Path:
Periodical volume V. Vororte 10. Groß= Lichterfelde

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

V.' Theil 
Grotz-Lichterfeldv 
— 122 — 
Groß-Lichterf«We 
3 Mctztcr, (£., Dr. Bor 
ftelicriit. T. 
Thiel, G„ Storbntmftr. 
Rillmaitii, P.. Pios. 
4 E Stulmert & Kühne, 
Fabit. (Stalin.) 
Gbmiibricr, F, Cbreliittn 
Oiicfil, 0, Inpc.v 
Schlegel, 91, Storbni. 
Staustellen. 
E Sterntieim, E, äs«' 
(Berlin.) 
Brübcrfir. ->• 
6 E 6cinroll),(E„ Conbilor- 
(Stalmftr. 57.) 
StaSborf, 31., Schlaffer. 
Soii'iicl'crn, G.. Stalimirb. 
Diltebr-iiw. H, 5lfm. 
Sdjeibiiig, 3, Siculierc. 
Schend, 31., Mim. 
toitroro, ü„ Sdiutitoriu. 
. Schnitze, P., SHcitlicr.T. 
Bleeck, OS, Ncnlicr. 
7 E (Mattjcr, H, Fmu. 
' Pensionat. 
7a E Mensching, H,Ban- 
I ' mist. (Säicistr. 2(i.) 
8 E Höckeudoif, P., Dr., 
Aizt. • 
. 9 E Schulze, E, Dr.' Ober 
lehrcr. 
Clsell, P, Schriftsetj. 
10 Staustelle. 
E Böhm, 01., Maurer 
»isir. (Holbciustr.'69.) 
Sternstr. 
II EStf)iucrMfo(ict,tt.,3(vd]b 
. irrt. (Stcmftr. 62.) 
„ Sircbta, .6, Dr., OScr< 
lehr. 
l). Busse, H.. Hauptm. 
». Rotfilter, H„ grljr., 
Major z. D. 
Rüppel, W, Hauptm. 
Strüycl, SB, Portier. 
Friedrichstr. ->- 
-4r giiiigfit. -> 
Baustellen.! ■ 
E Schwerdlseger.k, Ar 
djitcct. (Slcniiir. 52.) 
Bellcvueslr. -> 
Dausielleu. 
E StcinEiirt, C, Kfm. 
(SBilljclinstr. 34.) 
28 E E' lrhardl, Fabrk. 
(Berlin.) 
v. Haustein. 91., Dr., 
Obeilehr. 
■’ Mannkopf, 3l.Peusionair 
Echönlci», M., SBw. 
Schulze, G, Wächter. 
-<r Zehlendorferslr. -> 
Baustellen. 
BeaniteuhauS geh. z. Ca- 
icllrii=3liiftnlt. 
Zehleiidorserstr. ->■ 
Vaustellen. 
Bcllevliestr. 
Baustelle». 
93. 94. E bitt, H, Dr. 
Oberlehr. 
Slotzeuan, W., Schlosser. 
95 Baustelle - • 
E Böhme, G, Maurer. 
. mftr.  (6oIbciiiltr. fi!).) 
96 E Salzmann,F,vr,Ing. 
97 E i). Boemcken, M, 
Hauptm. <>. D. 
98 E Stetige», 81., Eisenb. 
Ban-Jnspect. a. D. 
99 E TschauisÄ, 91., Pros. 
100 E Boeder, ©., Mathe, 
maliker. 
101 E. Franke, C. F, Tclegr. 
Bauaust. T. 
102 Baustelle. 
Slinjilr. 
-<r Stmiftr. 
103 E Jaemcke, <£., Kfm. 
104 E Krause, M„ Tirerlor, 
(Augustaslr. 25.) 
• Äiause, St., älentier. 
105 E ■ Krause, M., Ren¬ 
tiere. 
