Path:
Periodical volume V. Vororte 5. Friedrichsfelde mit Karlshorst

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

V • 
‘iS* 
Ja 
V' 
, - V. Theil 
Fricdrichsfclde 
— 94 - 
Friedrichsfelde 
’H* 
»2 
v,z 
~< 
K 
t-f- 
&*» 
,r 
§x 
4T 
h 
fe; 
% 
*5 
> 
,„f- 
'<**, 
"U 
V 
’Ä; 
s, 
j'- 
'BB^Bömüiffjcii, 'B.rsiörbns 
Sntjcr, SB., Schuhm. 
Äeldmüller, 51, Privatier, 
Knop, F-, Bahnarb.. 
Koch, 81, Stfrn. 
Selchow. A.. Bahnarb. 
97 EBeeSkow,J.Schlachte:. 
.< mflt.’ 
98 E-@c6eit,-9l.,- Tischler- 
', .-.iltlk. T. • 
NiedcroLr»im.E.Gim,H 
Mehne, G„ Mechanik. 
Sß«ctron< ö., Socomoti». 
führ. a. D. 
folm, A„ Gastw. 
aldeck, P., Tischler r 
, Wcitzel. K-, (riciitr. Affist. 
99 E Prüstock, ffl., Eigen 
tfiüm. 
fflicgmmm, I.. Maler. 
Magdeburg, M., Rentiere, 
Paul, W„ Salwatb. 
Schmidt, E„ Wlv. 
Trvonath, St., Lehrer. 
100. 100a E Lange, 6., 
FabrI.'(Berliu.) 
Kiausius.'H., Locomotiv 
führ. - - 
Mehr, K„ Haudschuhm. 
Möscr.'A., Manier, - 
Nobrahn.'K., Schneider. 
Schmidt, I./ Privatier. 
Stetiger, 21)., Stfrn. 
-<-I.Projektlrte @iraBc.->- 
101 E. .fiiifnifl, Ä. Schnhm- 
‘ mstr. (Nr. 22.) 
•• Bär.'E., Schlächter: 
Haberinaun, A,, Stiller. 
■ mstr. 
John, K., Schuh«. 
Ättzei-,'Sl,'T»chIer:" 
Siitfolt), 0'.,' Stellm.- ■ 
102 E Pastänier, H.,K>^fcr 
.briick. r ” ' ' 
Bliimbcm. (£.; i'oljuoru. 
Gladosch. M.. Ww. 
Mclzcr, G„ Buchbi jb. 
Raschle, ®.,'«»|tihcr.' 
Scheere,,A., ftfra. 
Seidel, I.. Bäikermstr. 
103 E Fraiizle, A., Eigenth. 
Anbers, M-, Tischler. 
Sühne, 6„ SBtcu'ijcr. 
Kalweit, F, Schlosser. 
Lehmann,- 3.' Bahnbeamt. 
Liedike, (11., Bahnarb. 
Müllei, St., Maurer, 
- F.. Ww, 
Neue, St., Bremser, 
Schauer, F., Bahnarb. 
Scholl), A„ Dachdeckmslr. 
Wohlert. M„ Monteur. 
104. E Kirschbaum, H., 
2KolfetctBc[. 
Butckcrt, H„ Aimmcrm. 
Fischer, O, Tiichler. 
Fleischer, St, Bahnarb. 
Graiisalke, I, Lackirer, 
Güthling, L., aieittier:;' 
Henschel, 81., Ww. 
Hirsch, 8t, Mauufaeiur. 
nuljiilfl. T. - 
Liebnitz, 3., Sattlermstr. 
‘ - M„ Ww. 
RlikowSkis, K,, Bahnarb. 
Rasch, W-, Invalide. 
T°-),H?ÄSÄ. • ■ 
Walter. H.. Barbier. 
-105 Neubau. ' ” • 
E Zur, 'S»., Postum¬ 
ste!). (Nr. 88.) 
106 E GlmiSniber, L., Lehrer. 
Franz, St., Schuhm, 
itutili, (£., Llhierl». 
