Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Pankow 
147 
Pankow 
Theil.V, 
ivuk&i 
f*5ttri»m. A.. Schlou'er. 
Sm, 'JL Lehrer. 
c_ii ^anstellen. . 
I Jcadiim, G.. Rentier. 
lSiiiwin8lvtt.) • 
+ Lpandauerstr. ->■ 
t'austesrpii. 
’i >adiim, G.. Rentier. 
t^aidmannSlnst.) 
W EJioiWiiburf, 2-, Fuhrl 
hcrr. T. 
siuiislit, B., Fabi-karb. 
jBüllfr, 21.; Fuhrherr. 
$tli lirii. V., Sdjapncr. 
fctMev, ti., ©stftiu. 
5d;tifihcr, If)., Lehrer. 
Imroalsli, W.. Gärmcr. 
it-ü ^culstellen. 
I v SJafi. M.. Ob. Reg 
Math. lAns;erhalb.) 
L Lv.Losr, M., Ob. Reg. 
j M. (Ans;erhalb.) 
I v Knochenhaner. E., 
1 L'eucramtS-AW. a. D 
itMlaitffti. 37.) - 
xk!b.nu.4l.,Kgl.Bnd^alt. 
itiriiutuuf, A.. Schlosst r. 
üäiill'ic-r.A., pens. Steuer 
Äitfi. 
jl.n'mc, 53., Fabrkarb. 
jtrdl, 9.. Kutscher, 
llniiicv, .{*»., Äfm. 
Guttut*. H.. Fabrkarb. 
irtfliV W., Schlächternlstr. 
2,111)3, tL Fabrt.irb. , 
vuMvifl, H.. Privatier. . 
timrii, W., Anleger. 
Nceti\ \x. GoloiuteitfüOr 
I. SÄngn“, P'. Sdilosser. 
Srfpl', O.. Holzmaler. 
ItuHmcr, A., 5lfm. 
12i tWclle. 
. E. ii. Weit, M.» Ob. Reg. 
„ ilöil). (91ut;crtial6.) 
|$E u. Los;. M.. Ob. 
Stksi. Rath. (Archer- 
dnlb.) 
i Miiochcitsjaucr, E.. 
Llcnelamts-AW.a. D> 
(Solliuttslr. H7.) 
Pcycr. Schuhmmstr. 
6brl, (L Maurer, 
ßutlr, VI., Schornsteins 
ICj|. 
ßroiji'istim, M., Äfnt. 
(w*. W, Ob. Telegr. 
Willi. 
yamitnim, 25., Portier. 
mi W., Fabrkarb. 
jfilc C.. Beamr. 
Wodi, ti\, Domain enrath 
st 
j ftühn, W., .ttfnt. 
| ihiiit, f, Schmied. 
im\\, iH., Technik, 
j $n . ftabrfni'li. 
I Siiiiliuiv, W., Ju^en. 
I cüui'c. i\, Schloner. 
SiMwi, P., Kupier- 
J iditim*i\ 
ISi’iiiiiiclIe. 
[ i p. $ö\], M., Ob. Reg. 
Üflil). (Angerhalb.) . 
Silollaiilftr. ->• 
Hnrtwigstr. 
<- Isfiunlrcrfhr. 
jlJHdldi. 
lacllni 
| + ISüüsllierflr. 
Heynstr. 
<• illoiaftr. ->• 
J'2 iiitintrllcii. 
iMfR fr, Fabrk. 
| ik k i 
I«^ttbrkbes.sNr.8.) 
1». G, Fuhrh. 
ihiuitcUcif. 
>M.?>.Fabrt. sNr.tz.) 
lM.eLfm. (Berlin.) 
\)lm X, ilulfchcr. 
Il^k ACfm. 
■««'fwptici, H., Ww. 
I.. Bahn- 
tefMl), Ä.. ÖSrtfilV. . 
mw, Schaffner. 
