Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

GminewsO 
- 99' — 
V»‘»jhU 
jjfiStr, 0, - Stadtrach! 
i i Smorui», W>, RhQ's. 
jg», $l.,'SiT«tor..ir j 
11.13. Sauflcto?^'?"-, i - 
, läEJmcImonf.SvWfiiftcJc-l 
II SMujtelle , «' * "l 
f 21 sauftcBffi. i 
Eiliilliier, 5jI©ej)J?“u 
„16 lilerfifc) 
31 Hiitnicr,G., Sch. 
I $ouml6. (Sreliw) 
giplc, H., SfW-{. ' 
SJTgte 3 .pii6cthi8S«6ct* 
|tt 15 
4.5n6erlnS6abetflt., -> 
ESmiltllr „ „ 
E31eu6iirgor,6.,5Baiiqmtr 
, (fimflerftr. 22.) 
ha® E. tiarhnig.-SPtof., 
Stg Bäumte. t ■ i-, 
ötufc L, ««rillst-1. ) 
K 24 älninlzUcu. 
»-1C ätoiiltcllcit. _ 
EAdkrS,K,Wrll.Eesl 
Ob 3Icg 
irüd|tr. 
Jagowstr. -r>- 
M. 12 
g£ finrtma n>i,A., fflrmltcn. 
8 E SloTtiiBaffi-er-fflctflfF. 
J 3> ■>!£*&<§> 
lE8rp|c,%MeitHf«o 
Krauls,«, micriRL't; 
!W[mo. 
•(? SSctiifdtr.i*^^ 
Bilsrstr.v , 
Hagechr.. dtfr, 
ligd i 
|l-i älat,flellti!-y«,l> 
<■ Menzelstr. J*» 
1C Baustellen 
II ilmfiai, 1 * ■» 
ESefser . ... 
8« Siach (Seilte.) 
|!$aii|ltlle ' 
Hagckstr?>!>> ' tl 
4- BiSmarckiPlatz. 
1 E^mnficit, H„ Architekt 
SECefer, Th, Bantechnik 
i E Gdjnie, .6, SMjiteet. 
> E fillurr, L. Rentier. 
iEHoehue, M., HauPtm 
a D ,, 
U E Puilntz, A., Pillen- 
6t| T 1 | 
<■ Johanna-Platz, s 
13 E. t Grictenov, ,6., 
öraf, Stammet stcrt. t* 
RwSliit) G. Änlicher, 
&f|imtin C, Seerct. 
-«-!> 8 Nr 17 
HESS«*, B. Jugeu. ,T 
»ER,e>e.A. Geh. Rechn. 
Null) (i ® . 
iiinttslr, $ cami. 
-S, uiu <SH)tirit ®irret.| 
»“ticioiu S(, (sattiicr; 
a«f| 1 £>cil(|a(ttf 8.1b ' 
Herthastr -> 
|a E l> Meiide,8soh». F., 
jfaqmu (Herlha- 
■<-ticüfjojcc. 
l!>h z Delbrückstr. 4a.i 
<- Delbrückstr. -> 
Baustelle 
M.,i / , ' 
IStSirliieiei 
1 
iflSUli (Hiit 
|oil6' 
»see.) 
F.faiicüt 
ESitlldicr, 6„ 
(Äo-I 
■<■ ©cmcnSftr. -> 
icBS«»flcIIcit. 
F.E 9tfiibe[/8t „Äo6t(; ‘I 
SmjH 3i, BerlagSaKst. 
*1 ®QtiPM rt»6 4 
ÄtMctftr 
««■•Äs 
tSS'ü«# 
■ '«fest 3. SÄ»D 
Sh 
49 geh. j. Kö»igr>AlIee 42. 
. KSnigr-Allec. ->■ 
N Baustelle. 
48—äl,E.-®dinl A,,- Set' 
. Iflfl86iich(]änb(cr ; und 
gcilmigSvnlcgcr (Set» 
lur^ilidtcoiicftT. 0.) 
32 Äaustkllx. . , , - % 1 
H- fifm. 
. (StiJUl) 
30 geh. z.'Wer»er?>r. 3. 
-<r- fflMjtncftr. -> 
Wornerstr. -> 
28 Baustelle. 
-<- SiemeiiSstr, -> 
26 Baustelle. 
E D. Sircit, H. Fbrk. 
