Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

V. Th-il 
Pankow 
— 144 — 
Pankow 
123 Stallte*, S., Pserdeb 
Kutsch. 
Liedcmit,B, Ww., Sarg 
Magaz. 
Schubert. I., Ingen. 
124 E Boche. B., Ww. 
Goldberg, Ph.. Kfm. 
Lütke. E., Rentiere. 
Unger. 3t., Rentiere. 
.Wasmuth, B.. Wm. 
125 E Casteu, M., Ww. 
V. Änape.E.. Gärtner. 
320. 127 E Solomonsohn. 
A., Rechröanw. o. D. 
V. kühn, R., Gärtner. 
128 ESteeger, F., Rentier 
(iEBoHmtkitr. 134.) 
V. Iurich, L.. Fran. 
Bardtholdt, E., Ingen. 
Kesseler. 23., Vers. Beamt. 
Atrofl, H., Ww. 
Müssner, E., Schreib- 
wrhdlg. 
Luthardt, H.. Ingen. 
Oehlschlager, E., cjrpcb. 
• Secr. 
Steeger,F.,Eisenwrhdlg. 
129. 130 Baustellen. 
Breitest;'. -> 
Brehmrstr^ 
. Wollankstr. 
1 E Neue Berliner Bau 
flcicllfrf), (Berlin.) 
V. Höpfner. M.. Bank 
beamt. (Wollankstr.102.' 
Borst, P.. Maler. 
Brose. H., Maurer. 
Grrrndmann, (?., Bank- 
bMiJil. 
Hackermann. M., Töpfer. 
Henueüe, I., Stickerin. 
Heper, E., Maurer. 
Maitelcbeit, G.,'Bau- 
nntentehm. 
Mifltt.L., Cigarrenhdlriri 
Mretschmar,E.,Baritl'eam1 
Lohse, P., Stuckat. 
Pachaly, W., Postsecr. 
Rauoleben, G., Abbruch 
uutcruehm. 
— & Co., G.. Baugesch. 
Sernecö, Crirn. Schirm, 
Simon. L., Ww. 
Springer, (A., Tischler. 
Tieve, C.. Gemitsehdlrin. 
Valentin, G., Portier. 
Welle, H.. Sleinsetz. 
Ziegler, P., Werkmstr. 
2 EBaganv, C.. Malernrstr 
(Berlin.) 
V. Birnschein, W., Peil 
sionair.  (Nr.11.) 
Derger, L.. Werkmstr. 
Dickamp, C.- Fabrk. 
(Äattermann, Ä.» (kifenb 
Bcarnt. 
Gruö^ynski. I., Schleifer., 
Heuschel, M., Iugeu. 
Jans, M.. Ww. 
Istel. A., Barbier. 
Schultz, F.. Bnchhalt. (u, 
1. April Wollaukstr. 98.) 
Siebnrg, H., Wer/nkstr. 
Wegener, C..Co1onial- 
wchdlg. T. 
3 E. Neue Berliner Bau 
gesellsch. (Berlin.) 
V. ttroppa. R., Mfm. 
Albrecht, ff., «Jfatmerm. 
Bastnbbe, E., Shofjciib. 
Beamt. 
Fiebig, I., Neuner. 
(^ellin.F., Eiseub. Beamt. 
Äimm, M., Strafend. 
Beamt. 
Gninde Bolltemard, Ww. 
Lindenrann, fr, Rentier. 
Ludwig, E., Eisenb. Be- 
aiiit. 
Schmied. I., Mechauit. 
Schüddekopf, H^ Bur. 
Borsteh. 
Wisuowsky, CT., Schläch- 
termsrr. 
4 E Neue Berliner Bau- 
gesellsch. (Berlin.) 
V. Morgen. 11. Buchbind 
Gebauer, 91., Maler. 
Ause, E., Bahnbeamt. 
Hager, H., Äemüseiidlg. 
W.. .thiltdtrr. 
Mündel, ^nbiforb, 
X'etniKinit, P.. FabUarb. 
Rnstenbach, W., Dreher. 
Schimmelb»rg,M., Baut 
beamt. 
Schniz, (k., Mfm. 
Topp. (?., pw. Wertor. 
lliigcr, O., Mi?s. t'dmr. 
