Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

V. Theil Charlottenburg 
— 40 — 
Charlotteuburg 
163 Oppenheim,P, Dr.ptül, 
Beologr. T. 
6. Petet-Ratboune, @ca. 
Sent. a. 21.', (6c. 
PKrtzschmr. Bild?. 
Btungc, 91., Wm. 
€djwirb;i, Dr. pKII. 
Sommrrstld. 11, Stirn. T 
©lauert, tt, Weinhdl. 
Werner, 1$, Rentier. 
SBicmamv 6., Tapez. 
WischnÄ, SL, Sraiticn 
‘ Pflegerin. 
8i4niSroit,S.,$ortiJDlaL 
159 E Mittag, F, Manrer 
mftr. T 
SarlöjtitS, 6., ituuitmal. 
Dantzcr, ®, itfm. 
Frädrich, L, Portier. 
Rmtbaibtrg. G, Agent. 
Haack, F„ ctfrn. 
«ahleuderg, L, 06. 
3113m. r 
ffilittgiter, Ä„ Kunstina!. 
Lewin-Funcke, A, Bild 
hauer. 
Rachau. 3t, 53». 
Siemens, W.. Musilschüt 
v. Sicmdcrg, 6., 
Hauptm. 
Stotfet,®., Dr, St rat. T. 
D.SBoitrfifi, 3!..0!ci!.$ajor. 
Saniad, W, Sro. 
Hiesse, E., Gaftwirthin. 
160 E Sachs, Ph, Privatier. 
Abmhamfohn, E, Dr, 
Rechlsanw. 
Erncr. R, ObeUelir. 
Franke, O, Äfm. T. 
— I, Frucht I-dlrin. T. 
Goldnet, S, Fabrk. 
- F. «int. 
Gotzliein, St., Oberleutn. 
ffitcijert, R. Dr, pr. Arzt, 
Kluge. G, Gastw. 
»rirnclfe, P,, Rentier. 
Liebknecht. ?!,, Sira. 
Paust, M, LogeUidlrin. 
Echlesingcr, M, Stfm. 
Schmidt, C, SandeS 
hauptm. z. D. 
Schoeneich, C, Modistin, 
v. Schwerin, C, Gras. 
Cbcvft a. D. 
@« ntetüii, A„ Dr, Schrift 
stell. 
Thiel, 3t, Rentier. 
Wegeilet, 91, Portier. 
161 f. a. Joachimöthalcrstr.ö. 
E Sckwen», H, Rittmstr. 
3. D. T. 
V. Kaphiugst, I., Schnei 
der. 
Bloemendal, Ch, Fabrk. 
ßcf. 
Fiedler, 6, Eisenwrhdlg. 
(Sumpcrt, M, itfm. 
Guttentag, L, Frair. 
Heidemann, 3t, itfm. T. 
tcring, SB., Popierljdlg. 
ingft, E, ffafcrt 
Jablouöty, I-, itfm. T 
Lehmann, P, Cülvuial- 
wrhdlj,. T. 
Rndeu, L, Weißwihblrin. 
Joachinisthalerftr. -> 
162 f.aLloachimSthalerftr.42. 
E Haffe, iti. Rentier. 
(Berlin.) 
E Rieuiann, SB, Host. 
(Bctlia.) 
V Prophet, F, Stereo. 
typenr. 
Bajar d. Westeur St. 
Scharfer. T. 
SDIumciiftlbSli, Privatier, 
QTiriftian, St, Schuhmmstr. 
164 Wahl. 31, Wirrt. ®eh.I-2-28 Baustelle». 
Ob, Riit: ffiaiß. I E Plllb.ReiiÜcr. (Berlin.) 
Schmeißet, 81, Rentiere. |‘29 E Broditz, A,, SRusM' 
Dyck, H, Kim. ' 
filmet, 3t, Baurath. 
D. b. Hagen 
36. Reg. Rath. 
t .. . O, 
Ob, _ "" ; 
SlvoB, R, Bürstenfbrk. 
Sangt, (?., Rentiere. 
LepfiuS, 3t, Knnstmal. 
Milch. C, vw, Comnierz 
Rath T. 
Nestel, O„ Korbmmstr. 
Roetscher,M,ow.Senator, 
Wolff, E, FaBrtM T. 
