Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

. -V 
** - 
-jtw.;. 
>;vV;-;v,>v 
5fpfflniiibttü55#6räici:b8- 
ßcf. f. Deckn u. Sori 
H ffirtitrffflU^ierwallet 
iBtrliii.) . 
Srtmtr, 6i„ Brieftr.. 
jmliiiSit, 3-, Locomokv- 
5®j,' $., Schlosser, 
girt, Chr. Glniitnam» 
iblfl. 5 ‘ 
Aftlii. St., 33». '■ 
Link. a. Gigatmchbl 
fcjtr, SL, Set. 
85|i((t, Modistin, 
mnir, %, Tövfcr. . 
hclow, S. u. C, Schnei- 
denililell. 
Mmmin. Ä- Ger. Dien 
Stjnwuui, Ä.. Zugführ. 
tocrluS, K., angciu 
linier, 0., Siiitfat 
Steuer, 6., SB». 
Wchow. G„ Asm. 
66uli, 6., Diener. 
8ch»l;c, 6., Controleur, 
giarte, CT-, «Schmied. 
Sniolt, W 91’afcr. 
listzner, ' chauit. 
Brimonn, 
W. F.! >«. 
EolonSh, t Kau. 
SrMef, «., utir. fflcowl. 
B E lYriindstückS-ErivcrbS' 
Stf f Merlin u. Vororte. 
(Berlin.) 
Vlcijcr, 81., Verwalt. 
(ÜJetliu.) 
Seilst, 51, Handelsfr. 
MscheerH.,B-nkbeanit. 
Bruiioiuäfi, SB., Stfm. 
ßijeniiciii, St., Dreher, 
tost, 31., Kutscher. 
PMiincrinaii», F., 
Schmied. 
3tiiiiif), (?., Töpfer. 
iilil)t»ivili,3$., Schuhm- 
m|lr. 
(Ktitmcr, S(., Frl., Koch- 
Mjiilv. 
Üillcr, 31, Baukbeamt. 
Siiifaiimiii, (T-, Stet. 
*imt. 
Sintatt, 91., ffliwitinr. 
KiltliM, 0., Maler. 
Mir, H, Klempner. 
$iiiloiu, H'., Ww. 
MiO, i'l, Ww. 
Seit, it. Handelssr. 
6#n«ij, (£., Milchhdlg. 
Inififi,3t, Schmied, 
triiiihlci, F„ Maurer. 
■ Seiln, 3)., Frau. 
Eil, 31, Etat. AM 
Wh, 31, asm. ' 
18E.$midi, M., Rentiere, 
(iletlm.) 
VKiiiltt, 3B„ Architekt. 
•traft, e, oilafcr. 
Öi»}, II, Baukbeamt. 
emmitc, H., Stfm. 
Zmuch, P, jtrai. 
SSipputi, (£., Colonial» 
torh&lq 
Jrtile, s, Rentiere. 
, !*, H, Schlosser." 
Btllt,®, Lainpeusbrltin. 
IMj. (i. Ecnnarcrflr. SO. 
E Sinn, I., Rentier. 
I Simildit, a„ Arzt. 
1 »°t«. C.,Postfeer.a.D. 
«iliiiiiui, H, iianfücamt. 
, Frriuer. 
: »ijoin, 15, Wu>. 
MOmz, D, Kunstmaler. 
P«J. 31, Zilricht. 
S*W, 0, Mechanik. 
Plältanstalt. 
JfUMtli, 3!., itfm. 
«<¥,*!, Ärchiieet. 
I l C, Aastw. 
I wmli, i), (jciij. ÖCjimt. 
<■ Enmrnctflr. -> 
|^S«rl Anqnsl-Platz. -> 
iliiiiiiinc|lr. -> 
l8.1'" ®>*!iiinicfh:. 40. 
1&l’lillicu, Siitltr» 
iSlicherhalb.) 
m»«ik,«.Pol.Beamt. 
Mharlottendurg 
49 — 
25 Sperling, £)., Bankbuch 
'halt. 
Söget, F., @ct. Bermt. 