Aegner, A., Seiteuhdlg. 
Ö E. Act. Ges. f. ^'»ruudbes. 
ii. Hypotliekeu Bertehr. 
iBerlln.) 
V Tescherr, 
(Är. »».) 
5 Buffe, Th., Frall. 
v. d. Groiie, A., ^ngeu. 
Eckhardt. 1!., Ww. 
Hoffw.ann, Ä.. Plätterin. 
Hub», fo, Maurer. 
Kädelttkamk,-R.. Maler. 
: «Uohii, W., Schloffennstr. 
Liekir, A., Handelsm. 
; — jun., 31., Slrm. 
Lippoldt, H., Bahnbeamt. 
Müller. E., Näherin. 
Rau'»e, H., Mechanik. 
Reiche, F.. Maler. 
Ritfmimn, C., Posament. 
6 E Äct. Ges. f. Gnindües. 
n. Hypotheken Verkehr. 
(Berlin.) 
V. Teschen.A.^gl.Sänger. 
Bauy, W., Mfiu. 
Dänmig, W., Fnhrh.- 
Fakkeuberg, A., Eisenb. 
Beamt. 
tyithrnmim, Th., Ww. 
Gntjahr, B-, stfm. 
Hartwig. M., Eisenb. 
Beamt. 
Älein. L., Ww. 
AI och, B., Former. 
Maden, A., Schuhmnrst 
Melcher. W., Postsecr. a. D. 
Merckel, C., MetnUidiletf 
Panse, H„ Handelöm. 
Rednitz, M., Fr!. 
Wandelt, W., Schlosser. 
Wuichke, M.. Maler. 
7 E Schulze, N., Maurer. 
(Berlin.) 
E Schninnacher, N., 
Gastw. T. 
Domle O., Ciseleur. 
Hehncke, 91., Rangirer. 
Horlbogeu, M., Ww. 
ilronfcldt, C., Töpfer. 
Leev. (?., Bahnbeanit. 
Schilling. W., Bur. Diät. 
Schischke, L, Töpfer. 
Schmidt, I., Peusiouair. 
Schwanebeck, £., Hand 
InngSgeii. 
Stüwert, F., Pensionair. 
8 E Neue Berliuer £öau< 
gesellsch. (Berlin.) 
V. Gärtner, C., Äerwalt. 
(Nr. 9.) 
Bojahr, pr., Crim. Pol. 
Wrtchtmitr. 
Both. Heiner. 
Falkenhagen, (5., Stein 
dnitf. 
6)eorge, (s„ 6ilasöiäf. 
Grolrs. £>., Sckmied. 
Günther. 15., Post» 
secr. a. D. 
Harder, Th. Bahuarb. 
Hosfmaun. I., Privatier. 
Holz. E., Ww. 
Rollwitz. E., Steindruck. 
Walter, R., Barbier. 
9 E Act. Ges. f. Grundbef 
ii. Hlipothelen-Verkehr. 
(Berlin.) 
V. Gärtner. C., Venvalter. 
Bacusch, (£., Tischler. 
.Blochberger, C.. Buchbiud. 
Dehnte, di., (kisenb. 
Beamt. 
Hanfs, >"y„ Eifenb. Beamt. 
Harfvabt, L. Ww. 
Heiuve. A., (5lav. Lehrerin 
Hoffma.lu, B.. Ww. 
Hullmaun, Vl., Eisenb. 
Beamt. 
Jäger, (5., Privatier. 
Mohr, P., 5(1)1:'fser. 
Mohrbncli. 91., Schlossei. 
Net bei, Tischler. 
Revlafs, X. Schmied. 
€piefv fr, Tischler. ' 
Aeiter, ,v-, Maschinist. 
Weise H„ ^rl. 
10 E iHct. Wcf. f. WnmdM. 
ii. Hl)potheteu-Perlelir. 
(Berlin.) 
V. lEtuer, C., Verwalt. 
(tiir. (U 
Andree, W., Fuhrh. 
Bäuvinkel, P., Schlosser. 
Biruliaunr.A. Hansreinig. 
Bollmann, Tischler. 
Dre^er.P., Eisenb.Beamt. 
Fleiicher, A.. Schlo^er. 
LUatte, A., Augen. 