100 E Sdjwcrbtfiflcr, 6/ 
Architect. (Stcrttftr.52.) 
v. Slrosigl, iF, Hanptm. 
LaaS, F.. Portier. 
Scebcr, H., Geh. Admir. 
Rath. 
107 E Schwerdtscgcr, E, 
Architeet. (Slcmslt. 52.) 
Hoppstädter, W., Jledaci. 
v. Wols,O.,Frhr.,Major. 
■ Walter, A., Portier. 
108 E Hielscher, (£., Kfm. 
Briulinann, Major a. D. 
Heckmann. 91, Rentier. 
109 Garten, geh. z. 108. 
HO E Hoffmanu, I, Ob. 
9<munlt. («er. illntfi. 
1111 lioljr, W., lir. phil., 
Pro». 
Diltz, G., Dr., Sdji'iftjtcK 
Potödamerstr. 
112 E Lterneber», F., lliu 
tersiaalssecr. T. 
Sturj, (£., Gell. Kauzl. 
Sien. 
113 ESitbmuan», S.,Ksm. 
(Berlin.) 
Srüucr, 31., Rentier. 
GoSli»on>i>ll,W.,Sch»hm- 
iii ftr. 
Iaukewitr, N.ZtgS.Spedit. 
«rappntiri), 91.. Gärtner. 
ütiiifi ström, S»„ Leber, 
Mit" bis. 
SSniMiiifl, P, Kunstmaler. 
113a E Csti’c, 5t., Eisemvr- 
hdlq. 
Meri«, j(., Frl. 
Sieac, £!., '$ortmitmal.T 
Stitlilinl, M., Rechn. 
Statt). 
114 E. Swewesanb, A., 
GlaSwrhbla. 
SHeimami, 6., Ger. Re 
serend. a. D. . 
Schtüter, 3’,’ SSw. 
Bahnstr. -> 
114,1 E Schuld, %; lllirin. 
' Sochlcv, C., um.,Dr. 
Ewesl, J., Weingrotztjblg. 
ijlrahl/H., Friseur. 
115 E Selowüly, I., Slfm, 
(Berlin.)' 
Doniinik & Äock, Bau 
inaterialhdl. T. 
Heinze, (£., jluustqärti:. 
Jailkc>viv,L,Seiseuhdlrin 
Reiniger, O., Sdiiihmmftr. 
Sictoiu, C., Gast)». T. 
HauS Sstdjjftr. 
-^-Potsdamer Bah»hos.-> 
Charlottcnstr. 
(geh. pojtal. j. ßir. Lichter 
selbe, polit. z. Lanliviy.) 
Chanssccstr. 
-<- Giesenidorserstr. -> 
1—4 Naustelleu. 
5—7 E Habestädt,' Reg. II. 
Ban.Rath. 
8 E Crcmat, W., Hauptm 
a. D. (Rr. ». 10.) 
Ieserig, 9t„ Tischlermstr. 
Mehnert, H., Geometer. 
illiblc, 6., Banarb. 
Pehl, F., Lehrer. 
Sdjtottc jun., F., Buch 
druck. 
Wardjack, ?l„ Vertr. 
9. 10 E Crema!, W.,Hanptm 
a. D. T. 
11. 12 E Diebrich, H., Nen- 
tiere. 
V. Diedrich, S(„ Rentier. 
Ewald, ji, Portier.. ' 
Gabriel, Z., lilv. Gen. 
Couinl. 
Lauterbach, C., Dr.,3irect, 
Lcoiiharot, F., Dr., Jrien 
hettanstatt. 
Mundl-Behrend, Wasch. 
Oclehdl. 
13 E Diidrich, 3lcit= 
liere. (Nr. 11. 12.) 
V. Diebrich, 51., Rentier. 
(Nr. 11. 12.) , 
Lconlimbt, 3„ Dr., Irren 
heilanst. 
Srutriii, T., Hauswart. 
13st E Tiebrid), 31., Slcn- 
liere. (Nr. 11. 12.) 
