Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Grotz-Lichtcrfelde 
— 121 
Grotz-Lichterfelde 
LHÄ V. 
tamew. 
‘Sllir, e, Dichter. 
ji;jtt,V, Jniimcrm. 
4. gclinmrk. ->- 
Kcrliuerstr. 
.t gi(niniä&$oI8fc,5Ict 
I til,%»1 Alls* 
Telegr. Bauanst. 
jjjrriin.) , , 
ei, i. Betnebskit. 
' t|i(ir. etrafecubarjn. T. 
liiinieiXi-.Slatoinciimfir. 
SmI, y., v'lfsheiz. 
i-17 »auficBcn. 
Ehernstem, S, Dr. plul., 
{SUgliD) 
4- Parkstr. 
«EtociM-ofi, H., Nitt- 
mtlt st D. 
E linvcibrofi, SI„ Jrl. 
I« i Sdmvll’idjc Erben, 
giiiril, i't, Rentier. 
8) E^ew mn iin,SSfSJlen t icre. 
« EMail'. F„ Rentiere. 
V 3o(i». 3-, slrbeit. 
ii-24 Baustellen. 
'Eilmiilcin, S,Dr. phil. 
(eleflliliO 
SEBittf, Goitful. T. 
*-M äaiiilclleil. 
E Sonisitiii, S, Dr. phil. 
(Slcflüu.) 
■4r i'iiclcftr. 
teiiltllt. 
SE #omiiciP, Dr. phil. 
30 E-5ii:|rii, ®, Dr, 53tof„ 
elili. LUcdic. Sallj. T. 
?l Jll»itO'!C. 
Etitutiimi,@,Drphil 
(Sltglili.) 
«oiilclfat. 
E Jom, 91, Banmstr. 
(#nl. S-illjclmfir. 8.) 
<- Hiiwarthstr. 
Mltiii'ii. 
E. Soui, 51., SBaiimiti., 
(Sctl. ÜMljelmflr. 8.) 
4r Wllhclmstr. 
II 6i|iiiiiofiimi geh. j. Wil- 
jtlmili. 33. 
l,kj,bälidegeh.z.Schiller- 
lir. 3->. 
>- Schillerst*. 
, E. Uiirulj, Graf, L, 
Sintil. Sirect. 
ME£ili>cliiaiidt,5ß.,$BW.T. 
i Sanilclle. 
' E Odmoiui, ©., Reut. 
iiiMimib, W. Jligc». 
1E itiiglni, ®., Bur. Bor- 
litl). 
Ultra hnt, H., Prediger 
mim. 
Erteiln, H, Dr., Äffest 
LEünlpiliig,!H,Pr!vaIler, 
SiitHtuidiciM, SB., Dr., 
iltr',iii|vl)il<f)!)iif. T. 
JliKncr, Portier. 
h E Wer, H, Ksm. T. 
)ES;itlmtam!,P,iRcdjn. 
»E Sciiiiil, 31., Slcnticr. 
JiHt, v>, (liaeanft, Arb. 
Hiiclil, V, Redact. . 
JiM, M, Wem. Bansühr. 
SlfnilTui, P., Stfm. 
Eillrai'vv, F., Statinc- 
Itlbm 
11 l'niiiiillr. 
Ei>m,Ä, Baumsir. (Berl, 
$iHjflmslr. 8.) 
i'HH'lljcflr. 
’F- Jwmial Goutiiicit- 
W Hin: Vlfiocmt. T. 
jtomi’f), P, 2ngcn. 
»tau s>. Gaäauftalt. T. 
“-91 &iiislcllcn. 
EJniiHunl Kontinental 
®ot ili'otml. (Nr. 52.) 
<"@irini?borfcrflr. -> 
®E■ Uiinm, 91., Slcuticr. 
Ri. r-1 
"wni(|t,ii)or, M., ©mim. 
OSnlrliicr. 
«‘tottiu, G„ Fabrlbes. 
'S-, Kanter, 
t lliimii, A, (Rentier, T. 
«irnmi. il„ Bahnarb. 
Sufci. 1.:., jümmecin. 
«»«, ifflm. 
™»! jmi„ 3t., SW^itcct. 
