Path:
Periodical volume V. Vororte 16. Reinickendorf

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Reinickcndorf 
— 155 — 
Reinickerrdorf 
Theil V. 
asm. 
steinsc^ 
„Spiel 
Siculicv. 
5fi5toiÄ7 
l äeirnil>c, R„ 
iKfSpcnAftr. 3^ 
oEtiiwU'-. ■' 
miii- „ „ 
Sräjtr, 2., 23m. 
Äff, L. Bnfmfjr. 
»iiibcmcr, Buchdr 
i;a ’ilaiislrllcu.. 
I giilmcr, 3t., flfin. 
• (Sirlin.) 
liE,(1lroümaim,D.l 
urihl. 
is girlen (icfj. J. 18. 
m-ö jlimilellcn. 
4-eats"'liitr. 
t„fo ». 'Sniitvlfliirmä. 
I Wcmcinbc Steimlen. 
«E ilmmk, 9i-. Kf>». 
{Jlcpiicmitr. 31.) 
etnubl, G., Chemik. 
B l Sinter, D„ Landw 
Mfluliev, K-. Ww. 
irtiiiifi, St., y<t«Hmcr. 
11E. l'lüitlljtr, M.. Ww 
!,, 5 »ramm, S„ Sln. 
»ECte, 15., Stcnticr. 
« l Cd)i, e., Rentier, 
(Sr. 32.) • ■ 
$itlt, W., Tischler. 
Iiiltiilioff, W., HandlSm. 
llliiil, U, Fabrkarb. 
fjuiiriltn. 
4. SkI. Sommcrftr. -> 
Ailtonicustr. 
4- Lcharuweberftr. -> 
|E. SSocioitifl, L-, Gast' 
Birlliiu. (Eichborn- 
jlt W.) 
Mim krji, 91., Ww. 
.immun», (8.. Malcrnistr. 
jpMp, *!., 33icgcmfk. 
Ij s?»»jifHcn. 
E Siiaö, I, 
iStolin.) 
13 Staustellen. 
Ifjuiitllc. 
E. fti4 I., Stcnticr. 
iSttlm) 
Sachholdcrstr. ->- 
i-9 Sauiielltn. 
B E iirible, .{1., Schlosser 
Ailm.) 
jjirinmii«, Invalide. 
11—U llain'icllcn. 
Eid|illiau,i'l.,ä3cljctin[tr. 
l!li. 1.7.) 
11-16 SaiiilcKcn. 
E('iiii,y.,Äfm.(Scv[ii!.)j 
<- üiiiiuitc Siicloria. 
iuicc. 
E-19 ilaiiilcllcn. 
EpilMmnM, 3i., Sigen-j 
1I111111 ('Jluftiiftc iUicIo 
m 8111« 57.) 
JE J((liaiit,|y.,Schraiciic=| 
mir. 
Silier, (£, ö)cf. Wuffcfl. 
S E'lnfnf, .(1., 2iStbtriiiflr 
1 *iMtr, >1, Siauwr. 
ptoitiif. 
| E Wniidjc, !U., Kfm. 
Iftilm j 
Stantllc. 
E&ilrt, 51., S'diaiitw. 
Il'iililuninlv. (i‘j.) 
E Sdifcrt, (?., Ban- 
«tilmitlim. 
toulf, Jl„ Wir,u irr. 
“Uimcrr, I., Heizer. 
I5»l:i, y, 2kichl).ilt. 
Rkiiifiir. 
itlMlil.i, H., Handelsm. 
Ijil fVJ I 
"E_ijeininhi, 31., Kfm. 
liiMub ucir Weg 4.) 
‘Nl'mi, Hfut. 
fl'k’t, :1t, SJramt. 
jJuiitllc. 
ffiWIClIt. 
Munle. Ml., Stcnticr. 
*!'i") 
‘-.-initiier, Gärtner, 
iwiiimn. 33. 34.) 
t- l'ntni[lr..->- 
f,"'1' i'iiiiirrilrii. 
|t smnciioit, 81., fflfm. 
1 Aluu 
y,lllra, iLGigentpm. 
91., fifni.: 
1 zaiiitlloii, 
ISirlm.) 
111 Stilln, A., Bäcker. 
H'aliu.) 
51., Ww. 
i1.11' >, Üloljtlcii. 
r*»:ii, st., Schmied 
if**Ict. V., Rmmcr. 
