Path:
Periodical volume V. Vororte 1. Boxhagen- Rummelsburg

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

\ 
V. srjcit Boxhagen-Nn»t,nersb'.rrg 
- 8 — 
Boxhagerr-Rirumlelsbura 
26 9!athi)(iuS. 
Ginroof;». StMfreiwit. 
OrtSpolizei. T. 
Potizeilvadje. T, 
SHcfliftrnlur. 
Standesamt. 
©tc»cr«'Scruja[t. T. 
äkrntiff. Amt. , 
HolR-äiibliolfjrl. 
27EShiibel,0., (Eigeiitpm, 
Scitlcr, 91., $ro. 
Breves, .H., SlaiTciiBcaiiit, 
dinier, G., tiaget- Pcr- 
Walt. 
Gosse, 6). TrechZler. 
Hieronumnö, 9t., ffiw. 
jofnt, 31., ©rotiern', 
flübimft, E., Molkereibef. 
€djuell, !>!., Böitdimiistr. 
Scholz, H., Bahnbean... 
Schulze, St., Bahubeaml. 
Strehlan, H., Poftbcmiit. 
Tambach, W.,Bahubeanit. 
Tesche, L., L!w. 
. 28 E Gitge, 31., Siu. 
Adam, '.1, Locomotiiiheiz. 
Dörband, ©., Viehtreib. 
Heiland, G., (Sitfiiu. 
Münchenbeig, ©., Loeo- 
motiofjeiz. 
, Siejdj/t, Q, Simmmii. 
Slictfjcit. H., üoeomotiu 
heiz. 
Schemel, I., Heizer. 
Schulze, F., Schlosser. 
'■Boflltr, 31., Stellin. 
Wünsch, SBi». 
29 E. iUmiflcnmnit, F., 
Molkcrcibcs. 
Behnle, W., Lveomotiv- 
Bodau, ©., Schlosser. 
Brufeberg, SS., Seifen t)Mg, 
- Kcniflo, H., Locomotiiiheiz. 
ytöher, Sf„ Maler. 
Roszbuch, P., Schlosser. 
Thiel, G., Schreiber. 
30 E Michael, ©„Moiirerliol. 
Bettler, F.,Locoi»otivsühr. 
30 Goliienbach, C., tiocomo’ 
tibfiiig. 
.Hocnticl, 53., Bahuarb. 
Hoffinann, Chr., Bahu- 
benmt. 
Snsjii, SS.. Maurer. 
Krause, 31., Valiufchaffn. 
Snimiig, St., Drechsler. 
Maurili, I., Batjnaib. 
Pütz, H., Goldarb. 
Sandow, G., Bahnarb. 
Gcfioh, 3)1., 2(titulier. 
Si>erlimi. E., Stetlm. 
31 E Sditocutmleiii, 3-, 
SMmiifli'. (Berlin.) 
ftrimte, H., Strniilcmuiirt. 
8orc'ti, 8-., Tclcgr. Beamt. 
Hoffinann, 31., Schlosser, 
ctnpfrijntf. Sl, .^cizcr. 
Sicube, G„ Heizer. 
Sdiöii, ©., Bälkermstr. 
3>oigt, L., Näherin. 
32 E Krell, H., 3Ieutier. 
(Berlin.) 
Barfchdors, W., Weber. 
Biiesemeister, 0., 
Schlosser. 
Bu>a, 5?., ätoiilriiv. 
©eisler. (?., Tischler. 
Hirt, M., Siu. 
itabwer, litt., Rohileg. 
Murfiiiiiiiin, 6., Ww. 
9iö(nborn, M., Säio. 
Schmidt, 31., äSeiitKuflell. 
Sierrnlh, 91., Maler. 
32 u E Grell, H., 3ieutier. 
(Berlin.) 
3(uiuii, A., Maler. 
Bernert, H.. R-nbrtarb. 
Viel, 81., lUnter. 
(Tejroltidri, gabtfaib. 
Hinze, 31., Bahnarb. 
Hnnfek.P., Loeoniotwheiz. 
