Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

1051—e 
r.an>,vch 
?rrünrfc, L-, 5fra.-'m " 
i c Stflcnlr, Ä, ,$to. 
(lil,avloitcit6g.);‘-' 
■ «w«, Ä. sdmeibcrmftr. 
Ä W- BahnBeantt. 
MccS. P.. Gystw. > . 
Lgch 3 .Vrtiipntr. 7.: 
4- Hauptstr. 
— s. v 
-• Frobe»My^. 
W •? @r- 
Wdjlcrfctic.) 
iporondjte--^1 
I £ Schweltzer, 8f,- ©gen- 
Itjiim 
«#, iv, Stint- 2 
KniW, 31., Sßoftiufpcct. 
3 Ofltlni 
E Sciis), A, Ww, (Knr- 
tütllraflr. 35. 37.) 
6-9 Sauften«* . A. , 
' E Tausch!«, Bw. (®r. 
ädjtrrf.) ' 
flurfirilcuf(r.,'->- 
II U BaitflcHm.* '' 
15.17 Baustellen. 
£ Plalh. A, ffiödnemi 
’ Bet («r. LichteM - 
10 E Schneider,"R, Topfer- 
niltr X 
StJtr, 6, Maurer. 
i| e ffiotf, F, Graveur. 
' (Einoii, Gramm- 
Sigllt, M,-ÄuimniarI 
itiililA, £)., Ralemstr. 
’ Sor, 31., Pri». Scamf. . 
eitnl, L» BNchhalt. 
’ SÄimibt, •SSiaur«. 
Soli«. P. SSl5?»fc - 
SEStrrafoff, E.fihii. 
Zotiaili, ®„ Sdjucibcr: 
ntitr 
L 27 ätnultcKctt. ^ 
■<- Zillcnstt. 
21 £ tvncfc, JB, AMgct. 
Statt). V-v 
«-16 äloiifitlscii,, > 
U EJIogne.g., Eigcnthüm. 
Grmtr, (x, Ranret. - ' " 
Habicht .6., Mmmetin. 
hmprt. 0„ Tischler. 
Sttiijf, 0, Mechaniler.- 
1110 SlnitjtcHciC."» -. 
E Stimmn, Ä., Rentier, 
(iiirtiitftcnftr. 30y 
<- ihirfürftniftr. ;-> 
J-2 »aufteilen. , , 
Paiallelstr. -> 
Gnrtncrstr^... 
(l4i Postbez. GrrLidjter- 
selbe.) , ' 
• (}raujftr. . 
12EIhirlc,a.,5nBti6ef.T 
3.4 E 'JkUot, D„ Dtrcct. 
lS!cit|wbt t. Meckl.), 
. Srotti, A. Directör. ' 
6-8 Wärtncici. v ' 
E iBtilol, O„ Direkt. 
. (iltnitnbt i. gttefl.) ; 
V Kimich, Handels¬ 
akt» . , 
JtnuKmdjflr. 
Üanllidtii 
■<- CitlaitbrcDislr. , 
ÜNltllrii 
<- Sicmtnäflt. -> 
Hauptstr. 
■<- Unter Wilhelmstr. -> 
lEäloliU.j, C6..Mnor. 
ISitiucji|[l6c.) 
yiolilc v, Schmiedemfii. 
" E Sich mann, CES.,'#w. 
’ Wut ki v < 
®«i t-, Auffchet.' , 
SiMitt, W., Mmirer^'» 
»«- ?, Lehrerin.-^ 
- ?'&?■ Scfjvcc. . 
vtHjujh, 3t„ ©aftio. T. 
"<■ Fmdciiftr. , 
’EälBniJ,, A, (Stffto. ,t 
§n", Tifchle?' 
IrÄÄt 
SE®wijow, 
|JW, L, ÖJiaocur. 
IL-Bauftelle. 
f E Gemeinde Laiikwftz. 
j Marieiifelderftr. ->■ 
J5 E Käthen, A., Asm. 
(Marieiifelderftr. L) 
17 Baiiftellc. - 
, E MertenS, L, OulSBt: 
; - fisrtlh. (Sie. 21) . 