26 E MaÜern, I., SBl?. 
Banmgiirt, A., Schlächter^ 
mstr. 
Srntk, E.. Rechn. Rath. 
Fredrich, F., Geh. ÄaujL 
Scrr. 
FürIL, Ww. 
©ririct, E., Äfra. 
Hklde!r.«,dt. O.,Obsthdl. 
Holle, iX, Balinbeamt. 
Hühner, P., Simmcrut. 
Jti'oufc, H., Schlosser. 
Krog. (T„ Äimmerin. 
Lange, G.. Bersich. Beamt. 
Meyer, I., 5lfm. 
Nietsch, P., Kürschner. 
Römer, M., Hoizhdl, 
Salzman», W.. Portier. 
S.iupe, 91., Schlosser. 
Spanier, 6., itfm. 
Stalte, M.. Barbier. 
Voigt, 6., Ww. 
Weise, M., Ww. 
Zinser, M.,Porz. Dreher. 
27 E. Gramtz, ®., Rentiere 
(fflcrliiO . 
Sniiicr, S„ Bankieamt. 
Ebert, ?(., Asm. 
Frieele, A., Schlächter, 
-verzberg, Jnacu. 
Jack, SB., Schmied. 
Älif, 91., Steinmetz. 
Knebil, P., Asm. 
Ärctichincr. ß„ Schlosser. 
Menü, 0„ itfm. 
Menerschmidt, <>)., Ä(|I. 
Eiseno. Eccr. a. D. 
$ol;I, H., Icicjir. Arb. 
Pcalil, E., Waaenwärt. 
Retiig, St., Schnfjm. 
Theil, M.. Ww. 
Ufimmui, L-, Buchvind. 
Wolff, O., Brieftr. 
gitraoim, F., Buchdruck. 
28 E TminS, 81., Rentier. 
V. Sauge, H.,-Schiffbauer. 
Bader, 31., Schlosser. 
Blctz/R., Kgl. Hofjäger. 
Diiickow, 91., W«. 
Döring, H„ Packeis. 
Schaffn. 
Ewflld, ÜB., Feuerwehrm. 
Zaeudrich, I., Ww. 
ffiebig, O., Rcctor. 
Freitqa, ©., Ob. Posl- 
üliiiit. 
KS.’Uicdmuir.“ 
""il »I, Ragistr. 
1 £«r * 
O.Vaukbuch- 
P,»schneit. 
^°»°i>d«N,O..Milchhdl 
■turnn. Jii o7/..# 
Jyi.Mi.iite 
Stirn. 
Funk, Ww. 
Salliii, ($., Ww. 
Grund, F., Töpfer 
Habermann, P., Drogen- 
~ t)Hg. 
Jacobi, B., Heizer. 
Kühl, A„ vw. Ob. Zoll- 
infpect. 
Nietjch, H., Bnr. Gehilfe. 
Po^orzelSki,St.,Cig!>rrii!- 
Roht?C., Schlosser. 
Schäfer, C„ Schlosser. 
SchelziuS, 61., Plättanst. 
Schmidt, SB., Biirsteiim. 
— SB., W. 
Schützcheu, F.. Briestr. 
Stammer, M., Ww. 
29 E Franzmann, ff., 
Eiaeiithüm. (Berlin.) 
V. Metzle, F., Portier. 
Sitfmt, C., Masienr. 
■g)rcmS, Ä., Tischler. 
Hoffmaun, H., Kelermftr. 
Holwcg, F., HauSdien. 
Sntilcr, SL Metaildreh. 
Linie, H., Bahnarb. 
Metzger, H., Eierhdl. T. 
Nitsche, E, Brot-Niederl. 
Sauer, SB., Rendant. 
Schoenseldt, H., »«. In- 
speit. 
Stahlst, S-, Bahnarb. 
Träger, R„ Rcctor. 
Ulrich, 91., Bersich.Beami. 
Wurzel, W., Schlosser. 
30 E Krempie», A., itfm. 
(Berlin > 
E Stecker, M., Slfm. 
(Beilin.) 
V. Funke, 0., itoufm. 
(Sit. 78.) 
AsmuS, Pf., Tischler. 