Sicdtte, ©., Schankw. 
IWairztjitcik, F., [ydbvlnrb. 
SBiwIlcr, S'„ Liehhdl. 
Seiner, C., Fabrkarb. 
Parallel-Weg. -> 
-<r sSnntftr. 
33 E KsiKcr, H., Stcnticr. 
(Spandaii.) 
V. Rauchfub, ©., Sau: 
lmtcruelm. 
Aottlc, Fabrkarb. 
Budde, ©., HanSdie». 
Siiillel), 91., Schiffbauer. 
Hcisisi, I., Heizer. 
Stilbn, ©., Rnbrlnrt. 
Linke, L., Schlosser. 
Polziu, H., ©aftio. T. 
JDiicöitait. AE-, SisuicrtoC. 
Schul;, O.. Heizer. 
— 0., Hilsötieiz. 
Starke, F., Schmied. 
Toeppina, Telksir. 
Tnili», B., Heizer. 
Sioiflt, ©., Slfm. 
31 E Dmilert, U„ Eigeu- 
tbünt. (i'crlin.) 
V. Shmisc, 9t., Arbeit. 
©Ilse, St., Slnl. Borst. 
Hojtmnnii, 9t., Heizer. 
Lenz, ÜB., Pensiouair. 
Paul, (?., Sdiioifcr. 
9!eide, H., Schlosser. 
Boaler, 'S., Schuhm. 
34a E Jesch, W., Slfin. 
(SSiliucröbf.) 
Bonn, G„ HilsSbrems. 
Brandt, A., Arcinser. 
Dietrich, L., Znflfiihr. 
Svlntoii). C., Slfm. 
fröhlich, 51., Peusiouair. 
Haese, P., Tischler. 
Höhnisch, S-, Baliubcaml. 
Pritl, 1M„ tictirer. 
3Jb E Ritfchcrtich, F., 
Webermstr. 
Bottke, R„ Schmied. 
Ricjcl, H„ Tischler. 
Miersch, ffinneiimsir. 
Milscherlich, M., Schläch- 
tmnstr. 
Pamiwin, F.. Bahuarb. 
Teieus, F., Lehrer. 
TohinS, 3t., Biersahr. 
Boigt, A, Gürtler. 
35 E Ullach, St„ Aaiiiiuter- 
üehm. (3!r. 36.) 
:IG Dicrlich, I., ffleicheiiftcU, 
©urafrl, I., ffidchrnficD. 
Hoffmann, SB., Maschinei!- 
fü()i-, 
Aloumch, C., Weiche»stell. 
Koch. A., lioeomotiufütir. 
Slöhler, (?., Schuhiumstr. 
Piiiuow, F., Schueider- 
mitr. 
9iäbi(ier, ©., Locomotiv- 
ffilir. 
Seemauii, K., Schnei¬ 
derin. 
Wache, E., Heizer. 
36 E llllach, A., Summtet» 
itcstm. 
Vläfe, P., Siiflführ. 
tvrirCe, L., Tilchlcr. 
Haupt, ©., Schankw. 
Herzig, A., Kafsirer. 
Hinze, W., Lcichcnst. 
Stilbn. ©.. Heizer. 
Stcinbrück, E., Uocomotilj» 
heiz. 
Steinröck, C., Packnistr. 
Steiler, R., Magistr. 
Beamt. 
Zülch, F., Weichenstell. 
Vicloria-Platz. 
Mozartslr. -> 
37 f. a. Mozartslr. 1. 
E ilorüt, B., ffrait. 
Berber. F. ii. ©., Posa- 
inenl. 
Blau, ©., Locomotivfnhr. 
©ebriug. 31., Babubeamt. 
Heidemann, O., Weber. 
MirleS, ©., Weber. 
Motdenlianer, SS., 
Schlosser, 
ällfilkr, H., Ausseher. 
Sinuefe, 3)1., Fahrer. 
Walzcr,G.,Schraubeudreh. 
Ziegtrr,3l.,Schuhwrhdtrin. 