19 £ PerteiiS, £., GutLBe- 
fltimn. (Nr. 21.) 
Hiliue, Ä.« Tischler. -- 
Richter, -\i., Maurer. 
21 E Mertens, L, GluteCc- 
- filittiit. 
23 E Äeinicke, L, GutSbc 
fitcriii. 
Heller, Nürgcrmstr. 
n. D. 
Reiiillke, ®j., Allsiherin. 
25 E Acrlinme, K., Giützbes. 
Heinrich, I., Kutscher. 
Kloß, 83., Kutscher, 
Neiimanii, A.. Hmislchr. 
27-33 BanNcllen. 
E.Berlimcke, 5t., OutS’ 
Des. (Sie. 25.) 
35—39 Baiiftellc». 
Mrriendorferftr. -> 
C, Bahnarb. 
t 
^0 E Krämer, M., Land!». 
Barrnami, H., Monteur. 
88 E SBHjigrtroCrB., Milch- 
Noack, E, Lehrer. 
30 E Beilinilke.K., GutsBes. 
Grasnick, W., Lehrer. 
84 Baustelle. 
' E »tdj< S.,, Faörk. 
(Scrlüi.) 
82 E Berlinicke, K., Guts 
Bei. (91r. 26.) 
SBoctf, St, Ww. 
90 E SiltflcS, F., Gutsbes. 
(Nr. 28.). " 
Gcmencke-Bttr. y. Stan- 
dcS>A»it. T. 
(Bern. -Snjfe ii. ©leitet' 
Rereptilr. T. 
itififl«, SB., Schmied. 
28 E ®it(dC8,5.,@utS6ei.T. 
26 E Dah!eManii,Th.,Buts> 
des. 
EDahlema»»,W., Rentier. 
Boeck, (£., Sltier. 
Hol), H., St7cftc.. 
Müller, F., Maler. - 
bt' E Schmidt, St, Guts 
beHtzeriiu 
Balle, P, Ww. 
Älathe, !!l, Ww. 
Hahn, SB., Grilaifat.- 
Schniiiann,'P^<Sal>>ai>o> 
Plast. 
Woike, F, Kutscher. 
22 E Wulff, W., Üantöait 
iitsvrct. T. 
20 E TreBns, A., Stellmmftr. 
Knmoea, P., Stellmmftr. 
18a £ Äabcndercrde, H, 
Mlchpiicht. 
Helmftadt, (£., Lehrer. 
Heyl, G, Schuhn,. 
Marhenlel, ti./ Mechanik. 
> Zerbe. <S„ Amtsdien. 
18. lti E Oliven, M, Dr, 
Arzt. T. (itn Winter 
Berlin.) _ 1 
cfifc, 'St.! Sattlern,str. 
, -iostfch, H., Gärtner, 
j UeicrnS. P, Schlofsermstr. 
Kirche. ", '. 
14'£.‘£üdi(fc,‘OT, Rentiere. 
t Kiihlmann, il., Mechanik. 
Schnsler, 91., Buchdruck. 
12 Baustelle. 
E Lüdicke. Ch., Ww. (Nr. 
10 E Äiidicke, F, Landw. 
Lüdicke, H., Reittiere. 
8 EBnsch«.D.,Welchenftell. 
Lenze, W., BahnarB. 
äenysch, W, Manrer! 
6 E Gemeinde Laulnütz. 
Schacht, H, Pfarrer. 
2- Baustellen.. > ■ 
E Lüdicke, H, Ww., 
. (Nr. 10.) 
Kaiser -Wilhclmftr. ->■ 
Heleneüstr. 
Kaiser Wilhrlmstr.'->- 
(llnBebaut.) 
Kaiser Wilheluistr. 
(1-110.' gei j. Postbez. 
,. LichterielbL) 1 
©r.lflichtcrfclbc, ~ • 
Smiktuitjcrftr. * ■ 
1. 3 Gartilckei, geh. ^.Kur- 
fürftcnslr.'L.3. 5.'7. 
1, Kursürsteustr. 
6—15 Baustellen. ' . ■' 
17 E Philipsborn, 
Kfm. lBcrlin.) 
Beruft, ST., Innen. 
Pietfch, H./Kutscher. 
