Path:
Periodical volume V. Vororte 10. Groß= Lichterfelde

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

V. Sücil 
Groft-Lichtcrfelde 
120 
Groh-Lichterfelde 
7 E iUtuiler, W. A. F.. Re^. 
Baumslr. 
Dusch, M., vw. 0iutv6ci 
Hoffmaun. R., Eorrespon 
dtltt. 
Baustelle. 
E Icrrntn-ökfcfiirfi. 6>r 
Lichterselde. 
8 E Birteumayer. M., Kfm, 
Wetter, Kfm. 
Wetzel, F., Portier. 
2n E Grdnow, Ä., Asm. 
Heydeck, E., Gen. Gomm. 
Secr. 
Hildebrandt, Schneiderin. 
Kaatsck, G., Gemüsehdl. 
Ludwig, C., Beamt. 
Marcrnkowski. I.. Beamt. 
• Notfl, A., Rentiere. 
Augnsta-Platz. 
9—11 aeh. z. jtaifcrtit A» 
gujtastr. 27. 
Holbeinstr. -> 
12 Baustelle. 
E Wolf, Geb. Ne 
aistrat. (Holbenlstr.30.1 
13 E Statömann, A-, Geh 
Registrat. 
14 E Goldammer, ?l., Rechn, 
- Rath. 
14a EBerein Hauöhaltunstö- 
• schule. 
HaushaltungsSchule 
• Dienstmädchen. 
Hofmann, L., Schwester. 
• Lattich. Sl., Vorsteherin, 
lu Baustelle. 
E Gintdcladi, 0., Glaser 
mstr. (Dürerftr. 41.) 
16 E Rackow, 91., Schreib 
instit. (Berlin.) 
• V. DiLschat, I., iBcnußll. 
1 (Dürcrltr. 9.) 
Albrecht, E., Ww. 
' Bosse, 'M., Waschftau. 
Krüster, R., Zllempner. 
' Spiewald. I.. Invalide. 
17 E Rackow. äl., Schreib^ 
insiit. (Berlin.) 
V. Dikschat, I. Verwalt. 
(DÄrerstr. 9.) 
Kinderheim West. 
Fischer, P.. Schlosser. 
tjt), G., Maler. 
LaabS, A., Schnhunnstr 
Dürerstr. -> 
Amalienstr. 
(ßefi. postal. Z. Gr. Lichter- 
felde, polit. z. Lankwiv.) 
Anhaltcr Platz. 
Verl. Wilheluisir. 
i; E Somcipfij, 9f., Glaö 
wrhdlg. 
Blaefing, Marstarete.Eou 
servat. d. .Musrk. 
-- E., Mmiklehreriu. 
Franz, Wcfchtu., ^nWfl. 
Haaen.'H., Gemusrhdlfl. 
Muhlenbeck, (?., Schuhm 
mstr. 
Silderbach, M.. Technik. 
1& E Schoepke, O, Eifen- 
wrhdla. 
Arndt, H.; Postschaffn. 
* Mahnte. Uyrm. 
Schmiedicke, W., Schachj- 
mstr. 
Boqeley, C., Geh. e^ped 
Secr. 
2 E Schwarz. W. Gaslw 
Eberlein, A.. Reisend. 
Heurlch. A, Schneider* 
mstr. 
■ Leniaire, H., Werkmstr. 
'Pfeiffer. C., Schaffn 
Slahlberg, L., Schuhm- 
mftr. 
Ziegenhageu, W., Tischler. 
Ferdinandstr. -> 
Lanktvitzerstr. -> 
Annastr. 
«<- Gärlnerstr. -> 
1 Baustelle. 
E Bernstein, S.,Or.vliU., 
(Steglitz.) 
Hobrechkstr. -> 
2 E Hausherr. H.. Baugesch. 
iLorenzstr. 63.) 
V. Bünger, A., Manrer. 
Hornung, R.. Contre- 
Admiral z. D. 
