Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Britz 
- 13 - 
Britz 
TheU V. 
rTeTwrÖB- .t-*-. 
$jllrr, li- Musiker, 
yirbcrt, D-, Heizer. 
tO Gliiiuitccfmiiä. 
Yuitt* Icltoio. . 
jStWiii«. H«, Csjmmcp 
'.irlhrrljcfi. 
ii F jiMiii, ©., Qinfllu. 
y E iSntrfI)uR,3S.,3leitticr. 
Iltaineroald.) 
Hindi, 31.« SeSinfect. Aiif- 
(fll. 
ajarSerman», G-, peitf. 
"ÄmfMr. _ „ _ . 
53 £ j!inifl|i>tT,®.,9iciiticr. 
(rtriincnmlb.) 
QnfcrrW, G„ (Snttorm. 
Staut, W-. Slicrpätijt. 
51E. ßsiiils)or,e.,S)8äcriiiftr. 
r,-r>s Staustellen. 
EWiilher,E.,Bäckeruistr. 
(Jir. 54.) 
4- Matienthaletstr. -> 
0nt6.,i. äliaricitihnterilr, 
öl E ilriilct. 2.. Ksm. 
Cl-Kl Baustellen. 
E Startmann, Fuhrh. 
51E Schul«. ®., GSnfil». 
giitli, IS., (Snrtcntirß. 
fwje, SJ„ Gartenarb. 
iimiirfi, 8.« Fattkatb. 
stillet, 23., ffenu. 
JUittz, 31.« Bro. 
Sei», @.« Fabrkarb. 
OEschmiM, St, Schmiede« 
, mitt. (Eljaitssceitr. ""' 
aitliriiifl, P«. ajiiififcr. 
ftinw, *t., Ww. 
llliijdi, Q.« Schankw. 
<- Riiljaiiitiilljalcrflr. 
61E OUilbncr, P., Snflm. T. 
antät, P., Schndiumstr. 
MliarM, 91., Ww. 
Jnrdien, P., ©rii&eitnrS. 
llltiitert, A., Slcntinc. 
UnWr, F„ Sarleiinrb. 
- F.« Webetmstt. 
<• (ijrniioiicrflr. 
C7 ilaiijlelle. 
E Saitilil'fdjc Crbcii. 
fo E SinM, St., Landw, 
iMiicnd, H., Ruualiöc.. 
.('ermann, !)(., IBiii. 
Cl-iö Staustellen. 
E iiiutel, St., Landw., 
IJlr i'ä.) 
70 E ciliafoiu, ÜB., Biidnet. 
'Sdnihcm, 0., Landw. 
n SllllilfllC. 
E Kanzlif, ©., Landw. 
(Jll. 78.) 
iS E iiaujlit, ©., Saiibm. 
äteiikm, IE., Gärtneiei- 
M. 
Siiihn. St., Masch. 
«djloner. 
Siirtiiv, P„ Pfetdeb, Bc- 
(iiiii. 
3it>i, .C'.. Stanzt. fflenmi. 
Skta, 'S., yimuicvm. 
iMlM, 9t„ iiliaurcv. 
p WÄrlm-rfi lief), zu 9ir. 78. 
| tO H. Willi iiellen. 
E Siiitilit, 0., Landw. 
l’JIt. 78.) 
t‘-|V! E 'Jiientetz, Cicür.« 
trimmt. T. 
Handel, 5„ Jnspeet. 
fl E. Haute, S; Gärtncrei- 
tn 
| *5 E. aniiifi, p., Gastw. 
illniinu, P., Schlosser. 
tJifilif, Schlossetmstt. 
®E U«itifiiiiEi|cr,,6.,Slim., 
. Will.'., P!rrdcb.>schaffn. 
« t Lanzlick, F„ Landw. 
jMnrnt, H., Fabrkarb. 
i. c*Aw, 0., Fabriarb. 
| H'mildlc. 
E>tjlit, Landw. (Nr. 
. if) 
»E&iiM,®„®5tlunci. 
‘taptl, C., Gärtner. 
iKl Wärliicrci. acl). z. s(r. b«. 