Zchloffer. 
3(„ Rentier. 
(Üt. ,is | 
UO Baustelle. 
E Sotti'fiüe Erben. 
G1 E Doiii'sche Erben. 
Balz, 35., Landw. 
G2 Baustelle. 
E ©ein. ©roß - Lichter- 
felde. 
63 1 ©cmeuibc-Schnle. 
E @)cui. Grotz - Lichter- 
selbe. 
Füllgraf, F., üiector. 
Schnelle, F., Schuldien. 
63a E Kirchen - Gemeinde 
©rob-Lichterfelde. 
Hecht, SB., Landw. 
6i E Kirchen - Gemeinde 
©rob-Lichlerfe!de. 
6tolle, M., Pfarrer. 
65 fc. Liefe, F., Rentier. 
Kühn, Sä-, Ziimnmn. 
66 E Bchrcnd, F., Lolonial- 
wrhdlg. 
Hagendori, St., SSro. 
Henerich, 91., Bahnarb. 
itimert, W., ©ein. Ban- 
schrcib. 
3ieij, 3t., Architeet. 
Schröder,P. Fra»,Wasch- 
anjt. 
Tanbe, 0., SBertfüsjr. 
67 E Svber, A., Land». 
68 E Sofft, ©., Zahnarzi. 
(Berlin.) 
dn ©rain, D., Colonial- 
wrhdlq. 
Hartman», A., Schuhm- 
mstr. 
Kowald, W., Bäckermstr. 
Werner, (£., Schriftjetz. 
69 E Tümmler, M., 
'Schlächlermstr. 
70 E R-mntr, (£., Rentier. 
(Sit. 71.) 
Baarmann, F., Mhurcv. 
Mayer, (f., pcitf, Eisenb. 
Betr. Seer. 
Nielmanu, G., Varbier. 
Schneider. 8., Ww. 
71 E itmiifr, <$., Rentier. 
72 E Hanpt, St., Landw. 
Möwiich, 88., Lehrer. 
73—75 Baustelle». 
E Haupi, A., Landw. 
(S!r. 72.) 
76 E Heier, SB., Ww. 
Gerlach. St., Maler. 
©indm; 0., Wächter. 
Saniert, Ch., Maurer. 
77 Baustelle. 
E Doiii'sche Erven. 
78 E Torge, ffl., Fuhrst. 
Pätzold, L., Schuhiumstr. 
79—83 Baustellen. 
E Sotti’schc Erben. 
84 E ©eriffc, g., Landw. 
(menfcl, F., Steuererheb. 
Schulz, 8., Bahnwärt. 
Secliq, SB., ©aSaustarb. 
i E Seelig, K., Landw. 
Freibank, 89, Maurer. 
La», 6., Maurer. 
86—80 Baustellen. 
E Scclin, JT, Laudw. 
(Nr. 85.) 
90 E Matthias, F., Rentier. 
Baustellen. 
Tcllower Feldmark. -> 
<- Bergslr. -> 
92—95 Baustelleu. 
E Schmidt, SB., @em. 
Vorsieh. a.S.(3!f.l28.) 
Baustelle». 
E Botlchcr.Beami.fPolS- 
damer Eljnntfec 68.) 
114 geh. z. Feldslr. 1. 
Feldstr. 
115 E Schwarz, 3B„ ©astw 
(Slnhaller Platz 2.) . 
Meyer, F., Bauarb. 
Wolff, E., Innen. 
116; 117 Baustellen. 
E VoUmauu, H., Eigen- 
tllüm. (Berlin.) 
118 E Schönwald, F., Stfm 
119 Baustelle. 
Müllersir. > 
120-123 Baustellen. 
-4r Lmdenstr. -> 
124 E Scharlock, 9(., ©ärt* 
nereibes. 
Wille, $(., Maurer. 
125 Baustelle. 
E Schmidt, SB., ©ein. 
Vorsieh. a.D. (3k. 128.) 
126 E Meher, £., Bäcker- 
ntftr. 
127 Baustelle. 
E Schmidt, SB., Bern. 
B°rsleh.°.D.|Nr.128.) 
128 E Schmidt, SB., ®em. 
Vorsteh. o. D. 
