Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

“SS® 
T. The» 
Charlottcirburg 
— 60 — 
Char'ottenburg 
B E Aschbrenner, §., Goto 
nialmrlibL T. 
V. Sollet, H., ßifcnb. 
Beamt 
Deckmann^h., Schuhmmslr. 
.Srömcrt, H., 9m. Dien. 
©odeiiborff, H., Landsch 
.Maln. 
Harnisch, B., SBto. 
„ ficimdc, W., Schützn. 
Siliert, SB., Schmied. 
, LaetziuL-Beiliega,Cl.,«-B., 
Mcnlncriimen. ^ 
Lehmami, M.. Bur. Äffist 
— Th.< Lehrerin, 
aßetüv, £, S». 
Riemann, M-, Rentiere. 
Senffr u. Piljach, L, 
Staronln. 
B.$rvSloro,8L, Mai« a.D 
Walter, A., Phologr. 
Werkmeister, <$., Ww. 
6 E v.Neibii!».E.,Frh,Ob 
fituta. o. D. (Berlin.) 
VSKause.O., Crim.Jufp. 
• Böblicke, F„ Gärtner, 
v. Bredow, E, Cbcrtcutii. 
Same, SE6Ü, Rentiere, 
g-cdiiiet, E„ ©oll». 
• Fröbel, 23., Frau, Wasch' 
anst. 
Mauer, B-, Schaffn, 
ffinmtr, H„ Nitheriu. 
Kabisch, P., Straßenb. 
Führ. 
Lutter & So., Drogenhdig 
LyonS, E.. Leu!>ia»t. 
Min, 6., $otl-Sijnii. 
55, ... . 
Mcy, <&.. Schnhmmstr. 
Miml, R., Trainer. 
, t>. Raueiidorf, H., Frht. 
Hauptm. 
" Pfänder, 6., Hilsibrens. 
Pnfchkeit, H., Stellm. 
Screpanski, F, Bremser, 
v. Trotha, I., Lenin. 
Witte, W.. Kutter. 
7 E Muche, 91., Ob. Tclegr. 
A>s,st. 
E Muche, H., Eigen- 
Ihiimmn. 
Beckina»,,, P., Magistr. 
Secr. 
Börr, W.. Ciaarrenhdlg 
Dederscheck, W., Magistr. 
Ajstst. 
Kreisel, 81, Lehrer. 
Heinemeyer, D„ Rentier. 
Paffarge, g., Asm., 
Rahlwes, F., Zahntechnik. 
Schäfer, §., Slfm. 
Schmidt, (£., Barbier. 
Siegheim, F„ Rentier. 
8 E JaeobMv.,«,,Privatier. 
(Nr. «.) 
Aennert, SB., Grünkram- 
hdlg. 
Gehlhaar. F., Dr. plül., 
Schiffh. Ingen. 
Groß, O., ein. 
Ob. Finanz rath. 
«. Langen, O„ Oberst z.D 
LütlgcnS, ®„ Malermflr.T. 
‘ Schlegel, A., Rentiere. 
Strauß, SB., Stfm. 
Wächter, SB., Glasermstr. 
9 EJacobjun.,A.,Privatier. 
Eoiberg, M., Rentiere. 
Frm>k, Rechn. Rath. 
Gtiebenow, F., Geh Hof- 
rath. 
Linde, ®„ Gast«. 
v. Schenk, SB., Oberlentu 
Stiauß, SB., Posiimentwr. 
Steinbrülk, B, Rektor. 
-^-Königin Glisabethstr.-> 
10—12 Baustellen. 
E Dr. Freund. (Berlin.) 
Soorstr. ->• 
13.14. Garten, geh. z. Ahorn- 
81«. 
Westenb. -> 
^-Spaudauer Lha»ffee.->- 
16.16. E Stadt Charlotten 
bnrg. 
Nies, ©nftro. 
17 Luiseu-Gapelle. 
Neuer FnrstciiBruuner 
Weg. -> 
16 E Holm, I. Rentier. 
Oeffentl.Fenisprechflelle.l'. 
toftamt Weitend. 
arSke, I.. Mrchenbien. 
Gkaf, K., Dioschkciibes. 
Saale, St, Raschinensuhr. 
flajidiiet, A., Ger. äicamt. 
Macher, 8L, Bildhauer. 
Michel, W., pens. Wetcheiu 
stell. 
