Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Pankow 
— 145 — 
Pankow 
Th-il V. 
i», 3t„ Maz«'tr. Sccl 
Müller, O., Kunstmaler. 
3iciiii)itrb, .6.. «citticr. 
jeE.’lcrwitf, O..Glasermstr 
Halnliicr. I.. Kanzk. Rath. 
Palaschcwöki, E., Post 
3ccv. 
£itiii(liic, A., Geh. Kanzl. 
2)WI) a. D. 
Schauer, 0.. Th^erarzt. 
2homfc», E., Landmesser 
: £ Mmciitbc Pankow. 
V. ^oirschalk, 9t.. Amts 
' l'critcl). T. 
Wiicindeamts-Dureau. T. 
Llall!>cSanlts-Burcau. 
G. 7 t Dellschau, E.. Fran 
Loinmerz. Rath. 
V.Lclmidt.Cli.,Ob.Gartn 
x y t .'UiW, O., Street, 
ilifiailoticitbd-) 
jO E. t>rnnow'sche Erben. 
V, Wuutoro, E.. Colonial 
rorltM. (!)ir. 10a.) 
aSsucr, W.. Gastw. T. 
10,i s. st. Sd)(om'tf. 1. 
E h'nuiiom'fdje Erven. 
V.ss»rimow,E.,Eolonialwr^ 
m. 
sViriitioiu, A., Privatier. 
- :R, Ww.. WilMjM. 
-chloM. 
11 E. eitcmu, A., Schlach- 
icmtftr. 
12 E. ^.'audhansbaugesellsch 
„Panlüw". 
V. M er, E., Architect. 
i5rii(omtc. IG.i 
Jlirijta, 4» um. Dr. T. 
r, E Äolir. E., Rentiere. 
U E .vcllmuuh, M., Ww. 
Srtilnriitcrci. 
O.. Tapez. 
Ww, X, Bertr. 
Sicnv C.. Wageiifülir. 
M., 5lfm. 
1» E üiinflc, V(., Rentier. 
X) 
-Vt'rfii, ,y„ Brieflr. 
Wiillci, O., Beamt. 
5ncl'!i^^n.F..Bäckermstr. 
PLi'c er, M.. Plätrerin. 
lii E Licdemit, G., Rentier, 
iynmutg, Gebr., Dvogen- 
liMfl. T. 
ctiitl au, 'S., Gastw. 
Ki E Liedemit'scüe Erben. 
V, sichelt, (I., (ilnsttu. 
I itfatiii.) 
?roif, W., Eiaarrenhdla. 
Hrauif, 'S., Molkereibes. 
Stöbe« Virtdjf., A., Deli- 
umcnhMg. T. 
I PrmiLniycr, A., Ww. T. 
I 1* E ^iciiitfe. (£., Fabrk. 
Elidier, C.. Kutscher. 
&wuc(c, Gedr., Wagen- 
|bif. 
| lb E 5riiclimt6,- G., Dr., 
Pi VUV- T. 
Ginnt, ('S., Portier. 
Äniidite, H.. Ob.Wärter. 
Äm::-. X, Inspect. 
h'ELSdmitims, (ti.,Dr„ ijr 
Atjr Nr. 18.) 
ktaniuilt f. Nerven« 
Imnje. 
P -1 E. Gnmc’irfjc Erben. 
I ^rvll, tsi), Näherin. 
|2UE:l(iiWl/jl.,(yanw.T. 
^ijfluK. v>., Sccret. 
12--aEItuueioiu,9l.,t£igcn: 
•ItiiDlt, Isj., Buchbinder- 
llt'U. 
;’L, Metalldreh. 
Wi'urfil, M., Bnchvind. 
Viilmlim, C., Ob. Ingen, 
^wiiutn, W.( Malermstr. 
5!|M i1, Parkmstr. 
oiKül'icn, li„ Correspond. 
wiiirl), v.,5ri;iiiuorftche= 
nii 
Nüuli, H., Pros. 
yitcmih. R.. itfnt. - 
-Wnin, (f. it. v., Mo- 
hiiutiii"! 
Sma 51., ücljicr. 
•iiilln, Waqennrstr. 
viittliü c„ (yärtnercißcs. 
^niiM, Lf., Ww. 