— G., um. ilicctor. 
107. 108 Baustellen. 
E Wustrow, 91., ffiigcn 
tliümer. (31t. 78.) 
109 E Westvhal, O., lrigen- 
t/jünier. 
Bieleke, $., Schlossermstr. 
DiettrichF,,Skettciischcerer. 
Hübsch, 31., Ippfcrnifir. 
Rademann, A„ Sleiteu- 
fdmet. 
Waldoiv, Rqngixxr. 
110 E Oiielliiiaii», A„ fifm. 
(Berlin.) 
V. OuellmaiiN, O„ Klemp- 
lieriiistr. 
Bartsch, Landarb. 
Bast, O., Bahnarb. 
Breite,ifeld, A., Ww. 
Dahlie, Bahnarb, 
Sank, C, Fabrkarb, 
-sttfinanit, C„ Maurer. 
Jacob, SB.-, Fabrkarb, • 
Nocka. <$., Bahnarb.' - 
Seidel, M., Feldarb. 
Stritzlowöly,' F,, Stfrn. 
KrofJticttil; ’C." », F,, 
■ -Feldarb. 
- ©eilet, H., Maurer. ■ 
Zinn, 6., {priuatler." 
111 E llnaer, M., Dr, Pr, 
•- - Arzt. T- • • 
- Joachim, A., Stfrn. 
111 Scheppig, G., Q)n6aii(t. 
amt. 
112 E Weber, M„ Ww. 
/(ScrnbutflJ - ■ ■ 
Schauderl, H., Brauerei 
bes. T. . 
113-120 Bausielleu. 
E »..TreLkov, S., Land- 
rath. (Schtdiistr. 1.)" 
-<-Il.Projectirte Stras>e.->- 
121 ElUrich, 3„ ©ein.Stoss. 
“ Reud, 
Vielecke, 8L, Fabrkarb. 
Stmlmi, A„ Fabrkarb. 
Pape, I., Bahuarb. . 
Pseiffei, W., Eisenb.Arb, 
Schevp, Fabrkarb. 
Sditäflcr, Fabrkarb. 
Schüter, O., Krauleiiivärt. 
Ulrich, A., Altsitzer, 
12111 E Ulrich, A„ «tt< 
* filier. (Nr. 121.) ' 
Franlc, >H„ HauSdieu. 
Güuther, M„ Maler. 
Stöpvke, A, Stadtsergeaut, 
Liste, ÜB., Fabrlarb. 
Müller. A., Babubeainl. 
PollaL A., Favrkarb. 
Thiele, 91., Bremser,' " ' 
■Srriicr, ,H„ Fabrkarb. 
Wildeuhaiii, 3t., Stfrn. 
Solff, St., Fabrla,b. 
SErnflcl, L., Fabrkarb. 
122 ESchmidt,«,.Mamer- 
»isir. (Nr. 123.) T. 
Binibauni, E.. Dr., pr. 
91«». T. .. 
Jahnke, C., Lehrer. 
»asch, St.,' Rciiticr.' 
Schenk, 33., Lehrer. 
Schnitze. G., Lehrer, 
SBollriifeg, 81., Schioffer, 
123 E Schmidt, A., Manier, 
-lujtt. T. 
Bürger, I.,- Bnchhaki. - 
äluriiiti, P„ Technik. 
Daenllke, I. Schlosier. 
tniim, SB, Schlosser, 
ifiliev, P, Po!. @i 
Pehold, B., Facior. 
124 E ObeuaiiS, Reiilier. 
jyüllßtnf, H, Rentier. 
Kkllci, St, Schneidermstr. 
Stossatz, W., Bahiiaib. 
Lindemaiin, M., Gotonial 
iiÄHMriii. 
Radcmanu, H„ Fabrkarb. 
Sauer, O„ Schlächter^ 
Schulz, 91., Stohleuhdl. 
Schwager, O„ Maler. 
Silbersteiu, L., Aoreff. 
Am. 
Wideitiaiut, M„ Frau. 
