Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

— ■ r» 
'"Zß'-ig- r’ 
V. ThtN 
Groß-Lichterfelbe 
128 -- 
Gro^r-Lichterfclde 
8 
4i 
6-, 
i 
17 Jtomber, F., Droschk. 
Kutsch 
Massow, G, Schlosser. 
18—20 Bniisteuoi. 
2lETreschwig,R, Schuhn, 
tiiilr. 
Suhlt, 3, Stmmcrmann 
22 E Volk, H.. üRmircr. 
23 E Müller, 3s„ Arbeit 
Reimaim, E, Schreiber. 
Acnzel, A., Maler. 
24E Schmidt, A., Zimmenn. 
• fleglet, F, Simmctm. 
Naiimaini, 33., Manier. 
Zweig, SB., Slckerpächt. 
Ackerland. 
-<-£>6borfcr Feldmark. -> 
Ackerland. 
Anhalt» Bah». -> 
Baustellen. 
Marienfeldersir. -> 
Banstelle». 
165 E 2J)ieI, St., 23m. 
Dommschkc, G-,Klempner 
mstr. 
Löifler, P., Iiminerm. 
Thiel, I., Schmiedemsti, 
Banstellen. 
Berlinerstr. -> 
' Osdors-Teltower 
Weg. 
- CSborferftr. 
Nitsch^schei Hans. 
E Kitsche, C.,penf. Bahn 
wärt. 
Lanipiecht, A., pens. 
Dnestr. 
Fechner'scheL Haus. 
. £ Kchner. 'X, Aikerpächt 
Stirctljchnciler, F., Zim¬ 
mern«. 
Baustelle». 
SabcrSly'fcheS HanS. 
E Saversly, A., Ksm 
(Berlin.) 
Arbeitshaus d. Osdorse» 
GntSverwaltniig. 
Parallclstr. 
Feldmark. ->■ 
1 Baustelle. 
E Gr. Llchterfelder Ban- 
Bercin. 
2 E Betjer, 33, Sccret 
Fromm, O, Ui; 
Chemiker. 
3 Baustelle. 
E Gr Llchterfelder Sau- 
Verein. 
Grabenstr. ->■ 
4 E Ra!ietz>i,A., Kgl. Hos. 
Bnchhdl. 
o E Franck, G., Architekt. 
6i» -E Mehncrl, H., 
Rentier. 
6 Baustelle. 
E Gr. Llchterfelder Bau- 
Verein. 
Augusistr. ->■ 
7 E Merz. ©., Privatier. 
8 E Bieleike.J., tiigciitljüm. 
Tiinlel, E, Frau. 
-<-'Wilhelm-Platz. -> 
9 E Dorn, O-, Buchhdl. T. 
10 E Aamofske. 51., 
{Rentier. (Berlin) 
VBaranouisll, 58., Arbeit. 
Hagenow, H, Clcllm. 
Hüning, £., Snstnimen- 
tuiin. 
Lange, G, 28m, 
Sinnt], A., Ksm. 
Lüdemallil, 21, CifenfiicFj. 
PieSker, F, Tischler. 
Äoi-liuann, I., ffiro. 
Weiß, F., Oberlehrer. 
• Ferdinaiidstr. -> 
11E Richter, G., Privatier. 
(EiiuS, St, Ww. 
Hergt, N., Böttcher. 
Neumeyer.F-, tllemn. Rath. 
Rejchcnbach, H, Lehrerin. 
Eteiubring, Goloniat- 
wrhdlg. 
Tante, <S„ Maler. 
13 E Bra»„,W.,Ma»rerpol. 
Berudt, P., Bahnarb. 
Brück»«»,», F., Strintmg. 
Busse, W., Lehret. 
•esjlcrt, R., Schrkcstgiesi. 
Franke. O-, KstN- 
.Neste, SB., Buchhtl. 
Puff, A, Zimmern,. 
Steht, G, F,l. , 
13 EPjfcf(fic,3S.,Si,chtini(t. 
«n|r; A, Musiker. 
Mirschenz, G, Ban»,,, 
fmictjw. (u. l. April 
Ltoltkcstr. 24.) 
13 Älter, St., Eisenb. Arb 
ziöhr, 6, Bahniväri 
Sitnepe, M., Eisenb. 