(Merlin) 
24 E Haveftadt & Contaq, 
Kgl. Bauräthe. (Wil- 
mersdorf.) 
Potzamt. 
OemUl-FernspLechstellc. 
Äakeneckck, A., Brieftr. 
(Scifjlcr, H., Ö$icftr._ 
Dlih», 6, Oberlehr 
Kämpf, M.. Modistick' 's 
.Pc»,, Ä'DMlxrmsvc, 
SBnfcr.Bu. E, SctjvcniiL. 
WeinreilÄ W, Colsxial« 
lursj&rgf'T. 
gtet, j?v Postverwalt. 
• •<- Delbrüch'tr. ' 
2d:«iuififHe, 
-<-KiiVerti»Ssee. ->*>. • 
18, Baustelle. " ’ 
„^^ttlheftt. -> - 
16.£ Äachilciik.H.,>Tli«ltz 
.Bammteviehm.Weriln.) 
14 E War»<kros. L., P«u., 
'Rnluraut. T. 
V/Sdjtnp, Maler. 
12 Garten geh. 3. Schleinitz- 
str 3, ' 
10 E Goerz, G. P., Favrt 
SJ: 
Johanna >Plah. 
E Karste», 91., Frl., Privat. 
V'gimbehl, G., Gärtner, 
ß Eüttftlci, G, Fakrlbes, T. 
4 E ^etz^ch,Äft., Geh, Rechu.- 
8 Garte» geh."z. Hlimboldt> 
str. 18._ 
-<^Humboldtstz. 
6,-E. Re>!l»irgex,NLR«rtietc. 
BiSmarck'PIah.' 
4.'2 Äaustcilen.'! “ 
BcchStkotzcN^ 
.bahn. . , 
-*r- 4tö)|ifl8>StllcV.'->- 
«StaUoflilli, ji3Äuf:!Mv. 
<i WagiieSM, caud. phil. 
2 E Glätter, B, Kst» T. 
BtSmarck-Platz. -> 
.Bismarck-Platz. 
-$r BiSmarck-Allee. ->■ 
!^HubertuS>Allee. 
Äügowstr. %■ 
1—15 Btustellen. 
17 Baustelle, 
19 E'äüajfc-G, Rentier.'s, 
's E' Ebhardt, S), SltchlTctk 
f (Qiigoii)ftt.,28u.)-iJ _ 
' *-<- 'S»got«(ir. , 
Caspar Theyßstr. 
Königs-Allce. ->- 
I^Vanstelle. ' ’ . 
k;E*W 
8--7 watistcttcit. ' 
9E8Mitg;®,@ef<&|chfS. 
• iimjcr. . , 
„ E älolilhig, ÜB., Malerin 
11' geh. 5. DISmam-Allef 1. 
■ü<-, ÄiKmärck-Platz, 
13: 16''"E fitärahlm, K, 
WihtStiW'T 
Hnmb'oldlstr. ->■ 
aeh. 5. Humboldlstr. 20. 
b. Jacobs, ti„ Pros 
angmheim- 
17 
18 
19 a geh.- j, 
str. 17. 
Wangenheimstr. 
21 Baustelle. 
’**' ’-i-iotf. ^ 
12 E ieffnig, O., Pros. T. 
■'tV Kaufuiaun, N.^,Arieit. 
■- | Aangenhetnistr. -> 
10 Bailstellel 
Cronbergerstr. 
■-<- HiivertirSbaderstr. -> 
1. 3 Baustellen. 
E Stauni; H, Ksm (SBct- 
nctllr, 9) 
Tauimsstr. -> 
5 Baustelle. 
7 E u. Animo», S, ( 
Ob Bcrarath (vWlntcr 
BctNu.) 
S geh. z Nr. 7. 
11 E Müller, B„ fifnt. 
(i. Winter Berlin.) 
M jSwtftcßt; 
MaglluS, G, Dr- £36evi 
, verwaltuugsger Rath.1'. 
17 Bailstekle.- 
' Hagenstr? 4-' 
19 Baustelle. 
■@Vttittotietlx08t"|l' -> 
22'Baustelle.'' " 
,^Haßk»ft«.,^« , 
20'Baustelle. >- * ' 
18 E Psuhl, T. 
1&.-8 Baustellen. 
"•*r Tannnsstr. 