V. Diebiich, 91., Rentier. 
Lconhardt, F., Dr., Irren, 
heitanst. 
UESchnlze.F., Kohle, chdl. 
Hielscher, (£., Plätterin. 
Nellenbrccher, G., Sdjiici 
btrmfit. 
Wohlmauii, F., Tischler- 
luftr. . 
. Baekeslr. 
15. 16 E Srfjiiljp, H. 61., 
Colonialwitibtg. 
Bombe, E„ 9triibniit. 
Bnuike, F., Sd)i)rnftcin> 
fegermslr. 
Noback, F., Silrmpncrmflr. 
Schiller, H., Schuhmiustr. 
17 E Vogler, Gesd>w. 
V. SfollljidS, ($., Posa- 
mentwrhblrin. 
Brabant, P., 3Bm. 
Hitlger, H., Dienstm. 
Köppe, H., Maurer. 
Sd)nfd)cnt, SS)., Schlosser. 
Treptow, C., ßimmraii. 
— Hebamme. 
Vogler, P., Mechanik. 
R|"(in, O., Glasermstr. I 
18 E Dubrow, 4lfm. 
(Berlin.) 
V.<5tciiiboni,G.. Klempner 
mftr. 
Filial-Erpebltioii!>. „Der 
!i»er Lolal-Slnzriacr". 
Vuchmanu. F., Puher. 
Hoebicke.'A., i'tiun. a. 3. 
Jacobs, H.. Spediteur. 
'.Sdiitltr, 6., Lehrer. 
19 E Wolf.J., Fonragchbl. 
M., Dachbccicrmsir. 
Eeewalb, H., Ww. 
20 E Wolf. I., Fouragehdl. 
(Nr. i9.) 
Cchmohl, H./Mater. Vcr, 
matter. 
'Sdmlse. (£., Sattler. 
Wolt-r. 81, Stelln. , 
21 EEchulzc,H.,Eisenwrhbl. 
Brode, 91, Ingen. 
Biidiwalb, M, Lehrerin. 
— SB.; Priuntiere. 
Bnsie, 31., ’Sio. 
Gras, 91, Eiscub. Seit. 
Sccr. 
Ne>una»n, E„ vw. Ban, 
■ mftr. 
Wolff. F, Kliiizk. Diät. 
22 E Schitlze, G, Cvlonial 
• lDitibtg. ' ■ 
@r. Lichlerselder Shar- u. 
"Darlchnökassc E. G. m. 
b. H. 
Bainsch, P, Käsern. Jnsp. 
a. D. 
$)öh|ite, SS,- 5lfm. 
' Kühne, W, Maurcr. 
23 E Kop, i/i., ilico. Bau 
Juspecl. (>‘rifi3m.)' 
V. Bmstrii'p, O., Masseur. 
23a.' Gärten geh. a. 23 
24 E Maragraff, W.! Nent. 
' 'ftucätow-äto, ‘ 31,' Frl. 
Oehler, 91, Dr., Oberlehr. 
25 E Marggraff, H, Slcnt. 
p. BreSlö, 81., Dr., Ober, 
lehrer. ■ 
Matthaei, 6i, Dr. pliil. 
Pros, Lberlehrer. 
20 E Herold, H, Sd>läch 
lermfir. (Nr. 10t.) 
Schadow, M., Gemüse 
’hblritt.' 
Ptirljtr. ->• 
27 E Bescler, 9(, Ww,Gastiv. 
27n E Söht, 6„ Ww. 
Gärtnerei. 
Fischer, E, 06. Gürtn. 
' Mohr, E, Rentiere. 
Slenmann, O, Ob. toffrln. 
28 E Levinstein, G, Fabrkbes. 
29 E91ichtct,®t[d)to.(9ir.95.) 
Etiaö, 31, Ww. 
iliihii, P, Gärtner, 
illolmer, 91, 91eittier. 