Baustellen. 
E v. TreSlow, S,, Land 
rath (Schlomtr. 1.) 
Lschteuberger 
• Feldmark. 
Charlottenstr. ■. 
Milhelnislr..»- ' 
E v. itcSJoiu,’ S„ ,Laild 
rath. (Schlafü'tr. l.)1' 
2 E v. TrcSkoD/S., Lakd 
rath. (Schlobftr.-l')^ 
Filedrlchstr. -> 
©ävlcit.',, , \ 
h*-f SBilheDitflrt -> 
Friedrichs^ 
Üoitiftnfir. u. Prinzen» 
Allee. 
1 E Müller. E.. Frau. 
(Berlinerstr. 66.) 
V, Slrohwich, F.. Feldarb. 
Lehman,,, SB., Wlv. 
Porth, A.. Ww. 
Siofcuoiii, Feldarb. 
Sasse, W„ Fabrkarb 
Schoucbcck, St., Fabrkarb, 
Spiitltöfiec,' W„ Maurer. 
Wudel, $(>., Fabrkarb. 
2 E Schröder, St., Eigenth, 
Glabau, 81., Bahuarö. - 
Kelch, F, Colonialuirhdlg. 
Maltern, A., Bahnarb. 
Schröder, 91., Pschler. 
-Steffen, SB., Drechsler. 
E Rahne, H., Schneider» 
. iilstr. 
Grothe, SB., Bremser. 
Helbig, .6., Bahnarb.- 
Stnape, W., Bahnarb. ■- - 
Krüger, W„ Tischler. . 
— A-, Ww. ' 
3a E Götze, E., Fuhrh. T. 
Schöna»,'M„ Zimmerm. 
Stiebritz,K„ Borarb. 
i E Hofsinanu, Sti, Ww. 
Leitzke, Ww. 
5—7 Ban stelle».' 
Sturzesir. -> 
8 E Zierholz, M-, Eigeuth, 
, -(Sir. 27.) 
ffltrflS, H» Schneider. - 
Gerlach,-K., Schuhs 
Müller^ SS., Korbm., 
9 -Baustelle. ’ % ‘ ' 
E^Lierholz, M., Ww 
l(Nr.-27.) . - ;- 
10. E .'Klerholz', Mq'-Wgew 
- thümeri«. (Nr. 27.) 
..Zierholz,.F>, Ackerpächt. 
ll'E Plsterni», 
delsm. - 
Leidemaun, A.,' Schmied, 
Krüger, W., Gärtner. 
Schulze, ß., Rohrlog. 
12 E Lindecke, 28., Ww. 
13 Banste»,-. 
E Lmdeckc, SS., Ww. 
(i)lr. 12.) 
14 E Schmidt, A., Büdner. 
15 Baustelle. 
E Lnsch, C.,, Büdner, 
(Nr. .18.) > 
SchloBitr. -> 
16 E Liiich, C., Büdner. 
Steiger, 91., Landarb, 
Schulz, Sl.,;ft<i6rfiir6. 
17 ESnnipt, A., S(tci|)ächt. 
Stoppen, ,31., Bahnai-. 
Pohl, F„,KirchhofSarb. 
18 E Sauge. F„ Stvffäjhiu, 
V. Fehmer, 9t., Landui. 
18EKicho»>,W„We!chi>ustcll. 
20 E Machost, N.,R>!U«ieuii, 
21 E Silke iß!., ,Stoffstt(). ■ 
.. Tharl«ttcnftr.-^->- 
22 E o. Zvcitiiiv, (5.. £äiibt 
t(ttf).'..(SchIofj(ft. J.Y > 
23 E Wille!.W„ Stoffotl). 
24 1E “3., 66- 
• slügelhdlg. T/' 
24a Spritzenhaus. ,. v 
25icto'rmftr.,->- 
25 Bansielle. 
E Tusch, St., Slossath, 
(Nr. 20.) 
20 E Litfch. K., Sjiiflts;. 
StrihloivSli>,W!. Oimincv. 