163 E Reichmann, P, itfm. T. 
V.Kvppeiihageii,F, Eifenb. 
Schaffn. 
Fasikeffek, C, Rentiere. T. 
Schriebet. M, itfm. T, 
». Wnrmb, G, General- 
lciitii. z. D, (irr. 
164 Eitötiler.K, Bert. Buch 
übt. T 
V Tbaru», W, Schnbm. 
Staube,D, Geschästsfüht. 
italisch, O, Bertret. 
— E, Rentiere. 
Krantz, F. Dr» Arzt. T. 
Äimb, ti, litt). Banmftr. T 
Mvhiam, R.. Dr, Arzt. 
Petteiu, Geh. 06. Just. 
Rathl 
v. Simon, 22.. Oßct’ 
lentn. e. D. T. 
165.166 E Lvpelbmim, I. 
Reniier, T. 
M Kraale. SB, Portier. 
Berti) old. P, itfm. T 
v. Stemm. (£, Geh. Ob. 
Reg. Rath. 
Fischer, P, Sircdoc. 
Flendnch, A..S chneiderin.' 
Glltlmann, <i, Rfm. T. 
Juini, F, Äpothcler. X 
ÄittlauS, H, Gärtnerei. 
it6irig96crget,2>Z.it, Ren> 
lift. X 
Lehwann, M., Wäsche 
Söfltr, L. Sm. 
Schüfe, F, Gastw. T 
Spielhagen, F,S chrislstell. 
Täubner. R, Bramt. 
Initttf, (£., Rentier. 
Auguste BictoriL- 
%lo{ ->• 
Karl August-Platz 
Goethestr. ->• 
TrinitatiL-Kirche. 
Keplcrstr. 
Kaiserin Stiigiifta» 
Allee ->■ 
Gustav Adolf - Platz. 
1. 2 Baustelle». 
E Pusch, L, Fabrt. 
(Schtotzstr. 3.) 
4 Raiistelleiu 
E Hasser, O„ Banquier. 
(Berlins 
5. 6 E Gditiret & Co, Dr 
itaBclfbtf. T. 
Galle, 6, HauSbien. 
Wehlert, G, Kutscher. 
6& BinificEert. 
E Hasser, O., Banquier. 
(Beiliu.) 
7 E Senifl, F, Maurer. 
Körte. Rob, Mauser. 
— Rud, Manrer. 
Lirle, H, Maurer. 
Müller. H„ Mechanik. 
Rciffe, H, Schmied. 
Norbeck, O, Zimmerm. 
Panli, St., Töpfer. 
SiiiSI«, St, Wm. 
Thiel, E, Schuhmmstr. 
8 E Ney, 9t, Rentier. 
(Oranienburg.) 
V Götze, M, Packer. 
Strfo, S, Droschl-ikutsch. 
Jäckel. H, Gastw. 
8a Eihäiacr.SL^Rotfcreibc: 
sitzerin. 
9 EAckhog^LLimmermslr. 
Sucht, I, Pensionair. 
Manteufet, I, Bw. 
Stargard. M, ikutscher. 
Weibe, 8, Töpfer. 
Sitte, .£>., äicamt. 
10. 11 Lanstellen. 
E Srciibtl'fchc Erben. 
®iiu6ftr. -V 
12-21 geh. 3. ©iiiiSftr. 
Eisenbahn. ->■ 
Baustelle. 
EHaesel. Stab trath. (Bis 
ntnrifflr. 9.) 
Baustelle. 
ELietziuan»,Nentier,(Bcv 
linnftr. 113.) 
Baustelle. 
E Loewe, M, Banquier. 
(Berti,,.) 
Banstelle. 
E Damm. Ackerbürger 
(itrummcslr. 8.) 
Baustelle. 
E Jsaac. Eomraecj-Roth, 
(Berlin.) 
Strahe 63. ->• 
HonifcheL Haus. 
E Horn, K, Eigenthum, 
Becker, P, Berber. 
Vogel, P, Schlosser. 
Baustellen. 
E ikraatz. Rentier. (Leib- 
nizstr. 1.) 
Bau stellen. 
E Haepte.H, üfm. (Ber¬ 
lin.) 
Strafte 65. 
-<- Eisenbahn. -> 
HrttL 
Müller. 6., Maler. 