91 E ÜSanjlif, Cd., Landw. 
SB E Bude, F.. Rentier. 
SBnrtetS. 91, Fabrtarb. 
Kinde, jv-, Gärtner. T. 
fflnlttc, S., Dinicuticfcr. 
SSiiincrt, E. ii. S., 
Stickerin. 
93. 04 Gärtnerei. 
E Bl>ch»>m»i, St., Fuhrh. 
(iKitdotf.) 
Goteinbieniski, F., Han- 
deliaärtn. 
95 Aaniletle. 
E Bachmann, Fiihrh. 
(3lir>f.) 
96 E Wutjeit, G.« Landw. 
Höbe, I.. HandelSul. 
Linas, tT„ Handelsm. 
WaNcr, »., P°t. Wacht- 
mjir. a. D. 
Baustellen. 
E Leimann, L., Landw. 
(älürgevltr. 19.) 
<- (Seiimrlmig Nixdorf.-> 
Watlerstr. ->■ 
Sorgen-Weg. 
-<r Tempclhoser Weg. 
Baustellen. 
GaSanst. d. Ojetii. Britz. 
E Gaöwcrl Briv, A. fii.T. 
lUtmniiii, O., (SoSmitr.T. 
Gcniart. Mariendorf. -> 
Baustelle». 
-> Tempelhofer Weg. -> 
Späthstr. 
(i- 
4 gehört zum Postbezirl 
äiaiimfr' 
aumschntenwcg.) 
Nudowerstr. ->■ 
Banmichnle. 
E Spaeth, ft., Oceoitomic- 
Slslltj. (Nr, 1.) 
1 E @|)ätli, F., Lccouomie- 
itinltj T. 
MertenS, H.« 06. Wärt», 
Simiiirv, I., Ob. Gärtn. 
Banmichnle. 
E Spaetti,!?., Oeeononiie- 
Rath, (Nr. 1.) 
■<r Baumschuteuweg. -> 
Vanmschnte. 
E Spaetti, !y.,Occoitomic= 
Rath. (Nf. 1.) 
2 E Späth, fl.« Occononiie- 
Natl, (Nr. 1.) 
V. Zielte, ,"y., Siveclor. 
Stltrjchmidt, 18., Ober- 
Gärtner. 
Oliilzcil, 01., Ob. Gärt». 
Schiele, I.. Wächler. 
3 E Späth, st'., Occoiiomic* 
Malt). (Nr. 1.) 
Jvroft, il„ Gärt». 
Hockiteiiu F„ ÖJailw. 
Surafi, P., Gärtu. 
Stamm, S(„ Kutscher. 
Thor», ,6., »kutscher. 
i E Späth, f?-. Oeronom. 
Rath. (Nr. 1.) 
Faszbender SS., Ob.Gärtn. 
Mlner, H., Ob. Gärtn. 
Baustetlen. 
E Späth, F., Oeconom. 
Rath, (Nr. 1.) 
Wagner'silie EiSwcrle. 
E Wagner'sche Erben. 
V. Schröder, St., Maler. 
Baustellen, 
Nudowerstr, ->• 
Straße 35. 
•<- Chansseestr. ->• 
Banstetten, 
E Körner, {?. W.,Grubcn- 
bes, (Berlin.) 
111. Äcmcindeschule. 
E Gemcmde Britz. 
Weber, W., Schuidien. 
Spritzc»I),>i,s. 
Chansseestr. 
Tempclhofcr Weg 
-<r- Chanffeestr. 
Koch'scheS HauS. 
E Koch, Ä., WürtncreiScf. 
Stppold, G., Echuhm, 
Uiiterharnschcidt'schw HauS. 
E Uuterharnschcidt, H. 
Haudetsgärtncr. 
ülcutiig, H., Milchhdl. 
Baustellen. 
Frirdhos d. St. ©imeonS- 
ii. d. St. Lneai-Ge- 
Meinde. 
V. Äorth, P., Friedhofs- 
inspeet. 
Staats, I., Borarb. 
