Path:
Periodical volume V. Vororte 9. Lichtenberg, Friedrichsberg, Wilhelmsberg

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

.e~ 
Lichtellberg 
— 109 — 
's <• y.a5,T'«nrf. mteffiLd 
- - * %it 
Lichtenberg 
A-ri V. 
rf*'.illc, G., ISftrmcrcibc}, 
'Sineb, Th„ Gastw. 
,(,iibncr, £, Äira. 
jtiiltidi, G., SBageufnhr. 
Äuntl«.®-., Snfltitfuir. 
Sutl, 31-. Pierbeb. Stw. 
»(er, SB, Mmrrcr. 
«initiier, 91.. Töpfer, 
«lilfc D„ Gärtner. 
" $., fflärtiter. 
üi E SKufler, .&., ©ärtuercs, 
bes.T. 
N-uroth. F., Schneider, 
milr. 
flnoiT, E.. Gärtner. 
ü«!e, »„Pferbefi. Kntsch. 
«aul, O.. Post-Affist. 
Slenscl, M„ ü'lnmenhdi. 
Hielte, F. KaKrer. 
1 ES! filier,ffl.,6iflciii6uw. 
Ivrnpcvl, 6., -Schlächter- 
nistr. T. 
Unweit, Tb. Schank >>. 
lEßristicBerliner Straßen- 
bnlnt Gesellfch. 
liüifilic, P„ »''H-olt. 
in EStroflstlt),-liiere. 
(Craiticitb, 
H üubroig. e. 
etat. AM. 
Sdtmimi!, E, - jloiiiaU 
nirl)blg.T. 
äinuiugitrb, 0., Secr. 
Eaeuilt, ®., Lehrer 
Hmrlel, E., Pfcrdeb. 
. Jlulsch. 
fiübiter, K, Waichfn 
LrdcI,F, Pfcrdeb. »kutsch. 
fiilSe, 3)1.,, Waschfrau. 
Scijc. 6., Bur. Assist. 
£iMl|. P, Lehrer. 
Schreiber, P., Eilljogr. 
Sf|i«ier, R., Pferbcb. 
itutlitl. 
SSelirWjit, {?., Schankw. 
yilfi',E.,9)irrgrim[)blg.T. 
6 E '&stpl)al,S)., Rentiere. 
(Sir. <!.) 
Stantcnburg, F., Molke- 
rtibcs. 
fllcitf, I!., Schmied. 
R inr, P!i., W.ldhdl. 
6 E üeitphiil, V„ Dleufierc. 
Sni laqua, O, Schlosser. 
7 E Schwarz, P, Gnslni.T. 
ilrcei|dinciber, Ww. 
Hüter, St., Bxnmter. 
üdiiblf, i}., Sdiaßner, 
Cicnbcifl, F„ Jng. 
Sitonrz, M., ilanfm. 
- y„ «im. 
— D, 'Sro. 
Scppelt, H, Beamter. 
Elalli, ill., Lehrer. 
$ E Mine, 3„ Landw. 
tdnif, <!)., Fabrk. 
Mitte (i, M 
Manrmnstr 
Grtmfcr, ©„ Magistr. 
Üraml. 
9 E ^„hrmanu, .6., Stfm, 
i'imdi, g„ Eolonial- 
unliMg. 
Sitabcl, I., Lchrrri». 
Särcbeit, lLehrerin. 
• flrugsteg. -> 
I 9i E Slelbuer, 0./ Schrift- 
fltller. 
M E Ännfcii, W., Ww. 
I, Gärtner. 
Eilliilt, A„ Bälkerniktr. 
iiilnivr, 3)1., Ww., 
EdiliichU'rci. 
| 101 HtnrrlmuS. 
E Hitriimgrmciiibc Lich- 
tuibsrg. 
V lluntir, G„ Pfarrer. 
| IIE Jloe6et,JB. L., Rttter- 
flutvbi’i. T 
. Har.’aii b. GutS-Voist. T. 