■<- Zietcnstr. -> 
19 Banstelleu. 
21. 2»Zimin«r»l<ltz. 
E Dorn, H,- Baumstr 
(Kurfürstcuftr. 12.) 
Hofsommer.-Lhr.rAussch 
25 E^cyne,-W.', Wastw. 
Lehmaun, O, Stat. Assist. 
Oestreich, 91., Maurer. 
Sieger, Braionstr. 
Scirs, H., Schichm. 
Seyfert, F>, Heilgeh^ 
27 Baiistelle. 
E Heyne, W., Gasiw. 
(Nr. 25.) 
29. 31 E Heyne,W.,Gastw.'s. 
(Nr. 25) 
Schmidt, SB, Maurer. 
Stephant, 9t, Gastw. T. 
Seidlitzstr. -> 
33 ELnchterhand, st., Kfm. 
Malmberg, A.» WmmN- 
Nanck, -W, BalinBeamt. 
Saaac,K,Cololiialwarm- 
Wg. 
Stern er, L., Ww. 
35 Äailftelle. ' 
E Liichterhaud, C, Kfm 
(Nr. 33.) .. 
37-41 E TSdhcide, H, 
HandelSsr. T. 
tjfjOToim, XL, .Rentiere, 
chmidt, A, Kfm. 
43' Baustelle. 
E Mnre„, .L, Dr. med. 
(Kninewald.) 
Sedanstr. ->• 
45—61 Bansttllen. 
E Maien, L. Dr. mod. 
"(Grnnewald.) 
Marienstr. ->■ 
63-55 E Stengel, F., 
Gastw. (Berlin.) 
Hrainhth, I, Baumschill 
Bes. 
67—fi6 Baumschule. 
E Hranitzkn, I, Baum 
fchnlk>es. (Nr. 03.) 
Baustellen. , 
-<- Schilifte. -> 
Äaustellen. 
111 EHUdeBrandM-Angen 
tildebrand, A, Ww. 
older» Egger, 6, 
9IentiereI, 
Gärten. 
Hauptstr. -> 
«ausicllcn. 
E Lüdicke, F, Gntrbes. 
(Hauptstr. 10.) 
Ten^elhoserslr. -> 
Südeiite.'->- 
Baustellen. 
E* Schmidt, 8t., Frl. 
(Hauptstr, 24.) . 
Stegliherftr. 
Banstellc». 
Bictoriaftr. ->• 
Baustellen.' 
E Rcinicke, Gutsbes. 
■(§iwptftt.'23.).. . - .. 
64, E Witte, Ä., Frau 
' Pastor,' (Berlin.) 
Baustellen. 
<r Mfabethstr. -> 
Baustelle,,. , - , 
Marienstr. -> 
50 Baustelle. 
E. Ostrzecha,F., Kirchen¬ 
diener (Berlin.) , 
iß E Stifchfc, S, Mw. 
Garbrecht, F.,.Gastw. 
Martitz, l£„ Sotiichlfr.. 
44 EDrekilct,A,Bi-n,erleg. 
Eigner, B, Photoar. 
FichnnanN, I, Bahiimstr. 
42 EMielenz^P,. Colonial- 
wrhdlg./ , i, 
Bu«hard„F, Tischler. 
Grun, ll, Äaler^ > 
Kampa, fc Ww. 
Mieten j, 3.1 pens. Wacht- 
niste. / 
Helcncnstr. 
40. 88 Baitstrllrn.' 
E Boescke,, W., <tfm 
(Berlin.) , • 1 
l £. Sirobef,1, A, Huim- 
instr. , / ■ 
Fritz, - 
@ot8, O, Gärtner. ! 
Sdjucibcr, M.,> Wäscherin. 
Swulz, O., Schlosser. 
34 f/n. Seydlitzftr. 20.' 
E Dohn. I, GafthofBes. 
34 Banmann, M, L!w. 
Stich, B„ Stellm. 
Scegcr, O., Postschaffn. 
, SehdUhftr. -> 
32 E äiofi. C., Hai!dc/Sm. 
(6i8 1.- Apnl Berlin.) 
Brode, O, Gärtner. 
Einig, 3, Ästn. 