Baustellen. 
(üemotlimg Tempel 
Hof -> 
Banstellen. 
Niedel'scheS HauS. 
E Miedet, I.« Gastw. 
(Chauffcestr. 44.) 
Baustellen. 
Sorgen Weg -> 
Baustelleu. 
-<r Chauffeestr. ->• 
Triftstr. 
Chauffeestr. 
1 E .Hafermalz, G., Bött 
chemistr. 
2 E Leitert. G„ Landw, 
ilurtfj, W., Pantinciv 
tjM. 
3—fi eristirt nicht. 
7 E Lüdiniaiin, M., Tisch 
termslr. (Jahnstt. 34.) 
V. 9tt>ct, St., Haudeltm. 
' ©lnscc, F., Schlosser. 
Schmidt, 03., Schlosser, 
jrieiitjof d. Gemeinde Brih. 
ä Banstelle. 
9 SlrinenhiiuS. 
E Gemeinde Britz. 
Mulack, G„ Todtengräb. 
10 Baustelle. 
E Etohr, I., Gärlnerci- 
6ef. (Nr. 11.) 
11 E Stohr,J.,Äärtnereibcs. 
Kosch, I.. Gärtnereibcs. 
12 Wrede'sche Erben. 
V. Schröder, H., Slcker- 
pächt. 
Weg nach Marieil- 
dorf. 
13 E Eggirt, SB., Mrtuc- 
reibef. 
14 Baustelle. 
In ESemmler, F., Biidncr. 
Atoll, 81., Brennerci-Ver- 
walt. 
10 E Rother, E., Producte»- 
handlung. 
17 E Sech, C„ Landw, 
Baustellen. 
Chanffceslr. -> 
Wcrdcrstr. 
Chauffeestr. -> 
1. 2 Baustelle. 
E Walter, ®o(llt>.(Serliii.) 
3 E Zimniermann, ©., ’ilb- 
fiiliuiiitemcljm. 
4 E Stritzte, I., Schlächter 
mstr. (Nr. 04.) 
V. Gröchel,H.,Ww.,Wasch- 
aust. 
Ebel, C„ RatrlarB. 
Kühl, H,, Banarb. 
Meltzer, G„ Schnitzer. 
Seide, P., Fabrkarb. 
5 E Slritzle, ^Schlächter 
mftr. ('Jir. 04.) 
V. Gröchel,H.,Ww.(Nr.4.) 
.Auchherz, *>., Fatirtarb. 
Riilfe, O., Klempner. 
Homutli, P., Fnlirh. 
Jerzn, S., Fabttarb. 
Älulh, E., Etat, Diät. 
Maroh», O., iMuUerljMg. 
-Peter, 91., Tischler. 
0 E Schulz, (9., Gas- ie. 
9tnl. 
Czerson. F„ Schiihinmstr. 
7 E Lübeck, H., Tischler- 
milr. 
.Hiiiuc, 1t., Lehrer. 
8 E (lagen, H., 33m. 
9 E lichte, (£., Handclöin. 
Kranz, 0., HaxdcISm. 
10 E Dunkel, !H., Hain 
delöin. 
Kosch, I.« Gärtner. 
11 E Witter, P.. Lehrer. 
12 E Wcrnicke, O„ Gürtler. 
Bäcker, ö.« Pensionär. 
13 E Ulrich, N., Tischlerinstr. 
14 Baustelle. 
E Moroezynöli, Ww. 
(Berlin.) 
15 E Watzinann, St., SSlu.« 
Gastw. 
Bnöke, Ä., Pserdebahn- 
Schaffner. 
Gablcnz, Ch., Ww. 
Gebhard, P., Drechsler. 
Kae^mareck, P., Fabrkarb, 
Schiuke, H., HandelLm. 
Schneider, ©., iUntjiiarb. 
10 E Slciizel, M.« Ww., 
Seifciihdlg. , 
17 Banstelle. 
E Slcnzct, M., Ww. 
(Jir. 1U.) 
18 E Böthe, A., Iiminer- 
pol. i,Berlin.) 
