Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

2 Baustelle. T . 
E Schulze, F, Aauraih 
_ (Seihn) 
-<--Kömgs-Alle«. 
- ügnarstr. -> - 
16 
X, 
p- 
$V> 
tS.'J 
fr-Sr 
L-- 
iw_ 
3?* 
E 
t- 
s£- 
-?T 
i|' ’ 
Such 
' H^brcchtstr.' 
(2. 4.8.8. 10 lS.rW. 
f. Halensee)^ 
HubertuS-Allee. -> 
1 E Marwitz, IE., Frau. 
(Eomllrl., Färb. An 
nafime. .., 
Hopp, L, Posameiitwr 
-IM». . ~ , 
Krähn. W, Gettnereiics 
Ärolluk. P„ Dr, ©ginn, 
-r Ob. Sehtet 
^.Äluteorfl, F> PHologt. 
> ©chWerger, 
8 E^S^ct, $ ,8lmrtcrw[lt- 
- (Berlm.) ' 1 j 
- Lischke. H.. Bit«. Ä 
- -KnraSraih ' - 
5giäimaim, P., - 
. ' Major. a. S>. _ „ 
Hmubolbtstr. ->- 
7.1> Gerte» geh. j. @ 
"i 1fr. 8 10 
. 11 Baustelle. 
-fr JtefijSiintfd5ii8ite.,->- 
.Hnbertus-Allcc. 
Könitzö-Allee. 
1E Berget, R, Rentier. 
11 ficilnuttm, <8 .SRoJfdUt 
„ (Äeiiig8>SI3ce 6} 
Strfutr, G. Stimitgärtii. 
< Hcntze, 31, Rcnticre. - 
ctuocr, C., Reittiere 
EchaL H, Stirn. T. 
8"S<ui(tdte. 
" £ LAecke. F., Tommerz 
$; 
"!r\. 6 E’iiiiS: 
p- , - -V- -Gärtner. T. . 
%" ’ t VfO'iUanMetr. 
I ->' - ’H E Richtet, A., Rentier, 
»n, ^ .cgngtitmui, P:, Mechautt 
% 
T 
fe* 
X/ 
</r 
ttäbhig, Pensionair. 
Kroll, 8L, Schlchmmtzr. 
Schimmewke»», A, Cabi 
iielStall) a D. 
13.16 BlwMM. 
8)i«utacif<$(o.(j ->' 
17 geh. $. BlSmacck-Mee Z 
. 10-E Strachr, Ed.Rentier 
jSbibcnmun, H, Dr. med„ 
tot. T 
KZacl, O, Coloniälpr- 
- tW T. 
Lmrhorft, SSI, Rentiere. 
SIE. ©igelmatut, BL, Bild 
r " jHJlCt. 
i23<Sn#tltirc„ i - -- 
JS> £ Aubrö, M>, Frau, 
- .jSwmamuiä?., Dr. med. 
.'"SieiEchep, Rentiere t 
, "«ßilet, S, grljcur. 
Botz, «.Pros. 
_ Spatllt. ->• 
1 S27.29 Baustellen 
1 , 'i.. E siatibicit, O, Banquier 
$Vr:: ,<Kön>gr-AIlce 3) 
jt 1 31E fiotolgrcit’iiiP EcBcit 
■ " V.-6olnmren, T., Ingen. 
• ‘ " v {Äiiniwifwfifc 10). 
t Drimtz, W. Portier. 
' Pk^chke, ®, SMietlor. 
>„ 88 E Holmgreilkschi! EtLm 
V, fiotniflKn, L, Inge» 
f.»" , - f (Lurmärkerstr. 10) 
y «%%■ 
*w 86mv 8. Herbertftr. 20. 
fllrailct, H) Slentjer. 
Wt- 39.),J u" ", 
tStrriofo, L^Watvier. 
