Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

& 
c \>r \\v j - w 1 f ;u 
rU 
>y v 
>Ä 
(£ 
irr 
F~ 
}^- 
*5T 
».», 
1- 
£/■ 
H 
/ 
f 
F 
6' 
>J 
/£'> 
*' 
Ti Theil 
Fri^»e«aA 
€8' 
"'*: Sä, '.’^.^.-J^ik- ^'•' « -7K>r-^Ä-,1 
* /*- j; -V" * V~*V 
L?^1* , * ■* -* ^ •#« ti* ^'•V'*N * L , 
   " 
-V 
66 E Riihemann, 3., Ar» 
chitect. T. 
franko, 58., Sentier, 
dimüh. Sl.,Landwirthsch 
Lehrer. 
3uiiflc, L, vw. Gymn. 
Dircct. 
,_31aatc,' F, Mechanik. 
Schwieg!, St, Ww. 
67 E Otto, 6, Stfm. 
(Schöneberg.) : 
'• V. Döring, 9t, Dachdeck. 
GorzqnSki, SB., ©ärmer. 
Griffig, Ä., Gastw. 
. Älupsch, P.< Ääckermstr. 
Müller, L.. Ww. 
Seyffert, A, Schriftstell. 
Wrbe, E, Ästn. 
Wache, <3., Klempner. 
68 Neudan. 
E Windt. St, Zimmer 
mstr. (ScfjöneBcrg.j 
69 Baustelle. 
E Weitdt,A,Ziinmennstr. 
(Schöneberg.) 
70 Baustelle. 
E v. Frankenberg, Frau 
(Berlin.) 
71 Baustelle. 
E' Weber, BerawerlSbes, 
, (Berlin.) 
72 Baustelle. 
E Wetzing, RathSmanrer- 
mftr. (Berlin.) 
73 »anstelle. 
E'Schelller, St, Rentier. 
(Schmargendorferftr. 
Nr. 35.) 
74 Gärtnerei, geh z. Rhein- 
fit 2a 
75 Baustelle. 
E MtziuS, Rentier. 
• (Berlin.) 
76—81 Baustellen. 
- E Sarrazin, €.. Geh. Ob 
Bamath (31t. 82.) 
82 E Gnrrojtn, O., 
06. Ban-Rath. 
63. 84 Baustellen. 
E Sarrazin, O, @cs|. 08. 
Banrath. (Nr. 82.) 
Noennebergstr. ->• 
Haiidjerystr. -> 
85 E Eitgrlfjardt, (£., Stfm. 
(Berlin.) 
V. Görlich. E., Latemanz. 
(Nr. 80.) 
BrandeS.H., Post-Jnspect. 
Breda, H, Inge». 
-(fttt/, F., Stfm. 
Homaii,iO,vi-,Reg.Rath. 
Üb«, L., Kfm. 
Neuinaun, O: GutSbcs. 
— R, Oberlehrer. 
Bogt, &)., Ww. 
66 E Hauipel, 5t., Dlrecior. 
. < Außerhalb.) 
V. Görlich, E, Latcruanz. 
Engel,E.u.M.Privatiere». 
Lohre, Th, Ww. 
Rotz, A., Reg. Secr. 
Schmidt, E, Stfm. T 
.©eitel, S, Reittiere. 
. Skiibearriiijl, I, Ob.Poft> 
«gift 
SBolflicu, I., Ciu. Ingen. 
87 Neubau. 
E Bern-, SB., MmirerMstr. 
(Handieryftr. 74.) 
88 . 89 E Stobt, <£„ SRpt* 
’ kettibes.^Handjeryftr.89.) 
-Abraham, F, Mm. 
Arneman», H, asm. 
Bamx, G, Diätar. 
Bergmann, B.. Lithogr. 
DesenS, E, Buchbind. 
Doniinengel. L„ Ww. 
z Dorn, 31., asm. 
91., Stirn. 
—i.,Co; 
90. 91 E Noack, P., Ww. 