Schulze, 3)!, 91ebocteur. 
Söller, &!., Gärtner. 
30 Johanniler-SiechenhanS 
E Iohanniler-Orben. T. 
V. Hammadier, <£, Diako, 
iiisfin. 
31 EDald-ow, 0.,'ülcntier. 
Daldiow, E, deftvotedm. 
32 E Meyer, 31, Holzhbl. 
(Berlin.) 
Deutschmaun, 81, Garte», 
itib. 
Gran, O, Schaffner.' 
Kozuschel, P, Knust, 
schmiedemstr. 
Krause, G, Banbsägen- 
■ (djitcib. 
Lehniann, H, Maurer. 
Wenzel, P, Tischler. 
Nanmann, 3)1, Malerin. 
Platz, ö, Maurer. 
Ritter, W, Bäcker. 
Cchmerbanch, IE, Putzer 
SSittberfl, II, Jnvalibe. 
33 Gatten. 
34—41 Baustellen 
E Bernhaid, tS, Inge». 
(Berlin.) 
42 E Fi,cher, Molcriiislr, 
(Berti».) 
fflotfw», H, Tischler. 
Halteniianii, W, ekp.Secr. 
Kiinast, SB, Manier. 
9tlistig, $., Zimmerm. 
Schiller, H, Tischler. 
Schwab, Ä, Rentier. 
Siieitbe, P, Srtjiihnt. 
43. 44 E Seelig, P, Frau, 
V, Götze, Fr, 9lrbrit, 
ü)i(id)mnller,G, Colonial- 
»vrhblg. 
Ernst, O., Schiifimuislr. 
Lehman», F, 'tiäinjcvitt. 
V.Müt>lensels,3l.,Hauptm. 
a. D. 
Nürnberg, 58., LaudeSseer. 
PnlinSti, O, Bahnsdibffit. 
fctdje, F, Maurer, 
cheut, F, 91(d)t8onm. 
Schmidt, 3L, Maurer. 
Billig, A, Klempner. 
45 E Draaen. W. Gasliü. 
Huchcl, it, Beamt. 
!loruetiuc'.I,Pol. Beamt. 
ÜioKi), M, Mechanik. 
41) Boiiiiellr. 
E Sieio'n, 91., Asm. 
(Berlin.) 
47 Baustelle. 
E Bernbard, E, Inge». 
(Berlin.) 
48 Banftelle, , 
E Schulze, F, Ksm. 
(Berlin.) 
49. "50 Banftelken. 
51 E Strnbt,, L.. Zinnner 
mftr. (Ralhenow.) 
V. $todj, F, Manrermstr. 
Beirr, B, Seifensbrik. 
Cliursürit. R, Litliogr. 
Ditzel, O, Vers. Beamt. 
Hasselberg, I, Töpfer. 
Kirichle, L, illohrlcg. 
Lenz, 8, Beamt. 
Rost, H, »tfm. 
Sd)oIz, O, Ccrrct. - 
Schröder, D, Banlbeamt. 
Waller, ff, Gastm. 
52 Banstelle. , 
53 E Zobel,H, Malennstr. 
(Schöncbcrg.) 
ViGüse. F, PnrHriilifi', 
Beicherl, ;0, Fleischer. 
Beruholz. G, Gastw.. 
Genschiiiliun, C., Grün 
Iramhdig. 
Hossman», A, Mechanik. 
,Litbke, C, Medianik. 
Melitz, C, Mechanik. 
91id)ter, B, Beamt. - 
54 E George. F, Asm 
(Ghnrlollciiburfl.) , 
V. Götze, (!, Sdjloücr. 
(Nr. 55.) . 
Griwig, M, Frl. 
Kalla, I, S!ras>e»b. 
-Sdiaffn. 
Kurtli, Minna, Gcstngel, 
hblrin. 
MarsiliuS, G, Kas. In 
sput. 
Slidittr, L-, Beamt. 