&31 • Schlosser. 
f,1; 1'auiitJlni. 
f«lonmii, S„ Eiaeii- 
jj*1'«- iDcilin.) 
49-51 jjaitiltllcii. 
E Harlleib, H., Stcnticr. 
(Gljtilotlrnbfl.) 
52 E. Klein, I, Eigciühüm 
(Berlin.) 
V. Säidjmaiin, W., Arbeit. 
Bcier, St., Aufsei,. 
Bendekat, 33., Schlosser. 
Dürbaui», 51., Sdjlosscr. 
Guhtlc, H., HandelSin. 
Lcrge, 31., Former. 
Meiitzcl, L, Slpolljtfcr. 
Picht,, E., Baibier. 
Angnsle Victoria- 
Allee. 
53 Samlttte. 
54 E. Pieckenhageil, F., Slfm, 
(Berlin.) 
V. Schüler, St., Ww. 
Krämer, H., Ges. Ausseh. 
Potarzljcki, P., Gärtner. 
Schüler, O., Sattler. 
Trieblcr, 6)., G,s. Ausich 
55 E. Waqner, (£., Maurer. 
Schab, H., iiäsesbrk. 
56.57 E Richter, F., Bäcker- 
mstr. (Berlin.) 
V. SSciijcr, 91., Arbeiter. 
Vessel, F., Fabrtarb. 
flöbler, I., Schlosser, 
iliüflcr, W„ F.ibrtarb. 
Schmcnlel, !>!,, Sdjmicb. 
58 E üarsch, F., Brunnen. 
banmstr. 
äldircnlt, H., Gef.Aufsch. 
58a Banstelle. 
Wachholdersir. -> 
58b. 58c Baustellen. 
59 E Mmicheiihage», Sl., 
■ teifif iilljüm. 
Gicbelhause», K., Ges. 
Anssih. ' 
Kliut, J„ Sd|inic6. 
E^miedecke, 46., Pen< 
Tionair. 
— Ä„ Colonialwihdlrin 
CO E Müiichenliagcn, E., 
Straücnb.Waaeusiihr. 
KariuS, A„ Ges. Ansseh. 
ßl E Schnlze, A., Zimmer¬ 
polier. 
Kotlle, Gef. S(nficl). 
Otte.F., Zahtmjtr. Äspir. 
02—66 «islirt nicht. 
67 E Echilhan^M., Webn 
uislr. 
Franzlowiak, A„ Beami. 
Schulz, (£., Tischler. 
68 E Schneider, 31., Eigen¬ 
thum. 
MülU, P.. Balinbeaint. 
Sander, Si!., Fuhrh. 
-<r Scharuweberstr. ->• 
Auguste Bictoria- 
Allcc. 
■<- Wcrlii'cvttr. -> 
1. 2 flcli. 5. iliertiiiasti'. 40. 
3 Baustelle. 
4 E. Groth, St.. Gignrmi= 
fbrf. (ticrtiii.) 
ftirichmif,-®.; Schmelzer. 
5 criftirt nicht. 
ti E Rä»ii,aiiu,H.,Klcmpner- 
nlslr. T. 
V. Wrber, 31., pens.Eisenb. 
Beauit. 
Sander, Sanit. 
Sergeant. 
7 E Äulile, F., Schlaffer, 
lkndom, I., ^nbt.'ji'l). 
Gnlschow, &>., rtntscher. 
üicbjcit, 3t., Fabllarb. 
Sllciu6, H., Fabrtarb. 
Stamann, H., Kutscher. 
6 E Bnlift, 3., HandclSm. 
Henichel, 91., Maurer. 
Sriicidrr, 81., Frau. 
0 E Malaika, 31., Bm. 
Malaita, R., Former. 
10 E Märte», !)t., Fuhrh. 
11 E Tejchuer, 31., Sltllm. 
'2E.tllo|r,31.,(ji«ciill)simriii. 
Scholz, 15., Manrer. 
13 E Schwabe, W., Eigen¬ 
thum. 
Siewert, 9(„ Ww. 
14—26 Baustelle». 
Segeuökirdie. ->■ 
Hechelstr. 
27-32 Bauslellcu. 
E viaarz, W., Gaslw. 
(Berlinerstr. 70.) 
33 Banslelle. 
E Krüger, L., Baumslr. 
iBcrlin.) 
34—51 Bmifltllcii. 
E Gaarz, W, Gastw. 