Bernsee, St., Schani». 
Dams. St., Ww. 
Dauigel, I., Ww. 
Garbeü, 8(., Lector. 
Grothe, A., Zuschneid. 
Smitf, li., Portier. 
B3Üi, A., Kammermusik. 
Jalir, W., Ur^ Bibliothek. 
Kallmann, E., Maurer. 
Kiese, P., Maurer. 
Krieg, Jllenipitcr. 
Labanwe, F., DsHler, 
Lange, H., €c;lo|tec. 
Lcoehow, St., Ww. 
flinke, Ä.,. Schlosser. 
Silcmomt, F., Backer. 
Schimniiug, O., Ww. 
30 Schmidt, ©., Schneider. 
Schönseldt, P.,HanbelSm. 
Schreiber, O., Schristsetz. 
Strauch, 26., Frau. 
Sachen, M., Plätterin. 
31E Jmmobillcn-BerkchrS' 
Bank. (Berlin.) 
V. Lissauer, M.. Ww. 
Albrecht. O.. Gef.Anfseh. 
Czaniitzcki, Th., Mehlholä. 
6rüßcr, E., Tapez. 
Hartwig, F„ Schuhmmstr. 
Haß, H-, Priv. Wacht. 
Johaunei, 81, Lbsthdl. 
Jrmisch, I., Ww. 
Kersten, A.< Vergold. 
Lange, E., Confiliiren- 
Iiblcin. 
Möllman», 81., Privatiere. 
Oetzmann, <8., Maler. 
Reimann, ®., Ob. Post- 
Secr. 
Reiske, B., Maler. 
Roll, E., Zimmerni. 
8toof, St, Schneidermstr. 
Schmidt, H., ftfni. 
Thnrnhofer, (£., Tapez. 
33 EJmmobilieu-Berkehrö 
Bank. (Berlin.) 
V. Engel, Ww. 
Bandow, O.,Tapetcnhdlg. 
Barow, C„ Bnttcrhdkg. 
Alnm, .6., Gas-Anl. 
Dietze, H., Schneiderin. 
Hiljcher, I., Ww. 
Kabelili, G„ Kassircr. 
Kemmler, H., itfm. 
Klotzsch, 6., Asm. 
Roseuthal, C., Tapc.,. 
Schirrineisler, 33., Ww. 
Schneider, E., Postbeamt. 
Waaener, H., Lehrer. 
Wchrmann, R., Tapez. 
Weimann, Ä., Schnhm- 
instr. 
Zo«-, A.. Apoth, Arb. 
Züge, F., Bur. Vorsieh. 
WilmerSdorferstr. ->■ 
33 E Banseld, C.,SchIächter- 
mltr. (Berlin.) 
V. Weitha»se, K.,Maurer- 
pol. 
Berber, St., Gaftw. 
Dörina, M„ girnmerpol. 
Eber, M., Schneiderin, 
FuchS, A., Schornstein» 
fegmftr. 
Goldbach. R.,Bur.Beamt. 
Hauke, O., Schlaffer. 
Heiderich, ÜB., Kaff. Bote. 
Hoffmann, A., Ksm. 
fieiproioitj, £., Wage«. 
Wärter. 
Kleist, R., Packnislr. 
Krawczik, I., Schneiden 
mstr. 
Kuck, I., Maaistr. Secr. 
Larisch, R., Schlaffer. 
Liebe, F.< Maiirer.- 
OlschewSÜ, F., Weichen- 
stell. 
Pahl, St, Controleur. 
RamLüschea,P.. Bnchhalt. 
Saarstädr W., Kftn. 
Schönkneli'» M., Asm. 
Schortte, </., Kellner. 
Schrötier, 81., Rlntmcrm. 
Törschner. L., Cigomn- 
hdig. T. 
Weilhaase, 8., Buiter- 
hdlrlu. 
Wolz, F., Lackir r. 
Zimmermann. F., Maurer. 
34 E Hirsch, H., Äsm. 
(Knesebeckstr. 8. 9. 
V. Dehne, E., Schutzm. 
Vialecki, B., itfm. 