Kurz, 3i-, Bnchhalierli!. 
Nemitz, P, Stctoct. 
Mcifcr, A.! Mechanik. 
SBcmier» A.,^Schneiderin. 
— G., Ä-I». 
30 E 9ILIacrs, I, Fnbrlbcs. 
(Berlui.) 
U Koeppe», G. Kfm. 
28 Steinplatz. 
E Schnffclhaner,P.,Stci«! 
setzmstr. (Gr. Lichters.) 
20—22 Baustellen. 
E Erfurt, M., Stfm. 
(Nr. 12.) 
Projekt. Strajze. -> 
20 Baustelle. 
E Erfurt, M., Kfm. 
(Nr. 12.) 
18 E Keller, 8t, Kunschdl. 
=4r Aunästr. . 
10 E Erfurt M./Kfm. 
(Annastr. 12.) 
floht, E.. Dr, Reimet. 
14 E Cronhcim, ti, Kfm. 
(Schneibemühl.) 
12 E Rillte, E, dicticr. 
10 E Knigei-.W, Eigenthüm. 
Mschke, C, Smuicrftimra. 
s. a. Amalienstr. 1. 
E fettig, r 
Amalienstr. -> 
6 E Horn LFrant, Lackför.1 
> Horn, F.', Fabrk. 
4. 2 E SchnUheitz-Bkauerei 
Akt. Ges. T. 
V. Hoku, R, Stfm. T. 
Schmidt, E„ Bierfahr. 
Gr. Licktcrselde, 
Lantwitzerstr. -> 
Kaulöachstr. 
(geh. z. Postbez. Gr. Lichter- 
felde.) ' 
©Srltierftr. -> 
1—5 Garten geh. z. Gärl- 
' nerstr. 4. 
7 E Erhardt, E, Gigaith. 
' Barwald, Schaffner. 
9—13 Baustellen. 
■<- Beethovenstr. -> 
15—19 Baustellen. 
E 9ioscnthal, F, Slfjn. 
(Berlin.) 
21—25 Baustelle». 
E Ratheiiau, Banquier. 
(SDerlm.) 
27 E Hae»schke,R, Recht» 
ante. 
29. 31 Baustellen. 
83-47. Baustellen. 
E Stoffregen, Stfm. (Ber¬ 
lin.) 
I EPostlack,J.Hanzl.Sccr. 
Radloff, M, Renneie. 
Stoff, £I)Z, Chemiker. - 
51.-53 Baustelle,,. ; " 
1 EStoffreaenLfm.(Berl!n.) 
56 E Trintkeller,M,Archi- 
tcct.'T. 
Blau, 91., Buchhalt. 
Mauser, 31, Buchhalt. 
Meißner, 91, Gastw. 
Meixner, P, Ob. Stadt' 
Seer. 
Rmnmi», H„ Torreetor. 
Triutteller & To, M, 
Simmrrmflr. T. 
57 EWnkkcllerM., Maurer« 
niste. (Nr. 55.) 
Stötgcr, M, Dlälar!, 
69 E Friedland. P, Fabrk. 
'reuiememi, A, Äedact. 
ichwartze, 9t< Ww. - 
01 E Schreib«, H, Fabrk. 
Schil»köuig,.,F./ Sets. 
Bcamt. 
03—67 Äanstellen. 
ELkanke,G..Dr.BuchM. 
(Gr. Lichterfeldc.) 
69 Baustellen, - _ 
ELammatzsch.H., Schnei- 
*• ientiftr. (Berlin.) " 
üjohiistqt, Laukwltz-Bictoria- 
stt. i 
‘E Eiseiib. FiScuS. 
Victoriastr. ->■ ■ 
Bgusjellen., • 
-e- Lessingstr. . 
Baustellen. •- 
E Sfbfeitthet, F, Ksm. 
(Berlin.) .. _ r 
BauileUcn. 
E Sänke,Dr., Berl. E 
hdl. (Gr. Lichters.) 
Baustellen.. „, 
E ®linker, H, Rechn. 
Slath (Toriicliueftr. 9.) 
-4- Lniscnstr. 
VaustlAen. 
E Flickschn, Ärchitcd. 