129 E Franke, I., Rentier. 
Lücke, A., ©astw. 
180 E Slßmann, 3., Zim- 
incnnftr. 
Verper, P., Kutscher. 
1U0 BreSlawSky, St., gim- 
merm. 
GritszaS, M.,Nachtwächt. 
tarlmaim, ©..Ob.Ausseh. 
oppe, SB., Gendarm. 
Julian, P.. Kutscher. 
Striesc, H..Schnridemüller. 
Quilitz, 0-, Dreschmaschi- 
nenbei. 
Suudermann, H., ©c- 
schäftsführ. 
Warnen, N., Lehrer. 
131 E Weichert, A., Malev 
nrftr. 
Cnjel, 3t„ ©astro. T. 
Heike, L., Srtninimlljblg. 
Kühl, 31., HaudelSin. 
OLdorferstr. ->■ 
Kirche. 
132 E MertenS, S3., Stcnl. 
133 E MertenS, W., Stellt. 
(Nr. 132.) 
Riefle, 23., Ur„ er. Strjt.T, 
Frahnike, 
tral. 
Solcher, M., Rentiere. 
Heller, Sl., Portier. 
Kellner, Ä., ftfm. 
Letz. ^., Kutscher. 
li 
chi 
134 »anstellt. 
E Mertens, W., Rentier. 
(Nr. 132.) 
135 E Seldis, H., Kausm. 
Kaffeneon 
Schindler, H., Postbote. 
Schüsjler, W., Lehrer. 
Schweder, W., Baumstr. 
Hellwia, St., Fnhih. 
136 Baustelle. 
E ScldiS. H., Stfm. (Ber¬ 
lin.) 
137 Slatteplatz. 
E 'Sessel & Bnrchar-t, 
Ticfbauunlernehi». 
(Berlin.) 
138 E Hundertmark, H., 
Gastw. 
Andresewski, Schichm- 
rastr. 
Blandow, Th., Privatier. 
Hork, I., ©em.Seer. 
Japkc, ©., Schlosser. 
Luche, E., Lehrer. 
-4- Heinrichsir. 
139 E Stemm, F., Sicnlier. 
140 E Bogemann, SB., Pri¬ 
vatier. * 
Bogemann, E.,' Stellm- 
mstr. 
Erdwig, E., Zimmerm. 
Hahn, 31., SLaschcriu. 
141 E de Ia Groir, H„ 
Rechn. Rath. a. D. 
142 E Klein, 3[„ Dr, Bcr- 
la»SbuchhdI. 
143 E Weffcl, SB., Fabrkves. 
(Berlin.) 
V. Schulz, St., Ackcrpächt. 
Stoppen, I., Wäscherin. 
Schulz, SB., Ziminerm. 
Baustellen. 
E FiscnS. 
Bogenstr. -> 
-<- BiSinarikstr. -> 
Baustellen. 
E FisenS. 
Ulmensir. -> 
152 E Mihaltsek,M.,KurS 
mottet. 
Matthias, H., Gärtner. 
Baustellen. 
Schtffetslr. -> 
Baustellen. 
E Prause, Rentier. 
(Jnngsernstieg 16.) 
150 geh. z. Wilhelmstr. 33a. 
Wilhelmstr. -> 
157 Garten. 
158 E Rühl, F., Dr., pr. 
Slrzt. T. 
159 E Grnnd, 91., Asm. 
160 E Müller, 0., Dr., Pros. 
von Ritz - Lichieuow, SB., 
Majoratsbes. 
Bahnhofstr. ->■ 
161 ©arten geh. z. Bahn¬ 
hofstr. 19. 
>62 E PieSbergeu, I., Aw, 
Rittcrstr. ->• 
163 E Weller, H., Rentier. 
164-165 Baustellen. 
E Steiubart, Ksm. (Wil- 
helmstr. 34.) 
Promenadeustr. -> 
166 E Krahmcr, 9[„. Schul- 
Vorsteherin. 
.Höhere Töchterschule. 
Kuochenbauer, H., Schul- 
Vorsteherin. 
©millcr, A., Lehrerin. 
167-170 Banstellen. 