Brosio, M„ Näherin. 
Bündiger, M., Näherin. 
Flach, L., Frau. 
Gillmeister, A„ itfm. 
Eroihe, Th., Schul)ut. 
Gültzow, 6., Schankw. 
Hcllwich, P., M-.jor z. D. 
Hempel. H„ Schaffner. 
Sien, A„ Frau. 
itäfeter, 81., Eouditor. 
Primke, O., Geometer. 
Raphaei, 2., itfm. 
Rohrlack, ®., Kaffenbote. 
Schmidt, H., Asm. 
— L., Schneider. 
— H., Siuckat. 
Schonebera,A., Bur.Dorft. 
Schnitze, F., Porz. Dreh. 
Stark, it., Stellm. 
Storch, ©., Tischler. 
Thetz, P., HandelSm. 
Wedell, S., itfm. 
Winkler, H., Näherin. 
Wolsfenberg, H., itfm. 
— SB., Privatiere. 
35 E SchöMeh. Aug., 
Gärtnereibes. (Icllom.) 
V. Schönfließ, Alfred, 
Gärtner. 
Dandie, E.. Stat.Gehilf:. 
Charlottenburg 
The» T. 
35 Creutzmann, E., Ww. 
Dame, A., Heizer. 
Darge, F., Kohtenhdl. 
». DomarnS, L„ Ingen. 
ElSner, E„ Mechanik. 
Fuß, 51., Schneider. 
Grahilik, H., Uhrni. 
Grauer, ’S., Ww. 
Hartmann, M., Schuh- 
wrhdlrin. 
Kerz, C„ Manrcr. 
Klurzlowski, I., Gifcnb. 
Arb. 
Kolbow, H., Zimmer«. 
Krämer, Ä., itfm. 
Leopold, B., Tischler. 
2'difc, H., Stcindnirf. 
Metzle, G.,Hanbl.®rIiilfc. 
Schleus, St., Gelbgic». 
Schloiier, (8., Goldarb. 
Sfflniibt, L., sie';. Kanzl. 
Dien. ' 
- ffi, Metatldreh. 
Schramm, F., Zimmerm. 
Schutze, H., Banlbeanl!. 
Slrumof, H.. Zimmerm. 
Suder.M., Schankwirlhin. 
Weber, C., Schlosser. 
Wegener, 31., firm. 
Wenzel, 9t., W>». 
Bilkendorf, F., Privatier. 
Zornow, O.< Ww. 
Lü E Wagner, O., Fleifcher- 
mfir. 
Baniueifler. it., Salier. 
Dallmou, El.t Ww. 
Derpel, St., Stfm. 
Silluct, O., Bticftr. 
Domuik, St., Tischler. 
Döring, (?., stajficcr. 
Engelhardt, H., Banl- 
beamt. 
Gambail, R., SciscnljMg. 
(Söttidc, F., Hausdieu. 
Gübler, K, SJtomt. 
Eüituer, IE, Reaiftral. 
Hintz, 91., Schmied. 
Hinze, 91., Buchdruck. 
Höllisch!, A„ ffim. 
Kerkow, H., Schlosser. 
Kimpel, C., Maurer. 
Kuhrmann, 6., Maurer. 
Lübeniann, F., Maurer. 
Maffat, 81., itfi». 
Miller. F.. Dreher. 
Pich, L., Steinsetzer. 
Nüchel, 31., Baukbeamt. 
Winkler, F., Beamt. 
87 E Hanfchild, G, Frau. 
Stier, H., Zugführ. a. D. 
Brandt, Q, Stnckai. 
Frömberg. H.. Peustauair. 
Goldammer, E., Anr.DIät. 
Gröhn,L.,ColoiiialwrhdIg. 
Hachmeister,E.,vi'.,Pafio r. 
»eVetliiig, S-., Zimmerm. 
Heilnmim, Schlosser. 
Hintze, SS., Töpfer. 
Inner, J„ Stelln,. 
Stiy.U., Geh. Kanzl.Secr. 
Martini, F., Bnchbiiid. 
Reimami, 18., Stfm. 
Rupp, L., Maurer. 