38 E StoninS, 9i., Kanzl. 
9inth. 
Blöd, C., Tischler. 
38 Bot, F., Maurer. 
Hoclgcr, A., Locomotiv- 
fiihr. 
Uimimiin, C., SrojicichMfl. 
Reinert, H.. Simmcnn. 
Stier, O., Weinhdla. 
Rast, 38., Loiomotiiiführ. 
Nestetzki, H„ Hanödien. 
Rothe, V., Ww. 
9!niiqc, A., Bcrkäiifcrin. 
39 E Mischte, A., Wu>. 
Bkafchke, H„ Tischler. 
40 E Courad,O.,SUen,puer- 
niitr: (Slanlftr. 15.) 
Adrciiö, F, Sattler. 
Becker, 3t., Schmied. 
Vcyer, St., ffiln(Sm. 
Sühnt, H., Bäckennstr. 
— {?., dinftiu. T. 
— 'S., Ww. 
Are»!, 31., Magistr. 
— Stornier. 
©runwald, ($., Socomotiu» 
heiz. 
Sintincr, H„ Mechanik. 
Pacchnatz, 3!., Locomoliv- 
siihr. 
Schmiege!, St., Hanödien. 
Schulz, ©., alaljimrb. 
Wcihnch, B., Fleischbe¬ 
schauer. 
Wcitz, St., Schuhnimslr. 
-<r Lcssingstr. -> 
41 s. it. Lcsstuqstr. 1. 
E Rast, E., (fiflcitlfjümc* 
rill. 
.6iimmcl,Sl.,Gifcii6.$enmt. 
Sinft, JJi., ffiiö. 
3!»dotph, M., Stfm. 
Sinciijitr, C., BrBcv. 
Winter, M., Stleuipncr- 
mflr. 
12 E Vieler, P., Ww. 
Bieger, In!., Stohlenhdl. 
©aus, li„ JCnpfcrfrfiiuici. 
Pauke, A>, 3Sio. 
Still. E., Tischler. 
43 E Hcrrflotl, L, Buch- 
drnckereibes. 
43 Stark. 1?., ©firller. 
— H., Weber. 
44 E Thiel, 31., Schlächler- 
ntflr. 
Buley, F., Schiffbauer. 
tiiitelmnmi, St., Tischler, 
oheisel, H., Ob. Telegr. 
n. D. 
Kruck, i?., Schneideniistr. 
MichMki, G„ Privatier. 
Prcnsi, 91., Bahnarb. 
Siofinäfi, I., Sargf6r(. 
©octljeftr. 
45 E Wcigcl, 91., ©aftij. 
iticljlmi, 31., ©clboifB. 
©iitl), E., Slfm. 
Soll, SB., i'cnint. 
MeliiiOfi), X Anffeh. 
Schneider, E., Stellui. 
46 E Michael. 3!., Mineral- 
roniierrlivf. 
Jensch, ©., Werksiihr. 
Stäutpferl, 91., Weber. 
äSünichmonn, ©., Storbm» 
uistr. 
47 f. o. Schillerst!. 1. 
E Tradsch, H., SJcnticr. 
Hillcr, 91., Heilgeh. 
Collie, H., Ciflnncnsbr!. 
Moscr, I., Slfm. 
Werner. P.. tu-, sfrzt. T. 
48 E Thiele, 'S., GißeitK). 
aicnim, M., Lehrer. 
Heft. 9t., plcsliigelhdl. 
3i"iii(ltcii,.H.,3liitta'l)b!rin. 
Schulze, H., Gastw. 
Siesert, St., Stanzlist. 
Schillcrftr. 
Victoria-Platz. 
Mozartstr. -> 
1. 2 Stohleiwlali. 
ESt'öl)iic,!B.,St',m.(Scrlin.) 
Kmnzti). E., Stolilenliblfl. 
3 E. Soithe, F., Tischler, 
mftr. 
Bieseld, 3!., Ww. 
