Path:
Periodical volume V. Vororte 10. Groß= Lichterfelde

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Grotz-Lichterfeldc 
— 125 
Groh-Lichterselde 
Hclt V. 
3- S^ll9ult= 
ftt. l.*>. 
5(iigiiH|lr. -> 
"ongcftr. -> 
S E ä'rofc. St., Stint." 
i F «oll, ilientkr. 
sE iIlcffcl,5(.,SWuf.Sitcct. 
(Eiln <i. 91h.) 
j öaultellc. 
(Siotrativ. ->■ 
j E Sliiifi, W, Mühle,,Bef. 
liLilicilmtb.) 
S, a Jtaiidleit. 
I @r. SidjtetfelbM $ou= 
icicm 
10 E ^t:ci8, SS., Magistr. 
2ttr. 
11-11 limiftcltcn. 
E0r. l'itfjtcrfclbcr Ban- 
itrcni. 
4- ä'liuiciifvlonfir. 
15 t itöiial, 6., Gaslw. 
iiniic, H, Maurer. 
Sn|tromicä,S., Schnetder- 
mih. m 
$!«!», K,m. 
lf E älliim. Sy-, Slfitt. 
(Ütusjcitjnlb.) 
füllt. VI., Gefliigelzüch- 
kici 
<- li.tifciflr. 
IIE .Sink, M., Goloitial- 
bi!|M 
S.mn.anmrrt, H, FaSrl- 
«i» 
IiE D citnar, A, SBniif- 
irnl’lialfcv. 
<- Stmici Platz. 
1) 2) SW'itoflcn. 
EK..’i, lüchterfelbcrVaii- 
tf.CHI. 
<- Julifeiflt. -> 
SnMi'. 
ü rtuiiii 
E. ufhin, H., Gastw. 
(Sr r.) 
4- Änuiiifcldcifir. 
L E Suhle, H, Vaügesch. 
iiHhihi, y, Ww. 
&cjmn/JI .Fouragehdlf. 
ü.2i iiiuiilcltrii. 
E$«i) y itijtccf clbec 93ait 
lernn. 
oE ftntloiiuS, W, Stfm 
Silcuitillc. 
Ekuii Viif'IctfclbctSoii' 
etrcin 
■<- Viilljastr. -> 
JE van, !(, stillt. 
JE Gene 
tiillnm z. D., (?i'c. 
SE ,'fcim um, H, Slfm 
1U1 In'limllcll. 
tCitilf, Üld)lcvfclbw3\iit' 
»6mm 
E. (hrdi, P, ©es). See- 
hi.q .'Jinis). T. 
t’ii«beii|tr. ->■ 
35ni'ltllr 
Eiiroi, Sidjlcifdbct23aii- 
fmiii 
«seid, K, Statt 
Ifcilm i 
”11 Ihii.iU'IIch. 
tWoi, '„'idiletjcl&crSaii- 
teiotn 
Knnr'iboifctflr. 
<r Va.iflf|lr. -> 
'«mitilr 
Jfr, M. (neu. 
äkii-9(li=2)cij),;0ricjital. 
Iaubenr. 
E Mü ler, Rentiere. 
(Latikwitzstr. 10.) 
ISkranl, ffl., Pastor. 
4 E Böhm, E, üicitbaui. 
5 E Hintz, N, Baumstr. 
(Stcgliu.) 
Boallh, G, Sngen. 
ß E 51t Sayit-Ailtaei,stein 
H., Prinz. iMimtiicii.: 
Schulde, Th.^ 31cg. Mail) 
a. D. 
7 EBurich.H,Hanptm.z.D. 
8 E Gotzmauit, Th, ReichsB. 
Diteet. 
9 E Krüger, H.. Slidiilctt. 
10 E Dibetius, O, Gch.Ncg. 
Statt). 
11 E Both, %, Reittiere. 
12 E Nisse, it. Rentier. 
12a E Hiiitz, N., Baumstr 
^ 6«vi. S(, Rentiere 
^ Inuilltllcil. 
l^üJluliit Pl.ili. 
hcinrichstr. 
inilnicijli. ->■ 
fatcllcit 
t H‘!!(V,(|h' Erben. 
A Burchalbt, 
i wi'iiiinf d). T. 
i*iM.ti,Vttd)itrcl.T. 
C-J .!»iimc>pol. 