Somntetfdlb, F, Portier. 
30—33 Baustellen. 
EÄuie;G,grL(3ln6trI>) 
Stwße 6L -> 
34—39 Skirttcllni. 
EBcutrfeCi, 6er. Ginct. 
lSvanoauersir, 8.) 
40 E Bancrfetd. O, fflev 
Ecctct (Spandmicr 
ftr. 8.) 
Sratg, 3., Drucker. 
Echmeting. E, Gärtner. 
41 E Witke.H, Manrcrpot, 
oolz. 
itrnacr, I, Ww. 
— &, Ww. 
Reimami, H, Sattler. 
42-50 Baustellen. 
E Scgeiier, F, Holjhdl. 
(legetet Weg 104.) 
Gustav Abots-Platz. -> 
Kiclgtmstr. 
(s. Berlin.) 
Kirchhofftr. . 
Berliiierstr. 
1 E Braun. 3, Rentier. 
Stnbrrä, E, Schuiiedemslr. 
Steiuback, St, Rentier. 
2 s. 0. Rosincnsti. 12. 12a. 
E, Stobt Charlottenburg, 
V 5IRcdu8, L, Schutdien, 
Bürger-Mädchen-Schule. 
Lützow. 
3 E Fisrns. 
itgt. Eriminal-Polkei. 
itgL Polizci-Directiou. X 
Frcidank, F„ @cf. Ausich. 
KeiTtiierftr. 
Kirch-Platz. 
Scharrenstr. 
1 E Habel. M., flfm. 
itribbe, P„ Gärtuer. 
Kirchftr. ->■ 
2 flgl. Gamison-Lazarech. 
E FiScus. 
Sckarrenstr. ->■ 
2a E WaisenhanL Lniscu 
Sinbenteu. 
V. Stübert, E, Lehrer. 
Centr. Bur. d. Lmsen- 
Kirche. T. 
SBitfte, A, fflirchenbUn. 
Kirchftr. ->• 
3 Prebiaer-HnnS. 
E Luisen«Kirchen - ®c« 
mc'ttbe. 
V Müller, Frau, Oder- 
Pfarrer. 
Köhler, A, Mechanik, 
s. 0. Scharrenstr. 32a. 
E Gebharbt,D, Architekt. 
Balges, 31, Phologr. 
Beck, 8t, Fleischwrfbrk. T. 
Mithorat, SL, Lehrer. 
Sch°nholz.Dr, Schlosser, 
Trapp, SS, Lehrer. 
Welsch. St, vw. stanzt 
Rath. 
-<r Scharrenstr. -> 
Kirchstr. 
Berlinerstr. -> 
1. 2 Garten geh. z. Luisen- 
Ptatz 0. 
Kirch-Platz. ->■ 
E Heise, I, Ziegeleibes, 
Bi-r. b. 7. Pol. Reff. 
SButt, $., Pensionair. 
Sünger, lt, Dr. pbil. 
Dietrich, M, Tischler. 
Ehreutouig, A, Stabs- 
Jngen. 
Fading, H, Pensionair. 
Hmnnicl, H, itfm. 
Henschel, W, Gifenbrth. 
Heiij, M, Pol. Lenin. 
Kegel, E, Maurermstr. 
Jloetl, I, itfm. 
Soll, 3, Portier. 
Kraatz, M, Satghdlg. 
Riesenbertz, G, Lehrer. 
Schirrmeitter, ti. Rentiere. 
Schwager, 32, Schlosser. 
3 Sveichel, S, Ww. 
Wandrey, 9L, BsenB. 
Beamt. 
Aotf. S„ Lehrer. 
4 E Stadt (QarlotlraBitrji,; 
V. Schulz. H, HtmSumrL 
. , Titze. M, SchuteU“ 
SchSler-Werkst. f.fi8a6#iy ? Segel, O, JEitÄWt 
andarb, 
Stadt. BvlLbibliothek u. 
Lesehalle. 
5 E Stadt.CJnriolicnfhtEj. 
V Schutz, y., Hauswart. 
(Nr. 4.) 
515!)‘ - 
Stadt. Stotetfafse. 
SlSbi. VvlKbibtiothek u, 
Lesehalle. 
G ECiigelmaiiN, D, Ww. 