L--S^Baustellen? ' 
-<r HubertuSßaberstr. ->• 
Dachsverg. 1 
l. g Gä^itnei,tz"eh^Nr. b, 
5'fe. Wallich-' H^-Consul 
'Berlin). ■ 
Schilfe G',OS:-GSrtn 
n Siachs. 91. Köhler, 
I., Landsch. Gäihtcrd. 
Negenhardt, 6, Fran, 
7-17 Baustellen. 1 
HubcrtuSbadcrjtr. 
18-2 Baustelle», 
-<r Jaeowstr. -> 
'V.1 
Haa> 
; Dclbrilckstr. • 
Königs-Ällee. 
1. 3 ß geh., z. eicnttiiB^ 
v ‘-‘I 
eile. 
13, E. Beistellt,S, Ksm. ,T, 
’ Pechstem, ij., FtÄu. 
15. l|JI(tjftwI,8CJ)1,,5ß5hl 
lOj.jöatislelfc. • i, 
tii- E-trotil»toi||,' 2R., Kfm 
Harlan, 39.', Dr. jur., 
Schriftsteller. 
<- Jagowstr.-> 
23 E Magnussett,^.,Äil!>h 
''Sosjmctjcr,1 G, Äfm.: > 
1 @jiitoit8,:8:/ Sthtctli!.- " 
25 E. Ä!Mcr,a>.NenMr.7, 
27-31 Baustellen " 
E 3«fs6, Sr pUllr 
■(BcrtejieiS-y'-11- >' 
33. 85JBnti|filßli.a 
E Deruburg, Schrift¬ 
steller. ; (Hktthastr. lh.) 
<-VSti6cttu8B(ibci:ftr. „->■ 
20 Baustelle/ 
18 E Schmidt, H., Ban^ 
MrecK T. 
16.14 Baustellen. 
- •'bircet. (Nr. I8.f 
Saltt 
12-8 Baustelle». 
6 Baustelle. 
Wlnar^Mxe.,-»-. 
4a Efiübet?, K„ Wirkl.Weh. 
06. Reg."MtlM" ' 
4 ESchrabetjE., Gen-Äirec' 
tot. T. " 
2 Baustelle. - >'' 
Königs-Allee. 
Douglaspr. 
KöiiigS-Allce. 
Banftcllei,? ‘‘ 1 " 
Anervachstr. ->7 
Banfiellcii." ' 
Haumt'scher-HauS. . - 
E Hr»iut,O.. Ma>or a-D 
S4ltlj,JJ.-,-.©jt^ 
Banstcllcik. 
Allee. -> ' 
Dunckerstr. 
-<r Werurrstr. ->' 
1 Baustelle. 
E Aye, H, Dr. med. 
(Berlin.) 
3 Banstelle. 
E Keinmal»,, ©., 9 
Rath. (Berlin) 
-<-'3agmustr. ->■ 
5—17-Batistrlle». , 
iItW,31.,iönttquici.T. 
ginftfil«, N., Portier/ 
21 E Bild, A.. Lamponlst. 
23 Eatoetestr-eTtfaw. 
... »W.T.j 
-<^!ibcttMaj>erstz. -> 
24—18 Baustellen. ' 
E Büttner, G., Baurath. 
(Strliit.) - .. 
18^14.Baustellen. - 
E Babe, H, Kfnt.Wqu>e, 
4ir. 7L „ , .. r- 
12 Banst««-. , . • - 
10 Baustelle. 
•k^-SigDtoftr. ~->c 
^.Mcr,lcrstr.^..^, 
Ervirchcrstkt - 
-<L"Trabe»erstr. 
1 NeukPi? v 's 
EDen>b„rg,^8.,Kanquieti 
(Berlin) 1 
-9 Banstellen. 
(krdeu'erst't.'-^ 
10. S Banftelkn. ’ 1 
,3jistiscf|Uc[tr.i^r 
6—2 Baustellen.'» - 
Trabeuerstr. 
1 Bansteile. 
E’Stdiwfe, Reg. Baw 
utstr. (Berlin.) - 
!■<- Erbacherstr. 
3 Banstelle. 
rL-KuS^Gr-Bauqnieü 
(Berlin) , 
8L .60» 
V.BEÜ?l, Straß. MtB1 
il Baustelle. ‘ »«.'» 
E Rohdc,. I., SmtmFtti 
(»erlitt.) 
£ W,«ch,B,^Baumstr. 