Back, SB., GrmüsehdL 
De»Ie>ldorf, M., Ww. 
—Scljet, (fc'Meutierc. 
Brannfisch, R-, Versich.' 
Beamter. 
Breiter, P.. Uhrm. 
* Diener, Fr., Kaffen-AW. 
Fiisch, Fr. Gärtner.-^ 
- Geißler, F., Lenin. e.-S. 
•- öniiic, P., Mechanik. 
Hcilmann, A.. Rentiere. 
.Hühii, A., Diätar. ' 
Jung, R., Techmk». 
Ääiifcr, St., Vers. Beami. 
KLpemia,.M., Rentiere. 
SMoje, ®„ ScicjtT. 
B. Koschitzli, SB., Batik' 
bcamt.' 
P-hl, St, ffifitt. 
Wanner, W, itfm. 
Biedermann, SB., Rechn. 
Rath. a. D. 
92 Baustelle. 
93 E Mepaae, A., Ww. 
Opitz, I., Amtiere. 
94 E. u. Wrochcm, I., Che> 
tullcr. T. 
Bormann, A, Geh. Rechn. 
Rath z. D. 
Dk°s>, m.. Ww. 
triebe, £>., Portier, 
lüt«, F., Geh. Kanzl. 
Rath. 
Ludwig C, Reg. Baw 
mftr. 
Schlenther, F, Oberst z.D. 
Schiily, R., Kerl. Buchhdl. 
Sei'bt. I.. Fabrkbes. T. 
Sotichlek, A, ©leite« 
toviftin. 
Wehmann, Bcjur., Wirkt. 
Ärh. Ob. Rea. Rats 
95 E Diehscholb'sche Erken. 
AudersenL.Fgl.Baurath 
Hangen, ätfm. 
Metzler, F., Gcneraffeuln. 
z. D., Ute. 
Schur, F, Post-Aistst. 
Steiubach, I., Berl. Lnch 
I)M. T. 
Steiner, 9t., Dr» Schrift' 
stell. 
96 s. a. Friedrich Wilhelm- 
Platz 14 ii. Kirchsir. 1. 
E Sittifchold’fche Erben. 
V. Warnte, F.. Privatier. 
Gürtler, H, Ww. 
Hübncr, M., Kfm. 
Ki'chns, C„ Schrsftstell. 
Patz, II, Rttlame-Bur. T. 
Friedrich Wilhelm' 
Platz. -> 
97—123 Sport- u. Spiet' 
Platz. 
E Magistrat Berlin. 
V. HÄscher, G, SirccL.T. 
Berl. Sportpark-Gefellsch. 
Act. Ges. 
Sportpark Wetcim», 
Georg Hitscher. T. 
Dame-, ,p, Gajtio. T. 
Ringbahn. -> 
Sorrettor. 
öaminerlch, H, Dr. phil. 
Helemmin. M, Bnchvind.' 
&mtig, M, Schneiderin. 
Herler, M.,^Gni«bes. 
— A., Rentiere. 
Hoffmanu, Ä, Kellner, 
»alt HoffS, O, Marine- 
Feldt». 
mifei.U., 
jtielljöfcr, 6, Bailkbcami. 
fiil 
RechLÄalh. 
Äieschk«, W, Mechanik, 
itlii, E, Postichaffii. 
Kowald, Pr„ Manier. 
Stift, H, atdoiichtiiriii, 
1 Hpitz, C, Kfm. . 
Otto, G, Edmjiiet). 
- Rnbemmm, P, Kfm. 
•• Ratiey, F, Schrlflsetz. 
Reld, A, Privatier. 
Sacher, R, Schlosser. 
Schaninbiirg, A, Bnr. 
älcnuit. 
Schindler, A, Ob. Fcner- 
>. werk. a. D. 
(seiger, 'P., Bnchbnick. 
- 'Sotscheck, A., Mechanik. 
'.;„i8ofj, 9„ Post.Wlt.a.D. 