. -, iBaldc,; W., SUnti«.-*,.,. 
f-v! ’_// jgsmnut/S(.,rehLr$t6f.> 
(Sätneii, L,' ‘ 
S-i 
«rr »roiiicuciL 
®ifrai6niitn«ftt.^: 
^äKi'>chs-E,.a.S^'° - 
Ä&v 
V?'y I. Schulenbüra, '®.J 
-iW^retaf, Ger- Wet * 
WL' v- Ltqiüov, K„ -Ox flied-t 
,4p38L-,uftclleu. , v 
86 E Bilrü>«ri>, W, Prioat. 
Glanz, 3.i Diener. 
Hanfe, St, Pciyloiimr. 
v Lepell, L, eto Major. 
- L. Malerin. 
fotloro, E, RMer. ~ 
chwartz,Ä., Hosphotogr 
•fflegaier, A., Cbcrfiigcn. 
34 BaBelle. - > 
E v. Streit,, fiteüL, Äffte. 
(Sctlttt.) 
33 ELirchner, Rentier. 
Lqnarstc. ->• 
SO Baustelle. 
28 £ Pippow, F.,Äanmktk. 
Buchholz. SB., Bantdlrect. 
26—1H Saultelciu 
B>»marll-Platz ->■ 
16 Baustelle. 
14 EBMendorffscheEckeit. 
V Tehseuvitz, y, Laudsch 
Gärt». 
Jeskc, 8t, Uhrnr. 
Lore«, H, Landc4geologe. 
12 E Sauer, @, Äontier. 
V Häiidschlr, L, Porti«. 
10a E. 66etbt, £r., Dn 
(SUmct&lotf.) 
Ehrhardt, A, Laudw T 
©lfimtfr, H, verw. Reg 
-Aiieff. 
S^niah,^ Drogen- 
10 E Äojjfnfc F, BLcker- 
Sprague, Th, Dr, 
ejemit. T. 
— Ö, Hebamme. T. 
8 E DohmM, E., Rentier 
Kaetzte, A, nro Reetor 
ll£ Loreuz, (L, itfm. 
(Haleniee) 
V, Kühn, Ä., Verwalt 
(®i«|tr 1.) - , 
Grandmaiin, F, Kim. 
Lanze, SÄ., Dortr. Maler 
Manto, I., Porti. Maler 
Marx, $, Klempner« 
mstr T. 
s.llstr- ->' 
4 E Krüaer. K, Aeniier. 
V Großmann, A., Sluitat 
Baer. S„ Seifciihdlg. 
Breustedt, Th, Rentiere, 
Miculcy.H,, Puywhllri» 
SchömLerg, D, erpü> 
Srrr. 
Sihultze, F, Tapezmsir 
©lotlenSte, $., im. 06 
Ani-i» •• 
Wölm, H., Gärtner. 
2 E Äarwitz, E, .Frau 
^etlln) -- - 
Babitig, O., Rfm . 
West, g,58ci»RMbTjM. T 
Slicolm, H, ftfeiwtf, T 
Akiboldt, E, Tolomal 
wrhdla, T, 
Thiele, M, itfiu. 
-<- SWnfgS'allet -V 
ü2E SrolSun, Dnplill, 
Prof. . > , 
-6- SöiteqifaS, -> 
20—16 Baustellen^. - 
•<- TammSstr. 1}», 
48 E dc iSuivter,. 
iuWelL~ <(l.k Winter 
Hubcrtusbadcrftr. 
0le#ttur«ni5 St. finfieiM, 
S9<tlb()!iii8. 11, Waltzpark 
gjth. »Opal *. Gnuie» 
aralb, Polit 1 Hchmarge>i> 
torf)„ 
Delbtuckstr. •> 
1. 8 Baultelle». 
E Deniborg, F, Schrift, 
fteller. (Hertbastr 1B) 
5 E Kipp, P. Schlachtet, 
mstr (fflctliii) 
Peuö, W, Kfm. 
7. 9 iBmiftelleii. 
