Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Mroß-Lichterfelde 
— 129 — 
Groß-Lichterfelde xw V« 
»ntbftr. -»• 
guilliltii- 
4- ;jtsi(enborfcr|tr. -> 
gjiiMcn. 
SicinScfcrfir. -> 
Saull*!'- 
Siiitft'irijeä HauS. 
EHöiinfc, tt-Sr^tcr 
CiitiViif>'Ii>’i<flt« t)«uä. 
£ QncbenfelD, L, Lehrer 
Sauflcllcit. 
<. ticltcMicslr. -> 
äaiiiidlcu. 
g E Signier, 0ii*. 
bmdcrciDcf. 
Hü EÄbastiau,J,Tischlcr- 
nmr. (Stcglio.) 
V, .(niMe, St., Slmsdjncr. 
SiiO, S(, 4)iii. Slfiift. 
ilnimnim, S(„ Wa-cherin. 
Eiitiwalb, W., Buchhdl. 
II itniiileltc. 
63 E Chihaidt, ffl, exped. 
£ftr. 
Hircl, 3., Buchhalt. 
19 '"nnilcllc. 
(0 i 3imupelt, St, Stanzt. 
Slsltf). 
61 E Lchaller, St., Rechn. 
tos), 
ö ikuilclli!. 
Ci E Hcitmaii», 93., Fabrk. 
Sifjlidjtiitn, St., Stfm. 
61 E .siarunith, St)., -Dr. 
phil., Prof. 
Jamctlcii. 
6i E Tölliier, ffl, Dr. phil 
<- ftoimiianbantenftr. 
■<r !>ücdrich-Ptah -> 
Ci-70 llaufkUcti. 
<- Garfflr. -> 
11 E Pefcck, 31., Strdjilcct, 
(titillmauuitr. 14.) 
ftroiGljcim, F, Architekt, 
tun™, H, ©encroliculn. 
5 2, Erc- 
,ii Äiiliiimuu, ÜB., Haiiptm. 
SdiloSutcö, P, Hoboist. 
llcbcl, g, Stfui. 
<- Eicrnflr. 
12 
13 E Slrncf, H., Dr. pliil., 
'IM. 
'1 Marien flefj. z. Nr. 75. 
m E putsch, B., Unter« 
ftaalffeact. 
Si&nbnt, 'Gärtner. 
-t- Pclödauierstr. 
% Steuittllt. 
fiE Sabin, M., Frau 
(Ütilm.) 
E Rucke, i>, Krau. 
V Klicke, P.. Mag.Eccr. 
Etrrlmib, P., Photogr. 
Sricbnnann, H., Schrift- 
ItcK. 
lloik, 31., Rechn. Rath 
Ctmt, v, Fr>. 
'>EÄi»ki,M.,Frt.(A»bcr- 
Imlb 1 
>l^niiuig,J, Tischtermstr. 
BnM'H, M, oro. Just. 
Ültllll 
Sicücii, 31, Slillmffr.a. D. 
'1 Huiticlic. 
S E. Animier, ?(., vw. 
Swiltotctl. 
■«- Tratestr. > 
y si<in[fciicit. 
« E Öülmc, g„ Maurerpol. 
itMcilniq, St., Rentier. 
jntbtiKt), Frau. 
Mmminim, G, Gas- :c. 
Still. 
Giebui, W, Proenrist. 
Jt-St 'll.uiiteitcii. 
•« E Rkihc|,d., Architekt. 
Komet, M„ itfnr. 
" t SinmpertiuS, H, Baii- 
(ilommanbanteit- 
„ lir im 
SüiiiicUdi. 
-f- Holbciustr. -> 
■t- Düreistr. -> 
15 E l'icnichiim, r , 
„ «nti. (3ürctftr> 
8 ~ Sornctiiig, F., 
Statt; 
Dr. 
Wiblwtfict 
r ®t, »w. Supecinlcnb. 
® nmbitrg, 
E/msfelhauer, 
l(iEs>i'limilr. T. 
"^i^fcWanm. 
Ban- 
. 20.) 
, Rechn. 
phil. 
6- Kiui. 