Wehnert, I, Stnckat. 
Kasselcrstraße. 
^-'Friedrich 'Wilhelm- 
Platz. -> 
I—3 Baustellen. 
EAalckor, G., Dr, CBtmik. 
- (Albesir. 17J 
4 E8lniHgcii,5.,Dr,66cmif. 
5 Baustelle. 
E Metzer, ffl, Pros. (Chav 
lotteiiburg.) 
6 Baustelle. ^ 
7 Baustelle. 
8 Baustelle. 
9 Baustelle. 
10 Baustelle. 
Schmargenbirser 
^rlatz -> 
II—16 Baustellen. 
16 Bmistelle. 
17.18 Banst-lle». . 
19 E Sttitterdorfer, L. P, 
Fabrk. T. 
Mütcrdorfer, Fabrk. 
20 grh. }. Gcßlcrftr. 1. 
Friedrich Wilhelm 
Platz. -> 
. Kirchstr. 
Friedrich Wilhelm- 
• Platz. 
1 f. a. Friedlich Wilhelm 
Platz (4 n.Kalfer-Mee 
96. 
E Dichschold'sche Erbe». 
V.'Soriile, F, Privatier. 
Cljviftiiipnii, L, Kfm. 
Fischer, O, Hauswart. 
I Licdcmaii»,R.,Post!nspect. 
Ptrlift A, Jnae». 
Schmidt, M, Handelsm. 
2'S. Dietzschold'sche Erben. 
DobrzqnSli, D, Asm. 
— E, Privatier. 
Flemming, R, »w. Rit 
tergtttsief. 
Mann, L, Ingen. 
Etage,-H., Pcufionair. 
sictiX'cg, SL, Geh. Rechn 
Rrili 
3 E DieMold'sche Erben. 
Go)te, P, Kfm. 
Mach, 3„ Kmistmal. 
Wetzte, -6., Rentiere. 
Schlag, B.. Rechn. Rath. 
4 E. Pause, B.,Gch. Kanzl. 
Rath. 
Roseiithal, E, Ww. 
d E 5to ernte, E, Dr. phil 
Pros. 
6 E Huch, St., jtrm. 
Willmmm, St, Rentiere. 
7. 8 E Woelk, F, Sfra. 
V^Äiefi, tf, Balmarb. 
Balte. 6$ Postseer. 
Beyer, A, Stfm. • 
Biüing, <8., Stcitcr=Sccr. 
Dröster, O, Kfm. 
ff rbcr, E, Echicfcrdcck. 
ller, O, Vertr. 
uchs, R, Photogr. 
ehlhaar, L, Ww. 
«.SlafenaPv, I, utB-Setiltt. 
Homaii», Ch, Ww. 
Zochheim, B, Präger. 
Krentzlin, A, 3Btoc. 
Kreß, F„ Bahnarb. 
Lübeck, G, Pros., Ober' 
lehret. 
Luft, L, Dr. phil, Pros. 
Matthiae, tz. Rentiere. 
Mcinardius. B, Br.phli 
SBcliet, 3, Kfm. 
Müller, F, Reisend. 
N-tzte, B„ PostaM. 
PrciiB, Th, Dr, Pros. 
Rociliiebera, SL, Major 
a. D, Scmembceoilt. 
Schauer, C„ Architekt. 
Trier, R, Bnchbnick. 
Wolf, $L, Fabrik. 
9 E Kinzel, K, Dr, PioJ. 
10 E Hciici, F, Kohle» 
hdl. 
Karsten, St, Barbier. 
Mathe, 91, Schlosser. 
Schulz, st, Tischler. 
II E Wendlandt, W, Dr. 
pliil., Schriftsteller. 
Wendlandt, A, Ww. 
Haitdjerystr. 
13 f. a. Haiidjerystr. 66. CO 
E Witte, 6, Äaiitechnit. 
Mische, F, Anteiid. @cn. 
.öÄrCev, H,- Rentier. 
MatheS, L, <8 eh. Kanzl. 
