Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

V. Theil 
Charlottenburg 
- 28 — 
Charlotteuburg 
51 Häusler, F., Schuhm. 
Jäger, 91., Scfjloffcr. 
Slmicr, Si„ Plätterin. 
Kiepcr, 91., Slraßenb. 
Goulrot. 
Krause, 91., Stuckni. 
Krüger, W-, Schlosser. 
Margras, P., Siithuarb. 
Matnsezak, Th., Heizer. 
Parnemaun, G., Maurer. 
Mielhke, G., Näherin. 
Poppe. H„ G aser. 
Nidel, 6., Sattler. 
Stnrzwage, I., Maurer. 
54a E Trott, C., Privatier. 
.Bechert, 91., Fabrikarb. 
Brnbow. SS., Bahnarb. 
Erytropel, Jf., Beainter. 
^alkenberg, St., Fabrikarb. 
Glanse, H., Glaser. 
Gottschild, 3t.,©lcutimid. 
@rorr, H., Eiseub. Arb. 
6ubrich, (£., Ob. Putzer. 
Jtrnimiäli, E., Bremser. 
Klinke, W.. Zngführ. 
Knollig, 9t., Borarb. 
Kornbliim, Pl,., Agent. 
— 91., Restrhblrin. 
Knnze, (£., Gallier. 
Maier, 91., Schuhm. 
Psennia, .'ä, Fouragehdig 
Reiff, H., Zimmerm. 
Röhr, L, Bahnarb. 
S^emmerling, F-, Bier- 
65 E title, E.,Malermstr.7. 
9tItenburger,E.W., Bäcker. 
Bache, H., Vahnbeamt. 
Bastian, Ä-, Bahnarb. 
Gcksiädt, O., Wcichcustell. 
Eähnig, H., Zimmerm. 
eese, 9t., Bierfahr. 
Jrnbeck, 21. H., Monteur. 
Kessel, G., Schlächtcrnistr. 
Klemme, J..Bez. Schorn- 
Ileinfegmstr. 
Kliilqenberg, I., Gasiw. 
itim&be, (£., SIcllm. 
itrümer, 91., ffiro. ' 
Lemzer, O., Pserdepsiea. 
MertenS.H., Schiihmnistr. 
Noah, F.,Locon,oli»sühr. 
Richter, P., Maler. 
Schimke, (£., Maurer. 
Wcndt, ,6., Bodeiimstr. 
56 E v. Nheinbabcu, M., 
uw.Baronin (äMSmard- 
str. 12.1a.) 
V. Nagel, H., Verwalterin 
(Nehringstr. 5.) 
Bauer, 3)1., Vermielheri». 
Höchd, F„ Bahubeamt. 
Jllig, F., Tapez. , 
Äurth, Ä., SdiiitjmmiU. 
Losj, K-, Gärtner. 
Stahl, SB., Veauit. 
Christstr. -> 
57 E Giesecke, G., Eigcnth. 
Bieligk, G., SB. 
Siliert, H., Pserdcb. Kni- 
scher. 
Engwicht, 9t., Nentiere. 
Giesecke, L., Zimmerm. 
Gmach, G. Brauer. 
Helwig, .6., Maurer. 
Mihler, P., Handelsm. 
Mrmini»ger,M..Jiwalide. 
68 E Hoff, Gl., Siculiovc. 
Beirrend, 9t., Fuhch. 
Drager, G., Mechanik. 
Harter, H., Wagensühr. 
Hoff, H., Rentier. 
Lictzinaiiii, St., SKcnficic. 
Linde, SB., Bremser. 
Pietsch, E., Gastlv. 
Schubert, H., ffuhch. 
Steffen, M., Fuhrh. 
69 E Lietzniaun, A., Rentier. 
V. Dammschiicidcr, ©., 
Gärtner. 
Bartsch, F., Bahnarb. 
Dietrich, 9t., Ww. 
Gutschmidt, R., Pferdeb. 
Kutsch. 
Hentschel, H.,Pol. Beauii. 
Statt, 9t., Schaffner. 
Rüger, O., Schneiderin. 
Scholz, 8-, Sattler. 
Sulz.H., Pserdcb. Kutsch. 
Welz.G., Droschk.itulscher. 
Böller, H., Heizer. 
00 E Müller, F., itfm. 
(Nehringstr. 34.) 
V. Boezanöty, St.,Kutscher. 
Dreyer, G., Lehrer. 