■% 
101 Fromm, .6.,Ob. iUriiitciv 
uistr. n. D. 
102 E Trautow, St„ Aaitjl. 
Rath. 
Senner, .6-, Xriftononteler. 
Mischte, P., Geh. cfpcö. 
<3crr. 
Baiislclteii. 
Gcrichtstr. 
Bauslellc. 
103 E Schrey, F.> Äsm. 
104 Karte» geh. A. Nr. 105, 
105 E Miller, $)., Ww. 
Bcnbler (norm. l)r. Müt- 
Icr’ichc) Milit. Vorbei. 
Stint. 
100. 107 E Schmcdcr'schc 
Erbe». 
Flügel, (£., Gärtner. 
u.ü)iaii(tcm,91..2J!aiota.S. 
©(tmiclcr, O.. Technik. T. 
- & Gic., Gesellsch. s. GuU 
Inrtech». je. T. 
- L, Ww. 
ThoinS, (£., Stcltm. 
Mühlenstr. 
v Nitterstr. 
Marien-Ptay. ->■ 
1 E Modrach, 31., {Rentier. 
Neuler, St., Ww. 
2 E Höschen, H„ Kgl. Host. 
8 E Luders, H., Genre- 
Mater. 
4 Garten ncl). z. ißromc’ 
nabeiisir. 13. 
5 EKröuig, SB, Slfw., (Vcr 
liii.) 
u. Itbifch, (?., Dr. pUil, 
Dtreclor. 
Baustelten. 
E Etcinbart, E., Slfm. 
(-Siltjctniitr. 34.) 
Vcrtinckstr. ->■ 
Gärlcu geh. z. Vahnhofstr. 
Marienstr. ->■ 
Nooustr. 
Gtmiiiiccftr. -> 
(Unbebaut.) 
Schillerstr. 
Giesensborferstr. ->■ 
1—0 Baustellen. 
Gocthcstr. -> 
7 E Mcnschiug, 6, Bauiustr 
(Dürerstr. 2ß.) 
V. Pominncniug, 9t, 
Gärtner. 
Bernhardt, O., Inge». 
SflramSli, H, Schnhm. 
Hanneuiaiiu, E, Post- 
schaffu. 
Kcilpflug, M, Frau. 
Dniimic, F, (iicttigicg. 
SBciibt, H, Siciitie.e. 
E Hoffniauu, H, Rentier. 
(Berlin.) 
V. Götze, H, St'Ticit. 
Beylich, P, Schlosser. 
Kozuschclk,F., Eisenb. Betr. 
Eecr. 
Sictnimitii, I, vw. Geh. 
Just. Rath. 
9 E Franke, H., Slfm. 
(Nr. 23.) 
V. Rennpfeid, -.6, Maler. 
Glaojfeii, A, Wächter. 
Sartet, R, Kassenbeamt. 
chöiieinann, M>, pens. 
Lehrerin. 
Seils, H„ Gärtner. 
10 E Garde, G, Geh. 
JTanjI. Stet. 
Gelneinde-Bauami. T. 
Barnack, G, Eifeiibahn- 
Strb. 
Lehiuaun, K, Töpfer. 
Lerch, R, ctpcb. Sccr. 
giaubow, 38, Coloniat- 
wrhbt. 
VeUinerstr. -> 
11 E Sllbtccht, H,Di’. pliil., 
Pros. 
12 E v. Petersenn, G,Pros. 
(Slicherhalb.) 
13 Villa Rosa. 
E Niedersaß, 61, Lehrer 
v. Bockell. Th„ Frt. 
Marienstr. -> 
14 EJealicn, 31, flfm. 
EHI, P, Gärtner. 
15 Banstelle. 
10 E Nofcnthal.H, Rentier. 
17. 18 Baustetleu. 
E As,man», I, Zimmer- 
uistr. (Ziniiuerstr. 13.) 
BiSmankstr. 
10. 20 Neubau. 
E Assinanu, Zimmermslr. 
(Simmcdtr. 1.1.) 
21 Garte» geh. ,1. 9ti.19.20. 
22 E Stpmnii, y, Ziunuer 
- instr. (Simmcrftr. 13.) 