Borch 31, Aöphaltarb. 
Dürschel. M, 
Hauke, H, Pi 
Meyer, IL. Ww. 
Rekelt, 2r, Maurer. 
Rochlitz, ?J, Mollembes, 
Schutz. I, Kohleuatb. 
7 EBattsch.M^kmmermstr. 
Damm, 8.. Vaufnljr. 
Genzel, A., Zugsühr. 
tossm, 6, Gemnichdl. 
ommerfeti,' St, Kutscher 
Bolkman». M, Ww. 
8 EBartsch,M,3immemstr, 
(Sir. 7.) 
©tfiting, G, Invalide. 
Hoffiiiann, R, Schneiden 
mftr. 
9 E Gehl, R, Fnhrh. T. 
Sutthun, Th, Näherin. 
Gleit, SS, Manrer. 
Franke, I, Bnr.Borsteh. 
Hentschcl, E, Maurer. 
Herber, A„ Böttcher. 
Sorg, H, Gastw. 
Knauf, L.. Maurer. 
Stutze, K, Stallmanu. 
Rose, Ch„ Jvspect. 
Risner. H, Schlächter. 
Schilling, C, Schlosser. 
Schulze, SS, SS». 
Schwarz,A,Steinschtäger. 
Sommerfeld, St, Schmied. 
Wagner, L, Postschass«. 
10 T. Czarmkauer, M, Jfftit. 
fBerltu.) 
V. Schöneberg. C, HauS 
wart. 
Bar. b. Steuer Veranlag. 
Gummi fi. 
Sandig. M, Ww. 
Grünstr. ->■ 
11 E Blumeuttzal, M, 
Rentier, (itcrlin.) 
V. Radezeck. Ch, Bigomii» 
I)blg. 
Bohlmarn, F,ikasscnbotc, 
Braudt. I, »anzlist. 
— L, Stickerin. 
Dietrich. ©, Schlaffer. 
Hort, E, Lehrer. 
f artivig, 6. Gärtner. 
u)nnfj, 5t, Architekt. 
— I, Rentiere. 
Sohle, E„ Buchhalt, 
Rathmaun, (£„ ttottw. T. 
Schulz, H, Pol. Secr. 
Seeger, W, Pol. Secr. 
Techen, F, Beamt. 
12 E Hirsch, C„ Rentier, 
(Schtntciitr. 2.) 
E 8«6tmi, fe. Eigenthiim. 
I Schar mistr, 1.) 
E Weise, L, Rentier. 
(B-rlinen'tr. 111.) 
V Smilowrki, A, 
Schnei bev. 
Aronsohu, A„ Rentier. 
(Eggcrt, St„ vw. Reg.Rach, 
3grt K, Manrer. 
3iiiu!,M., Heringshdleri». 
Kakuschle, lt.. Maurer. 
Kisten, it, Lehrer. 
Knapp, 31, 38». 
Ruhn, M, Ww. 
Merlin, (E„ Beamt. 
Pest, F, Porzellandreh. 
Stautz, P, Seiner. 
Neuscher, $L, Ingen. 
Riesi, H, Stirn. 
Sanders, M, !Bw. 
Schilde. H, Beamt. 
Schuly, I, Manrer. 
— A, Sdjuhaimitr. 
Schnticht, A, gimmerat 
Seiiff. W, Ww. 
Streckert, I, Gastw. 
Thiele, G„ Postliemnt, 
miver. 
13 
Zloch, 8t, il 
(E. «atz.ti. 
Äkm.(Berlin.) 
V. Jäger, A, Wagistr. 
Bcamt. 
Bäcker. 8t, Pfetbeb Jtulfch. 
Bnimeifterä, Seifendblg. 
Eng, A, 06. Stuenvthnii. 
Helmes, F, Schntzm. 
Herzog, S,PoUSflchtofir. 
sorg, 18., Schlächtzennstr, 
Kringel, E, iöickeemflr. 
Liese, I, Pserdeb. Kutsch. 
13 Drt§t6et. R, Schkoss«. 
Rabe. F, Laterneswirt. 
Schulz. 3, Kutscher. 
Sgvllma. I, Dir her, 
6., Straßtzrrediig. 
Wotschke, 31, Schloffer. 
Zmiker. H, Rolftlca«. 