Kring, Privatier. 
Schenermann, ($., &cv- 
darin. 
Schr.lge, Schlosser. 
Schulze, (i'., Miuuer. 
Schumacher, B., Ww. 
Spliessgard, M., Tischler 
mstr. 
Wenyel, P., Schlosser. 
Weruit), C., Post Assist. 
E Bagaut), (5.. Maler- 
mstr. (Berlin.) 
V. Birnschein, W., Peu- 
sionair. 
Böhte, A., Post-?issist. 
Frive, W., Ob. Post-Assist. 
11 (ttiebeler, H.. Invalide. 
Marr.C., B^hnsteigsch.iffn. 
Quednan, E., Kutscher. 
Sippel, M., Fleischcrinstr. 
Stürz,'nbecher (£., 4lfm. 
Sydow, P„ Milchhdlg. 
Welsch. I., Zahlmstr. 
Aspir. 
Winter, F., Dersich. In 
spect. 
12 E Genau. Ci:., ctfm. 
<Hemersdorf?, 
V. Birnschein, W., Pen 
siouair. (Nr. 11.) 
Arndt. E., Tischler. 
Banv. C.. Kaff. Secret. 
Burkhardt, C., Droschk. 
Kntsaier. 
Helling, Th., Brieftc. 
barsten, P.. Schaffner. 
Vier, it-, Metaüwr'brk. 
NaujvckS, A., Eisenb. 
Beamt. 
Nosenan, E., Bildhauer. 
Nosenzweig.L.'. Bildhauer. 
Skidbe, (?., Fran. 
Spielberg. H., Schlosser 
Walter, Tischlermür. 
Wolluik. Th, Wagenfülir. 
13 E Neue Berliner Bau 
gesellsch. (Berlin.) 
V. Zick, (5., Crim-SchWu. 
Alprecht. (£., liolomnt 
wrbdlrin. 
Bohle, Zeichner, 
^-renzel, (l.. Bahnbeanit. 
Holll'erji, B., ilim. 
.Ui'vitrtieit, (5, Führer. 
.Uitfiuc, G., Beamt. 
Luiltburg, fy., Schneider. 
Madei), M., Töpfer. 
Piipke, M., Milrirhdln. 
Richter, $*., Tischlerrnstr. 
Rönnspiev. A., Instrn 
mentenm. 
Schaum. R.. Schloiier 
Scheurig. Drehm1. 
Schulz, P., Schlosser. 
14 E Maunv, «)., Milch 
HM. (Berlin.) 
Beiifter, Buchbalt. 
(Tiimav, O., ^»fii‘0. 
Firigerling, W., Droschk. 
ctuljch. 
ttilacwecke, (S.,Maii,V.Diät, 
Hantel, fr, Schlosser. 
Hivig. E.. ^-leischerinsir. 
(Vrid), E.,Locomo ivsiihr. 
Mstslrf, P.. Maschinist. 
Aicsjl, Hilfobrems. 
Stonimmt, xJt., Schleier. 
Ladewig, E., Pahnbeamt 
(i. D. 
Ra.dtke, A., Bahnnrb. 
Spikermautt,«..Drcchsler. 
Letter, W.. Sch.osser 
5 E Laube. C, Zimmer 
ilkstr. (Berlin.) 
V. Hase. Jy., Portier. 
Belgh^ser, tifm. 
Dame. W., Malermstr. 
Hoppe, O., Dieher. 
Ionitt^., I.. Pensionair. 
MoO, (£., Maurer. 
Krüger, P., Attgen. 
Lange, A., Töpser. 
M^urnschat, [y., Tetegr. 
Beamt. 
Meweö, lytan. 
Müller, R., Molkereibes. 
Wäscher, ($., Augeu. 
Iti E Weite Berliner Lan- 
geiellsch. (Berlin.) 
V Bürger, Bahn- 
bmmt. (Nr. 47.) 
fs-rnitt. 31., Diech^len 
Wcnnoiö, IX-, (Vfiifnv. 
Hachmaun.(5.,Baliubeamt. 
Iülich. E., lytiefcitfeg. 
.Uley, Ll.. Werknrstr. 
Ludwig, P., Ba nbeamt. 
Marinu. W., Maurer. 