Secr. 
Baustellen. 
E ©r. Llchterfelder 9bu> 
Verein. 
Lorenzstr. -> 
13a E Glässtng, O., Jtfm. 
Philipps, X, Wirthschas- 
"tcrin. , 
14 E Hahn, O, Meialldrch. 
Künzel, ©., Maler. 
Stimmn, O, Postbelinit 
Schwancngel,A.,Schlaffer. 
Stiller. I.. Priuatra. 
Thieslir, P. Klempner. 
Tuch, F-, Ob. Postdirect. 
Sccr. 
Zander. R., fline. 
14a EPlath. A.,Eigenthl>m. 
lLoreuzstr. 61.) 
V. Lchiiiaiiii, A, Arbeiter. 
Haaq, M., Geh. exped. 
Teer. 
Skiim», B, Ww. 
Sallat, 9t., äJncitc. 
SnnöScrg. M., Sfw. 
Schenke, H., Bahnarb. 
-<-Lan>tvitzcr Feldmark.-> 
Banstellen. 
15 E. Mulstngcr, F., Eolo- 
malmrbdlft. 
v Hollaty, F., Maler. 
Liudiirr, G, Maler. 
16 E Bulkhardt, ©., flfnt. 
-4- Lorenzstr. -> 
17. 18 Baustelle». 
E (9t. Lichtcrfelter Bau- 
Verein. 
19 E H«ffi»aun,C., Fourage^ 
HM. (Slcgliti) 
V. Schrapel, A., Steuer- 
Serr. (LorenFtr. 86) 
Adam, F., Etat. Assist. 
Block, C. Ww. 
BroSIa, H, Klenipner. 
Engel. Ä., Ww. 
Gmflhoff, A, Skat  8tff.it 
Hamieinaii«, G., Maurer. 
Umir, Th.. Manier. 
Pohland, P., Zeichner. 
Baustellen. 
E Gr. Lichterselder Ban 
Berci». 
Ferdinaiidstr. -> 
Baustelle. 
E Gr. Lichletselbkr Baiu 
Berein. 
20 E Goruer, (?., Ksm. 
(Beil in.) 
V. Schulze, F„ Zimmcrm. 
Schöubcck, A.,Vers Beauit 
Schulz, F.. Zimmenii. 
21 E Marzahu, I, Wm. 
Czernewitsch, 33m. 
(Sieuc. 9t., um. Geh. Rechn. 
Rath. 
Wilhelm-Platz. 
22 E Grotzmann, B., Rechn. 
Rath. 
23 E Wippermaim, St., Dr. 
jur. 
Angnststr. -> 
24 E 3Bring, A., Pros. 
lBismarckstr. 1.) 
pdjer, A, %1. 
■ Glieukc, F St., Landfch. 
Malci. 
25 E Nmika, A.» Geh. 
Rechn. Rath. 
23 E Sommcilattc, F, 
Fabrkbcs. 
<r Grabenstr. ->■ 
27 E Nicmamt, SB., Pri 
iaiiet. 
■roefe, P, Erped. Secr. 
uhrman», äB.; Wirth- 
fchofteri«. 
28. 29 Darstellen. 
E Gr. Llchterfelder Bau 
SctciiL 
Feldmark. -> 
Parkstr. 
Berlinerstr. - 
(Kitbtbmil.) 
Paulinenstr. 
-<e- eicnisu. -> 
1 E Ran, C. Rentier. 
Hochow, W-, Garkcnarb. 
2 E Böhme, 6i„ Manrer- 
mftt. (Holbeinstr. 09.) 
3 E Böhme, ®„ Maurer- 
mstr. (Holbeinstr. 69.) 
4 E Jacger, P, Architekt. 
lTharlotteubura.) 
4a £ Jaeger, P., Ärchitcct 
(E&amttriiburg.) 
4a Semmel, I., Asm. T. 
— M., Fran. 
5 E Sncflcr, P.. Aichitcrt. 
((Tljarloticnbiuj)) 
l>. Srel, F., Major a. D 
Baustelle». 
Bellevuestr. ->• 
Banstellen. 
Zehlendorserstr. ->• 
Baiistelleii. 
Bellevuestr. 