L U E. Stoeder, ,6. L., 
1 Am .ptäbef. (Nr. 11.' 
Scnvnlluitn be8 Ritter, 
IWlto liliOIcuiere H. L. 
aiotbtr. T. 
?ernl'iii((i, Hofulstr. 
roiivli, W, Gärtner. 
Eilberiitiniibt, H., Pro- 
IH enitnl nicht. 
_■<- üliilrrgiilflc. -> 
I ü E illoebrr, L„ Ritter- 
(Wlsbci. (Nr. 11.) 
“nie. Kutscher, 
l ir c y1 GntSinspect. 
I ™ E lllothtr, ,6. L„ Ritter- 
„««ittfi. <!>!r. 11.) 
‘ilinbmimim.ö., Bi-iu. 
.toi (flt. so.) 
"illtr, )i, Molkereibes. 
I^ itreul, W.. ©aflt». 
1 Vlreii6, Ä, Ww. 
W„ AmtLricht. 
I'l^irlen», St., Lehrer. 
iSSiM- ****■ 
18 Gehrke, St., tkntscher. 
Kroll, L., Ww. 
Künstler, O., Technik. 
Lcl»nlin»,A, Maurcrpol. 
Müller. A., Ww. 
SZeeir, M., Droscht.Fulirh. 
Rolle, O, Wechnnik. 
Sdiöncbed, H, Weichen- 
ftcll. 
Slcinert, E., Obergärtner. 
Stellmacher, i!„ Standes 
beamt. 
19 E Weigel, L.. W«. 
Bill, R, Bürtiicr. 
20 E. Lehne, E„ illeiiticre. 
Mine, M, Stfm. 
20a £. Leime, E„ Rentiere. 
(Nr. 20.) 
ftrüger, G, Lanbarb. 
21 E. Drcele, O, Wildhül». 
(Berlin.) 
V. Arrenberg, M, Stfm. 
MagiinS, .6., B»r. Dien. 
Schmidt, F„ Fabrkaib. 
Sfeiiitfiiiii, F.,'Gärtner. 
21a E Weber, C., Gärt- 
»ereibes. 
Snfchliiifl, W, Ob. Gärt». 
Weber, Oj„ Gärtner. 
2lb E illorber, .6., Ritter- 
yutSbcs. (Nr..11 ■) 
V. Honnnel, O„ Stiui. 
Behrend, G„ .yaiiöronrl. 
Klei», (v., Reg. Äaiimstr. 
Kobes, (i„ ytamltr. 
Kranse, A, Tischleunslr. 
Menbcl, C, Monteur. 
Michaelis, H., önfiro. ,T 
Petras, (!., Pfcrdeb. 
Aeaint. 
Meiner, E, Frl. 
Sa»c, F, Droscht. Kntsch. 
Reeder-Plah. 
Hcrzbergstr. ->- 
22 E Fraebrich, F,, Lanb 
Wirthin. 
Fraebri^, M, Afui. 
23 E LandeSoersich. Anst. 
Scrliii. 
V. Fnchs, SS., fflartner. 
24 ESiitller, St., Landw. 
25 E IBeljrcnbl, G. ». R., 
Landwirthe. 
26 E Vlnlh, O, Hntfbrt. 
(Aerlhi.) 
Dahlenvnrg, W., Fnhrh. T. 
— H, .«ntlchcr. 
Sprung, l£„ Schlächter. 
TranSte, 31., Wirty- 
schasterin. 
2fin E tiliillj, O, Hntsbrk. 
(Berlin.) 
V. Mono, f 
Ackerpächt. 
Lange, ti)., Schnhmnistr. 
Thietitz, F„ Pscrdeb. 
Beamt. 
27EMnnchehofc.W„Nenticr. 
27a EMnnchehofe,L, A 
28 E Streutiigcr, H., Gärt 
nereUies. 
Gottlieb, F, Lehrer. 