(Berlinerstr. 70) 
52 E Blüiuke, 48., Zhiimctni. 
Rielschke, M., Maler. 
53 EPawlows.i, S8, 3311). 
Heinrich. L, Bädermjlr. 
54 E Thomas, W„ Gaslw. 
Ernicke, H., Kellner. 
Herzberg, t£., Fabrtarb. 
Höhne, F., Fabrkarb... 
Liebelt, SS., Fabrkarb. 
Stücke, L„ Banarb. 
Bischer, S)„ Schlosser. 
Cichbornstr. ->' 
3B aeh- 3. Cichbornstr. 73. 
56 E Gowiljke, O., Schmiede- 
instr. 
57 EHitdebrandt.V., Eigen¬ 
thum. 
58 Banslelle. 
E Hildebrandt,V., Eigen 
thüm. (Sir. 57.) 
Slntonienstr. 
59 E Völker, M., Kasernen- 
hjürt. (Berlin.) 
V. Brachlow, I., Maurer. 
Schliebener, H., Maler. 
60 E Stenkani, I., Eigeu- 
tliünierin. . 
61 E Witzig, Sl., Eigeu- 
thüm. 
62—64 E Sauffärtb, I.. 
Ww." 
Richter, S3., Gärtuer. 
Ktixslr. -> 
65—69 Baustelle». 
70 Baustelle. 
E Wendel, Eigenthüm. 
(Berlin.) 
Slntonienstr. 
71 E Köhler, Ch.^ >Ww. 
Köhler, C1., Sd)loffer. 
72. 73 itiiliiitclle». 
Eichborujlr. ->■ ' 
74 'Äaustelle. 
75EFlngowSki,H.,E!se»hdl. 
76—94 Banstellen. 
95 E Hnwe, I., GerichtS- 
Assist. 
Hohn, O., Lehrer. 
96. 97 Banstellen. 
Schillingsir. 
98—101 Baustellen. 
Hechelstr. 
102-112 Banstellen. 
113 E Tochow, P., Buch- 
drnder. (Siirdvrf.) 
E Hciijdjcl, 31., Fuhrh. 
Ui»mermann,H.,K»lid!ir. 
114 E (Vcmcintc Rciuickcn- 
dors. 
2. Gemeindeschnle. 
Proy, (£., Schuldie». 
115 llniistclle. 
EGemeiiideReinickeudors. 
116-119 Baustellen. 
E Reichste!», Schlächter» 
mstr. (Berlin.) 
120. 121 E üiosetti, $)., . 
Colouialwrhdli!. 
122 E Leede, G., Sierlinflr. 
E:>>!aleika,6!.,Drchermslr. 
Briissow, W., Sd)tosser. 
Fiedler, I., Fabrkarb. 
Kiisner, (£., Fabrkarb. 
Peter, 3(., Giesier. 
Sciscrt, (£., Fablkarb. 
12.3 Baustelle. 
124. 12.i Baustelle». 
E Weber, (#., 'jSiliisjbtriii. 
(Berlinerstr. 41.) 
■<- Berlinerstr. ->• 
Bcnkcstr. 
Provinzstr. 
(Unbebaut.) 
Berlinerstr. 
-4- Scharnwebelsti. -> 
1 E Schre,unter, I., Eigen- 
thümeriu. 
Ast, C., Privatiere. 
Decker, H., Fr,»t. 
?!ürnbcrger, 2., Lehrerin. 
— (£., Telephonistiu. 
2 E Baesd)ke, !>!.. Gastw. 
Bandekow, E., Fuhrh. 
Nicke, P.. Klempner. 
Unasch, I., Ww. 
2n E Danve, Geschw., 
2bE^d)illiiig! P„ Privatier. 
Hering, I., Eigarreusbrl. 
Janen, H., Blittueuhdl. 
Kekkow, W., Frnu. 
Köhler, F., Btersahr. 
MoUIowsti,H„ Metallarb. 
Schilling, E., Bauuutcr- 
nchm. 
2c E Weber, K., Frau. 
(Berlin.) 
V. .ttiilitfr, 33., Handelsur. 
Iohau'nng, 91., liichlct. 
Letoen.iageu, 31., Stcllut. 
2c Pouuier,31.,Buchdruckerei 
fies. 
Sicwcrt, W., Zimmern,. 
3 E öiürner, l£„ Sientier. 
(Berlin.) 