^uai, Schlvffer- 
nun. 
f1"6"-!. üitfjtfflr. 
gleist, in., Blnmen- 
j «itbraiiM, ve vrgtof 
;ii;, ^ilu 
ai., Amts- 
»««fli iSir. 5.) 
! a, Vhiautiu 
I (>)., Hfm. 
:folu' «1. Hntttllnstr. 
S,,r- V Schlosse; instr. 
1 L^Hutm. 
24 SckulNn. H., Schuhmun'tr 
Selbiger. S., Glasermstr. 
Schönholzerstr. 
■<r Neue Schönholzerstr. 
24a E Laves. E.. Rentier 
V. Ärapp, C.. Invalide. 
Oefientl. Fenisprechstelle. 
Postamt. 
Bartels,G., Bur. Assist. 
Hoffmann. R., Postmstr. 
jtoggel, 98., ilfnt. T. 
25 E Gemeinde Pankow. 
V. Gnasl, St, Arbeiter. 
Realschule. 
Beck. H., Diakonissin. 
Linser, 0.. Schneidermstr 
Schulz. L.. Diakonissin. 
— F, Schwester. 
Slernbeck. H.. Dr. phil. 
Wehn. M., Schwester. 
26 E Müller, A., Colonial 
wrhdlg. 
Agentur d. Berlin. Fener- 
Lersich. Anstalt. 
Zalilstelle d. Nieder-Bav 
»im. Kreiösparkasse. 
Greye, G.. Rentier. 
Lanaebecker, L.» Frl. 
Mehnert, S., Putzlidlrin 
26a E Hahn, R., Schlächter- 
mstr. T. 
Hilpert. F.. Tischlermstr. 
Mischhaner, W., Eisenwr- 
hdlfl. 
Atcnfcv, L.. Pferdeb. 
Schaffn. 
Rivier, Ll.« 6!rüukranlhdl. 
27 geh. z. Mühlenstr. 1. 
Mühlenstr. 
28 E Dobberstein. ?(., ,Ufm. 
2!) E Rein, W., Rentier. 
N»rdheim,H.. Schneiderin. 
Riebeling, (5., Privatier. 
Schadow, M.. Gastw. T. 
JO E Grnnlkial'sche Erben. 
Henow. M.. Näherin. 
Hürche. A., Ww. 
Isaac, A., Dr., pr. Arzt. 
Sparre, H., 
Stecger, s5%, Rentiere. 
30a E (^rünthal, G., Eigen- 
thüm. 
Heimaun, A., (Graveur. 
Michnlitz, 2.. Bademstr. 
Pracdikow, H., Geh. 
Registrat. 
Rochow, P., Schneiderin. 
Rosettenstein, H., Alfm. 
Sonntag, W.. Rahmn. 
31 E Sclirlg'sche Erben/ 
V. Borcherl,E., Secr.Ässist. 
(Charlotlrnburg.) 
Hoffmann, E., Rechtsauw. 
Stenger.A., Dr., pr. Arzt. 
32 £ Deutsches Immobilien- 
Syndikat G. m. b. H. 
(Berlin.) 
V. Stengert, Jnspect. 
Sanatorium Pankow. T. 
v. Feilitzsch. Dr., Arzt. T. 
Samuel, E., Dr., Arzt. T. 
Setzkoru, H.. Portier. 
Spangenberg. E., Haus¬ 
dame. 
33 E Bleichrödcr. I., Ban¬ 
quier. X (im Winter 
Berlin.) 
V. Mra^cit|lctit,H., Gärtner 
:U E Linder, »L, Wastiu. T. 
Stmize, O.. Pensionair. 
Trogisch, H., Schankw. 
Warschauer, G.. äfiit. 
34ti. E Iahnke, R., Gart- 
iicreibes. 
Heese, M. Rentiere. 
Lvbe.F., Schlachtermstr.^ 
Löwiug, P., Eigarmmrb, 
Schulz, E.. Ww. 
35 E Borchardt, E., Eigen- 
thümcritt. 
Lchmoun, F., 2)Züiim‘. 
Marotz, H., Schneider- 
mftr. 
Rathke. B., Ww. 
Woönitza. M., Gärtner. 
36a EBorchardt,G..Eiaenth. 
Stolle, W., Gemüsehdl. 
Wiese, R., Schristsetz. 
30 E Lange, A., Rentier. 
Berker, A., Ww. 