Koch, J.,Colonialwrhdlg. 
'Korih, I., Belr. Iuqen. 
Jt'tmöera, A., Slraßenb. 
• Schaffn. 
Mliuowska, Privatiere. 
StrojewSki, W., Maler. 
1 Treyen. R., (Sem. Bau¬ 
rath. 
:t E Ehlers, 2(., Amtöratli. 
Garten geh. z. Boothftr. lt>. 
Boolhstr. ->• 
Karlen fleh. z. ^oothskr. 15, 
L^austelleu. 
E ,\Uölm, Rentier. (Ning- 
stt. 124.) 
Miückstr. -> 
Garten geh. z. Mttclstr. lln. 
•<- Hinterftr. 
&(tvicu geli. z. Hobrechlstr. 
14. 
Hobrechtsir. ->■ 
Banstcllcn. 
E Hintz. Baumslr. 
(Marien Play 1.) 
Gärtuerstr. ->• 
Annastr.^Laukwitz.) 
(gcli.postal.z.Är.Lichlerfelde, 
jrolit. z. Lankroch.) 
Angusia-Platz. 
1 EMarqgraff. (£., Dr.plnL, 
Pros. a. D. 
Heyman» -- Nlicinekk, C., 
Prof. 
Bictoriastr. 
2 E Debmel. st. A.. Bau- 
nuternelnn. s^chlen- 
dorfersrr. 15.) 
ESimon, ^..Maurermstr 
(Steinäckerstr. 28.) 
(ttaftenell, (s., Plätteriu. 
Hoseloff, £>., Gärtner, 
«lobe, H., ilfm. 
«Slfißlcr, Kutscher. 
Rieper:, u, L'ylogr. 
Rokenwald. H., Bur. Dien. 
Schueyder. 15., Asm. 
Silber, ilfm. 
3 E Homilmo, A., Rentiere. 
(ISHmlolteubfl.) 
Altenburfl, E.. ^it., Nent 
Fosi.Dr., Prof., Geh 
fliest. Mntli. 
Sartiq, P.. Nittergntöbes. 
SCiifluftaftr. -> 
Garten geb. z. Auqilstastr.27. 
Albrechtstr. 
4 gell. z. Allirechtstr. 8a. 
Ailstustastr. -> 
5 E Driefe!, M., vw. Kanzl. 
Ratb. 
Guhrisch. C., Maurer. 
6 EBachmann.H.. Privatier. 
Schitcikr, (5., Güter- 
erped. a. D. 
— A., Mirdistiu. 
Manteuffelstr. 
7 E Förster, A.. Gärtner. 
(Charlpttettl'g.) 
-Röder v. DierSburg, D., 
,^rlir.. Obeu'tlentn. 
8 E Thon. P., Dircctor. 
Pohley, H., Gärtuer. 
Aiicsiistnstr. 
(lhauffeeslr. -> 
Baustelle 
E Terrain-Gesellsch. Gr. 
Üichteiieldc. 
Baustelle. 
E Dichte, C.. Fabtk. 
(Schoueberq.) 
Baustelle. 
E Atoebfc, W., Buch. 
druclereibef. (BeUin.) 
Baustelle. 
E Schnüdt, ^..Holzwrhdl. 
(Jägerstr. 39.) 
Elifabethstr. ->■ 
Baustellen. 
ETermitt-GefeNsch.Grofj- 
Lichterselde. 
8 E Hausherr. H.. Zimmer- 
mstr. (Lorenzstr. 5.'$.) 
9 EHansycn'.H.. Zimnier- 
msti. (Loreuzstr. 63.) 
Moltkestr. -> 
Baustelle. 
ETerram-Gesellsch. Grosj- 
Lichterfelde. 
10 E Osten, H., Banköeamk. 
Thürnan, E., Ww. 
E  
V2. Dorsch, €., Gell. exped. 
Secr. 