Schneider. F., Kanzl-Secr. 
WaligörSki, F„ Maler. 
Witte, Stnckat. 
Wuttle, H., Maurer. 
38 E Steinbrecher, 9t., itfm. 
(Endende.) 
V. Saekel, F., SB». 
Bock, «iichhalt. 
Bulla, 31., Butterhdlrln. 
Dcltow,E.,MagsIr.Beamt. 
DuprdS, E., Sttiimcim. 
Harnisch, P., Stfm. 
Hentel, I., Zimmerm. 
Hessel, E., Ww. 
Karpf, S., Eierhdl. T. 
fictoin, I., itfm. 
Meihner, Chr., Geh. Rath. 
Müller, A., Stfm. T. 
Noack, F., Sogerueniialt, 
Obren, SB., Schmied. 
Stallt, F„ Tapez. 
Rockiuanii, I!.. Färber. 
Schulz, P„ Töpfer. 
Soiiliueifeld, L., Wn>. 
Stau», 81., Tischler. 
Wodrich.W.,Bootsverleih. 
39 E Baugefellfch. Setlcmie. 
(Berlin.) 
V. Felgentreff, $., Wasscr- 
waagenfbtl. 
Biihrlem, E„ Näherin. 
Hirsch, A„ Nohrleg. 
Koch, H., Baukbeamt. 
Klüger, K., Handct»m. 
Liebia, ®., Schristsetz. 
Maschmener, ($.., Stfm. 
Müller, W., Schiifimmftr. 
Neidat, I., HauSdien. 
Noack, 8t„ Lehrer. 
Piefte, 6., Eiaarrenhdlg. 
Sleiff, <!., Wäscher!». 
Rndolph, Eisenb. 
Beaml. 
Schulz, 81., Ww. 
SchwebS, M.. Ww. 
39 SvlieSgart, Bur. 
Borstet). 
Stage, S(„ Feuerwehrm. 
Welz, R., Maler. 
40 E StadtCharlollenbnrg 
13. ii. 14.6cmcinicfch)ilc. 
.Hilfsschule f. fchwachbe 
fähiflte Kinder. 
StatinomSIi, F„ Schuldien. 
Patzwahl. 5t„ Schuldien 
Wodke, A., Hauswart. 
41 EBcsiersky, L.,Privatier. 
Arendt. Th., Gärtuer. ■ 
Rcngler, ©., Wursisbrk. 
HaaS, (£., itfm. 
Haniiemann, H., Steinfetz. 
Hrnza, I., Schneider. 
Jentfch, 9t„ Schmied. 
Striictr, O., Balwarb. 
Langhaus, C., Maurer. 
Mcqer, C., Schmied. 
Müller, Fr., Kanzl. Rath. 
£leich, L., Zimmerm. 
Pellnitz, O., Stfm. 
Prabek, I.. Waschanft. 
Schmitz, Gifnib. Secr. 
Schraudl), R., Bei sich. 
Beamt. 
»llerich, W., Tischler. 
Webet, 5y„ Stfm. 
3'chic[chC«,<S.,S(hitf)mmfii' 
42 E J). Lcicrftegcr, St., 
Baron. (Berlin.) 
Bläfing, G„ Rohrteg. 
Block, St., Rentier. 
Busse, P., Buchbiud. 
Domke, RohUeg. 
Hainen, y., Slfm. 
HeunigS, W., Slfm. 
Hoffmann, F., Seifenhdlg. 
Sintich, 6., Stupferfchmied. 
Slracmer, I., Stfm. 
Krüger, St., Manrerpot. 
Liedeiiow, M., Ww. 
Sfitetfe, F., Schlosser. 
Mamtia, I., Lademftr. 
Meude. I. Maler. 
NicolaS, W., Ww. 
Niadicke, W.. Slfm. 
9iinke, 31., öiiiliti. 
Schutz, £>., Kim. 
Shetjoret, I., Eleinfchlüg. 
Sl.ute, W., Stfm. 
43 f. >. Kaiser Friedrich* 
ftr. 011). 
E Scheint,H.,Töpfermftr. 