F1”- X Pol. Wacht- 
1 »iir. o. 2* * 
l iidt. Assist, 
r v, £tciim. 
1#';^ 2ctiaffncr. 
I, Strahenb. 
|»pinic, Buchviiid. 
12 v.. ropscr. 
rSü^ 3* Bchn- 
£r Maler. 
^üdl.A.Handelsm. 
^ahnarb. 
7 Wrtln’r, O., Wflljtmvb. 
Heinemann, P.. Schlosser 
Jordan, F., Shiifibnitf. 
Iudeit. Bremser. 
Aliiljn, I.. Postl'eamt. 
Leimanu, S\„ Pactrustr. 
Lindemann, S., Weichen 
*' itetl. 
Psalil. A., Maurer. 
8 E Heyn, (y., ^-abrkbcs. 
Anerbach. (£., ^ugeu. 
Corbat. H., Ahmitmalcr. 
Lehmann.E.,Dl^Cbcmirer. 
Littmaitti. H.. 'Sagen 
mstr. 
9id)l)vm, föcfch., I. u. %. 
Lelireriu. 
Sainolewiv. 9i., Secr. 
9. Oa Bansiellen. 
E Heyu. fr, Fabrkbes 
m. #.) 
10—15 E Heyn & Co.. F., 
Sinsrlrohrsbrl. T. 
Iß Banstelle. 
E Heyn, F. FbrI. (Nr. 8.) 
Stetliner Bahn. 
17 Baustelle. 
EHei,u,Z.. Fabr. (Nr. 8.; 
18 E Heiml'rodt'schc Erben. 
Heimbrodt, P., Ww..Fuhr^ 
flesch. T. 
Waack. K.. Droschk. FnKrh 
19 E Bogtl, O., SVfm. (.Ber 
lin.) 
Barrel, ty., Musiker 
Güldenstein. A.. Maurer 
Haase, F., Schneider. 
He'.iu/ (i., .Usw: T. 
-Aovwich, A., Schlosser- 
iustr.. T. 
— & Co., Eiseuconstrtte> 
tion. 
Krentz, E., Stuckat. 
Krüger, A., Klempner. 
Müiiide, -N., Strasreub. 
Beamt. 
Pankow. O, Packer. 
Peeckel. E.. Bautischlerei. 
Pnttlitz, A„ Bahnbeamt. 
Sä'mallaudt. F., Droschk. 
Rutscher. 
Schumann.^.2^ahnbeamt> 
lichi*, W, Bahu^chasiu. 
Tschierschke, Cb.. Ww. 
Weigel. T.. Schlosser. 
20- 2ti Banstelleu. 
E Heyn. F., Fbrk. (Nr. 6.) 
21) Bauitelle. 
E Bölker, F., Rentier. 
(Berlin.) 
10 E Bölker. R., Rentier. 
V. LiozlowSki, Jy., Ber- 
walt. (Nr. AI.) 
Ehrig, M., Kful. 
Freitag. M., Loeouwtiv- 
lici*. 
Giese, R., Hilssbremjer. 
taak,' I., Schueldermstr. 
(niilalcl, P.. Diälar. 
Midlci), C., Bahnbealut 
Miers, 33., Bahnbeamt, 
Möesinang. I., Ksm. - 
Schmidel, W.. Schnhm. 
Wuls.'H., Loeomotivhüz. 
Zaddgch, ill., Brlestr. 
:il E Bölker.F.,Ncnlier.' 
(Berlin.) • • 
V. Kezlowöki. F.. Verwalt 
Elirich. A., L^echarük.' 
Günther,' Maner. 
Krause, I.. Bahnbeamt. 
Lange. T.. Stfin. 
Peters. H., Bohner.. 
ischrLder, A., Eisenb. 
Beamt. 
Sergel.W., Eisenb. Beamt. 
-Sontag, L., Tischler. 
32 geh. z. Fl)rastr. 24. 
e Florastr. -> 
Kaiser Fricdrichstr. 