20a E 3)6id)ctM,Dl.,'äiief)- 
M>ed. 
Lildebraudl, SB., Fuhrt). 
Schulz, P:, Tischler,»str. 
20b E Schneider, Ä.,Aött- 
chekmstr. . , 
Hont, St„ Invalide, 
Striigei, J„ Zimmerm. 
Schlosjstr. -> 
27 E gieiholz, M., Eigcu- 
thnineriu. 
Münchehofe, Sl„ Laudarb. 
Ina, 3, Bahnarb. 
2o £. jteiuimiui, F., Büdner. 
29 Baustelle. 
E Götze, F„ Gärtnerei 
bes. (Nr. 30.) 
30 E Götze, F, Gürtiicicil'cs. 
31 Baustelle. 
E Grunow! F„ Milchhdl 
yir. 36j ' 
32 E Geber,. 81., 'Stich 
- plichterili. - 
Schliebendlv.FvBahiiinB. 
i E"’3iculimmi,"9t., Eigen- 
'tr)iun..T 1 ■ 
34 E Bartow, A., Eige»- 
. thüni. , . , •,> ' 
Säger, R., BähnaLS, 
35 Lauste llc ,• , > - • 
"L Orilliöw, F.I Äilchhdl. 
(Nr, 30.) • 
8 E Grunow, F., Milch, 
hdlg. 
Gtimoro, SB., Schlosser, 
ßmis, W., Fabrkarb. 
Leitzke, G., Schlosser. 
Schönebeck, O„ Fabrkarb, 
Schulze, IE-, Landarb. 
37 E Äudiike, SB., Wu> 
Müller, 81., Fabrikarb. 
38 E Fehmer, St., Eigen, 
ihüm." 
flink, St., Dichorgelspiel. 
iljmkeirati) 8(., Tlschlei. 
Louisenstr. -> 
Kurzestr. 
-<r Wilhelmstr. -> 
1 E Ullrich, R., ® 
(@r. Lichterfclde.) 
Kott, P., Laudarb. 
Neumauu, W., Ackcrpiicht. 
Friedrichftr. -> 
Garten geh. z.Friedrichstr.-> 
-<r S0ilfdmftr.-->- 
1 Berget, F„ Wächter. 
Henschke, SB.. Eifcub. Arb. 
Herbst, ®„ Tischler. - 
- .Äitow,Il.,.Fabrkarb.i-, 
Speiste,'Ä.. CisciitzMrb. 
Schabewalb, A., Parbirr, 
"Sffllfftigcn, F.' Fiibrkarb.' 
Thieme. A^. Mbrkarü. 
2 E Münchehofe, H., Eigeu- 
■ 1l)lU|t. ■ - , . " > • l v 
Aartholötz, H., pcns.Post- 
Beamt.- - - 
Bolz. St., Maschinist. 
Holzhaiifc», F., Stellm.- 
3mt, SB., Ww. • 
StoOer, F., McbmrB. * 
Münchhofc jim., H,Laltb< 
arb. 
Mimdsloik, St., -Fabrkarb. 
Pieper, 31., Bricslräg. 
Sommer, SS., Bäcker. 
Theel, E., Balmarb. 
Waldow, P„ Bahyarb. 
3 E Seil),' I., Rentier. 
Schutze, Bremser. - 
4 E Selig, W-, Cigcnthüiu. 
(Nr. 4a.) . . 
SchiebcrsiuSkY, A., Ha„ 
Leistn. 
4a E <2elip, 38., Eigeuthüm. 
Dentbea, A. Fabrkarb. 
Selb, 8., Fabrkarb. 
Gemeinhardl, 81., Maurer. 
Pacholke, F., Fabrkarb. 
5 E Fithlano, J.,Holonial' 
wrhdlg. 
Schanow, St., Bahnarb. • 
Schulz, SB., Bahuaxb., 
.Sinumdr, 9lV9iäl)t,ftyi6tl 
• Zolli», I., BahiMd. 
ön E'Sittiicr, 0., Nutzholz^ 
16a 
Hag. 