Lauge, A., Colonial- 
wrhdlg. 
- P., äfrn. 
Reumann, 3)?., Schuhm. 
mstr. 
Schulze, (T., Ww. 
3tia E Lange, A., Rentier. 
(Rr. 36.) 
Brnmmecsiädt, H., Bar¬ 
bier. 
Kernmuiy, E., Gastw. 
37 Schnlhans. 
E Gemeinde Pankow> 
Tieaö, I., Reetor. 
Wenlhardt, H., Lehrer. 
.Vlii'die. 
41 
38 Pfarrhaus. 
E Kirchen-Gemeinde 
Pankow. 
V. Beuicke, F., Pfarrer. 
39 E Hinrich>en,A.,Schrift 
stell. T. 
Verlag d. Vereinigt. Vor 
ort-ZeitungenBerlins.1'. 
Dahreichorf, A., Ober¬ 
lehrer. 
Heimann. M.. Ätim., 
Alöfjiicit, I.. Uhrm. 
Pilger Radis., E., Zeitgs> 
Verlag. T. 
Schwien, £>., WeifeuJi 
lidtg. 
30a E Böhme, R.. Äfm. 
Bieder^iann. R., Güter-- 
crped. Lorttch. 
Freytag, O., We'uhdlg. 
(^rauowski, B., Slim. 
Hauer, W., Ufm. T. 
.^iiilelöei), C.. Uhrm. 
39b E Scharfer, M., Dr. 
pr. Arzt. T. 
V. Grotbe, A., Rutscher. 
Schulz, I..Locomotivfülrr. 
Schwarz, H., Schneidev- 
mstr. 
Wilhalm, M., Pntzhdlrin. 
10 s. a. Berliuerstr. 1. 
E Gnutthal, Th., Ww. 
Trenske, A., Loeomotiv 
führ. 
MaSkow. A, Etat. Assist. 
Peterson, I., Colonial- 
wrl)blg. T. 
Steinsorlh.H., Ob. Ingen 
Bermowit), L., Ww. 
Walihersberger, H., 
Ciaairenlidtg. 
Wolff, G.. Schlosser. 
Berliuerstr. 
E Riemauu, P., 
Apothelenbes. T. 
Adler-Apotheke. T. 
Ehestaedt, R., Rentier. 
Ieiiu, Dilect. T. 
Xifibeiiö, H., Rentiere. 
Quäbicker, W., Fabrk. 
41a E Ehestaedt. P., Dr. 
phil., Apothck. 
V Szeika, M.. Gärtuer. 
41b E Hurtniami, G., Ingen. 
V. Procknow.H., GäUner. 
42 E iliiliiie, A.. Gärtuerei 
bes. (Rr. 42a.) 
Bethge, C., Schneiderin. 
Boni, M., Beif. Beamt. 
Eckert, H., Architekt. 
Härtung. F.. Ksm. 
Hoyer, F., Ätfin. 
L(obschätzty. il, Pol. Ser¬ 
geant. 
v..ttuakowska,O., Rentiere 
Rietzel, 'S.. Rentiere. 
Wagenhorst, A.. Portierfr. 
Wolfs. E., Gymn. Lehrer. 
42a EMftfjiic, A., Gärtnerei: 
bes. T. 
43 E Schwieger.H., Direct. 
T. 
4'ta E Tell, A., Rentier. 
44EScitH.G.,Dr.,Prof.T. 
V. Husarzcwsly, R., 
Gartuer. 
Moudel. F., Augenarzt. 
— E.. Rernenarzt. 
45 E Hildebrand, R.,Fabrk. 
bes. 
V. Rast, C., Gärtner. 
40 E Berudt, K., Barunstr. 
(Berlin.) 
E Loewe, D., Asm. 
(Berlin.) 
V. Herzfelb, N., Gärtuer. 
Liepmanu, H., Dr. n?«d., 
Arzt. T. 
47 E Loewe, D-, Wfm. 
(Berlin.) 
Iütte, P., Eifcub. Assist. 
47a £ Rannow, G., Oeco 
tiom (Bertis) 
E Schillinsky. H., Brau- 
mstr. (EharlottenLg.) 
E Sterzbad), F., Bran- 
mstr. (Berlin.) 
V. Rützl, E., Ww. 
47b E Rannow, G., Oeco- 
uom. (Berlin.) 