24 E Raniulclsbcrg, M., 
Flau, Seh. Reg. Rath, 
iBellevuestr. 15) 
Laue, £Dt„ Dr., Bibliothek. 
25 E Wesenberg, P, Frau. 
Thoma, ©., Oberförster 
a. D. 
Wcseiiberg, H., Rechn. 
Rath. 
26 E Klnge, H., Berslch. 
Dir. 
Ncsselmaun» M., Ww. 
27 E Krause, 3t, Dr., Pros 
28 E Plate, SL, Rechn. 
Rath. 
29 ©adelt geh. z. Siernstr. 
Sternstr. 
Potsdmner Bahn¬ 
hof. 
Station ©r. Lichterfeldr 
„West". 
E Eisenb. FiseuS. 
SlalionS Buren». 
Tetegr. Bureau. 
Siieto«, (!.. Gaftw. 
Vollrakh, H., Etat. Vor- 
steh- 
Am Potsdamer 
Bahnhof. 
Stätteplatz. 
E Eisenb. FiScnö. 
Franke,H., Baninatcrhdlg. 
Holzpla«. 
E Gijcii6. Fiseus. 
Ptcufi, H, Holzhdlg, 
StnlteplaC. 
E Eisenb. FiSeus. 
Tom»»! & Bock, Ban- 
maltzdlg. T. 
Potsdamer 
Chaussee. 
Neu-Lichterseldc 
Grnndst. d. Botanisch. 
6)arte»S. 
E FiSrno. 
V. Körner, Baurath. T. 
Baubnr. f. 6. Kgl. So 
tonisch Garten. T. 
Lutze, M., Reg. Bauführ. 
MatnszewSki, I., Garten- 
bau-Ansseh. 
Baustellen. 
E Fromberg, Banquier 
(Berlin.) 
Trllower KreiLkrankenhanK. 
E Teltower Kreiskorpo 
ralion. (Berlin.) 
Ftölilich, St, Dr. mcd., 
fiilfaarjt. 
Ause, P., Pförtner. 
Klein, (£, Hil^arzt. 
»(leite, St, Dr. med., 
HilfSarzt. 
». Niebellchütz, G,Vorsieh. 
Schwester. 
Rudloff, G, Bur. Die» 
Sch>»en>naer,E.,Or.,Piof., 
Geh Medic. Rath. T. 
Skaiiek, H., Maschinell. 
mstt. 
Wachholz, K., Kutscher. 
Weriiei', R., Verwalt. 
Jnspect. 
Lahlemer Weg -> 
Baustelle. 
E Lchlüter, A., Ingen. 
(Mülheini a. 31.) 
49 E Sfljffcrt, M„ Ingen. 
Gobeiistr. -> 
60 E Kuhil, O., Ww. 
(Berlin.) 
ünust, E, Ingen. 
— G., Ksm. 
Kuh», G., Friese,ir. 
Pefchel, F.. jtfm. 
51 Baustelle. 
£ Real - Credit ° Dank. 
(Berlin.) 
Zietcnstr. -> 
52. 53 Baustellen. 
E Kahl. O., Eigentkitiin. 
(Berlin.) 
54. 55 E Nosenlhal, H-. 
Belr. Goitltol. a. D. 
Giahl, M„ Ww. 
56. 57 E Westphal, E., 
Werkmstr. (Berlin.) 
V. Kadlir, 3.i Ksm. 
Gregor«, K, Branciei- 
Ricdcrl. T. 
Hauöinan», (!>., Beamt. 
Radoau, M., Versich. 
Veamt 
Rohr, A. fiinfim. T. 
Thciow, S3„ Steinsetzer. 
58—62 Baustellen. 
63 E Scheit, A, Ksm. 
(Berlin.) 
V. Reichert. I., Asm. 
(Nr. 6t.) 
Bock. W., Ksm. 
Führer, 5K-, Töpsermsjr. 
Halfpap, G„ Ankseh. 
6o!m, R-, Kfm. T. 
SÖtannfitim, 6., Rentiere. 
Neithald, E., Aichite t 
Stetzeband, W., Mechanik. 
Schmidt, F.. Postbote. 
64 E SdjcU, 51.. Kfm. 
(Berlin.) 
V. Reichen, I., Kfm. 
Bannigarten, E„ Rendant. 