:, E., Metall^ 
. Mühlmäim,-H., V-urer. 
Scifert, R„ iifdiltrr 
Sommer, 8l.,'Tifililci. 
Thaege, 81,, 'S'chlihmmftr. 
Tiinsch, IG., ©iiiller. - 
6 E Nah, fflütfmnftt. 
Schöppe, <k, Former. 
Tabbcrr, St., Tischler..' 
W'il,'W.,Mctallarb'. 
7 E. Feh«,er, 33., Eigen 
thum. 
E Pcnack, £.', SS». - 
Brcdeielk, SB., SWerpiWjl, 
9 E Geltü, Dr, Nechlsamv. 
<Bcrlin,)- 
V. Siefafch, Sf„ HaudelSi». 
10 E DrygaNa, I., Geflügel 
hdlg. T. 
11 £. dioDc, P., Schlächler. 
iitiii. (Fricdrichöbeig) 
Louisenstr. 
<- Berlincrstr. -> 
E Rhein, 6., Gent. Beer. 
Bettete, g8„ Elfmb. Arb. 
12 ,E 8lrudt, 91., SBiu. 
13 E Schulze, St., Eisenb. 
Wnkfnhr.' 1 
Fischer. 6„ Eismb. Arb. 
14 ELöriiicke, I., .Stellt». 
Küster, I., Borarb. . 
Prinzen-Allee. -> 
~<r Fricdrlchstr. r> 
16 E>ilfe,(£.-<tiiii.(92rl8.) 
Aettgsch,.tz JEileiib.Seitiut. 
Dmeck, W./Baltube-mi. 
Höikert. ,31., ©(embciuf. 
Kabelitz, H„ Lchrcr., 
Stiiljrnmmi, O„ Tele¬ 
graphist. 
Wliii», F., Rininira,!. 
Siciimann, (£., Gastw. T. 
fetrirt, R„ Zimtneri». 
ittfeler, O., Schuhm. 
Sabotka, H, Tapez. 
Schackwitz, E., Pofantent- 
wrhdlr,,,. 
Schmidt, 18., Malennstr. 
©pctlmg, 81., Schmiede» 
•m)tr. 
Thon,., H., Näherin. • 
Sieimer, (£., Schtchnimstr. 
SBinfelmnim, SB., Bah»- 
beaiut. 
1Ä E Liebuitz, J„ Saltler- 
, ntflr. (Nr. 16a.) > 
E Müller, E,, Sjattaesm. 
(Betliuerstr. 50.) 
Gekchte, P„ Banarb, 
Rlische. H., Töpfermltr. 
Echenatzky, H., Mehlhdlg, 
"Schraber, SB, Lehrer. 
Wo^, ,81., ÜocomoliB» 
18a k'lileüitih. g., (Editier- 
mstr. 
E Müller, E-, SJqttgefch 
(Scflincrftr. 660 
Budeziuski, P., - Schuhm- 
inftr. 
Kanzler,,E„ Werkitislr. 
Mchalrii, P., Schtchm. 
Podgurrlj. E» Barbier- 
Sabotka, H.,Iapez. 
Sperling, 31., Schmiede, 
mstr. ' 
17 E PenaL F., Eigenthum. 
fitmoMi, <$., “ 
*vÄnbc6ufg, 
Sfiilfc,' Q, .{ 
llftiE'JBiUc, Stil 
' -Berlin, 8i„ 1 , er. 
(Slauc, 58.,Jt)i(iittcc., ^ 
Großkopf, W,,'Museums- 
dien. , ^ 
Heinrich, L. Bur, Affift. 
Lühneiischlotz, R., Drechs- 
lenttslr. 
Müller, C.,-Tischler. 
Pape, M.. Vergold. » 
Reimer. M., Schlosser. 
18 E Wille, 81» Milchhdl. 
(Nr. 17a.) 
Beiiilemaim, StotBm, 
Lauge, G„ Bahnarb7 
Strcibt, H.< Bahuarb. 
Wilkc, E„ Stfrn. - 
— SB., Frau. 
