Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

' "Vm M)Sl 
Obet-SchSitölveid^ 
140 
Ober Schöneweide 
18 Scidter, 93., Postbote. 
Sieg, Grünkramhdlg 
WonS, ÜB., Barbier. 
19 E .ycincfc, Si„ llfut. 
E Hciiickr, M„ Rentiere. 
Samcrmu, (II., Ww. 
Damitz, M., Ww. 
Glcümier, St., .fifm. 
Stelln«; 91., Former. 
Knapp, G-, Gürtler. 
Polte, H., Gifcubic/j. 
Schmidt, E-, Gcmüiehdlg. 
Unieiberger, E.. Uhrm. 
gimmrnimim,' M., Leder- 
arbtrin. 
30 E Weseiibiirg, 6., 
Eigenth. 
Krüger, 91., Lehrer, 
Külzow, F., Lehrer. 
Paul. N., Schankw. T. 
Schröder, W,, Steuer* 
Seir. 
21 E Lohnhardt, H., ctfm. 
(Setliu.) 
E Mjit, <E„Asm. (Berlin.) 
V. Zielinski, I.. Portier, 
ElaneiiS, H., fi-iifnn: 
ticltimiä, H., Maler.' 
Hubtid), C„ Schmied. 
Koscheck, F„ Monteur, 
Mattem, XE., Techniker, 
Derlei, F., Stsm. 
Rolhkögel, F., Ob. ffa(= 
ruinier. 
Schwieger, 9l., Werlmslr. 
Weiser, R„ Kim. 
Wende, F„ Bäckermsir. 
Zorn, E-, Schlöffet. 
i2 f. o. Sill)c(mincn()of' 
ftr. 42. 
E Lohnhaidt, H,, Stirn. 
I Berlin.) 
EThie.E., Ksm. (Berlin.) 
V Krüger, N., Portier. 
Krause, J.,Cigarre»hdlri„, 
itroloiväli, B,, Speise- 
wirthin. 
Staoenhaaeii, A„ Stfm., 
Templi», 38., ftfm. 
Zöllner, I., Tischler, 
Itliiig, H., Reichsdrnck 
5 .der. 
■*r Wilhelminenhofstr. -> 
Gaußstr. 
Kiplcrslr. -> 
(Unbebaut.) 
Hanffstr. 
Slabystr. -> 
(Unbebaut.) 
9 Uniilltllr. 
E Michaelis, O., Agent, 
(Berlin.) 
10 E Selchow, L, Brauerei' 
bei.' T. 
E Tabbert, SB., Frau. 
Frentzcl, H,, Inge». ' 
25cifi6icr8inurm 2o:iiS 
T>>bbcrt, Jnh. Carl 
Selchow, T. 
• Züchner. M„ Eranmilr. 
11 E Feldinnii», 6., Fär¬ 
berei. T. 
Tabberl'S Äaldschlösichen. 
Braun, Th,, Fabrk. 
fflrutl, O., Maschinist. 
Müller, W„ Biiffetier. 
Werder», an», @.,@nflro. T. 
12 geh. 3. Siemenöslr. 2. 
SiemcuSjtr. 
Hclmholtzstr. 
. -<- 3icjl>mittlr. -> 
(Unbebaut,) 
Kaiserstr. 
Ostendstr. 
1 acl). 5. Ostendstr. 15. 
2 E Scmtue, O,, Stfm. 
3—ß Baustelle». 
E Terrain- u. Banges. 
2bcrspi.ee. 
Berliner Chaussee. -> 
Baustellen. 
E Terrain- ii. Banges. 
Fähurich'sches HanS. 
E Uhnrich,F„ Molkerei- 
6ci. 
Schmidt, J„ Fabikarb. 
Ostendstr. 
Keplcrstr. 
Natheiianstr. ->■ 
ßjitoiD’sdicS Haus. 
E Hjarup, P„ Fabrkbes. 
(Berlin.) 
Baustellen. 
Gaubstr, -> 
Baustellen. 
Nalhenanstr. 
Kunhcinlstr. 
•<- Withelminenhofstr. -> 
(Unbebaut.) 