Melier jun., K., Fnhrb. 
— Hon., ,st„ »y«l)rh. 
Nückerl, P.. ,^nschncid. 
Spiekeriltalltt.A..Ba itarb. 
Süsjbier, F.. Bnr. Lorsl. 
Thiele, %, Bahnbeamj. 
Woäensnst. Balmarb. 
7 E Schneider.^.Messer¬ 
schmied. (Bei litt.) 
Baur'dorf,A..Cigarrcnarb. 
Brarfer, Tecorat. 
Brerner, H., Bahnarb. 
Brobers,, (£., Schneider. 
Vuüe. (5., Plätterin. 
Teil. Maurer. 
Hahbecl, M., Maler. 
Kuppen, E., Krau. 
«rüger, 0$., Schaffner, 
.ttühnernund, H„ .Ufnt. 
Merten, M, Schloiser. 
iVicoer, K., Colouial- 
wrhdlr. 
Nenter, H., Technik. 
?lij|ettcraitti, Jy., Techn. 
Thiem, M., Maurer. 
Trtiog, P., Hebattrme. 
18 E Zoweztniskii,G.,Maler- 
mstr. (Berlin.) 
V. Thimm, G.. Arbeiter. 
Biedemann, F., Töpfer. 
Dorchcrt,G..Motkereibef. 
Brenner. G., Atfm.' 
Engel, R., Tischler, 
blasen, G., Schneider. 
Kleiber, E., Bremser. 
Streif, ä„ Schueidernütr. 
Antik, A., Locomotivheiz. 
Poppa, O., Tischler. 
Rich er, A., Schloffer. 
Schuh, A., Hilsvbremf. 
Schwtitdt, 
Sobke. H., Steiusey. 
Waffermanu. 'Th.. Wei’bcr, 
Weiraucli, (£., Zimmerm 
19 E Act. «es. f. (iJntuh 
bef. n. Hypothekerr-Ber- 
kehr. (Berlin.) 
V. Schönwald,K., Eisenb. 
Beamt. 
Albrecht.R., .^raukeuwart. 
Beckett, M.. Wm. 
Berger..^.. Dtofchk.^nhrh. 
Boyan, I., Leisich.Beaukt. 
— I., Ww. 
Busse, E., Schloffer. 
Dreszler, O., Hiltöbeamt. 
-KoögalwiS, A., SUnitkett 
wärt. 
^tühue, Stnrkal. 
Met)?. A.. Bersich.Bearnt. 
Plethier, M'„ Eisendreh. 
Püpke, A.. Mutid):r. 
Schönekatle, Schloffer. 
Thormann. W„ Maurer. 
Wandert, F., Technik. 
20 E Act. Wci. f. Guind 
des. u. Httpothelen-Ber 
kehr. (Ber.in.) 
V. Schvnwald,.^.. Eisenb. 
Beamt. (Nr. 19.) 
Alerander, A..Eomptorist. 
Bessert, Jy., Maler. 
Beisert. E., Monteur 
Gut-schmidt, W.. Droschk. 
Fnhrh. 
Hanckewiv, E., Bur. 
Borsreh. 
Hornuug, Th., Schloffer 
.Ulnciieit, ,W., Mechanik. 
Lemke, G., Stuctat. 
Naay, (£., ctgl. Zeichuer. 
riiecy, ii’., Hcivr. 
fliofiier, H., Müller. 
Niiff, P„ Privatier. 
Storde, A., Modistin. 
Schüler, fo. Maurer. 
21—23 E Siemenc-LHaläke, 
Telegr. Bau-Aust. (Ber 
litt.) 
V. Haakk. P., Äerwalt. 
(Breilestr. :fn.) 
Centr. Stat. b. Electr. 
Bahn Paukow-Gesnttd- 
brunueu. T. 
24—41) Bamtclleu. 
E Act. Wej. s. Ärnndbes. 
it. Hypothekeu-Berkehr. 
(Berlitt.) 
Esplauade. ->• 
7.18 E Neue Berliner Ball¬ 
gesellschaft. fBerlui.) 
V. Bürger, N., Bahubeamt. 
Berg, W., Bahnarb. 
Frank. A.. Maler. 
Heeder. Werkmstr. 