(-StiUiL) .: - 
13 Baustelle. - 
Trabenerstr.^->- 
12. W." Baustellen. <*-•• 
EKürst-kt,R.,Kfnr(Kt-l.> 
.^T^T-Kvelftstr. -> 
8, 8 iSstllitcBcif. 
E,®cfii6ih6, ,S, JBett’ 
flttier. (Berlin), , ; 
23 ESchttirha8,Ch.Rentier. 
(Nr. 21.) 
. Schall, W.Lfm. T. 
tu kköuigs-Allee. ->■ 
18 geljjj Köu,g8-Alle« - 
16.'I4ERbsenkerg,H, Styjli 
■'-»irect (Berlin.) '‘‘w 
12 Baustelle.» • j-‘ 
Bettinastr. ■> 
10. 8 E Marte»8.'W., Gi. 
1 
«enthüm. (Berlin.) 
6 E Rochna,M,i>w Direet 
V. Seil ringet, A, Portier. 
4 E Schern, G., Lehrer.' 
V NodzinSka J.Gärtiter 
Felter, H, fffnt *' 
Dein, H, Nedact. 
Jaffü, <5. Kfm 
Matho, F, Gtgarrenhdlg 
Mittelitratz, H, Kfm. 
. Staub, 6., SBro 
2 geh. } .SSutflciffc. 28. 
‘ Winklerstr. -> 
Forst-Dienstacker. 
■^1 KönigS-Allee. ->ß 
fliirnintfcrstr: 
Franzensbliderstr. 
(Restaur. Franze»S5ab geh 
poftal. z Gruuewald, po- 
' lit. 5.Schtttatgnlbotf) _ 
:: 
jpuEMl)i|4a$e. ->, 
1 E' Lor'enz, G, Asm. ($«■ 
' .tKidcc.) ■ 
Mahn. A., Berw. v- 
Daelen, B, flltit “ 
Gotzhein, SB., Generalmaj. 
z D.  “ 
Äloff, H., Amt8dten. 
8'Eabnlättber, GTSteT 
Stechens, I. D.recl'r f, 
■*■ Humboldtjtr. 
5 E Süd, O., Rittmstr. 
Bork, W., StFfttanftr. 
' Stift, 9L Dr. jur./äicg. 
, /Mss. T. 
kSchwabe, H., Geh. 9kg. 
.«-iStet®. T. .it' -t“ 
E Keucheniuk, H, Dr, 
Gesaubtschast8rath. 
8 E Sinhemann I, Architeet. 
fleh 5. ttSnifli Allee -62 
E .c. SBoh'iigrr, B, Dr 
- ehern.,,,, 
-^Karten geh.'». Nr. 7. 
7 E Hahn, F, Reg Äaumstr. 
((EhntloUttiburg.) „ 
^15 Banstelltu. ] ' ’ 
£. Hantschcü'sche Erben.' 
17 Baustelle. 
19 E'Ttenkel, R, Buchhdl. 
21-2S Baustellen. 
27 Neubau. 
E SiiSol8=91tbmonbJ)r 
•\ (PotSbam) 
29 Garten geh z 31. 
31 E Shoiibt, 9[, Slciitter.T 
31a E Tieh, H.< Architekt. T. 
33 -Bdiistelle. 
E.Sauber«, G„ Dr jur., 
Nea. Rath. (Berlin;) > 
35 iBmi jtcllc.' 
E u Horn, E, OB. Berw. 
Ger. Rath. (Nr. 37.) 
" " ' Dry 06 
hblrin 
Kndfel, G„ Agent. 
PritzkaÄ, 6, Fabrkbef 
Schkestni,, J/i>. F., Ren.- 
tüten. 
Schwteger, H, um. Reg 
„ .Bau»,str. . . 
3iiuticf)iiljflr;4-' 
Wk. St' Dr 
Hagenstr. 
!-Allec. -> 
!>ath. 
67 E 4)/-.00vif, 
b Berw Ger. 
E Schweri! 
hd'l. 
SRclftcr'ä',:® >' Äiieetor. T. 
m e eyiutrteia. H, 
/ Vcrl. BiiSWI.»^- ' 
E"GnT6, ’g1, Rentiere. 
41 StallutmeiL' geh." z/39a 
48-47 ,‘fWEtV Ght, 
r-, 
■ S«,Mlomi», Gruuewalb. 
■ 1.5 5**8 Dr. Tina Gvcrn. 