Halskcstr. 
<- Wilheliniiicichosslr. -> 
l E Rrisltr, 2»h. Engel & 
Heegewaldl, 31., Fbrk. 
». Beleucht. Gcgenst. T. 
Biesel, 91., Kutscher 
fach, S„ Portier, 
iechoh, F„ Heizer, 
r-iatteplfl-. 
E ©tut. Ober-Schöne- 
" weide, 
Spree, 
Kanstelleu, 
' E Deutsche NllcS > Bert 
Reim - Maschinensbrk. 
1 Wilhelminenhofstr. 63 
bis 85.) 
<• Wilhelminenhofflr. ->• 
Hefnerstr. 
SicmciiSstt. -> 
1 ach. z. SiemenSstr. 1. 
2 E KLh», £)., Gastw. 
(SiemenSstr. 1.) 
Eichstädt, äV, Lehren'», 
ßierä, H„ Färber. 
Pichatzek, H., Biichiind. 
Poliert, F„ Scrfmstr. 
Prilltoijl, F., itfm. 
,!. i E Steiler, L, Schiffs 
■Bnumftr. 
Gantenberg, H.. fifm. 
Nowka, M., Sia6u6caml. 
Reiniann, F,, Po!. Beamt. 
.3 E Braun, B., Ww., Gastw. 
Bartsch, Ed-, Äalzenmslr. 
Donath, L., Ksm. 
Kimdlach, A., Schreiber. 
Werthmann, W., Ü2cri= 
mslr. 
> E fffl&eftocrfö ilMmmai- 
Hof Act. ©es. T. ’ 
öa Baustelle. 
E Stock, 91., Ei'geiilhüm. 
(Treviow.) ’ 
8 E Berl. Dachpix-Ge- 
iellsch. itlemnim & Eo. 
V. Rotyang, I,, Äersmftr. 
I)r. Meyer & Drledger, 
Chem. Fbrk, 
Laufrnerstr, 
■ Wilhelmiiieuhosstr. 
1 s, a. Wilhelmmenhosslr, 79. 
E Trautman», Hau- 
bclsra. (Silljclmiitciu 
hoffst 40.) 
Dellmann, J„ Gastw. 
Gerstberger, P., Wertmstr. 
(ünutoro, I., Tischler. 
.Hol), H., Grünlramhdlg. 
Slnuimumi, (8., Brauer. 
Lanrich, H., Schlosser. 
Stoack, F., Schlosser. 
Stach, Ov Comptorist. 
Rcili, E.. Schallcnuärlcr. 
2 E Ladewig, Ä., Gastw, 
(Berlin.) 
V. Etrache, H,, Bäcker^ 
mftr. (Sir. 4.1 
Benuwitz, ?(., ffirrfutfir. 
Butiicr, S(., Wertmstr. 
Donner, Hr. Vorarbeit. 
Hellennanu, C„ Werl'nslr. 
Herzog, SB.. Obermstr. 
Dpi?, Ä., Wertmstr, 
Schulde, G„ Cigarreu- 
hdl». 
Seelig, C., Werkinstr. 
Stnveichage», E„ Ww. 
Strätzer, C,, Werkinstr. 
E Meiner!, (8., Eigen¬ 
thum. (Berlin.) 
Loreuz. (£., Sinlrimslr. 
4 E Ladewig, A-, Gastw., 
(Berlin.) 
V. Strache, H„ Bälker> 
mslr. 
Axelrolh, S,, I)r„ 
Chemiker. 
Starrt, R„ Musiker. 
Frasch, A,, Werkinstr. 
Gerth, H., Kntschcr. • 
Hoffniann, W„ Packer. 
Kahl, R.. Mechanik. 
Lainprecht, H., Werkinstr. 
Schmidt, 'M., Handelö- 
görhi. 
5 E Ladewig, Gastw, 
(Berlin.) 
V. ©lr ’o, H„ Bäckcr- 
' inst», ivlr. 4.) 
Ehrhardl, F., Werkinstr, 
Fiev, M„ Lerkmstr. 