U Walter, ffl, Strbcil. 
Dauuenberg, P, Stirn. T. 
Eruecke, F, Mechanik. 
Reich, G, Oberlehrer. 
23 E Franke, H, Banmat 
'Vg. T. 
hdti. 
John, K, Kutscher. 
Bogeustr. 
Bausielleu. 
E Boru, St, Architekt. 
(Sied. SBiIt)cim[tr. 8.) 
BiSiuarckstr. -> 
Fraucnslr. -> 
26 E Steffen, St, Medic. 
Sliicii. a. D. 
27 E Ludwig, St, Ton- 
fünftlrr. 
28 E Ncumauu, C, Dr. 
jur, Schiiftflelter. 
Marienstr. 
Garten geh. z. Marienstr. 31. 
Baustellen. ■ 
Bertinerstr. ->• 
32 3!othhauS. 
E (9cm, Gr. Lichterfelde/ 
V. Albrecht, F,Reg!stral. 
Sinnen» 11. Schnliachew 
Bur. 
Gulciltaliir. 
Gciitrnlbuiemt. 
Geiueiube-Rrgistratnr. 
Genieiiibe-Kauztei. 
Gemeinde-Kasse. 
Meldepureau auch für 
'Slllcicuersorg. u. Juva- 
lidit. sowie Militair- 
u. Gesiudcstreit-Sachen 
Tolizeibnican. 
Standesamt. 
Steuerbureau. 
Mut,lisch, M, Gastw. T. 
Lchmaiin, 3i„ ©cf.Stiifsch. 
Schulz, 6, Gemeiiide- 
Boritilj. T. 
33 Baustelle. 
E Gemeinde Gr. Lichter 
selbe. 
-4- Goethestr. ->■ 
34 E Deutsche Pensioiiö 
Kasse f.Siiififci'.tScilin.) 
V Schrapct,H,Zimmcrm. 
Fischer, I, Maurer. 
Heilster, H„ Stfm. 
Jahu, G„ Stat. Slsstst. 
Koschorreck, ffl, Schichm- 
uistr. 
StuijlbioM, ffl., Lehrer. 
Markscldt, O, Fabrk. 
Walker, A, Bnchbruikcrci- 
arb. 
35 E Schering, 31., Viie- 
Stdimrat, Erc. (Slerliii.) 
V. Schurecke, E„ Lehrer. 
Dieiuler, 31., Lehrer. 
Hanfe, F, Milit. Jnteud. 
Secr. 
Krietz, H, Brieftr. 
Kuhluieh, St, Steinfetzpol. 
Lischensty, K, Forst-Stuf. 
o. D. 
Schulze, P.. Maler. 
Weber, A, Kirchh.Inspect.. 
30 Banstelle. 
E Stfjnwim, I, Ziimnir- 
mstr. (Zimmerstr. 13.) 
-<r GicfcuSdorferstr. ->• 
Schmidtstr. 
•<r Lindeuflr. -> 
1. 2 Baustellen. 
3 E Zcrna, St, HandelSm. 
Datow, F, Simmenn. 
Schulz, I, Bierfahr. 
4 E ^jcch.J, Fron (Staiitä- 
dorf.) 
E Schneider, St. Frt. 
Schneider,G,Glasmaterei. 
5 E Erb, P, exped. Seer. 
6 E Holleuser. Td, Siechn. 
Rath. (Berlin.) 
Seiler, O, Gifeiib. Sccr. 
7 ©arten geh. z. 8. 
8 E WeitzeufelS, O, Dr, 
9 E^illmauu, M, Post- 
Schaffu. 
10 E DentscheBotkSbau-k 
(Berlin.) 
V. LcSkuS, F., Postbeamt. 
(SteiumeyIIr. 7.) 
SRener, H, Ob. Post- 
Affist. 
11 E Deutsche. Bolksban- 
Stcl. Gef. (Berlin.) 
V. LaSIns, F, Berwalt. 
(Steinmebstr. 7.) 
11 Schulz, H., Ob. Post 
Stilist. 
Voiat, 0, Ob. Post- 
Stlfiit. 
-<r Müiterstr. 