‘Kl, t, UuwiinJ 
i“. 
ejnieiltf (.;, j 
Srfiull, 51, *in, 
~'5»qtci,uor„„ 
tulir. 
2i>idicr. il'i, Voliicr. 
Tün iiiiuiiiinir.- 
ätiill)cliu||r.| 
stillV'. -> 
1 SKi'jiicIlc 
2 E .fmitlii, -ii,i g 
t!)um (Ueilui’i 
E. 21111t, Jl , ;a 
lllltl. I llll-ll) 
V.idiuH'hur ^ .>([ 
^alhamu-, C 
S'rntfe, .'i y.-Vir 
Sliiinct.",!, y,',,,,;, 
n«itr, jiiiiTu, 
Rutils.« '«„um; 
Edniba: i., 
Semei, f, :,id||(i 
3 E Gljciiinri),’ 
iiick'tiiiu, w u i, 
4 11,linli II- 
5 E telimtM, ;ii, (j 
inin. 1 
i'itnmiiiui, v, Uirlj 
3'iilculm, (i ji! .;:i| 
3'Jcis:, VI, -liciiuo 1 
Woti, a , ivintiial 
0. 7 jliuuViiri' 1 
-<-Viiiiltiiliui!a 
18—i7 i'stuii.Ih u 1 
l'iC’ie 'l-iini » 
fJiit'ji’. -> 
C. Verzcichniß der Handel- «ttb Gewerbetreibenden, nach Erwerbs- bezw. Bernfszweigen alphabetisch gcordl 
Agenturgeschäfte. 
Tuwiiiiige, ©., Sfniititr. öl. 
Apotheken. 
Adler-Apotheke, (Gar! .Hauff), Tiiw 
schiiiidtslr. 3. T. 
Architekten. 
iOrfining, ©., Victoria-Platz 3. 
Bäcker. 
Söfini, H., lürrschmibtftr. 40. 
Aöhnie, ©., Slnntitv. 1. 
SBolm, 31., Stmiisiv. 18. 
äUiUloiuSli, I.. Prinz Jllbcrlitt. 3. 
Hoffinann, C., Hanptlti. 82 pt. 
Joachim, ©., Schillcistr. 33. 
.StiiDon, VI., Mozarts». 4. 
Niöischner, st, Lessinastr. 2. 
Plaschna. 91., ©oethenr. 16 ])t 
Porath, 38., Sdiiitciilr. 27. 
Schulz, 3!., 9tcnc Prinz Atberlstr. 15 pt. 
Schön, ©.. Tiirrfchmidlstr. 31 pt 
Srljubrit, 3!., Slmilitr. 47. 48. 
Seidel, Paul, Siciic Prinz Stlbcrtfir.25. 
SGtflpl;«!, 3!., Tiirrfchmidtstr. 21. 
Badc-Anstnltcu. 
Wa»»c»., Bnffi». n. Brause- 
Bäder. 
Bicloiia-Väd, Prinz 3llbcrt(lr. G. 
Bankgeschäfte. 
IFoiidsmaller.) 
Schön, Johannes, ütenc Prinz 3!tbert- 
ftr. 50. 
Barbiere. 
Hitler, 31., Türrschmidtitr. 47. 
Huhn, 3!., Slniitftt. 4. 
KolaSli, T., Stniitslv. 41. 
Senile, F., Victoria-Platz 3 pt 
Mellendors, {¥., Hauplstr. 85. 
Pob!, (f., Schillerstr. B pt. 
Schulz, C., Mozartslr. 3 pt. 
Scllaa. P., «octljeftr. 7. 
Töpel, ’!!!., 3!cuc Prinz 3llbertstr. 12. 
gerate, (f-, fliruc ißrinz jlttieitslr. CG pt. 
Baugeschäfte. 
ffiatbirft, ©., .«ontsir. 8. T. 
Gotisch, 9!., Neue Prinz 3!Ibeltslr.50. T. 
Wageuknecht, Paul, Slantstr. 14. T. 
Bauunternehmer. 
Pohland, ®„ Schillerst!-. 22 J. 