Berliuerstr. ->■ 
1—9 Baustellen. 
E Jmmobilien-Verkehrs 
Bank. (Berlin.) 
Thnrinstr. -> 
10. 11 Banstellen. 
E Jmmobilien^ÄerkehrS- 
Bauk. (Berlin.) 
12EKrnger,A., Molkereibes. 
Birr. R., MetaUdreh. 
Klingenbera, H., Gastw.1'. 
13 E 2mmobllicn-Berkehrs- 
Baitf. (Berlin.) 
V.Bull.H.,Fran. (Nr. 16.) 
Dehne, L., Näherin. 
Friedrich. N., Maitrer. 
Heinemann, A., Schlosser. 
Oestreich, W., Schuhm. 
Rittmann, I., Tischler. 
Rohü'hl. A., Lackir.' 
Scherf, C., Kfm. 
Schmidt, A., Töpfer. 
SlawinSti, (£., Kutscher. ; 
Unterstem^ H., Lylogr. . 
14 Baustelle. 
E 2mmobilien»Derkehrs 
Bank. (Berlin.) 
. Behmenstr. -> 
15 E Lnbig, C., Maurer^ 
iustr. 
Behui. W.. Stellui. 
Bimmler, Schuhmmstr. 
• Boche. 2i\, Maurer. 
Brann, F., Teleyr. Aspir. 
-Dittmer. Ä..-Ti>chlerm>tr. 
Drölier, Ä., 'iimmerntstr. 
Gvrlikti. Tischler. 
Äussel, -v.. Gastw. 
Hasenstein. X, Klempner. 
Karge. F., iUimtrcr. 
Liubiiei, O.. Gürtler. 
Lnbig. W., Tischlennstr. 
Neese. O., Ma chinist. 
Nevband. G.. Maurer. 
Päyn'ck, X, Maurer. 
Schaeser, P.. Steindruck. 
Schlewilj. K., lisch fei* 
Schmidt. I.. Maurer. 
Schulz. H.. Stellm. 
Wende. W.. Tischler, 
^nromslli. 2()., Manier. 
10 E Jmmobilieu-Berkehrö 
Bank. (Berlin.) 
V. Bitlf, H.. Fran. 
Bull, A.,l^eli. Secr.a. D. 
Fischer, ft., Eiieudreher. 
— P.. Stein eu. 
(Traber. P.. Schriitsetz. 
Hartmaun, R.. Schuhm 
Hempel,' B., Poslpackmstr. 
a. D. 
Kadeschat. I.. Äeud'arui 
Krnger, E., Klempner. 
Meyer, C., Colouial- 
wrlrdlg. 
Pencter. C.. Kansm. 
Schmariow, P., Straßen 
balinführ. 
Simpke, E., Schnhmnrstr. 
Sommer, (£., Bnchdrnck. 
Stege, H.. 9iiichhuäd)t. 
Stolle. C.. Pidlioth.Dien 
Stoesling. Kfm. 
17 Baustelle. 
E Immobilien-Lerkehrs 
Bank. iBerlin.) 
Knrzestr. -> 
18 Baustelle. 
E Immobilieu-Verkehrs. 
Bank. (Berlin.) 
19 E Jmmobilieu-BerkehrS- 
Bank. (Berlin.) 
V.Bnll.H..Frau. (Nr. 16.) 
Berger. W.» Schneider. 
Debmel. G., Schrislsetz, 
Finke, W., Akte hes.er. 
Fischer. A., Steinsetz. 
.Vartel, I., Maurer. 
Iänecke^ G., Schriflsetz. 
Kolberg.K., Bremser a.D. 
Krawack. B.. Maler. 
Las;e. A., Post.Packmstr. 
a. D. 
Mai. R., Maurer. 
Müller, W., Wcichenstell. 
a. D. 
Ortulaun. L., Beatut. 
Radtoff,A..Biblioth.Dien. 
Ratsch, E.. Monteur. . 
Solasse, E., Zimmerm. 
