Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

T. Th-U Charlottcnbnr.q 
- 48 - 
Mhär!otte«ch«tzjz 
Nkrnbergerstr. 
(f. Berlin.) 
Orangenstr. 
Slavstr. 
1 E SlroBcI, if„ Rentiere. 
». 8 «fcnii orff.O., Clavlw 
Lehren». 
Virin», 21. li. M., 5-tIS., 
Keilt. 
SRügge, E., Pcnsionairin 
Söller, 6., |icti|ioi«iinn 
2. 2a E Äliljnt, O., Rentier. 
(Er. Lidjtcrfeltic.) 
V. Klein, P., SEcininltcr. 
Anidt, F-, Lehrerin. 
Bigalkc, <9., Mechanik, 
eischer, ©., Menmtcr. 
ürch, P., Straften!;. 
Schaffn, 
iloitl, 0., Sieinfed- 
Lüddecke. M.,Reg. Sccr. 
Mcinhardt, G„ Beamt. 
Meyer,- 41?., Stfm. 
Ockel, D-, Sclireein. 
Patsch, W., Schankw. 
Richter, ©., Katnforb. 
Romel, F., Modistin. 
». Schaewe», A.. oro. 
Landgcr. Präsid. 
Scholz, I., SB». 
Schröder. A., Fufirm. 
©chluctf,®Snii jLSBcami. 
ZHfificr, I., Beamter. 
Tolk, I.. ffiro. 
Boigi, P., Recior. 
Znchhotd, F., Poft-Secr. 
a. D. 
S E Jaenicke. F., Rentier, 
(bis 1. April Magazin^ 
ftr. 2) 
Bock, 91., Bankbeamt. 
Haupt. H., Giganen» 
hdlrin. 
Klang, E., SBto. 
Klar. E., Ww. 
5krohn, 6., AmtSger.Secr. 
Krüger, L., Ww. 
SBiimm, W.. Ww. 
Warband, D., Ww. 
Jägerftr. -> 
3a E Padell, <£., Ww. 
V. PadeII,9l.,Schlosserniflr. 
Enawitz, M., Ww. 
ffragcr, 22., Ww. 
Kühn, I., Bahnarb. 
— 8t., Stettenuermittlerin. 
Senile, 31., Ww. 
Ncnbert, E., Ww. 
4 E Trott, #(., Rentiere. 
(Kirchfir. 14.) 
Salgcr, C„ Privatier, 
jfflclickc, M.. Ww. 
Billeb, F., ticlner. 
Brumme, A., jimmrrm. 
Engel, E„ Lehrer. 
Fielitz, K., Gartenarb. 
Kiese, (£., Asm. 
Kaiser, E., Schnbmmftr. 
Kalina, A., Schneidermstr. 
ttlocke, W., Bremser. 
Knple, P., Srjloiiec. 
Matüiäsi»S.J.r,.M.,FrlS. 
Weilt. 
Naab,F.,Ob.Telegr.Afsist. 
Riese, H., Magisti. Seer. 
Schadillow,J.,pcns.Bahn- 
beatitl. 
Schwaiz, C., Slellmmstr. 
Strobel, P., Dr., pr.Arzt 
Tremus, SS., Bäckerinstr. 
Wietz, M., Schaffner. 
Woyda, F., Portier, 
la E Wiggcrt, (£., Ww. 
Borchardt, M., Wäscherin 
©artenfchliiger, (£., Put« 
macheii». 
Maar. 9l., Ww. 
§agel, M., Wäscherin, 
chnltze, ($., Ww. 
Wcihmann, ?<.. Zimmenn. 
Wiggcrt, F., Maler. 
Scharrenstr. -> 
5 E Pabst, £., Magistr.Secr. 
Kath, ,6., Dr., istjemliet. 
Labs, 91., SBienmimter. 
Müller, ©., Lehrer. 
6 EHauk, F., Schmiedenistr. 
Hibde, H., Stellmmstr. 
Mehls, I., (Snstiv. 
Meyer, I., Steneianffeh. 
n. D. 
Pannewitz, P., Böttcher 
iiisrr. 
Slnwiii, A., Ww. 
Sitte, M., Ww. 
7 E ©licnccke, H., Amtier. 
(Walls,r. 83.) 
Holz, H., MilchhdI. 
Kratowitz, A., Ww. 
Krüger, A„ Maler. 
7 Spremberg, M-, Fleifcher- 
«str. T. 
