Färber. 
Simon, I., Fnhrh. 
2^uiit)erlich, O.. Tischler. 
4 E Umlauf, C., Wildhdl.7. 
Mietle, 91., Tischler. 
5 E Meiüiter, ?>., Neutier. 
Bugflect, L., Invalide. 
Klems, N., Fi:hrh. 
Kuhucrt, 2l., 6d;mieb. 
Rolle, H., Topfflecht. 
Wolf, F, Sluebesseriu. 
30 E Trimolt. (9., Stfm. 
(Berlin.) 
V Aesche, L., Verwalt. 
Birkholz. C., Biorverleg. 
Böhm, £)., Fuhrh. T. 
Born, C., Haudelöm. 
Braklow, H., Fuhrh. 
di Dio, H., Colomal' 
wrhdlg. 
OUatuc, G. Maschinen^. 
Henuigs, C.. Friseur. 
Roßkamp, L., Kulsüier. 
31 
echrij.!!-, e„ siö. 
38 E tiuthl ;ntlp 
%mz, B., FilVrfnit)!». 
Hslnbdvir. ' 
39, 40 Slattt'plcih. 
E Niemanit, w, 'iv, s J 
M J,ö^‘ ."0 1 
•iJ E tschtrrmeici, if„ I 
-r-replow. W., ä^mer. 
“<r Piüviiizür. -> 
Graiiateiistr. 
-<r Pr^vinz'lr. -> 
1 geh. z. l'rüuiim'ir. }’) 
2 E Heiirichsctt, B. ^w. j 
E Rönne, H., ^-iv, 
Schlosserei. 
3 E Mull), F, Rainer. 
Haack, R., iDirtiec 
4 E Blisse, F., •Viinbelsm 
Behnisdi. H., äVcdiairk.l 
Rcichcnbirii, lf., Aaluf.:rl 
Schinn,oisier. ^ T 
S(c»!kc,B.<MLHV’ihul'tni 
Werner, P. ». N. :'Vaurc| 
5 E Nierle, (5.. liuKt'.liiii 
Wtecheil, 3v.ilü'icl 
GEyiöiictmmtuV.hiimvmaitl 
Maschinen siü'il. vSel 
litt.) I 
V. Siesert. ililclallari 
7 E Herlituv 's, Kimu. f 
Frielie. 91., '.Vuni:vj. 
8 E 2k'hm, 15. SmUcr. 
9 E Miuiblvdi, C.. Zrdilj 
!)a E Wertet, ‘)i. O.ntiVtöl 
10 E Lemke, Zb, Tt.'rilvil 
Wocuc, ISondUoi. 
Konter, H., liv 
Tippen. 91., 2,1)1 (Mivr. 
11 E Stiincidci, Jl. 5dj;i 
bermür. i 
Glas, 0, Zwa. , 
11,1 E tonnst', 
Bölil, 2t1., 'Jiniim. 
2^ndat, v - inVilei. 
(Haute. V., üt’iu 
12 E ^ieu<\ 2jj . NfnlierJ 
ti£l)stilotlcubii i 1 
V. Hctnnaiui, 'Jl. Z'ietil 
{*•., (fu-UM I 
Hcmimnn, 
Woche ufii. Mui'oui, ' 
2V w. 
13 EHünitsc,.ü. 2d liirfill 
mstr. | 
14 E 2)ö!iling. C, 'S| 
('Berlin.) I 
V. Hal). T. 
-;ahu. F., Ii’V’ci. j 
15 E. Bns;e, it*. 'Ami 
C'jiill, F., B.nnnl'. 
Hrbrl V., Viinhfl-::)!. I 
Krumbiigel, ^, 5i1m« 
mslr. L 
10 E Radlke. (i.. 5dimi| 
Pnpc, 91.. ^flilt'Ufr 
17 E'Beis;e. h>, ülrbetlfl 
äkierdborf, tf.. UiitKliI 
18 E9lndcrssol!ii''ch..' 
9Jorbt'iilii:. *> j 
Baustellen. 