E Schrllinsty, H., Brau 
mstr. (Ctrarlottenbg.) 
E Sterzbad), F.. Bran- 
nistr. (Berlin.) 
V. Röhl. E., Ww. (Nr. 
47a.) 
Rebentisch. I. O., Milit. 
Effectcnfbrl. 
^ Damerowstr. ->• 
Cavalrcrstr. 
Breitestr. 
1—8 Baustellen. 
Hartwigstr. -> 
Baustellen. 
9 E Hölzer. M., Rentiere. 
Fischer. G., Stratzenb. 
Beamt. 
10 E Dawid, L., Kanzl. 
Rath a. D. 
Mntli, I., Amts- 
ka,fir. 
Pilkowoli, M., Landgcr. 
Seer. 
Am Schloßpark. -> 
11—19 Baustellen. 
20 E Schulz. W., Maurer 
mstr. 
^vauxv L.. Ingen. 
Gärtner. F., itfnt. 
PeterS, M.. Ww. 
tMehrntanu, A., Oberlehrer. 
Sinogowiy, E.. Ww. 
Tamms, H., Stfnt. 
Tropns, B.. ctrm. 
Weiglin, G., Bankbeirmt. 
Winkelmann, H., Bahn 
arb. 
Breitestr. ->■ 
Colitmunications- 
wcg. 
sZlorastr. -> 
1 E Scholz, A„ Kanzl. 
Bearnt. 
Hartnng. Schlosser.- 
Hiih», L.. Ww. 
Mfiyers, W.. Maler. 
LupkowLti. Pnver. 
Rabakowtzky.O.Ulempner. 
Sasse, ^-rau. 
ToewS, P., Rolirleg. 
Trabn, Maschinenb 
2 E Adam. O.,.^fm.tBerliu.) 
Rollert, (5., Gärtner. 
3 Mirchhof. 
4 Armeuhans. 
E Gemeinde Pankow. 
V. Sydow, E., Todten- 
gräber. 
ö E Haeder, A.,Producte»' 
IiMfl. 
Sckiueider, L., Kutscher. 
6 E Boigt, R„ zigl. Hofl. 
Winkel. M., Frl. 
7 E Goroncy, A., Eigenth. 
Siolkmann. F., Banarb. 
Will, G., Bauarb. 
8—10 Baustellen. 
E Eotin, F., Banquier. 
(Berlin.) 
11 E Ranndorff, Gebr., 
AI fite. (Berlin.) 
V. Reuman». L.. Wm. 
Großer, H., Handelsm. 
Kaufmann, C.. pens. 
Schuvrn. 
12 E Ranndorff, Gebr., 
Kflte. (Berlin.) 
V. Blanert. E.. Arbeit. 
Havn. I.. Waschsr. 
Likdmann, F., Töpfer. 
13. 14 E Würgenthalcr, I.. 
Gastw. 
Kirchner. L., Ww. 
Kulm. P., Prodnctenhdl. 
Küsow, Th., Fabrkarb. 
Marlmanu, (E., Lithogr. 
Pflug. A.. Schlosser. 
Tracgcr, C., ^uhrh. 
Florastr. ->• 
Damerowstr. 
Breitestr. 
1 E Engel, G., Priv. Irren- 
Anstalt. 
2 E Baack, H., Rentier. 
3 E Peters'sche Erben. 
V. Trantvetter. H.. 
Magistr. Bur. Assist. 
Grnnow, O.. Rentier. 
Peters, 51., Ww. 
Renteubelg, G., 
Pensionair. 
Trantvetter. 4t, Ww. 
Wincklcr, R, Pyst-Secr. 
Wittmanu. E., Regnifiten- 
mstr. • 
4 Banstelle. 
5 E Einwaldt, Kfm. 
(t. Winter Berlin.) 
V. Atirnth, F., Posthilfs- 
bote. 
6 E Mäadesrau, (£., Fabrk. 
(Rr. 7.) 
Bnchholz. W., Reisender. 
Krüger, I.. Lehrer. 
Languer, E., Schleifer. 
Lvteuz.E..Wirtschafterin. 
Mägdefrau, Th., Feileu- 
hauermstr. 
Theel, M.. Lehrerin. 
7 E Mägdefrau, E., Feilen 
fbrk. T. 
Kohnert, M., Alfnt. 