Boothstr. -> 
171 E NoseuthaI,J., Fadrt. 
(BerNn.) 
V. Bartsch, F., Knnstflärtn. 
172 E v. Steinäcker'sche 
Erbin. 
v. Frelitag - Lorinflhovcn, 
H., Frhr., Major. 
Hobrechtstr. 
173-177 Baustellen. 
178 EV!tv,E.,Ksin.(Berlin.) 
©ednll von Inngcnseld, 
$(., Frhr., Major j. D. 
Baustellen. 
E Lackner, ©ürinereibes. 
(St-giitz.) 
©ärtnerstr. 
Bisniarckstrasic. 
-<r Wilhelmstr. ->• 
1 E Eüriiifl, 31., Dr., Pros. 
Schaale, 3116., Ziinnicrin. 
Stnibe, SS, Dbrrleiitn. 
ta E Tbeistnfl.H., Architeet. 
(Wilhelmstr. C. 7.) 
2. 3 E Fiseus. 
OeffeuUiibe Fcrnsprcch 
stelle. T. 
Polt-Ämt I. T. 
Weber, P, Postdirect. 
4 E Verein Frauenlieim. 
V. Erpel, G, Eisenb. 
Beamt. 
Bitter, ,'l, Privatiere. 
Dentschliinder, E., vw. 
Ob. Förster. 
Donisch, 91, Ww. 
Hie»e, E„ Frl. 
Skahier, 31., Oberin. 
Klause, 91, Frl. 
Michaelis. 91, Privatiere. 
Pal)!, H, F,l. 
Petsch, 91, Ww. 
Reichhold, M, Ww. 
Schmelzer, M, 35h). 
v. Schmicdcbng, L, am 
fllittmitr. 
Schinder, SB, 93m. 
o. Sicgrotl), G, Frl. 
Störig, Bi, Rentiere. 
D. ÜBtjtdjetzfn, M,31eiilicre. 
5 E Lange, O, SHc&oct. 
Souchon, M, Dr. phil. 
6 E Simsen, 38, Reg. Rath 
a. D. T. 
©rantzow,A, vw.Director. 
-<r Schillerst. ->■ 
7 Bauitelle. 
E 9(jjimimi, I, Simiitcr- 
nislr. (Simmerstr. 13.) 
E Gtcgtlmmm, 31, Stfm. T. 
9. 10 Baustellcii. 
E ikoeppe, Eigenlhüm. 
(Berlin.) 
Nlineustr. -> 
Baustellen. 
Berlinersir. ->■ 
Bogenstr. -> 
14 E Hitzigrath, General- 
umi. s- D. 
15. 16 Baumschule. 
E Rohlss, Ch, Baum 
[chuleiibcs. (Seehof.) 
KochLRohlfS.Baiimschnle. 
17 E Schöttler, 31.. Rentier. 
Schöttler, St. u. M, Ren» 
litten. 
18 Baumschule. 
E Rohlss, ©!, Baum- 
schnlenbes. (Sechof.) 
Ulmensir. 
19 Baustelle. 
E Abinaun, 2, Zimiuer- 
instr. (Ztuunerstr. 13.) 
20 E Koch, I, Dr. phil, 
Pros. 
21 E Falckenthal,C,Fran. 
Priuzeustr. ->■ 
22 Baustelle. 
E Isaae, G,S$fm. (Ber> 
liii.) 
23 gell. z. Schillcrstr. 19.20. 
Schillcistr. 
24 E u. Hitler, M, vw. 
©euerallenin. Exe. 
25 E Lehmanu, SB, Maler- 
mfir. T. 
Homanu, E, Bildhauer. 
26 E Baatz, 8(, Ingen. 
Akazienstr. -> 
27 E 3!es;ler, H, Oberst» 
leuht. (Sliifierljalb.) 
E Trapp, O, Gärtner. 
(Akazienstr. 1.) 
Maurer, 31, Ww. 
Payseu, Oberstlenlu. a.D. 
28 E 9tf)iimim, I, Dr, 
Jeldpropst. (Berlin.) 
V. Stanz, SB, Arbeit. • 
29 E Loreich, F, Rentier. 
(Nr. 31.) 