Heiser. M„ Reisend. 
Oehlrick, H, Ksm. 
5 Schlamm, H., itfm. 
Schulze, £., Buffetier. 
Svillcr, H,, Dclicaicsj 
wchdl. 
Wache. A., SchijsScigner. 
Wenzel, J„ Gai»». T. 
Wniistorf. H„ Werknistr, 
Schloswark Wilhelminenhos 
geh, z. Wllhelmiiicii 
_ chosstr. t>2. - 
Spreebrücke. 
Stätteplati geh, z. Wllheb 
ininenhoW, 78. 
Wilfjclmiueuhofsli. -> 
Luiscnstr. 
Jrischenstr. -> 
(Unbebant,) 
Marienstr. 
Ml'elminenhosslr. ->■ 
(Unbebaut,) 
Mathildcstr. 
Wilhelminenhossir. -> 
(Unbebaut.) 
Ohmstr. 
Neulea»!,Itr. -> 
(Nukebaiit.) 
Ostendstr. 
Wilhelminenhossir. -> 
1—7 Baustellen. 
E Terraingescllsch. Ober- 
Schöncwcide. 
Slabystr. ->■ 
8—11 Bansielleii. 
E Terraiugesellsch. Ober- 
Echöucwcidc. 
Waldowstr. 
Kaiserstr. ->• 
15 E Ruprecht, ?(., Ksm. 
(Berlin,) 
V. Beiildt, W,, Schnhui- 
uisir. 
Blank. 9s„ Fabrkarb, 
10 E Schröder, SB., Stein» 
drnckbes, 
Eichholz, SS., Pol. Bnr. 
Diät. 
Liqeon, I., Schreiber. 
Schaack, B»r. Aisiki. 
Schaffcr. 31, gfiiüiifaib. 
Ertjuiuaun. E., Äsm. 
17 E Bock. H„ Tafeldelker. 
Rode, ,ö„ Schmied. 
ä>OjU-s|)ci<iufi, 91., Siigtii. 
18--20E.Srfiröbtt, F.,FbrI' 
bes, (Bciliit.) 
Parlstr. ->■ 
21E HallenSleben, W„Ww, 
Halle,lölebe», K. ii. W., 
Kflle. 
22 E Nndow, Neiitier. 
(StnrlSljorst.) 
StrzetnSzewijki. A, 
Portier, 
23 E Nndow. ffl„ Nenlier. 
(RarlÄhorsi.) 
21 ESlorntcr, 81., Gast«. T. 
Morai er, Ä., Frau. 
i E Gchentopf, 9(„ p,inv 
mennstr, (i. Aint, Ber¬ 
lin), 
26 E 9)15*1, ©., Buch- 
bindernlstr. 
33iitis), (£., Mittlrer. 
Lange, C„ Pol, Affess, 
v. Soiron, A., Ingen. 
Spreeslr. -> 
27—80 Baustellen. 
E Terraingesellsch. Ober- 
Schönetveide, 
Wilheliitinenhofsir. -> 
Parkstr. 
. Ostendstr. -> 
1 E Noßöach'sche Erben. 
V Salomo, ©., Beamt. 
Arndt, O„ Fabrtarb. 
Birlholz, St, ättilchfjW. 
Brandt, 'St., Bädcrmftr. 
Fnth, M., Fabrkarb^ 
Heidner, M„ Fabrkarb. 
Aaud, B-, Kfm. 
Pietsch, 6t., Schlosser. 
2 E Nobbach, ®., Ksm. " 
(Berlin.) 
3—4 Banstellen. 
E Rotzbach. Banquier. 
(Berlin,) 1 
5 Baustelle, 
E DreuSke, Rentier. 
(Berlin,) 
slopeuitfee Chaussee. -> 
Park. 
■<r Oi'iendslr. 
Ralhenaustr. 
Wilhelminenhosstr. -> 
(Unbebaut.) 
Nculcanxstr. 
SiemenSstr. 
1—11! Daiistelliii. 
Ohmstr. -> 
17 ERnmmel.G., Sch-mlto.' 
18—80 Baustellen. 