12 E Damm, ©, Schneider 
mftr. 
Danim, M, Ww. 
Sleinmegffr. 
13 Banstelle. 
14 E Frenzel, St, Gastw. 
Feldstr. -> 
15. 10 Garten geh. z, Feld> 
str. 30. 
17 Garten geh. z. Stein 
mefoftr. lo. 
-<r Steinuiehstr. 
18. 19 Baustellen. 
-<r Müllerslr. ->■ 
20 —22 Baustelten. 
Lindeustr. 
Schiitzenstr. 
-<r Ghauffcestr. ->• 
1 E (Iciiter scn,St.,Fichr= 
f -'ich. 
Beute, Ww. 
Stcfficr, St., Kutscher. 
Äolisch, 81, Handitsm. 
MichatSki, SL, ©astm. 
2 E Snbemniin, F, Frau. 
V.Lnbeina«u,O,Schloffer- 
milr. 
©miilnii, F, Tischtermstr. 
Haseloff, tzj, Ziminerm. 
Lüdeinaiiu, G, Monteur. 
Slict oi f, ®, Schlosser« 
miir. 
Schierf, M, Jnspcct. 
3. 4. Banstelleu, 
5. G E Bluth, F, Gärtnerei 
bei. T. 
E Muth, Th, ©ärtuerc! 
bei. T. 
-<r Steglitzer Feldmark. 
7 E Ojrolich, W„ Tiesban- 
Unlernehni. 
Stilln, ©, Tischler. 
Strudl, St, Ww. 
Ajchbach, 31, Bmmntcr' 
nehm. 
Bär, B, Beauil. 
.Hosfemcijct, B, Peu- 
stonair. 
Schulz, 31, Ww. 
8 E AoSuichl, I, Slctitncr. 
9. 10 Gärtnerei. 
E Sommer, H, Rentiere. 
(Stcglitj.) 
V. Heller, St, Gärtner. 
11 Garten. 
12 E Hinfcht, H. F, Uhnn. 
Karl, St.. Zimmenn. 
Stiiiiic, SB, Schlächter. 
Möller, F, Schnhm. 
Schulze, H, Bahnbeamt. 
TaakowSki, I, Gärtner. 
Baustellen. 
-<- Ghauffcestr. -> 
Schwatlostr. 
OSdorferstr. ->■ 
1—4 Simmci'ptal). 
E Stfjmnini, G, Zimiuer- 
ntflr. (Zimmerstr. 13.) 
E Fischer, 3R, Pribaticve. 
8 Baustellen. 
9 E Wiukler, L, Eigeu- 
thnmeriu. 
Pitaitz, E, Baulbeauit. 
älicfjier, Tr, exped. Sccr. 
Werner, E, peus. Eisenb. 
Aetr. Sctr. 
10 Baustelle. 
E .Hol«, 21, peiif. Bcamt. 
(Beilui.) 
11 Baustelle. 
E Gemeinde Lichterke,de. 
12 E Liefe, St., Mitttair- 
Stiiwirtcr. 
Gbrrt, F, Gesang-Lehrer. 
Liefe, St, Ww. 
13 E Felix, E, Tifitileriuftr. 
Becker, G, Maurer. 
Jakob, G, Gorrccior. 
14 E Wolfs, I, Werkfiihr. 
Beer, P, Bnchhatt. 
Jaedilke, G, Zuunierm. 
Baustellen. 
Lindeustr. -> 
Baustellen. 
-<r Jiniiuerstr. ->- 
Banstclteu. 
Lagerplatz geh. z.OSdorfcrstr. 
ßS'iorfcrftr. ->■ 
Scdanstr. 
(geh. 4)o[lnl. z. Gr. Lichter- 
seide, poiii. z. Lankwitz.) 
Sccstr. 
-<- Stciustr. ->~ 
Baustelle». 
Belliug'sches.fianS. 
E Belling, 81, Sollb 
Wirth. 
Bctliug, W, Ww. 
Baustelten. 
Scidlitzstr. 
(geh. postal. z. Gr, Lichter, 
selbe, polit. z. Lonttoig.) 
Sirmensstr. 