Müller, E., Steindruck. 
Slietcl, L., Ww. 
Scope, ffi„ Schutzm. 
Stahl, R., Gastw, 
Zaag, A., Ww. 
19 E Doege, S„ Pol. Secr. 
Dobberstem, A., Prediger 
Siliert, F.. Geh. Kanzl 
Aalb a. D. 
Holm, L, Mctualienhdlg. 
20—22 E Münchow, £)., 
Kfm. (Scrliii.) 
V. Klanetz kl, I., Oaftto. 
23 ELangenberg,S.,Reiltü:r. 
(Brriincrstr. 48a.) 
V Düniig, A„ Portier. 
Boljahn, L, Rech«. Rath 
Capteiua, SL Buchhalt. 
ffirl, F., MiWd!. 
Stimoro, stfm. 
D. d. Heyde. (£., DBetsV 
leiitn. o. D. 
Stecker, 6., SBmtlBcamt 
Liedloff, St., Lehrer. 
MLhlhauseii.S.,G-schSstr> 
führemi. 
Recker. I, Reg. SBaumft. 
OelschlSger, G.,OB.3ngcn 
Reichart, M., Stfm. 
Schneider, I., Schlotz- 
faftoll an o. D. 
Geifers, St., Jnspect. 
Jot 11 ob, C., Colonial- 
wrhdla. T. 
Wenig, Privatier. 
1 SSnid, St., Schlächter. 
24-26 Baustellen. 
E EisenS. FiituS. 
Beamteiihanr. 
, E Eisenb. FiScu». 
tartlep, Weichenflell. 
chimdt, Th., Bahnsteig' 
Schaffner. 
-<-Stadt- tt. RiligLahn.-> 
27 E Schroeder, <£., Ww. 
v. Straim. (£., Major. 
Franz. SB., Gärtner. 
n. Wick, ©., Hauptm. 
28 E Schroeder, E. Rentiere. 
Ohr. 27.) 
Aestaeii, P., Kfm. 
EiseiiH.iriit, F. E„ Fabik. 
Grobmann, R., Trainer. 
Jacoby, L., Kfm. 
Müller, E., Eisenb. <Sict. 
Nicolans, W-, Lehrer, 
Rosiaui, M., Weinhdlri». 
Schröter. E., Cigarren- 
Snip. T. 
Stäbe, Kfm. 
Böge!, M., llfut. 
Zahn, C., Zeichenlehr. 
29—32 geh. z. Sophie Char- 
lotteiistr. 19. 
>-Sophie Charlottensir.->- 
Spaildauer Bock. 
Spandaner 
Chaussee. -> 
Svandauerberg-Brauerel. 
E Spandauerberg- 
Braiierei norm. E. Bech> 
mann. Stet. @i‘i. T. 
Brähmer, SB., Dircetor. 
Dirwert, Hofinsp«!. 
Gmberaer, I., Brauer. 
Gerlosf, Gendarm, 
fflmbitz, F., Filtternistr. 
toffman», C., Portier, 
öhrhammer, I., Bmu- 
11,fit. 
Knabe, H.,Maschii>eimstr. 
Loewa, 0)., Buchhalt. 
Stachfe, 8)., Jnspect. 
Schmidt, 6, Procurist. 
Schreiber, O„ Buchhalt. 
Schwan, K., Bnchlmlt. 
Schweimtz, 3)1., Böttcher. 
Siebe,t, C., Jnspect. 
— (S., Schmiedemstr. 
Stegmcyer, R., Gastio. 1. 
Tietz, C„ Bmucikoch. 
Wailiiingcr, <3., Mälzer. 
Wenig, F„ Gastw. T, 
Spandauer 
Chaussee. 
SVaiidauer Bcrg. 
Wirthshaus 3. globtrappc 
{. a. Westend, Akazien 
Allee 27. 
E Dnwe, A„ Malern,str. 
(Birmarckftr. 96.) 
Przeniczii^. A.^Schthm- 
Schreib«! St., schaut 
'toirthiii, 
Restaurant Fürktensaal. 
E Na«, 8t., Gastw. T, 
Baustellen. > 
E Eiadt Eharlotteuburg. 
Baustellen, 
E Schröder, Geschl». 
(Scrliti.) 
Baustellen. 
E d. SBarlenSIeBcn, Graf. 
(Berlin.) 
Baiistelleu. 