Mauer, P.. Zalilmstr. 
lu EHaaL, t)ted)it. Rail), 
Dalilemerstr. -> 
14 E Frosch, C., Rentiere. 
(Berlin). 
Dcafrr, H., Dur. Beaort. 
Leyle, M., Dr., Director. 
15 (Sorten geh. z. Nr. 16. 
16 E Boelime, P.. Banqnier. 
E Qtattel, A.. Banquier. 
Kyllvianlistr. -> 
17 ach. z. Ltyllmauustr. 23. 
18 E Wei'tphal, E., 2nst. 
Ratb. 
19 Baustelle. 
E Banzer. pr.. Rentier, 
(Stubeurauchstr. 12.) 
Stubeuraucksir. ->■ 
20 E Sichert, G.. Secret. 
(23tImcnÜ>orf.) 
\L Panlijch, A!., Metall- 
schlerf. 
Äüsel, H., Kellner. 
Reichert, H.. Oberlehrer. 
Tonnemann, 21., Ww. 
Leltfed. Reinig. Anst. 
Aittwer. I.. Rentiere. 
20a E Hvple. (U)., Frau. 
Hopke, (£., G?r. Vollzieh. 
Schiegel. <£., Rcdor. 
Schlictrr.C.,Fr!.. Plättanjt. 
20b E ScliettlN'. A.. Rentier. 
(Friedenau.) 
V .umtrffcL 2i'.. Gärtner. 
Kolet. M.. Sckmhm. 
Renuert. M., ^-rau. 
21 E Schriller. A.. Rentier. 
t!>riedcnan.) 
V. Uonteffel, 'S., Gärtner 
(Rr. 2üh.) 
Baum. E-. Zimmer w. 
flansch. (S.. Gänner. 
21a E Banzer. F. W., Ren- 
tier.(Stul'enrauchstr.l2.) 
Lehmann. W.. Mschhdl. 
tiie^heim, €., Architekt. 
Merlens. i3., Ww. 
Boflvl, L.. Ww. 
21b E Bernard. B., Pr. 
mod. tAußerhalb.) 
V. ÜBtUfjcitütu, F., Ban 
Unternehmer. 
Ackermann, C., LlintLger, 
Rath. 
Haack. (5.. Milchhdl. 
21c steh. z. Dtafi‘|tr. 21. 
Drakestr. -> 
Riuststr. -> 
22 E Termin - Gesellschaft 
Gros; - ^ichlerfelde. 
(Riunfh1. 21.) 
V. Christiaui. G., Dircct. 
(Rinflstr. 21.) 
Boigt. (f., Kutscher. 
23 Banstelle. 
E Terraiustes. Gr. Lichters. 
21 E Jacob. F., Raths- 
Moiircrmftr. (Berlin.) 
V. Daniel. F.. Prwatier. 
Lehman«, 11, Landsch. 
Gärtuer. 
2o E Krause. M., Reittier. T. 
26 Etfiiebitie.Vl.AUi'chiicct.T. 
Mittel, W.. Allstlrer. 
Dalilemerstr. 
27 E Batse, (?., tf-ntit Bi' 
Seidendorf, R., Portier. 
32 Münuiüi. Ä., vw. Ob. 
Sraböarzt. 
Pohle, R.. Bildhauer. 
Scherpe. G., Post Iuspect. 
Moltfestr. 
Zustellen. 
E Terraiu-Gesellsch. ör. 
Lichterfelde. 
HolbeiniN'. -> 
35 E ^ernecke, W.. Bau 
irnlernehm. (Schiller 
flr. :t5.1 
Baustelle. 
E Terrain-Gescllsch. Gr. 
Lichtcrfelde. 
37 E Schneider,M., vw.Gc 
Secr. 
Steffens. L.. Ww. 
36 E F., Ob. 
Post-Afflst. 
Wolff. A.. ftfm. 
39 E 2ohreuz. A., CigeuLH. 
Albrcch», G., Kfm. 