Sdjuvber, A, Hanpt- 
leljrcr. 
Stöppcr, 6„ Mechanik. 
28a E Krenyiger, .6., Gärt, 
»ereibes. (Nr. &.) 
Koch, 1t., Droscht. Fuhrh. 
Stopper, St., ikaffenbote. 
20 E Löpcr, I, BiilS6i|. 
JO E Rocder, .6., Ritter 
gntSbcs. (Nr. 11.) 
V. Rindcrnun», M., Priv. 
Seir. 
Postamt BI. T. 
Dosiniann, ($., Bnr. 
Beamt. 
öcrbig, Chr., Herrsch. 
Dien. 
Heinriche T, Platzmstr. 
Hintze, K, Schmied. 
Hofcrichtcr, M, Vildh. 
üneths, H, Reetor. 
Stnllitffn, O„ Tischler. 
Klnge, Tischlcrmstr. 
Storrber, W., Slfm. 
Lanae, SB., Shitschcr. 
Lud,« F..Droscht, srntsch. 
Mäabefrau, B„ Väckei- 
instr. 
Matschke, A,, -SlrasjenB. 
Pannenberg, O„ Ww. 
Ractke, A., Ww, 
Neiinann, SB., Stiilfdjcr. 
Schulz, St1., Meier. 
W>ld, SB., Bnr. Assist. 
Wolsram, W, Postver- 
walt. 
Jiniinermann, ö). Kntsch. 
30 a E P<if!o»>, F., eigen- 
tbüni. 
Göttel.- (£., Mnsiter. 
Paebci, F., Ww. 
Pohland. H.. Lanbw. 
Schichholb, SB., Schnhi». 
Seibel, I., Srfiiiliiiiinilr. 
31 E Fraedrich. F..'Frm>. 
Gninewald, C., Reittier. 
32 E Draioiel, A., Gärt, 
»ereibes. 
V. Drawiel,^., Gärtnerei 
des. 
33 criftirt nicht. 
-<- Eldenaerslr. 
34 E Lehne, W„ Gntsves. 
Lehne, H. n. P„ Ban 
qnierS. 
35 E Löpcr, lk., Gntöbis, 
30 E Dotti'sche Tccrai», 
geselifch. in. b. H. (Bei 
liii.) 
V. Höhnow, St., SLlcmnll, 
SHeigcr, S., Direet. T. 
Czinock, Ä„ üsm. 
Tziwisch. I., Starlogr. 
ISdlljcl, SB., Kutscher. 
Lange, SS., Genbarm. 
Ncnman», F„ ©ärmer. 
Thicm, SB., Dr., Ingen. 
Tome, M., I)r„ Jngcn. 
3, EÄIcandcr, IS„ Privatier. 
Höppner, I., Gärtner. 
38 E Slbinimftmtion. 
Bader, O., SBro. 
Llehrenbt, F., Jniialibe. 
BeicrSborf, E., Ww. 
Biernoth, F„ S3l». 
Klatsch, (£., Sfiimtlibc. 
u. SViilcSin, 91., Lehrerin, 
- I., Ww. 
Lindcimn, F., Stiitfcher. 
Richart, Ä„ Beamt. 
39 E Michcli, 311., Ww„ 
Gärtnercibci. 
Helqendorf, F., Pfcrdeb 
Schaffn. 
<0 E Schott, M., Rentier 
Holzn,acher, R., Slsm. T. 
Skikow, H- Fabrt. T. 
SUiche,H.,S3w.Fnhrgesch 
SlilkelS, H„ Stfm. 
Paech, (E., Fnhrh. T. 
Böller. A.. stfm. T. 
41 E Heise, 81., Schmiede 
rniir. (Berlin.) 
V Sttfiller, Ä., 4iiefj<@rpeb. 
B., Maler. 
Sa«. ö., Fuhrh. 
Schulz, 91., Eishdl. 
41a E Walzlebeu'sche Erben. 
