Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

%i-jr' 
III. Theil 
Asch 
724 
Baugesellsch. 
»* 
ir 
£ 
c,- 
V 
R 
As», P. ,®crbercibef. (Wallncr Theatet- 
ftt. 82), ©ränet 3Bcg 28. 
— St* Privatier, KranSnilkf«. 2. 
— A„ SBn>„ Cbauffeestt. 29. 
Afchemann, A.. Fabrk., Mathiouftr. 10. 
Aichenbach, F„ Möbclfbrl., Hotnste. 11. 
Acher. 3».,itfm. (Uhlandftr. lbO), El- 
(oücritt. 46. 46. Huldeftr. 65. 67. 
Königstr. 1. 6. 
— S., Privaticr, Klcnsbiirgerstr. 8. 
— A., üsmSww. (Martin Luthers». 23) 
Coranerstr. 2. 
Aschinget. Äug., Gastw.. (Sfleronber 
Platz 1.L), Hackescher Markt 5. Rosen 
lhalerftr. 72a. 
— Carl, Gastw., (Rofenthalerftr. 72n.) 
Alexander-Platz 1.2. Alexandcrfir. 2. 
tricdrichstr. 4. Jnvalidenstr. 123, 
chlegelstr. 22. Epandaucrirr. 66. 
— M.. Gastwww., (Sägerstr. 65a), 
Bcrgmannstr. 12. 
Aschlinah, (£., Frau. TrcSckowslr. 10. 
Afchrotl, E„ Banquier,(Bcllrvucftr.12»), 
Elbingerstr. 18. 19. (Stäileplatz.) 
Panserstr. 25—27. (Baustellen.) 
Am. I., Spediteur (Älexanbet-Ufer 6), 
Neue Köniastr. 60. 
Ashelm. 81., Rentier, Genthinerstr. 37. 
Atzowftr. 83. 
— F., Rentier, (Charlottenburg), 
Rene Grünste. 32. Willdenowstr. 21 
(Sleufiau). 
Slihct & (so., A., Buchhdl., Unter den 
Linden 13. 
ASmuS, G„ fifm., Gotzkowskiistr. 29. 
Gotzkowskyftr. 27. 
Aspbaltfbrl.F. Schlefing Nachf.Alt. Ge- 
sellfch., Kaiserin Augusta-Allee 9. 10, 
11. 12. 
v. Afseburg-Horuhaufen, J„ uio. Ritt- 
mstr., Knrsürslendamm 263. 
Sljflg. Frau, (BrcSIou), Elsa^erstr. 33. 
SlBnmnn, (£., Rentier, (Charlotteiibnrg) 
0 Blnmcnthalstt. 32, 
— I., Fabrlbefww., (Flcnsbnrger- 
sir. 25), Alkerstr. 91. 
— I., Wachlmslrww-, (SolmKstr. 23.) 
Britzerftr. 23. 
»an Asten, L., Rentiere, Dreödener- 
steatze 22. 
Astsatck, O., Zahnarzt, ((Murr), Bar 
nimstr. 15. 
Atzpodien, SS., Rentier (Belle Alliance- 
Platz 4), Burggstr. 17. 18. Heiliae- 
geistsir. 13. 14. Spandaucrftr. 16.17. 
Auerbach, A., Dr. fx. Arzt (Sei,del< 
flr. 6), 9llc$uiii>rlnrtiflr. 114. 115. 
— 91., Fabrk., Grünaiierstr. 17. 
— Justizrath, (Lützow-Ufer 10), Stur« 
fnrstendainm 4. 
— I., fifm. (Charloiienbnrg), Der- 
wmcrFtr. 47c. 
— L„ oio. Dr., Waterloo-Ufer 17. 
— P„ Privatier, (Kiirfürstcustr. 97), 
Alexandnnenltr. 29. 
— E., Privaliere, Landsbergerstr. 103. 
Nuffermann, SS., Fabrikbef., Treplower 
Chaussee 6. Ghriiiburgerstr. 28. Greifs 
walderstr. 195. 196. Müllerslr. 69. 
(Baustelle), Schinkcsir. 8. 9. 
Sliifvctfit, E., ftfm. (Polödainerstr. 71.) 
Jenisaleuierftr. 32. 
Aufschläger, 2B„ Architekt (Kurfürsten- 
dämm 117), Bruniicnstr. 1. 
Angslein. 6„ Frau Ober - Lenin., 
(Danzig). Liegnitzerstr. 6. 
Augnstin, 6on„ H., Butterhdlg., Gii- 
schinerstr. 68. 
Anlas, Baniinleriiehiii. (Müllcisir. 157), 
Prinz Gimeitftr. 9. 10 (Nendan). 
Aust, 36., Rentiere (Dresden), Keibel- 
str. 42. 