Biweict, H., pr. Arzt. 
Bieter. A., Rentiere. 
Brand.H» Pol.Leutu.a.D. 
Flössel, Th., 'Telegr. 
-listn. 
Goldman», 2L, itfm. 
Haveland, P., Stfm. 
Hellmann, H„ Rechu.Rath. 
Kriefe, F., Cotonial- 
wrhdla. T 
Soerch, R., Michhtlriu. 
Melier, P., .(tfm. 
». Ramin, M., vw. R!:t- 
mftr. 
Rötzler, St., Tclegr. Ge- 
hilstu. 
SchilieBcm, SB., Stfm. 
Bogeler, B., Rentiere. 
<- Kaiser Friedrichstr. ->■ 
44  (.st.StoiietKticbrichjtt.45fi. 
E Hniimg’sche Erben. 
Fröbcl'fcher Stiiidcignrlen, 
Böhme, 8i„ Stfm. 
Claepins, G., Stfm. 
Dreitzig, 8t., Invalide. 
Fraget, F., Bahnbeaiut. 
Haiiuig, ]t., Rentiere, 
Kaphuu, G, Cigarrcnhdlg. 
Ktaegcr, M., Kinder« 
gärlnerin. 
Kotberg, F., Beamt. 
Krüger, I., Tischler. 
Lickefett, A., Sifm. ' 
OrlowSky, F., Bankbeanil. 
Osten, 91., Banlbeamt. 
Schiller, B., Hauöwari. 
Wielaud, W.. Hpt. St. 
SlnilS-8tf|1|t. 
45 Hotzp'atz. 
E Patra. F., Ww. (Wall. 
ftr. 71.) 
Longe, 8i„ Bremiinathdtg. 
46—63 Baustellen. 
Windscheidstr. -> 
54—62 E SBl)godziii8ti, M. 
Llananicr. (Berlin.) 
Egert, H., Wachter. 
Leuchter, A., Maschinen» 
mitiv 
113 f. a. Kaiser Friedrich¬ 
str. 45b. 
E Jacob, 31., Rentier. 
(Spandaner Berg 9.) 
E Rietz, I., Rentier. 
(Daucketmannstr. 1.) . 
V. Haack, A„ Böttcher. 
Bonae, F.. Buchdruck. 
Döriiig, H, Dreher. 
Frieltug, H., vw. 58au- 
iiifpect. 
Haaß, A., Fil.   
63 Hildebraudt, it., Kassen- 
Bote. 
Kienast. <£., Frl. 
fiemckc, M.. astn. 
Macher, Ww. 
Mai, P.. Technik 
Noack, M., Frau. 
Schmiedet, P.. Stfm. 
Siebert, H, Beamt. 
Tissot -it Sanfiii, 91., 
vw. Kanzl. Rath. 
Weber, 91., Slfm. 
-<■ Kaiser Friedrichstr. 
64 s.a^taifcrFriedrichftr.6la. 
E Hävecker.R., StimftljdLT., 
Bild hat, H., Bäckermslr. 
t»misch, E„ Fabrk. 
lomct, jy., Schuhmmstr. 
Lauge, St, Berf. Beamt. 
Niemami, A., Bahnbeamt. 
Diict, F., Lehrer. 
06 E Buiilebardt, H., Ww. 
(Nimiestr. 1.) 
Bahusch, Dr, Pros. 
Bechitedt, 81., Stfm. 
Daffow, G., Prokurist. 
Körner, St., Rentiere. 
Müller, M„ Frt. 
Ptötzer, L., Ingen. 
9ticbcl, E., Postbeamt. 
Schult!, C., Obiist. 
66 E W-ndl, F.. Stfm. T. 
Anfchütz, H, Locoinotiv- 
ffihr. 
Bitinrti, 31., Homöopath 
Braun, W., Buchvindniftr. 
Dolge, F., Maler. 
Ehrhatdt, H.. Tischler. 
teieiinaiin.J., Privatiere. 
fflqud, E.. Ksm. 
Jske, P.. Stettm. 
Krause, L., Ingen. 
M ttag, I., Maler. 