(geh. postal. z. Gr. Sichte 
selbe, polit. z. Lankwitz.) 
Sophicnstr. 
Kyllmanustr. ->■ 
1 Baustelle. 
E Petciffou. .6, ilfni. 
(.Holbciiifir. 3.) 
2 E Schlegel, M, Pros. 
3 E Fischer, M, Kf-n. 
V. "Stein, G, Maurer, 
Tusche, P„ Maler. 
4 E Schlaaff, M., Sieg. 
Seer. 
5 Baustelle. 
E Banzer, F, Rentier. 
(Slnbcnmiiifjftr. 12.) 
Dahlemerstr. -> 
Sidoiiüflv. -> 
G Geh z. Viktoriaflr. 5a. 
7 E Intimer, A, Fabrk. 
(Beiliii.; 
E Hildc6rnnb,G,31citlicr. 
Obst, ©, Gismb. Beamt. 
9 E l). MagnuL, G, Frhr. 
(Berlin.) 
V. Otto, E, Vaumstr. 
(Mottkestr. CJ.) 
Dalguer. K, Diener. 
Äiebuig, H„ Versich. 
Beamt. 
Körschge», G., Stfm. 
KuifihS, F, Brieftr. 
10 Gatten, geh. z. Kyllmann- 
fir. 3. 
Kyllinaniistr. 
Stcglitzerstr. 
-<r Polsbamer Eisen¬ 
bahn. ->■ 
Ghauffcestr. ->• 
Aanstelleii.' 
E $iatlmalb’!che Erben. 
6 E Slailtonlb’ifflt Erben, 
fflotteäleben, F., Gärt 
nereibef. 
Baustelle. 
E Markwatd'sche Erben, 
Baustellen. 
E Schmidt, G, Fabrik- 
bcs. (Stcglil).) 
19 E Dransitite, 0, ©asiw. 
Fnnl, O, Ww. 
Ritz, M, Tischler. 
20 E Holtz, E, Ww. 
BoSIowöky. E, 31cnlicrc. 
Hcukcr, F, Bäcker. 
Schutz, F, Bur, Diä. 
Slciiibnch, H., iScrfich. 
Beamt. 
Thaler, I, Brauer. 
21 E Kauert, ©, Kohlr»- 
hdig. 
Buhr, H, Bandagiit. 
Hnjumnn, E, Schneider- 
msir. 
Neumann, B, Frisenriu. 
Oelmaun, St, Gipödieleu 
m ntcii. 
Baustelle. 
E Tcrrain-Gesellsch. Gr. 
Lichlcrfelde. (Ring 
str. 21.) 
21b Holzplatz. 
E Terraui-Gesellsch. @r. 
.Lichterfelde. (3!iug- 
slr. 21.) 
Skaliert, G, Skahteihdlg. 
Baustelleu. 
E Mcnz. E, Nablennjir. 
(Schöneberg.) 
22 E Herzog, ■ E, Gastw. 
(Berlin.) _ 
V, Sabin, St, Tchnhmmstr. 
Bnthkc, G, Slnschlägcr. 
Müller, G, Gastw. 
— G, Gcfchäftsffihr. 
giüppet.Sl., Schucideriustr. 
22 THYgcfcu,E„Haubfchuhm. 
Ziliau, E, Bcamt. 
.13 E Htffc, G, GotoiiiaL 
wrhdlg. 
Heutfchcl, St, Ww, Fri 
feu riii. 
Stiihlmann, L, Ww. 
PcSfCi E, Schueideiiuftr 
Ruduick, F., Sdjuljnv 
mftr. 
Schmidt. F, Maler. 
Cchiilze,W,LaferiienwSri. 
24 E Herold, R, Jtjni. 
(Berlin.) 
6. Harnier, F, Lenin. 
Keßler, K, Pläiierin, 
ti. Lipöki, H, Baukbeamt 
Maeder, G,Schueidermstr. 
Mülilhanö, P, llhrm. 
Neichaidt, I, Schlächter- 
instr. 
Gicin. F, Dahiibcamt. 
Slreickan, L, Ww. 
u. Werthern, Th, Frhr, 
Oberleutu. 
