Path:
Periodical volume V. Vororte 10. Groß= Lichterfelde

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

V. Tbeil Mroh-Lichterfelde 
— 130 — 
Groß-Lichterfelde 
12 »teilen, 31, Vltoliu, " 
, Krehl, S. Slrdjiltt 
13 Baustelle. 
14 E. ficinnnmi, 31, (rJn, 
tutor. 
jjjtf)»', W, ^«ttl.,,1, 
Sicnimmi, y l(,ft 
trI'i xV' ^ ’ '-Po'omcut. 
Sringcr, l|i, fi),hmcr 
•poetf, W, .tSmiiijin „ 
Sdjuflcr, 91, Vfldtnn 
Thilo, B, fflajct n 3, 
Jaflriiir. -> 
Wilhclnistr. 
*<“ CwilQfsUWltfq -> 
1 E Cliljt'lKil, '>■} 
leim», T. 
Helling, 0. j!„chd, 11 
Linde, i'„ PuM.eie 
'Jliibolvilt, (i, 'Rnnte!,. 
jttiiglcr, 'ti, 'l-oti-tiimi 
2 E Weddiu^, Ji] iil„] 
Pros. 
3 E 9(»6icc, 5, 'fnif i)iu, 
Baiimm. 
77 tiawitili-. 
78 E Sinnig, SS., Maurer. 
Ghanssccftr. ->■ 
Steinackerstr. 
^-Kommando» tenstr. 
i‘ E Braune, R., Jlanjt. 
Nach. 
2 Baustelle. • 
3 E Heinccke, 9t, Stir. Vor 
sich. 
öcdinrr, A., poif.Scamt. 
4 E Bargt, W-, Dr. pbil 
5 E!§citz.H,GoloniaIwrhdlg 
S E Döpking, G, Geh. Sccr. 
7 E Kii0thc,3t,Taudstumm. 
Lehrer. 
8 E Salami), 6., t$ptb.6ccr. 
9 E Hcrrndorf, H., Gifcnb, 
Sccr. 
10 Baustelle. 
11 E Sammet, U, Dr. 
GmioS. 
12 E Siolbe, H, P,of. 
Eggebrccht, VI., SBtti. 
13 tfil'iirt nicht. 
14 E KreinSI>,Ä, FrauMa 
ihcm6irf|f.%r» Magistr. 
Asseff. . 
15 E Daminholz, R, Dr. 
phil., Pros. (Halle.) 
Schmidt,P, Geh.Bauralh 
16 E Hendel, 91., Neg.Bau 
Gerr. •. 
17—20 Baustellen. 
Ringftr. -> 
21 Baustelle. 
22 EHcnnvdorf.H, Maurer. 
58nl)Cj)iiiSIo, H., Buchhal> 
teviu. 
Walter, M., Bur. Bcaml 
23 E Licbsch, A., Ziischucid 
illidie, W, Manrerpol. 
24 E 3!c»man»,A, Vergold 
Smibloto, E, Ww. 
Grünbcxg, F., Maurer. 
25 E Bos,, W,Ha»dlgSgeh. 
Naurod, F, 06. Kellner 
Rctzlaff, G„ Ww. 
20 E Sicglcrschmidt, H., Dr 
pbil, Pros. 
27 Baustelle. 
28 E Pohl I., Kuf.Scfjiti 
(.Halettscc.) 
V. Brcilwiefcr, it, Post 
anwärt. 
Nietz, P, Vankbeamt. 
Simon, $., Mau,ei,»str 
29 E RobschiuS»,, E, Wu, 
V. 31ü6irf)iufti), G, Stic 
triebSgchilfe. 
Rcnzel, H, Buchdruck. 
30 E Werner, H, Jtfm. 
31 E Gongoll, P.. Gärtner 
Zierte, (£., Peustouair. 
32EOi>erhoff,T, Schnhm- 
. mftr. 
J'arisch, G, Gorespond. 
ÖOfriiof, W„ Schlosser. 
33 E Sroccfcc, 6., Dr. pbil 
Äommaittmulenflr. -> 
Steinrnetzstr. 