■*r Helniholhslr. 
31 Baustelle. 
32 E j'Ollwien, C., Gas 
:c. A, lag, 
Streiser, Ob. 3ii(fcu. 
-<r Sie:ucii8ftt. • 
Scharnwcberstr. 
Ostendstr. 
1 geh, z,,Parkstr. 1. 
Banstcuei. 
E Tenaiiigesellschast 
ßbcr-Sdiöiicmclbc. 
Sicincnsstr. 
- Spree. -> 
1 E Kühn, O„ Gastw, T. 
Eitz, H.. Silberpolirersn. 
Erike, P., Wächter. 
ÄraatzL.. Cilberpolireri». 
Silo, E„ DrechSlermstr. 
Hefitctslr. -> 
2 E Kling, H„ Eigenthum, 
Sei), F., Böttcher. 
Etigelbach, St., Itfnt. 
Eiieling, A„ Bauassisi. 
— L„ Controleur. 
Funke, it., C^arrenhdlg. 
Jto(>iu, H„ Hilfshoimt. 
Slcilufc, O., Sc.lciiljoiiet' 
mslr. 
Müller, E., Inge». 
Scheel, W., Gastw. T. 
Boigt, M., Bildhauer. 
Weiuer. 31., Tischler. 
3 E Sd)Cltl|«|C, 'M., Staus' 
IhllK'. T. 
V. Lch.'wc, F.. Aibeiler. 
Bleicher, L., Drahtzieher. 
(£1)1 11 an, A„ l-ouDcnml. 
Gaidei, 91., Poslaeanit, 
Hot e, G„ Bic.[ttl)r. 
Hd.utdjcnictjet, St., Draht¬ 
zieher. 
Huiiiberg, K.,Drahlzieher. 
Kühne, £>., F.ibrkarb. 
Saupe, Si, itfiu. 
Wallenhorsl, H„ Drahte 
zieher. 
Weber, St., Drahtzieher. 
S.rncr, SScrksuhr. 
4 E,^>asertand,<!,,Slpprit.'»r, 
jjilitjer, SI., -.chmiedemjtr. 
Gla»»iaii», (£., itfm. 
Griegel, E,, S)iilchlii>lg. 
Güldnipfennig, Staffcc- 
Ijllg. 
Giiniher, M., fifm. 
fonnmiiii, I., Maschinist, 
nutz, l£., Schiffer. 
Jlüüing, SS., Monteur. 
Schiller. 91., ,U[ui. 
Böl|), ,6., Bieriahr. 
Iictz. 91., Tischlermstr. 
5 E,H,iscrl>»id,C,,Slpprctc„r, 
(Nr. 4) 
Mnllcr, 311., HandelSm. 
Nliig, II., Fabrkrrb. 
Schmidt, H., Former. 
Töpfer, P., Gastw. 
Znch, I., Schmied. 
Alteneckstr. 
o E Sluboluf), (£., Rentiere, 
ilcntfe, F, Ma»re>. 
Brandt, F„ Schneider. 
Brunn. 91., Kittscher. 
Dehmel, 91., Stntscher. 
Freuzel, SI., Jugeu. 
isüfiler, P„ Biersohr. - 
(Mach, §-.,'Maichiui(t 
jiiidoweh, fl., Schneider. 
W„ likftiu. 
agebanm. St., Posament- 
wrhdl. 
SchiulM, A,, Schlächker- 
instr, 
Schneider, C„ Bahnbemni, 
Weber. P„ Drechsler. , 
7 E sindolph, 6., Slfiitlcre. 
(Sir. 6.) 
Barth, P., Klempner. 
7 ;>rcse, 9l., Barb er. ‘ 
Hosinaiin, 01., Blauer. 
Stalle, I.. Seltner. 
KSniq, 81, Drahlzieher 
Mehr, St, Schmied. 
Cc(6cd; M„ Gürtler. 
Schünlioni, M., Ww. 
SzuniaiowSkr, M.. 
Schithliimstr. 
Weiser, I.. Milchhdl. 
8 E Wanzlik, 'O.; Fuhr- 
gcsch. T. 