Peters, H„ Eifeleur. 
Wollbrandt, ^., Kutscher. 
8 E Chan, M., Kfm. 
(Berlin.) 
9—13 E Siemens LHalske 
Act. Gef. Berl. electr. 
Straftenbahneu. T. 
V. Hand), P., Berwalt. 
(Äreilestr. 3.) 
Detriebsbahnh. Pankow— 
Mittelstr. 
14 E Wegener, H., Gärt¬ 
ner. 
Engel. M.. Gärtner. 
15 Baustelle. 
£ Weaener, H., Gärtner. 
(Nr. 14.) 
16 E Gottschalk, R„ Amts- 
uorstcl). (Breitestr. 5.) 
Gottschalk. I., Ww. 
Kranse, C., Ksm. 
Langhaus. H., vw. Ob. 
Banrath. 
Dkeyersohn, L.. Fabrk. 
Roeder, G., Oberstlentn. 
a. D. 
Röseler, M., Rentiere. 
Schmidt. G.. Rentier. 
— H., Rentier. 
Scholz. M., Magistr. Secr. 
17 E Gottschalk. R.. AmtS- 
vorsteher. (Breitestr. 5,.) 
Heerlcin, C., Glasbläser. 
Schmidt. E.. Privatier. 
— O.. Privatier. 
18 Abbruch. 
£ Ctraim.I.,Kfm.(Berlin.) 
19 £ Eisenhaner, G.. Eigen 
thüm. 
Ortowski, M., Gastw. 
20 E Iauert, G., Tischler- 
mstr. 
21 £ Bordiardt, G., Rentier. 
(Breitestr. 35a.) 
^ües;ner. G.. Lithogr. 
Graez, P.. Wciffiil)rcL 
Iauert. G., Tischler. 
Riemer, F., Elfenbein- 
wrlbrk. 
Wolsf, M., Ww. 
22 £ Seeger, A. Töpfermstr. 
(Beriinerstr. 3.) 
V. Nagel, F., Töpfer. 
Schwabe, W., Nenner. 
23 E Mücke. C.. Srfmrifw 
Hamann, O., Stras;enb. 
Schaffn. 
Schnitze, I.. Bahnwärt. 
<- Stettiner Bahn. 
Raugirhahnhof d. Ski* 
tiner Balm. 
E Eisenb. FiScns. 
■<- PrenzlanerEhaussee. 
Banslellen. 
E Eisenb. Fisens. 
52 E Snchland, O., Gart« 
uereibes. 
o3. 51 E Alcrtdlu, F., Gärt- 
nereibef. 
Mendelstr. 
00—57 Baustellen. 
58 E Weber, F., Rentier. 
(Berlin.) 
Gntschwagcr, F., Bnch- 
bind. 
Knbig, 25., Lithogr. 
Suchlandt, I., Gastw. 
59—63 Baustellen. 
64 E Gramms, W., Gärt- 
iicrcibcf. 
Albertsen, 0.,Hpt. Steirer. 
amtv-Asfist. 
Bier, E., Lehrerin. 
Bolt, B., Bnr. Assisi. 
temtke, H., Werkführ. 
küller, M., Renti?' 
Schnltze, C.. Äfm. 
65 E P,ennig. E., Frau. 
Feilhauer, G., Lehrer. 
bc HaaS, E.. Ob. Ingen. 
Hell mann, M.. Frau. 
Liedtke. G., Molteieibes. 
Scbultze, R., Bankbeamt. 
Schwoch, F., Lehrer. 
66 E Neumaiin. W., Ad- 
ministrat. (Anfrerbalb.) 
V. Sltitfiirt, B.. Privatim. 
Kühn, F., Rechn. Rath. 
.Ufthitcnmim, B., Lagerist. 
Picl, I., Bnchhalt. 
Rougemont. E., Rentiere. 
Schmidt, F., Bahnsd)llffu. 
Tbnrn, L.. Ww. 
Senker, H. it. M.. Priva- 
tieren. 
Breitestr. -> 
Elisabeth-Weg. 
Sdjloßslf. -> 
Wirthshaus umt Pav kgrafe w 
geh. z. Schlüststr. 0. 
Parkstr. -> 
jknstcBc». 
SchloWr. -> 
Esplanadc. 
Berlinerstr. ->• 
Banstellen. 