V (ijoldmonii, »(., Bildh. 
19 Karten geh. z. >>ir. 18. 
20 E «null), I., Zimmerm. 
Friedrich, L., Tischler. 
(Sjiillliiiaiin, St., Brancrei- 
arb. 
Stullehmer, C., Sabclatü. 
21 E Jnx, 81., iüMmiistr. 
JonaS, E., Töpfer. 
Kleindinnst, !>!., Tischler. 
$t»liitc, E., Töpser, 
Ptötz, H„ Metallgietz. 
Richter, Fnhrh. 
Wille, K., Maurer. 
22 Baustelle. 
E Horn, Schlächtermsir, 
(Berlin.) 
•23. 2,4 Baustellen. 
E «Horn, Schlächlmnstr. 
(Serliu.)-' 
25 E Schiiiuann, 91., Frau. 
Aach, P., Haiidelöfr. 
Loreiy, 9t., Fabrkarb. 
Siallig, M., Schneiderin. 
Poh!, H., 5|abttflvb. 
Paanzrfc, H., EiShdl. 
Schulz, E., Tischler. 
26 E Neugebauer, IS., Kar- 
toffellidl, 
Adam, SS., Banarb. 
'Danunschneider, W., Fa< 
brilarb. 
Dietznhn, F., Tischler. 
(Sutschke, P., Gärtner. 
JSnsch, IL, IViaiirer. 
•Seljmaim, W., Fabrkarb. 
Schiller, M„ Schreiber. 
Elhueider, M., Briestr. 
SpcrliiiR, P.« Sattler. 
Weseuberg, G., fabrkarb' 
27 E sickert, 91., Drechsler« 
liislr. 
Krause, St., Gärtner. 
Weniger, Gastw. 
Zoch, fif., yaiidclSm. 
28 Banslellc. 
E Zickert, St., Drechsler- 
mslr. (i)ir. 27.) 
Proscelirte Strnsje. -> 
29. 30 SB.iiislelleii. 
E Gemeinde Britz. 
31 Baustelle. 
E Schmidt, G., Eiacnth. 
(Slniierliald.) 
32 3.'!. Banstellen. 
E Selitimmi, Gigciilfjum. 
(Slirdorf.) 
34 E Schmidt, P., Schmiede 
mftr. 
Dorn, ©., ütalmfeantt. 
$i'üll, 111!.. Kutscher. 
Schmidt, H., Eifendreh. 
— H, Privatier. 
Ttiiete, C.. Fabrlarb. 
Bogt, H., Fabrkarb. 
35 E Hiischseld, G.. Dnch' 
dcdeuiistr. (Rirdorf.) 
Biedergehl, >«.. Maschin. 
Dieter, H., Schlachtet. 
LepinieS, 01., Kutscher. 
Slic;inch, £i„ Maurer. 
Schubert, H., Sleinfetz. 
älötfel, ffl.. Schlöffet. 
Wendel, 91., Schlosser. 
30 Baustelle. 
E Hirschfeld, Dachdecker- 
mstr. (!I!irds.) 
37 E Schmidt, R., 9lder= 
pächt. . 
Bahr, O., Bierabzieh. 
«Haberland, 91., Ratrfart. 
•Hutlcr, !>i., Tischler. 
Knoblauch, H., Schloffer. 
Reeder« 9t., Stell»!. 
SadlowSIi), E., Buchbind. 
Schmidt, 91., Gaslw. 
Schröder, M„ Mechanik. 
Schwarz, N. Fabrkarb. 
38 Elliücöcit, H. Ww. 
Wittich R.. Fabrkarb. 
39 E. EberhardI, E., Lackircr. 
40 E Herrinaii!!, ©., Asm. 
(Berlin.) 
Cochins, 91., Äfm. 
41 Baustelle. 
E Herrmann« G., Äfm. 
(Berlin.) 
42 -44 Baustellen. 
E äScUitii), Ww. (Berlin.) 
45 E Zeige« 9t., Eigenthum 
Lehmann, F., Maurer. 
Meslcheu« !)f.« Fabrtarb. 