Heinrich. H., Bahnbeamt. 
Hiitze, .U., Bahnbeaiilt. 
.Unopke, Wslj'ny. 
Marten, M., Tischler. 
Nenmann. P„ Lvcomotiu- 
Pau. Frl.. Lehreriu. 
— Ww., Näherin. 
Pofile, M., .<tfm. 
Ranch, L., Batjtlbcatnt. 
Sainter. Pfi. B., Rentier. 
Schaff, ,st., Tischler. 
Schröder, E.. Bahuarb. 
Staab, M., Ww. 
Slein. H., Invalide. 
Stelliuacher.R.. Hinutterm. 
Tschierfe, M., .Uftn. 
49 E Demar, W.. Stnckat. 
V. Erd ii er, G., Portier. 
Hahnert, E., Heizer. 
Hardell, M., Assilt. Arzt. 
Halzkopf, Th., Tischler. 
Lirbniy, P., Tischler. 
Meißel, M., Maschinell- 
bancr. 
Jlslflel, E., Bankbeamt. 
Nest, W., Lttestelidlg. 
Rttlic, E., Tischler, 
v. Candeu, Ww. 
Schulze, F., Maler. 
Thiede, A., Heizer. 
Zirkorvoki», ft., rr^auarb. 
■jO E Schi öder. H., Maler¬ 
mstr. (Beilin.) 
V. Scherwiu§ki, E., Ww. 
Born. H., Fleischer. 
Elemeu-, E., Bersich. Be- 
ault. 
Düsterhoff, O., Postanw. 
50 Guliv, H.. Sattler. 
Koppius, A., Beamter. 
Krause, H., Maurer. 
Müller, P., Schlosser. 
PafchiUer, R., Kellner. 
Plotzti, P., Mechaniker. 
Schellwald, Privotier. 
Tewk. E., Secret. 
51 E Hirte, 9t., Eigenthum. 
(Berlin.) 
V. Pleszewski, T., Portier. 
Blästug. Thr., Wm. 
Busse. E.. Agenturgefch. 
Hauck, P., Schlächter. 
Jliuö, St., Üntscher. 
Llarschien. I.. Lohgerber. 
Krauö. P., Montenr. 
Negelin.. H., Zimmerui. 
Sander.'W., Droschk. 
tiitifch. 
W.'ndt, C.. Lederarb. 
Zipperling, ?l., HanLdieu. 
52 E ölagerrnairn, P., Neu 
tier. 
Bergfeldt. Fuhrh. 
Bree. Maurer. 
Devanlier. A., penf. Pol. 
Beamt. 
tvvl)li"fi, Invalide 
(Gärtner, M.. Lehrer, 
(tiwp, A., Hilfsbremser. 
Hoffmann.A.. Schneiderin 
Rietschet, Vt., Portier. 
Scharenberg, W. Fnhch. 
Schröder, P., Lehrer. 
Thüming, £)., Kupferdruck. 
53 E .Mflficnttann, P.. Ren 
tier. (Nr. 52.) 
Eldmann. M.. Schlosser 
(Üilotu. fy., Mechanik 
Goltlchal?, E., Statist. 
Beamter. 
Haase. B., Stickerin. 
.Ueilom, H., Borkosthdl. 
Schellig.P., Ob. Monteur 
Schmidt. F.. Iugeuieur. 
— 8?., Bcrfich. Beamt. 
Seeger. W.. Töpfer. 
S'emeus, K.. ^ugeu. 
Weinliaid. E.. Maler. 
Winkel, B., Ww. 
54 EDupke.H.,Eigenthüm 
m. 55.) 
Brosey. Vl., Bäctertnslr. 
Dn^ke, Th.. ^<tf»tfechmf. 
Dplewski, W.. Maschinist. 
Moses, A., Stfm. 
Penack, E., Packmslr. 
Perse, F., Beamt. 
Schäfer, R., Maschinist. 
Schön, C\, Rutscher. ■ 
Si^ler, A.. Schloffer. 
Weife, H., Schuhm. 
SBctel, R., Heizer. 
55 E Berndt, F., 6lfm. 
(Berlin.) 
Ecterkni'st, C.. Bnchhalt 
Philipp. O., Beamt. 