Otto, O., Sattler. 
Pägelow, M., Stfm. 
8iudotph, I., Kaffenbote. 
Schiche.J., Loeoiuotivheiz 
©choBft, I., Etat. STffifl.' 
Schostag, F., Gepäckträg. 
Schröder, F., Dreher. 
Stcltrr, ®., Bahnarb. 
67 E Siefert, Fr., 9ieutier. 
l Berlin.) 
V.@lcfcrt.3r.  Kifenrvrhdlg. 
Boeck, SB., H.iushofmstr. 
a. D. 
Dah>hoff,A.,Pensionairin. 
Ebert, H., Stfm. 
Sichert; St., Archiieei. 
Fick, W., Poflhilsbote. 
Freder, Schlosser. 
Gtofchc, 3t., HanLdien. 
Heinrich, E.. Gepäckträg. 
Lillix, H„ Eisenb. Secr. 
Hinkclmann, <8., Bahnarb. 
Kahl. 9t., Gepäcktrüg. 
Lcmcke.E., Jnteiid. Regiftr. 
Metzenthin, P., Friseur. 
Oslmaldt, E., Poctietfr. 
fi, S„ Schaffner. 
Sajonzek, ST, Bahnarb. 
Schnaebeli, H., Portrait- 
Maler. 
Schwittei, A., Maler. 
Seide!, 0., Telegraphistin. 
Soudheiiner, F., Lehrer. 
Stolze,ibura, Q, Stfm. 
Ensl, M.. Ww. 
Toussaint,C.. Siechn. 9iaih 
a. D. 
Ilrban, G., Uhrm. 
Woyda, I., Telephonarb. 
Liefe, I., Pensionair. 
68 E (Soli, 6., Rentier. 
(Scrltit.) 
Djawachoff.A.,Privatiere. 
Golze. F., Steinhanec, 
Götting, E., Schnhin. 
Hanisch, F., Kanzl. Rath. 
Hirleland, $>., Stfm. 
Holzwig, tt, Berfich. 
Agent. 
Lindenau, H., Sattler. 
Madnloff, 91., Student. 
Paleiig«, 91., Uiilccueljin. 
Paeti, I. Schmied. 
Rosemeier, H., Bermie- 
therin. 
Tietz, B.. Telegr. Assist. 
69 E Blumenrenlcr, F., 
Rentier. INanen.) 
Badstübuer, P, Bank- 
beamt. 
Braiidis, F., Maurer. 
Büuger, St., Zimmerm. 
Dielinann, I.. Gäriner. 
Feige!, E., Loeomotivheiz. 
Haase, (£., Stfm. 
«euer, E., Stf in. 
©offiiuimi, P.. llsnm. 
Latzel, &., Elav. iMimin. 
Lehmaiin, P., BaJcimstr. 
Sovtck, P., Bahnarb. 
Schatimai,», I., Slfm. 
Smmold, W., Stellm. 
Schröter, Frl-., Rent 
Schulze, 1$, Borarb. 
Schütz, g.. äleiüiere. 
69 Teich, G., Schlosser. 
70 E Stab, B., Naenthm». 
(Berlin.) 
V Scholz, 81., Benvalt. 
Ackermann, H., Eisenb. 
Beamt 
Bretzler. A., Heizer. 
Dkwitz, E., Ww. 
Diilmeyer, F„ Ww. 
Förster. H., Pol. Beamt. 
©aase, I.. Schristsetz. 
Henfet, W., Bahnarb. 
- F.. Maler. 
Stetig, M, Ww. 
Slticme, B., Privatiere. 
fioriat, Pol. Secr. 
Krohu, L., Rentier. 
Lenkat, F., Tischler. 
Paelow, 15., ftoss. Sole. 
Rontz, M„ Ww. 
Sander, M.. Ww. 
Schmidt, R., Maurer. 
Ullrich, A., Schlächter»,ftr. 
Waeder, I., Packniftr. 
71 E Jordan, "6., Gas- :t. 
Anlag. T. 
Bödewig, 3(., Bnchbind. 
Böfaiig, A., Ww. 
Genschow, St., Milcht,dl. 