Rüst, 33., 3lmtm. 
Schmidt, K, Maurer. 
Stolbf, E.u. M,Steinsetz. 
j E George, F, Ki>» 
(Charlottenburg.) 
V, Götze, E, Schlosser. 
Bertholb/H, Schauspiel. 
a. D. 
Fechner, P, Kfm. 
Aäschke, E, Tischlermstr 
Kirschbein, G, Ksm. 
Ärenip, I, Gastw. 
Kühne, 1$, Maurerpol. 
Putcuseu,I, »er»). Sireet, 
Teske, H, Schmied. 
56 E Terrain-Ges. ®r. Sich 
terfclde. 
V. Koch, E, Ingen. 
Sluhofs,’ SB., Tisdiler. 
Annacker, Si, StvUni. 
Beuuewitz, H, üimmmii, 
Doring, I, Colonial- 
wrhdlg. 
Fimmel, H, Tischler. 
Fleisd)er,M, Mobelltischl. 
Franke. H, Ksm. 
(Sei'ife, F, Maurer. 
Heckeubors, 91, Privatier. 
Höche, 31, Seeiet. 
Keifte». G, Sdinliiimiftr. 
Knanth, M. Lithogr. 
Krausuick. F, Gärtner. 
Lenz, d., Maurer. 
Lieberwald, D, Sccr. 
Mahlow, O, Zininieri». 
Mölliiitz, 91, jllcuipiier. 
Müller, 91, Gärtner. 
Richter, 3t,Eisenb. Beamt. 
Schlunke, 8l, Maurer. 
Schneider, P, Stai.9lssist. 
Scholz, (£, Maler. 
Schwenkler, 31, Kalast. 
Zeichn. 
Simons. 31, Mechanik. 
Strützcl, 31, Pensionair. 
Thiel, C, Tifditer. 
Bedder, G, Llackermstr. 
SSoigt, F, Strabeub. 
Schaff«. 
Weslphal, 0>,Bnr.Vorsteh. 
SBitl, F, Maurcr. 
Baustellen. 
Birke, twäldchen. 
E LeUiiii’idjc Erben. 
V. Krause, E,Ww, Gastw. 
Bischof, L, Ww. 
Baustellen. 
Schützenstr. -> 
Paulo'sches HauS (00.) 
E Paulo, J,Gärtnereibes. 
Gut»tau, F, liidjlmnftr. 
PreisiNer, F, Lehrer. 
Bolkmar, 6, Alechanik. 
Potsdamer,Bah», -> 
Staustellen. 
Gemarkung Stegl!tz.-> 
Banstellen. ’ 
Potsdamer Eisen¬ 
bahn. 
Banstellrn, ■ • 
Sleglitzcrslr. 
72 Baustelle. 
73 E Siuuig. M.,Fran. 
Walliitg, P:. Btichhalt. 
74 Baustelle. , 
75 E Hin«. 91, Riet» 
fdicibcnfbrk. T 
Verl. Bau-.PIan-Bcreinig. 
R. R. Hintz'L Co. T. 
Heider, (£, SBcrfmftr. 
76 E Hintz, 31, jlicliicheibeii 
fbrt. T. 
„Fibula", 0). i». b. H. 
Wiiiiilcr’idic meck). Lese 
fibel. 
Paiisdiak, F, Zimmerm 
Scharte. H, Sd)loffer. 
76a Baustelle. 
9!ooiislr. ->• 
77 Staustelle. 
77a E Grobpieisch, 3t, In 
, gen. (Berlin.) ■- 
V. Graetz, 31.; Riiiuncvm, 
Solid, tS, Slnitrrich.' 
Daffow, W.i ZiNimerm. 
■ Ehrhardt,- E,-Ziu»»crp'ol. 
Gebert, K, Maurer: ' 
Stthirfci F, Anchbiud. 