Rath. 
Schäfer, M, Ww. 
Stegemann, M, Ww. 
Wersiche,A, Geh. Kanzl. 
Borst. 
Wichards, H„ Sa»it.Rath. 
WiedehHst, B, Kolonial 
wrhdlg. T. 
13 £. Tröst, H, Veckch. 
Jnjpect. 
Berniee, F, Reittier. 
'Sßtliitt, Th, Stfm. 
Ewald, A, Ww. 
Eiebig, P, etiiiSm. 
irchlof, P, Friseur. 
Leopold, M, Malei. 
Loleit, A, Tischler. 
©tntiSbeiy, 91., lkisenb. 
Serr. 
Tribbensee, A, Rentier. 
Westphal, Mechanik. 
14 E Weigel, E, Bäcker- 
mstr. 
Doelitscher, M, Rentiere. 
Fein, M, Näherin. 
Finke, A, Rentiere. 
8ih»cl, R, Schlächter. 
Lindcnberg, O, Ummerm. 
Lückelniaun, 6, Gasarb. 
Rind!, m.. Ww. 
Schäfer, 3, Bahnarb. 
Schmck, G, Maurer. 
Btcrt», R, Schrislsctz. 
Weli-, A, GaSarb. 
Weiche, 8, GaSarb. 
15 E Heyl, F, Stfm. 
(Schöiieberg.) 
Bammel, i$, Stfm. 
Berndt, H, Va„>nstr. 
SBfnifee, H, Zeitas.Sped> 
Dem», C, Steindntlk. 
Kiewttz,' I, ©öftre, 
jtletiil, ®, Maurer, 
flnofe, SL, Aw. 
Knote, F.. Maurer, 
Koppe, ,W, Schuhiumsir. 
Lehmann, SB, SchiiHm. 
Linseiier, E., Maurer. 
Präger, O,H>ls?weichcnst. 
15,Räder, M, Frl. 
Schäser, I, Bahnarb. 
Schenk, SDL Leut». a. D. 
"Schiilke, Th, Kfm. 
Sniot, P, Malermstr. 
Wauher. G, Stfm.1 
Weguer, D-, Schneider' 
. mftr. 
Weiuert, F, Äahuieaint. 
1G f. a. Rheinstr. 19 
-E. Sitzitintm,’ St, fiptt. 
Ehrhardt, Dinlrabi. 
Bisen, H„ Aürstenm. 
Frist,,O, Kfm. m 
(so)lcirt, F, vw. Bau 
inspect. • 
Gobbm, B, Dficrstltutn. 
o. D. 
Nclunaiiu, E, Bcamt. 
Rokicka, L, pcit). Lehrerin. 
Rheinstr. -> 
17 f. o. Rheinstr. 18. 
Ficbia, R, Töpscruistr. 
(Sllbcstr. 22.) 
E Fiebig, H, iöpfemstr. 
Bctge, P„ Zabntechnik. 
Heindorf.O, Eisenb-Secr. 
Michaelis, B, Eisenb. 
Secr. 
Mohr, SL, Rentiere. _ 
Schau,erns, R, Gemüse 
ydlg. 
Wank, W, Tapez. 
Wiedemann, K, Reg. 
Bauführ. 
18 E Schüler, St, Maurer' 
liiitr. (©*«neb«a.) 
E Schüler, 9v, Maur«' 
mftr. 
Bake, W, .Lehrer. 
Blomquist, ®, Journalist, 
Hör». 6,'@cü. RegiftraL 
Richter, .Sur. wotst. 
Schulze, C. Eiseiib. Secr. 
Sperendioano. G, Lehrer, 
äiiereck, G, Ww. 
19 E Pieper, G, Stfm. 
E Pieper, M, Rentiere. 
20 E ©tritt, R, Stfm. 
Haiidjerystr. -> 
21 £. Heinel, St, Baumstr. 
Heinel, ff., Ingen. 
22 E Römylrr, F, Kgl. 
Sänger. 