Boninstr. ->■ 
1 E Scherrinsky.M, Eisenb. 
Betr. Sccr. 
2 E Schwalbe, O, Lchrcr 
Wilz, W., Schnlimmstr. 
Garten gcl;. zu Nr. 2. 
3 E Clever, 31., Rrl. 
4 E Äerelke.R, Stfm. 
5 E Sott, A„ Tövferinstr. 
6 E Dentichc Bolls-Ban¬ 
ges. (iOrrlin.) 
V. UaStut, ,T„ Postfchaffn 
('Jlr. 7.) 
Borqwardt, Ob. Post- 
Aisilt. 
7 E LaskuS, F., Postschaffu. 
8 E Ülcitmami, A., ilfm. 
9 E Schal), A., Ww. 
•<- Schmidtstr. 
10 E Vrzostowicz, 31., Ritt 
meister n. D. 
10a-12 Holzplati. 
E Wende, F., Kaffenioie. 
l^eldstr. 38.) 
Höujlke, A., itiuimmal 
IM. 
13 E Zeitliche Volks-Van- 
ßcf. (Berlin.) 
V. Laölus, F., Postschaffu 
lNr. 7.) 
Rnuips, £■„ Geslügclhdl. 
-<r Niüchelstr. 
14-17 Baustelle». 
Auhaller Bahn. -> 
18—20 üiaitflcHtii. 
21 E Siedler, 21., Drogen 
ftW. (S’eilif.) 
_1 v. ^eut/u.iu, (iul;. 
Riticrgntspächi. 
Baustelle. 
Blücherstr. -> 
22 E Schmidt, R., städt. 
Lehrer. 
23 E Dietrich, £>., Dr., 
GljmiL Oberlehrer. 
24 E Kühne, ($., Sceretair. 
Kühne, Br. u. G., Kslte. 
25 E Leffler, ©., Schau¬ 
spieler. (Wieöiaden.) 
V. Löffler, N., Äw. 
Baadc, F., Buchdruck. 
-<r Schmidtstr. -V 
ffiaiicn jtclj. 5. Schmidtstr. 12. 
2ti E Scitttft, O., Äanzl. 
31,11s). 
Beneckc, G„ Kaffeii-Secr. 
- fifm. 
27 E Mnrinaiiu.Th., Ingen. 
lAutzerhalb.) 
V. Pauch, H., Lehrer. 
28 E Arnold,'M.,La»mstr. 
29 E Scheffler, H., üicomt. 
30 E.Sommer, 51., ©uil> 
locheur. 
31 E Braatz, R., Gaslw. 
32 EBer!crman»,A.,!>ic»tier. 
Nöllner, St., Eteinietzmstr. 
33 E Weitze, H., Schuhi», 
mstr. 
-<r Bomustr. -> 
Stciilstr. 
Kaiser'Platz. -> 
Coloniestr. -> 
Bausiclle». 
Itubiitr'ichcS Siu8. 
. E Trübner,K., Gärtnerei. 
Bauslellen. 
Scestr. -> 
Guiudst. d. Grok-Lichter 
selber BauvereinS. 
EGrotz.LichtersclderBau- 
verein. (Wilhelm-Platz 
1.) 
Beylich, <$., Schmied. 
Lehman», st, Wächter. 
Scheffler, W, s)imiiitrm. 
Schmidlke, 91, Fabrtarb. 
Sp nflki, W, ßiibifavt’. 
Utbrich, (£, Iiegelarb. 
Schwani^schc Gummisbrk. T. 
E Schwanitz & Go, C., 
Act. Gcs. T 
Haack, W, Kutscher, 
toioop, A., ffabrlaib. 
Moschner, W./Maschini>t. 
Baustelle». 
Coloiuestr. -> 
Kaiser-Platz. ->■ 
Stcrnstr. 
Zehleudorserstr. -> 
1 E L ossmann, F, Gast« 
(Zeylendorscritr. 11.) 
Stufe, H, Pensionair. 
ikopcrsly, H, Buchbinder- 
nistr. 
Ouapp, A, Schuh«. 
2—G Baustelle». 
E He» ckel.W, Ei seuwrhdl. 