8 E'jvticfc, I., itfnL 
9 E Mathien, G., ©artenb. 
Direkt. 
LcifchiuSIn, St., Schlosse. 
Mathieu, A., Kgl.Gartner. 
Saalmann, F., Äfm. 
10 E BitS, I., Laudwirth. 
Fischer, P., Reg. Rath. 
Müiislcr.J.,Pol.Hanp!»i. 
11 Baustelle. 
E Stadt Chartottenlmrg. 
12 E Oehler, M., Dr. jur. 
(Berlin.) 
V. Schober, ©., ©astw. 
Danitz, Fabrtarbtrin. 
Krnpkat, F, Maler. 
Pinnrifc, 8f., Stciusetz. 
Roggenkampf.O.,Kutscher. 
— C., Wäscherin. 
Scidler, W., Straiicnarb. 
-<r Lnisen-PIatz. -> 
Osnabrückerstr. 
Keplerstr. -> 
1 E Siebert, ©., Malernistr. 
Berger, St, Bur. Beamt. 
Blascheck, I.. EiShdI. 
Buage, P., Ww. 
Vuschhold, P., Vnr.Beamt. 
Büttner, 58., RaOrtorb. 
Dreher, SB., Somit'. 
Chlort,L-, Colonialwrhdlg. 
Ganzweit, H„ Vorarb. 
Grüneberg, F., Gasanst. 
Arb. 
ßiitlj, SB., Architekt, 
italfch, H., flfm. 
— M.,Po>a»ie»!wrhdlrin. 
flofi, 6., Magistr. Beamt. 
Kceseldt, 28, Magistr. 
Sccr. 
Lipp, H., Fabrkaib. 
Meisiner, Kutscher. 
Preltcl, A., Gastw. 
Rill t:r, SÄ., Frau. 
Schmidt, SB., Lauscicht. 
Schubert, E.. Kassenbotc. 
Sicbmann, 33., Tischler. 
Wenke, 9L, Bur. Beamt. 
Werra, 91., Buchdruck. 
2 E Sander, A., Ww. 
(Berlin.) 
V. Sepp, L., Magistr. 
Beamt. 
Adler, 81., Schlosser. 
v.B!aly,8., (Siviio.Benmt. 
Blume, L.. Krankenpfleger. 
Fiitsch, B., Magistr. Sctr. 
Herzer. St.. Schmied. 
Ladenti», A., Dieher. 
Pantke, I., Pensionair. 
Radtle, H., Maurer. 
— 31., Schiihminstr. 
Salomon, H., GaSmstr. 
Schaeser, H., Schlosser. 
Schecr, St., SÄmirer. 
Schober, M., Gelbgietz. 
Stahlberg, L., Regimenter. 
— L., Schiffer. 
Unbehauen, F., Maschinist. 
Wegncr, I., Weichenftell. 
1 E Sander, 8t„ Ww. 
(Berlin.) 
V Balleiitin, SB., Verwalt. 
Bnivenich, F., llljmi. 
Dnbrall, K., Schlosser. 
Flor, E., Schlosser. 
Gntsch, R., Schlosser. 
tcllwig, W., Maurer, 
öfter, ©., Schnhm. 
Krämer,J.,Schlächtenustr. 
Laiwenow, F., Schntzin. 
Nickchcn, H., Schlosser. 
Pudor, L., Ww. 
Noiincbiira, H., Schlosser. 
Schäfer, <k., Barbier. 
Schröder, M., Magistr. 
Assist. 
Serdage, M., Schneiderin. 
4 E Wcgener,F.,Kal.Hoslicf. 
(Schlokstr. 67.) 
V. Siedenitrantz, O., 
Magistr. Beaint. 
SButtgcrcil, 0f„ Slitiit. 
Dubrail, G., Schlosser. 
Fellenbera, P., Borarb. 
Gimpel. 18., Gastw. 
Kable,H., Magistr. Beamt. 
ittniuicr, W., Bahnwärl. 
Knrschai, Sl„ Tischler. 
Ostwaldt, P., Schlächtcr- 
mflr. 
Päv, 91., Tclegr. Arb. 
Pockiandt, O., Zimilieim. 
Röhrich, M., Ww., 
Klempnerei. 
Schneider, J., Schuhm. 
Schnlwitz, 81., M-uirerpol. 
Simon, 9t., Schlosser. 
Streichan, P., Heizer. 