[yöriter, M., Ww. 
Eternit«, 33., Edjiiljmmstr. 
Wcinert, 3t.. Fabrlarb. 
3a erislirt nicht. 
3b E Bccrmann, H., Asm. 
(Berlin.) 
. Gosche, I., ®t'nt. 
Grohs, St., Kernni. 
Höhne, E., Eisendreh. 
Sliilifnfl, H.,- Dachdeckmstr. 
Obbarius, $?., Fuhrh. 
Friedrich Karlstr. 
3c E Geduld, W., Sientier. 
Silier, O., Bahnbeamt. 
älerfliimmi, (£., Latcrucn- 
3lii;fiiib. 
Brose, F., Goldarb. 
Friedrich, £>., Maschinist. 
Helmiiig, E., uro. Dr. 
Krüger, O., Schnhm. 
Sd>»i!cder, Sl., Lehrerin. 
Zeideiizahl, F., Werkzeug- 
schlots. 
Vanstellen. 
•<- Grokkopfstr. ->• 
Baustelle». 
E Haserstroh, Ww. (Ber¬ 
lin.) 
3(1 E Gregor, N., Schuhm. 
mstr. 
Enget, F., Malermstr.- 
Härter.'E.', Werk^engm. 
Ha», Slmjiciib. Sän« 
•geilt« lir. 
Hattwig,(!.,3>ackwrhdlr!u. 
Üopp, F., Pensiouair. 
Kridde, 31., Schlosser. 
Küster,B.,Magistr.Beaml. 
S>!aasl, .6., Kim. 
Michel, ,y., Gclligitß. 
Baustelle». 
E Grotzkops, E„ Veueru 
autSbes.(Hauptstr.36.37.) 
3o E iltiijarrtli-Mcmcintic. 
V. lölti«; 61., Eolonial» 
wrhdlrin. 
4 E M:if|d)tc,(l)., Butterhdl. 
4a E Schtstinm, H., Solo- 
nialwihdlg. 
5 E Grojselsiuger,G., Tisch. 
Icrmitt. 
Lauge, 31., Bauarb. 
6 E Schmidt, F., Sientier. 
(Wiuterslr. 26.) 
V. Tahms. Eh., F»l»h. 
7 E üu'r,Sl.,Sim:toi,.(OM- 
uienluirg.) 
V. Schöuebeck, 31., Krah»- 
fülir. . 
Htramimt, W., Invalide. 
Schmidt, 91., Tischler. 
Echwerk, G., Heizer. . 
7a E Wer, 81., Dirertor. 
(Oranicnbnra.) 
V. Schönebeck, 91., Krahn- 
füljr. (Sir. 7.) 
Hoffiua»», O., Fabikarb. 
Leonhardt, P., Kessel¬ 
schmied. 
7b Kirchhof d. Siazarelh- 
Gemeinde. 
Wuskow, E.,i>'irchh.Slusseh. 
8 Begräbuisipla» D. St. 
HcdtvigM'che» - Ge¬ 
meinde. 
9 E St. HedwigS-Kirchen- 
gemeinde. 
V. Arendt, F., Todten» 
gröber. 
10 geh. z. Sir. 8. 
-4- Hninboldtstr. 
11 E^ Muster, E., GaNw.7. 
6Irassow, F., Haudelsm. 
Lemke, 31., itutidjer. 
Steinte, F., Zimmerni. 
3r>e»cl, 91., Manier. 
12 E Hoffmaini, St., Fnhrm. 
13 E Balz, (?., Maurer. 
Garusch, W., Schmied. 
Heuschle, M., Srijmied. 
Schnitz, 91., Fabrlarb. 
14 E Hehl, F., Ksm. 
Schulze, L., Ksm. 
14it E itrultl, R.. Fuhrtn. 
Krehain, W., Fuhrm. 
itciilil, W., Fuhr»,. 
15 E Wusch, F., Gastw. 
(Berlin.) 
V lUilte, G., Schmied. 
a'tanicr,3.,0b. Schweizer. 
16 E Bock'sche Erbe». 
Hesse, F., Gastw. 
Stotte, W„ Seisensbrk. 
16a Baustelle. 
E Placlkc, H„ Schlächler- 
mftr. ('Berlin.) 
17 E. Htilcimiiui, R.,Zc!tgS. 
Sprdit. ' 
Filial-Ervcdiliou d.„Beil. 