Freitag, O., Bodeiimstr. 
itiflner, it., Handlgsgc- 
Hilfe. 
flut», F., Bahnarb. 
Neuling, W., Zimmenn. 
Pahnke, F., Magistr.Secr. 
PleuS, Gg., Glasermstr. 
Stein, SB., Locumotivführ. 
Schmidt, SB., Mag. <3etv. 
Schürfers, W., Ww. 
SlachelhauS, E., Fakrik- 
orb. 
Lhiede, I., Schmied. 
M Siiolff, il., Bällcrinjtr. 
— (\ Posl-Slssist. 
01 E Feidl, SR., Ksm. T. 
V. Sachs, 91., Portiersr. 
Baumaart, 5B„ Bank- 
Slsjiit. 
Seite, B., Gier. Bcamt. 
Briesemcister, 15.', Magistr. 
Secr. 
Ewald, H., Lehren». 
Jaeger, R., Kammermusik 
— ilfm. 
KanshanS M. Feidt, 
Mamisactumr. T. 
Körner,R., Postdireet.a.D. 
ft'uDncr, P., StiiitlerliM. 
Mangcr, E., CEiJcn** Mater. 
Verwalt. 
Mailing, E., Jugcn. 
Mewis, G., Apolhcl. 
Rabe, ©., Loeomotivsühr. 
Villain, SB., 9(ml8get. 
Secr. 
SBcisjcubom, H., 
Socomotiufülir. 
Werner, O., Locomotiv- 
führ. 
-<-'Frie^rich Karl-Platz- ->• 
Dovcstr. 
Salz-User. ->■ 
Stätiepta». 
E m. Gcs. f. Asphalt. 
sabrl.Ivorm.J.Jeserich 
Berlin.) 
Helmholhstr. 
Baustellen. 
Salz-Itscr. ->• 
lti E Lobe«, W., Buchhdl. 
(Nr. 11.) 
V. Bogeismig, G„ Ww. 
v. Ladenberg, Ch., Dw. 
Forsimstr. 
20 E Gulden, I. B., Fabrk- 
direct. a. D. 
Bahne, P., Direet. 
atloch, H., Portier. 
Charlottenb. Glashütleu- 
•li. Kohlenslaub-Werke 
i. Liq. 
Hartmann, W., Bank- 
iuspeet. 
Kausinaun, I., Privaticrc. 
Sprcc. ->■ 
21 E Zicgra, M., Baumslr. 
Eiscnachcrstr. 
(f. Berlin.) 
Eislebcucrstr. 
([. Berlin.) 
Englischcftr. 
Gal.vllfer. ->■ 
1E Tschierschkc, St., Rentier. 
Baier, E., l)r„ i!heniik. 
Giert, C., Reittier. 
Goldschmied!, 8t., Ksm. 
Gnmperz, 9t., 5lfm. 
Kippen, St., Ww. 
Michlcr, I., Beamter. 
Müller, ffabrk. 
Obst. I., vw. Rechn. Rath. 
Pcschke, R., Slfn;. 
Pietsch, St., asm. 
aieifcflorftc, Gastw. 
Stanke, 91., Ciganeuhdl. 
llloff, 91., Priiiatgelelirter. 
Zechlin,M.R., Ciu.Jngen. 
2 E Ncumaiin, H., Ww. 
3 E Neumaiin, H., Ww. 
lNr. £) 
Schulz, E., Eöiiaerin. 
4 E Ka»fmaun,O.,Makter.1'. 
5 E Iaiobsen, E., Dr. 
pliil., Rcdaet. T. 
6 k. Iähnkc, (t)., Dr. pliil. 
Boffctt, H., lifchttr. 
7 E illeuschel'sche Erben. 
Hemme, Ww. 
8 E Sctjcr, F., mu. Stmlsgcr. 
Secr. 
Neuer, H., Cellist. 
Eryardt, L., Dr. pliil. 
SXeilide, F., Dreher. 
Zekcli, F., Kgl. Baurath. 
9 - Stimmiug, E., B„ch- 
tialt; 
Hitth, Q. Frt. 
itiiiditr, A., jtrl. 
Mergel, O., Banmstr. 
10 E Corpshaus Guest- 
phalia, G. in. B. H. T. 
AmboS, O., Portier. 
11 E Lobe-k, W., Buchhdl. 
12 E Künne, O., Ww. 
13 E. Saum, 91., Ksm. 
Riscki, 91., Ksm. 