Erben, 
'“l'iliu Bah». 
tiltn 
SfllJVic Eitcit. 
^ i'l'll.llfljil', 
I Hcrivarthstr. 
l'*" Strlmtrilr, 
(llnkhmü.) 
Hobrcchtstr. 
J Siumiilr. 
" 6llH, ;|j 
18) 
Slaumftr. 
ffriü, 36., Yanbsdj. Maler. 
13 r$iltirt nicht. 
M E Bitsse, ö(., viv. Ober 
amtm. 
E Busse, E., Frl. 
Auiiastr. 
15 E l). Alviiteycr, ,p, 
Dbcijt a. D. 
u. Ftieien, um. Hauptm. 
Hanse, G„ Sdjufim. 
Tliibaut. F>au Pros. 
Bvgil, St, Töpscr. 
10 E Lehutaiut, SB., Mater- 
inffr. (iliSmattfstc. 25.) 
V. Oilrowick.J., Schiihm^ 
mstr. 
ArtiluS, M., vw. Sieg. 
Aaumstr. 
Vaitm, G„ Schaffn. 
Dztobcl, M.. »tu. CCcr 
Idltll. 
Kdnalictib. 91., Dreher. 
Kohl, A., Siu. 
Hageutaiiu, ©., Clcctro 
ttdjn. 
Hetinia, E., Krt. 
Htppcl, (£., Weicheitstekl. 
Öiibtoig, it„ Sleinseymitr. 
Maiiman», 3t., vw. Geh. 
Ob. Posirath. 
6d)itr, 2., Wegist rat. 
Dicbct, A., Driro. Geh. 
Ob Posttath. 
©arte» geh. j. Serliitet: 
str. 172. 
iticvtmct'itv. ->• 
Banstelleu. 
E Hintz, R., Aaunistr. 
(Stcgtill.) 
Marleustr. 
Hochstr. 
-<f- Matienselderstr. -> 
1. 2 E Piciimcf, C., Fnhrh. 
:! E Schult,e, .6., Fulirh. 
jSlnnntf, P., Aahuard. 
4 Banstrlte. 
E Hmibertmark, .(j-, Gast¬ 
wirth. (Sicrlittctllr. 138.) 
5 E Hiindert»tarr,H.,Gaft- 
wirtii.lBerlitterstr.lSL.) 
V. Löweuborf.A., Mattier, 
ti E Boack, St., Znschiteiber. 
Brau», SB., Fodrlarb. 
7—10 Baustellen. 
Auhalter Bahn. -+■ 
11—13 SJatifttKeit. 
14 E Stimtf, {?., Landw. 
Fcuertitelbc-Ltcllc. 
In E Dclimfe, G., giiiimentt. 
10 E Ptiuz, I., SSw. 
17.) 
Dalg, O., Jiitutiertn. 
Heider, (£., ^a6v:aiB. 
itiliittg, F., jtitiftbcr. 
Schmidt, j$„ Fabrkarb. 
17 E Piiuz, I., S8w. 
Toebe!, M., llotoitiaV 
wrhdtiin. 
Sdjlichtiitg, C., pcns. Ae> 
amt. 
18. 19 Slttttstcncii. 
20 E Obcrlcy, 61., Weichen¬ 
steller. 
Schuwert,J., Probncthbl. 
21 E BchreM, F., Siauvcr- 
pol. 
Behreiibt, G., Maurer. 
Sitntiitirf, K., Maurer. 
Udtckc, 38., Mattier. 
Slttutmcr, St., Maurer. 
Schuster, Ww. 
22 E Behrenbt,K., Maurer. 
Francke, I., Weicheitstell. 
23 E llngcr.H., Sattbiu. 
Piesstnaiin, (8., Böttcher. 
24 E Schulz. F., Rutirl). 
(S9ttliiitr(li. 78.) 
ZilUuaun, St., Haube'Lm. 
Marteufelderstr. -> 
Holbcinstr. 
etmiftr. 
1 E Finke, £)., Gotomal 
wrlidtg. T. 
Soli ring, E., Nentier. 
2 E Ännge, E., Berl. Buch 
hdlg. 
3 E PtlcrjToit, Q., flfnt. 
4 E Pkterflon, St., Stirn. 
5 E Loren,. 31., Dr., Slabt 
fdjiitinfpect. 
©amiott, O., Geh. Sccr. 