Rotzberg, F, Ww. 
Schönicke, H, Stfm. 
23 EÄlinsmü»n.A,Reni>erc. 
Stlinämnim, R„ Stfm. 
24 E LaniLardt, 6, »pothet. 
25 E Nicrnimii, 5t, vw. 
Hof-Baurath. 
20 E 2racgcr,R,Strchiiect. 
27 E Bokeineqer, E, Frau 
Dr. (Hmidjerhstr. 69.) 
Klußmann, H, Major. 
Friedrich Wilhelm- 
Platz. -> 
Lautcrstr. 
Maybach-Platz. 
1 geh. z. Maybach-Platz 18. 
2 Kohlenvlatz. 
E Bache, Stanzt. Rath 
(Haudjerystr. 88.) 
St, Brennmat' 
tiMriii.' 
3 Bansteüe. 
E Schuiiiaiiii, Stfm. 
(Berlin.) 
4 geh. z. Ffiirlflilr. 1. 
-<r Fenrigstr. -> 
5. 0 E Albrecht, L, Stfm. 
7 E Löbiier. F.L, Ditntiet. 
HarrieS-W!ppem,W.,ToN' 
fSiiftler. 
Hinz, Ch, Rohrleger, 
mner, W, Fabrk. 
8. 9 E Behn, St, Lylogr. 
Loth, M, Xylogr. 
Sllbcstr. ->■ 
10 E RoeÄer, (£, Maurev 
mftr. (Nr. 37.) 
V. StoMifch, ■D, Optiker. 
Badt, G, Arzt. T. 
Borriuaiiii, F, Coloninl' 
wrhdla. T. 
©erd, P, SB 10. 
Laugnick, A,BaugewerlS' 
niltr. 
Schmiele, St, Rechn. Raih. 
Schn'tz,W, Cbes-Redaci.'N 
Stiirtz, H, Stech«. Rath. 
11. E Nehrkor», H, Rcnt. 
Gran, t£, Eisenb. Sietr. 
Coutrol. 
Jaehnert, H, Rentier. 
Madetung, G, Stfm. 
Nack, I, Rentiere. 
Rieger, Sl, Zeichner, 
fllofeutera, Ä, Rentier. 
Solow, F, Schlosser. 
Wielisch, I., FondSmakler. 
11a ENehrkor«,H,N«»tier. 
(Nr. 11.) 
Glaser, SL, Stpothd 
Gronen, Oberleutn. 
Haberland, R., Kanzl. 
Rath/ - 
Heqden, I, Stfm. 
Sendet, fi., Ww. 
Slölkc, E, Posament. 
Opdeichoff, E, Kaufm. 
ÄLUtzLl.Lander»ers.Eccr. 
.'Schnell, L..' Banlbeamt. 
12. 13 E- Sibner, F. -ß. 
Rentier. (9h. 7.) 
V. Haase. Giienb. Bcamt. 
Börnstciu •& Sto 
Strchttect. Atelier. 
Ctie, H, Oberleutn. 
Heubart, Reg. Baumstr. 
JabtonSky, M, Gen.Secr. 
Imme, E, Fabrk. 
Kaufmann, (£„ Uhrm. 
Kciitsch, W, Friseur. 
Stopp. E., Architekt. 
. Miirselr, (£, Berleger. 
-*r Riedstr. -> 
14. 15 E Tornan, E, Stfm, 
(Charlotteubnrg.) 
Beeck, A, Rentiere. 
Mtzner, H, Postinspect. 
Schneider, I, Landwtrth- 
fchaflt. Lehrer. 
16 E Ärcycr. 6, Frl. 
(Stolp i. P.) 
Bohse, P, Ob. Lehrer. 
Franse, A„ Tapez. 
Schnlz. 6, Biaurer. 
17 E M2ller,TH,»w.Stanzl. 
Raih. (Berlin.) 
V.Wildclau,A,<Ne!chästS' 
führen». 