E. Schröder, 
(Berlin.) 
Baustellen. 
E Drager & Sorge. 
Baustellen. ^ 
E Meyer'sche Erben. 
Depot d. Berl. Charlotlenb. 
Strabeilbahn. 
•<- Spandauer 33 ock. ->• 
Baustellen. 
E Spa»da««r Berg> 
Brauerei. 
Baustelle». 
E Stadt Charlotten!urg 
Bcchmann'scheS 6auS. 
E Sechmann, SL, Rentier, 
(i. Winter Sophie <lhar> 
lottenstr. 101.) 
V <8r>me»ald, H, OB 
Gärt«. 
Schlotz Ruhwald. 
E. Abrahwuslchn, A., 
Banquier. T 
Ptper, 3-, Ob. ©irin. 
Stii-rling, A„ Kutscher. 
Silbat, ®., Portier. 
Sprce!hal>Mee. ->■ 
Baustellen. 
E 6t>jiein, Stfm. (Berlin.) 
Baustellen. - 
E. Waltcr'schi Erben. 
Banftelleii. 
E Lietzmann, St., Acker 
Büi^Santfetaanu1 
Baustellen. 
E Bramt'sche Erben. 
Baustelle». 
E Meyer'sche Erben. 
Mimdler'scheS Hau?. 
E Mündlrr,A..Eiautthüm 
Webers, 91., Trainer.- 
Sinudlet, SB., (Sastie. 
Oehlke, ©, HandelSni. 
Rinle. L., Handschiihm. 
Steiuagei, H., Stallm. 
Banstellen. 
E Charlotteiib. SBasfer- 
weile. 
Baiistellen. 
E Pauli, Ww. (Berlin.) 
Bau stellen. 
E Walter'schc Erben. 
Baustellen. 
E Jaffü, Dr. (Berlin.) 
fflmistelloit. 
E t>. SBatlatilcbe«, @raf. 
(Berti,u) 
Grundstück der Berliner 
Wasserwerke. 
£ Stadt Berlin. 
V. Schäfer, SL, Inge». 
Hedmiaim, H., Maschine» 
führ. 
ScckIer,H.,Maschi»cnführ. 
Wiese, 9t., Pförtner. 
Wohlfahrt, Material, 
Verwalt. 
Baustellen. 
E Stadt Lharloitenburg 
-<r- Spandauer SBeig. ->■ 
Am Spaudimer 
Schifffahrts-Canal. 
(geh. z. PostbezirkPlöhensec.) 
ßbmcr’fchcB Grundstück. 
E Zörner, A., Ww 
(Beämj 
Schüfet, G., Aastw. T. 
Wiaantow'sches Hans. 
E ÜBißaufmo, F., Fabrik. 
bei. (SBelteiibj 
V. 81611er, M., Berwalt. 
(Bcilii,.) 
Honiiith'scheS Hau«. 
EHonmthL, Jnspeei.a.D. 
Merlin.) 
VSchönbeif, I., Gärtner. 
(Htldebrand'scheS Hank.) 
Born, E., Kmi. 
Btito, M.. Gastw. T. 
Glasner, St, Fabtkarb. 
Linie, H., GiSijdt. 
taarmaiiii, I., Holzhdl. 
chinibt, E., Kolonial« 
lerfjbta. 
HUbcbrand slijcL H0116. 
E Hildebrand, H„ Streu 
Pastor. (Berlin j 
V. Schönbeck, I., Gärtner. 
PosILmt Plövensee. 
GroSmann, 81., Ww. 
Haase,A.,Waffew.Beamt. 
Metzd-rff, 3Z,, Fabrkarv. 
Schneider, O., EiLhdL 
Schulze, H., EiShdl. 
Simon, I., Postoerwalt. 
Zorne, O., Diener. 
Breitschn & Gmnig'jcher 
Hans. 
E Breitschn & ©rünig, 
Möbelsdrk. T. 
Moritz, A., Gastw. T. 
Banstelle». 
E SIeinbrück, Eigenthüm. 
(Berlin) 
Cic6t’ichc6 HauS. 
E Liebe, 33., Fabrikant. 
(Berlin.) 
Baustelle. 
E^ürstenau, Rentiere. 
■E^Sc^aHer, Br. (Berlin.) 
Paariiiann'scheS HauS. 
E^aannann,J.,Holzhdlg> 
Baustellen. . 