Brandes, F., Privatier. 
Dlngosch. F..Aiifwärtcriu. 
Potsdamerstr. 
Zehlendorfcrstr. 
& 
Zchlendorferstr. 6, 
Franke, A.,Kanzl. Diätar. 
Fiinsstück, O.. Sattler. 
Gabriel, A., Maurer. 
Koinke, D.. Tischlern,jtr. 
Labes, F.. Buuut. 
Müllcr, G„ Reriliere. 
Ouedenseld. O-, Seiltet. 
Winkelniann, G-, Tapcz. 
Wmtrrhoff, H., Ksm. 
Wcrdcrstr. ->■ 
65 E Hcricr, F., 'Hanptni. 
,a. D. 
Äcrnhardy, 81., Rentier. 
Äoretius, F„ Privatier. 
Griesmeyer, Th.. Bildh. 
Hcinike, D„ F>a». 
Küster, N., Hofrath. 
Wildgriibe, L., Maurer. 
66 E Herte», F-, Hauptm. 
a. D- (Nr. 65.) 
li. Arnini, ill., vw. Senil,. 
Bartel, A.. Töpfer. 
Flehe,, A, Ww. 
Hamann, F., Brieftr. 
Raschle, St, Brieftr. 
Rcima!lii,J.,Kfm. 
W,tlkopf.A..ObP°stasf,st. 
67 E Hertcr, F, Hauptm. 
a. D. (Nr. 05.) 
Böhmer. St, Wlv. 
Damm, G.,Ob.Poft.Assist. 
Gorgaß, Rodrleg. 
Hiniiebiirg, H., Galcnlat. 
Schieck, H., Brieftr. 
Schöiiberger. I., Ww. 
Zenite, A, Ww. 
68 E Hertcr, F., Hauplrn. 
a. D. (Nr. 65.) 
Erbrecht. G., Mus. Lehrer. 
telker. F, Archiiert. 
«uel, R., Mater. 
yri6iu8. St., Poftfchaffn. 
Göhke, B.. Privatier. 
Wotff. B., Friseur. 
69 E Heiter, F.. Hauptm. 
a. D. (Nr. 05.) 
Dziemba, H, Technik. 
Hm,er, J„ Maler, 
Stammer, I, Gärtner. 
Lemcke, 6., Correspoiident. 
Nöder, G, Kupferstich. 
Sotscheck, A., Schlosser« 
mstr. 
Sternnux, W., Frau. 
Wieinann, F., Schuh,». 
Bauslelleii. 
Zehlendorfer Feld¬ 
mark. --- 
Baustellen. 
E Tcnaiugescllschast Gr. 
Lichterselde. 
Knesebeckstr. ->• 
Baustelle. 
E Gerhardt, 9(„ Ksiu. 
(SttanäbcigO 
73 E Tischler, H., Bäcker» 
mstr. 
Diakestr. 
Banstellen. 
Dahlcmerstr. -> 
95 E Kühn, G., Glistw. 
Bräuer,G.,Vcrfich.J»spect. 
Ehlert, E, Juspeci. 
^irisch, W„ »apellmstr. 
Kratz, M-, Registrat. 
Schnfcil, F-, Mechanik. 
Schütz, A., Wlv. 
Schwenkte, H., Bur. 
Hi starb. 
Baustellen. 
Stcglitzer Feldmark. -> 
Schulze, G„ Rcutier. 
Bater, G., Musiker. 
3 E H eitel, Th., 
(Nr. 2.) 
Daiineilbera, G., Briestr 
Grcii»cr,.N., Friseur. 
Hanisch, E.. Tischler. 
Karsnnke, E„ Plätterin. 
Lehmanii, H., Gärtner. 
Müller, H., Archileet. 
Searlott, A„ Nohrlcg. 
Tesele., I., Kfm. 
Zicinann, A., Schneider^ 
mstr. 
4. 5 Wasserthnrm. 
E Gharlottenbnrger Was^ 
ferwerke. 
Bellevuestr. -> 
6 Baustelle. 
E Bernstein, S., Dr. pliil 
- (Skeglitz.) 
7 E Geiizmer. B-, Kunsdnal. 
8 EWüidl.F., Generalmajor 
z. D. 