8M Lalleineni, M,, mo. Hofrath, 
ßriebenoroftr. C. 
Averkamp, H, Mafchiuensbrl., Palli- 
sadenftr. 49. 
öiuc, F., (SnftU)., Oderbcrgerstr. 35. 
Baack, 81., Eigenthum. (Belle-Alliance- 
fit. 8), Fidilinstr. 23. 
— H., Rentier, (Pankow), Seudelstr. 24. 
Äralsunderstr. 21. Mattste.1. 
Saale, A, ». ll„ Anchdrittkereibef/ 
Wasserlhorste. 69. 
Baader, A., Privatier, Metzcrsir. G. 
Baath, M„ Ww., Rentiere (@ioft= 
Cörschenstr. 7), Möckemstr. 146. 
Baatz, A., Fabrlbef., (Glr. Lichterfclde), 
Brandenbnrgstr.60. Walliicr-Theatcr- 
str. 10. 
— Ch., Gastw., Alumensir. 10. 
— H„ Privaticr, (Charloltenkg,), 
Brandeliburgstr. 60. 
— A., Topfermstr., Zimmerstr. 45. 
Laatz'fche Erben (Acilrel. G. Baah, 
Leipzigerstr. 122) Pappel-AIIee 101. 
Bab, Fabrk,, (Hagelsbergerstr. 44), 
Gitschinerslr. 75. ‘ 
— 6., Rentier, 
• H., Rentier, Vicioriastr. 32. 
— !it-, Frau, Älfjondcistr. 25. Stugusf- 
jtt. 33n. FleuSburgerstr. 12. Joachim- 
llr. 18. 
— M,, GutSkeßtzcrin (Autzerh,), Weber- 
sir. 48. 
JBotS, S., KaiifmSww., Pallif-idm- 
fir. 101.102. 
Baberschke, SB., Kohlenhdlg., Fehrvelli' 
it erste. 36. 
Babich, &, ftim. (Gontardstr. 4), Lach- 
inannstr. 2. 
Bach, Ernst, Eigcnthüm. (Echöneba ), 
Alvenslebenstr. 9. Gerichtslr. 39, 
Koppen Sr, 31. SXoUcnmaitt 7. 
Schwcrinstr. 2. u. Nr. 8. 
— & Co.. R., BaLmalerialhdl., Gle 
ditschltr. 14. Roltockerstr. 21». Witt- 
stockerstr. 6 
— {?., Ingen., Brandenkurgftr. 71. 
— St., fifm. (Er. Lichters), 9Uc$on, 
drinenstr. K7. 
— SS., .ftfm., Clianffecstr. 2c. Schwerin¬ 
er. 11. 
Lacher, I., Rentier (Pankow), Tanbeii- 
ftr. 10. 
— M„ Renlier (Potödamerstr. 121), 
^auivoigtei-Platz 2. Königgrätzcr- 
Bachmann, E, Apolheker, Lothringer- 
str. 50.' 
— S. (!., Banquier, Königin Angusta- 
ftr. 49. 
— M., Bildhauer, Prenzlauer Allee 222. 
— A., Eigenthum.. Lilthanerstr. 9. 
— R., Musillehr., üRantcitfrcIltt. 27. 
— F., Pol- Eecr., Friedrich Karlftr. 15. 
— C„ Rentier (Smönhanser Allee 20), 
Greifdwaldersir. 40. 
— P., Renlier, Schönbauscr Allee 133. 
— R., Rentier, (Auhech.), Anhall- 
str. G, Haniioverscheftr. 12.13. Mark- 
grasenltt. 75. 
— L., Fabrikb esitzerin, Brunneustr. 115. 
— E., Frau, Warschauerstr. 81. 
— SB., Rentiere, Linicnstr. 33. 
— A., Ww., Süitlnitr. 122. 
Sachnmmt’We Erben (Bertret, G. Bach- 
mann, Schönhauser Allee 20), ßhrift» 
burgerltr. 42 -54 (Baustellen), Prenz- 
lauer Alice 48 (Baustelle». 
— Erben (Bertreter O. Wernick, 
PoiSdam), Sophienstr. 16. 
Dachstein, H., Eisenb. Baunnicniebmcr, 
Grotzbeerenstr.W, Grotzbeerciistr.7.88. 
— R., Kfm„ iüfnn«mrcftr.29),Brunnen* 
ftr. 40. 
Barkc, O,, ftim., Kiirassierlir. 11. 
Baeckcl, G„ Frl,, (Autzcrhalb), Wil- 
lielmilr, 142. 
Backcr, (£., Privaticr, Kottbuserltr. 3 a. 
Bäcker Csimmtg „Concordla", AndreaS- 
ftr. 64. SUaiitftr. 38. 
Bäcker Auuung „Germania", Csiauslce- 
ftr. 103 li. 103 a. 