49—05 Baustellen 
87Q71 ©oifffiäle». 
E ÄimM'M,' Dr. med. 
—CSJcrHi, J ; 
7,3-7-75 Baustelleu. . ' 
Es Hahn, F., Reg. Ban 
iiiflt (Gpklottcitßiirg.) 
Gffl^ctgcrftt. -> 
y, Baustelle. 
E -Mielsch, ,(£., Rentier. 
s79 E Migsch. E. Seniler. 
Foerster, 
06- 8 ©oij 
qlRArT* 
4 Baustelle. 
E Ouenstebt, M., Frl.' 
- (Berlin.) ‘ - - ' 
-4r Wiffmauustr. ->• 
2 Baustelle. 
E aiicicii, G., Direkt. 
(SBgllit.) 
König8-Wec. 
a -VJ -nv!:» , 
., Foutanestr.r - 
. Äuerbachstr?-^- 
I—6 Baustellen.'-v 
7.9 EScheche, H., Major a-D. 
II-19 Bili'tÄ"'‘-1 
21E Schreck,haS.tzh.,Reittier. 
T/ ' * 
5)i)l!B»tbtJb:. ffciu, 
6 ?£-> Jordan,,H >JUenifnciA 
.SctitoigjfcÖrnjr.fflrp. 
. mit, ä,, 5Vr , , u 
'-M-Nentterk ‘1- 
Mnudelkow, M.j'Frl? 
Ekowranek, > I,' Seiler- 
wrhbl. , 
'Sorge,'O., Juaeu. T. 
v.'fflillidh 91., Rentiere. 
,4 E Neumaun, E. ■F„ 
< Eigenthümer!!,,,. 
Wiebe, {£„■ 8Untiei‘. , 
2a E Laübahn, SB, Rentier. 
V.stntt.A., Porti««. 
HaiiMb, W,AlKh. 
6er,11t, St.: Rentier. " 
MichaÄ, st., Atchiteet.. 
#. Jfltigl >Hartttmg,M 
Dr, Pros., Geh. Staats« 
Sfidjiuot ‘ä. D.'" 
2 E fiiiig«, F., Rentier 
(HubertuS-Allee 4.) 
Baer, 6., Peusiouair. 
fietling, Sir.'.gwgcit. - 
lawiter, H,Ka»zl. Rath. 
^iLrspmann, A., Stuckat. 
Ouilniann, 91., Kfm. 
jttiiifmiS, A., pens. Bepmt. 
H»berüt8-Allec, 
.:G«e)ststr, 
, Erdenerstr. -> '~ 
, »(Unbebaut.) 
Thqttt?, As ©öthtsr. .., 
-<-"Wp!itzerstt!. 
60. 54 Baustellen.^ 
■<- Groii6crgcr,lc. -> 
52 Baustelle. / 
50 E Pitntplu'; & (So., 
Baugesch (äMlmetSbotf.) 
Knckenberg,/H., Portier. 
Kunze, F,^ Wiikl-Geh. 
Ob Nea Rath. T. 
v. SicbaUVSt, Gctttmlr 
.'-leutn Fxe> ‘‘ , - 
48 Banstelle. •- 'h ' : 
Rmterpfab. ->■ 
HubertuSbaderstr. -> 
42 40 Garte» geh z Brahm8- 
sir. 19 
DAauftellen. 
attitellen. 
E?9lettiitrgu, S, Ban-... . 
Hitler. (WiiifM-str. As f<st 
30 'Baustelle. h 
2S^LpMtMen. 
E 9tulhenberq, .6., Kfm- 
4PliUJ«[lr. 14.) j;r 
U'-.-<i"g(i(jotu[tr. i 
22 Baustelle. 
••'E Ebharbt, B, Architekt. 
(Jagowstr. 28 a.) 
20a E Paetfch, H, Rentier. 
20 Baustelle. 
Taubertstr 
18.E @d)ii(|je,'LG,-0r<i6i[.' 
,(ChLrlottc,ch»rg) >, • 
jonef, SB, Kfm. 
jemffe,' A„ • ,Pj)I.‘ iSDamtt. 
Schmuckert, M,, Fabrk. 
16 E Passt,,' R.,' Pdtti? 
^ Maler.' ... . • 
E"Posst»,' ®./ Frau. 1 
-M8rkbtv,:3R., Rentiere. 
AI 
f*X* 
Leo. V, Gel, 
Loewetistein, 
Stadtricht. 