Tolksdorf, O., Magistr. 
Beamt. 
4 Weaener, SB., Gärtner. 
Wuchert, D., Schmied. 
Tauroggcnerstr. ->• 
Baustellen. 
E Wcgener, 55-, HolzhLlg. 
(Tegeler Weg 104.) 
Baustellen. 
E Pautler, Frau Prof. 
- (Tegeler Weg 15.) 
SimilcUt. 
E Weise, S„ Hofconditor. 
(Berlinerstr. 111.) 
-<r Tegeler Weg. 
Sorten geh. z. Tegeler 
Weg 15. 
E Schramm, E., Holz> 
hdlg. (Tegeler Weg 103. J 
Voustellen. 
E Wegencr,?s..H°hhdIg. 
(Tegeler Weg 104) 
27 E Pollandt, M., Maurw 
mslr. (Engüscheftr. 28.) 
Bartel, F., Simmerm. 
Bccfe, H., Schlosser. 
Silimel, G.< Magazinaeh 
Gimbiodt, E., Magistr 
Secr. 
Gebaner, G, Putzer. 
Götze, 0., Mechanik. 
Glider, ©., Gonfcrt. 
Hall, !!3., jjiuuiionii. 
Je^rina, St., Pfeideb. 
itiiiht, W., äkcititnistt. 
Kisker, H., Technik. 
Krnse, H., Schlosser. 
Heute, ißt., Leoerarb. 
fiicäncr, H., Regimenier. 
Manicke, M„ ilfin. 
Meichow, St., Lehrer. 
Mittelsiiidt, ffl., Barbier. 
Ohlse», F„ Gastw. 
Oelkers, E., Drechsler, 
instr. 
Pclernianii,TH., Holzanw 
Schirmack, H., Fabtk. 
Schulz. Bur. Assist. 
Simon, H., giramerra. 
SBcnacI, (9., Bahnbeamt. 
— <£., Ksm. 
Will, 8t., Uhrm. 
ZawolanSii, I., 
schlich. 
Thür 
Tanroggenerstr. 
28 E Bartsch.F., (Sioeiith. 
Bodenstcin, 6., Slyueider- 
mflr. 
Bohse, I., Fabrkarb. 
Arackel, «ildh. 
Biichbolz, P., Magistr. B. 
Gatz, I, Grünkramhdl. 
Gertz, M., Schmied. 
Glamm, E., Schiffssühr. 
Gntbctl, G., Maurer. 
Hergt, E.. Töpfer. 
Hoppe, Th., Kassiicr. 
Jacob, .6-, Tischler. 
Keßler, st., Schlosser. 
Leuz, F.. Tischler. 
Papst, S., Stenererheb. 
Pockra»dtLl.,Ciaarre»hdl 
Prange, A., Kasiirer. 
Üiochow, G., Beamt. 
Rohloff, O., Gastw. T. 
Seeck, M., Ww. 
Stübbe, H.. Aeam!. 
Szepmeck, F., Tischler. 
Wegener, F., Porz. 
Dreher. 
Wühle, O„ Asm. 
Zink, SB., Tapez. 
29 E Herz, D., Rentier. 
(Berlin.) - 
V. Wetzet, 81,, Maurer. 
Säbel, H., Töpfer. 
Geiseler, P., GcBntram- 
hdlg. 
Lnck, H. ii. I., EiHdl. 
Schimtteiiborf, E., Grün- 
kamhdt. 
Bob, F., Schlosser. 
Beniitte, K„ Äiitsch. 
Wogan, St., Rentiere. 
Zemke, W., Fabrkarb. 
30 E Grobenschütz,K.,Frau 
Dr. (Mainz.) 
V. Seruneit, St., Verwalt 
Saite, lk., Aiifseh. 
Barthel. I., Eishdl. 
Bcnitz, W, Schlosser. 
Büttner, F., Schlosser. 
Escher, R., Porz. Maler. 
Jacob, 91., Pserdeb. 
itiilsch. 
Sucht, O., Schlosser, 
still), H., Monteur. 
Ätna, {?., Gastw. 
Kujawtki, C, Tischler. 
Knpsch, <5., Magistr. Bur. 
Assist. 
foulte, £., Porz. Dreher, 
rotz, !»., EiShdl. 
Rosten, D., Ww. 
Rollkewitz, P., Schlosser 
30 Ruff, (£., Fabrkarb. 
Schneider, CE., Lithogr. 