18 EHerrgott, H, Posament 
■ imhdl. (Berlin.) - 
V Schäfer, W, SettoalL 
Henke, 3L, (tteeqmemste 
Jordan. St:, Ww.' 
Koch. St, Etat. AM 
Landineffcr, B, Schnei' 
denn. 
Leiirke, E, Posament' 
wrlidlrin. 
titon, F„ Privatier. 
chitU, Geschw, Putz' 
mach. 
Schnppan, W, Cigarrew 
hdlg. 
Schntargeudorserstr. -> 
Stiedstr. 
19. 20 E Gnndlach, (s, 
- Gastw. T. ' 
Bergmann, St, Bauunter- 
Betae, G, i 
GrLtncr, R, 
Hentschte, H.. Fuhrherr.7'. 
Ritz, Th, Kutscher. 
Raatz, R, Kutscher. 
Schenuer, Kutscher. 
Seiffcrt, P, Backennstr. 
21. 22 E Schutze, P,jtf m. 
Plcyer, SL. Frau. 
23 E Gnndlach, <£., Gastw. 
(Nr. 19. 20.) 
Schrr1 "" “ 
Schröter, W, Skohlenhdl. 
24'E Jabusch, W, Frau, 
" Molkerei. 
EJabnsch,H.',Molkereibes. 
Stubiirtin, M„ Rentiere. 
Baumgardt, O, Kutscher. 
Btntzijiteli, I, Bauarb. 
BobrcS, G, Procurist. 
Eicht«, F, Köchln. 
SehirtA-Ut.-.Galimtwmrb. 
Hiller, St, Ww. 
v. Hünersdorf, W,, Ober- 
teiitii. a. D. 
Jicht, P, Stfm. 
LerbS, St, Rohrleg. 
Mater, C, Schiihmmstr. 
Micrike, P, Stnckat. 
Müller, H„ Banlbcamt. 
Mürr, M, Ww. 
Potz, H., Schaffner. 
SoU(iu;H, Garnis.Ban- 
wart. 
Thiel«, St, Simmeun. 
Welghardt,W,Seifenhbsg. 
Wenzel, P, Buchdruck. 
Wiechcrt, R, Schlosser. 
25 E Goltz, G, erd. Lehrer. 
Rrtzdorff, SB, Rentner. 
26 E-Prowe, W, Rentier, 
27 E Bry, I, Holzhdl. . 
Beitel, H, Manierpol. 
Frank, H, Major, ’ 
Scharttitzli, St, Ww. 
28 E fflutfae, R, Dach- 
Veckermftt (Berlin.) 
Stbenhanse», St, Stfm. 
Besser, P, Stfm. T. 
- L Co,P, Fdrk.pat. 
Gummiucrbiiii.T. - 
Lange, P, Mater. ‘ 
29 E Noack, M, Ww. 
Athenstädt, O, Mechanik. 
Böckmamt, I, Lithogr. 
Dorfstkcher, A, Bnestr. 
Geisztcr, P, Kfm. 
HoIfnlaiin,J.,Menrermflr. 
39 Jeser,-W., Stfm.' 
KicinSt?, L, Ww? 
Meergan», I, Matmnftr. 
"9)twi6oiC D.r Baiikbeamt. 
Ofteu, 'lli, flimmentt. 
Pier« -St, ärieftr. 
ffli* k. Wer. 
'Rosenthal, M, Agent. 
>Sachs, G.! (MrücL™ " 
Schrötcr, 3t, Eich. Kanzl. 
.Rath. 
Sarkom, St, 5i 
. Scrmte, P„ Bäckerinj 
30 E Noack, St.', Ww. 
(3tr. 290 • - 
Abt. R., Sufchncid. 
Badmeyer, B, -Ww. 
Becker, H, Retoucheur. 
Besteck, ©chriftfetz: 
Brau», E, Maler. 
Duuzelt, A, Ww. 
Gallin, R, Böttcher. 
Stlofe, L, Rech». Rath. 