Lokal Sliijcigrr". 
17 Balzer, B., Gastwirthin. 
Jakob, F.. Zeitungsfrau. 
17a Baustelle. 
EHeilenian», ZtgL. Sped. 
(3h\ 17.) 
13 E Lauterbach, M., Ww. 
(Scharnweberslr. 10l:.) 
V.. Lödtke, Oi„ Wächter, 
itloft; P.,' Heizer. 
Köpke, W., Bäcker. 
Schöuselder.H., lUicfträj. 
Strgiiiäki, St., Bäcker. 
19 E Stöbet, (£., Kfm.. 
(Siixdorf.) 
V. Szyinauska, M., Ww. 
Baustellen. 
Psahlerslr. -> 
Bausteileu. 
■<- Scheffelstr. ->■ 
Baustellen. 
Schulenburgstr. 
Baustellen. 
Kuhustr. -> 
Bansteltru. 
■<r Tcgelcr Weg. 
Banstelle. 
25 E Krnpski, I., Tischler 
mstr. 
Denecke, 91., uro. Dr. 
Macholla, H., Krantenw 
Siewald, 3., Kfm. 
26. 26a Baustellen. 
E Lanterbach. E.. Kfm. 
(Scharnwebcrstr. 106.) 
27 E fflbrib, G., Eisenb. 
Beamt. (Grfiicr.) 
Sötte, 91., L>äsd)efbrk. 
28 E Krupski, I., Tischler- 
mstr. (Sir. 25.) 
Bayer, H„ Krankenwärt. 
Wagner, äl£., Bahuwärt. 
Evemmener Bahn. -> 
-<-GemarknngDalldors.->- 
Sing. z. Bahnhof DaUdo.rf. 
28a Baustelle. 
211 E fflolli.’i, 22., ßlafliti. 
30 E Talicke, 31., Fuhrh. 
(Berlin.) 
Hochsdiild, St., Wärter. 
Minztaff, St., 9lml6bini. 
Sieginnnd, E., Heizer. 
Baustellen. 
Waldstr. -> 
Baustellen. 
33 E Ehrhardt, 9(„ Fabrk. 
(WilinerSdors.I 
E Seidel, Üli., Ww. 
(Berlin.) . 
V. Schlichtiug, I., Ober- 
.mstr. T. 
Basti»e,O.Maschiuemustr. 
Erstamji, (£., Portier. 
Hartwig, (£., Heijtr. 
Mcssiugwerk Stmiiifcn. 
dors, 31. Seidel. T. 
PcriS, O., Ksm. 
Thiele, E., Wcrtuistr. 
Wittig, E., 31ufseh. 
14 Banttelle. 
35 E Bock'sche Erben. 
V. Bock, 91., Ww. 
9lntoiii, W.. Landw. T. 
Boesenberg, H., Casino- 
dien. 
Doeliug, F., Kutscher. 
Koblenz, F., Fciicuccrt. 
Krast, H., Sro|d)(. Kutsch. 
Lipta, 91., Kutscher. 
Lpitz, (£., Bäckennslr. 
Setilatsdjerf, I., Sdjlädj 
termjtr. T. 
Wnüralt, E., Kutscher. 
30 Baustelle. 
E Lauterbach, E., Kfm. 
(Scharuwebcrstr. 106.) 
>!7 E Sauer, 10., Slcuticrt, 
(Franz. Buchholz.) 
Äaiilitf, l>(„ Gärtner. 
38 E Bettle,81., Eigenthüm. 
(Berlin.) 
V. Schmidt, 91., Arbeit. 
(Sir. 39.) 
43 Garten gell. z. Sir. 42. 
44 E Ganschom'slbe Erben. 
V. Schmidt, (5-., Scrwolt. 
Blatt, F„ Handelsm. 
15 tiimiiclle. 
E Ganschow'sche Erben. 
46 E Müller, ffi., Sientier. 
(Schaniweberstr. 110.) 
Böhuke, 3„ ä'imirct ■ 
Rabe, E., i'inlcr. 
Sd)«>ow, st'., Hiuibelrin. 
Simmtfoiiisfi), R., stiirf). 
' hosiaib. 
47 E La Gra»ge,L., Priva¬ 
tier. 
Vogel, Pauliue, Fuhr 
gesch. 
48 E'stiel,"9t., stäfehdlg. 
Paman», G., Siaurer. 