Müller, G., Maurer, 
illollmiik, St., Tischler. 
Sloggmi, ©., Fabrikarb. 
üBeitMonbl, W.« Maurer. 
Wollenweber, W., Stints. 
schreib. 
46 E Schnabel, 6)., Maler 
mftr. 
Bade, äü., Maurer. 
Bandlow, G., Schneider- 
miir. 
Müller, M., Näherin, 
Standte« M., Maler. 
47 E Witte»I>era«G., Glascr- 
iiifir. (Berlin.) 
V.Hofriiianii, SB., Vergold. 
48 E Schubert, K., Optiker. 
Linke, E.« Maurer. 
Schubert, O., Optiker, 
Walz, W„ Drucker. 
WoUer, W., Kunstglaser. 
49 E Boecker, E., Golonial- 
ivrljdlg. T. 
Smtucr, O., Schneider« 
mftr. 
Schneider, 3)1., Frl., Hut-- 
geitl). 
Wiesike, W., Lehrer. 
Zindowerstr. -> 
50 geh. z. Nudowerstr. 4. 
51 E Emert, L., Gem.Beaint. 
52 E Nötiger, 91., Buchdruck. 
Schirm, F., Anchdnilk. 
53 Baustelle, 
E Frickc, Xifchterntfir. 
(Mirnorf.) 
54 E Müller,G.,Jimmcu»str. 
Eberhard!, M.« Lackirer. 
Moriy, H„ Schlosser, 
©chini, 81., Schlosser, 
55 Baustelle, 
E Fricke, Tischlerinstr. 
(Siirdorf.) 
50 E Barche, K.« Itigeitchüm. 
(Nr. 70.) 
Tnint, 91., Bäifermflr: 
50a E Finder, 33., Droschk. 
Änlich. 
Boru, M-, Näl)erii>. 
(ürafinmim, ©., Tischler. 
57 E Schmidt, H., Singet« 
Schmiedemftu 
58 E Dräte, ?., Handelsm. 
Triike, F., Faorkarb. 
59 Baustelle. 
E Hirschfeld, Dachdecker 
mftr. (Nixdors.) 
00 Baustelle. 
E Barthel, Tischlermftr. 
(Berlin.) 
01 Staustelle geh. z. Nr. 02. 
02 E Heiiitzc, F„ Putzer. 
Heintze, J„ Tiichler. 
Koch, M, Sckristsetz. 
Schmidt, P., Ww., 
03 E Scheit, H., Tischler. 
E Sommer, O„ Ciscleur. 
F,»k, G„ Fabrkarb. 
Scheit, 38., Fabiktin. . 
04 E Stritzkc, I., Schlächter. 
nijtr. 
u. Hcq vowitz, I., Fabrkarb. 
itfllj», M„ Maler. 
Maibaum, St., Fabrkarb. 
Naujade, K.. Banarb. 
Slruck, G., Fabrkarb. 
Uecker, 91., Hillsweichen¬ 
steller. 
05 E Stritzke,3.,Schlächter« 
instr. (Jir. 04.) 
Beeter, G., Schlosser. 
DreiuS,' St., Fabrkarb,' 
Franke, F., fabrkarb. 
»ndi6, 9C, Bergoldcr. - 
Gros). W., Fabrkarb. 
jtliimbeil, K., RnbrfarC. 
— W.,'Fabitart>. 
itolrbtii, F., Fabiikarb. 
König, lt„ Schlosser. 
Meske« W., Gastw, 
Müller, B„ Former, 
00 E Stlciit, C., -Haudetsm. 
07 E Fteiwald, SÜ., Colo- 
nialwrhdlg. 
Bergmann, E.. Fabrkarb. 
Fistlet, F., Pautinenni. 
Höppner, F., Marmor« 
schleif, 
Lindenbetg, St., Ojürllct. 
Neliseld, L., Lattdarb. 
Tbürinn, E., Maurer. 
Ttockenbrol, 91., Weber. 
158 E. Sttbiecht, G„ E'genth. 
09 E Sltbrcdjl, C., Eigenth. 
(Dir. 08.) 