Marcufe, H, Stfm. 
v. Merkatz, St, vw. 
Hauvtm. 
Stattet), P, Maschiuenb. 
Schicmenj, F, Stein* 
, drucket. 
Schmidt, E, Milchhdl. 
Schütte. Sl. Gastw. 
Travpchl, P, Schristsetz, 
Walter, E, Geh. Secr. 
31 cjiftirt nicht. 
32 E THielc, E, Dctr. 
Secr. 
Seile, 3-, Stfm. 
George, B, Frau. 
Meißner, M, B!ldh. 
§eck,' R, Bcamt. 
chultze, M., Techniker. 
33 -E Dillmann, C, »w, 
KanK .Raty. ' 
■ Botj/CVSeamt. 1 
Krause, P„ Schichturnstr. 
«uttse^a», v«. -Gymit. 
'® tritt. 
Nisse. P, Bildh. 
34 E Walter, F,Ha»dclsm. 
Dame, W, Ingen. 
Schöneich, F, Bauarb. 
Botz, H„ Agent. 
— M„ Llav. Lehrerin. 
Wolter, H., HanoelSm. 
35 E Michaelis, H, Rentier. 
(Berlin.) 
V. Berudt, A,HIlfSschaffii. 
Eaer, O, Mater. • 
Gieie, 8L, Landger. Secr. 
Hili»tai>uLZiegter,Tetegr, 
. Beuaiistatt. 
Huth.F, Jntarsienfbrk.7. 
— M, Marquetcur. 
Neumanu, I, Kfm. 
Paht, W, Stfm. 
Pariww, St; Aäckermslr. 
Stuckert, C, Gendarm. 
Wilda, R„ Geh. Stanzt. 
Rath a. D. 
36 E Scholz. St, Stud.jur. 
GricSwaldt, Kami. Rath. 
Walter, H, Töpfer. 
37-E RoeSlcr, E, Maurer- 
'mstr. ' 
Brend, R, Stfm. 
Buchwald, W„ Hirn wen». 
Elfte, M, Stfm. 
Fiedler, H, Stgl. Kassen- 
Secr. 
Franz, H, Magistr. Sctr 
Ibulen, H,  3nteitb.Se«. 
- ftleftr.'SH, «anzkS«r. 
Krans, H, Stfm. 
Lanb, C, Stnifdicr. 
Radtke, L, Waschanst. 
Schütz, 6, Rentiere. 
Sonntag, O, Stfm. 
. SIjoii, H, Landger. Secr. 
Wnrzbach, SL, Hpt. St.; 
AmtS-Asfist. 
<- Hähnelstr, ->■„ 
Turn- n. Spielplatz des 
Männer - Tuni-Vereins 
Friedenan. 
Ringbahn. -> 
Maybach-Platz. 
Handjeryftr. -> 
1—9 Baustellen. 
E Stadt Berlin. 
10 f. a. Haiidjerystr. 94. 
E Blinmanil, F, Rentier. 
Lindner, S, Gastw. T 
ti. Lotten. St, Beamt. 
Manchü, O, Stfm. 
Meier, N, Pol. Wacht, 
mftr. 
Müller, H, Ww. , 
Nielsen, H, Stfm. 
Reh, H, Rechn. Revisor. 
Toepel, E, Ach. Regiftr. 
lUfeti, R, Secr. 
11 E Schwarzzenberger, F, 
Privatier.' - ”, 
Srtmitr, 5r, w. ^ 
BtrgrotJ) öcl 
Mittel,tadt, E.As-, , 
Peiticr, 
Schröder, F, Asm '1 
Sfeimüc, 6, e(t| 
•SltttiB. M, Bw 
aM(ier,_0, ftaitptm. 
12 EHititciliod,, y, m 
Rechn. stau. , 
13 E Fcttmfjeiicr, E, fl« 
Smiflfr, 1 
itrjcl, ffi, $„iiivroiri 
»ojinmim, y, sied«, 
!°wr°th,h,Pch>„r 
14. 1» E Jteumonn, Sl AI 
Wciiihdl, T. I 
Kampci. A, tooiiet 1 
Kotier. F. Ml». 