V.SIIanchard, F., Bahnarb. 
Ringer, 3t., Schankw. 
Henischcl, C., Slener, 
onfjeh. 
Meyer, L., Reichibank- 
beamt. 
MoscS, M., 38w. 
RabDach, (£., Ww. 
Vater, W., Monlenr. 
Echnlz, S„ B ehhdl. 
Weidtke, SB., Wl». 
41>>E Dückert,H„ ÖInftU. T 
Balke. 91., Lehrer. 
Bertikow, St., Fabrkarb. 
Bnltner, O., »rosdjt. 
Fuhrhr. 
Dreyer, P., Söur. Vorsieh 
Nscher, G., Fabrkarb. 
«uliricfe, P„ Asm. 
He»nnerl>ng, 9(„ Straiikiv 
wärt. 
Hirschfeld, I,, Dachdeck. 
vopp, G., Pferdeb. Stutsch 
Horu, G., Bnr. Beamt. 
Stiause, Ä., Maurer. 
Ladewig, O., $ aifer. ' 
Müller,!»., Kür hnermstr. 
Schmidt, H-, ? bitiut. 
- P„ Melalldrch. 
Schnalle, A., Bahuarb. 
Schönebeck,H.,Weiche»ftcll. 
Sommerfeld, H., Bahnarb. 
Tempel, F., Banarb. 
Trebbin, D-, Stntscher. 
41c E Schrödter, L, Eigen- 
tlliimerin. 
Lichteuberger Slpolheke. 
Ehrke, O-, Lehrer. 
Fiebiger, I., Mechanik, 
tiroitcbctg, K., Schuhm- 
mstr. 
Haasr, R„ Änpferfchinied, 
Hönow, Chr., Schlosser. 
Sknhn, Beamt. 
Lehne,..y., Schlosser, 
Lehninger, W., Bahnarb, 
Manowski, 91., Slpotheken- 
bes. 
MonoSki. A., Ww. 
Müller, C., Ww. 
Nengebaucr, I.. Beamt. 
Neunmii«, 91., Invalide. 
Pohl, I.. Ww. 
Spröda, I., Maurcrp« t. 
Stärke, J„ fllmmtrm. 
Zedlitz, O„ Schlosser. 
Einfahrt zum Güterbahnhos 
42 E®Ämi$,rf,S(.!rsiiilu. 
6, L.. Ww. 
Arescke, P„ Banarb. 
42 Fader, 9l, Ww. 
Khrenkrug, L., Handelsft. 
Ferdinand, lk, Ww. 
Hanbe, M.. Stutschrr. 
Slauz, M., Sitenipnermstr. 
Lehne, O., Manrer. 
Penschke, W., Maurer. 
Pfeifer, 9(„ Lehrer. - 
Etlic.sn), 91., Glafermstr. 
Schniidt, O., Stnhl- 
flechterin. 
Seifert, 3)1., Stammmach, 
SVinbc, H., Bahnarb. 
43 E Lehne. 91., Zimmer, 
mftr. (Nr. 43a.) 
Biedermann,Eifcnb.Wcrk- 
nrftr. a. D. 
Döhring, St., Korbm. 
Friedrich, M., Rentiere. 
,Vübner,H..Cale»!at.Assi:. 
Maun, P., Gravcnr. 
Raabe, H., Bnchduick. 
Ratsch. M„ Stfm. 
Rohnitoik, F., Stfm. 
Walter, «., Süiehhdk. 
SSciitiimim, H„ Tapez. 
43a E Cobicn, 6., Rentier. 
Jaeobi, 9l., Rentier. 
Steiler, H„ Pferdeb. 
Schaffner. ■ 
Lehne, 91., Aimmcrmstr. 
Naget, M„ Ww. 
Setfelbl, 91., Blnmenver- 
fäiifri«. 
h FraiiksnrterEhauffee. -> 
44 E Hcima»n,H.,Fourage- 
hdl. (Berlin.) 