V. Lorentz, M, Gastw. 
Hage», Th, Schuhminstr. 
30 geh. 311 Nr. 29." 
31 E Lorentz. F, Rentier. 
Sledaet. ii. Erped. d. Zig. 
„Der Gemeinnütziae." 
Soritclt, 0, Srogeiuidlg.: 
Biehme, 21), Schneider« 
mstr. 
Burlhardt, G, Gigarten- 
hdlg. 
Endemanu, 31, Tischler. 
Loieutz, SB, Siasseehdlg. 
Soigt, H, Dr, Redacteur. 
32 EHennieS.W, Bäckerinsir. 
SViting, G, Topev 
ctltffeit, 91, Hiilljfbrl. 
Liebe, St., Gotonialwrhdlg. 
Cuerfiammel, @, Barbier. 
Weber, ,{i„ Maurer. 
Wolff, £>, Papierwrhdlg 
Wilhelmsir. ->■ 
Bliichcrstr. 
Lindenslr. --- 
1—9 Baustellen. 
-<r SDliBcrflr. 
10 E Schwabe, 0, Rentier. 
Corbttt, 31, Mechanik. 
11 E Kläger, A, irigcnlhü- 
nierm. 
Sleinmctzfir. -> 
12 E Goiitiirier, H, Bildh. 
13 E DilSuer, ©, Scharn- 
fltiiifcgniftc. ßjolicit.) 
Psiffner, O, Malcrinstr. 
Teske, 31, Schuhminstr. 
<- Feldstr. 
14 E Sobolewski, A, Kauzl. 
Rath. 
Sicinnictzsir. -> 
15 Banstrllc. 
16 E Schwarz, I., Ob. 
Tclegr. Seer. 
Müllerstr. -> 
17—25 Baustellen. 
Lindeustr. ->• 
Blnmenstr. 
(geh. postal. z. ©r. Lichter- 
selbe, polii. z. Lankwitz.) 
Bogenstr. 
Bisinarckstr. -> 
Bauinschulc. 
E Rohlsö, Gh, SBaimi: 
Ichnlrubes. (Seehos.) 
25 E 9101)118, 66, Baum 
schntenbes. (Sechof.) 
24 EtÜuUflciu, O, SIciiMiit. 
Bruck. 9(, Maler. 
Orlifrniiftiifstfse ©r. Lich¬ 
terfelde. 
23EL»tznianii,H,MLsch!nen- 
mstr. 
Winkelmanu. C, SJer- 
sich. Beamt. 
Gärtnerei. . 
E Rohist, Ch., Saum: 
schulendes. (Sechof.) 
Ulmeiiftr. ->• 
Baustellen. 
E 9Ijiiratin, I, Zimiuei- 
mstr. (Simmerstr. 13.) 
Piiiizenstr, -> 
Baustelleil. 
E Frcmte, H, Stfm. 
(Schillcrstr. 23.) 
Schillcrstr. ->• 
Banslelleii. 
Akazienstr. -> 
Berlin-9Iuhalter 
Eisenbahn. -> 
Lichlcifeldec Wasserwerke. 
E Gharloitenb|iigec 
Wasserwerke. 
Baustellen. 
E Cisenb. FiSeuk. 
Berlinersir. -> 
Boninstr. 
Müllerstr. ->■ 
1 E o. Stubcnranch, I. 
Ciaenthüi». 
E BenSberg, L, Ww. 
(9(ltoiia.) 
9l6eI,J5. G, SStriret. 
E v. Tippelskirch, H, 
Stfm. T. • 
E Podratz.P, Geh.Seesel. 
Feldstr. 
5 E Deutsche BolkSbau 9lct. 
Ges. (Berlin.) 
V Sa$tu8, F, Postschaffn. 
(Stciiimeiiflr. 7.) 
Seil, P, Gastw. 
Stciniiietzstr. 
6 E Müller, H, Bur. Vor¬ 
steher (Äeiiin.) 
Kizka, B., Stfm. 
7 E giumlmib, H, Ober¬ 
lehrer. 
Müllerstr. -> 
Boothstr. 
3ungfmifticg. -> 
1 E Stuntje, Th, Rentiere, 
la E PawlowLti, 31, Pho- 
togr. 