Schwarz, K.,HandelSm. 
Strauß, ®„ Borarb. 
Behbach, G., Schufim. 
Wilde, O., Porz. Dreh. 
Wölfeit, 31., Verzinn. . 
Kaiserin Augusta» 
Allee. -> 
Paffancrstr. 
(s. Berlin.) 
Pcstalozzistr. 
-<- Grolmanstr. -> 
E Hilliger, GPv., Schnhm 
mltr. 
Bachller, H., Kürschner. 
Br.chholz, H., Ww. 
Bürge?, W., Malennstr. 
von Haesten, H., Biet- 
leutii. 
Kahlert, H.. Schlosser. 
— M., Hebamme, 
itempet, E., Hauxtm. a. D. 
Prenfi, 9t, Cigarren- 
hdlg. T. 
Schiik»tanz, 6., Vur. 
Beamt. 
2 E Mellmann, G„ Rentier. 
Audmp, I., Maler. 
6. d. iöreljc, <$., Ksm. 
Bünger, ili, Stfiii. 
Ebingor, W., Ww. 
Rteiizcl, Th.. Kohlenhdtg. 
GontarSH, A., Ksm. 
Grosser, I., Barbier. 
Hasselmaiin, F., Schnhm. 
Hieocrer, I., Ksm. 
Köhler, ($., Magistr. 
Still jiholL 
Krüger, H., Dr. pliil, 
fflljr.tn. Lehrer. 
Lazarus, I., fifiit. 
Lochstädt, 6., Uhrm. 
Peltz, M., Billet-Ber^ 
täiifciiii. 
Schmidt, P., Cotonial 
tuti ■ ■ 
Schul 
wrhdlg 
ifjolz, t . , , 
chulz. W., Äahnsteig- 
Lehrer. 
Schaffn, 
3 E Märk. Jinmokllieli- 
Berein. «Berlin.) 
V. Starck,O.,Ksm.(Nr.4.) 
Ackermann, B„ Ww. 
AhlerL, Ch, Ww. 
SoOciitin, Packer. 
Brfiucr, P„ Plattanst. 
©je, Geschw., Stickerin. 
®icrt(), E„ Schieferdecker« 
mslr. T. 
©utziimim, F., Klempner- 
mftr. 
Hsüch Schkn, Leetor. 
6miete, P., Ptocittift. 
Säetet, L., Ww. 
Jefchar, P„ fluticher. 
Kaebe, 91., Schnhm. 
Köber, L., Schneiderin. 
Lohff,Maaistr. Bnr. Aisist. 
Malertik,A.,Maschin,9trb. 
Michelis, <$., Jlfm. 
Siornta, A., Beamter. 
Oberländer, O., Maurer. 
Obstselder, O., Postbote. 
Otlo.W., Pferdeb.Schafsii. 
Plachner, L., Näherin. 
Retzlaff, W., Schlosseunstr. 
Schmidt, 6., Schaff». 
Schulz, 61.. Modistin. 
Werner, Th., Maurer. 
Wohlert, M., Modistin. 
4 E Mäik. Jminobilleit- 
S-erein. (Berlin.) 
V. Star#, O., Jlfm. 
Elgnowski.A., Bankbeamt. 
Gruft, $(., Ww. 
Giraud,L..Sprachlehrerin. 
- ».. Ww. 
Goretzki, ili, Portier. 
Heimbach.F.,Goldschmied. 
Hubner, H., Hausdicn. 
Kiiiiicke, I., Technik. 
LisowSki, I., Stickerin. 
Marens, L., flfm. 
Meyer, W., Opernfäng. 
Müller, I, Schlosser. 
Ottomann, O., Fiiscur. 
Peschel, O., Gemüsehdt. 
Philtppi, W., Ob. Ingen. 
Plachner, F., Technik. 
Qnedznweit, H., Tischler. 
Rabe, S„ Geh. Regislrat. 
Relitz, (£., Ksm. 
Schröder, 91., Klempner. 
Schiötör, D., Ww. 
SBitfutcr, B., Prwalier. 
Wolss, Geschw., Posa- 
mentwhdlg. 
6 E Miirk. Immobilien^ 
Screln. (Berliil.) 
V. Lau.H., Stccet. (3b. 6. 
UnsaIIhLftpflicht«nossen- 
schast d. Besitz, u. Zi 
geleieir ic. 