25 E Herold, 31, Slfm. 
(Berlin.) 
Soft, G„ Tischtermstr. 
Lange, O, Stfm. 
Rotlicrmuud, E„ Rentiere. 
Schönherr, (£., Obsthdlriu. 
Schulz. St, Modistin. 
Sitcfemann, F, Ober 
fäger. 
Wittriit. St, Stfm. 
— O, Pofaiiientwihdllin. 
25a E Herold, !)!., Stfm. 
(,. Dinier Berlin.) 
2Ä> E Möhriug, G, Gastw. 
(Schöucberg.) 
V. Schröder, 31, Schnhm. 
Sklaessig, G, 3(ebncienr. 
Lassberg, ffl, Oberlehrer 
a. D. 
Schntz,H,Geh.Kanzt.Skr. 
Sieiii, W, Giaarrenhbtg. 
Würfet, W, Refervisteu- 
Strtit. 
Soni, G„ Giseub. Sccr. 
20 E ». Hoffmaun, F, Gigcn- 
Ihüm. (Berlin.) 
V Schulze, P, Gastw. 
OJcbeit, O, TSpfermstr. 
Stiibafchct, St, Tapez. 
Wietz, G, Schnhm. 
27 EHciizc, F, Golouialwr. 
Stdolf, S, Frt. 
Brau», 5„ DrechSternistr. 
Brüll, H, Stfm. 
KirineS, Br, Bäckermstr. 
Krüger, D. Ww. 
Löwe, P, Tischtermstr. 
Wollter, F, ©ärtiier. 
28 E Stube, 31, ©aslw. 
(Bahnstr. 40.) 
Hoffmann, W, Maurer. 
Mechelte, W„ Gastw, 
Pant, F, Kohlenhdlg. 
Pichotzki, J„ Malcrurftr. 
Schulze, P, Schlosser. 
Dahlemerstr, -> 
29 E Scherz,G, Photograph. 
30. 31 Banstellen. 
E Schwartz, Rentier. 
(Berlin.) 
32 E Feder, 3t, Gastw. 
Bendey. Ph, Schneider- 
liiflr. 
Domschte, F, Sltempuer- 
mflr. 
Fischer, H, Bitdh. 
Schätze, L, Ww. 
Wiemer, W,Schuti>uacher- 
mftr. 
33 E Weecke, W,Dr,Arzt. T. 
Gotlgetren, B, fflcti. Ob. 
Postratti. 
Ledwarowöki, I, Heizet. 
Schinbtec, H, Pensionair. 
Biktoria-Plah. -> 
Slijttumuuflr. 
34 geh, z. Kyltinauuftr. 12a. 
Baustellen. 
Gärtnerei geh. z. Trate¬ 
st!. 32a. 
Drakeftr. 
Baiistclle». 
ESoutagLMartiui,Baut- 
ncfif). (Berlin.) 
35 E Krüger, ©„ Lehrer, 
(Bictoriaflr. 17.) 
V. Frommholz, ffl, Bahn¬ 
arb. 
Bücken, St, Brand-Jn- 
fnett. a. D. 
Hoffiuaiiii, P, Slauzt. 
, Sccr. 
tc Inge, St, Frau, Major. 
Stiefel, H, Zahnarzt. 
Skten„ue Nchst,H,, Schlos¬ 
serei. T. 
Leiischuer, M, Ww. 
— & O. Quehl, St, 
ap«. 
Rahn, 6," Gotouiatwchdtg. 
Schnitze, R, Lehrer. 
Schulze, A, Schlosser. 
30 Baustelle. 
E Wileti, G, StrJiitect. 
(Zchtcuborf.) 
37 E SSilSti, 6, Strchiiect. 
(Sehtenbocf.) 
V. WitSki, M, Ww. 
Kgl. Katasteramt Gr. 
Lichterselde. 
Ocssentl. Sjmisprcchflc[tc.T. 
Bödicker, G, Skataster- 
Gontrol. 
Dichiiiälij, I, Bur. Arb. 
38 E Knopp, P, Fabrk. 
39 E 0. Klitziug, M, Geh. 
Ob. Fiu. 31ath. 