11. 13 £ait&f(fmf(6flätlitetci 
E Grüiieiityal, @, 8«. 
teniirsp. fBetliit) 
16 E@4nfiMbt.%Sf«i.T. 
Franke, H.,Mortler. 
17-g_4 a. Mjä.~ 
DaOrW 4e- 
23T S SailiM^ 
<- KnnuSftt. 
27. 2tz.Baustellen. " 
-<- Brahckrstr/->— ‘ 
31 glij. 5. SiuTjmlitr; 19, 
HLgei!tzr> -> 
14. 
^roiLergcrstr?-Zi- 
10—6 SaufMetC * 
4 E-Stemcmm>»!sche XErtcn 
ScmeinSef^ttse. ' 
2 E Sartmantt,Ä..Architrcl 
(Sciimcstt. 10.) 
V Weber, L. Berwalt 
AnbrS.L, Frau RlttWr. 
Cwdnp, St, @en. Major 
Donna. SB., Sorte Mal«, 
Hartmann, u„ Rentier. 
V.LÜÄH.RittmstQ a.D. T. 
Meyer. P., Privatier. T. 
Sanleflon, G. Äftn. 
llhde, P, Ge«emll;utn. 
r D. e£c,.r, 
. Tcplitjcrstr. 
Hümboldtstr5 
(1.2.4 6 {. Halmsee)^ * 
Hobrcchtitr. 
3 Garteugehöct zu Hobreiht 
1 str. 6 " 
5 E. Gtavcuiavar, SL, Dr 
plill,, Pros. ' 
7 gclj z «Mstr. « 
9 E Boiler, H„ Blcnlicr 
He!»emami,F.,R<dacte«r 
Stlomfa«, F, Wächter. 
l>. Lepell, H., Major, 
änbciiberg, E,-Rechts» 
am» 
Mouod, ffi,, Tonkiitistler 
Neubauer, C.A., Seiten- 
tessenhblg. T. 
SawiM, F, Schlchmulstl 
Vernet, ©, Privatiers. 
11 E Dohmihi,L, Rentier. 
lHnbertus-AüeeL) 
Alan, O„ Kfm. 
Eecinowi, C., SJlcitiujtHut 
- T. x 
13 E Vönicke, H., .Rentier 
Bodho, O.i.Ksm. T' - , 
Bölling, Reihtsanw. 
Hahn, 0, JBalemstr. 
Kock, H., Zeichner. 
Michetmauti,' B, Frl. T. 
Schdlz,»®, Rentlere v 
StclzerFg,Dr. Chemiker 
Weber, ff.ctfm. T. 
Werner, F, Kutscher. 
15 geh i Kim) Bnntschich- 
str 9. 
Kunz Büntschnhstr -> 
Bimischnh- 
91 geh z.-Taiipar -Thetzß. 
str. 6. 
sr^ 
©cuecm,v$„'ffi$ri«et' 
51 SintM«- " - 
E be Arudtcr, A, J»> 
Infitte (Nr. 40) .. 
M- PaulLbori»crstr.<->7 
46 ® arten," aÄ. ^. Nr. 44. 
U E-ChimS, -O-. Dersitz. 
iBitfct 
i2._40 SBeiiffelltii 
38a E  cfi.cn, .Rt, .Stechn. 
Rath., 
Schuhe) P.,'' Dschlenustr. 
38 E Linbeuberg, F., Kfm. 
Korpiim, Ä.'Zifchkrtnfir. 
36 E D Litbranlce« 
DanckSka, O, @tastn. 
(Nr. 22.) 
be Sumtloir, ffl-i Kfm. 
zu Hohenlohe-Ochringen, 
Fürst. T., 
, Lzuarstr. -> J 
34 Baustelle, ' " 
E Nachod, «.. .{JnJrfBcf. 
? fäBifimartmirno)' % 
SSEBkiitner^ MrchiltCt.T. 
Beut»er, £., Sraeiu 
Sprrrfitr,-^, Portier. > 
Will, SB, Dr» Bros. 