Siosenkrauz, 9i„ Barbier! 
— L., Fiiseurin. 
49 E Meyer, Jv„ Slrbciler. 
Sdjcrtf, H., 33tu. 
50. 51 E Lt>aiiichänser,Tl)., 
Lehrer. 
Dobratz, Slnfscher. 
Kos,. G., Fabrlarb. 
52 E Stichler, £., Gastw. 
Schramut, O.. Fabrlarb. 
Umlauf, 91., Haudelsm. 
53 E (ürniiehnni), G„ Zim 
Hierin. (Berliii.) 
V.  Star.mil»,  33., Arbeit. 
54 E Richter, M., Schmiede. 
liiftr. 
Stange, £., Malen»str. 
Stiihleinmer, (£., Stcllm- 
milr. 
55 E Mchucrt, M., Kfm. 
Blütchcn, W.. Lehrer. 
Hülsekopf, A., Schiffer, 
itroif, 31., Slnljctin. 
Millelstras), (£., Ingen. 
Mo»s(', P., Dreher. 
Schulz. Ww. 
Ijic, Art. 
56 E stitvert, I., Beamt. 
Adler, 33,, Gastw. 
Freidank, P., Maurer. 
Sniile, G., Würtiier. 
57 E Schmidt, 6., Ingen. 
(Schariiwebeistr. 15n.) 
Boiseck, 31., Schmelzer. 
GiaSberg, F., Metatlhdlg. 
Nirnschüh, 9l., Kutscher. 
Vdltuiar, F., Schmelzer. 
58 EKiewitz, 2., HandelSui. 
Hcuinaiiii, F., Kupser- 
schuiied. 
59 E Herein d. Bert. 8lrb. 
üoloiiit. 
V. Barlsch, 3!., Ha»?vater. 
Döiffler, 6., Pastor. 
60—115 Baustelle». 
60 E Kottschalk, 3i>., Böcker- 
nistr. 
07 E Baudte, M., Eigen¬ 
thum. 
Hcliubold, B., Ww. 
68 E fvelljiii, 31., Stfiit- 
diuckeikibes. 
69 ELepi'chicS.W., Rentiere. 
Chartach, H., Schtosser- 
tnstr. 
70 E Gaarz, Luise, ßlaslw. 
Hchdcr, W.,' Bierfahr. 
Mnrlisteiii, F.. Mal. 3icm. 
iVicier, R., Schlosser. 
SJlöbiiä, H., ■Sattler. 
Schainwcbcchr. -> 
SHIcnliiirg, P., piiljrlj. 
. £ ... - - - - 
39 E. Bellte,81., Eigenthüm. 
(Berlin.) 
V, Schmidt, N., Arbeit. 
Barh, L., Schmiedemstr. 
Brnchniann, W., Holz- 
Sch/lling, SB., Forinir. 
40 E Günther, St., Gastw. 
(Berlin.) 
Krüger, Eh., Milchkühler. 
Auguste Victoria- 
Allee. -> 
41 E Weber,A„Wildhdlrin. 
42 E K'tnge, 3t., Gastw. T. 
Adam. 91., Milchddl. ' 
Vnchholz, I., Heizer. 
Junker, O„ Fabrlarb. 
— 91., Schlosser. 
Schmidt, H., Kutscher. 
Selig, (£., Fabrkarb. 
Birkcustr. 
Segmskirchstr. 
—1 Staustellen. 
E Wischer, W., Schmied. 
(l£id)l)omstr. 20.) 
5 E Hahinann. 91., Maurer. 
Bausche, P„ Fabrkaib. 
Flcget, P., Fabrkarb. 
Jgmralh, C., Fabrkarb. 
6 Baustelle. 
E Fiedler, H„ Fabrk. 
(SSirtcnltr. 13.) 
7 E Müller, £>., Eigenlhütn. 
E Dominik, 81., Fabrk. 
(Berlin.) 
Mim, Q, Schreiber. 
Pfeiffer, 3)1., Ww. 
btaiigc, F., Bcamt. 
Humannstr. ->■ 
9 Baustelle. 
10 E Sauber, P., Schlosser. 
11. 12 gel). z. 13. 
13 E Fiedler, H„ Fabrk. 
14 E Schittll’fchc Erben.' 
V. Brann.A., Tischlermstr. 
(Berliii.) 
Vraun, I., Privatier. 
15 E Greulich, SB., Kupfer¬ 
schmied. 