Backhaus, E., Hanplm. (Harburg a. E.) 
Campliaiifenslr. 20. Hascnkiaide 59. 
W„ Hnnfm. (AarlSbad 15.), Sinl. 
ftr. 22. 
Backoff,ier, 91., Dr. jur. u. pliil. CCcr» 
wasseritr. 13. 
Bacon, I. L., Favrk. f.Ccutralheizittig 
Köpeuickerltr. 110. 
Bade, £>., ftfm. (Griincwald), Lesstng- 
slr. 31. 
• A, Banquicrww, Kiauscustr. 74. 
Badelke, (£., Ciseleur, Koppenstr. 55. 
— 5„ ilsm. (Ellaffeistr. 3.), Koppelt- 
ftr. 55. 
Badelow, E., Archiieci, (Gr. Front- 
fmltrstr. 80) Katzbachftr. 11. 
Bader, F., Rentier, Maiiteiiffeliir. "8, 
Nauniinstr. 91. 
— I,. Rentier, Wrangelstr. 82, FaMen- 
fteinftr. 9. 10. 
• (E, Schlächtemistr., Luckauersn. 
— M., ilicntierc, Haidcstr. 49. 
Badcwiv, 18., Dr. Ritteiguisbes., 
(Eielhen), Am Äupfergraben 4n. 
Badina, M., Bnchdruckeicibcf. (Watcr- 
loo llirr 13), Laudk-berger Allee 151 
■ Sffl., Eigenthum., Köbenfir. 11 
■ SB., Justizrath, Lützowstr. 46. 
• M., .«mifinSroro., (Eaiiiphanscii- 
ftr. 30) aiuppinerslr. 14. 
— A, Rcnliere, Büschingftr. 23. 
Badi, L.. Slfni., Neue Königstr. 23. 24, 
Gpencrftr. 8. 
— 91., Rentieie, Möcketnsir. 05. 
Baduile, O,, Malcrmstr,, Cuvry- 
str. 19. 
Bagautz. ($., Malcrmstr..' (Siargaider- 
ftr. 67.), Trontheiinftt. 3c., Duncker- 
ftr. 16, flolonieilc. 129, Echliemanii- 
str. 18. 
Bagau;, H., Cigeuihüin., Tilsiterstr. 85. 
Bagel, F., Fabril. (Äurfürstendamni 
260), SHitterftr. 85. 
». BagiuSky, F.< uiu. Major (Char- 
lottenburg), Ärotzbeerenflr. 8. 
Bahn. M„ Kgl. Hof-Buchhdl. (Flott- 
wcllstr. 3), Mtigfclmrflcrflr. 25, Pas- 
sauerste. 3'!. 
Bählte, (£., Eigenlhiim., Meinelerftr. 7. 
Bälmisch, O., Brauereibes., Kochstr. 3. 
Babr, tt„ SBöttchroiistr., Büschinaslr. 9. 
— H., Buchhdl., Liukstr. 43. 
— A., Kausm,, Verlorener Weg 7. 
• E., Himmnmftr., Matternstr. 3. 19. 
■ Th., Ww. (0 SBluwciitijsllftr. 3.) 
Friedrich Äarlfir, 7. 
Safir, P„ Gastw., Landwehrstr. 4. 
— H., Molkcreibes., 9lnppiiitrfir. 39. 
BähienS, S8„ (Sgcnlliiim., Arudlslr. 35. 
Bahro, P„ Eigentljüm., Wilhelmftr. 
99, Dresdenerstr. 105. 
Bahrs, P.. 5lfm., Steinmehstr. 69. 
Baieusli, (?., 3m, Mariendorferstt, 17. 
Solinssir. 35. 
Bayer. 48., Maurmnstr^ Warschauer, 
fit. 66. 
Ball. E., Eigenthum., Tilsüerstr. 16. 
Sontdotferilr. 16. 
DakenLns, H,, Sjimmemifir., (Neue 
Winterfeldistr. 24),Martin LirtherstrL 
Satan, 81, Möbelddl., Bninnensir. 22. 
Balbach. E„ Reittiere, Wilhelms- 
havencrftr. 10. 
Balcke. A.. Baumsir., (gicteiistr. 26.) 
Keffelftr. 21. 
Bald, SB., Rentier, LandSberger Allee 
2, Gr. Frankfurterstr. 115. 
BaUc. Ph„ (Beudlerflr. 3), Thür- 
ncyfferstr. 7. 
— A., Ww. (^niiuititfir. 165), Gleim- 
ftr. 2. 
Saltoto, St., Fabrl., Maucrstr. 23. 
Ball, St., Rentier. Etromstr. 63, Wil 
helmShaveiicrstr. 22 
— SL S„ Möbclfbrl, (Robl'lr. 1), PotS- 
dameritr. 27a. (Neubau) 
— St., SRculitrc, Kolonicstr. 133. 134. 