V. Weigel, F., Gastw. T. 
Enge, SB., Fnhrh. 
— 91., Ww. 
Sllolir, O„ Fuhrh. 
Schilling, F..Kislcnfbrk. T. 
Thiem, F., Troschk.Fnhr- 
gesch. 
— Lonise, Dloschk.Fnhr- 
gesch. 
45 E Dürr, H., Wnrstfbrk. 
(Berlin.) 
V. ^epernick, G., Giern. 
Dien. o. D. 
Abaini, H,, Fnhrh. 
Bach, 9!., Monteur. 
Bannert, P„ Monteur. 
— P., Schneider. 
Fitting, 1t., Rrgistrat. 
iyinnif, St., Monteur. 
Mnublil), 81., SNaurermstr. 
Henschle, H., Weichcnstclt. 
Stlcin, Schlächlermsir. 
StöliIrr.St., Slmücnrcinig. 
SUiigcr, L., Rohrteg. 
Stülmcit, 91., Beamt. 
Mäht, E., Strasjenb. 
Schaffn. 
Otte.F,Straf,cnb.Schaffu. 
O.to, !)!., Schlosser. 
Rogge, W., Bntterhdl, 
Schulz, St„ Schnhm, 
Töiper, I., Sirasienb. 
■ Führ. 
Mchmann, 81., Fabrkarb. 
Zerbe, 9t, Eisen 5. Arb. 
Kirchhof. 
45a SchNlhauS. 
E Äem. Lichteuberg, 
Schumacher, 91., Schul: 
diener. 
40 RathhanS. 
E Gemeinde fiichlcnBcig. 
Slrmcii-Shir. 
Bnr. d. 9lmt»-Voisteh. T. 
Criminal-Bnr, 
Einwohner-Meldealnt. T. 
Fleifchichau-Slint. 
Gas-Bnr. T. 
Gemcindc-Bnreau. T. 
Gemcinbe-, Hoch- ti. Tief, 
6ait=5lmt T.. 
Gemeinbe-Kalse. 
StatasIeramtLichtenberg.1'. 
Po»z. 91ml8>!üurciiii. 
Stanbeüamt. 
Stener-Bnrea». T. 
Stencr-Kaffe. 
Eli-ich, A., Heizer. 
Fischer, C„ Gastw. T. 
Meier, R., Bnr. Borst. T. 
Nein, E., Kastellan, 
ücitf), 91,, Gesaugeuwärt, 
Wenzlaff, 91., Gcm.Dicn. 
Ziethcn,O.,Bürgermeister. 
47 E Thäter, 61., Gastw. 
Müller, I., Schlosser. 
Dobbert, 3)1., ÜBij. 
48.49 Qnast, it, Pfcrdeb. Ve- 
om t. 
Rnmmcl, M., Gastw. 
Schäfer, 0., Schlächter, 
mftr. 
Zetli»,J., Pfcrdeb. Kutsch. 
50 E 91dl, SÄ., Ziminerm. 
Brodowsk», 91., Schlosser. 
Kasielke, SB., Pferdeb. 
Schassn. 
Stiljler, I.. Plätterin. 
Meyer, M„ Ww. 
Schnlz, 81., Schnhm. 
51 Schulhans. 
E Olein. Lichtenberg- 
Fricdrichöbera. 
V. Lindemann, 91., Küster. 
Kirche. 
(r Wilhelm-Platz. -> 
Dottistr. 
Siathhausstr. -> 
Lanstellen. 
Rnschestr. -> 
Baustellen. 
Bergemann'schcL Haus. 
E Bergemauu, C.. die- 
müsehdl. (FriebrichS- 
derg.) 
V. Sieaw.iIdt,H.,Zimmcrm. 
DrzesinSki, I., Fabrkarb. 
Banslellen. 
Rathhanistr. -> 
Rensch, Ö., Zapfer, 
Schmeling, F., Schnhm- 
mstr. 