(Berlin.) 
Bellevuestr. -> 
7 E ,^echt, P, Inge». 
8 E Hatzenkamp, H, Ober 
lehr. 
9 E Sieben, ®, Dr. phil, 
Pros. 
10. 11 E Menschina, H, 
Bauiustr. !TürerUr.2«I.) 
Gebel, B, Vuchhdlg. T. 
Pi„gcl,P, Sdilädilcreiilr. 
Sdjmibi, (>)., Schul/niiustr. 
Slrilmifirr, 9t, Tape;. 
W"iinhoff,E,Frl,Aäckcrei- 
Aliale. 
— 2H, Schneiderin. 
Marthastr. 
12 E Blumenthal, M, Dr., 
Aibliothelar. 
Alex, S, Rentiere. 
13 E Nietner, I, Dr, 
06. Stabsarzt a. D. T. 
14 E illielj, A, Geh. iflcchii. 
'Ralh. 
15 E Tclbräck, H, Geh. 
Reg. Rath T. 
Stellet, G, Ger. Diener. 
Ist E ScheidingMN,A,Kfm. 
V. Gumack, !Ä, Brauerei- 
arb. 
17 geh. z. Holbeinslr. 1. 
Hol6eiuslr. -> 
Baustellen. 
ERau.C.Lsm.l Pauliucn- 
slr. 1) 
2l E Üätichet, A, Kfm. 
Zachrau, G, pcns. fioco- 
motivsiihr. 
üj Äa»>icllc. • • 
23 E Bogt, G., Fabrikant. T. 
24 E Posrck, ’Jl., Aichitcet. 
(Kyllmaunstr. 14.) 
25-27 Baustellen. 
E firofch, G, Frl, Rent. 
, (Berlin.) 
■<- Riilgsir. -> 
28 E Frosch, E, Rentiere. 
(Berlin.) 
Franke, A, Dr. pbil, 
. , JlflClI. 
Hamilton, G., Schnhm- 
mitr. 
Klöhn, Th, Nenlier. 
Schwerdlfeger, G, Bau- 
geich. 
Wilde, «, Bur. Assist. 
Garlstt. -> 
Baustellen. 
Torgns'scheS HauS. 
E TorguS, 91., Vaugesch 
Brüdcrstr. 
Baustellen. 
E Steniheiui, Hypothckcü- 
gesch.XBeiliu.) 
Bahnslr. 
Baustellen. 
Potsdanwr Bah». 
40—42 E Eisenb. Fi§cns. 
Cmel, I, Kohlenhdlg. 
Baustellen. 
CurlinSstr. ->• 
Bahustr. ->• 
Baustelle». 
ikonnuandantenstt. -> 
Banftellen. 
E Steinbarl, G, Ksm. 
(Wilhelmstr. .’U.) 
51 E Scheidet, G, Dircet 
T. 
52 E Schwerdtseger, G, Ar> 
chitect. 
53 E Schaescr, M, Stirn. 
54 E Haus, Director. (Dur 
i. Ä.) 
Schmilin6(i), I. A. 28., 
Kfm. T. 
•4t Garlstt. 
gtiugstr. -> 
53 geh. z. Rinastr. 71. 
50 E WilvwSti, 6, Geh. 
S)ie(j. illath. 
57 Baustelle. 
58—59 Baustelle». 
E 9Joti, G„ asm. (Pau- 
li»t»str. 1) 
(SO geh. z. Paulinensir. 1. 
Pauliucnsü. ->■ 
G1 E Böhme, 0, Manrcr 
mstr. 
Smidel, H, Schuhmach. 
Koreuber, P, Geh. Ob. 
Reg.Ralh. 
62 E u. Winning, F,Obetsi 
a. D. 
03 E fröhlich, B, Geh. 
Äanzl. Setr. 
Veloui, E, Dr. pbil, 
Biblioihetat. 
Hciuo, A, Äfm. 
Kumbrulk, G„ Koch. 
Leidloff, E, Grünkraiw 
Ijdlg. 
Winter, I, Lriil». n. D. 
— G, Rc,chsb.Vnd)halt. 