20 Baustelle. 
E Jmmobilien-Berkehrs- 
Bank. (Berlin.) 
Neumanirstr. -> 
21—29 E. Berl. Erport^ 
brauerei Act. Ges. T. 
Bnssebanm. F., Brauerei 
Direct. T. 
— W., Braumstr. 
Kirsch, I., Juspect. 
Thalstr. -> 
30—37 Baustellen. 
E 2muio-ilieu-Berkehrs- 
Bank. (Berlin.) 
-<-PrettzlanerChattssce.->- 
38—44 Bausielleu. 
E Jmmobilien-VertehrS^ 
Bank. (Berlin.) 
45 E Jmmobi!ieti-Herkehrs> 
Bank. (Berlin.) 
V. Bnll,H.,Fran.(Nr.16.) 
Becker, W., Magaz.Berw. 
a. D. 
Vtehrke, Th., Zimmerm. 
Gericke, W., Zimmerm. 
Junge. .£>., Schaffner. 
Kiwltt, F., Billet-Schaffn 
Körner, R., Buchdruck. 
Kusche, H.. Zimmerm. 
LaoinSki, Ä., Schlosser. 
Menche. W., Sluckat. 
Petzold, A., Töpfer. 
Pohlmann, F., Drechsler. 
Porsch, G., Tischler. 
Roschr«?, K., ^lttimerin. 
RöSler, R., Klempner. 
Schulz, P., lifdjler. 
Schütt, H.. Bremser. 
Vermnm, Ä., Maurer. 
4üBielntädt. (5.. Bildhauer. 
Zeschke. st, Lithogr. 
40 Baustelle. 
E Jmmobilieu'Berkehrö> 
Bauk. (Berliis.) 
Thalstr. 
•17—52 Baustellen. 
E JimUflluIieii-BedchrSi 
• Bank. (Berlin.) 
53 E Immobilien Beriehrd 
Bank. (Berlin.) 
V. Bnll. H..Frau.(Nr.l«.) 
Audree. E.. Malermsrr. 
Bolhe. K.» Mediauik. 
Breslcr. K.. 'Sciriwnstcll 
Czeruohorötl), P.. Töpser. 
Fiuger, W., Buäibiud. 
Gerhardt. F.. Böttcher. 
Hagemauu. A.. Sdjlosscr. 
.^amann, O., Drechsler, 
.vnbner. B.. Möbelpol. 
juune, (ti., Schneider. 
Jurga. :U., Gastw. 
.SUutiiv. 9t., Stjm. 
.Krieg. H.. Manrer. 
Leiiruaun, L., peus. Fener- 
lvehrm. 
Leopold. F., S^hlsetz. 
Maibauer, J.,^attler. 
Milbratz. A.f Schlosser. 
Mittelstadt, (9.. Tisdiler. 
Plochadta, O., Masdiinen- 
mstr. 
Raffaelli. G., Putzer. 
Renter, R., Reisender. 
Rüdi-er. I..'Maler. 
Schoock, 3l., Sd,tosser. 
Scigalski, M., Conditor. 
Stoll. G., Stepper. 
Warner, öl., Mfller. 
-^endt, D.; Bierfahr. 
54 Banstelle. 
E Jmmobitien-Berkehls^ 
Bank. (Berlin.) 
Ncumauustr. -> 
55—57 Baustellen. 
E Ämmobilien-VerkehrS- 
Bauk. (Berlin.) 
58 6)emeindeschnlhaus. 
E Gemeinde Pankow. 
V. Böltzke. F., Gcm. Gart. 
59. 00 Banstelleu. 
E Jmmobilieu-Verkehrs- 
Bank. (Berlin.) 
Behnsenstr. -9 
01—6(1 Baustelleii. 
E Jmmobilien-Berkehrö- 
Bank. (Berlin.) 
Thnrinstr. ->• 
67 E Fromholtz, E..Tischlev 
mstr. (Nr. 70.) 