Schmutz, L,, Barbier. 
48.49 E Rummel, F., Gigeit- 
thüm. 
Depot b. ftciro. Feuer¬ 
wehr. T. 
Görlitz, W., Pensionair. 
Stiefe, 91., Pofamentwr- 
hdlri». 
Krause, St., Eifenb. Beamt. 
Klüger, H., 3)lanrer. 
Eitclstraße. 
(geh. z. Postbez. Friedrichs, 
selbe.) 
Bahnhofstr. -> 
1 f. a. SSiKiclmilr. L 
E Fanlher, H„ Eigenlh. 
'Berg, ili„ Bahnbeamt. 
Eisenträger, Ehr., Stfm. 
EnSlat, O., Kalifat. 
Fischer, 91., SUn'mbenml. 
Rromiiiclt, SB., Ww. 
Glock, 6„ Ltahnbeamt. 
Gödhardt, I. L>1.. Ingen. 
Gohl, F„ Bahnbeami. 
Heinrich, E., Steficleiii' 
iimneringsgesd). 
Hildebranbt, P., Lehrer. 
— Telegraphist. 
Kobilke, I., Slihimrb. 
Siöhne, 81., Annkbeamt. 
Struger, 91., Ww. 
Löisler, P., Bahnmstr. 
Röfiel, R., Günter. 
Schnmanu, 91., Frl. 
2 Baustelle. 
E Berl. Cementban Stet. 
©ti. 
3 E Wagenknecht, iD., 
Zinmierpol. 
Boltaer, 91., Tischler. 
Bnrkhard, H., Heizer. 
Gaha, I., Bahnbeamt. 
Gosse, F., Bremser. 
Lahm, 91., Gastw. 
Prietzel.C.. Bersich-Beamt, 
Rntz, C., S'ithiibeaml. a. D. 
SchmiM, O,, Schuhmmftr. 
Slenfial, W., Lehrer a. D. 
t Baustelle. 
E Berl. Cementban Siel. 
©es. 
5 t a, Margaretenstr. 30. 
E Schade, E., Bürger- 
utstr. e. D. (Berlin.) 
V. Gillmeister, 91., Milil, 
Jnv. 
Bagmiz St., Maurer. 
SlMcltc, ©., Ansseh. 
Btaudiu, E,, ReichSbrnlk. 
Beamt, 
Dorda!!, L., Bahnarb. 
Friedridi, E., Bremser. 
Guder, E„ Bremser, 
Hnnigl, 91., Bremser, 
yaedel, E„ Mctaliarb. 
Stoschwitz, H„ llremser. 
Krüger, H„ ,-jngführ. 
Reiucke, I., Etat, Assist, 
Riegerl, I., Padmftr. 
Ritiau, 91., Mechanik. 
Röbcl, C„ Iheutfer. 
Schnlz, C., Sdianlw. 
Schwarz, A., Mechaniker. 
Seidlitz, H., Bremser. 
Stephan, (!., Juwelier. 
Stranz, 91., Pncfmttr. 
Slrcmpcl, P., Bremser. 
Stnhbe, O., Rentiere, 
Szeznlowski, I., Bremser. 
Heuert, 0„ Milit.Jnval, 
Tornau, F,, Etat. Gilt- 
nehm. 
Margaretenstr. 
6 s. a. Margaretenstr. 1. 
E fflolff, ©., Schlosser- 
mftr. (Berlin.) 
V. Hon, O„ Schlosser. 
0 Becker, SB., Bahnarb. 
S3öt:d)er, Ä„ Zugführ. 
Dörubrack, F.,Lithograph. 
Grotzkopf, P., Maschinist. 
Heidecke, A., Svlaler. 
Stämpf, 91., Schlaffer. 
Klein, 91., Schlosser. 
Stillst, O., Bahuarb. 
Marguardt. W., Bahnarb. 
Niendorf, 91., Mechanik. 