2 E Sali.iicl, G, Siebact. 
Krähe, H, Portier. 
3 E Ebclinann.P, Ingen. 
I E Bernhardt, 31.. Bildh. 
Sücihcrt, With, Bäcker¬ 
mstr. 
5 E Jacobsohu Stfm. (Ber¬ 
lin.) 
G E Lampe, I, Mechanik. 
7 E Nutz, 31, Malermstr. 
Dehnert, P, Golonialwr- 
l)Ma. 
Keniesier, 59, Schueideriu. 
Michaelis, K. Schlosser. 
Slehkops, Oßeift o. D. 
Sir, R, Schneiderin. 
E Wollmerstädt, H, 
Tylogr. 
Gzeppau, W,Tischlermsir. 
9 E Schulze, ©., Rentier. 
10 E Schmidt, G, 3lgeitl. 
II E Schulte, I, 2ngen. 
Manensir. 
12 geh. z. Maricnstr 22. 
13 E d'Henrense, V, 91enticr. 
14 E Sorcnbcrgcr, H, illeiit. 
15 E Wendel, T, Slfra. T. 
Sfitimstr. 
16 E Gcucst, W, Sircctoc.T. 
. Strniife, l£, Gärtner. 
17 E Lilienthal, A, Ww. 
Garten geh. z. Berliner- 
ftr. 171. 
Berlinersir. -> 
18 E .Her'ld, 6, vw. Sän. 
Rutil T. 
19 E Abesser & ftröger, 
Strdiileeteii. (Sctiiii.) 
20 Baustelle. 
E Pranfe,Rentier(Jitng- 
frniftieß 16.) 
21 E Wentzel, F, Slfiit. T. 
V.31lmmcrqut,6-, Gärtner. 
22 E Neitsch, 6, Stfm. 
23 EMölIer,S!,Ob.Gons!st. 
Slots). 
-<-‘3Raricii|tr. -}>- 
2i E Witte, E, Ww. 
V. LaabS. F, Arbeit. 
25 E Schöllhals. F, ©ch. 
Ob. Banrath. 
26 E Elling.F, Banlbeami. 
27 E Elster, I, Maler. 
28 E Jankc, ®, Dr. phil, 
Verlaavbuchhdl. 
Gentaraf, ’S, Gärtner. 
29 E Seidel, H:, Schrifl- 
flcll. 
30 E Leugner, 81, Slfm. 
31 E 2aenicke, O, Siechn. 
Rath. 
32 E Marcnk, P, Fabrk 
bef. (Berlin.) 
Rupnow, O, Gärtner. 
33 E Sich, P, öligen. 
■<- 2niigfenisticg. ->• 
Braucrjtr. 
-<6- Verl. Mlhelinstr. 
1 E Schmidt, R, Eifenb. 
Gontrol. 
In E Iliom, ®„ Gäetncrcibes. 
2 E Steftlcr, 31, Fuhr,). 
3 E ZieiuCn, 91, Schncidcr- 
mstr. 
Becker, G, Maler, 
flcniijt, F., Bahnarb. 
Schröder. G, Stciusctz. 
Schulz, G„ Siicrfaljr. 
Thiele, H, jtmislmal. 
4 E Grosse, H, Stell in. 
5 E Herold, E, vw. Sanil. 
Ralh. (Boothstr. 18.) 
V Wiit, ,6, Rentier. 
(Sir. 7.) 
Böttcher, A, Wafchfr. 
Bünaer, I., Ob. Posi- 
Assist. 
Ebel, L, Yilhrh. 
Kuopp, M., Schuhminstr. 
Schmidt, M, Schlosser- 
mjlr. 
Smiilze, E, Biicfir. 
Thiele, 3t., Brieflr. 
Smimeriimiiii.ti, Blnmen- 
hdlrin.   
ti E Siicger, M, SfoSIeit* 
hdlrin. 
Hirsch, ffl, Tischler. 
Igel, 3, Schlosser. 
Ui.benow, A„ Simnicrm. 
Sleltig. M, Buchdruck. 
Stastaiiicnitr. ->» 
7 E ffiitt. H.. Slcnticr. 
John, G, Maler. 