64 E Unger, C„ Rentiere. 
(Gharlotteuburg.) 
V. Hascloss, H, ÖarMicr. 
Arnhold, A, Ww. 
Heden, P, £ri)iilimiii(lr. 
Schmid, U, Malerin, 
- G, Ww. 
Wei^e, 9t, ehe:». Diako- 
ni|)iii. 
v. Zabettitz.M, Neiiticrc. 
65 E Lüde, H, Ksi». 
Cd E Behin, Ä, Pnymr- 
hdlii». 
Tggeit,G,Geh.expcd.Sccr. 
07 Itio »llcUi'. 
E Hcpstcdlcr, W, Direc- 
tor. lAuslerhalb.) 
68 E Behreud. 31, FoudS- 
maller. (Bcilm.) 
Giuseldt, 81, Gärtner. 
Wolfram, H, iifm. T 
69 E Müller fche Erbe». 
E Müller, M, !>!e»t!«e. 
Finder, Wiv. 
Oveibeck, £>., Rentier. 
70 E Koska. I, Reittier. 
Kosla, G, Stfm. 
Schlkitjer, G, Schiist- 
stell. 
71 E Stuft, G„ ilfm. (Zeh- 
lendorferstr. 6.) 
Herle, Scaot. 
Heriuiaiiii, G, Privatier. 
Bclleiineslr. ->- 
73 Meutern. 
E Folge, H, Mautct 
miti. (Hciucrsdorferl 
stt. 22.) 
73 E- Groh», 91, Bank^ 
beamt. lLerlin.) 
Gnmow", O, Hantboist. 
Hamilton, G,' Schiiljinstr. 
Hoffmaun, G, Badwr. 
"üdtg. 
Schulze, St., Grnitlram 
• Ms'. 
Dimmer, 31, Ders. Beamt. 
74 E Brecht, D, Sm,Oeeo^ 
iiomi». (Zchlendoifer^ 
ftr. 41-44.) 
Gonradls, M, vw. Secr. 
Neumanu, F, Maurer. 
Pieper, SS, Biersahr. 
Schmidt, S, Steiitierc. 
Tsitzirner, ®, Juspcctor. 
Banslcllcn. 
Zehlenbiirserstr. 
S^rbenranchstr. 
Sroleftr. -> 
1 E Borchmann, M, 
Sleiiticre. 
V. Dilschat, ®, Schneidet’ 
mstr. 
AliderS, H, Buchbind. 
Fantcck, F, Nea. Sccr. 
Äobelt, 3I„ Lostrath. 
Biol, 9l, Stgt. Domsänger. 
2 Baustelle. 
E Bauzer, F. SS, NeuUer. 
(Nr. 12.) 
3 Baustelle. 
E Schettler, 21., Rentier. 
(Fiiedenau.) 
E Ebert, vw, Pros. 
(PotSdamerstr. 55.) 
V. Wcndt, Ä, öiiimrß. 
Körner, G, Sifra. 
Richter, H, Bildliaucr. 
WolowSIi, Si, Ach. exved. 
Sccr. 
o E Ricmcr, E, Ww. 
(Görlitz.) 
Dom Hoff, G, Dr. pliil, 
Oberleht. 
Maunert, 3i„ Tifchlermftr. 
(v.l. April Dritleilr.fiO.) 
Noack, 3, Siech». Rath. 
6. 7 E Kaphainmel, 31, 
Poslassisl. 
Polizci-Wachc H. 
Slloeuclont, H, Dr, 
Cbcrletir. 
Messe,t, F, Sttnttt. 
Schmidt, P, Kfin. 
8. !) Ba»slellen. 
E SriM'tlicr, SI, Rentier. 
(Fticdcuau.) 
Augustastt. - 
10E Baitjer, F.A,3icuticr. 
(31t. 12.) 
Schubert,O,Hai!>>tui.a.D. 
Woltburg, St, 3!eg. Laud- 
mcss. 
11E Baiizer, F. W, Nentier. 
(Nr. 12.) 
Gliiitt. L, um. Pros. 
Wcndt, M, Oberlehr. 