Poht'sches Haus. 
E Pohl, H., Ww., Reut. 
Ban'telle. 
Hnnger'sches Haus. 
E Hunger, L., Modelleur. 
Zedler, M., Masä)inenb. 
Banstellen. 
Brehinestr. -> 
Baustellen. 
Berliuerstr. 
Florastr. 
Wüllankstr. ->• 
1 ach. Z. Wollankstr. 110. 
2 E Krause, I., Eigen 
thümerin. 
Ändersch. H., Ww. 
Göldner. P.. Moitlcitv. 
Hcnnig. M., Frl. 
Lebe, H.. Frl. 
Lippert, I., Rentier.' 
2a E Gaillard, H., Holz- 
h d l. T. 
V. Bich, I., Kutscher. 
Hillmann, A., Ksm. 
Marwiv, A., Alp«. 
Orth, SB., Ob. Telegr. 
Assist. 
Schernau, F.. 5lfm. 
Wasmuth, G., Ingen. 
Windeck, I., Ingen. 
3 E Eichholz, O.. Fabrkbes. 
4 E^Schmidt, E. F., 
Hstöi’iitrolj, (?., Portier. 
Löschte, C.. Ww. 
-<-Ci)Mmnnieationsweg.-> 
5 E Gaillard. M.. Rentiere 
5lIotfcul)off, Th., Ww. 
6 E Gaillard, P., 5lfm. 
(Berlin.) 
E Gaillard, E.. 5lfm. 
Sakzman>l, O., Beamt. 
7 E Moser, F.. Rentier. 
Bnrschel. A., Schlosser. 
Garlivp. B., Schliftstell. 
Hcniticte, H.. Ingen. 
Hoppe, A, Bnchhalt. 
Iarkc, G.. Malermstr. 
Müller-. R, Kanzl. Rath. 
a. D. 
Senft. O., Kaftw. 
Wolfs, F., Eolonialwr- 
hdlg. 
8 E_Hilöe6raiidt, E., Fabrk. 
V. Klostcruiann, M., SBcv» 
waltrriu. 
Kagernrann, A., Vau- 
ted)nik. 
Mecktenbnrg. S., vw. Dr. 
Rufe, A.. Beamter. 
Schäfer, H„ Ingen. 
Schelle, 51., Schranbenfbr. 
Schütze, F.,penf. Schnvm. 
Siemens <&, Halvke. Act. 
Ges., Eisengießerei. T. 
Wegener, O.. Lederab. 
9 E Gger, W., Kfm. (Berlin 
V. Tir. E.. Ww. 
Gollack. P., Geh. Slcrnzl. 
Secr. 
Gred, (£., Bnchhalt. 
Heinridi, E., vw. Super- 
iutend. 
Hoffmann, H.,.Kanzl.Secr. 
5lraft. I., Plättenn. 
v. Osieglowvki, W.. 
Stras;enb. Schaffn. 
Ramolt, A„ Ingen. 
Weber, O., .Ufni. 
10. 11 £ Blurne, R., Gärt¬ 
nerei bes. 
12 £ Richard, A., Gärt- 
nereibes. 
Bartel. W., pens. Feuer- 
toelum. 
Bieter, E., Privatiere. 
Hänsch, O.. Eisenb. Assitt. 
Lielir, H., Betr. Secr. a.D. 
Lüdecke, A.. Bur. Geh. 
Seymer. Ov Rentier. 
13 Banstelle. 
£ Richard. A.. Gärtnerei- 
bes. (Nr. 12.) 
14—15 Banslellen. 
16. 17 £ Rosenthal, H., 
Gärtnereibes. 
v. Groben, O., Privat. 
Schulz. H, Stciuschleis. 
18 Baustelle. 
19 EAUiOtier. Gebr., ctflte. 
(Berlin.) 
V. Piill, M., Pächlerin, 
Rohloff, Th., .Kellner. 
20. 21 Baustellen. 
EHci)»,F-.,Fabil. (He^n- 
str. 8.) 
22 £ Linkte, A., Wm. 
BlEzinsky, B., Magistr. 
Secr. 
Matschie, F., Bankbeamt. 
Sommermener,St., Ingen. 
23 Baustelle. 
E Heyn. F., Fabrk. 
(Heynstr. 8.) 
Hcynsir. -> 
24 E Bolkci-, F., Rentier. 
“ (Berlin.) 