Lcmcke, H, «<3 
Nittikowsti, M, jtau 
' Hanptai . 
Mnkpp. F, Am AM 
Präger, Sl, Balimrb 
Schmidt, F, Rechn Ra 
Schüler, IE, BoäorJ. , 
Schumann, !!l,i!)tmim 
$ictcflgc,8l,6cljaaiml 
, n. D. 
[1G E Smllcn. ®, Jji 
ßehlenboif) 
V.-Schö»a,ch P,Vn«l 
Srounflfch, ,<i, So 
Biintrock, A, Cchnitgik 
Döhriiia, H, Rohrleg, 
Jnch, A, iinditol 
Stlrin, L, Geh Steg Stl 
Marteu, A, Aifrn 
Opitz,R„Dr!»rSIq,m 
Rendte, F, m« 
Aohde, N, tum 
». Rohrscheidt, V,H»W 
mann a. D. 
RoSdorff, ($, Ültilitt ; 
Thnrmcr, ist, äiielaM 
Scnt), A, Maler | 
17 E Dietz, VI, Üledrol 
, Surtclt, Rohilq r 
‘ Eniecke,H.ii S.itümi] 
Meier, F, Srnmliet 
Müller. M, Bw , 
Nawroth, 0, i'anl 'Sal 
halt, 1 
— C, Stfm , 
Pasia, F, SlufwärtaiitJ 
Sinniger, M, (Si|nj 
Secr. I 
18 E Hei», <3 3itnli| 
Lersted, H, Sleiitie« 
Stirchiier,F,emer!"" 
Kolbe, 6, »» , 
». NatzmerK,Obkifili? 
Ploth, A, Sliijroötlrani 
Schc0cr,3,tii»ObStafj 
arzi. 
Schmidt, A, film 
Sniileiitt. -> 
Mosclstr. 
Saarstr, -> , 
> E Hantjchkli, ®,«i 
(Bürlin.) 
IE Schm»ckler„h„ 
Friese, * 
F„ Hai* 
Sttii 
5 E 
V. 
®, stentiett 
E. Günther, 14, 
Aamtnermnjiler, 
-WarnÄ P, M. 
Buchhdl (u l.t™ 
Or. Lichteif, ä«i«l 
flr. 31i>) „,,1 
, Aoetineberg Stlfll 
Schnlvorttehin«»».» 
Stiesel, V11! 
.ööiicic TWklilhult. r 
y3incr,0. 
Fritze. G„ «eg I 
Gnttiud, Dr, Sim »4 
Süderi(),Sl,S«iftri!B1 
' la“,S(,Dr,»| 
«ili, ®- “ 
. Strr 
ii, Sl 91e«l| 
17w r 
ui.ii.M 
St, Siitent «■ 
it.SifT 
Sl», wl 
,.r. E, S«J 
s-11”” r 
gimgitr. 
tudjl 
Neieltl 
ftiinjl 
6. 7 s, a. 
EStrcitiiim»1. 
„tSllCIWKti'"'-*" 
(HaiidjnOt 
IßpalttJ»!).1* 
Dreoty. 
arieiie. St, v— 
Nordmai»!, 3® 
Schiel, B, Wi«, 
SdjIotlinOT 
imimiin.i 
V. 
v, —. 
Meye, 
Nordn, 
Schiel, 
Sdjl1' 
Schi  
Echwaizc, 
-<r 
s. a. 9t- 
E Leniy, 
Slrnold, v 
SBiinzel, i1 
Cord«, G 
ctttlmouii 
Mittler X 
Lattdsilt 
Stiiifllir 
T, 
's., asm , r 
;, s»i” '• 
, fflentw. 
ä)rtejl)(I' 
gjlnltr 
Kaufe kein Bett ohne JW'estplial&Meinhoid9 8 P&tent
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.