Slohllmtict, O., vw. 
Hanptm. 
-ritze. F.. Manvcrmstr. (ö. 
1. April Nr. <J.) 
Nother, M.. Ww. 
Schulze, A.. Privatiere. 
Timm, E, Ww. 
40 Baustelle. 
E Terrain-Gesellsch. Gr 
Lichterfelde. 
Chansseestr. -> 
Lindenberg, (£., Ksm. 
E Großmann, W., 
Portr. Maler T. 
Aiigusta^Plali. ->■ 
12 E Krüger. 9t., Ww. 
(Tempellios.) 
Borchart, ts., pens. Beamt. 
Aukiusta-Platz. 
28 E v. Piper. F.. Fll. 
(Berlin.) 
V. Werner. H.. Fuhrh. 
Heichen, P., Buchhdl. 
•Vcrzfvlh, Äfw. 
Hildebrandt, 91., kkcurzl 
Rath. 
Nenmann, M., 3!eg. Lau- 
msir. 
28LEHarzmann, H.Jedact. 
Secr. (bis 3. April 
Schtttarsteudorf.) 
forti, i^., Gärtner, 
laimctf, (5., Frau. 
Nieolay, H., Gell. Ob. 
Finanz Ralh a. D. T. 
Schwaner. P., Rendant. 
28b E Goeßcl, I.. Rentiere 
Uindermantt, I., Oberst 
Ä- D. 
Wirt, B., KochlU. 
29 E Künther'sche Erbe», 
o. Iablonowskl, A., 
Oderstleutn. a. D. 
30. Baustelle. 
E Terrain-Gcfcllsch. Gr. 
lichtcrfelde. 
31 E Weffel & Burchardt. 
Architeet.(Hciurlchstr.6 j 
32 E Poetinq, Chr., Fbrk. 
(Berlin.) 
Hansherr. 9s., Maurermstr. 
Auguststr. 
Iäj^erstr. 
0 Garten steh. z. Jäger- 
str. U. 
7 E Rhenifch, Ch- vw. 
Rechn. Rath. 
Nhenisch, F>. Miitberflnrtn 
— C. u. M.. l'efii'crinn 
8 E Neubauer. (5., 
Bfiuqmer. T. 
Iitty, i, Gärtner. 
Neubauer Ä Reudelmaun, 
Bankstesch. T 
9 E Schiefer, (£(., tifm. T. 
Parallelstr. -> 
10. 11 Bansielleu. 
12 E v. Bueltzinstölöwett. 
H.. Hauptlu. a. D. 
13 E Siech, Ct., Fabrk. T. 
14 E Stadelbauer.H.,zlsm. 
Lanstestr. -> 
Heinersdorserstr. ->- 
15 E Hahn, C.. Älfm. T. 
- Parallelstr. -> 
10 steh. z. Parallelstr. 23. 
17 steh. z. Wilhelm-Watz 4. 
18 E LnlkS, H., Geh. Rechn. 
Rath. (Lorenzstr. M.) 
Nostalr. H. Lehrer. 
— O., Zeichcnlehr. 
19 E Probst, P., Bank- 
buctihalt. 
Probst. H.. Lehrerin. 
Iägerstr. ->■ 
Bahnhofstr. 
AuliaUer Bahnhof. -> 
Aubalter Balinhos. 
E Ciseub. Fivcus. 
Station Gr. Llchterselde 
„Ost". 
Stations-Bureau. 
Telegr. Bureau. 
9)ii(t)(il6li),(S.,Gosttuirthm. 
Würfel. G.. Stat. Boistch, 
Juiigferustiest. -> 
1. 2 E Ouincke. W.. Um. 1°. 
Srtnvoch. F.. Gärtner. 
3 E Schulz, O.,2nsten. 
4 E Jöaci, H.. Fmiu 
V. Bfler, F., ttnu. 
Stoelzer, M., Conditor. 
Äolffflang, G.. Ksm. 