14 E Lchmaiin, H., Hanptm. 
J. D. 
15 E March jun., P., 
Malermstr. T. 
16 E HanSmaun, W., 
Rentier. 
Pick, T., Reuiier. 
17 E Rotering, C., Rentiere. 
Eageting, I., FrI. 
Mever, 6., Pros. 
PelerS, Portier. 
18 E Leioin, I... Rentiere. 
(Berlin.) 
Schnitze, H., Ksm. 
2li Polack, 9t., Cciictair. 
Rmpcrt, G., Ksm. 
Sander, 91., Tischlermstr. 
Schwarz, G., Com- 
missionair. 
SBnrgnmu, O„ Ww. 
Sei«, O.. S3«tmftr. 
27 E Hcrz, D., Rentier. 
(Berlin.) 
V. Hausmann, F., Schnhm. 
CUr. 2«.) 
GorgaL, O., Ksm. 
Buffia», L., Kutscher. 
SBcibncr,9t.,$iBrtclniffk.T. 
22 E Ahlgrimni, F.,Direct. 
(Berlin.) 
V.jkranewitz, 8C, ctfm. 
Blankeubura, P., Malerin. 
Trost, H„ Ksm. 
^aulhaber, I., Kutscher, 
flriedebergcr, B., Ksm. 
Grase, SB., Piioalie«. 
' Harliuauu, (£., ffllmilcur. 
Hildebrandt, H., itfm. 
LabeS, B., Prmaliere. 
M.iutjeim, 9t„ Rentiere. 
Münzenberg, F., Staats- 
kutich. 
Redlich, H., Kutscher, 
ilbscimii, 91., Privatim. 
Schmidt, M., Alechanik. 
Steter, I., Ww. 
Traugor, 9t„ Zimmerm. 
Biedt, SB., Simmerm. 
Zange, 9t., Glasbläser. 
23 E Linda», Ksm. T. 
Bsörllnnd, R„ Werkführ. 
SUock, I.. Maurer. 
Brau», O., Baukbeamt. 
SIrochloS, Manrer. 
Dricschuer, 6., Gastw. 
Eggebrecht, SS., Ww. 
Gcyer, B., Salti». 
Goldslei». S„ ftfiu. T. 
Hosmau», F., Wcrksühr. 
H heusie li, S.. Ksm. 
Huhn, 91., Ww. 
Linden,91., lEommisfioimir. 
Maegowa», D. B., Jonr- 
nalist. 
Neunianu, C.,vr.,pr.Strzi 
— Ä., Ww. 
Pmilli, G.,Fra». 
Rappika, 6., Bcamt. 
Sauber, W.,Pastor ein er. 
Schottlacnder, M., Ksin. 
Schrllgeiihciin.E.S.,Verlr. 
Schulz, H., Monteur. 
Spleltslöger, G„ Postsecr. 
Stemitz. H„ Rcdaet. 
— G., Schriststctliriu. 
Stiel, iS; Fll. 
— & Zolling, Handschuh- 
hdlg. 
Ulrich, G., Bcamt. 
Zolling, I., it-rl. 
Zöllner, P., ülrchitcct. 
Gntciibergstx. 
21 f. n. Gntenbergstr. lz. 
E Dlictf, H., Ww. 
91sch, e„ Ww. 
Dittman», 9t„ Schutzm. 
Fritze, P.,CoIo»ialwrhdlg. 
Giebel, 9t., Ww. 
Glück, L-, jkuustatelicr. 
Götze, M., Maurer. 
Holstein, (S-, Privati'ere. 
Möblacher, 91., Privatim. 
Sicwert, 91., Ww. 
Szasranski, P., Optiker. 
Vogeler, H., Dreher. 
Weist, M., Bahnbeamt. 
25 E Herz, D., Rentier. 
(Berlin.) 
V. HanSniaiin, F, Schuhm. 
(Nr. 26.) 
Glomm, it., Ob. Förster 
a. D. 
Hartlaub, G„ itfm. 
Pctschkc,G.,Schneidcrmstr. 
Schinolke, 91., Milchhbl. 
SBicnle, F., Schlosser. 
26 E Herz, D., Ruttler. 
(Berlin.) 
V. HauSinaun, F., Schuhm. 
B-rtsch, 6, Gastw. T. 
Bchrendt, M., Ww. 
Bursian, M., Schmied. 
JSrael, «., Ksm. 