19 E Specht, 8l„ Korbmmstr. 
Ludwig, H., Landarb. 
20 E. Rösele^A.. Eeiüjer. 
Debes, SK, Bäikermstr, 
' Freitud.-W,, Bahnarb. 
Pjufe, W,, Bahvarb. 
Hide, S(' Schmied, 
jträger, 3t., Aahnarb. 
> .Lange, SB., Aahnarb. • 
Sofie, I., Gtiftto. 
SRorflirarbt, K..-Bahn« 
Pfeiffer, Bqhuarb. 
f ohl.'A.', Bahiiakb. . 
ager, R., Tischler. ■ 
• Seegardt, H., Gärtner. .7 
'$«yt, 81.„)Sabilarb., ,. 
21 £ riikaS^8l.,ÄiichP»cht, 
Döichig, St, WeicheiifteH. 
Rechner, -W.,.L>iam«r.' 
Schulz, £),, Tischler. 
Wache, F., Heizet. " . 
22 E LucaS. 33., Ackervächt, 
Stiesling, <?.] Fabrkarb. 
StucifeIr-31., Bahuarb. 
Krause','R., Äahnarb. 
Ltic«S,-St., Landarb.' 
23 E N,,g, .6, SBötfcrmflr. 
fsiit.ü.) - 
Natz, O., Bäckermstr. 
i‘A E Schmidt, 81., Maurer, 
mstr. (Betliuerstr. 123.) 
V. Schönebeck. O„ In¬ 
valide, (äkl'linctftr: 23.) 
Laue, St-, Schneider. 
Debnfchewitz, I., Nangir- 
instr. 
Lindholz, I., Bahnarb. 
» Säger, £)., Tischler. 
Betliuerstr. -> 
Mltrgcireteiistr. 
lgeh^iostal. z. Friedrichsfelde, 
polit. z.-Lichtenberg.) 
' Mkhlerrbtrg.: 
*4-“ SchloHftr. , 
v. TreSkow^sche« 'Saat. ' 
E ti-.h TreStow, 'Landrath. 
. (SchloLitr. 1.) . 
SBmbimchle. . 
E Tantz LLadewig, Stfltt. 
(Berlin.) 
Schenahli.H., Mühlcnbes. 
Prinzen-Allee. 
Lichletiberger Feld¬ 
mark. -> 
I E Weber, D,, Gärtnerei, 
bes, ' - 
iahiiemaun, Bl., Geh 
Registrat. 
2—9 Bauslelleii. 
E Hasser, O., -Banquier. 
(Berlin.) ' ' 
10 Gärtnerei., 
E. Götze,O., Gärtnereibes. 
II E Metzner, O., Zeich. 
Lehrer, 
12 E Kranich, I., Acker- 
pächter. 
Krebs, F„ Bahnarb. 
Nehmitz, W., Aahnarb. 
Sioflucr, A., Ä!alkr. >;: 
18 EL Krüger, W., Handelst», 
14 L'Harlke, 91.,‘ Rentiere. 
(Fried'richSberg,) - 
15-23 Baustelle«. 
24 E Linbenberg, 81., (Eigen» 
IMm.   - 
Sinbcnlicrj, H„ Tischler- 
mfti. 
.SUtter, 81., Ww... 
25—27 Baustellen. 
E Hasser, O., Banquier. 
■ (Berlin,).. 
28'E;Sit{dj, 3s-Stfrn."1 
Hörnicke, 3t.,- Bahnarb. 
äranfe,-*SL; Bahimrb. ' 
MoschkowitzL., .Graveur. 
Rehlanderi-Ä.,Hri»ati'er. 
Siebert? G.^-Staffenbote. 
Stock. 'SB.; Bahnarb. - 
Ulrich,-'M-,, Äahnarb.' ' 
29 "E Llisch, S.’s Rfm.' 
(Nr.' Ä.) 
Kiese,' F., Bahuarb. 
l!!nch,„S., Ackerpächt.1 
Zinn»ermann, O,, Bahn» 
„ arb. 