ESBotff,®., Äfm. (Berlin.) 
6. Sleegmüllcr'schcs HauS. 
E v. Stcrgmaflcr, F., 
Privatier. 
V Fischet, A., Gastw. T. 
Leschke. SB., Gastw. 
Riedemanu's Privat» 
weg. -> 
Grundst. d. Deutsch-Amerik. 
Petrol. ®es. 
E.Deutsch-Amcrik. Peiio. 
leum-Kes. T. 
V ii.Zeddelinann, G., Kfm 
Set) er, R„ Portier. 
Robert, 65., Lagermstr. 
-<-Thater's Pcit>atweg.-> 
@t. BerL SiSwette. 
EZHatcr,E.,ei8wrilBc[.T 
V. Thaler, 311.. Stfm. 
Drehlopf, 0., EiShdl. 
Suml, E-, EiShdl. 
Ehrke, H„ Eistzl. 
Flichtbeil, SL, Schiihm. 
Kcll, Schmiedemstr. 
Ärappc, Th., Rentiere. 
Mannerow,A.,StelIi»mstr. 
Mitschke. I, Eishdl. 
Mönch. C„ Gastw. T. 
Obst, H.. EiShdl. 
Püpke, K.. 6,6661. 
Werucr'scheS Haus. 
E Werner, I, ©djantw.T. 
Bnngart, I, Werkmftr. T. 
B-tnstelleii. 
E Schmidfsche Eiben. 
Dhck'schei HauS. 
E W, 9t, Gastw. T 
Schmidt, R., EiShdl. 
Schnitze, L., ISiähbt. 
Siojj, A., Eiihdl. 
Baiistelen. 
E Echmidssche  Ei.be». 
Baustellen. 
E Kutscha, O., Reittier. 
(Berlin.) 
Segelet Forst. ■> 
Spandauerstr. 
Lniseii-Platz. 
1 E Stöiiial. Kronfidei- 
commiff. T. 
V. Dolff. A., SlrchivBcomt. 
Rüinfll. Haus-Archiv. T. 
Hamann, H.,Slrchivbeamt. 
2 E t. Oppeii. .£>., Rentier. 
(Ausserhalb.) 
Freidanck, öl., Gostw. 
flemeer, R., Apotheker. 
Lohtisch, @.,3ntciid. Secr. 
—R.,VenvalI.Direet.a.D. 
v. d. Osten-Sacken, M.. 
um. Gciicmlleiitii., Gie. 
». Trolha. F-, Ma>or. 
Wünsche, A., Sireet. 
Wiittle. P, Böttcher. 
3 E Schiller, €>., Colonial- 
wrhdla. 
V. Kiehn, 6., Schlaffer. 
Bureau d. 3. Pol. Revier. 
Durchschlag, F., Ww. 
@1,gemärt, C., Beamt. 
Gi,a»d,Geschw.Schnlvor- 
steherin a. D. 
v.Heeri»aeu,C.,PolLeuiiu 
Hilger, G, Rentier. 
Kieh», C., Obsihdla. 
tahl. R.. Asm. 
Hornemaiin, SB., Ziege- 
leibes. (Berlin.) 
V. Grünederki, L., Raths 
Zimnermstr. (Schloß 
ftr. 17.) 
HmmaStq, A.. Scccet. - 
Kupsch, A., Gastw. 
Riebeiisaiii, St., Etat. 
Stittft«. D. 
S°chse.R.,vLM.,LBer- 
lrtecr. 
Schienet, A., Raths» 
Zimmern,str. 
Stein, M., Mus. Lehrerin. 
Stolze,H.,Loco«otivs«hr, 
Thicdc, Schuhm. 
WasielcwSky, A., Mus. 
Diwet. 
5 E Krüger, F.. Nutzholzhdl. 
(Helmholtzstr. 6—8.) 
V, Nierciiz, (L, Portier. 
Adamek, I., BogelhdL 
Borfchütz, £)., Kutscher, 
v. Bnddenbrock, 8L, Fchr., 
Leutnant. 
©ierfe, H., Maurer. 
Gottschlag, I., A«. 
©rothe, ti., RimmetpoL 
Haack, C., Eisenb.Aeamt 
.Höhne, G., OBIthbL 
Hoppc.A.,Echlobft<ln a.D. 
Klei». I, Rentier. 
^61,(1 e, I., Zahntechnik. 