V. Kozlowski, F., Arbeit. 
(Heynstr. 31.) 
Albitz, G., Badnbcamt. 
Eonradt, R., Droschk. 
il'utjch. 
Dessau, N., Auchhdlg. 
Ficliy, L.. Lehrer. 
Glaueld,E..Eiienb.Beamt. 
ttünther, 5t., HilfSbremf. 
Gilse. A.. HilfSbremf. 
Iäctel, M., Gemüsehdl. 
Iahnke, O., Gastw. T. 
Kövven, C., Bahubeamt. 
.U'mhf, E., Balrnbearnt. 
Krnpka, G, Locomotiv 
heiv 
v. d Osten-Sacken,M..Frl., 
Priebe, 5t., Bahnbeamt. 
Reinhardt, ffl.. Reisend.' 
Schalk. G., Bahiibeamt. 
Scharscnort, E.. Ww. 
Sd)ley, H., Lvconwtivhekz. 
Schröder, G., Bahnbeamt. 
Siering, W.. Bahnbeamt. 
WilSdorf, H.. Modell- 
tischler. 
Witzke, F., Mllchhdl. 
25 E Völker, F., Rentier. 
(Berlin.) 
V. 5toz[oiu6(i, Verwalt. 
(Heynstr. 31.) 
SiciUc, A., Bahnarb. 
Harnisch, O., Maschinen- 
führ. 
Kühlte, L., Manrer. 
5lun.;e, G.. Diätar. 
de Neue, 5i\, Schlächter» 
mstr. 
Oite. F., Bnr. Vorsieh. 
Polile. Th., Maschinen- 
fülir. 
26 E Völker, F., Rentier. 
(Berlin). 
V. Kozlowsti, F., Berwalt. 
(Heynstr. 31.) 
Bölimer, H., Kanzl. Secr. 
Busch, G., Locomottvheiz. 
Döhle.H.. Maschincnführ. 
Grefsin, P., Buchhdlg. 
5bomrn, Th., Ww. 
Kühn, O., Reisend. 
Küynast. I., Kfm. 
Pohl, A., Bremser. 
Prüfer, G.. Elcctrotechnik. 
Schn.z & Lega, Colonial- 
wrhdlg. 
Schütte, 5t., Geh. Kanzl. 
Jnspect. 
Wener, R.. Lehrer. 
27. 2H E Sdireiber, F., 
Gärtnerei ocs. 
Lentz. F.. Ww. 
Müller. M., Wtv. 
Zander, M.. Ww. 
29. W £ Renheisel, I., 
Gärtnereibes. 
Mohnhaupt, O.. Schlosser, 
31 EHirlrnann, M., Eigen- 
thümerin. 
Frede, A., Fabrkarb. 
— G., Fabrkarb. 
32 E Man, L.. Eigenthnm. 
Fuchs, I., Seifenhdlrin. 
Meute, H\, Ww. 
Spungstnbbe, H., Geh. 
Secr. 
33 E Schäfer, I, Gärlne- 
reibcl. * 
Gvye. E., Locomotivheiz. 
Alroelitig, G. Babnarb. 
34 E Carus. E., 5lfm. 
(Neue SchönholM- 
ftr. S4.) 
Asjmann, H., Rentier. 
Berfsttit, A., Schaffner. 
Blasse. 5k.. Rector. 
Boockyoff, H., Locomotiv- 
führ. 
Förster, A., Gärtner. 
Änadt, 51., Lehrer. 
(Sifliitith, M., vw. Schiffs» 
cnpit. 
Hnver. I, Lehrerin. 
Iacobins, S., Kürschner-- 
mstr. 
Slofcoiu. G., Apotheker. 
Muhn, G., Bäckennstr. 
Reuter, P„ Telegraph. 
Lluebesen. H., Locomotiv- 
führ. 
Tantenbahn, G., Invalide. 
Train, E., Vertret. 
Trill, ,U'„ Lehrer. 
34a E Carns, E.. .Ksm. 
(Neue Schönholzcr- 
str. 34.)     
M 
.nonti 
(! i tfctiJUiEUEÜ 
! PYTffst rci 
EXTRA FtüE 
t 
t Saltaspiel! Ruhm und Glanz des 
irV neuensal 
neuenJahrhunderts. Schlechter,
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.