B'äaS, W„ Schl»!serms!r 
Ehrke, H., Kanzln t. 
S/oijiimuu, M., Slulfchcr. 
Jost, (£., Slsrn. 
Älose, P. Tilchler. 
Kciestir, P„ Schlosser. 
Müller, 91., Kutscher. 
Scholz, 91., Schlächtenustr. 
9 Baustelle. 
E Sloifficr, P„ Colonial 
wrhdl.lNr. 45.) 
10 E Frahm, P., .Spcbit. T. 
Steulig, Werkinstr. 
Daiigsch, F., Kutscher. 
Snl/c, (E., Weikinslr. 
Sanptvogel, E., Jnspect. 
Ivlly, <8., Vice»Fe!dweb. 
Mitte, $., Schmiedaastr. 
•Schfiming, A., Zeichner. 
11 Baustelle. 
E Noaa, H .Jimniermstr. 
(31:'. L) 
12 E HeSke, C.. Prwaiier. 
Armin, P.. Draht.,jeher. 
EckardSiierg, H,. Tischler. 
Götze. Sä., Lagcrocnvali, 
Klar. SS.. S$fm. 
Mttelstädi, F, Fabrkarb, 
Binsche. K., Gastw, , 
Mnscheidt, Chr., Fabrkarb, 
-Nenmann, S./Srfiiiw. 
SloIlK, 91., Fabrkarb.' 
Sliürfcvt, illl., Ww. 
<T vier. St., ,yaC(farii. 
6. jlz, M-, Asm. 
Schulze, G., Eisenb. 
Schaff». 
Eielos, E„ Tischler. 
Sf.irlp, 91., Eigarrensbrk, 
Witzel, ('S., Ksm. 
Waltsir. -> 
13. 14 Banstelten. 
E Grundrenten-Gesellsch. 
Dculslr. -> 
15 E Eydow. F., 9t chitcct. 
Borcheit, 'ß., jvdfivf. 
Bndza», S., Clcclr Arb. 
D.l>, (?., djrprMcut. 
Riirij#, (5., Nadlcr. 
Genese, (£., itrhemiit. 
Grencn, (#., SLebei. 
Gruber, 91., Gelbgieher. 
Kedz'oreki, P,, Slnpser- 
werkarb. 
itimt'K P., Rohrleger. 
Sl.itiilcr, G., Friseur. 
Lebede, SI., Gürtler. 
Mühle, 31., Bäckeuuslr. 
31cmtf, C„ Töpsenusir. 
Regel, G., Äa>im. 
Salzwedel, F,, Elccir'. 
Arb. 
- Ch., Ww. • 
Tchäffcr, (£., Maler, 
Schicht, 0., SSeifn'lir. 
Thiiinscr, Ch,, ffirrhuftr. 
Ürfioiu, C., Kupferwerk' 
91rb. 
Ulrich. M„ Slritim. 
Weiuert, I,, Eleetr. Arb. 
Wenzel, H., Eleitr. 91i6. 
Worbs, 91., Maurer. 
Zoisjl. F-, Heizer. 
10 Baustelle. 
E Wauzlit, O„ Fuhrh. 
(31r. 8.) 
17 E Graut, K, Gastw. T. 
Betten, M.,Ob,Fene,werk. 
Bröike», F„ Poitier. 
Hoffmanu, H„ itfm. 
Hoppe, F., fficrfmflr. 
Imberg, O„ Biersahr. 
Staufman», I,, Kfm. 
Maniisfeldt, H„ Böttcher. 
tseil, I,, Pensionair. 
chmidt, 38., Werknistr. 
Take». P., Stirn. 
18. 19 Baustellen. 
21). 21 Nenbanten. 
E Stntterheim, Architekt. 
(Edikonstt. 15.) 
22—29 Baustellen. 
80 E Gerhardt,H., Danipf: 
schncidemühtciibes,. 
(Außerhalb.) 
V. Lehman», 91,, Ww. 
Buck, E.. Ob. Jnspect. 
Busch. H,, Ingen. 