£ic(i, I., Gartenarb. 
C E Hoernemaun. E., Lehrer. 
Baeblich, 8s„ Rector. 
7 E ©itte’frfic Erden. 
V. Nicbcilsahm, SS., Dr., 
Chemiker. 
8 Neubau. 
E tiamticrtinS, H.. Mau^ 
rennstr. (Jfomutmibati 
teustr. »8.) 
Potsbamersir. -> 
9. 10 Baustetleu. 
11 E SBsifieitrocber, 28., Dr., 
Oberlehrer. 
Konitz, G.. Eisenb. 9(iB. 
12 Baustelle. 
Trakestr. —>- 
13—17 Baustellen. 
E Slrctfdjmar, G. H. 
Giflciittj. (Slcitin.) 
Ringstr. -> 
18. 19 Staustellen. 
E Feige, Dr. (i'niin.) 
20 E Ring, 21, tifiit. 
Hubert, A.,F.u.Th., Ftls. 
Lehrcrinuen. 
Letimguibucr.H, Dr, 
Olieilefir. 
MöweS, A.. Fabtk. 
21 Baustelle. 
! E Stauqen, E., flfm. 
(Draleslt. 51.) 
v. Hcyben, Lbetst- 
lculit. 0. D. 
23 E Steinhäuser, C„ ®c- 
werbe-Juspect.! Wesel.! 
Krueger, P., Dr. pliil, 
Pros. 
24. 25 Baustellen. 
_E Kremzow, 'S., Ksm. 
(Biartottcnbg.) 
20 E Nüsse, H., Lehter. 
Dahlemerstr. -> 
27 E 31cppetthagfit^.,stfm 
Schulz, P., Dachbeck. 
28 E u. Slcitim, Gleitern! 
major 5. D. (liieüiii.) 
V. Bethge, G„ Portier. 
Hilbebraubi.P., Oberlehr. 
Taeglichsbeck, F., Major. 
59 E Stfcssuer, H., uruo 
Oberst. 
30 E Wolf, F., Geh. Re 
gistrat. 
■<r Stlbiechtstr. -> 
31 E llthcittami, E., Hof' 
rath. 
32 Garten geh. 3. Nr. 31. 
S3 E K-mttag,P.,Ob.Poft' 
Dir..Eeer. 
SraiimüUcr, E., Siechn, 
aiatl). 
34 E LooS,H.,ZitumcnnsIr. 
(SlftlllL) 
Käbitz, S., Portier. 
Küppets, St., Dr., Ober 
Iclir. 
t). Lüberitz, 33., vtuu. 0)e 
tteiaf. 
35 E GoittloiS, P„ Juicnd. 
Sccr. 
Strich, H., Rechn. Slatli. 
30 E Müller, O., Kgl. To 
pograph. 
Wagener, E., Ob. Ingen. 
37 E Müi flcimntiii, K., fjrt. 
Hoffmann, A., Manne 
StabS-Jugen. 
Müustermauu, W., Stirn. 
38 E Langer, G„ itfni., 
(Berlin.) 
Fisd-er, O., pens. SUcitmt, 
ßcgclcr, W., ©djiiftftell. 
Lchmann, P.. Rechn. Rath. 
Leusch, M., Ksm. 
Rischer.J., vlvLb.Steuct- 
Juspeet. 
Mattkestr. -> 
3Sb E'Hatschcr, 91., Ww 
(Berlin.) 
Grotzhoff, H„ Schristsctz. 
Hosmann, $i., sltm. 
Jumpertz, M„ Dr, Cbrrl. 
38b E SDedcr, I., Graveur. 
(Berlin.) 
Bohne, A., Rechn. Rath. 
Mischer, ©., Beainier. 
Schnhmacher, H., 9Iebac- 
teilr. 
Sdjmodjoro, O., Mater. 
-4- Sltigiislastr. 
39 E Grabow, G., Lehrer. 
BinkowSIi, <5-, StljiiHm- 
mstr. 
Liese. F„ Tischler. 
Storni, F., Geh. erpeb. 
Sccr. 
Stngnstastr. ->■ 
39a Baustelle. 
Mottkestr. -> 
30b E Willckc, y., Goitbi- 
tor. (Siciliti.) 
V. Felgentre», 23., Arbeit. 
GcuiSty, E., Geh. crV.Sccr. 
Griembcrg, P., Eisenb. 