Bimmemoim, M,-Pr»f 
30. 28 Baustellen. 
E Sciitner, H., Architecl. 
(Nr. 82.) ■ 
26 E Seiler, 6, Techn. 
Leiter. 
Schnnwii», 8t, Rentier. 
M Garten geh z. Nr. 22. 
22E iNLurmnicc-DambSka, 
20 E46üiibtl, 6, ©u),J. 
CaSpar LljcMr. -> 
18 E Ernst. A. SiwctorT. 
>Eahm,-BpWw > ■' 
16 Elojanw, C, Jugen. T. 
$0 rotin & 60, ®a$«- je, 
W. T. , , 
14 <its; zjctc. 12. - 
12 E Lange. F„ gaBrfBej. 
Jltmz Bwitlchuhstr. -S- 
10 geh 5. Kuuz' -JHiuii 
str 7b. - , 
E -©65, 0, 81 Wuisbr 
(Gillstr.L) 
-\£ Seegci.-'E, Portier. - 
FirberA I, Tischler.' 
Üb. 6a .öeticit geh. 3 <S,ll> 
ftt &40. , ^ 
**- Hobrechtitrr -^-' 
23 26.27 Gatten geh. z 
TaSpnrTh'Mtc. 1816 
29 E PcteiSsoil, F., Ksiu. 
31 E Dietrich, $?, Äs,,1. T 
33 E Schwarz, H. A, Dr, 
Pros. - 
330. 85 Baustellen. 
Lynarflr. ->■ 
37 Baustelle 
E Guudel, ©., Sie. 
(Nr. 20) 
39 E Fischer,^., Dr inest 
(i Mfllt. Berlin) 
41 E Barttz, $, Lapez 
(Setöttj 
V. Schleuseuer, H, Taprz 
SScßucr, A-, Maler, . 
tc Noiipy, ,6., Frau, 
, PrtrfvmctiejDtl. 
Köhler, M„ Kni. 
Mcmtfötftec, SB„ 
Schuuck, Th, Oberlehr 
M(engr4$.,"jwau JBeutn 
43 
E Npaham,J.,Baiigitlsr 
(iDcriliL)., Y 
45 E MocbwS, ®.,8«iSyi!cr 
Bab'y/v^Ww7 
•Seittner, F., Bawnstr. 
v. Michelmmi»/ Ä, »h> 
Seilerei. ■, 1 , 
Diuglifch, M,, DU. Dr. 
47 £ StimtaamuM, Rriit 
Jagowstr. 
~<r Delbrückstr. ■> 
1 geh. 5 Dclbrürksti^2l. 
Biuistelle 
E Ruthenbkrg, ,6, Äfnt, 
^ (MnkleHr. 14) „ - 
5*E6ci|se,P, Priunbnamu 
V SBnibt, B, ßnitSirmniv 
7 E SthiimHii,’ 5, Äfni, ' 
9 »(tnfleffc. „ 
*E Wjmaim, F, Kfm. 
(8lt 7) 
SiclnenSsh, 
11.13 tziarte» geh. 3. Si» 
meuBitr 17. 
-4r Oegwcstr. -> 
15 17,Ü)au((iBeii. 
-^»Snntfctftr. 
19 Baustelle. , 
21E W»ll«»hauPtF.,Stabt- 
Bau-Jnip-ct. 
23 E Buhl, 0.,-Dc, Ge» 
Ärzt n D 1. 
Mittag, 6, T,schlemstr. 
25. 27 Baustelle». " . 
Weriierstr. -> 1 
Me»zelstr?->- - > 
29.81 Baustellen. “ >- 
33 £ Stemmer, I,. Rentier. 
(Berlin.) J 
35 E Breitling, W, Rentier. 
!)7 Baustelle. , ^ f - 
34._ffi€aii[kffcu. ^ . 
-«e'.iQirnlitiiSjlt ^ 
30 BmifleUe. > ‘ ^ 
E SFj»tb!/a.V%tchitcet. 
fr. 23a,) •%_. j 
*tt T, ' ' t 
22. £0 JSaiJteffeÄ. i , 
4 ~tz. 