Engel, O., Fadrkbes, 
Hager, G„ Tiesbauunter- 
nehm. 
Hocfc, 51, .Gastw. T . 
Röhl, Th„ Ww. ' 
Schmidt, F,, Direct.' 
XI C„ Schmidt, Jnipcct. 
— F-, Ww. 
Nenteanxstr. 
stflt. Forst. - 
,. -<r Edisoustt. 
31—34 Baustellei'i. 
. £ Stahl, Stfui. iNtidop,) 
J6 Baustelle.' 
E Schlainm, Ksm. 
' ' (Berlin) 
I E öleiii. Ober * Schöne. 
,T»eii)c. 
V. i^rii; B„ Vollzieh, 
B.'mnt, 
Orts-Feiierlöschgebändc. 
37—3il Saiiilcllciu 
E Griindrenlen-Gesell'ch 
40 E Lehn!iiu»,H.,Architect. 
(Silliclmiuniljcifilr, "(i.) 
V. Götze. Sl,, Fuhrh.' 
11 Bauslclle. 
E Frahiti, P., Spedit. 
(3ir. 10.) 
12 E Schmekel,TH„ Neniier. 
ThwolleS, A., 1)1-, 
Cheiniker. • 
H.. .HandelSm. 
Jacob, G„ Gastw. 
Stimtzct, (£., Böttcher«sir. 
Wüte, F, Stgt. Förster. 
43 3icubiiu. 
E, Siebert. Zinimermstr. 
(Berlin.) 
U -ilinmerpiatz. 
E Noack, H.. Siwuiet' 
mftr. (SSilhetuiiuciiljofi 
fiiv 2.) 
45 s.a.Witheliuinenhofstr. 1. 
ESiebeiibaum, C„ Siiljtt). 
Boifficr, P,, Koioitmt» 
,wrhdl. . - ' 
gnädig, G., Werknistr. 
Stuft, F., <;immerpot. 
' Saget' jiin., I., Sarg 
iiiagaz. 
-<r Friedeu-Plah:-> 
Wilhetmmcnhosstr. 
Slabystr. 
-4r Ostendstr. -> 
- (Unbebaut.) 
Spree ftr. 
<- Oslcudslr. -> 
1. 2 Baustellen. 
E Giiitidrenteii-Gesellsch. 
3 E Schinitz. F., Mu>. 
Direkt-. (Ar. Köriö.) 
V. Grobcii, H„ Fabrkarb, 
Borcherd, 91., Gürtler. 
Dannenbcrg, St., AmlL- 
Srtr. 
Günther, H., Metallarb. 
3n E Biuu',1,3., Gastw,(Ber- 
liii.) 
Baarz, F„ Gastw. 
(ilciiucr, O., stfm. 
Schu ider, SS., Geudarm 
4 Reüsta». 
E Rosibach'sche Erbet,. 
5 geh. z. Ostendstr. .13. 
Ostendstr. ->• 
Trcskowstr. 
Ehnnffeeslr. -> 
(Uubebout.) 
Waldowstr. . 
Nathcnaustr. -> 
1 E Nollenberg, tfi. £., 
81euticre. (S>viiu.) 
V. Schulz, ,<L, Hauswart. 
Baustellen. 
Osteiidsti-?-»- 
(r Kaiserstr. -> 
Baustellen. 
E Terrain-Gcsellsch. Ober- 
Schöneweide. 
>>. SlolodziejowSki'sche» 
Ha»S. (13.) 
E >>. ikolodzicj»wr>!,"L., 
Phologr. 
Hübichmann, B., 
Handels tn. 
Sobetalu'jihcS HanS. (14.) 
E DobSIat», (I., Gastw. 
Gedränge, "91-, Fabrkarb. 
©röftler, F.. SSeriinflt.- 
Hofiuai«, M-, Fabrk- 
arblrin. 
Niermann, G„ Fabrkarb. 
Paiup, D„ Schncihctmfir.- 
Prinz. I., Fabrkarb. 
Sinoldt, H., Fabrkarb. 
Bateilclfcii. 