5 E Weiße, H., Geh. Rechn. 
Rath. 
6 E Meene, N..Kanzl. Rath. 
TraPp, Gärtner. 
7 E Bernstein. S., Dr. pbil. 
(Stegliv.) 
BerendcS,W.,Priv.Lehrer. 
Destcner, 91., Amtöger. 
Rath. 
8 E Lntter, R., Hanplm. a. D. 
9 E Weimann, F. Rentiere.. 
(Charlottenbnrst.) 
V Wolff, F., Gärtner, 
v. Altrock. W.. l)r. Na- 
tionalökouom. 
du Bois. G., Capit.' z. See 
Z. D. 
' E ( 
10 E Sittist. C., Iusten. 
Riittf, Tij.. Rentier. 
— E., Rentiere. 
11 E Loewenthal, S., Perl. 
Buchhdl. T 
11 Loewenthal, W., Dr. pr. 
9lr5l. 
Mariciistr. ->• 
12 Villa Doris. 
E Hobrecht, A., Staals- 
Mrm't. a. D. 
V. Rutsch. G.. Gärtner. 
13 E H'mye, 21, vw. Bau¬ 
ms^. 
V Franz, H., Gärtner. 
14 E Geriteubttg, £)., Vev 
C., 
sich. Direct. 
lo E Kindermann, 
Rentiere. 
Albrecht. A., Gärtner. 
16 E MewiS, (L R.. Ksm. 
17 E Sonchay. H.. Kfm. T. 
Slcytcr, E., Gärtner. 
18 E Losse, G., Zahnarzt. 
(Berlin.) 
Hildcnhasten. M., vw. Ob. 
Förster. 
19 E Eilgel, H., Fabrkbes. 
Berlinerstr. 
20-28 existirt nicht. 
29 E Barnewih, 5L, Rcnt. 
Bmnewitz, E., Kfm. 
— G, Nntzholzhblst. 
30 E Falkenstein, 3-, Dr.. 
Ob. Stabsarzt a. D. T. 
31 E Falkenstein. I.. Dr, 
Ob. Stabsarzt a. D. 
(Nr. 30.) 
Grosse. P., Ob. Verwalt. 
Gec. Rath. 
32 E Busse. P., Rentier. 
33 E Sommerfeld, O. 
v lrbrlbes. T 
34VE Rety. P.. Rentier. 
(Berlin.) 
L'st. H.. Gärtner. 
3o E Dcter, I. it. M., Frls. 
36 E Nicolas, E., Buch 
bruckereides. 
V. Laaß. N., GÜrtner. 
Marienstr. 
;)7 Danstelle. 
E Bor«, Baumslr. (Verl. 
Wilhelmstr. 8.) 
37a E Klei». Th., Geh 
9ldmir. Rath. 
Beyer H., Schaffner.. 
Lravkc, 9L, Rentiere. 
38 E Jlriiflcr, I.. Direct. T. 
Berstcr C.. Gärtuer. 
39 E Schwabe, A., Vice- 
Cousnl n. D. X 
40 E Ewald. L., Apothek, 
Bei. T. 
Deutsch's Apotheke. T. 
41 E Jaspiö, H. S.. Dr., 
Llrzt T. 
Buschow. K., Ob. Gärtn. 
Riiifleib, G., Kutscher. 
Junqfenistik'g. 
Bahnstr. 
Dratestr. -> 
1 stell. z. Drakestr. 40. 
2 E Sander,-C.. ctfm. 
Emisch. P.. Atfm. 
Iaraszewöli, W., Schuh« 
wrhdlrin. 
Marsal. G., HuthMfl. 
Posseldt, E.. Hauptm. 
IKcsteiter, Ll., ttsm. 
Cnilstr. -> 
3 E Hauswald^H..F.-lbrIbes, 
(Magdeburg.) 
E Duviflueari. H., Reg. 
Banmstr. (Mastdeburg.^ 
Krause. O., Portier. 