Lewuithal, O.U.3R., Kslte. 
Sliedermeyer. P., Rechn. 
Sievifor. 
Radocas, SB., Glaser. 
Schnitz, SB». 
Schwager, C., Mälzerei 
Technik. 
Thiele, E., ©am. Smo. 
Jnspect. a. ®. 
Treu, 3„ Metallarb. 
SBoiflt, M.. FtL 
v. SLicnStowSki, St., 
Leutnant. 
Winkel. äl„ Tischler. 
Zink, M., Zimmern,. 
6 E v.Bredoi»,E.,GrafHaiii, 
merherr. (Außerhalb.) 
V. Echlüffelburg, F., Mau- 
rermstr. 
v. Beckrdorff, T., Ww. 
Deckmaun,E..Klmft>MaIer. 
Foige, Magistr.Beamt. 
Gottschii, (£., Ww. 
Hoffman», F., Dr. pbil., 
Oberlehrer 
Knigcr.Siosalie,Pensionat. 
Michaelis, H, Hütten- 
mstr. 
Montag, E., Locomoiiv' 
• führ. 
Platz, F, Brauet. 
Schmidt, P., Kanzlist. 
Seidel, 01., Schuhn,instr. 
Siechet, R., SDctorat. 
Maler. 
— S., Ww. 
Weaeuer & Stecher, 
Deeomt. Malet. 
7 E Schröder, P., Rentner. 
CoutioiS, E., Geh. Reg. 
Rath. 
Feilchenfelb, SB., Dr, pi. 
Arzt. T. 
Stubbe, Eh., Portier. 
Wetzlau.P,vw.Oi>.Ingen. 
8 E Schröder, P.. Rentner. 
(Nr. 7.) 
Banerfelb, O., ©er. Secr 
Genscher, £)., Dr. plill. 
Helfe, 28., Rentiere. 
Kliith, H.. Frl. 
Starke, R.. Decorat. 
SBiiltotii, O., Stfm. 
9 E SerouS, H., Dr., Ober¬ 
lehrer. 
ServuS, H., Peustouair. 
10 Baustelle. 
E Kgl. Hofmarfchall-Amt. 
10a E Papritz'sche Erben. 
E Papritz, H., Fuhrh. T. 
Otto, %, Kutscher. 
— SL, Wächter. 
11 E Nordbeittsche Grund 
Credit-Bank. (Berlin.) 
V. Abam, E.,pens. Schutzm. 
Dittmer, O., Lehrer. 
Göhrke, K„ Gastw. 
Hamann, Maurer. 
Holz, St., Magistr. Beamt. 
a. D. 
Häuer, St. tt. F., Gebr., 
Schneibermstr. T. 
Im»,, ©., Kutscher. 
Kaiser, I., Pimotier. 
Kellner, Th., Ww. 
Lange, M., itfm. 
Langemak, O., stfm. 
SeiKfert, K., ßutiiger. 
Plechel, F., Potz. Dreher. 
Schölhorn, F., Stlemptiet- 
mstr. 
Schröder, $L Potlier. 
Biedebantt, L., Eisenb. 
Seit. ©crt. 
12 E Skohlmetz, W.,Ziegelei 
bes. (Frankfurt a. 0.) 
V. Adam, St., pens. Schntzm. 
(Nr. 11.) 
Best. SB., S-ttlermsir. 
Recht, 81., Privatim. 
Festig, I., Tischler. 
Flehr,O„ Locomoüvfüht. 
Hackbatth, D., Psetdeb. 
Kutsch. 
Insel, A., Tischler, 
v. Stirn, Th., ' 
Lehrer ä. D. 
StlcBBe, SB., PferdeB. 
KntsL 
Körner, O., Apotheker. 
«. Lamcizollii, M., Ww. 
Nürtenbach,E^ Privatier. 
12 Pletsch, Ml. Ww. 
SJerf, &, Schneiderinstr. 
13 E Kerb, M., Fabrkbes. 
(Berlin.) x 
V. Langmanu, SL, Wagen- 
fühl. 
Belaw, F., Eisenb. Beamt. 
Berger, W., Gastw. 
~T!)6cm=Eifcti6c _ , 
rtir., Obcrleutn. a. D. 
v. Freybem-Eisenberg, D., 
Ftlit., Obcrleutn. a.S" 
Friedrichs, H.. Lithogr. 