9 E Thuns, G., Reg. Rath 
10 Garten geh. *. Nr. 11. 
11 E Stack, G.,Smi ii nicr T. 
12 E Braiid, St., Dr. pUil 
Docent. 
13. 14. Baustellen. - 
15 E Frosch. E., Rentiere. 
(Berlin.) 
V.Bainberg, G.< Drechsler 
Slundlach, L., RechiSanw. 
Wenzel, 31., Malerin fir. 
Baustellen. 
Holbeinstr. -> 
Warten oeh. z. Nr. 21. 
21E ». Lcdebiir, A.,,Frhr., 
Major z. D. 
E u. Werthern, F., Frhr., 
ObctstkuliL. z. D. 
Koch. F., Portier. 
22 E Aiigrick^ E., Ingen. T. 
23 E Reh, A., Bergw 
Direet. T. 
Waidling, A., Gärtner. 
Baustelle. 
E Köhler, N., Lanbsch 
Gärtner. (Berlin.) 
Baustellen. 
E Weitze.H.,Rechn. Rath. 
(Bahichosstr. 5J 
Rmgstr. -> 
Banstellen. 
E Ockclmami, Kfm. 
(Siijönebero.) ' 
28 E Ecyffcrt, A., Hauptm, 
a. D. 
29 E Seysfcrt, D., Dr., 
Stabsarzt 
Reiter, F., Penfioiiair. 
30-32 Baustellen. 
33 E Trampe, E., Plan- 
taaenbef. 
33a E Möller, 31., Ob. 
Goiifist. Rath. 
34 E Böttaer, H. I., Dr 
pliil., Redact 
35 E Potoniü, H., Dr. pdil., 
Geologe. 
Garlstr. ->■ 
Gärten geh. z. Garlstr. 
42 E Gciidclmeyir,E.,Kft» 
43 E Schulz, A, Hofrath. 
Thost, R., Dr., Buch- 
hdl. T. 
44 E Schulz, St, Hofrath 
(Nr. 43.) 
Bode.A., Gri». Schwester. 
tübleiu, L., Ww. 
olbe, L„ Reg. Rath. 
45 E Schulz, St, Hofrath 
(9tt. 43.) 
Boldt, ii., Rentiere. 
Suhle. 6., Dr., Oberlehr. 
46—49 Blliiftellcil. 
Niugslr. -> 
Garten geh. z. Ringstr. 99. 
50 E Reuter, R„ Banquier. 
51E Schulze, 6., etncd.Setr. 
52 E Äayser, M., Reg.Rath 
53 Baustelle. 
EBeudler,H.,Major 0.3. 
(Holbeinstr. 67.) 
•<- Holbeinstr. -> 
54 E LampertiuS, H., 
Maurern,str. (Sentmaiv 
fcrtnicttfir. 98.) 
55 E Ebert, M., um. Pros 
56 E Krause, St, Dr., Pros 
t>7 E Kiwrre, B., Astronom- 
(Berlin.) 
Buttman», H., Oberst 
u. (Bauet, -21., Privaticre. 
l). ßnoUc, O„ Privaticre. 
UuntiiuS, H., Privatier. 
Priske, I., ©chncibmnflr. 
Marlhaslr. ->■ 
57a E Lilieiithal, G., Bniu 
mstr. (Marthastr. 6.) 
58 E Schauer,A-, Ob. Buch- 
halt 
Knhne, M. Geh. Rechn. 
Rath. 
58« E Schauer,A.,Ob. Buch¬ 
halt (Sir. 58.) 
Bau,»an», I., Betr. In¬ 
nen a. D. 
Kirmetz, 9t., Ksm. 
59 E. Krcitling, P., Ksin. 
(Gharlotlenburg.) 
Nicderl. d. Berlin. Bock 
Brauerei, Act @cs. T. 
60 E Siahmaun, H„ Ban¬ 
quier. (Gharlottcnbnra.) 
V.Wolff,O.,Kfin.(Nr.62.1 
Hoffmann, SB., Hauptiir. 
61 E Thiiim, G„ Stint. T. 
62 E Wotff. £»., Kfm. 
63 E Stichler, St, Bauge- 
Leirricr »."^rüiibem, O-, 
Schriftstell. 