Bock, E.. Bndidrnck. 
Berger, P., Mechanik. 
Bräuier, E., Bahubeamt. 
Eaüpar, F., Orgelbauer, 
Göbler, O., Falnkarb. 
Gerimidl, O., Photogr. 
Atel. 
Giese, C„ Zimmerm. 
Hämmerling, C.. Maurer. 
Hein, )l., Diätar. 
.yeulel, Sl., Tischler, 
•uenuifl, .0),/Äepper. 
Horn. C.. Fobrkarb. 
Kade, H., Steinsey. 
Kellner. L., Cijrnhobler. 
Korkow, C, Gastw. 
LoHji, E., Fabrkarb. 
Laske, M.. Kellner. 
Leykum, P., Hutui. 
Maas;. A.. Maurer. 
Mmidic, F.. Studat. 
Ncifter, Th., Schmied. 
Schröder. E.. Stnckat. 
Schmnpelt, I., Frau. 
Schwarze, C., Baliubeamt. 
Siepert. H.. Tisdiler. 
Slotowski, C.. Fabrkarb. 
Wiczored. H., Pensionär. 
Wieuede, E., Badermstr. 
Wnsrmauu, H.. Schneider. 
08 E Fromholtz, E., Tisch- 
lermslr. (Nr. 70.) 
Albrecht, O., Kupfer¬ 
schmied. 
Barlebeu, E., Zimmerm. 
Blanrock, A.. Tischler. 
Böde, A., Zimmerm. 
Böthe, P., Fabrkanfseh. 
Bottroff, A., Pensionairin. 
Feist, A., Beamter. 
Feuerherd, F., Tischler. 
Furch, (9., Fuhrh. 
,pait(i, F., Hiiinitcrm. 
Heckmann. O., Töpfer. 
Heller, L., Hithit. 
Hofimann, M., Hand- 
schuhm. 
Klei|t, P., Töpser 
Knieser, I., Klempner. 
Koch, G., Maler. 
Krause. H., Stdhtcr. 
Löwe, R., Fabrkarb. 
Lnr, C., Bahnbeamt. 
Magister. L.. Steindruck. 
Meißner, W.. Fabrk. 
liS Miu er, A., Fabrkarb. 
Paschte, P.. Maler. 
PreUschad, M.. Schlosser 
Rute, G.. Fabrkarb. 
Schröder. I., Töpser. 
Sommelfeld. I., Pnr 
* tiewrhdl. 
Walter, R., Maler. 
Witte. Sdiuhunnstr. 
Zocher. D., Pserdeb. 
Bciuut. 
69 E Fromholtz. (5.,Tischler- 
mstr. (Nr. 70.) 
Bade, H.. Auschläg. 
Bartolomae. M.. Schmied 
Bauer. R.. Smtmpfiftuf, 
BorkowSki, A.. Tischler. 
Bruder, H.. Tischler. 
Dittmer, 'S., Kürschner- 
mstr. 
Engel, F., Schmied. 
Gruneberg. H., Bahuarb. 
Herru'ann, O.. Stempel- 
fabrk. 0 
Holzsun. F., Maurer. 
Kaeprzyki^ E.. Schneider- 
mstr. 
Klinge/, C., Baimtb. 
Konter, W.. Pcnftoimir. 
Kreuzliu, E.. Locomoliv- 
fnhr. 
Kühn. W., Bnchbind. 
Lille, F.. 'Schlosser. 
Metoft-, ($., Töpser. 
Müller, W., Tischler. 
Sd)ueer E.. Zinnnerpol. 
Sendel. Th., Dreher. 
Souimer. K.. Bremser! 
Thiele. M.. Dreher. 
Bosr, O.. Schmied. 
70 E Fromholtz, E., Tisch 
lermstr. T. 
Beecard. F.. Sclmhmmstr. 
Block. A.. Schmied. 
Brandt. O.. ^immermstr. 
Christiau. O.. Fabrkard. 