Nitfdike, M., Loeomotiu, 
Heizer. 
Rcntucr, O., Stfm. 
Sdjlügcr, P., Tischler. 
Schmidt, P., Bremser. 
Scholz, SB., Tifchler., 
Wcibucr, 3)1., Locomötiv: 
Heizer. 
Baustellen. 
- Sophieustr. -> 
Baustelle. 
Berlnd/sches Haus. 
,E Berluch, 91., Hoflief. 
Baustellen. 
• Bahnhofstr. -> 
Eldcnaerstraße. 
Dorfstr. -> 
Drawiel'sches Haus. 
E Drawicl, 91., Rentier. 
(Dorfstr. 32.) 
V. Drawicl, E., ©ärtucrci- 
bef. 
Damaschke, O., Bahnbe- 
amt. 
Friedrichstraße. 
(geh. z. Postbez. FricbrichS- 
fclbc.) 
- Margaretenstr. 
Banstellcn. 
Sophienstr. -> 
Baustellen. 
05 Ncnba». 
E Stirdincr, G„ Maler- 
mftr. (Berlin.) 
60-70 Banstellen. 
71 f. a, Alargaretenstr. !>. 10. 
E Selchow, P., italf- 
brenuereibes.lCoevcnick.) 
V. John, St., Perwalt. 
Böhme, I., ^immerm. 
Äocrst, H., stim. 
Bötcher, O., Beamter, 
©ernte, E., Sdjiuieb. 
Grotz, F., Wärmer. 
Hoffmanu, O., Schlosser. 
Stlcin, 12., Sdjnribrrin. 
Kühne, 31., ädmeiber. 
Laudie», 91., Kürschner. 
Senile, B„ Bemnter. 
Rargnaidt, H., Jnstrn 
niciitiimt. 
Slcnmanu, ©„ Schankw. f. 
Rcckin, K,, Schniied. 
Rcnsly, ©., gnafiihr. 
Schröder, E., Bilbhauer. 
Stcinkc, I., Tischler, 
llthtc, H., penf. Sieamt. 
Wittwer, St., Beamter. 
Margareteustr. -> 
Gernotsir. 
©udrnnstr. -> 
(Unbebaut.) 
Gudrunstraße. 
-<-FranIs»rterChaussee.-> 
1 z. Hageiistr. 1 
aocnite.Th,, Loeomoliv- 
fülir. 
Gensd-ow, E, Locomotiv- 
führ. 
Görlich, ©., Lutomotiu- 
füljr. 
Jacusch, SB., Loeomoliu- 
führ. 
Müller, I,, GerichtSbeaint. 
ladinSki, "   
Beamt, 
icrtdili 
iltnbinili, SB., Magislr. 
Staaben, H., Locomotiv- 
' führ. 
Thiemer, (£., Lehrer. 
3 E BerendtS, G., Stfm. 
(Berlin.) 
V. Henftl, E., Strbeit. 
Slieiicr, St., Holzblldh. 
Bünbiger, ©., Lehrerin. 
Helling, H„ Ingenieur, 
Melier, E., Stfm. 
Nabel, 91., Stfm. 
Schlienit, A.. Zngführ. 
Stahlknccht,R,,Schnciber- 
mitr. 
Win«, W,, Magistr, Bur, 
Assist. 
4 E Bcriili-Lichtcubcrgcr 
Tcrraiu-Aet. ©es. 
V. Strasburg, M,, Boots« 
Bauer. 
4 Anbnsc», P., Malcrmftr. 
Bich, I., Tisch lermftr. 
Cugas, ,6., Bremser. 
Diikoi», W,, Banarb. > 
Fiebler, ff„ SfliiarB. 
Ganbian. 91., Stiilfdjcr. 
filroti, .6., .flfai. 
Hillcr, y»L Secr. 
Höft, H., Stcflm. 
Strüger, 6., McchauÄ. 
Stühn, SB-, Etat. Assists 
Sauge, H., Wächter. ■ 
Mcinke, H., Magistr. Secr. 