Kasten. 91.,. Maler. > 
Köhler, . F., Budihalt.- ■ 
. Kranepnhl, 81, Schlosser. 
aSirrtlicrl,’ ©.; Illuininiil. 
Zimmer, 91, Maler. 
Manseiiffetstr. -> 
78 Baustelle. 
79—82 Gärinerei. 
E ilati>ii!0, 91.; Gärtnerei 
bei; • ■ " '• 
83 E Wolf, F, Land». 
84 E Äastigkeit, F, Landw. 
Soechling, H, Ww. 
85. 86 Baustellen. - ■ 
87 E Mohr, (£, Kfm. T. 
E Alohr, I.! Priimtjevc, 
V.' Fragstei» - NiemSdors, 
F, Baro». 
H#ilfcil)cr,H..3iiil>cct.n.5). 
Starker, 81, Ksm. 
Stertoff, H, Portier. 
Laasj, (5H, 9lrd)itect. 
Mohr, 31, PriDalicrc, 
Iliicle, SB, Schnbmmftr. 
88 Baustelle. . 
ti9 E 91ndolc, C, Schreib 
Itlir. (Berlin.) 
V. Betführ, 31, Slaaker. 
(Sir. 90.) 
Baetge, R, 0)e(). Sccr. 
Btier, B, Stfm. 
itfiffnrr, F,- Maurer. 
Sicbcrt, 31, 'Barbier. 
Treusch, M, 91e!scnber. 
Zemecte, W, Slauiinter. 
• lielirn. 
90 E Nackow, C, Schreib, 
lehr. (Slerliii.) • 
V. Belsülir, 91, Staakcr. 
Boiksd), C, Schlndjlcr. 
zum Bnich, F, tllcnliev. 
Smidjfc, C...Tischler. 
Fanselow, 91.; Stanzl.Sccr. 
KlliSnick, C, HÜsSbrems. 
Ragonath, F, Reg. Teer. 
Schocurock, 31, Schlosser. 
Zöllner, St, Dachbcck. 
91 E Koch, K, Ww. 
Gnnsdie, P, Zimmerm. 
Stod), P, Ttdjnik. 
itühl, H, Stctluiach. 
Züchter, H, Nachtwächt. 
Gdjmibt, G, Ingen. 
Senil, H, Maurer. 
Simon, XI'., Technik. 
Sommer, 31, Slrchiteet. 
Thomaun, St, Tischler, 
ltchtorf, H, Stfm. 
92 E SVoch, St, SSlü. (3it. 91.) 
Bombe, O, SlaalSanw. 
Sccr. a. D. 
Günther,M, vro. Poflmftr. 
Gnrisd^,. St, Pensionair. 
Hafclott.St, Schneideiinstr. 
Jnrczik, F„ Beamt., 
Sprenger, St, Sattlcrmftr. 
Wolff, .6, Slfm. 
Zobel, G, Zintitimn. 
93 Baustelle. 
3lugiistaftr. -> 
Baustellen. 
94 E. StoritkotoSki, I, Jrren- 
81,ist. 
Türerslr.' -> 
95 E Richter, Geschw. 
Beckiiiann, 6), Photogr. 
Birnbanni. ffi, Slfm. 
CzwiklinSki, it, Stfm. 
GterSderg, M, Ucut. a. D. 
Haut), B, Beamt. 
Hönicke, 81, Slfm. 
Huff, W, Beamt. 
Du Ziimpertz, ,).> L)w. 
Kummer, ÜJt./ Slfm. 
Lcnschner, L, vw.Zlendant. 
SdilaBitz, P, Seei< 
Sprotte, F, Ww. 
Sämfrlhiaiul, 91, Pensto- 
uair. . . 
v.BinIcrfeld!;pw.Haiipt>ii. 
Banstelle. 
Dorotheenstr. -> 
95» E Schmidt, M, Frl. 
(Stettin.) 
E Schmidt, 3, Banmslr. 
Hciiuici, F, 3.1 ur. Vorsieh. 