14 E Trott, St, flintien. 
Veqer, I, Buchhalt. 
— I, ßebaorme..". 
15 E Rabe, S, 53w. 
Mette, j), itohlcnhbt 
Schmidt. A,Schirhmmstr, 
SttflaS. 9, Kolonial» 
wrhblrui. 
Bitte, (L, MaurrrpoL 
16 E Schtobsdotss. ®. 
Fnbrh. (Kaiser Fried, 
richstr. 89.) 
V LiikaS, St, Magistr. 
Bote. 
Below. SS., Töpfer. 
Bergan bc, ütitf. 
Eisenb. Assist. 
Blume, R, SKatermÜL 
Dahmr, E,, Schneidet. 
Hausen, it, Koloittal» 
Henkel, lt, Manier. 
Hoftrichter, M, Pen> 
fionamn. 
Iahn, M„ Bcamt 
Strictfch. ®, Pensioiiair. 
Lindner. C, Maurer. 
Müller. S, Tischler. 
Dolila, B, Rohtleg. 
Schulz. Ä., Strafeeitb. 
Gontrot 
ffienf, 8t, Droscht Fnhch. 
Zander, F, Zimmetver» 
miethen». 
Schlecke, 3t. Fuhr«. 
Zählsdorf, F, Spediteur. 
17 Neubau. 
E Hartmauu, 6, Motte» 
des. (Nr. 18.) 
18 E Damm. A, Ww. 
V tzenze. P..'Maurer. 
tiutmonn, E, Molkerei, 
och. C, Giicltur. 
ÜRortg, F, Weichcllstell. 
Witte. F, Schtistfexer. 
Zander. G,  Mechai.it 
13. 20 Krankmhanr. T. 
E Stadt Gtolottöibnrg. 
V. Schulz. O, Jnspect. 
Oefjcntt geutrotetoer. 
Esckeichagen, W,. Dr. 
A fift. Arzt 
SeBflner, 6., Dr, AW. 
“ ,t 
Sersch, F,, Heizer. 
Hamei, sL Dr, Äffst Arzt, 
Lmigbeder, @, Pförtner. 
Michaelis, H, Dc. AjW. 
Strzt 
Nenxert, E, Dr, Äsfist. 
Arzt. 
Puvpe, E, Dr, Assist. 
Arzt. 
Scheldt, P, Dr., Assisi. 
Strjt. 
Schulz, W, Maler. Ser 
walt. 
Wallstr. 
21 E Werner. 8t, itfm. 
Baimchamuel, I, Bersich, 
Beamt. 
RicflIforo5(i,@.,Biitfltiig. 
Flanke, 31, Putzer. 
Iahn, ffl., Kellner. 
Käthner. E, Iugsühr. 
iliihu. 3t, Lithogr, 
Röster. H, Peiifionair. 
Schmichtmberg, 6, 
Magistr. Beamt. 
Schwenicke, F, itnitilim. 
22 E Wictzte, K, Schneidet- 
mftr. 
Bufe, fflagiu. Aipst. 
DroselerH, Pensiouairin, 
Sietitz, A, Gättiiec. 
Kebat, A, Bur. Assist 
Hahn, L, Zimmctmslr. 
Hecke, B, .{muSöitu. 
Höhudorf, SB, Ksiu. 
Hübnet, G„ (?ni6nr. 
Hiirfchiur.S, Pensionair. 
ütauioß, I, Schantw. 
Prange, A, GlaSatb. 
Schmidt, 3t, Bur. Assist. 
Schneider, I, Glasur. 
Steini»,E„DroschtFnhth. 
SBitt, F„ tiilaSm. 
Witte», B, itfm. 
Wolly, S, Portier. 
Zehticke, 3t, Tapez. 
23 E Gutma,»i.M, Rentier. 
Bachmaun. W, Fuhrh. 
(iiuitfchell, A, Maurer. 
Graf. W„ Kutsch«t. 
Grieger, B, Tischler. 
Krause. 28, »w. Postmftr, 
— (£., Goncfrtfingmn. 
ilriigcr, M, S». 
Sauge, SB, Sthrer. 
23 Lipprrt, Rentiere. 
SKietz, R, Lehrer. 
Nitschke, St, Gastw. 
PleB», F, Sieoxrieg. 