Marquardt, G., Hauptm 
4 EHanöwaldt^..Fabrkbes. 
(Mastdeburg.) 
E Duvistucau. i%.. Reg. 
Baumsrr. (Mastdeburg.) 
3)?(ilni, (£.. Bankbeamt. 
Trempler,O., Bankbeaurt, 
5 Baustelle. 
6 Gärtnerei. 
E Eisenb. FiSeus. 
Pieruay, F.. Gärtuer. 
Baustellen. 
E Eisenb. FiScnS. 
Sternstr. 
Curtiusstr. -> 
Baustellen. 
E Eiseub. FiscuS. 
11 E Eisenb. FiScus. 
V. Jaeüs, F.. Siat. Sljsist. 
Höpfner.W.. Weichenstoll 
König, E., Billetschaffn. 
Maragraf, G., Eksenb. 
Arb. 
Meißner, I., Pcnsionatr. 
Nordiueyer, C.. Fräulein. 
Otto, H., Weicheustell. 
Schikm^nn, 9t., Weichen- 
stell. 
12 E Eii'enb. Fiscus. 
V. Laue, (£.. Stat. Assist. 
(Nr. 14.) 
12 Falil. Ä, Weicheustell. 
Hohensmild. F.. BahnarS. 
Mlcbei-, P^ Weicheustell. 
Kretschmer. H.. Schaffuec. 
Paproth. A., Weichenstell, 
Psordt, H., Weicheustell. 
Rietschel, I., Stai. Assist, 
Schleihagen, K., Bahn 
tonit 
13 E Eisenb. FiScuS. 
V. Aaecks. F.. Stat. 9lssist. 
(Nr. 11.) 
Decker, H„ Schaffner. 
Ädmann. G.. Weicheustell. 
Heinrich, F., Weicheustell, 
Äeriifr, B.. Stat. Assist. 
Lust. Lk.HUssrWcichLnstell. 
Schönfeld, E.. Ww. 
Strelorv. H., Bahnarb. 
Thierbauer, 25., Gern. 
Die». 
14 E Eifwiß. FiscnS. 
V. E.. Etat. 9lssist, 
Grüneberg. G.. Bahnarb 
Heiden. (£., Billetschaffn. 
Lebmau», F., Wcickcnstell. 
Ramhold, H., Bahnarb. 
Rock. I.. 28ctchen|tcfl. 
Scheibelich. A.. Porner. 
Schriee, M., Weicheustell. 
Baustellen. 
Geibelstr. 
Ringstr. -> 
25 neb. z. Rinststr. 45. 
26 EF'nder.H..Maschine» 
tcch i. - 
Albrecht, Th.. Bankbeamt. 
Ludwist. C.. Briefrr. 
Tietr. E., penf, Eisonb, 
Äerksnhr. 
Werß. A., Rentiere. 
Baustellen. 
Fliedrichstr. ->■ 
39 E Söchtiust, 91., Fran. 
(Bdiönetist.) 
E MewS. O.. Gärtner. 
Billifl, A., Frau. 
Lastderp, B., Ww. 
Römer. M.. Kfm. 
40 E Lkube. A.. Gastw. 
V. Ludtke. 29.. Gastw. 
Becker. O.. TisäUermstr. 
SteinauS. H., Alitn. 
41 E Bvmeyer, B., Pcr- 
rückenm. 
V. Sch-rffrauöki, I.. Arb. 
Hofsmann. F., Gärtner, 
.vofttiann, W., Lohrcr. 
Leander, F., Schriftgicß. 
Mach. G., Wm. 
Mund. F., Kfm. 
Rokolil, N., Slgeutin. 
42 E Thum. O., Gastw, 
Bacesell. M., Kraukcn- 
4>flcflcri». 
Blaulenburst.H.. Kutscher. 
Hossinann, E., Ww. 
Pfaffe. C., pens. Eifcnb, 
Secr. 