Moebebeck, F. Rentier. . 
, Wagner, St., Ihieunaler. 
14 ^anstelle. - 
Bilsestr. 
12 E PrLtoriuS, G. Kurs- 
Niallcr, «-(ll»lln!) 
10 E 5ööpn61,r.,®lIbSitUlr. 
8 Baustelle. 
Sterilste. 7-y r 
6 4'Baustelle». - 
E Bachstein, H', G,se»b. 
Baiiuntmiehin (Berlin.) 
2a E Bachstein, ^H.; Hiselkk 
Banunternehm (Berlin.) 
Werner, Th.» Gnft».‘-T 
- ‘-<t. Menzclstr^»^»- ' ,,, 
<- KurniÜrlerstr? 
Anlage».- ' 
*■ ^j>igf.?A5ee. i->- 
Hasettspruttg^-," 
-<r Primc»adent»ea eet$ 
b. Kön,g8-AllceMr Winkln» 
"str. -> ‘ * 
Hervertstr. 
AönigS-Allec. 
1-Baustelle. " 
Johanna-Platz. ->• 
3 Garten ^,eh>. 5. Msininck» 
Allee 10 t " 
.-<-1 SchleiNitistr. ~ 
E Dorn/ G., Kfm. T: 
7 .E.Walf^H.^Ksi,i. 
9—17 Baustellen. 
'‘-4- s&efthasfe ->■ 
30. Stz'ÄaOkllen.' >' *'s 
V Äirsch,K„BauanW 
- Döbel,ng, M„ W" 
jtlfiiftmdhii,' . 
Rasche;-W,'9tentier. 
fiiSif;C|i0.Z3ir. 207 
20 L Kalffch, P4 
"fäna«.--’ •'•j r/.vtj*'> 
E Lehmauw - Kallsch.^L,'- 
—Kanimfrpuflfxiii^. , 
18 Aarten.geh. » Nr. 20. 
16 E‘J2epmtm,S« ftimtoer» 
"! -!ichigeri».>.. v 
14,Karte» geh. z. Nr,, 12. 
12 E Schrtib er, Sf, Ämt. X' 
V.Schw°mlK!!K.,PÄM.' 
10-Baustelle: 
Johanpa-Platz. 
[..■SiStny* 
'Hi 
a »-BitustMn.«.' 
e aBmjf ‘ 
r’tetf (Berlin.) 
2'BausteM 
E Bachstein, H, Eisenk. 
Baiiuuternchui.(Berlin.) 
-<- ÄömgS Allee. ->■ 
Hcrthastr. 
■<- Lynarstr. -> 
KS»ig8.Allex, 
1 geh } Königs-Allee 16. 
3 aeh. z Nr. 5. 
> E '> Mendelssohn, F, 
»» Panquier T. , 
‘ V Hiller,'M.,O6 Gärtner 
s geh. , Nr. 5 
MSmarikMIee. ->7 
9 11 ÜktiBatt. 
E Stock,' R., Fabrkbes. 
i3 
17 19 E Soll rs'B./Pti- 
’' Mlier/.T. 
Ohlberg/,W., Gürltiet.- 
itrüget, ®„ Kutscher., * 
21 E Francke, R„ Kfm. 
23 Baustelle. ■ r — 
Herbertstr/->- 
-<-'Hn6ert»8-Allee. ^ 
24. 22 Baustelle,!.. 
18 E' StiivfärflEtibcmm-Skp 
Sid." T. 1 V 
V. Müller, K., Kasseuboie. 
t66ctc ÄnahenMl»,,,, 
nderilui, SB., Sduiluerfi. 
1BUE. KurfArftendaniM-Ges. 
i.'Mil.„(£ilr,„18.) ., 
Ratij,. H., Gern. Renbant. 
14. 12 Battftelleiv- Vl 
Schleinitzstr. -> 
10 Garte», geh. z. Bismarck» 
^ Allee 16.« . .. - 
BlSmarik-Mec. 
8 E ».Mettbelssohn.F., Ban¬ 
quier. (Nr. 5) ' 
Esche, G.; Kutscher.. 
Fünuing.'A., Gärtner. 
d. b.Dtraje.'WMäschinIst. 
6 E Dioege, E räkmmftri'T. 
iOjjl 
litt.)" 
Emmerich, I, Geh. Bau- 
rath. ,
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.