Rothschuh, F, Gärtner. 
Schutz, W, Ww, 
Schulze, 8t, Ww. 
Weber, R, Maurer. 
• Wilde, H, GränfremtiM. 
W«lterS,F,D«orat.Mat 
24 E 33egniet, L, Foutaze- 
m- 
Baffy, H, Ww. 
Bartett, ^.LaboratDien. 
„ Magistr. Snr. 
Stjfff. 
Fabticiils, it, Magistr. 
Bur. Assist, a. D. 
Siebter, H., Eiseub. 
Beamter. 
Ftauzke, P, Ww. 
Goebe. P, Magistr. Bur. 
Assist. 
Henöling, E, BteitertrhcB. 
Klatt, S, Bw. 
Änn, 6, Töpfer. 
Möller,H,Grim-Schutzin. 
PelkowSki, C, Stellmmsir. 
Platz, 3t. Lehrer. 
NLdenLkebeii,A,Postbote. 
Reiser, A, Ger. Beamt. 
Bintzeck, K, Maurer. 
25 E iloljfei', E, Ww. 
Arnold. M.. Schuhmmstr. 
BroSzeit, T„ Heizer. 
BukowSki, M, Magistr. 
Bur. Asfist. 
Nrschkc, I, Maurer. 
Jauke. A, Ww. 
Kenck, A, Rentiere. 
Koeche, G, Buchhalt 
— Ct, Scircrin. 
üeutloff, P, Tischlermsir, 
Riebst, 3t, Ww. 
-<r Kanalstr. 
26 E Brock, W, Rentier. 
Böhm, F, Barbier. 
Böttcher, I, Ww. 
Brock, 0, Fabrkdes. 
— 6, flfm. 
Henschel, M, Modistin. 
Hink, St, Magistr.Beamt. 
Mahr, H, Redacteur, 
fflleeberg, E, Schlosser. 
Liedtte, 38, Crim. Boomt. 
Ctti, L, Schuhmmstr. 
Schmidt, E, Stuckat. 
Echwacg, St., tittuneß. 
Stäubet, St, flfm. 
Wegeuer, A, itfm. 
Milde. ®, Maurer, 
geutjraf, G, Bäckermsir. 
27 E Better, (£., Rentier, 
»tehrk, F, Fnhrh. 
KIeemann,A, Milchhdlriii. 
SfertcnS, E, Schaut». T 
Meyer, E, S ihrti. 
Nölte, 3t, Feileuh. 
— 8t, Mamcr. 
Siobt, P, Feilenh. 
1 Schlaffe, I, Fabrkarb. 
Schöneberg,E, Städt.Arb. 
28 E Hoppe. (£, Rentier, 
(Berlinerstr. 90.) 
V Nrbe, 6„ Fuhrh. 
Engel. L, Frau, 
Helln,,ind, G„ Schirhm- 
msir, 
Kuhitt, L, Maurer. 
Matten, 81, Droscht 
ItrfiÄ Fichrb. 
Zorne, H„ Ho,ü)el8iu. 
28 Abbruch. 
E Seliger, A, Fabrt 
(Berlin,) 
Grüustt. -> 
30 EHohmann.M.Rentiere. 
Ramm, I, Drechsler. 
Sttempel, H, Bicketmstt. 
31 E Meise, I, Malennstt. 
Dewele, W, Post-3lssist. 
Graeff, C., Srechstermftr. 
Förster, St, Maler. 
immun, 0, Maler. 
ichitb, 33, Briefträg. 
Hirnit, Crim. 
Wachtmstr. 
Jachiiow, E, Fabrkarb, 
Kienast, R„ Lehrer. 
Stöhn, W.Magi>tr. Beamt. 
Schleier, 31, Post schaffn, 
Schulz, W, Magistr. 
Beamt. 
Thiele, 9t, Schneidrrmslr. 
Witthe, L, Barbier. 
32 E Scheer,W,Eiaenthüm. 
©vigst, F, Töpfermftr. 
Marquatot. M, Ww. 
Sticket, W„ Fabrkarb. 
Pickert. 38, Fabrkarb, 
Pietroto, A„ Ww. 
Rah». B, Fabrkarb. 
Schert. W, Mineral- 
wassetfbtk. 
Wiese, B, Fabrkarb. 