•<r Rummelsburgerstr. -> 
Wilheluiltr. ->■ 
30 E Bub», F./Gastw.' 
Stele, F„ Maurer. ‘ ■ 
DrciiSke.'M., Privatiere. 
Hüiii! 59., Schlächter.' ■ 
Stohlhaas, O.,' Procurist. 
Meyer, 8(„ Bremser. ■ 
Richter, C„ Schlosser.. 
Äaleuti» ,jun.,'jjl., Siilbfj. 
- seil., SB., Rentier, 
Soigt, H., Lehret. - 
31 Aa,»stelle. 
32’‘E Äi.cjj'l«, 2Lz SBtc. 
Lehman», SB.;-,6c6ammc. 
Pohl, 3., Bahnarb, 
SS.ESdjtötBJE., SLankiv, 
Ählbchritbt, 'Maurer. 
'Stwberid,»L,'IabrkarS, 
Wölbt/H.,'Bahnarb., 
33a E'@‘c6ctt,% T^chler, 
.V-iiiftr.' (SZerlhierstr. 83:) 
• Y.OIcbcrt,' <k./Korbiitinstr. 
Bleese,W„Maschiiien!üht, 
Dietckl, M7, 'Lchilstsetzet. 
- PatiS, %u .ME 1 
RanteMrg, Anna,Galan 
- terietvrhdlg. 
Wolf, M„ Bildhauer. 
-«--,Frsebrichstr.'^>-. 
„ ,-fr Louisenstr. -V 
34 EHohlwein, 81., Kohlen 
l)i>l(f.'' ' ' 
Dornhaucr, G., Schuhm- 
mstr. 
Hammel, H.y Drehorgel, 
spiel. 
35 E' Äom, SB., Gastw. 
Dorn, E,, Stfrn. 
Gross, SS., Gärtner. 
Sltenli, ®„ Kgl. Werkführ. 
Mieschle, R., pens. Loco 
niotlvführ. 
tfeiffer, SB., Bremser, 
pree, Eisenb. Arbeit. 
Wilkc,.W., Bohnnslr. 
38 E Lefmimitv .&„Glgtii» 
' Ihüiu. (Berlin.) 
‘ V. Wickel, SB., Tapez. 
Gerhard,. F., Postschaff», 
" a. D. - - . 1 
Winterslein? H„ Wage». 
- uotirer., , •< 1 
37 E MGheS, SB., Eigen. 
1 -th&im 
49 E 
_m1 
50 
51. 
53 
54 
55 
56 
58 
mstr. 
Leetz, R„'Tifchleri»str." 
38 E Schmidt, SB., Ölblte» 
reibes. 
Paelrich/B., Schmied. 
39—41 Baustekeu. 
42 E Eigier,A,, Lehrer. (Ber. 
lin.) 
Briiilmaiin, 3-, Sineiiv 
Arb. 
Schirincisier, Hilft, 
weicheustell, 
43 E Guthling, F.,,Gastw. 
Schubert, R., Kistenm. 
Thiemert, J„ Zimmetm. 
44- E Frentzel, A„ Ww.- 
V.Frc»tzel, 81., Gürtlern^tr. 
DoniierStag, M„ Stfrn. 
Kuopp, SB., Bahuarb. 
45 E Zschocke, ©., Mechanik. 
Kuhlbarsch, O„ Fabrkarb. 
Schulz, F„ Bahnarb. 
46 E Leetz, F„ Ziinmcrci.- 
Bredereae, B„ Wie. 
teckiia»», SB.', Bahuarb. 
renß, Cigartenfbrk. 
47 E Zttcker,-F., Kfm. , 
Damcke. H,/ Maurer. 
Noack, F., Zimmert». 
ttttschan, Graveur, 
üiucith, O., SilbemtB; 
48 E Frehlanb'sche Erben. 
Bold!,- E., Klempner.1* 
Dahl, P., Gürtler. 
Kuaucr,- Sttmircr. 
Sehmotuu L., ffitu.. 