Krause, St., Barbier, 
itiiie, 61., Ww. 
Likfeld, 6., Kutscher. 
Miclenz, SB., Gärtner. 
Neubauer, X., Sieinsetz. 
Neumann, 81., Buchhall. 
Oehniig, H. Th., Kstn. 
Pacch, F., Malermstr. 
turne, 
iv., toi 
G„ P 
Porz. Dreher. 
! chtcr, F., Ww. 
Schäfer, F., Ingen. 
28 E Potlaiidt, M., Manrcr- 
instr. 
Rii8, SB., Slim. 
gfiriu-nbi rfl, Ww. 
©otlichult. 9t., itfm. 
©liltmnim, S., Gnindst. 
Gommiss. 
Heine, 91., SBm. 
Hiiti), 98., Ingen. 's. 
John, W„ itfm- 
Älclschkc, M„ vw. Geh. 
Kanzl. Rath. 
Knake, F., Bierfahr. 
Koclsch, iS„ Monteur. 
Stornblmii, <$.. itfm. - 
Lernte, Th., Ww. 
Liidickc, B., Ww. 
Marcnö, I., itfm- 
Prinz, ©., itfm. 
9iciler, I., Schlosser. 
Gd)i;iFtlbt, 9(., Maschi- 
lienb. 
Schulze, SB., Schlosser. 
Specht, F., Dr., Stcno- 
gravh. 
Snreck, SB., Gärtner. 
Treichcl, G., Gärtner. 
29 E Gnüg, 9t., 91cnlicrc. 
S3rc8(nurr,®.,Dr., Rcdact. 
Droas, tS„ itulscher. 
Goldschmidt, S., itfm. 
Gmuzow, M„ Golonial- 
wrhdlg. 
- F>, Stirn. 
Hancke, H., Bäckermstr. 
Jnhl, H., Kabrlarb. 
itirschuer, D., itfm. 
Levi>, W„ flfm. 
Lolsz. !>!. n. P„ Fabiik- 
aiii. 
Eittt v, P.. Matcr. 
Raerteus, S(„ Invalide. 
Molleuhauer, I., Fabrik¬ 
arb. 
Moser, F. 0., Reelaiue- 
bur. 
Oppermann, L„ Ww. 
Stabbach, P., Kutscher. 
Ricsch, F., Eifcub. Secr. 
Schanz, $., .Zimmenn. 
Schreyer, O., Schlächter. 
Schwitzer, E., Heizer. 
Ulrich, P., Barbier. 
Wotsleff, H. 91., Reittier. 
30 E Zimmcnimiut & Sohu, 
F., Holzhdlg. (Berlin.) 
V. Schnitze, E.. Biichhalt. 
Baseler, H„ Seifenljdl. 
Davidsohn, E., itfm. 
Gottschlmg, 81., Ww. 
Hahn, it., Schnhm. 
— St., Ziegeleibef. T. 
Lectow, P., Ww. 
Moldeuhaucr, G., Han- 
hclc'tit. 
Solinger, H., Ksm. 
Schutz, SB., Schncidcr- 
inflr. 
31 E Zimmermaim & Sohn, 
i%, Holzhdlg. (Berlin.) 
V. Schnitz, G., Buchhall. 
(Nr. 30.) 
Dawitz, I., Icchn. Leiter. 
Drechiel, R., Baiitbeamt. 
Gottinrchl, S., itfm. 
Günther, P., Beamt. 
Haflftein, H., Gen. Agent. 
Meiner, SB., Gastw. T. 
Schonemann, G., Schläch 
iermflr. T. 
32 s. «. EaU-ltser la. 
E Chnrheber, SB., Ww. 
Borchard, I., itfm. 
Helle, 9t., Ww. 
Hübe, R., Gastw. 
Jacnicke, Dr. d. 
SlaaiSwiffensch. 
stich«, P., Procnrist. 
Moldenhaucr, K., Borkos! 
hdlg. 
MuIIcr, E., Ww. 
Munter, Ksm. 
6. WasielewSki, Ob. • 
Stabsarzt. 
Salz-Ufer. -> 
Fasanenstr. 
(30—98 ach. z. Postbcz. 
Berlin.) 
Siitfüifleit=9(IIee. -> 
1—9 Neubau d. Kgl. Hoch¬ 
schule f. Musik. 
Hardcnbergstr. -> 
10 E DrewS, 9t., Slcittierf. 
91nderS, f?., Major a. D. 