Bellevuestr. ->■ 
Baustelle». 
-<r Zchlendorferstr. ->■ 
. Prinzeustr. 
Bismarckstk. 
1. 2 E Ehricke, -I., Ingen. 
Baiistellc». 
E Charlottenburger 
Wasserwerke. 
Bogenstr. -> 
Baustellen. 
E Franke, H., Holzhdlg. 
(Schillerst!. 23.) 
8 E Sititfe!,G., Eigmthüm. 
Bartliug-, F., Technit 
Behreiidt, P„ Maurer. 
Bordcwig, H., Gärtner. 
Erpel, F., SJtilit. Anwärt 
Hubert, Oberstlcntn. a.D, 
— Geschw., Lchlerinn. 
MaUis, H., Ttichler. 
Weber, H., Bahnarb. 
Weinert, I., Frt 
Baustelle». 
E Jsaac, G., Jtfm. (Ber¬ 
lin.) 
-<r BiSmarcksir. -> 
Promenadeustr. 
Jungfenistieg. -> 
1 Garten geh. z. Jungfem- 
ftieg 21. 
2 E Recht. G., Rentier, 
blinke, H., Pförtner. 
L RatciiiilS,G.,Fabrkbes. 
4 E Scngncr'frijc Erben. , 
Lindeke, H., Gärtner. 
5 E Garmefiti, ©., Apotheker. 
Marien-Platz. -> 
B Kluge. E., Dr., Sßrof. 
7 Baustelle. 
E Böckh, Eigcuth. (Cfjnv 
lotlenbg.) 
8 E Braun, H., Rentier. 
9 E Kränzlin, F., Dr, 
Pros. 
v. Wiese, St, Oberstleutu. 
z D. 
10 E Schern,6cm, K., Ww. 
(Bett Wilhclmstr. 29.) 
Jtörlmg, E„ Ingen. 
11 E Parow.W., Dr, Pros. 
Berlinerstr. 
12 Baustelle. 
E Steinbart, Kfm. (Wil- 
helmstr. 34.) 
13 EScfjnctlt, 0.,8leiiticr.T. 
14 E RakcniuS,TH., Ww. T. 
15 E Snocr, H, Kfm. 
Btümtig, 8t, Jtfm. 
Morgenstern, D, Ober¬ 
lehrer. 
15a E v. Hopsen, H., Dr, 
Schriftstell. 
Marien-Platz. -> 
16 E Wodrig, A., Geh. Bau- 
Rath. 
17 E Landt, G., Klirsniakler. 
18 EA»tva»dter,H., Rentier. 
Barten geh. z. Jungferit- 
stieg 22. 
Jnugseriistieg. -> 
Rmgstr. 
Ghau ffeestr. 
1 E «fifsolo, G-, Heilgeh. 
Brabaut, A„ Maler. 
Rybezynski, St, Maschi¬ 
nist. 
^Schatzschnc'cher, I-, Schnei¬ 
der in. 
Selflo, P, Lehrer-. 
2- 3 E 6lnntm6c 
fiirf)tei feite 
SJtcnljitnilc . 
Ärtmtdjeif .Sl.SdjulnJ 
li, j, 3 
fitnil $iu(| 1 
4 I 6 ■ Sm. 
gilftfe, £. yoitnr 
6 E Rechter,!. C. I-ch 
umnlit 'llmi, " 
V- Schul; 'II, 
7 Baustelle . 
E Fuebiis, 51 Sditjilcl 
(A„H„,l(i|lr »i,) 1 
8 E v Ü n ii,im, i 
(Stiißcrlinlb) 
V. Stfjitei, ^, Uoilitrl 
9 E Höhne. !)l!mirc,m|ir. I 
(Siafqtr W)) 
Baiijtelleii , 
11 E S,ct(ch,?5, äiur Sliji J 
f»ii. 11«) 111 
11a E Sitlfch, 33 
Assist. 
Marlleldt, (f, »nlicr, 
-<- Sfueijn -> 
12 E Simaii, E, l„ 
Goi’ini 'Jlall, (jtiri,, 
©ijiij u. MctouM, a 
06(1)11«,,n n 2. 
Baiistellc». 
E Feige, I)r (Berlut) 
Holtrinin 
Baustellen. 