40. 41 Baustellen, 
E Bohuhamiuel, Töpfer- 
mftr. (Berlin.) 
42 E Thcleiiiaun^fche Erben, 
V. Schrumpf, St, Maurer. 
Götze. St, Dr. phil, 
Sircct. Slistft. 
Kroll, Th, Pflegerin. 
Krüger, E, Glaseruistr. 
Müller, P, Oberlehrer. 
— -I, vw. Pros. 
Siciibiirgcr, M,StabSarzl. 
Swarlie, M, Ww. 
43 E Fiedler, M, Slculicr. 
(Slnsjerhalb.) 
V. Klich, G, Bemalt. 
(Berlin.) 
Litffell, 31, Stfm. 
Lüdte, G, Stfm. 
Strauch, G„ Oberlehrer. 
u.~8cbbclnmmi, M., 
Rentiere. 
44 E Will, L, Rentier. 
45 E Brömel, St, Slp oihclet'. 
(Stufierhalb.) 
Gbcling, W, Portier. 
Schütz, G, Dr. mcd,Strzt, 
Snitit. 31ath. T. 
Kyllmanustr. ->• 
Mitoria-Platz. ->• 
-<- Sicloüafiv. 
40 E Peteiösoii, F, Slfm. 
(Gniuewald.) 
V. Schüftlrr, F, Verwalt. 
47 E SBcbcr, F, Tapclen- 
hdlg. 
Stantz,O, Dclicalessenhdtg. 
Klimpet, S1, Gioiirrcnfbtf. 
ManschewSky, St, Maler. 
Müller, E, Barbier, 
u. Vlaiienborff, 3t, Frhr., 
Hauptui. 
SlcuiuS, P„  Drogenhdlg.1I 
Schulze, G, Wächter. 
Weber, M, Technik. 
.18 EKtiiupel.A, Fabrk. 
— 3t, GiiiaiTcnfbrf. 
— Fabrk, 
49. 50 Baustellen. 
E Petersfon, H, Jlfnt. 
(Holbeinftr. 3.) 
51 E GroWiin, 31, Eigen- 
thümerin. 
-<r Dahlemerstr. 
52 Garde-Schützen-Kaserue. 
T. 
E Milit. FiScuS. 
V. Zorn, 31., Skaserneu- 
Jnspee'. 
u. Stlocnülcbcir, U, Lenin, 
v. Struiui F, Lenin, 
u. Bcntiuegni, F, Lenin. 
Breit, A, Waldhoniist. 
u. Brünneck, E, Lenin. 
i). Diwier, Leutu. 
Frädrich, O, Feldwebel. 
Haffe, 31, Feldwebel. 
Haupt, R, Waldhornist. 
Stulickc. 31, Watdhornist. 
StitrcziuSfti, St, Siice» 
Feldw. 
Lietzuianu, 3t, Kasernen» 
wärt. 
Litibcnbctg, G, Salb» 
homift.. 
u. Merkatz. F, Lenin. 
Muhme, E, Feldwebel. 
Plötz, Sl, Bice-Feldw. 
v. Pogrcll, I, Lcntn. 
zu Salm-Salm, F, Prinz, 
Lenin. 
Sicher, .6, Feldwebel. 
Stricker, 31, Bürtjscuwoch. 
jel, G, Lcntn. 
Weltmann, 6, Oberjäger. 
“   “.Sti¬ 
ll. Stülpuagel, G, Lenin, 
Wcllmanii, 6.,Of"~" — 
53 E u. Mosch, M. 
-<r Blottlestr. 
Baustellen. 
E Deutsche Volksbau-Stet. 
Gef. (Berlin.) 
Baustelle. 
E Hinih, O, Bauguier. 
(Berlin.) 
Banstelle. 
E Schmidt, G„ Fabrtbes. 
(Sleglitz.) 
70 E Bcrtinickc,H, Schlosser« 
mftr. T. 
Knbcl, M, Gonditor. 
^iTM/CeA! Kk 
* 
Saltasplel I Ruhm und Glanz des 
CIJÄJHÜäJ -CBuensahrhunderis. Schlechter, 
V. 9.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.