Dammaschke. O., Dreher. 
Dansel. P„ Maler. 
Diedrich. W.. Pserdeb. 
Kutsch. 
Donke. E., Bachhalt. 
Drömert, F., Sd)nstsetz. 
Förster. H.. Gärtner. 
Frost, H.. Manrer. 
Gabüel, I., Steiudrnd. 
(vlaschke, H.. Glaser. 
Grausee, C., Dreher. 
Grnber. E., Dreher. 
Hamaun. G.. Gürtler'. 
Heyuk, C., Handschuh«. 
Kirdjhoss. R.. Eisenb. 
Beamt. 
König, P., Klempner. 
Losinüti. C., Rangirtusir. 
Meter, M., Dreher. 
Melzer, W., Pfedeb. 
Beamt. 
Müller, F., Dreher. 
— H„ Tischler. 
NieolauS, H.. Maschinist. 
Pecher. M.. Anschläger. 
Rau, C.. Fabrkarb. 
Riebke. W., Maurer. 
Schenke.-G.. Zimmerm: 
Sd-uödke, R* Zimmerm. 
Schütze, F.. Schlosses 
Seidel, I., Gaslw. ' 
Skiffert,- O.. Fabrkarb. 
Stechert, -M., Steindruck. 
Swiatkiewicz, A., Staäker. 
71 EFi-oliifioltz.e.,Tischler- 
mstr. (Nr. 70.) 
Brand, H.» Schueider. 
Dod-ow. W.. Tischler. 
Fader, H., Barbier. 
Fortmann.W.. Cigarrenm. 
Güldenstein, O., Haus- 
dien. 
.Hanuemaun. M.. Maler. 
Hoffmann. E.. Fabrkarb. 
Üohl. A.. Cigaretteufbrk. 
Klinkerl, W., Kutscher. 
Klopsch, C, Zimmerm. 
Köditz, H., Ztutiitcrm. 
Krebel, A., Maurer. 
Krüger, H., Tischler. 
Lanzeudorf, O., Kupfer¬ 
schmied. 
Müller, T., Schlosser. 
Schlösser, F., Material- 
wrholg. 
Sdröttuer, C., Buchdruck. 
Schulze, F., Zirumerm. 
Sd)warzmichel, F., Tisd)l. 
Stenzel, H.. Banarb. 
Stube, A., Tischler. 
Wagenkuecht, P., Beamt. 
Zeschke, H., Znschneid. 
72 E Ptrsig, R., Töpfer- 
mstr. (Berlin.) 
V. Räumelt. H., Benpalt. 
Böhling, F., Bremser. 
Gnudlach, C., Ww. 
Hont, H., Lehrer. 
Hübner, I., Pensionär. 
Hacöcktis, W., Pcitfioitan'. 
Page, F.. Töpfer. 
Sd-cnsch, P.. Botkosthdlg. 
72 Slliill. F.. Bäder. 
Schuv. (£., Miuir r. 
Tietböl, A.. X'ademstr. 
Weudt, R.. Auctiouat. 
E Pirsig, 91., Töpfer- 
.uisrr. (Berlin.) 
V. Räumelt. H., Bernialt. 
(Nr. 72.) . 
Freute. B.. Bahnarb. 
Grothitivu, A., (Iigai*i-cnnt. 
'v..^archt. F., Bndcr. 
Hrm, I., (Sigarreirh&l, 
Höfclbiutli, £\, Schlosser. 
.Uoch, 5(„ Pserdeb.Kntsa-er. 
Kotlie, E.. Nohrleg. 
Krasack. I., Rentier. 
Loreuz. ?(.. Fraiscr 
Michaelis. H.. Bergold. 
MeweS. E.. Steindruck. 
Palidiuweil. W., Tischler. 
Plöi'e, W.. Bremser. 
Rief}, H.. Cigarrenm. 
Rohde. F.. Zimmerm. 
Stahlfeldt, W., Tisd-ler. 