Betr. Sccr. 
Sclgt, P., Oberlehr. 
Stnto, G., Manrerpol. 
40 E Mayer, M., Ww. 
41 E Becker, H., Stgl. To- 
pogr. 
Nohlls, H, Ob. Tetegr. 
Slfiist. a. D. 
SBiuernti, Sl., Rechii. Rath. 
42 E Epsteiii, St., Fra». 
Epstein, M.. 91ciUirr. 
43 E Schönborii, St., Hof¬ 
rath. 
KlostiuS, £>., Reniier. 
44 Baustelle. 
E Tcrraingescllsch. Groß- 
Lichtcrsetdc. 
45 E Richter, H., Anchhalt. 
Krüger, M., Bankbeanit. 
45a E Güuter, 91, Stirbtitt. 
(ytüiti.) 
V. Weber, 2s„ Wächter. 
B11 reich, Sl„ Ww. 
Flanke, H., Rechn. Rath. 
Julie», M. ti. ,6., Kesdiw. 
v. ÄiiobelSborss, M., 
Haupint. a. D. 
Pteising, IX-, Slfm. 
Rnbtoff, Gl., äi!iu. 
Wagner, E., Ww. 
Witte, H., Schneideiinstr. 
Stlbrechlitr. ->■ 
46—49 ©ittltit geh. j. 
Slilflilftaftr. 42. 
Soljlcmciftr. 
50 E AhrcnS, Bauiiilpect. 
(WilmciSbots.) 
Voussct.J.,Ncg.Baumstr.1'. 
51 E Hcrwarth, ÜB., Kunst¬ 
maler. 
52 E. 3labic, I., Post-Bait- 
iuspeet. 
53 E. Hermann?, F., Slgcitt. 
Mühlen. B., Ftan. 
5-L 55 Bausielleu. 
E Feige, Dr. (SJetliit.) 
Ringstr. ->■ 
50—02 Banstelleu. 
Dralcstr. 
03 EBiuck.Sl..Nenbanta.D. 
AartclS, O., Male,. 
Haiimann, P., Dr., Obcr- 
leh 
Jägei, 91., Tischler. 
— 3., Gesinbe-Bermitt- 
lcutt. 
Ranpett, Th., Fatbwihbl. 
Steiuitler, W., Hittiplm. 
03a E sttausi, H.. Etgeuth. 
Brühn, SB., Topsetpol. 
ISrimiu, St, Slasscit-Seer. 
S!ici»e>icr,9!.,Bur.Vo>steh. 
Ulatfloa, M, erpoö. Scct. 
Snppiy, F., Geh. Kanzl. 
Sccr. 
04 E Merz, 61, Kim. (Pa¬ 
rallelst!'. 7.) 
Starte, H.,Dr.pliil., Ober¬ 
lehrer. 
05 E Trcmplcr, O, Slfiit. 
(Vahnstr. 4.) 
Leith, P„ Baukgesch. 
00 E Schulze, t£„ Jiigcu. 
Potsbamersir. 
Baustelle. 
07 EAeubler, H.,Major a.D. 
08 E Rttcf, O.. Rechn. Rath. 
Wehtitz, G„ Pottier. 
09 E Gilg, K., Fabrk. T. 
-<r Stenistr. 
Stahlcrt, P, Bnchhatt. 
Müller, S., gieuitcrc. 
Slidjter, G., Portier. 
!»oy, SB., Stfm. 
Eeligcr, 91., Kteinpiier. 
Jägcrstr. 
Fetbmark. ->- 
1 Banstelle. 
E Gr. Lichterkelber Bau- 
Vciclit. 
2 E Gutschke, St., Schneibep 
in str. 
Adel, E., Stint, 
2 SBebewtl!, 91., Matcrinstr. 
Fiel). 31., Bahnarb. 
-ah  111ct.lt,  G., Schiihm 
3 Baustelle. 
4 E ti. Rössing, 31., Rrtir. 
Gotiitain 3. See 0. D. 
-<r Grabenstr. -> 
5 E Jacobsen, .§., Prcs. 
0 E Schrabci’sdic Gtbcit. 
7 E Henning. M., Slfm. 
Rntlch, 91., Slatitilicilaiiit 
8 E Siitllcr, H., Slfm. T. 
9 E Real Kreditbank, Stet 
©es. (Si'ttin.) 