33. 
3t E Socme & (?Tlr 
(Art. 0tf.) 
Birchwald. 0. ^trfftni. 
Bnschlet. I, to"“or- 
Fischet.W,Ecl| neuerm iit, 
grenz,», Sdmcifc,»,, 
Helm, St, Maurcr, 
Äliautft, 58., Siuiciurur. 
terei 
Mmitel. St, Stantbcanl 
Merwald. S3„ Schliß. 
mitr. 
Dagets, G, Jti«. 
Pcitcrt, I, Slcuner. 
P"sch, 5, Stiiiu. 
Rahm, P, asm. 
Steins, aVnuicr 
Ruppin, 6, eolminf, 
wthdlg. T. 
SchfKftet.g.ecfiiifihciin 
Schiffmann, W. 
Schütt, Q, liillljmifr. 
Winklet. Th, oiii. 't^iicr. 
' s. a. Schnlslr I 
Setmar. Th, ii’.i 
35 
y- 
V, Borcheri, 6, äUii’cfirr. 
Dareiu, Jnqcn 
Tanz, E, Sdiucilrn 7, 
Jnrih, B, Iud)!fi',imt 
Pelsch, S, äi,'.in äfa«l. 
Plttttch, 6, iöäctir. 
Schul,» -> 
-<r Kitch-Pla? -> 
36 E SdilefiiKin ,t C», 
Kslte. (itkiiui 1 
Vt Kunst. Th,  On9c.iit.it, 
(9!r. 37.) 
Adam, Q„ Solltet 
Scrgmanii. 31, y® 
Hoijct, H„ Uliiv Vdircmi. 
Lndecke, Stmiui. 
Mofliuitz, 15, '!'■ i’iüiMir. 
Psttlle, ti, Sdi ttiimit 
Peters, C, Sltitruir. 
Pischzan, P, illnt iu'riirfj. 
Salchow, O, Sclirtr 
Sinter. S„ Sduicm 
37 E SdjleRimet i. Ci, 
iislte. (Sftliii) 
U itimit, Th„ Jiiiicmtiit. 
Bigonet, Sl„ jlutlieiT. 
Buiier, M, tirc 
Sciichef, 0), tirwitititt. 
Hallwachs, ffi, (ToiiWer. 
Hufe, A, Sie. 
Jhrtc, 3l„ Hvl, 2l. Jlmi:< 
o|[ift a. D 
Kniest, A, $iii'ttcim|tr. 
Reiher, Stlirtr. 
Schmidt, Glyiiiit'r 
Stielte, M, SeSnun. 
Werner, 8t. u, 's, jit.ii 
tirren. 
38 f. a. ffleitinetilr. b'd 
E Goldman», Sf, S'«i| 
mstr. T. 
V. Gapiti. Ist, S-iTivull. 
«f- dt.L.SandgttTiml 
a. D. 
Ehochlom, C, Sta1 
spielerrn, 
Pattisius, L, ivi®, 
Ttosslll, SL, CKlialtuto^ 
Berlinerstr ■> 
Kleistfti'. 
(s. Unlm) 
Kuescbcckftr. 
(43 
-05 geh. 1 
JSrtin ) 
2 E 
Hardenbcuim. -> I 
lEU6,G,8(iiimiluMllll 
Vt ‘jltiUitiil, 'S. 
Dilwiei, R, l|r- ”" 
Aizt T. 
Hoffma»» U SüalNi», -I 
Sctttit. „ . 
JSmet, 0, Dr ‘t™’-, 
Schuber, P, J*1'- -11 
c. Wobei, C.. SlrdntÄt 
E6el, H, ticai i™®1 
Fintitlcl, S, ytciuicr j 
Kenners Hainen, to- 
Rechn. Dlalli. 
Haase. H, 
S. St,Scli«n«. 
Hosemanii. Saun. 
Iotisch, 3t™11" . 
Atetzer, Ä, ■'j 
Sumie, 6. u, 
Liebe, F 
Matohu, W. --®- -jJ 
Müller, Ä, m 
biret. 
Neiß-t. I. "'"- .i 
Optennonii. fl • * “• 
Oith, 6, Rciui-r. 
Kaufe kein Bett ohne. Westphal &Reinholdf s Patent  SXa.tr atzen t
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.