1 
- 
“ t-<- Siemensstr.'^'' 
1045 BotMv'm. *■ ^ 
DeiBretfftr. 
Johmwa-Mtz.. 
-4- Säßmaiä-Wt<xo~^r 
- .ßctEedfir.-->- v 
- -■<- Lynarstr. ->-•* 1 
Jagöwstr. 
1^19 ^ustÜlen.^^5 
~<r &iSertiiä6obetjlr.i,->- 
18—8^enBelleiu2^5K 
6-42 Wrtat-'- '•p < 
E -SSuftf/cr, .SB./ jfieg 
.. ’Saumstr.- ''(Wissmanti- 
' (tr. 22.) ^ \ 5 
<- Jagowstr, 
-<-,ftiicfitt(icnbawm.r-^- 
1 ClnShE^ » J 
,‘<E Äcg(rid«B.-T. 
, V. aJitcthc,'@„*$aüSm(trL 
la’E Brau», U.,. Seirfiet 
' (fohn, .6., Dr, -,0tc9jiiS. 
enm, T.5’J"7 
Fischer, 6;. Dr. '-SicchtSJ 
' JMJW. T.4., f * , Äss 
Grimdke, E.',-Lapez. T., 
leUcl.'St.rSJtrMet.-'" ' 
" Dtpferiiag^Hv^Walch» 
* ^ ' (Untt ^ * j> 
■PoIeiuSfir'K^m...:'' 
Mriiflmn," g-r-fflentkre. , 
Schul,. g.iJJiciitiete, - 
E Level, S.,-äKaurermstr. 
gsii* y., Fabrk. " ' 
Frewald, 6, - Banbgct. 
-BZfid. a.D > -* - 
Heinrich, (?., Pläitanit' 
iflnbcroakr, M., Cigar- 
renpbltln.» -j- > ' 
Laniicn, L., Baitqilicr. 
Mat,-G., ColonilslUlkhdtz 
Martert,' K., Schuhm. - 
Margaretheitstr. ->- 
8ft E Pmille, 3st.,trp, Sccr 
Achc, R, Coubitor. T. 
Slcuctrj, <b., Bersich^Or 
itmt. . . 
Dolgenerr-L, eheiu. Pol 
. 'Verwalt."-- -> 
©ürftrt, e, ReliH«.' 
-® rn B otfjef.-- 
-Mube, IBM* mjm». 
^Wtzl„S..Mohrleg. , 
Saiiietfc F.rEchuhni 
5'ESWte,ev-Sfcn(irr, 
i(.6imi6olbt|tr. 9,j 
V. Schiefler, O. Musiker. 
Miidrse, 0.. gtiBtt 
- 31, fflentb. - 
Borlhel, K-, Dccorat. 
Maler. ‘ ‘ 
B arisch, H,  \fnijcraSpi 
SWjer/k,&)t6m.. 
Mejnow, A, Pn>.' 
Pogrzcbu, M, Xtfin. 
Rliie Ijani, A,Wpcrii- 
,sänget. \ - 
Sommer,. ©., Ste&teu^ 
Stephan. A. 
©ton/®; Schickst, . 
@tcra»Srn<,6, Dmmat, 
*" Lehrerin. - . 
La>Bade»Aiiftalt. '. ' ' 
E Schulz, fll, JBebeottfi 
-saftet T.,' 
6b «ansttv. 1 
,E-S(i«blcß, jD.,Bflni)U|cr 
7,EMMemwjW^SM 
(t!E Sapyi»iiÄ.7RMbes. 