©reiner, 0., Glasbläser. 
Hafen tau,p, ©., Ger. 
Beamt. • 
- M., Hebamnie. 
Heiitschcl, H., Lehrer. 
Hirfchselder, 91., Drechöt, 
Jordan, E„ 9iohrleger. 
Stlein, St.. Stellm. 
Krüger, St., Schlosser. 
Krnfchivitz, 91., Monteur. 
ÄuSke, 91., Stut. Bor steh. 
a. D. 
ßcmrn, O., Bnchbind. 
Meitziier, H., Ger. Secr. 
Poeuack, O., Eisenb. Secr. 
Rehfeldt.F., Bnr. Borsteh 
Rohde, A., Eisenb. Beamt. 
a. D. 
Schilling, <£., Ww. 
Schneider, C., Barbier. 
Tficlcn, A., Glasb,äi. 
72 E Roseiiow, 9i„ Slmtsger. 
Start. (Berlin.) 
V Meh!S.W,Milchpächt. 
Bloch. H., Steinmetz. 
Blumenaii, 91., Bahuarb. 
Giert, e., Lehrer a. D. 
Ssggert, M., HaudelSfr. 
Feuer birg, ($., Ww. 
Gnteufchmaaer, SB.,Packer. 
Heiifchel. H., Beleucht. 
Artik. 
tnnold, &., Direct. 
ort, L., Piivaticre. 
Sttirammi, W„ Mater. 
Kucket, St., Bauarb. 
Lück, M., WSfcheriii. 
MachedaiiS, it., Schlosser. 
Moritz, I., Stfm. 
Stiefelet, R-, Zufchueid. 
Raal, St., Zugführ. 
Riebe, 81., Handels,». 
Rtemnun, H„ Maarer. 
Schmidt, £., Sattler. 
Spielrump.A., Pensionair. 
Stark, W., Maurer. 
Werder, Sl. Zimmerm, 
73 E Jautowiat, 91., Pro¬ 
kurist. 
V. Martini, St., Verwalt. 
Alaudt, B„ Hilfsheiz. . 
Baer, F., Kfui. 
Beer, 81., Trigonoineter. 
Bröiuel, 9t., Mnstker., 
Drummer, SB., iWmivcr. 
BiigS, H„ Slat. Gehilfe. 
Bniclmann, G., Stettm. 
Gitmuiel, St,, Zugführ. 
Harneii, 81., Maler. 
Hernimmt, H., Maler. 
Jaukowiak, 81., Muiiker. 
Klick, H., Colouialwrhdlg. 
Knpjtadt, A., Bahnbeamt. 
Leibiug, 9!., Bnchbiiid. 
Lyfiak, Sl., Tischler. 
Mathecka, H., Ziiinmit. 
Mohaupl, St., Schaffn. 
§Pa»I, H., Schlosser. 
Patjl, F., HanSdien. 
elf», R., Dialermftr. 
chöniiig, 0., Pensionair. 
Schreiber, 81., Zimmerm. 
Schlitz, y., »Siv. 
Schutze. SjS., Maurer. 
Steinlitiiw, (£., Schlosser. 
Tatnfch, (£, Schioper. 
Weitandt, 31., Bahnbeamt. 
Wlahiiiak, I.,Schi,!,mmllr, 
74ES18,inin(|l)ofcH, t$„ Ksm. 
Arnotdt, M., Privatiere. 
Bartei, W„ Bierfayr. 
- E.,  St.it.  Assist. 
Barz, H., L'ilchhdl. 
F6i|ter, H., Portier. 
Stanz, O., Beanii. 
Kalb heim, A., Kgl. Hof- 
jäger. 
KtiiiI,nann,W.,PenfIoiiair. 
Liebe, Ed., Magisir. Bote. 
Südctfe, O„ Schmied. . 
4 
'M, 
'S 
4 
j- 
I 
1 
$ 
I 
Ä 
.'ü 
I 
1. 
-L 
• |- 
■L 
* 
Saltainlel I stulim und Glanz des 
qJBKl3BA1 neuenJahrhunderts. Schlechte'
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.