Pühlmaitit, (?., Ww. 
Pranke, P.. Kutscher. 
Stadie. I.. Schuhnunstr. 
43 E Deilich, H.. Kfm. 
Bivknp. F.. Portier. 
Koch, M., Secret. 
Schmidt. H., 9lrchitect. 
44 ESchmiier, L.. Feldwebel. 
Schneider, H., Schrift- 
stieß. 
Sussett, ($., Neulier. 
Banstel(en. 
E Terrainstesellschast, Gr. 
Lichterselde. 
Sternstr. 
Baustellen. 
E Terrainstesellschast,L^r. 
Lichterfewe. 
Carlst/. 
55 steh. z. Earlslr. 114. 
'56 E Reinhardt. L.. Teliea- 
tesseulidlg. T. 
Schivartz. E.. Äfm. 
Seydel, M.. Gastw. 
?>werst. H., Pensionair. 
u7 E Heinroth, E., Bäcker» 
mstr. T. 
Arusteiu,A..Dr.,pr.9lizt.'s. 
Euiisch, P.. Kfm. 
Stopp, H.. Penfionair. 
v. Oeryen. A., Ob. Lenin. 
Wallies, C., pr. Zahnarzt. 
Drakestr. 
Backcstr. 
BeUineistr. -> 
BausteUeu. 
£. Bernstein, S., Dr. pliil. 
sStestliv.) 
22 E Niete, H., Gastw. 
(Coepo::ick.) 
V. Friedrich, P., Gastw. 7°. 
Pfandkammer d. Kgl. 
Llmtssterichl. 
Hübner, I., Bierverlast. T. 
22 Rabe, £ 
fbrk. T. e 
Steitdtnc;, 
mstr. 
23 E Iiiih’l, yi] (r.J 
ditom. ' 
(ihauficviir. 
[24 
gailncr, O, SHeamt 
Ä-, Poili^r. 
3aSf>cr ä:i, 
3otut|cli, £>, .„«J 
Jinbimg,-;i,V.ii„|ttlimtl 
aiimnta, 31, 
1 Schulze ich»  .\Sau-  , 
E «Schul *e.9i 
Atolfcr Fuec'uch 1 
20 ESlÄailcn;, y (üäü'J 
Äilislii, v„ B.uitert)nif. 
Murdil.um, ^. £}[, 
, • Amtmann n D. 
^ Baustellen. 
E äctiifti'ii!, 5,Dr.i)lij 
(StfrfllL } 
■<“ Beüsitaitr. -> 
Bccthovcnstr. I 
(stell, mal \ iv,r. 
felde, poln UitmsJ 
Bcttcitiiestr. 
Duilnii. -> 
6 Bnii)]d)tzz. 
|7 Danstelle. 
E BcnriUui,<c X)y iil| 
(Stcftlio J 
PvtvZ'miicrin ->> 
E Beöper.. Jif/j $1J 
Ridiiet, W. ^iviralir f 
9 E MahnnUl.vinciiJ 
Mfölitfl, L>.r ^sltitciiij 
10 E Fiichci u 
luotff, A. miivüiM.1 
JOst E Riitütilm ('iiof; üi 
tcrjcliX <'> «j b. ,{x| 
Dinr. ))i, ‘J?cr?itn 
Rup:itiiv, , ctiilliit| 
11. 12 5?nmtv!lvft. 
E Mititci, :il, vvüi 
13 E Werfiifiiiut, *’i, (i| 
Kanzl. Sm. 
Baäuttan !. Mtm 
14 E Steiimirtim, C,Ji| 
Slcuislr ■ 
15 ESchitiüf.Ü'li. m.H 
Brtitni)ii. 
Schnrdt. \i , i’uilain.l 
Sulile. Ä'. viv l)v 
Jsi E Stoll. E. Jlfii.' 
17 E Rnmmi’bbcut, 
tfteli. Refl '){<’ «i. 