Ziegelei- BewfSgenosse» 
Ichaft. T. 
Abraham, Birchbind 
Bartel. SB., Sritcnr. 
Äirr, St- Slot Gehilfe. 
Bode, SB., Schlosser, 
Buschmanii, B., Direkt. 
Hohn, St., itfni. 
Dnbrow, F., Bur. Dien. 
EiseiitrSger, 9t., Dr, Bcv 
walt. Direkt. 
Freudeudahl, 33., Technik. 
Hatteubach, (£., Ww. 
tenfchel, M., Usw. 
opxe, 91.. Beamt. 
itänftr, I., oio. Distr. 
Gommisf. 
Äorch, H., SertreL T 
Melier. P., Beamt.. 
Petz, W.. Kf'N. _ 
WollerZdorf, €., C8ct> 
teilt,!. 
li E Holz, 31., Büchrrrevif. 
(Berlin.; 
V. l’oii, Sekret. 
Anders, H., Maler: 
Behrendt, H., Maler. 
Brah, Ä., Balltechnik. 
Gietzler, Th., Bäckermftr. 
Gottfchalk, H„ Tapez. 
(Sriuiz, O., Heizer. 
Hantle. O„ Arieftr. 
Herfarth, F., flfm. 
Hci)nmiin, 9t, Sifm. 
Keiften, P., flfm. 
Krüger, 9t., Schnhm. 
Mannich, I., Slciilier T 
Paul, M.. Schneiderii, 
Pöthke, M.. Schriftset. 
Rndolph, G., Steindruck. 
Schmidt, A„ Moiüenr. 
Schieiber, H, Oöerleutn. 
n. D. 
Sieoert, Th., Oberstlentn. 
a. D. 
Sior, £>., Bai,mst. 
SpieSbach, P., Böttcher 
.mstr. 
Stephens, H., Student. 
Waller, I., Bankbeamt. 
Wcplandt, M., Ksm. 
7 E Weber, H., Tapez. 
(Berlin.) 
V. Lüdick-, O.. StrBeit. 
Stlbrecht, St., Banarb. 
Sfrosi, F., Droichkeiikntfch. 
Hellweg, H., Diener. 
Zänicke, C, Srieftr. 
Sied, H., Briefträg. 
Messen, M., Fleiichwr. 
Klietsch, H., Pntzermfti. 
Slrfimtc, C„ Kuticher. 
MiNelstaedl, W., Borarb. 
RkiKe,J.,Ba»machdkg. T. 
Sienfch, 6.,Omnl6. Beamt. 
Rudolf, M.. Ww. 
Echlnnk. I., Etat. Assist. 
Sonnenbllig, I., Ww. 
8 E 2e«e, H., Rentier. 
Brandt, M., Ww. 
Dobrnliz, H, 'Herings- 
hdlg. 
Gaediae, 91., Ww. 
tildebrandt. F.. Gastw, 
Iotolllcr, St., Putz¬ 
macherin. 
Pancke, C., pe»f. Schutzm 
Rieck, M., Ww. 
Sommerfeld, 91., Ww. 
Wohtgemnth, 81., Ksm. 
Schlütirstr. 
9 E Wolss, Ksm. 
(Berlin.) 
Benjamin, 9t., Dr. mcd. 
v. Beringe, (i). 9l„ Major 
a. D. 
Bohring, W., Droaeichdlg. 
». Chaulin, ffl., Capit. 
Leutu. a. D. 
Foerstennaun, P., 
Privatier. 
Kaphuhn, G., Cigarre,,' 
hdlg. . 
Löhnig, B., Ksm. 
SinionS, H., Butte, 
_ fiiictmiim, ffi., Architekt. 
, E Jacob!, ili., Rentiere. 
vählke, F.. 
it, L., Privatier. 
Verwalt. 
V. . . 
Behiendt, 
Brauer, F., Schuh»!. 
§eilwock, Ä., ilenuit. 
riefe, fj., Grünkramhdl 
.peiize, W, Dr., Professor. 
Henmauu, R., Ww. 
Kaiser's Kaffeegesch. 
©. m. b. H. 
Koppe, 91.. Bankbeamt. 
Schirmer, C., Ksm. 
10 E Hossiiiann, L, Rentier. 
(Salz-Ufer la.) 
V Behnifch, ©., Portier. 
10 Balz; L. Salem. Wärt. 
Brandts, ©., Dr. phil. 