12 E Bauzer, F.W, 3Ienlier. 
13 E Werchner, Sy, Zim¬ 
mer»,stt. (Steglitz.) 
14 S(,flrriP''..l)er. 
E Weilt. ©t. Lichterselde 
15 E Sterilen, F, Ww. 
V. Steisteii, H, Landw. 
Bochman», A, 3teiiticrc. 
Diebel, 9(„ Manier. 
Propp, G, Gel/. Hofrath. 
IVESchlecht,Ä,Snb-Direct. 
Geest, M, Wn>. 
Hofnian»,Tifd-ler. 
— M, Platten». 
Schmidt, W.. Dr./P>of. 
17 E Banzer,F.W,3!cnticr. 
(3!r. 12) 
Holnb, P., Gen. Agent. 
Johauneffon. M, Pros. 
MileS, F, Postfchasfn. 
a. D. 
Modi, H, Maler. 
18 E Banzer, F. W, Rentier. 
(Nr. 12) 
§ reich, H, Stoljltitlidl. 
tcniemomi, F, Pfarrer. 
Slodi»a»n,F,Obeilehr. 
19ERadow.B,Schret!»nstit, 
(Berlin.) 
V. Gcnzel, M, Maler. 
Berger, 31, Bauarb. 
Karl, 31, Bankbeamt. 
20ERackow,V,Schteibiustit. 
(Berlin) 
V.Genzel,M, Malet. (Nr. 
19.1 . 
GoerdctS, Es), Dr. phil, 
Oberlehrer. 
Krcutzfeldt, G, Nohilcg. 
20 itinjcr, I, Di. phil. 
Oberlehr. 
21 geh. z. Dtalestr. 2Ca_ 
Dra.'estr. -=► 
Tettowcrstr. 
Zehlcndorserstr. ->■ 
1—6 E Medel,I,Gc».Major 
z. D. T. 
Hufmer, Th, Kutscher. 
Banslcllcn. 
Kornmcsser'icheS Waisen^ 
hauS. 
E Guratorium 5. Koru> 
mcsscrfch.Waifenh. (Ber¬ 
lin.) 
V. Tonifobrbe, 9L, Juspccl. 
Till, H, Pförtner. 
Waldstr. 
Baustelle». 
Bcriudiöftat. 6. cleclr. 
Bah». 
E Siemens & HnlSte 
Act. Gcs. (Berlin.) 
Fcldmarl Sdjöuom. ->■ 
Baustellen: 
Sl6ilc'fil)c8 .CauS. 
E störte; P, SS». 
Baustclleu. 
Äottwiild'schcS Ha»8. 
E Gottwald, F, Gastw. 
GiesenSdorserstr. ->• 
Thcklastr. 
Zehlcudorfcrflr. -> 
(Unbebaut.) 
Dahlemerstr. -> 
11 t Hiadlow, 9l, Bäder 
mftr. 
Bauer, &., Jnstrumeutm. 
Conrad, H, Gürtler. 
— G, Hcbnmmc. 
Hubner, G, Majot a. D. 
12 E Tolle, F, Gifcnb. 
Beamt. 
■ Hcipckc, 9l, Ww. 
13 E Sllatic, ®„ 3tcd)». Rath. 
, Holtfeuer, G, ■ FondS^ 
Makler. 
14 E Woltcr,O,Ccli.Calc»l. 
15 E Radloff,O, Sientierc. 
(Sdiönebcrg.) 
0. Gttieii, B„ Hanplm. 
10 E iioäi, A, Ww. 
Mieth, Major a. D. 
Siabi», M, Lehreri». 
Schmidt, G„ vw. Bürget' 
mslt. 
Schmidt, G, Bit). Bürger- 
mftr. 
fflollcr, G, Maurer. 
17 E Kcügcr, ®, Lchrcr. 
Stariufi, P, Cbcrl. 
u. Sli>ttcrhcim, Frhr, 
Lciit». 
■<r Stcglitzerflr. -> 
Bictoria-PIal!. 
Torfstich. x- 
1E Geflnitz, W, Gigciithnm 
2 E Gemeinde. 
Gcinei»de-Arme»ha»S. 
Kotzte, 91, Arbeit. 