Plalh, L., Privatier. 
16 geh. j. (fichbornftr. 33. 
Eichbornslr. ->■ 
16a geh. 5. Cichbornstr. 56a. 
17 Baustelle. 
E Maas,. Th. Kfm. 
(Berlin.) 
18 E Kniipel, 91., Gas- ic 
Aul. . 
Sd|iiii$,'H., Bahnbeamt. 
19 Banstkllc. 
E Fiedler, H., Fabrk. 
. (Nr. 13.) 
19a Baustelle. 
E Köhler, E., Maler- 
mftr. (Berlin.) 
Sliiloiiiciislr. 
20 E Matz, H., Manrerpol 
Degen, E., Hobler. 
Söring, G., Fabrkarb. 
Kienappel, 91., Kcsicl- 
schmied. 
Lau, W., Steinträg. 
21 E Holtiimnn, (£., 
Schmied. 
Woltt, E., Seideuweb. 
22 E Engel Ic, H., Zimuier- 
iiistr. (Itgel.) 
Gemeiiideschulc. 
Stichler, G.. SdjnlMcn. 
23 -25 Baustelleii. 
E Samelson, 91., Kfm. 
(äfcrlin.) • 
Eichbornsir. ->• 
26—28 Baustellen. 
29 E Schreiber, F., Fuhrh. 
Langer, 91., Schloflcr. 
30 E Prange, I., Com- 
niissionair. 
Busck), G., Schuhn,. 
Hanfe, St., Post-Schaff,1. 
a. D. ■: 
Hammer, I., Maurer. 
31 Fabrikgebäude. 1 
E Guireiuaud, R., Fabrk- 
bes. (Berlin.) 
Dahleuburg, H., Portier, 
tbnimnanti, St.H., Kupfer- 
wrfbrk T. 
32 E Krüger, H., Dreher. 
Gericke, E., Sdiloffcr. 
Schiberowöti, D., Bäcker. 
Bey, 33., Tisdiler. 
Sollte, H„ Sd)'.ihm. 
32u Banstelle. 
33 E Gen, 81„ Schneider« 
mstr. (Berlin.) 
-<r Hnniaiinslr. -> 
34ECi)dwolf, I., Schlosser.' 
Dagiuiiuö, H., Schneider. 
Prange, 91., Schmiedemstr. 
35 E Wiese, E., pens. Bcamt. 
Banstellen. 
-<r SegcnSkitchstr. 
Blankcstr. 
-<r Schaniweberstr. 
1 E Modisch, 23., Produc!» 
hdlg. 
Slbendrolh, P., Droschk. 
. Kulsd). 
Pidde, 91., Kranken¬ 
pflegerin. 
2 E ^cnuert, C.,Kapcllmslr. 
E ilrtM F'.. Lb. Post- 
illfift. * 
4 E Schlcsingcr, M-, Sciscn- 
hdlg. 
5—7 Bonttcllcn. 
E .Grosikops, (£., Guts« 
bcs. (Hauplstr. 36. 37.) 
8 E Gros-tops, <£, Oiiitibci. 
■ (Hanptstr. 36. 37.) 
V. Barth, 91., Fuhrt), 
fl. 10 Baustellen. 
E tilroliti’pf, E., Gntibef. 
(Hanptstr. 311. 37.) 
11 Kirchhof d. DankeSkirchen- 
Geineinde. 
V. Mifchke, G., Kirchhofs- 
Verwalt. 
12 E Gemeinde Reinicken- 
dorf. 
V. Brandt, F., Grabdenk- 
matfbrk. 
-<r Sieuterstr. 
-<r Friedrich Karlstr. 
12a E Petrafch, 91., Rolke- 
reibef. (Sdjanitocbetftr. 
114.) 
V. Cggeit, H., Fuhrt). 
13EPetrasch,91.,MolkereIbef. 
(Schariiwebttstr. 114.) 
Bandikow, H., Fuhrh. 
Knaak, M., Ww. 
14 E Schiedlich, 91., Gärtuer. 
15 EHenschls.W.,Schlächter- 
mstr. (Sir. 16.) 
V. Reubeckcr, 91., Fuhrh. 
16 E.Heu[dikc,S8.,Sd)U(f|tec* 
mstr. 
Schainweberstr. -> 
Kauft Hüdehrand’s Schokolade, kauft Hildsbrand’s Kakao!
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.