Brandt. 6., Ww. 
Sreger, Musiker. 
Brnimniind, ©., Schneider. 
Dietzel, O., Bildhauer. 
-Förster. M„ Ingen. 
Gros, H„ Post-Secr. 
*■ Bankbeamt. 
flfm. • 
  Manier. 
Luge, L, Stfm. 
Mai. ©., Gastw. T. 
Müggenbura, F„ ©aSmftr. 
Neumauu, 6., stfm. 
PrcnB, A., Schneiderin. 
Slöuert, 91., Balinarb. 
Schneider, ©., Jnspeet. 
- ff„ Pol. Secr. 
Seemann, 23., Bnchbind. 
Siewert, N, Toloiiiat 
wrhdlg. T. 
SrotJijnSfn, I., 
Schneiderin. 
Taube. ©., Sinter. 
Tbaiier, 91., Privgtiere. 
Vierkandt, W., Schlosser. 
Bogeler, 31., T-elegr. Assist. 
WarlieS, H.. Ww. 
Wienecke, H., Wlv. 
11 E Ptatz, 31., Rentier. 
(Berlin.) 
VBenzien, A..Tifchlermstr. 
Becker, P„ Schlosser. 
Bertram, 9t„ flfm. 
Bohl, F., Knrzwrhdlrin. 
Bostn, H., Landmesser. 
DroiiKkewitz, M., H»»s> 
die». 
Riute, $., Ww. 
Jaffke, M., S!crmicll;eri|i. 
Joseph, O., Seeret. 
Langhof.H., Schuhmmstr. 
Ludwig,©. Schorustejuseg. 
Mapewietz, I., Klempner. 
Malhifchta, (£., Tischler. 
Meude, 9t., ©inntram 
hdlg. 
Pielsch, 9t., Kutscher. 
Prüfet, SB., Schornstein- 
fegermftr. 
Schnitze, P., Baliuarb. 
Selbman», 11, 5Uiu. Vor¬ 
sieh. 
Seil, H., Kassenbotc. 
Steinbeck, F„ pens. 
Slenerbcaint. 
Strelitz, ©., Schneider' 
mstr. 
Wnndke, 91., Postillon. 
12 E Rademaqer, J.,Holz- 
f>dl. 
Aschbrenner, A.. Rtchr^, 
Hagtand, 81., Kutscher. 
Henfchel, G., Invalide. 
Heuschel, H., Schlächter. 
Hilmbold, H., erped. S’ett. 
Jantzen, Th., (S[ciii. Be- 
amt. 
Jülich, ©., Dreher. 
Klieche, I., Kohlcnhdt. 
Kohu, 3t., Rentiere. 
Lange, I., Schlosser. 
Lehmann, Gl., Ww. 
Lockner, P„ Ww. 
Ploch, R., Schlächiermstr. 
Poln«, St., Modistin. - 
Naiinianii, SB., Schiff» 
. bauer. 
Sawade, 31., Znschncid. 
Svboschinilt^.,Fabrkarb. 
Wallstal,, «., Tischler. 
Walther, W„ Bäcker,nfir. 
13 E$oIhimr,M, Reiitieic. 
(Berlin.) 
Appet, F., Wächter. 
Bilttow, St., Bnchbind. 
BoretinS, 15., Rentier. 
Donnina, W., Postbeamt. 
Dröme«, 81., HanSdie». 
Faltenberg, S8„ Leder- 
zi,richt. 
Förster, 8t„ Montenr. 
©ntricl, ©., Tischler. 
Keudziora, F., Marmor- 
arb. 
Kiimes, 8t, Monteur. 
Slitliü, R, Pol. Beamt. 
Krüger, ili., Postbote. 
Leischuer, M., Ww. 
Lück, F„ @4iiiicl$cr. 
Mahn. «., T-levb. Str6. 
Maikgraf, F., Ksm. 
Müller,W.,Beisich. Beamt, 
Ocljiii"), 31., Papierhdlg. 
Pcimel, H., Drechsler. 
Pfeil, F., Maschin. Arb. 
Stichler, 31., Theat. Arb. 
SiiB, I., Diener. 
Schlagge, 91., Bur. Beamt, 
Schulz, W., Banmb. 
Söhnen, H., Geh. exped. 
Sccr. 
Svirgalii, SB., Rentiere. 
ThomaS, 6., MilchhdI. 
Walter, 6., Ope.mäng. 