Qnade, 0., Srtiillciitr. 11. 
3taiidifii|"l, ®., Tüirschmidtstr. 33. 
Rogsch, ©., Slanlftr. 25 I. 
Ullach, 31., Tiirrschniidtslr. 36. 
Beleuchtungsartikel. 
Fritze, Wilhelm, Hanplslr. 80. T. 
Bcttsedern. 
Banse, Th., Schillerstr. 10. 
Aohms, ©., ©octljcilr. 3. 
Bier. 
ioetl)C|lr. 3 
Bcrlcgcr. 
Haasc, f5., Goethestr. :>. 
Michalske, Marie, Hanplstr. 84. 
Bierbrauereien. 
3!einhardt, SJlorit), Türrfchmidtstr. 7. 8. 
T. (iücijjbirr.) 
Bildhauer-Werkstätten. 
Holz 
Woelle, G., Prinz 3116ertftr. 11.12. 
Blouse». 
ProzinSki, I., Boihage» 3. 
Blnmenhdlg. (Natnr- 
blnmcn). 
Pehholdl. Louisc, ©oetheflr. 2. 
Boot- u. Schiffbau. 
,31uker" ,CchiffSwerfi- und 3ihederei- 
Gescllfchaft in. b. ,6., .(liptnider 
Chaussee 10. T. Neubau und 9!epa- 
mtiir 0. Schiffen für alle Aivecke aus 
Stahl und Holz, Majchincnbau, 
flf. Helling und Patentflip. 
Hantle, G., Äöpcnicker Chaussee, 
Haune'fcheS HauS pt. 
Lelimauu, £., Stöpciiilfer Ghaiisseee, 
Lehman,i'scheS Haus. 
Wagner, 31.. ilöpenitker Chauff«. 
ffiitfliicr’fihes HanS pt. 
Wagener, M., Hauptstr. 19. 
Bvotticrseiher. 
retzer, Sl., Piin; Atbertstr. 5. 
Schulz, C., Türrfchmidtstr. 2. 
Böttcher. 
2(in()er, 3l„ ©oetbeltr. 8. 
Schnell, 31., Türrfchmidiftr. 27. 
Breuumaterialie». 
Vieger, I., Türrfchmidtstr. 42. 
Rrnnzft), ($., Bittoria-Plah 1. 2. 
Stleenraiin, Rritz, Köpeuicker Chaussee, 
Stlrcmniin’ichcS Hmi?. T. 
Loose, G., Köpenicker Chaussee, 
Soofe'fcheä HauS. 
Buchdruckcreicu. 
Herrgott, Ed., Türrfchmidtstr. 43 pt 
Sieniimmi, XI)., Schillerstr. 29. 
Buchhandlungen. 
Scharenberg. 31., Schillerstr. 21 (Sor¬ 
timents-). 
Bürste,,. 
Michels, H., Türrfchmidtstr. 24 pt 
Vollack. ©oelhestr. 21. 
Wndke, H., Türrfchmidtftr. 18. 
GoIouiaUvaavcit. 
Ratow, P„ Schillerstr. 8 pt 
©roiic, Otto, Mozarisjr. 3. 
Hom, F., Srfiitleiftr. 30. 
heimelte, Carl, Türrfchmidtstr. 22 pt. 
italisch, H., Türrichmidtftr. 2n. 
Skuster.Johaiiiia,:>!e»ePrinz 9lt6erlftr.44 
Passcik, 31., ©oetheflr. joo. 
Schneider,H., Neue Prinz Albrcchtstr.17. 
Butter. 
Jüngkeu, Henrielle,Türrfchmidtstr. 48 pt. 
Slntschera, 31., Schillerstr. 1. 
Chcmikalieu. 
Chemische Rubrik Auinniclsbiirg G. m. 
b. H., Wilhcliiiftr. 3. T. 
Chemlsch - parinaeeut., 
kosmetische u. technische 
Präparate. 
Kühl, 2)(., Mozartstr. 5. 
Cigarren-, Cigaretten- und 
Tabak-Geschäfte. 