Hilt, F., Tiiector. 
<r Augnstftr. -> 
10 E Blell, Th., früh. 31ilter. 
giitsbcs. 
Lieberniaiiii u. Sonnen 
Berg, M., gicidjstcigd' 
mitgl. 
11 E Bachmann, C., Sitcct, 
Withetin-Ptah. 
12 E Haupt, W, Maurer, 
ffiiidjiter, (£., Reittiere. 
Koch, G„ Poftfccr. 
Kolinlh, F., Ob. Sccr. 
Sbsdjoi'ct, I.. Schiihm. 
Neiigekalch, Sl., Bahitiuilr 
12a E SBiftiiianu, L-, Ww. 
Banfard, M., Lehrerin. 
Fallentinfen, F., Ww. 
Matthias. SB., Drechsler. 
Pnchert, 91., Guloniat- 
lurblg. 
VenSle, M., Lehreriii. 
Wagner, 2)1., vw. Ob. 
Amtm. 
Söller, G., Lchlciin. 
-<r Fcrdinanbftr. -> 
13 f. a. Serbiimiibstr. 24. 
E Btakmami, y„ Stfm. 
V. Heitutiig, St., Söittfcrtnftr. 
Brück, öl., fand. tlieul 
Futb, Sl„ Schuhnimstr. 
Penniid, F.. Ww. 
Ricfstaljl, Th., 2'licftr. 
Saroiv(i), S(„ Stat. Stssist. 
Waschau, 31., Stat. Slfiist 
13a E Vernarb, 2)., Dr 
Slrzt. (Stiiiicthcill).) 
V. Wiithenow, ^, Ban 
uuteiiieljiii. (Stugnsta' 
str. 21 >>.) 
Freyiiiilth, Sl., Ww. 
Rost, H., Betr. Leer. 
Schütz, St„ Slrchitect. 
14 E Piciifi. Jiuntob. Art. 
SBiint (SÖcüin.) 
V. Ruhlaub, O., Sdilosfer. 
Loeptncr.R, Schlosser. 
Sfriincr, G-„ SJanbntcjt. 
Lufch, G., GaSarb. 
Tcnber. St., Kabrlarb. 
TraPp, O. Slachlwacht. 
15ELewh, SI.,3Bw.(ticiliii.) 
V. Miencil, Sl., Stutich r. 
Gfirciibcrq, St., sfaBilaib 
SSeljer, Hulbn, Plnttmifl, 
Schmelzer, G..Gcuiüfehdtg. 
SBilthcr, ti., Stat. Affin. 
10 E Meyer. Th., Fabrk. 
Merker, G„ Privat. 
Müller, F., Töpkrmstr. 
10a E Scvij, M.. SJanquicr. 
(Aicherhatb.) 
V. Ktifchmann, O-, Scaint. 
Kabgiti, H., 6d)ti'"fucr. 
Linbncr, G., Stfm. 
Müller, 33., Mater. 
Sßompluit, St., Erccntiv- 
kamt. 
Schwetbtfeger, G., Lehrer. 
Wuniel.Frz.. Stuuiuuakr. 
-<r Loreiizstr. 
Baustellen. 
E Gr. Lichtclfclder Van- 
vcleiii. 
17 E Brösickc, 91., SSilbsj. 
Hahtidotf, .6, Sdiimcb. 
Srottfc, I., Masdiinenb. 
Slitidimanit, E., tito. 
Stiller, St., äindibiitb. 
18 E Eugelbrecht, SB., Slfitt 
Galliber, P, Bcamt. 
Hacbcituotin, H., Jtlcrnp 
nermftr. 
Spiegel, 33., Maurer. 
SBitteiiborf, Gt„ Ww. 
Baustelle. 
Lankwitzer Feldmark. -> 
Baustelle. 
19 E Leopold, H., 91citticr 
Bauer, St., SJlanrer. 
Bcluscht, G. H., Stahl- 
lager. 
Ttngcr, O., Technik. 
20 Gärtnerei geh. 4. Öorctij- 
str. 01. 
21 E Schwettzer, 9(„ Eigen- 
tsiüm. (Lankwitz.) 
V. 28oIff,H., Schletscunftr. 
(Lorcnzilr. 59.) 
Fenermeldeftclle. 
©ein, I., Reifender. 
21 Gbcilciu, M., Slfm. 
.fieiiltid), P., IVliititcr. 