Provlii'i'U *>-| 
Grosikvpfsti. 
2Wilmctin'. 
(Unbebaut) 
Grüner 
Pipuinvu'. 
I. 2 Bauslellei! 
E Martin, li, t'ml 
(Haitiottciür. ^1) j 
3 Baustelle. , L 
4 E Winter, (f., G'il11! 
fabrk. n- 
E Atodrow, M.. i'« 
mstr. 
Hensdi, 9t.. 'Tnvd-LQI 
HornoniiL ~ 
Liebelt. (5. Rainer, s 
NÖliring. W., V.'uiifil 
Rackwitz. 2iv, 
6 E v. Mlcr, ,v- 1 
Rath a. D. 
St. Ioseplic-licul^. , 
Asyl f.tmtmtl. fijtl ' 
gcf. der sotftoL 
meiiidc. 
7 Baustelle. 
E BM. §. f1 
mslr. (Bcilui.) 
Baustelle. 
.^ainclcsir. 
9 Bausiclle. ,- 
E Langer, 9l. Mf 
(Provirizsir. M 
10 EBötteuimmi, - 
isl H'olil < 
•nur. (2tci 
V mvui, 9L, 
Ä'fcfVit, P.. 
ghnciiV'f, C 
\i i;i Fäustel 
i .fiiiniDtler 
jj £ siomet. 
i 0r»djfe, C., 
Vllll 
15 £ 2.1irvdci 
Vi'iccild), B 
£,1it!c^ci, P 
■ BE^iiichfnv1 
tiftr. 
Spiif, Zu 
lv £ irdndflC, 
fit ’Sciyntoi 
jpdilmiiiin, L 
I 18 § muckse. 
£ '»»zfiifpncv, 
mjtr. (,>a'ül 
<- Öföi*fi 
| fl-3) Aaustcl 
Nesiden 
I !l -42 2'anslell 
| M uelsch.TH 
infiv, 
Wfrl, ('J.. ffj 
63te, 91., Ha 
U irfi, F. (s 
9t.. 
Üumn, C., F 
Sibal, i)L, 1 
ElflilnMuind, (3 
| jttwüen. 
E. i'frliitcr.C 
bc>. i Berlin 
I teilen. 
E Ar 
ii{!lfvi(r, 01 
I ftinnciei. 
| hiidlni. 
Eiküa'iifluö, 
^liquid'. (! 
•<- üpeiiffcin 
IltiMi'ir. 
i'ioüi»3 
Hiniptj 
<- ^cfi^cnjji 
f A.HH'iisjaqcn 
Ilm-nU ii-cht. 
!E il’m/liT, of„ 
iEblut, ,1- 7 
Kv.tu.-V, 25i 
l^^iiufviu, (5)., 
(ühuJyitc/ifn 
C., 
|H Nuficllen. 
■ f^iiliu.) 
I* E- 'liechenl 
/seniler. (Bcr 
H., 
HU Dre 
r;1f- h. Pen 
^uliiliti, (f, A[] 
i1, k. Hans, 
IT., ®5f 
, ? ;I" -Woflffi 
E. S'erJi 
Kaufe kein Bett ohne Jfisestplml&l&ßiiilioldss Patent JME&tTB>tzf}iil 
■ y^Heieibcj. ( 
riina, C., 
+ §lt'qeweg. 
i' xh-ufeb 
L Vi|f»ei, o vt 
6te 
^ itir 
piiisfboi,] oq 
ckxV] 
■Mfr.ü“., St 
stelle. 
\Mlun‘ V/ 
\M^ A-, K« 
K Drl 
Mut; 
^ », JHeii 
L}'Ll. Milch, 
* S 
C^umebe. 
Ä^,,u 
I Sf1«1?, (ii. N 
91., 
1  -j.m
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.