Mbers. Carl. Türrfchmidtstr. 1. T. 
Engel, (£., Aictoria-Platz 3. 
Forgbcrt, Paula, Prinz Sltbevtstr. 5a. 
George, Cito, Ifirrichmibtstr. 23. 
Silambt. I., Schillerstr. 2. 
Koch, B., Schillerstr. !!. 
Lohje, H., Türrfchmidtstr. 47 pt. 
Maliua, F., Staulstr. 6. 
Paster, H., Prinz 3llbrftflr. 27. 
UHmami, SB., Boxhageu 4a. 
Confectionsgesch. für 
Herrengarderobe. 
KempinSki, D., Türrfchmidtstr. 20. 
Tachdekktrmstr. 
Strebelow. D-, Prinz Sllbcrtftr. 42. 
Zöger, C., Prinz 31lbcrlflr. 2. 
Draht. 
Deutsche Kabelwerke 31klic:igefellschaft, 
Boxhagen 7. 8. T. Fabr. Jsolirter 
Drahte. 
Drechsler. 
S-limidt, 9., Echitlentr. 10 D". 
Schwarz, E., Schillerstr. 29. 
Drogen u. Parfumerie- 
Detailgefch. 
Heinrich, Withelmiuc, ©oethestr. 11. 
Litzmaii», Carl, Ifin-sifiiniiiljir. 88. 
Pantifch, ©. S!„ Schillerstr. 25. 
9!ohr, M.3I., Schitlechr. 2. T. 
Schulze, 31., Türrschmidtstr. 24 pt 
Eisen (Bruch ). 
Witte, 3t., Schillerstr. 10. 
Eisen- und Stahlkurzivr., 
Hans- u. Kiichengeräthe. 
Müller, R„ Schillerstr. 3. 
Steinet, Georg, Schillerstr. 35. T. 
EiShdlq. 
Baier,' 3l., Aöiicniitcr (stjanj 
Pactsä/fches Hirns. 
— C., Sl'ÖpClIKtcl lillilU’Tff, 
«anii'scheS Hnnv. 
Ernst, Slöptiiidci (Slmunci, 
frficä Hans. 
$ (irisch, ©., Müvcnidcr CS 
Ä Poctfch'ffc- Hniiv 1 
Bliime, H., Weite l'iiir, fllliiilitl 
Aölnie, E., SlövciiKtn liliiiiräj 
Paetfch'sches.(um«. 
Bredow, it., stnnliir. 13 
Bürde, 31., Stöpemilri tSliaii'7!- 
Paetfch'fchcS H11116. I 
Michel, F., 3!ene Piim SlUntJ 
Mfkiffa, Guiejtiiie, Pu«, 
str. 21. 22. 
Pfennig, I.. Sieifumiti it I. 
Toltsdorf, Sf., SJcue Puiijx’HM 
EiSlvcrki'. 
Boiet, S., SlöpemJa t"| 
SJnicr’fcheß Hmiv. 
Deutsche Kiomeikc (»cl>r. 
Fifcherstr. 14. T. 
3!orddentfche lEismtite Slft 
Hanvtflr. 1. L 
Pactsch, ti. ii. &!., SlüiieiiiArOl 
©cbi'. Pactfch'schco,i;:i;ic I 
Schütte, S, Slöpeniler 5| 
Schüite'fcheS Hmiv. 
Elcctricität><-Kcs^ 
schnitt». 
9(1(1. elcrtririliilo-ÜLn'if. ChK- 
Schillerstr. 31. T 
Berliner (flctUintuloiiinlf, -• 
abtlj. Oberfprer, P>(»ö 
Clectrotech». Brdrn 
Artitcl. 
Ullach, 31., Rene fu'nj ill6trl| 
Clectrotech». 
Anlaste». 
Welzig. F.. Hmipil«- ’>'■ 
Fahrräder. 
Echaz, Slugiift, stantitc- li1- 
Kaufe kein Bett ohne Westphal & Reinhold’s Patent Matratzen ! gSfrÄh»
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.