$ad)ol(c, H., Stiitfcher. 
Panny, F., Maurerpol. 
Pactfch, H„ ©aftffl. 
— H., Jtlciiumcnuftr. T. 
— &Go.,S)a«tIcmlmtrcl.T. 
Reiniike, (£„ Ingen. 
Rettschlag, F.. Plättansi. 
Schabewald, H., Skassen- 
Bcainter, 
Schulz, F„ Fabrkarb. 
Stabil, W„ Bahuarb. 
Bohl, M., Ww. 
Webcmcycr.F., Stürfdincr. 
SBiebcrhuft, 51., Schaffner. 
Winter, H., Schlosser. 
Wolss, SB., Stfm. 
Reising, H., Barbier, 
yimmer, I., SBcrlmftr. 
Giliilherstr. 
Bauflelle» 
E Lichtcnberg. Terrainges. 
Gcrnotslr. ->• 
Wagncrstr. 
Banstellen. 
E Lichtenberg. Scrtaiiigef. 
Kricnihildslr. ->• 
Baustellen. 
E Lichtenberg. Terrainges. 
Rüdigerftr. ->• 
Banstellen. 
E Lichtenberg. Terrainges. 
Weg »ach d. SBcditict 
©cnt. Kirchhof. 
Giintherstr. 
©lifcrutiftr, ^ 
(Unbebaut.) 
Hagcilstraßc. 
-<-FranlfurIer Ghan (ite.->- 
1 E Schüttler,F., Architeet., 
Vastian, G„ Gastw. T. 
Bansborf, Jiniinerin, 
Dcttcit, F., Tischler. 
Hcnfelail, 6„ Malcnnstr. 
Kiele, AI., (Eifenb. Beamt. 
Krämer, Ph., Sdiulmimslr. 
Lanrisch, 91., Tischler. 
MachalowSIi, 81., Eifenb. 
Beamt 
Matthies, F., Loiotnotin- 
füljr. 
Mielenz, Ww. 
»licbigcr, 0., Tischler. 
Schnitter, F. H., Strüuter- 
theefbrk. 
Sinlewitz, Scifenhbi. 
rin. 
Tempiin, G., Milchhdl. , 
Thiele, H., Stfm. 
Ircbiip, Beamt. 
van ber Wall, <3., Heizer. 
Wottrich, (Ü., Tischler. ^ 
2 E Schulz. H„ Stfm. 
SiiebrzynSki, P., Lehrer. 
SUrmiiis, 91., Stfm. 
Sirinner, 91., SocomotiD« 
heiz, 
Goutab, 9t., Hilfsweichen- 
ftctl. 
H., Eifenb, Beamt, 
llcicr, .H., Simm.dii. 
Oftermann, H, Klempner.. 
Nehhahn, O., Tifchlor. 
Schäfer, 91., Padmstr. 
3 E Lerche, 91., Slauuiitcr- 
»ehm,<FriebrichShage»,) 
V Sperling, F., Bremser. 
Bardeieben, O., Stfm. 
SBcnitifc, 6., Banauffeh, 
Fenske, G„ Tischler. 
batbeie/ )IB., Bnr. 
9l»w. 
©oz'dziewitz, 35., Loeo- 
motivführ, 
Heinrich, I,, Bremser. 
Jankow. H., HilsSbreniser. 
Scheibe, G, Tischler. 
Siebert, St., Rangirnlslr. 
Spilkerniann, A., Fahr- 
tarlcnausgeb. 
Spnngfetb, F., Loco- 
niotiliheiz. 
Szezinöki,9l„ Requisiteur. 
Verstands«] 
• geicJr 
piele. 
S 
=>■3, 
* 
A 
* 
.a 
' 
-t 
-•2s 
M 
i 
/ 
Pros. Dr. Schubert. 
- .v 
; % 
JZLii 
. v tjnüP' ^
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.