Lorpahl. I., Rentiere. 
Wartender^, W., Maurer. 
Wotekcwilich. F., Postsecr. 
<4 E Fromholtz, E., Tisch- 
lermstr. (Nr 70.) 
Aiebermautt.Sl.Hebamme. 
Douat, (£., Sd)!ächtennstr. 
Ebert. C., Packmstr. 
Else. Sl.» Bäcker. 
Flcisdjci; F.. Fabrkarb/ 
Furchn^r, E.. Maler, 
.varenberg. R., Fabrkarb. 
Hen'uNh, F., Steinseh. 
Jnnuann, A., Fabrkarb. 
K'osse, M.: BahNarb. 
Knhuert, H.. Bahikbeamt. 
LelMann. P.. Fabrkarb. 
Mcthucr, O., Scücimftr. 
Neittitstuu. F., Tischler. 
Pielmann,' H . Kfm.. 
Ratzkowski. W.. fabrkarb. 
Schröder, H., Schlosser. 
Sdntltz. H., Maurer. . 
Tbierbach. R.. Tischler. 
Troaisch. Wilh..- Tischler. 
— Willy, Tischler. 
Wolliy, C. F„ Fstörkstilj. 
Lerlinerstr. 
14 E Hoffmann, A., Stahl- 
wrlidlg. 
Ouctschke, B.. Steinsetz. 
Rcimauu. F.. Bahuarb. 
Wimttuq, E., Fabrkarb.' 
15 E Prödwck. B.. Gastw. X 
Buchloh. O., Ingen."" - 
Frande. E.. Gent. Secret. 
Gallander. P.. Ban Assist. 
Jörn, E, Abth. Borste^.' 
Kausmauu, H., Ww. 
Rauspach, M., Pol. Sccv 
Stombiered.R..Handelsm. 
10 E Schulze. W.. Mfw. 
Fiedler. G., Schuhmutstr. 
ivkayer. R.. Medianiker. 
Psan, (9., Photogr. Atel. 
«chenck, I.. Photogr. Atel. 
Boclder, G., Geh. Cal- 
culat. 
Wollankstr. -> 
17 Baustelle. 
18 E Hirschberg, I., Ren¬ 
tier. T. 
Dampmanu, C., Kranken- 
wnrtcriit. 
6istliu>, ?(.. Molkereibes. 
Knsemann, G., Telegr. 
Beantt. 
Liudemlauu, H., W. 
MnUfe, (£.. <3chrift»cp. 
Schluehr, Es)., Ingenieur. 
Splicthos. M., Ingen. 
Spandanerstr. -> 
Banstelleu. 1 
19 Neubau. 
E Wide, F., Rentier. 
■ (Schöuholzerstr. Ost.) 
20 E Steeger, O.. SmtmcrmZ 
Nitschmanu, A., B>td)bind. 
Baustelle. 
«<- Schönholzerstr. ->* 
-51 
ii 
1.2 
Krciizstr. 
Schönholzerstr. -> 
;h. z. Spandanerstr. o. 
Spandanerstr. 
i. 4ERoell, Ä-. Kaslwirthiii. 
^iork. I., Führer. 
Bngisch. L.. Ww. 
Dürr, A., Ww. 
Jiiitgc, M., Ww. 
Müller, E-, Schassiter. 
Weis;. H., Schaffner. 
5. 0 E Albrecht. H., Backer- 
mstr. (Breitcstr. 24.) 
Kegel. P., Butter Engr. 
Kranz, P., I)r. med. 
Lahrman», F., Backet- 
mstr. 
Treöper, I., Schaffner. 
7 Garten, geh. z. Nr. 5. 6. 
8 E Slaberow, F., Tischler« 
mstr. 
Beckert, S., Ww. 
Hantdors, (£.. Rentier. 
Mischte, ($., jtoch. 
Papke, A.. Rechn. Rath. 
Sdiol;, B.. Lehrerin. 
Schuberts), H., Jugen. 