Stnliiika, F, Maler. 
Sturth, O, Fischhdl. - 
Reinuf), 31, sifm. 
Sicmii!1, 31.. Stirn. 
SluricS, 91, Maler. 
Efielimniiii,S3, ällalcrmftr. 
(Bisinarckstr. 25.) 
Bieiicke, 91, Ww. 
Eiubcck. E, Maler. 
Plätrich, E, Bahnaib. 
Sliegcr, O, Fahrradhdlg. 
Schöllicke, .(■>.. löpfcrntfli. 
Warneboldt, H, Fleisch- 
besch. , 
9—10 Slaiiflcflcii. 
E Schmorn!, SB, Malet* 
mstr. (Bisinarckstr. 25.) 
11 E Lehiminii, W, Malki? 
mstr i'üiöniarckftr. 25) 
Flirt, (S, Fabrikarb. 
Sinn, W, Poriier. 
Stroll, M, Maiirer. ; 
Neumauu, 35, Bnchbiud. 
Rühling, H, Buchbiud. 
Stolz, 31, Bahuarb. 
SwarS. I, Kutscher. 
Urbözat, SB, Stiitfdjw. 
Weudt. vi., Maurer. 
12 E Lehiiiau», 33, Maler¬ 
mstr. (Biömarcksir. 25.) 
Hahn, P, Frl. 
Skaniischk?, H, Weichen- 
stell. 
Pinger, 91, Fabrkarb. 
Stein, C, Sicnsiiimim. 
Ungnade, H„ Postbiajnt. 
13 E ajicifjiter, 91, Ww. 
Brösickc, ill, Maurer, 
deutsch, F, Himmerm. 
Stcllner. 6, Fabrtnrb. 
SchirofF, 9l, Paiitoffeliil 
Therow, 9l, Wächter. 
14 E Bnrnatf, 3(, Ww. 
Hainailii, G, Sialjubeamt 
Hecht, 91, Bahnwärt, 
Stlulciicr, H, Postschaffil. 
Dlicrlei, 91, Ww. 
Poisch, P, Bahnwärt. 
15 ©arieii geh. z. Jäger- 
sir. 38. 
Slätieplatz geh. z.Jägerslr.39. 
Baustellen. 
■<- Bahubamui d. Aiihalt. 
Bahn. 
Britdcrstr. 
Gorlslr. ->• 
(Unbebaut.) 
Cnlaiidrcllistr. 
(geh. postal. z. Er. Lichter- 
felde, polii. z. Lankwitz). 
Carlstr. 
Potsdamer Bahnhof.->- 
■<- Hau? Eachsstr. 
I. 2 E Böhme, ©, Bair< 
iusir. (.Holbeiustr. 60.) 
E Mack, G, Banguicc. 
1 (Siotibamcrsir. 11.) 
V. 2oncweit, 01, Gonditor. 
Albrecht, F, itim. 
Berge»ian», W, itsnu 
van b. Borghl, jj, Sien- 
litrr. 
Böiicher.F, Lb.Jnsveet. 
Goiiiii>6, D, Färbere!» 
91u nähme. 
OSarli, M, Slpoiheker. 
Gradl, B, Schnhimiisir. 
@ülbciipfciuiig,G, Staffe> 
hdlq. 
2anke, Fr, Ww. 
Stlawn», P, Gärtner. 
Kühn, Th, Weiiihdlg. 
fturtl), O, FischhdI. 
Müller, E, Gastw. 
Slickleiiiwiiz, I, Malet« 
mstr. 
Slossagk, 6., Buchhdlg. 
Schentle, W, Schneider- 
niitr. 
Silbcrstein, M., Malet.. 
Stellmacher Slchsl, 8., 
Drogenhdlg. 
Waller,©, Weifzwrhdlg. 
Winketmaiin, .6, Tapez. 
Wüstendörser & Scnftiict, 
Gigarrenhdlg. T. 
-<r Bahnsir. 
3 E u. Perscher, H, Deli- 
calessciihdlfl. T. 
Helb, H, ildhauer.  
* 
Saltaspiell Ruhm und Glanz des 
^ HM nB*l nauenlahrhunderts. Schlechter.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.