E Feige, Di (Jlttln, 
21 ETcrra», (in|rIlns,G)ri 
Sichte, itJiV T. 
Burca» 6u Stttimi 
feilsch T 
Jöniotu, U ilnt 2k, 
Ghrisltaui 3mct 
91iii)ii|lam -> 
TraWi -> 
22 E Tolle, SI, St 
Sioislcl, 
V. Peile, A. Ulanttr. 
Ellhurdt, H, Ulm 
Schmifi, M, Hilil) 
23 Baustelle 
24 E (Sie,. I«, 1>, 0i 
Siechn iliulli 
Boniimii», SI, Etijtm 
Beu), 91, (Wj nt 
Sec>. 
25 E Höhne, F, ÜJIrat 
pol (Jli bl) 
Stei«, 6, «itneidm. 
v M,ylan,h.üwJiiz 
Müllcr 6, Ww 
Soliiiong, SI, jl|m. 
Baustelle. 
-<r Pot?da,i,e,!>>. 
26 E Schi,teil. F.Zulc 
Secr. 
v. Roy. A, illcnlim 
27 E Sdimerdtf«)«, r 
Archtleit (Sltriislt 
Korndoisf, $, Itini 
Rödiiifl, li, Porlirr 
i E Schwcrdiicqrr, 
Architekt (SlemKi 
Glvcrs. (!, (£or»tllcn 
capitam «.ST 
29 E SchuUI, (i, " 
Duckt T. 
80 E v. Schuioiziuhm. 
Hanptm. „ , 
31 E Frosch. E, »«1 
(Berlin.) n , 
Dicckmryer, A,vr!> 
Oberlehr 
HerseI,Bm>,kii°!il 
— G, Privat,ct( 
Dcftcmuli, ö, ®a(t 
PigorS, H. {miiwI'1 
Slemilr ■> 
Gmlil, •> 
32. 33 fflanliellc# 
34 E Lampc, !>! i,i4 
Mcnny, & • 
Stabeniait j) ,Mi« 
SSE Albrecht E-P»l 
jiommaiibinilroili 
Fried, ich P^k 
Baustelle,,. 
44EK°i,cr.^,!>- 
ölrcsiner, O, l'l 
Lame», l!.-'hier 
Schmidt, 0, Ö 
©eitfllH 
Baustclle,, 
ZehIkitdoNM" 
45 E Sciti ®al1 
(l)ö(jc, iS IMil/ 
Rat!) a S , 
Heuer, SI, 
Stif.cjicl, ti 
Pictfd), --> W 
SchtT, A, 3"»®' 
Baustellen 
•4r 
Saute 
Muli 
E* 
Cttfot 
E.D 
S'hiii'Io 
SaalM 
ÜB. 
dri 
6) E.S 
,in 
V £i 
l'iilj, 
Jlrai 
?|ln 
li 9m 
53 E C 
Ge 
Bitt] 
63 "ill 
tO-1 
31a 
«lEC 
31ii 
62 Sau 
CiE t 
Lchli 
(4 E 
l'li 
tot tll 
67 E 3 
<• ito 
Ci-70 
■t 
IIE ' 
l'lt 
pfroit 
i'iiiu 
.liÄi 
Gdilo 
liebt, 
-f 
;> Smi 
73 E S 
71 t'krl 
lliisl 
Siönt 
-<-1 
tii älaiii 
77E 5 
(ilc 
E Ä, 
V % 
Ebrrli 
Fried, 
mir 
Sioille 
üTenTi 
| iiEJli, 
IhiII 
VJlra 
tnlibi 
9lat 
Eltfit 
i W »au, 
Sim 
I $1 8J 3 
|t3Ev0 
RteE'ci 
Snebj 
Kind) 
ilnl 
. £i(6ci 
H-8t' 
[ME^, 
, teici 
| » E S!t 
mit 
i« llr 
| »iiiiitii, 
| Smiiclte 
li E üi, 
„ Will 
»E(f, 
lllat 
flauet 
»16 
-91 
Stile, 
8 E®5 
11® E. 
jnttr 
Käufe kein Bett ohne \Vestph£il <& ReinJtold.9 8 Patent 3M[&tr&tzoii i Sb^u^riiutu^.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.