Philippk, R.,H<tttheldm.T 
— L.. ^ran.Darmhdlg.T 
Neinvverg. H., Mottrcr. 
Richter. W.. Mfm. 
Porter, E., Techniker. 
o() £. Okim», E., itsin, 
(Heinersdorf.) 
V. Birnschein. W.. Pen 
sionair. (Nr. 11.) 
Bräsikle, A., Diatar. 
Braun. H., Zngsühr. 
Diedrich. H., Butterhdlg. 
Freese. C., Oberlehrer. 
Fürst, A., Ww. 
(^eppert, P., Lackirer. 
Gramith. M., äkochfran. 
Hanse«. A., Techniker. 
Höpfuer, A., Buchdruck. 
PtthtU, M., Schlosser. 
Richler, O., Töpfer. 
R othenler. V(., Metulldreh. 
Scheschonk, E., Seifen 
hdlrin. 
Zander, O., Lademstr. 
57 E Neue Berliner Ban- 
gesellsch. (Berlin.) 
V. Gärtner., E.,Berwalter 
(Nr. 9.) 
Albrecht. <?., Posameut- 
wrhdlrin. 
As;mann, F-., Schneider. 
Bayer, O.. Grünkramirdl. 
l^eguilh, F., Schvhmmstr. 
Wlcicicr, J?., Bahnbeamt. 
Lehmann.W., pens.Forster. 
Paetzer, H., Schloffer. 
Richter, E., Tischler. 
Seysert, O., Ingen.. 
Wunderlich, A.. Schmied. 
Wurl, E.. Ww. 
Zitterbaum. W.. Mechanik. 
56 E Neue Berliner Bau» 
gesellsch. (Berlin.) 
V. Gärtner, C..Berwaller. 
(Nr. 9.) 
Berklnauu, H., Eisenb. 
Beamt. 
Herzog, E.. Maurer. 
Hiittic, E., ^rl. 
Mittctbach, E., Hausrei- 
nigerin. 
58 Rcumanu, C., Magistr. 
Beamt. 
Schmelzpsennig.M..Uhrm. 
Skymidt, E., Regimenter. 
Stanuleskn. M., Ww. 
Tschierschke, H.. Gastw. 
Wendt, B., Eisenbahn 
Beamt. 
Wilke, W., Schneider.' 
59 E Act. Ges. f. Gnind- 
bes. u. Hvpotheken> 
Verkehr (Berlin.) 
V. Gruhu, A., Ww. 
Arndt, E., Bahnbeamt. 
Becker, O.. Stellm. 
Beitz, O., Tischler. 
Herrutaim.G..Bahnbcamt. 
Ladwig. 22., Äatmbcamt. 
Malinowski, F.. Schloffer. 
Raalie. L.. Ww. 
Schulz. E., Bahnbeamt. 
Segler, C., Schlosser. 
Trapp, H., Fonner. 
ZenS, 91, Schuhm. 
60 E 9Iciic Berliner Bau- 
gesellsch. (Berlin.) 
V. Wärtitcr, E., Berwalt. 
(Nr. 9.) N 
Albrecht, C., Maurer. 
Bein, P., Lithograph. 
Arorrrberger. F., Tischler. 
DahmS, C., 'jngführer. 
^icimattl, B., vw. Amts 
lichter. 
Fricke. E., Architekt. 
.Virselmtd, R., Anfseh. - 
Jammer, R„ Änchbind. 
är-rtzle, R.. Schlosser. 
Lknobel, L., X^u. 
Majew^ki, T., Steuer- 
beamt. a. D. 
MnlUe, O., Schlosser. 
Nagel. W., Reg. Secr. a.D. 
Rodemald.W..Maschitkist. 
Roesrner, G., Cigarrenfbrk. 
Schrtarchendorf, O., Buch- 
iinlt. 
Schraubt, M„ Modistin. 
Schu zc,H., Wljmn. Lehrer 
a. D. 
Thoms. H., (sjastw. 
Belterbach, M., Ww. 
Zillmer, B.. Kfm. 
~<r Durchgang z. Commnni- 
cationsweg. 
:)1 E Neue Berliner Bau* 
gesellsch. (Berlin.) 
BroctS, R., Bäckermstr. 
Daneiins. tl, F au. 