X-MerSunili^Ä/Poriicr 
Jß-15'»anfiefcn,> 
E3(.p,8t.,'Dc'ifiil.;- 
-'•(SBcmctfhr.dS) ~"> 
17—lö-ätatsfcffctt". ‘,v 
ä'EJopfcrf,'Cjt«tfcr.T 
..Y 6et^GJ,@Mner.rt 
^ ,Motftr>->JJ' 3 
a3T27-ißciuMeiu- ~l5 
- *jtöuig§*SeCy 7 
29•Soasterte. , 
Sl-iE-'8toÄt<6, ujD., 
Rentier. TT ^ 
Kßige, P7 Gärtner., 
38 «anstelle." 
Hasensprnng.- 4>-‘ 
!36£'i6cht>£sw.i;r 
Bürget..H.j Gärtner, % 
S7 jE ih6llcr,''D..jSflUt' 
-- birccL.T 
-SpereiiiTam, ®, Gärtner, 
39^49^tmstcl[Si>JÄ, - 
E-Naqaii.«bM-Srköef. 
- ÄMIMäniiMÄV.)'» 
51—55 -E -Fiimvibirg, tS., 
- %nlbi«cfe ' 
Pezey R., HKier.,^, 
’•<* FontaMr.' ' 
57 BcülstÄä.,' 
-*• Douglarftr. 
<-''GpaudaIierFötst/^>- 
'Ev‘ r., rS^rOfi 
58" E Sinter, W., Wmü2r> 
" iikstt. (atfc,63.)V<*3 ,v 
>ScIbmttiui,sEvÄtrecioC 
Stite/S^WotSi- • 

■ i,^ÄWiÖt., 
pAiE*>irii cr,«SS , Maurer. 
/Cmsta.gtL- 52.)^ 
fBauiubach, $Ly ^Sipi 
irrsthfh.-" 
Botnr, F„ .Hos'-dhnu- 
sxieleu 4 "V --f; 
- Deborbe, I, 
Heil! 8t» SÖä(fcrnuttj;T. 
«ooahoff. I, ;91cttlieC-: 
JolM,M.Meürertu.. 
Stan(nfi,-P.,'„(5)tfc= Strgi» 
, -»jwtH * fc'hxr*=r. 
52 E Jt5t)!er,jSB,-'3J)aurtr* 
„mstr.-.' -tsr ■- * 
itnaitistr,—•: 
26,^4»j®iitinttti ge^.j, z. 
'"1, ' ! 
^lnii«fe68;SDtitV,  
0,E Ww,{. »«HÄflra, 
SJubuer, It, Portier.- -■ 
Vukmaiin,^H.,,.Pr,vat. - 
9a.ti:Hij^,aaiiftefl«tt''; 
Äsfiit. .. 
entictS,.=ß$, FakrLej." 
Stasi, &\ ««futiftt 
Siele,>5, ftp» T- - 
Hagenftc 
50 Mktge». 
KutnlSrierftt.—>■ > 
-•fflffl j B»ch<Dleust< 
* - -alter. 
48—4413 aiisfcltetü ' 
tee,'"^- 
42 'E tontet-, W., Manrer< 
tiifir. (Nr. 62.) , 
-tBUieimä, ,8t., ■ Fa«» 
6efT.; . 
E-SoltAK, «rchttam 
?(riiH/s;’@ätti|ciV 
E^öfsi|atb, itfilL 
J6 E ÖcBljMb.'B,, Kfm T. 
:14a E\$ajtrisium, B-,Ml 
Schaiispie«. T.-, 
34 E Dcrmioim, -P., Dr, 
„ Pu>f- 
J2/80 Baustelle», 
MLkcht,F.Ksi^(NrL°) 
28. 20 Baichelleii. ^ 
SlemaiSjftr. .-)«-, 
31f22,6c!jr«. ‘Slemciii, 
str. ö,‘4.'2.~ 7 
;-^2jtBr&tite^'.' 
20 Garte».' *- -- S ’ - 
>E^ch^^;_,e.,’.S8(ii. 
tSLaustelle ># }? 
, E MuigS, 'LManauIcr. 
^\Cä8cl)ct, SM Contio! 