Linz,H., Privar-Gelchrter. 
Saudrock, S., Oberleutit. 
o. D. 
11 E Leben, 91., KurS- 
Makler. T. 
12 E Gallnilamp, O., Dr., 
Biee-Präiid. d. ReichSb. 
13 E Joski, Th., Reittiere. 
(Berlin.) 
V. Zadek, S.. Daumstr. T. 
Poriier. T. 
Sttfcnnimii, P. G..ffism. T. 
Beuder, S., vw. Mctjor.T 
Bcnnecke, E„ Dr., Priv. 
Docent. T. 
Huth, Nentiicr. 
Locwcnbcrg, C., Ksm. T. 
Sandstcln, G„ Ksm. T. 
. Seebold, 91., Reg. Rath. 
Weil, G., Reittiere. T. 
Wille, G„ Ww. 
Wuikler, I., Buchdruck. 
14 E Lehiiiami, 9Itb.,Maurer> 
instr. (Sfflittftr.iöii. 157.) 
E Lchmann, ff., Rentier. 
(Anbcrhalb.) 
Bretsch-Jllyniie, L., Frau. 
Fürslenlicim, 91., Ksi». T. 
Heimmm, L., Pertret. T 
Hirfchseld, L., Rentiere. T. 
JablonSki, B., itfm. T 
v. Lhncker, 11)!., Frhr., 
Oberst. 
Miller, M.. Ksm. 
Ncunmiitt, G„ Oberst. 
Ctle, 9t., SScrmielljertii. 
u. Pleffen, H., Maler. 
91icdct, P., Fabrkbes. T. 
RubutiS, (9-, Poitier. 
15 E Schraniin, G., Nutz- 
holzhdtg. T. 
V. Boeder, Gh., Fonncr. 
10 E Robert, G., Dr., Pros. 
(Halle a. S.) 
Goinutz. ßi„ Direct. T. 
17 E Wolst, I.. Schrift¬ 
steller. T. 
18 E Rabe, H., Rentiere. 
(Hamburg.) 
Belicini-Schwarzbach, St, 
Dr., ©er. Assess. 
Borinas, E., itfm. 
Fischer, H., Modistin. 
Boh, E„ Schnhmnistr. 
Walezok, 9t., Rentier. 
Zweig, I., itfm- T. 
19 E iküchema»», H., De- 
eorot. (Berlin.) 
V. LütlMvager, M., 
Schneider. 
Sohn, B., Ksm. T 
Hahn, L., itfm. 
Hicschlaff, 91., Ww. 
Aoppcl, G. A., itfm. T. 
Krüger & Oberdeck, Gi-- 
garreuhdlg. T. 
Le>»>, L., itfm. T. 
Pantich, F., Wcingrosihdt. 
Noepcr, (!)., itfm. 
Sitberftein, A., Makler. T. 
Spilla, O., Dr. mcil. 
— 3)1., vi». Geh. Reg. 
Rath. 
Werner, P„ Gemüsehdl. 
u. Ziegler 11. Älipphauscu 
F. jii..01'erleuln.(i.$.T., 
itmitflr. 
20 geh. z. Kantstr. 151 a. 
21 E Jcserich, P., Dr, 
Ghemilcr. T. 
V. Sdtrccdjt, C., Sinter. 
Glogiuier, S., itfm. 
Herzberg, ©., Banquier. 
Klcedehn, M., vw. Ober» 
LeuIn. 
Lehman», G., itfm. 
22 E v.Rauch, G., Ob.Lcutn. 
a. D. (Potsdam.) 
V. Baerivinkel.F., Rentier. 
(Wilmersdorserslr.106.) 
Ainbera, 9t., Bildh. 
Barlaiy, 6., Bildhauer. 
Büchner, A., Ww. 
Dammann, H., Bildh. 
Eigen Hcim-Er>vcrb,Bau- 
gefenich. M.F. Seboldt 
& Go. 
Heer, 9t., Bildhauer. 
toltz, 9t., Direct. 
lingncr, G., Thierarzt., 
Leou, R., Schaufpieleri». 
Siebe, F.. Tischlermstr. 
Marschall. Maler, 
Pauli, Künstler. 
Roeusch, G., Strchit. T 
Scharwenka, P6„ Direkt. 
Schmitz, 91., Bildhauer. 
Sebaldl, M. F., Direet. 