Lüben, SB., 91cuticr. 
Piiili, O, Töpser. 
Poricha, 81, äluffctier. 
Reisia, .W, Gouarb. 
Sdincibcr, E, Slfm. 
- A, Ww. 
Schröder, F, Maler. 
90 E Schulze, H-, Schrniede- 
mftr. 
Betirendt, 81, Prohuethbl. 
Stlitid),--H, Maurer. 
?’tcltucv, H, Slutsdjer. 
,.i7E.5chiitäC,5„Schul)mmitr. 
(il)lerä, H, Zimmerm. 
Ludwig, t$, SIeiiifetz. 
Tiugetalil, 6, Ww. - 
1)8 ’E «Seife, M, StoMratl), 
(üerjin.) . 'J' 
' V. ToUtanSki; F,.ffiststlo. 
Psaudkaiuiiicr f: Sldjtcrf. 
99 E Sdjiilzc, SB., Reittier. 
(91r: 100.)' ' " - 
Sttltiinanu, F, ZllntiKtm. 
Margnarbl, L,' Ww. 
100 E Schuhe',1©., Üleittier. 
Müller, M, S3m. 
Siciiler, H, Echuhm. 
101E Herold,H, Sd-Iächter- 
uisir. 
102 E. Sloack, SS, Eigenth. 
' Roack, H, Fnhch. 
103 Baustelle. 
Neue Dorfsir. ' 
104 E Pagel, 31, Frau. 
Paael, O, Gastw. 
105 E Hering, ,31, Fnhrh. 
Frebe CH,-HaubelSm. 
Hering, S8,(Bri»uic6cmftr 
MeweS, (£, Srijnhm. 
91aschig, H, MaiirCk- 
106 E Purack, SB, Reittier. 
Dräer, I, Straiitcn- 
pslegerin. 
Oesterheld, 31, SIenliere. 
Bollert, F, Wächter. 
107 E Schulze, C, Beamt. 
AhreuS, W, Schaffner. 
Ecken, I, Sdiiinnet. 
Hermes, I, Fran. 
lila, SB, Gärtner. 
108 E Lehman», I., Lanbw. 
Brabaiib, W, Wiv. 
Göllner, 31, Dient lere. 
Hohcuwalb, E, Bur. 
Slorstch. 
Sdnnner, F, Schnhminstr. 
109 E Lehmaiin jun, l£„ 
Lanbw. 
Dolzinmin, 91, Tclegr. 
Arb. 
Lchmnim scn,G,91citticr. 
Lücke, H,, Maurer.' 
Steudiier, W, Schlosser- 
• mftr. 
- Ww. 
Kirche. 
Tahlemerstr/ 
109a E Mcnsching, ®, 
S'oninfli'. (Dürerstr.26.) 
Burda, M, Mater!». 
— L, 9tc»tiei e. 
Ffitioro, M, 91e,liier. 
Haffticr, F, Zimmerm. 
Hoffma»», O, Fabrk., 
— & Sohn, IX, <Xigarfc,t- 
sbrk. 
Lovensoffe, SB, 9!cg.Nath. 
Eknpin. F.. Weitret. 
1091) EMettschina.H., Bau. 
mftr. (Düreritr. 26.) 
V. Berg, 81, Sd)i,()»i. 
Hannig, 6, Sd)iil),iim|lr. 
Hiiikfufi, 8t, Sicrtr. 
vleiitholtz, Th, Colonial- 
wrhdtg. T. 
Snlrow, C, Geh. Kanzl. 
Sccr. 
Saltlici', N, Stfm. 
Beugel, H.; Bur. Slsfift. 
110 E Lass, W, Tapelen- 
libl. 
Magendautz, M, Frau. 
SSai'lich, H, Lehier. 
110a E Eiigelnianii, 33. 
• Töpferinstr. 
Beuzieu, SB, Srcrct. 