E Teirain-Gesellsch. Ober- 
©chöiictocidc. ‘ 
11,^ 
V. •ffliiöfoiiit, S, 
ooilttli. o 2 («el 
toptlür Ii) 
Äntnnft, 9l„ Wörter 
Zielet,.«, l\atirliuli. 
Eljniiiiti-jn. 
Wnttstr. 
Sieiucii.iir -> 
(ltnlckul) 
ihr. 
-<r Ptiil,». -> 
1—10 Baustellen. 
E Terra», kesellsch CDct 
Schöiiovcih,' 
(Slmiiciin 
11 E Sieben, 0, tlnafi«. 
(Berlin.) 
V. Weislopff, is, 
vorfiel), it T 
"Ocmige, Sii, noiiiiiinii'i 
12 E Sterilen, I, \ii,n 
(i- Stilln Sn-ilm | 
13 B-iustelle. 
E Mamroll), ([, üinilitr. 
(S'eiliu.) 
14 E Srcirelc, C, tau«. 
(!. Willi« ütilmi 
lö Villa 9lll)ion. 
E ffiillmanu,ISij.Jmtn. 
10 E Stet. Sinn McitW). 
1 • „Cilciid“. 
-V Weiüt^pss, 'S, bu:1 
vorsieh, a. ? (3ii II) 
Schulz, 31., SUniLvcilei/i 
17 Ei»os>bach,S,M Tmil, 
(Berlin, 
18 E Stet. i'im (’icclli't. 
„Ostend". 
V. Weielopff, W, ftnl:- 
voislei,, a. D. t.Ur II, 
Hanse, W, Kim T. 
-<- Pmfi'li 
CflciiMn -> 
Wilhclmiitelihsfftr. 
Sicmeiivitr. 
1 s. a. Siemeiic-iu 11 
E Siebend»»!», l!, 
F.h'h. 
BarlelS, (E, Socoiuotiu* 
füijr. 
Güldeinrislei, P, 
Slltutpiieinim. 
ftftslciS, $., I’liiili» T 
Ladeudors, ?, Vhutmt. 
Otto, H, Biemiei 
Panlnhti, 5, Munifiti 
Schneider, F, iViiilcrniilr. 
Thienle, Q. Slalmmb, 
Weber, A„ llnifeimiu. 
2 E !Road,,H, >ii ■ mttnin. 
Stolijrba, St, HiinSelm 
fitil, J„ örndam i S 
chnltz, E„ Sattler 
WorbS, 9t„ Sfsliirct 
3 E Britzke, C., ll!nmwr. 
Ll>einer, F, Hoiiiii'ii 
DvinmeS, F, 5(l|«nlir 
Förster, 9L, Isnuritwi 
Hiiiig, F„ Tioliliir,«. 
Hnboll, M„ Uiiitw . 
Sllescha«, ix, 
iliir, 38, Schani» 
Slöiclc, 15.. Mlrmrucnnitr 
4 E Schindel, ID.Sitnnt 
(SicmenSsli. 1-1 
Boden, C„ Wl'"”™ 
wihdl. 
Stamiiiihl. C, Hadern 
'Krüger. 91., Faluliniir. 
Lange, F.. Bodemilt'. 
Rau. 91-, Walt“ 
n E 93ill, S(, Gmeiittiuin- 
Sirü()gmaiin.?..S|if«',!ir 
Essinger, F. Wa>lucr- 
Älee, 31., S tjloil(i 
Noack. St., etöioiier. 
Radünz,R., tiiwiwi™ 
, Smitt, 91-, W«it® ,. 
6 E Lehina»n,v,Ach" 
Friedmau». £ - 
Sauck. R.. ^>u&crmiir- 
Home, F. «nchliitll 
Laiitcrbach, 0), Staw«' 
7 Ställeplatz, , 
E-Sct)iii(iiin, Slrchil« 
(31i. 0.) 
MefflstiÄtei'cl.Ä'»»^ 
-12 KlärmiMlI r. 
E GemeindeLbei 
weide. 
Kaufe kein Bett ohne Westph&l& Reinhold*s Patent Matratzen? 
Biraon^ 
orUältUcli*
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.