(Berlin.) - - 
88 E Melier, O, Bank- 
. Bcmirt. ' 
36 E Koch, St., Lehrer. 
34 ERchIendcr,J,Kammer- 
«tr. Secr. 
32' E Hoffimn», A., Mu- 
seumS-ÄiIfseh. 
Bolze, F, Peufionair. 
Kirsch, 31, SiscnB. Arb. 
Schwarz, A, Ww. 
Strache, E., Magistr. Secr. 
Suckert, J,Eii'enb. Bcamt. 
30 Banitelle. - 
EOttc, Rentier. (Berlin.) 
28-E Hermsen, H, Kais Reg 
Slath. 
26 Baiiftellc. 
E" Sorge, R., - Ingen 
. (Mozartstr. 29.) 
24 ERehleuder, G.,Architekt. 
Schiualeitbcifl, '8f, Zeich¬ 
ner. 
Mozartsir. >-> 
22 Baustelle. 
E Ofüzecha, F, Stirche»- 
dieii. (Berlin.) 
20—10 E Knhnt, O, 
Nitiergutsbes. 
V. Siiljncrt, SB, Portier. 
14 E Raser, SB,' Mühlen- 
. bcf. (Ülu&cclisilS.) ' 
Spengler, R, Stfm. 
-^-.Bcelhoiienstr. -> 
10. 12 Baustellen. 
E Hamel, O,Ksm. (Ber¬ 
lin.) 
6.8 EKuhnH,Fran, Pri». 
Jrren-Aiist. 
4. 2 Baustellen. 
E SU'Mhal, F, Stfm 
(Berlin.) 1 
Gärlnciftr. ->• 
4« E'Päjchkc, (£.; Privatier. 
Zinnert, 91, Bildhauer. 
44. Baustelle. 
I -<r DcffauCrstr. -> 
42—84 Baustellen. 
Frobcnstr. ->■ 
82 Baustelle. 
80 E Ftrmiuu, 9t, Rentier. 
2ä—26 Baustellen." 
Dersflingerstr. -> 
24.22 EDemharter, M.u.B, 
Corsctsbrk. 
20 Banstellc. 
E gnrcher, P, Ksm. (Gr. 
Lichters.) . . 
18 »anstelle: 
E Rieger, H, .Rentier. 
(SBilntetidu 
16.14 E Tejsölöffy.W, Stfm. 
Tejsölöfly, V, Ingen. 
12 E Dorn, H, Siaumstr.T 
AnerSwald, H, Rechn. 
Rath. 
10 Banstelle. " ' 
8—2 Baustellen. 
EPh!livpSborn,A,Fabrk. 
(Berlin.) 
Kaiser Bilhelmstr. 
12. 10 Baustellen. 
E P entert, SB., 
(Berlin.) ' 
8 Baustelle. 
Knrfiirstenstr. 
(geh. z. Postbez. Gr. Llch- 
1 . icrfcldc.) , 
r<- Kaiser, Wilhclmstr. -> 
-7-Gärtnerei. 
E Studier, H, Handels-' 
gäitii. - 
9.13 E Zander, 23, Glaser- 
rastr. 
Batlel, E, Goldatb. 
13 E Gnmert, I, Schlosser- 
instr. ‘ 
15 E Haenseler. 31, Stfm. 
Bauer, O, Stellm. 
Homann, L, Rentnerin. 
Kieck, I, Packinstr. a, D. 
91admann, V, Stcitticrc. 
17-E Henri k-Petri. A, Ww. 
1 Willina, Q, Schnhm. 
19—23 Banstelleu.. - - 
<- ffierffliiigerflr. 
25—29 E BorzechowSki, 9t, 
,@ärhicreiBcf. 
Sioat, ®,-@aä«B. 
Verp, 91, Ww. 
81 Baustelle. ' 
E Danschke^ H, Ww, 
■(Gr. Lichterseide.) 
-<r FioBeiistr. -> 
33 E Woiiike, G, Ob. Re- 
quisit. 
Woiiike, H, Mechanik. 
— O, Schlösset. 
35.87 E Säuger. 31, Gastw. 
Äarisch, D:, Bohrmstr. 