DainerinS, P., Schneider¬ 
in str. 
Scheer, H., Fcltciitiaiier. 
70 E Adel, 91., Gast«, 
(lempethos.) 
V. Geyer, St., HaiibetSui. 
Bergmann, C., Schiiljni. 
Dietzc, &., Maurer. 
Härtung, O„ Drechsler« 
Stleiiidiufl, 91., Tischler. 
KoSianöki), 91., Fabrkarb. 
Menduh, B„ Fabrkarb. 
Müller, 9l„ Ww. 
Mukcke, O., Himmerm. 
Werner, ©., Ledcrarb. 
71 Stall geh. z. Nr. 70. 
72 E Adel, 91.; Gastw. 
(Tcmpclhof.) 
V. Geyer, 91., HandclSm. 
(Nr. 70.) 
Badina, W., Bädcrmflr. 
Stomnick, 91., Tifchleimstr. 
73. 74 Wnrittl. 
E Adel. 91., Gastw. 
(Icmpclljof.) 
75 Baustelle. 
E Tobers, Rentier, 
(Müucheberg.) 
70 E Barche, it., Eigenth. 
Einigkeit, St., Fabriarb. 
Hagen, F., Sienticr. 
Koch, 91., Landarb, . 
Ramhold, 9t„ Fabikarb. 
Rotier, I., Fabriarb. 
Schröder, 91.« Siictuolieti« 
hdlrin. 
77 E Slict'tich, ’S., Manier, 
V. Griep, B., Metallark. 
iliieaS, C„ Galvaniseur. 
Morack, B., Weberin. 
R'eprich, W„ Schlosser. 
78 E Schütze, (?„ Schmiede« 
. mftr. 
79. 80 Baustelle». 
E 0)miimn!in,$tf.(2)erlm.) 
81 E Nciigebniier, H., Bat» 
toffelhdlg. 
82. 83 Baustellen. 
E Strauch, I., Ksm. 
(Sir. 84.) 
84 E Strauch, I., Goto* 
malwchdlg. 
tintzc, F., Eisenb. Beamt. 
ouelcit, F.. Bcihnarb. 
Ticke, M., Aw. 
85 E Bürger, M., Sie. 
Lenc, 23., Bierabzieh. 
80 E John, A.« Fnhrh. 
87. 88 Holzplatz 
E Bolle, F., Eigenthum. 
(9ir. 89.) 
Solle, W., Molkereibes. 
FabinSky,P.,jkohlei!l)dlrn. 
89 E Bolle, F., Eigenth. 
Sollt, 58!., Molkerei des. 
FabinSti), P., Ärkn»- 
matcriathändleriii. 
ßartinann, P„ EiShdl. 
Hösert, F., Äiililer. 
Hosmann, (8., Gastw. T 
Schindler, G„ Bäckermstr. 
Sinke, 9L, Glafernistr. 
Westeuberg, (!)., itulfchcr. 
Chauffeestr -> 
Wilheliustr. 
Ghansseeftr. -> 
geh. z. Chansseestr, 38. 
2 E Schulze, F., Fleisch« 
besd>a»er. 
Cech, I., Barbier. 
Marr, B.. Maurer. 
Weber, Ww. 
3 E Hönow, St., Sinimerm. 
Gzametzk«, SB., Kohlenhdl. 
Sdjiilz, F., Schmied. 
4 Banstelle, 
E Wrede'sche Erben. 
5 E Pohlig, ©., Schmiede- 
mftr. (Chauffeestr. 120.) 
Hanfe, F„ BichhdI. 
- M.. Ww. 
Hoeferl, O., Peuslonait. 
Poddick, F., Gleiicr-Biu» 
nehm. a. D. 
91c(e, St., Rentner. 
SicgS, H., Jtfm. 
Wagner, A„ Lithogr. 
0 E Wrede'sche Erbe», 
Kybnrg, F., Kutscher, 
Meyer, M„ Diakonissin. 
Scmmlcr, 9t., Schmied, 
Thmow, F., Diakonissin. 