.Prie^, Th., Kithogr., 
*%«*■».Storni 
fllcmw, SB., 
»chnmmt, R, yltl 
R^fcldt, ®, -UnhitnrB 
SchiiTOdetfe, li, ßotimt. 
TetM"°"""°' 
E Ba»,teile,,. - 
p ®M#mr 
E^Gotze, O, Wüttiurti 
Baustelle. . 
-Kn>M. I, Birlnitl 
(»erluteritr 8, I 
RenL"°"^' ®l 
®nntrii&, I, Ri( 
Miutfc, 0, «nlrnorB. 
ehtenbt, St, Siichl«. 
®rm,01», A., ®ni. 
Kacza, 9t, Xpmer 
Rasch, L., Sid 
Schütz, 91, Iiirfilci , 
E' ©trafjiiraiin, ei®,! 
thnm. (Lichte,,b«,) ? 
! E Hailbaith, ü, ti® ; 
Bartow,' 6, Sloiiriq > 
ßecnimiiii,Sl .Stotjnbmcl 
-.vitize, H, iüiiu 
Hot’ch, 91,, Sdiloncr. 
Klein, C, Siomrb 
Kreuz, W. äiatmart 
l.;?Äct','X' Sciiflfchüiis 
o9 Baustelle. 
E Bceskow, (%nl6ü[ 
1 ' fScrllnculr ll j 
60 EDüuzel.B.HWdkls, 
©liefe, 8l, Ülaljnati 
Hoffman», K, Stall,jjr 
Sticke,®!, Ütiticheiiiiell. 
Otto, S„ Slnilitti. 
Tabbeil, Töpser 
Baustelleu. » 
E Franke, D.SIMtmli 
• (iBcillncillr. 2.) 
E Fiauke, li, "Sto, 
>. (iletlmnfli 1) 
Ltchtkiibiigki 
Fclbmoil -> 
Prinzcii-Allce 
Lichtcnbcrg. 
Rgch. postal z ntitbutsl 
selbe, polit. j tirfjtftilicrg 
I. Projcctirtc 
Strasrc. 
Berlin« ilr. -> j 
Istcllcr'idjcs Hank 
1 E Steiler, VI, OltinStl 
Fischet, 0, T,schln, f 
Pie|lcI,.6,S3n(iem»»M 
Stach, G, Sinn«rt 1 
Waschwill, (i, giiWq 
II: ’SßrojcciirfcJ 
Straße. 
Berit,tetltr -> j 
Ulrich'scheS Hau« «ch 
S)erftiicr|tr. 121«. 
ffloiijtelle.. 
9iummcl§0urgcrjj 
SBlIflCllllslf. 
!l. Schitlgcbaiti'o, 
E Gemeinde i>ntini 
selbe. 
V. Seltner, 28, Slctt 
Kiese, W, Silmlbim. 
E Wnsttotii, I 
Wnsltow, IS, illlnet, 
E ®tite, 6, Gif* 
Brochuow, L, Srettti 
Drete. I, Bahmud , 
, ■ SBenborf, Si, S«M 
4 EOtlo, L.itii" . 
I5 E Wolf, 91. Lmd» , 
iSBafscitoetlc 9ti,m»,tlt»| 
" Gemeinde IN#» 
V. Meyer, ®, 
I Schindler, O,. « 
Kirchhof d ®eni<W' 
Mgcit »IniiimfW« 
E Kenieuido 'Art* 
Nimiiielilmrg l. 
BcriiimfK 8- W1 
. Holst/W, 
8ärli,ci< 
HalzMer-Braaerei Christoph .Gr ot erj»n,Serlin N. Sp^ 
Linfe’ffieä ■§«“«■ 
E üiiilc, 3. ®:-,, 
Salzmami'tchri •?“'* 
L Salz»«»»», V. 
"ncreibÄ 
f 
If, J 
ME 
|f E 
, E 
i I' 
1 6 
'iE 
1-1$ 
| U1: 
(#, 
I 
Ifef 
I wo 
IN 
lhi 
|<6
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.