Elst-kl, P.. «(f,irdfK.| 
PstHJuuHftr. - 
Baustellen. 
Baustelle. 
E iticriistviit,3,Brp 
(Siettttu, 
•<- stillt. -> j 
Äanstelleu. 
Äommniiiiiuitfiiilr J 
28-29 Bsliilldlfii. 
!U) E ©:ci»oit,Sl.Pr,1 
31—33 Bstiistdlfn _ 
34 E Walii^.^.Raj 
Secr. 
Nalhle. M.. m 
Rafft. m. 
35 E Plirfiul. Ä. H 
36 Baustelle 
Ruuvn -> ] 
37-- U Baustellen 
45 E u. .Utmvvr,^1, 
46 E Wenarii, 
47 E Müitdi, h'xm 
ftüiumai^aitlciipr-j 
Baustellen. 
lislilfu. •> j 
Baustellen. , 
e mt>( 5^)111’- »si 
WolleliMn lx^lll 
Psliiliucitslr- - 
Baustellen. 
Steuiiti 
Bauslellcn. 
l. Pot-^aiiiailr. ■ 
Baustellen. 
Duifi’lir. - 
Äcrgstr. 
^ Bethiictfii 
V. Schanlv 
I iflaÄ £'• 
1 S6l/fr, L. 
Aicgcr. \V 
+ 5clEl1 
Bcrlii 
i £ Sicnu'iiß 
Tcs.. Sei 
Win.) 
> M B 
flccir. bt 
£5iiiiiC-5,V.,5 
, - 
! 2-17 BaiUtcll 
£6ernitcm, 
(BultO) 
jj£ Hiirndi 
milt a 2 
£llntieihrii 
ß 5 Schell' 
ßchnell, M. 
SCE^cnniaiui 
Ijj £ Srilslir, 
Nali". I- 
22-24 ysliiltc 
EScrBitci«, 
(tflffllii:.) 
h&Mtk \ 
| $-% Lisliliie 
t Bennit’iii 
(Sleo lui.) 
-e Back 
Ecaüfür. 
$t iöi'urftciff 
(«icöiag 
30 EFtuiri), C 
Gel). Med 
51 $diifltv:c. 
E Bcuutci» 
, (5lfflliV.) 
i Jaui, S 
(l'Ctl. Wi 
Huwa 
I MRcit. 
i Äouc. 2 
(Srrl. Wi 
4r Äsllhcl 
111 euiunasiiui 
(iclmili. 31 
tol5il(6rtizticg 
ftr. UJ. 
■<- Echiili 
öEUnntlj, 
Mlillit. D 
tiE^Wiait 
6 Baustelle. 
<6 E C?dclmai 
flE ( 
sieh. ‘ 
Äfeinliauc-, < 
enn'j'. 
IElindla, H 
tiE_itei4'tiiig, 
Lanqe'lssliejd 
Ber'.aavbii 
Io>flcncr, Po 
&E»r, 
öE^ntfmtst 
®E 'Ucuibt, 
jjtit'ft’, ,h, ( 
Hiiclil, V, 3i 
Pahl. ,u, OJ 
«tmisipui, 
BilJsJliV)| r, 
Iftlbiu 
yflniMir. 
Eöonk,^. B 
Silficlmih 
I<- ■vhu'Ü; 
^ini'ctii 
tul V) n: VI 
I JüUICstU i\ (i 
kaufte 
t-MHunl 
®stC i'lf'üf 
I^E llumn, 
1 I8^U r,S > 
«Kliubci 
: Otfrffinor 
■ ^tctvciiu, | 
1 ytvill, i 
Sfullci. ->! 
1 ^tl. 
Siiif, li, 2 
l16^ «im,,,, 
„l«r. ,>} 
| %«ina e 
1 ■ m £ 
Kaufe kein Bett ohne "WestphsLlS: Tleinhold’ 8 Patent Matratzen! ^Äbe°r&cJij 
-.Z.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.