Reiche 8t, Ww. 
Mich. H, Sricflr. 
Baustelle. 
E Schw«itzer, 91, Rentier. 
(SJWBenftr. 1.) 
-4- Dessaucrstr. - 
Garten. , 
E Plath. 9t, aiärlnctei. 
6ff. (Gr.'Licht-rs.) ' 
45 E Schüler, O, Drechslet. 
Bieneüe, 9t, Balmwird. 
v Schüler, 3, Bildhauer. 
47.fflatritc0c. 
49. 61) Gatteif. 
-<- Feldmart-> ’ 
52. 60 Schneidemühle. 
E Steifen, ffi, Fabxk., 
48 E LieBig, 91., Schorn- 
fikiufegmstr. (Berlin.) 
Doring,-F, Lehret. , 
Neitmann.vens.Wachtmstr. 
Schulze, 18., Coutrol. 
Träger, Stellm.  
„< Lessiugstr 
(geh. z. Po^tBcz. Gt.'Lichtcr- 
-<7 Jtanlbachstr. 
1—6 Baustellen. 
^ ffonicliiiästr. 
7. 9 Baustellen. 
E. Stinte, Dr, ’ Bnchhbl. 
(Gr. Sichlers.) 
11 "Gürtetet. 
, E Barnick, E, Gärtner. 
13-17 E Mnhlenschlag, I, 
GätlitereiBcf. 
-<r 6aIoiidicDi9r. ->• 
19—23 Gätlnetcl.“ 
E Fechter, H, Gärtner. 
(Talmidrellistr. 61.) > 
25 E Stobisch, M, Bnchbin- 
dermstr. ’ 
27 E Getlchke, T, Uhr«. 
OamBtair. I, Privat! ere. 
Lange, 5, Gärtner. 
, Znilic, Si, Maurer.; 
SicmenSflr, -> 
28. 26. geh, z, Siemeniftr. 
68. 69. 
24 E Brassat, SB., Stanzt 
Rath. * 
22 E Bnichwih, 9t, Geh 
Rechn. Rath. 
20 Baustelle. 
18 EHamel, O, Ksm. (Ber¬ 
lin.) 
V. BaainSky, 6, Tclc 
pl,anist. 
ealaitSrcnlfft. -> 
16—8 Baustellen. 
-4r Torneliusslr. -> 
6—2 Baustellen. 
-<- Kanlbachstr. ->• 
Luiseustr. , 
(geh. z. Postbez. Gr. Lichten 
selbe.) f.. 
Kaulbachstt. -> 
1 Baustelle. 
3 E Sköppen, T, Kfm. (Gr. 
Lichters.) 
6 Baustelle. 
Touieliusstr. ->• 
7 Banstelle. > 
9 E Schmidt,C, Maschinen« 
instr. 
_$)cu, 9t, Lagerist. . 
- Rübncr, H, Buchhdt 
Tatgon, 81, Ithim. 
11.13 Banstelleu. 
Taländtcllislr. ->• 
15. 17 Baustellen, i 
19.-21 Baustellen, 
E"L»hra>msohn,H, Ksm. 
(Berlin.) 
23 E Lengner, A, Kanzl. 
Rath. - -. - 
V. Keudel, L, Rentiere. 
25.-27 'Banslellen.- - 
E Benjamin, Rentiere. 
(fflitmcvSbf.) 
7<- SiemenSstr. -> 
26—22 Baustellen. 
. E March. Fabrk. (Char- 
lottcnburg.) 
20. 18 Baustellen/ 
-<r Talandrellistr. -> 
16. 14- Baustellen. , 
-<- Cornetittäftr. ->• - 
6—2 Banstellen. ' - ' 
KanlBachstr. ■> 
Mariendorferftr.' 
Hauptstr. ' 
Baustellen. 
E Lüdicke, Fritz. GntrBes. 
(Marirnfelderstr. 16.) 
Muxfeldt'jcher Laus.. 
E Muxfeldt. A,rjirgolder- - 
mstr. (Berlin.) 
V.R»rfeldt,J, Vcrgoldcr, 
Christoph, 9t, Kfm. 
Haberlandt, ®, Fabrk. 