22 Tacufcit, v-, Rubn. 
Unteritp, SB., Ksm. 
v. WocdNe, P.. Ditdh. 
Zehne/ 91., Pförtner. 
Stadtbahn. 
Stadtbahnbogen 561. 
Meiluzzi & Go., P., 
Stnckat. 
Stadtbahnbogen 502. 5113. 
, Golde, 91., Schlosserei. T. 
Stadtbahnbogen 564. 
91eft ffi„ Schiniedcinflr. 
Stadtbahnbogen 5155. 
Herhold, H„ Zimmermslr. 
Stadtbahnbogen 56li. 
Boswau & Knirucr, Bau- 
gesch. 
Schmitz, 33., Pros-, Biid 
tjaner. 
■23 E Preicher, SB., Strchitett. 
(HnteufceJ 
V. ijiichä, G., Arbeiter. 
Artichwagcr, 91., Sattler. 
(Toljii, H., itfm. 
Drei-er-Bürckner, 9t., Ww. 
Glätoltz, M., Ww. 
Goehl, F, Apothek. 
Golde, Ä., Schloffermstr. 
Gülle. SB., SchnciDcrmstr. 
Junker, 91., Ksm. 
Knsstn, F„ HaiidelSm. 
de Lacqniii, E., Ww. 
91 cü, G., Schmiedemslr. 
Scholz. O., ilim. 
l). Schwewi, G., Graf, 
Haiiptin. a. D. 
Sommer, R., stfm. 
Waancr, M., vw. Just. 
Rath. 
u. Winikler, Beaytter. 
24 E Prefck>er, SB., 9Irchil. 
(Haleiisce.) 
V. Uolff, S., Tischler, 
v. 9trnim, Rillmsir. a.! 
u. Bntbclcbeii, H., Dr. 
med, 
Dammann, H., Bildhauer. 
T 
Diiliiiann, Gcschlv. 
Dorrn), K., Ghcsrcbaet, 
Fleischer, S., itaufm. 
Lichlenberg, ©., Gen. 
Major z. D. 
Melaun, F., Ingen. 
Sander, (£., Schauknx 
SBicüner, 6.«. P., itunfl- 
stopfer. 
— G., Lagerbien. 
— & Sohn, G., Kunst- 
Tcppichilopser. 
25 E Strnmer, O., Dr. mcd. 
(Jena.) 
E Krämer, Th., vw. Amlm. 
9lbel, L., vw. Major. 
Goliii, 91., Nentiere. 
Holder - Geiger, M., Geh. 
Rech». 9Iath. 
Kern, A, Rentiere, 
v. Knobtanch, H. ». L., 
Geschw. 
Roeschke, P.. Briestr. 
Schilowski, I., Dr, pliil. 
SlnzewSli, E., Dr. jur, 
ShudituS. T. 
SBaidau. G, Schiihmmstr. 
26 E Schnitz,W.,Ba»kbircct. 
(91t. 100.) 
Baruow, SB.. Baulbcamt. 
Dose, E, itfm. 
Ficbig, fi„ Aasseubote. 
v. .Ledemir, H„ Frhr., 
(ikncriilmaj. z. D. 
Liebicher, P., itulfit/er. 
v. Schorleiuer, L., »w. 
aiinj. 
v. S>mson,R.,Dr., Rechts- 
anro. 
Eiltenfcld, E. II. F., Ge¬ 
schw. 
27 E Zicchnmiiu, 9t., Bau- 
instr. T. 
V. Onanier, 91., Schlosser. 
Portier T. 
Fleck, it., Ilntcrstaals- 
stautssccr. Exe. T. 
Gratzmauu, I., Schlosser. 
Ledern,nun, SB., Dr. jur., 
UM. T. 
Sonntag, H„ Schneider. 
Szyskowitz, I., Geh. Ob. 
Reg. Rath. 
28 E Lewinsohn, £., itfm. T. 
Fels, SB., Procurist. T. 
Grüner, 6., Geh.Ob. Reg. 
Rath. 
Horwitz, St., Ww. T 
Slntz 1, 31., Just. Rath. T. 
isomer, L., Ww. / 
Stwjch, G., Gemüsehdl. 
Liachowsky, I., Ww. 
8!u&, SB., Fabrkbes. T. 
Ryste, M., Schuhmmstr. 
Saulmann, F., Ksm. T. 
Schaute & Lewinsohn, 
Dampsziegetei. T. 