Itlmciiftr. 
Bogeiistt. -> 
Baustelle». 
E Hernimmt, H, Gigen 
tlmm. IGbarlottenbg.) 
7 E RolitsS, Gilt, Baum- 
fdjiilciibef. (Seeljof.) 
Seiler, R, Steiuicr. T. 
-<r- Bisinardfl,. -> 
Baustellen. 
Illmcn-Platz. -> 
Banstellcii. 
Beilinctflr. -> 
Banslcllcn. 
48 E Slernberg.M, 3ienlier. 
Illnien-Platz. ->■ 
Banstelleii. 
BiSmardslr. ->■ 
Baustellen, 
Bogenstr. -> 
Bictoriastr. 
Bicloria-Platz. 
1 ach. 1. flijllninimstr. 7. 
2EFütslenberg, Iamc»,Pro- 
euriit. 
Fürsleubetg, Jiil, Stfm. 
3 k. Schoppeu, G, 3techu. 
Stnth. 
4 EDoehler. M,lJr.,06cU 
4a E Körbet, jt, Dr, Obctl. 
o E 3!cnfd-, G, fliciilitr. 
Fcdcrom, M, Wirthschaf. 
Itriii. 
Fitznct, 3t, Dr. pliil. 
Helsiid), E, Gärtner. 
5a E Karde, H, 3ieiiticr. 
(Zedlendotscritr. 45.) 
Adecs, E., 
Hccht, R.. Mai'rer. 
Hc»dei»aiii:, G, Verl. 
Buchhdl. 
Neiunaii», W, Portier. 
Sophtcnslr. , 
Dahlciiicrsir. 
6 Baustelle. 
7 E Stricker, 91, Laudfch. 
Gartn. 
Brodhoff, 91, Schriftstell. 
Lange, F., .Hofrutl). 
8 E iSincbtici, P, Dr.pbil. 
E Graebnet, 3JL, vw. Dr. 
Graebnet, F, HtlfSarD. 
8 E Olm, Recior. 
Augnfta-Platz. *>• 
9a. 9b Garten geh. z. 
Ilugitsta-Plav 1. 
10 E 3iof)(, E, Laud-Bau- 
iufpect. 
S!oüe»dorf, 91, Portier. 
10a Baustelle. 
Bictoriastr. (Snnf= 
witz.) 
(geh. postal. z. Gr. Lichter 
selbe; polit. z. Laniwitz.) 
Waldstr. 
leltmuerftr. ->■ 
Baustellen. 
Stliigc’icheS HanS. 
E Klnqe,W,Milchl,dltin 
©Itiufer, Ed, Banl- 
bcamt. 
Bauflclle», 
Theklastt. ->■ 
HLUVt-Cadetteii-9lnst. geh. z. 
Zehleudotserstt. 52. 
Gdtlslt. 
Greteicrplatz d. Gadcttcn- 
9lust. 
Baustclleu. 
Teltoweistr. -> 
Werdcrstr. 
-4r Potätnmcr Chausscc -> 
(Uubebant.) 
Wilhelm-Platz. 
-*r aügerftr. -> 
PeltnS-.Kirchc. 
1 E Grosi-Lichtcrfeldct Ba„- 
veteiit, 9lct. Gcs. T. 
V, Otto, O, Tiiector. T. 
2 E Haerlel, A, Pros. 
3 E Ge»»ct>ch,M, 3tcnlieic. 
Soll», I, Ww. 
Lebtnn, B„ GatteuinfPcct. 
4 E Slopfcriimnit, A, Dr 
pbil, Ob. Bibliothekar. 
Zinn»ermann, 91, penf. 
Velitciiii. 
5 EJfiepc, F, Kanzl. Ralh. 
Patallclstt. 
0 E Heiser, H, Fabrk. 
E Wilhns;, G, Fabrk. 
Heiser & Gomp, H, 
Piauofbik. 
Edjncfcr, ät. L, Dr. med. 
Puv. Docent. 
HeiiieiSdoifcistt. 
' E Bernstein, ©, Dr. 
pliil. (Slcglifj.) 