Gläser, R.,Coloi,ialwhdlg. 
Grünfeld, R„ itfm. 
Gioger, M„ Schneiderin. 
He»«ke,E.,Locomotivführ. 
ßübuer; E., Ww. 
Jhöseld, M., Ww. 
Knechtes, I., SBto. 
Retzbanb, H., Schlosser. 
Niela»,W.,Schrcib-Jnstit. 
Richter, R., Stfm 
Tännigkeik, Ä, Eisenb. 
Secr. 
Weder, 91., Simmerm. 
Wolff, ®„ Sattler. 
14 E iieiiilc.CS., Zimmermstr 
(9!eu>SBtiBen|ec.) 
V. Köpfe, I.. Straßenb. 
Wagcuführ. 
Braun. F., Invalide. 
Fischer, R., Eisenb. Secr. 
Jopp, ($., UfmiL 
Knappe, 0; Rechn. Rath. 
Lehummi, tt., Milchhdl. 
Naumann. F., Past-Sccr. 
§ laschte, H., Drogist, 
chundi, P., Locomotiv- 
füht. 
Spey, O„ Kfm. 
Stürmet, SL, Stai. Bot> 
steh. a. D. 
Bogt, W., Privatier. 
Zitzke, St, Stellt». 
15 E, Engel, P.. Stfm. 
(Fafanenftr. 07.) 
V Dahlie. F.. Crim. 
Schutzm. 
FnchS, SL, Slutfat. 
Hächt, $13., Kanzlist. 
Hett, F., Stell,». 
Hoffman», H., Aw. 
Klihn, H., Kutscher. 
Lippolt, G„ Bahnbeamt. 
Luther, F. Werkmstr. 
Niegifch, O.. Eolonialwr- 
hdlg. 
Puschadel, ©., Stell,». 
Renuer, ©., Maler. 
Schirnnacher, $., Kfm. 
Schmidt, H., Gärtner. 
Schnrmaii», E., Trainer. 
Stendel, H.. Dachdeck. 
Siübbe, A., Rentiere. 
Tralls, S„ Bergbautechnik. 
Zlmmemianii, £)., Cigar- 
renhdl. 
16 Egipptich.H., Zimmer- 
mTlr. (SBeifieiifce.) 
V. Wischniewsly, Arbeiter. 
Alt, I. Apothek. 
Dust, F., Magistr. Secr. 
Soli, P„ ISeiieralfflaj. a.D. 
Grote, 5t., Frhr., Hauptm. 
Lonkwltz, O., Geifenhdlg. 
v. Natzmer, H., vw. Gc- 
iteralleutn., Exe. 
Preuße, SL, Ww. 
Recke, SS., Gen. Bertret. 
Wagner, St., Postsecr. 
Windmüllet, E., Metall¬ 
dreh. 
SBoller, H., Bankbcamt. 
0. D. 
Zleknrsch, M., vw. Eisenb. 
Stol. Borsteh. 
17 E Dalchow & Loewy, 
Weiuhblg. (Berlinerstr. 
63.) 
V. Prügel, K.. Slibeit. 
Bäumter, M., Gastw. T. 
Geusen, C., Schmied. 
Küster, W., Straßenb. 
Schaff». 
Meißner, M., Ww. 
Schmidt, E., Äohleuhdl. 
Böller, G-, Stfm. 
18 E Trepli», L., Ww. 
Schröder, S., Näherin. 
Schwoch, L., Ww. 
19 E Wilhelm-Stist. 
V. v. Hippel, F., Bor- 
steheriu. 
Albrecht,  9R.il.  81.,Stifts- 
danten. 
AschW, 9., Stifteianie. 
v.Bakeire.B., Siistsbame. 
Belitz, SB., Hauswart. 
Berget, 6., Sliftsbame. 
Belhge, L., StiftSdanie. 
Biegener, A„ Stistsdaite. 
Blohmer, L., StifiSdame. 
Blöm, A., Sliftsbame. 
Blumenthal, B., Stifts» 
bnme. 
Böhm, L,, Stiflsdame. 
». Borck. E„ Stiftsbamt. 
v. Botcll. £., Stiflsdame. 
— M., Stiflsdame. 
Böttcher, 2)1, Stifts bmne. 