Schiller, 91., i'ciimt. 
Zöllner, ©., Baumstr. 
Lorenzftr. -> 
22 Aanftclle. 
23 E Schütze, G., Ziinnier^ 
mftr. 
Ktüger. E., Ww. 
Pah!, Sl., Ww. 
Thomas, O., Ger. Sccr. 
2-1 E Seidel, F., 'Sioltcher 
mftr. 
Körste, P., Iimmerm. 
Schieb«!, v, Sitempnei 
Schröder, O., ilartoffcl- 
hdlg. 
2j E Sachtler, £)., Eigen- 
tllüm. 
E Saditter,Marie,Wasch¬ 
anstalt. 
Knnimrou, E., Ptiv. 
23äd)ler. 
Lanze. 33., Ww. 
MoebuS, F., Schtnieb. 
Octze. iy, Gärtner. 
TeophiI,J.Gem.Sd)wcfter 
Wilde, I., Köchin. 
20 EKoöky, 91, Bankbeanit. 
27 geh. z. Ferbinanbftr. 25. 
■ Felbiiiaiibstr. ->■ 
Baustellen. 
E Gr. üichlcrfclbct Bau- 
verein. 
Berl. Wilhelmstr. -»■ 
28. 29 Baustellen. 
30 ELohaub,L.,Gch.Rcchit. 
Rath. 
31 Baustelle. 
32 EPiiebe, W., Puvatier. 
Praqcr, S., 23tu. 
33 »austeile. 
33a E Ncumann, H., Stlemp- 
licmiftr. 
Gichter, B., Ptiv. Beaiut 
Hayaes, 6., Ww. 
Hoff, G., Sdjnticb. 
Mohr, H, Pol. Gommiss. 
Pliebe, Sl., Stfm. 
Thiele, O., Silempiicr. 
Wenck, G., Bnchhait. 
Zeinke, G., Bahnfteigfchaff. 
©arten geh. z. 91r. 33a. 
Stoftanieiiftr. ->■ 
Baustelle. 
34 E Lüdke, E.. Ww. 
Btehm, E., Släljciiu. 
Fuchs. Th., Bricflr. 
Stitdfcl, E., Maler. 
35 Garten, geh. 3. 30. 
36 E Schale, G., Privatier. 
Hendel, H„ Tischler. - 
ti. Raab, 31., Reittier. 
1 E Heilscher, O., Friseur 
(Berlin.) 
V. Schitow, O., 33cid)tn= 
stell. 
Bchrcnd, I., Werkst. SliB, 
Schmidt, St.. SBnjchfim 
Sdjmil, I., Ww. 
38 E Sttichc, St., Butterhbt. 
39 E Sdimidt, F.,Holzwr.- 
hdlg. T. 
Slnbolpl), <!., Blieftr. 
40 Baustelle. 
E ©r. Lichterfelder Vau- 
Verein. 
Feldmark. 
Jnngfernstieg. 
-<r Wilhelmstr. 
1 Baustelle. 
E Gtjtiib. FiScuS. 
2—3 Baustellen. 
EGrothc,L.,Stst». ('Jlv.4) 
4 E ©rothe, E.L.,Golotiial- 
Willblg. T. 
Boysen, H. G., Stfm. T. 
Langer, E., Schreibwthdlg. 
SdjvlA, ©., ßeconom. 
Itimciborbeu, I., Buch- 
bl’uifcicibcf. 
Slnhaltcr Bahnhof. 
5. 0 E Henning, H., ffliiftiu. 
7 E 5tuhncrt,2i.,9lcnt!Ert.T. 
Groth, H„ ©ä> liier. 
8. 9 Baustelle». 
10 E StipS, Sl., Gonfift. 91atlj. 
11E 91ül)l, G„ vw. 91t itbaiit. 
Ltlienfeld, St., Dr., Slrzt. 
9lfiljr, W., Stfm. 
12 E Giebetitig, P., Stfm. 
(Veiliit.) 
V. Scharst, 23., SScitihbl. 
T . 
Knoop Söhne, J.,Wein- 
grotzhblq. T. 
13 E Plewkiewicz, 91., 
Rentier. • 
©tofi, F., Gärtner. 
Gartenstr. 
14 E ©olbftein, !W„ Dr., 
bitig. Slrzt. T. 