LepsiuS, I, Dr. pbil. T. 
Bcrl. Wilhelinstr. -> 
8 E Giebc!et,G,Waffctbau> 
Jugc»/ 
Kicjjflt. 
9 E Geiftmau». M„ Kfm. 
Parcilleifir. -> 
10 E Segnet, 9t, Gifcub. 
Sccr. 
ffleiffiiig, M, Ww. 
11 E Zicgler, P, städt. 
Lehrer. 
Haafe, 9t, Inge». 
— 91, ynspect. 
Türde. I, vw. Direct. 
— ttdjii. Leh,erii>. 
Zicgler, G„ Mühlcnbau- 
ntftr. 
12 E Bcline, I, Kfm. 
(Berlin.) 
Gctloff, 91., Frl. 
Giaban, 6„ vw. Pios. 
4 geh. j. Bnlmlmm u 
5 t. StooM, y,l)i,Jiin1. 
richtn i^oiti t üi 
Mülle,, v., Dr, nietet 
tagt-iintai 
6. 7 EIlMitiiitv 
E ®itl:, v. Mir T. 
-4r Mdiium -> 
9. 10 GarlcnPh , Siuu«. 
ftr. 2fi. 
11. 12 E lllöiiii, 'i, uiut. 
13 (ich. z. äini)].l,iiT|ii :i i 
14—1(1 pell j jliil)ithi)i 
str. 32. 
l'etlnm'li 
17 E. Sulnilj, r, iitiü 
18 E lllüselci, di ,'iiliiihg, 
Nclllig, ?, 'Ilirtk'i 
19. 20 Baitiullm 
E Bont. i!l, ’^liititiut. 
(Seil. 'i'tllifltiim 
21 E ». Woetttt, L, Cfcit- 
Icljtcr. 
22 E ». (ililltin, ffl, flit- 
rouiit. 
SSadjchliiiitn, i), ümif'dj. 
Malet. 
23. 24 Baustellen. 
E Soitt, 31, '.'Mnleet 
(Sicri. ytlliflmiü ^ I 
25 Elli'ict, li1 i'init't) ?. 
Banslcllc. 
E Seelin, sinn Untlm) 
-<r Hfiii-mllim -> 
GiofenC'iimfaitt -> 
25a E Cljleit, ’JI.'lti« T 
2G E Studoilt, L, i'U’f. 
27 Baustelle 
E t’lbmiiiil'.iinilra 'Uil 
Slrt-ülti. lä'eiii") 
28 E ilitnll, C, «tut 
29 E Slnlliu’it, V, «mii. 
('ticiltii.) 
Goclhcsli -> 
30-32 Banfldleit 
E Ralilstin, Ü., «V 
(iictiiii.) 
33 @l|iii»(ijraiii. 
E Gemeinde. 
V. Hempel. C, Tn«t 
(Sctl. iSiIIicImiu 
Matthias, ili, 3Aiil»n” 
Paul, 5, Gilliili'tut 
Beilim'tjtt -y 
33a E. Ihcilimi, 
tret. (91t. t! i) 
V.Sfitliter, v, VMvivai 
Bisd)off,S.,Stiiiii'evl'fsti" 
i). Gberslct», l11!. iv'(m 
u. Säolff -ünOimilMiiin 
O, ilaronm 
33b E Sil.’lu'tnfi, 9, «P« 
ditcnr. , „ 
34 E Steintniil, . Äl™ 
35 E »tnilim, V, Ur, V 
Arzt. 
36 E Loge. „3 Suhlst t 
§ fflatlfdj'iT' 
36a E ‘imiiK, r- ■ 
(Siiiigfmiinrn 
ESlfiiibflit, G, « 
(Nr. 31.) 
Mnuensit. -> 
37 E flcilpfliig, 15 ■ 35,11 
jmilhW. . „mTI 
38 E ©oltniami, V; llS( j 
39 E Stocmuricli, ^,.11» 
E^Bolget, A, apdW 
Rmiteittit 
Ltmbcrg, t, Wnitncr. 
Malzbier-Brauerei Christoph. Groterjan, Berlin N..spec..-{E^ön-MaiMtlA
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.