7 Baustelle. 
E Wrede'sche Erben, 
Dorfstr. -> 
-<r 9!i»g«Gha»ffee. -> 
E Ba»mgatle»,H.« Landw 
9 E LipinSki, F., Gästw. T. 
Dätine, C., sjimmcrm. 
Seele, G., Schlächter, 
iwbnsch, H., Gaöaust.Arb. 
10 E iiialjne, SB., Molkerei» 
bes. 
Bildet!, 9t., Slellmmslt. 
Jtorti, B.. Dachdecketinslr. 
Midiacliä, (it., Tischler, 
Philipp, E., Tischler. 
Schulze, G., Fabriarb. 
11 Baustellen. 
E Wrede'sche Erben. 
-<r Ghausseeslt, -> 
C, 
Verzeichnis der Handel- und Gewerbetreibenden, nach Erwerbs- bezw. Bernsszweigen alphabetisch geordnet. 
Abdeckereien. 
% 3-, Chausseestt. 79 pt T. 
,, Aqcuturgesch. • 
15?' ^ Chauffeestr. 76. 
I s,h'f. II;., Priestetweg 6. 
, . Apotheken. 
ISlr^T^ Schr°°-°r). 
, Bäcker. 
Bading, ÜB., SBcrbtrftr. 72. 
Bollnian», I., Jahnftr. 44. 
Braun, St., Ghausseestr. 77. 
ClanSnitzer, 91., Chansseestr. 17. 
Dickhoff, I., Bnckower Chaussee 8. 
Dickow, G., Bürgcrflt. 12. 
Fehtifch, 51., Dorfstr. 47 pt 
Fischer, M.« Büraerstr. 24. 
Friese, 9l., Jahnftr. 49. 
Goldap, 91., Ghaussceftr. 40. 
Görfch, R„ JohanniSthalerstt. 5. 
Olüntlicr, E., Nudowerstr. 54. 
,KUK| 
Haupt, 8t, Nudowerstr. 6. 
.voffinann, J„ Ghausseestr, 50. 
Jux, 9t„ Wcrdcrstr. 21. 
Ärahmer, E„ Dorfflt. 19 pt 
Lange, E., Bnckower Ghauffee 3. 
Lütter, ®.« Marieiiihalerslr. 5 pt 
Marlward, O.,Fra», Ghausseestr. 08. 
Neugebaner, F„ Bntgerstr. 50. 
Pannewitz, 31., Ghaii»eestt. 101. 
Ptochuow, F.« Dorfstr. 19. 
9!adke sen.« St., Ghausseestr. 114. 
Schindlet, St-, Werderstr. 89. 
- Tb., Chauffeestt. 100. 
Schnitz, A„ Nenbriberftr. 4. 
Schnitze, O,, Jahnstr, 45 pt 
Schulz, ©., Chansseestr. 68. 
Schwarz. A., Ghausseestr. 140. 
— W., Ghanffeeftr. 30b. 
Seiler, R., Johauiiistlialerstr. 2. 
Iriml,. St., Werderstr. 50. 
Solei), 32., Chauffeestr. 147 pt 
Wiangke, 9t„ Ghanffecstr. 152. 
Wirth, 8t., Nudowerstr. 1 pt 
Bandagistcn. 
Franb, E., Mariciithalerftr. 4 pt 
Barbiere. 
Oiriinni, 9t,, Ghausseestr. 108 pt 
Hcllwig, F„ Butgerslr. 13. 
Lamprccht, 38., Chauffeestr. 149. 
tieften, ‘SS., Ghaussleftr, 37 K. 
Liebing. O., Sindowerflr. 36. 
Baumschulen. 
Späth, F., Späthstr. 1. T. (Poftbej. 
Baumfchntenmeg.)  
Baumeister. 
Tiedl« E., (9(inl6«) Nudowerstr. 8. T. 
I  utf.uit.uii  , 
Z EXTKÄ FINß 
[ Ist elns der geistreichsten und fesselndsten 
ilele- , Pros. Dr, Schubert.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.