Äscher, 2., jteffetschmiede 
• mstr. 
^leistfilmtUT, O., Ingen. 
Granel. (?., S offner. 
Hasseier, W., Maurer. 
Stopple, E., .Pmmerni. 
Lieban, (£., Schlosser. 
Thieiue, (£., Ww. 
Bicrt, E., Tapez. ' 
i>2 E Neue Berliner Bau 
gesellsch. (Berlin.) 
V.Wnihit, A., Stu.(Ni\u9.) 
Abelsborf. E, Ingen. 
Bicruert. M-, Mfm. 
Bruuk, 31., Handelöfrau. 
ßciMf, G., Balitlbeamt. 
Holzapfel, E., Äiioutcitr. 
Oelmann. W.. Pensionair. 
Pauls, A., Ww. 
Schmidt. H., Schloffer. 
Schumann, L., Galan- 
letiewrhd.rin. 
- >(., Ww. 
Tliener, CS„ Mfm. 
03 E Reue Berliuer Ban- 
get'ellsch. (Berlin.) 
V. syognt, t%, Schaffner. 
(Nr. i>4.) 
Bunde, H.. Schneidermstr. 
Viaragon, Schlosser. 
Ohtsoiv, W., Schaffner. 
H.Hkc, F., Postbote. 
Mrasclünski, F., Mfm. 
Clbeitbltrg, H.. Dreher. 
Rnda, M., Schuhmmstr. 
Schlichting, M., Diätar. 
Thvrmetier, G., Eolvniall 
wrhdlg. 
04 E Neue Berliner Bau- 
gesellsch. (Berlin.) 
V. ,^ogttt, F., Schaffner. 
Elürrer, H., .Mfm. 
WrolH, St, Schueidermstr. 
Hack, H., Schlosser. 
Heinrich, A., Sch.iffner. 
Ärmer, Maschiitenb. 
,Sinnlich, Th., Handelsfr. 
.Ulöyef, Postbote. 
Athigc. P., Mlenipner. 
Müller, Locomolivfiihr. 
Noth, Ww. 
Simoneit, Schmied. 
Sleiuhaidl, H., Postbote. 
Zetdler, Schlosser. 
05 E Neue Berliner Bau- 
gesellsch. (Berliu.) 
V.(i)rll!in,A..Ww.(Nr.59.) 
Böhmert, A., Schloffer. 
5L'd. («.. Srtil oiicr. 
Stegmund. v, penf 1 
Locomotwfühi-. 
Wöflsliiksu. -V 
Brcitcstr. 
Danierviuitr. 
1 E Richter. H., Aislu i)J 
(Nr. 11) 1 11 i,sl 
V. Haliitü, (v,„ rsiitprd. . 
Jltchlcr tchc Puwat «nll 
amtalt. T. * 1 
Gomberl. ,u„ in- «liitfJ 
Arzt. * 1 
Mirrnil, A., Mdcfiin 
Ltttiicr %, OK Suicm J 
Muffol, I., l)r, libfiuiij 
Ptiiit'og5’,^.,Cl’. 
2 E Lange, (5. '.iA\Ucuiv'trl 
(Part'lr. :i i 
V. Tschilp. }){. ^aiualti 
(Amsllicit 'JAjrl i) T 
Dvr,, %, Mrtaiiti. 3iid 
Fischer, v., iviu, 
Wntyp, ,v„ innfü'tliM. 1 
Hildebrandl. ;i, 
mstr. 
Ieroini,rc>li. f„ 
Wagner, A, tnunrr. 
Weiter. H„ ^rtmuiiy, X j 
Attmlicii l’nr/. -> I 
2a E Miirri). s.Miii 
i'fitl). lEliinloiirnbiih).! 
V. lichivdi, :ll„ 
(AittiUicit-l'ai! j) 
Blattrfcitlioiii, u| 
phil., ‘t'ttv Xoceut. 
Donner, AVaittor. 
Feilsch, ls., liolwiwl* 
ivvhMg. 
Hirt. P., I)r.. P^os. 