Efdjroc, H, Slfm. T. 
llüli E Reinhardt, O, 
' Bäckeruistr. 
Saris), l£, Telegr. Sccr. 
Knopff, F, c;p. Sccr. 
!Ul E- M^ciiirtiuiq, ji 
(Sümiir. all 
lila E. I'icturtitiu] ,v 'iiv 
„.»'i'r. (2iirmlr. 20 
G-roiimoim,, 
1 beilcht. 
bjfg' *!" 
Znliren, C6., 2itll[r 
111b E. n ’i'ipcr, » 
(Berlin.) 0 
V.|eii|;iia,5i,il,i1ijtll, 
Antze. .{■>, Jri, *>. 
licbmiu. 
Gugel, P, Mim. 
.{■'tiniiiiuii, j!„((l}lll 
.yi)llmaim,ti.,3IlU,5Itd,i 
aitro. 
Klihneil * (in, 
S;al)ira6l)Mi) T.’’ 
6-chulz, .(i, w,mm. 
lllunim. -v 
Sfil)ltit)n. -> 
fflaitflelleit. 
114a E Smi)rall;al, 
Comnuff. Wiiji, 
Baustellen. 
E Laube Söfnir, ^ 
IBerlm.) 
'116 E Sdutlzt, J., Pros. 
117 E llliidi,Ij.ätai« 
Bolznia»», 5j„ Oiärtuc 
118 E IBctnct, H., lliim 
Banste lleii. 
Diatkili. -> 
Colouicstr. 
' Staijtnir. -> 
’ (Unbchrai.) 
Corncliusstr. 
(flef). pojtal. M 
selbe, polit. z. ^iitiliuiö 
Curtinestr. 
itirtlnistr. -> 
(UiiVcbnu!.) 
Dahlciiicrstr. 
(?f)iiiiüri'in > 
1 E Lehman», P, Mnli6 
(8liii|ciliiilli.l 
Bocuisch, P, Dr, Sm 
Sdjmibl. Ju!nu'>,i«I.Tk 
2 Neubau. 
E Sielimami. P, ÖUIS6 
(9lufjeihal!>.) 
Baustellen. 
-tr Tnrcislr. - 
Sianltellen. 
11 E u. iJScuioSoif, $, 
Major n. D. 
11a Esioschotrel,S.to 
bcs. latuftcifialb j 
li. S|ied,t. Oleiiernl. 
12 E p. 3liiüiii, 4', Wut 
mas. z. D (*rlml 
Hiiffner, H, Stmlini 
Kapsitz, J», llinti» ® 
Mcfftrt, F, Dr. Kf 
Diiccl. a. 2. 
13 Garten geb. 3 it 1 
14 E Siede, 
(Earlstr. HAI 
v. Sleiniloiff, I’’- 
Holl’tinilr. 
15—19 Staustellen. 
20 E Saite, ü, rt» 
(Stugusiofi' -/il. 
Fischer. ')->»'■ 
Zipfel, P, iUf|l J'?1* 
Garte» geh z.Aiu,»!««. 
Augnitasti. ->■ 
20a E $lieiiidini|l. •t''?1 
inslr. (Tihaiii 51' 
Braune, IS., 
u. Gerlriiifltii. 11 
Jähiig, A.--I>l°«u 
Slrödjer, M, Di, ^ 
ai'jt 11 D 
.Oimld'iirtli, Sl,»n>'- 
ltliich, li, "'»'»E. 
20b E l). t'liilile, 
OfeiteriiliiMI. 1 -• 
Oll, F, 
21 E Stöl'de, 'V- 
Dirccl. 
23 Staustelle. 
24 E Siulifi- 2- 
(3!r. 2.1) 
SBagiici, W. lÄ 
Just. 91.111). 
JMalzbier-Brauerei Christoph Grat er Jan, Berlin N. 8p°°-- {JÄcK's ^v°r"-M°iN-'^ ^
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.