‘ .depot bet @vobhi äittr 
■"j ©chin(et|lr -> 
10a Panflette 
10'E StoMiisjajifir Ji, 
r Wutm n S 
|| ®»“«. S StcntiCfe 
6 k. Aemer. S, gic„,l[t 
(HuberiuS '»lUce 1, 
W ßeilmttmi @ ®a«cur 
Seil Cor,elsb'l A L lj>. 
, SiroiiMiiit 
Äurkharbi, K Ariui 
Cohn, 6 ftt tu 
Krause, 0 «tautt 
Mahr, aitiilmc 
Rolle, 51, um &c[j SaitiL 
Rath 
Schalk, h, flf,,, 
Seefi-b, M, Rcniick. 
4. 2 «ristirt mchi 
_•<- Hilbnius "nie;. > 
’*~~~~ 
Kunz Biiiltslhuhstr 
■*- 5ticbnchiuil)eiilr 
1 E Äanse, P «,», 
‘ LÜCpnl Staltn) 
. Ressiiig, St «uifchcr 
3 Garten geh 1 s,r ] 
5 E Patzig, v Dr, Pr 
Gtllilt -> 
7gehört zu ßilliit 9 
7ft E ©nun, 81mli 
•SOtämiuin, Sl, Soiiiir 
4 Direct 
^ayt^c, Seniler 
"-'©pmiiciiBcrj ti, Ernt 
.1 ■’ teilt 
7lfE£ieU)ln 31 ®ra 1„, 
Ägn Buchli (618I %r 
£■- Halensee.-odichhn 
,^3allj(e, l£ -Unfern T 
Sfibcti, I Joliuittiiii 
.MßriMoto, 6 Jlctmit 
'.Stsibe-k, 3( ssiot 
:Tnusch, fi Jlmiitr 
, Wchner, 33, cttrib Soiti 
. messn 
rSBIchgrot,® Sl 
$#inSolM|lr 
9 E Naiiei. Sl C-ivfinlli 
1 Sutftii, F, 3i|(l)lenit|tr 
113£ Bauer Sl v«ii«l 
_ (9k V) 
vrAm<t,3)t, 010 3mi 31«i 
Stoicr, I, jliiit»bi(ii 
Miillrt, ss, l'irtl <Sc 
Ktieflfrnll' 
13.15 Stmislelleii 
-4- BiLmarll ^la|| -> 
16 F ßUidjinalb I D 
- jiliiL Pios T 
14 E Geiger, l? Sltniitt. 
Quetsch, R, 81tptü|tiil« 
tiii, 
Humboidlili -> 
12 E SBeOmei, S $' 
1 Landmesser p>!r 1 . 
Scllo8,3l,eiiiu[epi|it 
JessS, G, Pitoalt» 
-todol, >>f, äleiilicm 
10 E Setblei P Drpl 
IBtonieil, F l'jitrln» 
- Garle» geh z Nr« 
6.E Seiitljnttct, »V l 
aBdiigciisjciiuk ■ 
4 Baustelle. 
E_$iolvcni G ssm 
6e) (SSoitficiiljciiuiir 
2-Siniltcllc „ . 
E Stoff“, Sf l’r r1 
(SSßuitcritr lo) 
Frkeduchsuihmtr 
.Kurniäikcrstr. 
KötngS All« ->■ 
§aflen|lr -> 
SBcnjclilr -> 
Z SfaieWr 2«. 
Holmiiira IS, 
12 geh 
'2Ä 
■giigcii 
^Btichlei, 
Ce'iIIi 
'>;s, Pros 
S4Ä,fs“ 
' ‘E"'-- 
9tal() 
ff- a 
,,vi, G, Slenfw 
'•IttSstft jlrcilmi 
(iiclj Steg 91 
,Gärten 
•■Sßolff, 
6 Tt» 
(Scrlm) 
„ , ,70111311" 
otfei -> 
itöulflä All» ■ 
er - 
«•»ihn 
fc'iV ' »f? 6^"» 
in
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.