Eajfomto.Ct.Sufty 
Oatcu. a. StirlShnmt , 
b«E"sts-I 
Gramer, 5.. Gunsbamcf 
U.Scra,(j, A. Slitifioinj.1 
® ittmaiiu, 2, StiiMaiufl 
Dominicns, 3, 
bnme. I 
Sreiäiiiji 3, Eliilftiamf 1 
». Srigalcti, st, Gliilä.f 
bmne. 1 
Diimwige, ?. StitlsbamtJ 
V. JT-allen-PtaiHcit,, 5(1 
Strftodame. 
Fraii), SI, Sliftefigme 1 
». Froreich, 91, ei,jl3J 
bame. 1 
©allnutz, V. GhiiiW. 
»•«»?!.«, etmitaü 
». (9la,ti,opp, y 
Gulsbes. 1 
©»obe, H„ ehiltlame.! 
©066111, M, etifiMameh 
Goldammer, M., GltftjJ 
tiame. 1 
e.@0tozl0toi|a,3i ,S«ftäJ 
dame J 
v. GrabowSka. A, ffirämJ 
Grimm, E, etimtimu] 
Gr°ß.E.» G 
V.Hahiike.A ettrtäbamd 
•Harn. «., StiTtodame ! 
HaiiMniamt, II,«» PreJ 
diger. | 
Heitiug, E. SiififfM»if.| 
«. .Hemzumim Ulj sti|tä| 
tarne. f 
». Helldorff. e, eiijläi 
baute. 
— F, Stirb bat,,.. 
.fieiitschrl.a.eiitisJanii 
Herberg, H, Sti|U'6mnl 
Herjefill, 15 (lauinaitl 
Hering, 1,5imiMw.f 
— L.. Siitltiiamr f 
v. Hcrtzbcrg, JJ!, SliM 
dame L 
He>zbcra,Sl, Sliiletanil 
Heucke.P, Slftcreiitaranf 
Hoffme„„,ü vw Siiiofl 
Holtz, M., 6i'llil>nnit. 1 
Höpfner, SI, £ii|l«l'aml 
Jaceard, 31, StiitsbamJ 
JarobI, S), Slimdamel 
Iahn, 6, GlitMumr I 
Jaqnel, S(, Stitledrael 
JochenS. C, Sintflut«« 
Johow, M, Eiillibiiiiil 
Jordan, 51, Slniebamf 
— M, Sliilcdante L 
Kallenbach,^. £lifl8taml 
Kayser, H, SttftedamtJ 
Klemm, M, SnfliiiMil 
Kluge, M, £liflf>fjif.r 
Köhler, G„ Stiilf janiel 
Köutg, F, Sluotnme.l 
Kotzoll, 6, tf'.[H>»nie| 
Krautchseld, e, Stifts 
baute. { 
Stranie. F u SI, 
dornen. | 
Krüger, M, Suflilmil 
Kuutze, I, Sliflitamel 
— P., Stiltobollt f 
i!achim»>b,S(,Slt|iw 
Lange, R, Snfutan« 
v. 6. Lanle», M, 
dame. 
Seist, St., eiiilebam. 1 
Leim, P., eiuttUM L 
y Leinberg.SI,Sii|i>M 
LennlnS, SI, Sii|i»M 
Sicffe, F., Jginusujfltt 
v. liciuitzla, 151 «liill 
dame. J 
t). Liedern,aiM. 3. “"I1! 
bame. J 
v. Lützow, E, Tlutöba» 
V. Mach, 15, SliilibaJ 
Mali», S, Slifl«'11! 
Mann, G„ SiiiBtoJ 
Wnahn,ti,Gli|l*4 
Maatzmaiin, !il, «“'j 
Merlen's, R, Stifjit«! 
Michaeli«, ö.EtiMZ 
Mildbraebl, 6 u 
Sliftsbame« 
MogilowSH, iß, 61 
bame. . 
Müller, SI. 
Neuman,,,M.Sl,slÄ-t 
Rick e, H, Clut-damI 
Sitze, 91, Shfutowf 
Nürnberg N,Ei>D°1 
». b. OeiSmtz,H,«l« 
Perle, 31., Sufi*»0®'! 
Z. E. SuftsdaM. 1 
m Giiiisbanij 
ßrben'WM^llMs 
KaufekeinBettohne ’W’estphal &Ileinkol&sPatent Matratzen! 
■AtlerbeBtoi 
„Taliriy 
eri 
•bältllob.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.