E Lilieiifelb, ?(., Dr., biiig. 
Slrzt. (Nr. U.) 
Sniintoiiiiiii f. Slciucit« 
kranke. T. 
Galten geh. 5. Nr. II. 
Miltetftr. 
15.10 EPranfe.O., Rentier. 
Vooihftr. 
17 Garten geh. z. 18. - 
18 E Steffens, W„ Sleiificr. 
19 E Otto, 9)1., Stfm. T. 
20 Leugner, Sl., Dr., Stjii» 
btkuS 0. D. 
21 E Hüllig, 91., Rentier. 
Promenabiustr. 
22 E Freystabt, 23., stfm. T. 
Frcystadt, 21., Ww. 
23 E Wicke, 23, Ingen. 
24 E WiluwimS, H„ 
Gottfiil. a. D. (Aiistcr« 
halb.) 
25 E Hins, 91, Vauutstr. 
I I LltiLUEUK 
iEXTKAFINE 
Ist eine der geistreichsten und fesselndsten 
Verstandespiele. ’ Pros. Dr. Schubert. 
V. Böse, P, Malermflr. 
Baruick, SB, Seticotcü' 
wihbl. T. 
GouitK1, D, FLiberei. 
Dietz, 91, Ftiienr. 
Garbe, 3l,pract. Thierarzt. 
Götter, 21, Ww. 
Hagen, St, Obsthdlrin. 
Hciliiig, O, Giftmuthblg. 
Hillger, H, Rcclor. 
Müller, F, Schnciber« 
111 flr. 
Schloltke, F, 91cbnct. 
Schnltze, M, vw. 
Sleuerralh. 
Thiele, Buchbinderei. 
Ticptau, F, Schnhminstr. 
Walter, G, Maiinfactnr- 
wrhdl. 
20 E Schi'tz. Sl, 23t». 
(Beil. Wilhelmstr. 33a.) 
V. Nciimnmt, P, ©astw. 
Slciiiitaiiii, SS., Beamter. 
Llahnhofftr. 
27 E Marggraff, Sl, Stadt- 
iath.(,»t Winter Beiltn.) 
28 E Sclltucr, Th, Ww. 
Sldatn, 2)1, Technik. 
Docling, O, Tapez. 
Steg ler, G, SDeti. Sccr. 
Ilrzcfech, Ä, ilclirciiit. 
29 E Sihtuädicke, SB, 
Stlciiipiicniiilr. 
Beyer, M, Gmaltiä. 
Fröhlich, Öl, Ww. 
©tabuer, 5S„GonbitoiciT. 
Stlugc, F, 3iegiitiat. 
Stuochciiiuiifi, St, Ww. 
30 E Braun, fi. Eigen» 
thürn. 
©eistet, M, Ww. 
sttjiiafl, G, stfm. 
— M, ©cfinbe-Slcimitt« 
Icült. 
Schiniedchen, P, Bäcker- 
tustr. 
31 E Scharfer, Sl, ©astw. 
Albrecht. E, Schuhutiuftr. 
©iald, Z-, Ww. 
Salm, H, llhrtn. 
Alüller, F, Sdineidennftr. 
Pasche, H, Brieftr. 
Sdiolnecht, M, Ww. 
Thiele, H, Maler. 
11)0111, St, Schneibcttn. 
2>ater, B, Sattlettiifir. 
Wilhelmstr. ->■ 
Kaiscrstr. 
-<■- Gotouiestr. 
1. 2 SJauftcItcn. 
E Gr. Lichlerfelbci-Ban- 
vefeiu. 
3 E Bonns, 91, Rentier. 
(Rixdotf.1 
Wiese, O, Bnr. Diät. 
ZntubziuSti.St ,Srf)itcibcc. 
4 E Ttctzc, St, Stupset« 
schmied- 
Banstelle. 
E ör. fiichtcifclbcr Bau» 
vetein. 
■<r HeinetSdorfelstr. ->• 
Baustelle. 
E (8r. Lichtclfctdcr Ban» 
verein. 
0 E Link, Sl, Büchfenm. 
7 E Witte, St, Ww. 
taaf, I, Schueiberinst. 
arten. 
Baustellen. 
E ©r. Lichterfelder Ball- 
pcrciii. 
-*r ©rosiberrenstr. 
Baustellen. 
E Gr. Lichterfelder Ban« 
verein.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.