Stiller, SB., Schneider- 
instr. 
29^LmTlll‘rÄ 
E-^iInnifeibl, G„ Archi 
Vä'lüllev, ®, tpor-icr 
»"i'ton.H. Ui-..pr.91, „'.X 
ivlorelieini, ($., a, 
' Steinen, (?., 81q[1]1 
Hnrimmm, u. j.rnl 
«rt. Sieg. Statt,. 
, SSIf'T,lllcmitre. 
• •vi}., Ob. Gliibi'flnf 
o. D. 0 
^R^U ^' ^fltI,,11Er9cr. 
Eiter, 5-, S(lion[». X 
<- itiirsürfleiibaiiim. 
30-98 s. Berlin. 
99 E Windmiillli, 0 
9iali>. 
100 E Schnitz, W., üiiiil, 
Direkt. T. 
101 ESttjöitiicr, 31, Sösliniillr. 
(Berlin.) 
Drosl, Th., R«brl T. 
— & Schulz, ISatcnt Scr> 
wcrlhung. T. 
102 E Immobilien 3),ir, 
Stcrliii. 
Lücke. 0., Portier. T. 
103 ESchönucr, 3I„ iloiinife 
(Stalin.) 
104ESchnltz,'S.,!Uaiilbi!t! 
(9!r. 11)0.) 
Sinblboliii. -> 
105 E Seioiv, il, C«m 
merz. lllaili T. 
9iock, P., llulidicr. 
ctamili. 
106. 107 Watten qejj. s(Ii 
str. 8-12. ‘ 
108 ELoeweicherz.S.Sr 
(Iliier. T. 
109 ESrodl)(iii|cti,2I),'{>ri 
Untier. 
VSchniibl.G.pniiSeani' 
110 E ‘Sollt, I.,Ptm».it. 
Schilling, Si<, llulidicr. 
111 E PicfarbCUJIcimti 
Pickaidi. F. 1)1' [iliil. 
Hnibmbergin. -> 
112 s. a. Hnilnihniiir. 3 
E SSilitaii-rtittus. 
9litillerie: 11 5ngmiti 
schule. 
Dfjieiet-Garino !> ütrti 
Vlrt. n. Jini. Srinile. 
Schling, il, liuilos. 
Brumme, G, vKiiii'Mnit 
(Sreüjtoiiifli, 3I„ lieh 
fron. 
Hctitichei.HJitii'ieiii'ieiii 
Hesse, 91., Cctoiiom 
Hopiie, VI., i'icc |?t.. 
iiatzke, il., flliiiitiilwn. 
itlnnbl, P., ‘-I'icc Selb 
itrnrf, 3.V., Mliiiiciibiflt. 
Mcdiger, 91., SuiteS. 
Keiler, ^., llliiiieiibit» 
VlundsiochH.. UIiim»4i 
Sollumim, H, ISseit» 
Sukrow. ü, y!sl(l)iti’5 
Slirzeexel.P.S'ice T" 
SBillciibiiiii, i 
-<r ctiirfSiftcii-Stllce. 
Frankliiistr. 
Soij-Ilfer. > 
I—5 Garten gell. l 0- 
«-10 E Beil. Slti.Mfl. 
Giicnaieiicici :t. T. 
VKufillcl,5.,8l’rI.2"1 
Sichler, it., Süttlm!«- 
Dahms, H-. OSSrtnct. 
Diiilin, 0!., SUilld)«- 
Kühn, G„ Dienet 
Tcchmcr, li., x«11"1- 
II—14 E Betonst, 5-, 
ucctiiiniifl. T. 
15 Elabberl,  Sl.ii.fr.» 
Berttne"'^ SKörief«« 
Gebr. Xnbbnt T. 
Geroch, F-, Vfr|)ebitnt 
Klotz. 9!.. 
eotztoivilii-li'-Mf- 
Helmfnifsi11'- 
16—21 SJmiftrilcn. 
23-26 iSnoetplo#-. 
E Betl.tzel. tM.f.6 
(riestern ?f. (^r- V, 
07—.“9 s. 0. Heliiiljellillt 
" Tt. Gal} = w ilr. 
E Siemens & jj*1 
8KI. Clcs., 
J,(jto,en5,',6ltclri|& 
triebe Ö- m- d- -V- 
SSÄ S, ?*« 
Solj Uftt- * 
Kaufe kein Bett ahne Westphal & JR,einhold}s JPatent .Matratzen
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.