Priegei, H.. riiccl. T. I 
Tenchcr, M.. i 
Wlokka. E., ,\üiiriviiiiiss,| 
.3 E Hattig, ,y, £> t'jil 
Assis!. T 
E Wegener'sctie (Siln-n. I 
E Wegciicv, ^. iviv. I 
(Glöckner, I. u. P., vlrid.tol 
Pfiu.it.  I 
Hauch. P.. i'ctii 
Mlahr, M.. ^di.wiVun.f 
MüHnkf, <v, s 
Me^er, 0)., pen>. 
Beamt. I 
Modernw. £, 3u«s;cn| 
Schaffn. 
Schuster, (i., .'littsisia. 
3stE Hanifl. P, Fmu. 
(Leipztg.) 
E Thieme.Ä., EiflfKtJju| 
BröSgcn, L-. 'Sm. 
Wimbont, I.. ^diiilini. I 
Maecker. H., um. .'Hcflnl 
Rat!). I 
Mütter. M„ jhtrtihnr<f.l 
Srfntmariier, A.. 
S..,üv, N., Web. cn'rX| 
Secr. 
Sintou, Mfnt. 
Wölck. E.. oHstfu. 
3b E Wcgcnw, <>', 
mntena/fifriit. f 
Dahntehi 
nrb. 
Grollie, C.. Mutirticr. 
Writnotu, !)t.. NviiMiit.l 
Jacob, M., '-l'.'w. I 
LUuge, VI., vw. "miM 
Rath. 1 
Mranse,Q.."!ml'!-ttiM 
LnzaniP, Vclncnu.r 
Willi), W., illvimci' L 
4 E Fischer, i\, 
Halme. S.. Cb foi: 
Herbig, W., Wv,,tI,t’r-1 
Mitorr, W., 
Nippe, B.. SiHiu’i- 
Stamm. P., 'Htm. T. 
Trarbach. ÄK., -'ny 
4il ESchul^. 
mstr. (liiuirtücnti 
Buntebarlh, ir. 
Rath. . „ , - 
Bnschbeck, 
Fifdifr,^,lhuir.jtiV| 
Frost, R, 1 
Jsslblüit li), I -JW‘; , 
Streb«, H-. fM'5|luNlT; 
Liebrelch, <'=- V-"! ,! 
Wiesnei'. :)i-, 
wrhdlg. T. 
(snürtlinfii’ >j 
4b EHaüiatil. 
msir. T _ ,1 
Felleiilerfl, 
Hartmanii.^-r^ß 
mi 
9ifi» 
itl'.l 
Haut 
iwr 
3i 
Cttit 
% 
ttdisl 
3l»on 
5 £ W 
V. 
Si 
Oiciin 
«tittt 
6. i £ 
(ifl 
V.5rt 
k y E 
IC 
10 E (‘ 
V, Wt 
rorl 
Aii... 
10,i s. i 
E h'n 
Um 
UM 
(iintt: 
-Ä 
II £ -ä 
leti 
J:> E V 
Vtn 
i3t 
3liri)tc 
n e > 
li E ,v 
3d) 
Äjjmsi 
Jllui;, 
Äicit^ 
I 
| Vi E ‘ 
1 C’i'l 
MuIJc 
Citerli 
Psiic i 
li! E Lt 
-Vitidt 
cftiij 
Ki E ' 
V. w 
iik\ 
3!rotV, 
Ärjtnff 
Äv!>i'c 
i'iiin 
Prniiv 
I fi E 'S 
2ütii> 
Stellte 
Ibis. 
IfeE S 
Pi. t 
(sniu i1, 
Sä (fiti 
, d'illZZv 
| h1 E. 5d) 
^iltttti 
. kraus 
| »21 E 
. toi/, l 
I L>'.-E7 
tltum 
Sltitölt 
l't'U. 
rtüififr, 
1 •f’ltlfflU 
iMslliijf 
JPIIIJ '1 
Jölobii 
vVmid) 
rm. 
frifciiii 
Ä'slJti?/' 
di'tin 
Äfitcii 
l'liillcr, 
|ntt(iü 
IÖE V<u 
1 ntitj. 
fildiio 
;>'cbrcli 
|21 E. 
JOlllf 
; Anluvn 
Ji'iin 
I ^niiia 
iuicr. 
Kaufe kein Bett ohne Westphal &Reinhold’8Patent Matratzen! ^r“uÄ6tuctr^
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.