Berliii'Drcrdeiter 
Bahn. ->■ 
Baustelle. ” ^ 
E Reinicke, Gutsbes.' 
(Hanplstr. 23.) x . 
Baustelle. : - 
EOTaeS, QttlSBef.- _» ; 
(Hauptstr. 28.) 
Baustelle. 
- ";vS 
.4 
7 'TJ 
m 
'S 
■fl 
-I 
,15* 
'.Ä 
^'4 
_ - '' 
E DMemann, Th., 6ul5»r>v i! 
   ' ^ 
J-A 
ä 
' ‘“"*3 
‘?-3 
% 
4 •’jj 
^ 1' 
bes.-Hhauptstr^ 26.) 
Hauptftr.-->- ( 
Marieilfelderstr. I 
<- Hanplstr. ' 
1 geh. z. Hanptstr. 11. ' 
3 E Schläger, SB, Maler» 
ntstr. 
Büchner, ($., Gentciitb 
‘ Die». 
Ehlert. R, Sdiciftfch.' 
Günther, M, Ww. -. 
Maschillökc. Bett. Secr. 
Reamer, M„ Ww. 
Teßmer. R, SBuhiifteig« 
schaffn. 
E Schmidt. S„ Ww. .: 
Dommaiu, 6, Ww. , 
tieftet, 9l, Bahnoeamt. 
Schmidt, W, Tolonial« 
wrhdlg. - - * ’ 
Oneryammel, G, Barbier. 
SBitti 91, Bahiiarb. 
9 E Berget, O, Gastw. T. 
Schürfte. -> ” 1 
11—15 Banstellen. ' \ 
E Lüdicke. Fetb,GtilrSes. 
(Nr. 18.) 
17 E SBttnert, G, Gastw. 
(Nr. 17a.) 
Brenert, C, Rentiere, ' 
@66, I, Xijlogr. 
Hose, A, Stciitlräg.. 
17a E Breuert, 0, Gastw. T 
Berckholz, B, Oberlehr. 
Karst, P, Bnchhbl. 
Woj:iechowrii, M, Gen- 
darm. 
Zinder. X, Mechanik. 
19 E Hildcbrandt, G, 
Klempiiermstr. • 
Dauer, t£„ Klempner. - 
Stein, F, Schlosser. ., 
UckruS, A, Schlosser. 
Winter. 9t, Schlosser. 
21 E Schliebener, R., Bahn» 
schaffn. 
Sommer, I, Kutscher. 
Träger, Maler, r 
Weber, G, Maurer. 
Winter, A, BahnarB. 
23 E Ladwiss,F,Aäckermstr. 
Mühleustr. 
27. 29 E Thouack. C, OB. 
Gürtn. (Berlin.) 
VPfaffc,91.,HandeIsgärtit. v ‘rd 
Müller. G, Schlösset. --75$ 
31 E Gohl, F, Laudwirth. 
'Schmidt, H, Gärtner. '■1 
33 E Gohl, F, L-ndwikthl 
(Nr. 3U „ ' 
Smitzic, St,, Bahiiarb. 
taupt, (i)., Maurer. _ - ,jr 
eyden, H, Maurer. - ' -«5 
— SB, Schochllnslr. . n 
Koppe, SB.. Griinkramhdl. 
35-89 Bonsicffen.-' j_ 
E Kramet, A, Landw. 
(Hanptstr. 40.) 
-«-'Chaussee' - ' 
nach Waricnfelde. , 
Baustellen. . 
40 E Schulze, ^-Schacht-' 
instr. _ , < , = , 
faufse, K, Zimmern,., ' ’ 
hcurich, R, Mechanik. 
Wartermann, ,H, Bahn»-7 
bcamt. • - 
Aestp'faI,H., Molkcrcibes.- 
38.RGemeinde-Armenha«r'. • 
E Gemeinde Lankwl», - V£! 
-•i 
■i 
fcS* 
'/a 
■ifi 
' 48 
,, 
/,<a 
m 
■M 
Saltasplell Ruhm und Glanz des r R * 
’ neueniahrhunilert«. Sehleehtei\ '' ' 
't1 ^ 
*£ic ‘
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.