9 E Schneitler. L., um. Dr. 
(Laspar, F.-, Rentiere. 
Helbing, C., Ww. 
Neifegerste, H.. Kattzl. 
Rath. 
Tamke. H., Lehrer. 
Walter, F., Kfm. 
10 E Steeger, E., Zimmer- 
mstr. (Nr. 11.) 
GrebituS, (£., Frau. 
Krüger, P., Lehrer. 
Regcuspntg, (£., Rentier. 
Schulz. I., Lehrer. 
Toussaint. 9t, Pol. 
Coinnliss. a. D. 
Wendel, 5.«. M., Lehre- 
ritut. 
11 E Steeger, E., 'jimmer- 
mstr. T. 
Varrsch, C.. Ww. 
Flöricke, M., Ww. 
Hubert, P., Architekt. 
Kerger, A., Kutscher. 
Lebeling, F., Rentier. 
Siegen, R., Graveur. 
12 E Reinhard, A., Ww. 
Janke, H.. Schlosser. 
Rotsch, M.. Ww. 
13 E Wille, O.. Standes- 
beamt. 
Biedermann, A., Kfm. 
Dnprö, L., Juwelier. 
König, L., Kfm. 
Knrzestr. 
■4r Kaiser Friedrichstr. 
(Unbebaut.) 
Maximilianstr. 
Berliuerstr. 
1 geh. z. Berliuerstr. 40. 
2 E Saliugrv, I., Kfm. 
(Berlin.) 
V. Schramm, H., Bäcke» 
mstr. 
Haweüchler, H., Bahn¬ 
arb. 
Kod), G., Fuhrh. 
Maerker, I., Häitdler. 
Sdicfsler, Johauua, 
Baderei-Niederl. 
Sd^erz, F., Invalide. 
Stuwe, E., Schaffner. 
3 E Jatlke, G., Reg. Secr. 
Bernhardt, A., Kgl. 
Tauzerin a. D. 
Efter, W.. Cigarrenm. 
Fritze. B., Ww. 
Gacdle, Th., Ww.. 
Kein», P., Bnchhalt. 
Pflljlemctmt, M., Kfm. 
Thümecke. C., Buchhalt. 
4 E'Janke) G., Reg. Secr. 
£Nr. a.) 
öulW, P.. Reg. Secr. ^ 
Brnnuert, P.. Bur. D:ät. 
— E., Procurist. 
Bitllrich. Th., Fran. 
Dobeuzig,H.,Hpt.Stener- 
amtö-Assist. a. D. 
Holzwarth, M.. Wachter. 
Nenmann, A., Reg. Secr. 
Sdwlz, M., Baukbeamt. 
Sd)ubert, C.. Lehrer. . 
Weiland, ($)., Maurer. 
6 E Schnlz, 29., Maurer* 
mstr. (Cavalierstr. 20.) 
Borchert, P., Reittiere. 
EniSinann, C., Stcitogm« 
phistin. 
Gabel, B., Rentiere. 
Glowatsch, H., Beamt. 
Herzbad», C., Bahlibeamt. 
.vierse, W., Schnhmmstr. 
.vosslnann, R., Gravcnr. 
Kaseloweky, E., Töpscr- 
mstr. 
König, H., Schaffner. 
Körner, F., Seiseiihdl. 
Kuhliuey. W., peus. 
Beamt. 
Miersch, M., Fuhrh. 
Neiftfit, L., Lehrer!n. 
Radtkc, F.,Schlächtermstr. 
Rasch, R., Beamter. ' 
Sdiaumanu, C., Lehrer. 
6 Baustelle. 
Muhleiistr. ->• - 
7 geh. z. Miihlenstr. 32. 
8 E. Schöuliurg. I., Mus. 
Lehrer. . 
Davergotz/ Th., Kunst- 
stiderin. 
'M 
'4»: 
Kauft Hildebrand’s Schokolade, kauft Hlldebr&nd’s Kakao!
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.