LÄht. W., Ksm. 
Wtitzle.O., Eiscnb.Beamt, 
14 E Tulkerinami. iy 
Poftralt,. (j;, 
t! KÜ 'l'01l'cr' 
5?™- 3 -JÜnull'ciuiit 
Kirchner, ,v, iiiuiifiri,, 
Raufchoff, g , !Ui„ 
Sadewaffer, C, 
».@mit>en,m,„„ :ll; 
Tuckennan»,«, 
lo E Iiidferiimnn, 5, r,.,r. 
Postralli '' 
Hasse, SB, CKifi , 
3ÄJ' 3' 
». Saft, ©, oih, not. 
fiel. Stall] (i J r 
Schröter, I, 
16 E. Mitzfchte, 51, 'lluincr 
(3'crlii,) 
V. Siitfchlv', M 
Auch, I., lliifli, 
Dichonz.G.Po,, äV'.iicr, 
Fliege, H, Au», 
©rnner, P., Im:iiV 
flirdjgäfjiici.ft '.niiiiinSf, 
Klelike. 5„ ec. r„oi J 
Koschnch, M, 3(tiio,i, 
ȟhnel, P, S um tu. 
Lobbes, G, 5'nii'icinn. 
MatlhieS, H, iiuir, 
Müller, 31, Siutiia 
Sülfchlc, Ä'i, S'udiliMia 
PrtcrS, 3t, IiU'i:; 
Onadsasel, Jii, S..®. 
Ulbrccht, W, "ilinr 
Woiff, H., Cl> i'n’irhitr 
fliegeler, G, 'hmim 
Zobel, F., ßit 
LciCiiijfu 
17 E Klopstock v. m ii. 
Gilcfe, 3!, 'KkiiciiiI 
Keil, M.. -Siu 
©aede, G„ 'Tvhtumf. 
Klopstock, St, U|m 
Ämiife, M, ’Siv 
Krüger, C, ('luiiifiiimfiM. 
Mctzuei, E, Smilii 
Singvogel, £, £cl)imk. 
Tabbert, H, Poniüa»». 
llrtcl, G., ilimiiiitiii 
Wehlitz, G.. ä'Jiv. 
18 E Krause, 'i! 2,ililcr 
Blosche, P, Uoliluilii! 
Drcntclfoit, S1, 'Sm 
Rifchcc, 0, Gnu»,rt 
George, M, ‘"iiininpol, 
©oltfdjinn, i! Siiiii 
Gricks, 91., ;|iriiiium. 
tähnc. St, liU'i'1 
undy, A., Seiner. 
Liefe, W, IVimnc. 
Löwe, F, Wro 
Pfeffeitotn, H Ivdjltr. 
Rissman», b>„ i'uuirrriie 
Schrödc, G, Hrilng.hd 
- Puticr 
— W., Iifdileruiitr 
Weifte, H.. ttlin 
Zachow, G, Poriiit 
19 E Mocck, H, Vlrdiilit 
(Beilin) 
V. Klotz, G, 5!tim.,ll. 
Hcinze, 91., ©tu 
Hcwett, Th deiner. 
Kail, St., asm 1 
Küyling, A, 
iOimct, F, ronilii' , 
Paschte, 01, Zmniii«!!" 
Reichert, 3!, Set!« 
Roa, F., PoiikIwii». 
Siüflcr, G, luUiler 
Schwedlcr, ^ ,1'iin 
20 E ©ctuiiici, G, 3lt«l« 
iBcitin) 
Stauch. «., li1«' 
Bitluei, I, Silii'ljm. 
Bohmer, G, ü-'i" . 
Bndzinely, 91, |wn 3' 
füllt. 
Busch. 
Gzeuoiueli, o, l=1llll)r 
DoÄ, 31 > l'“r 
Friedrich. ?. 
Ganschow, ©, «*»«*' 
Geschkc, i? , 
©läset, R, 
toofe, st, «mn , 
einiich,L,P-»»' 
lldlNN. 
Höll. I.. 31c» T-ir. 
Strafe. G, 
Lilienihal, VI, 
Messmgei, S, ASiidiuf 
Paipail, i, 
Slueiiiei, '-’l, 
Weit, C, i>il„ 
äifnict. o 
Kaufe kein Bett ohne WestpÄal A;Äei2iAoJd,sjPateÄ*-ilf,»^rafÄ!e«7-^^rÄstucab!u,0t
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.