Salier, E., Rentier, Lützow-User 37. 
Ballhom, A., Ww.. Motzstr. 92. 
Ballo, E„ Ww„ Markgrafenstr. 6. 
Ballschmiede, H„ vw. Capitain, Göi' 
liiicrslr. 23. 
Ballfchmieder, 9t, Gastw., Badsir. 16. 
Balog, M., ftauffr. (@ro66ccrcnflr. 47) 
Elhbolzsir. 6. ilÄonrenftr. 63. 
Balthäsai. O„ Kaufm., Wallstr. 61. 
Baltrat, Privatier, Admiralslr. 36. 
Baltzcr,P., Rentier, Königgrätzerftr. 99. 
— W.,Rentier, AlteJLcobstr. 107. 
Balz, (EH.. Ww., Schulfir, 44. 
Balzar, W., Stfm., Schwerinsir, 18. 
Bolzet, R., Gigentliüm., PtoSlanec 
ftr. 30. Rigaerftr. 23. 
Bambcrg. Ed„ 4lfm. (Wilhelinsir. 148) 
Oberwallftr. 18, PeletSbnrgerstr. 20, 
Jorndorserstr. 39n. 
Bambergcr, L., Banquier (Thietgarlen- 
str. 2b), Fricdrichsir. 131c. König- 
str. 66. 57. 
— 91., Rentiere, ?)ot'ffir. 40. 
— I., Rentiere, (ööbroflr. 10),' 6)eii= 
lhinerstr. 35. 
Bambus & Co., Hnifbrl. PctcrSbnrger- 
ftr. 77. 
Banaöliwitz, A., Cchlvffermftt., (Ruhe- 
playstr. 14), Ruheplaiislr. 13. 
Bandasch. G,, Rentier, Borsigstr. 11. 
BandcrSki, T., Eiaarreuhdl., (Weiden- 
wcg 16), Parochlatftr. 27 u. 29. 
— O., Eigkiilhüm., Parochialftr. 29. 
Paiochialslr. 27. 
Bandinanii, S., Äfnt. Motzftt. 25. 
Vieloria Lniscn-Platz 5. 
Bandow, G„ Tischlctmstr., (Lortzing- 
ftr. 21), Rene Hochstr. 12. 
Bandt, i!ß„ Sioi(erci6c|. (stuftanieii* 
Slllce 24), Chriitburgerstr. 33. 
— (!., Frau (Mitlenwatdeistr. 39) 
Sindenftr. 72. 
Bang, S(., Kfm., (Weinslr.20c.), Slugusi- 
ftr. 41, Aollnowftr. 29. Mehncr- 
flr. 15. 16, StofentHalcrftr. 9. 
Bange, SS., Privaliere, Eiereierslr. 1. 
Sdiiueiicnilr. 19. 
Baut d. Skrliiicr Kaffcu-S?creii>s, Hint. 
d. Katholische» »lirchc 2. Obenvall- 
ftr. 3. 
Bank für Handel u. Industrie, Schinlel- 
Platz 1. 2. Nicdcrlagflr. G. Schiitlcl- 
Pla^ 3. Thaerslr. 83 (Holzplatz). 
Bank für oimnoCiluubcf., (Frauzöiifche- 
ftr. 11. 12), HeinerSdorferste. 8.9. 
Siofenihaleiflr. 60, Steiiiflr. 23. 
Banl für Jmmobilienvenvalt. (Poft- 
fir. 26). ßotvinftr. 26. Lehrlcrstr. 49, 
Patoftr. 7. 
Bank für Epril- u. Prodncleuhdl., 31c- 
nnderftr. 11. 12. Mraiibrrfir. 13. 
v. Baenfch, H., Tireet., (Knrfiirstcn- 
bamm 225), Riedmvallstr. 25. 
Spiltclmavtt 14. 
— (£., Rentiere, (Stutfürslenbamm 225), 
Hochstr. 28, Nicderwailftr. 25, Spit- 
lrlnmrfl 11. 
Bantow, ö„ Sieniier, Lottzingstt. 21. 
Bany, 0., Rentier (Reiniikcndorf), Gr. 
Piäsidcntenstr. 1. 
Sattzcr, F. W., Rentier, (Gr. Lichters.), 
Prinzriiflr. 82. 
Baptisten-Kcmeiiide, ©iibciitrftr. 11, 
Schmibflr. 17. 
Baer, St., Dr., Geh. Sau. Rath, (Raihe- 
noiverflr. 5), flirchftr. 20. 
■ N.,Brauereibes,.tPlan-llfcr 89),Wall- 
sir. 17.18. 
— ©., Eigeiilhüni., (Jüicrbog), Eise- 
imcherstt. 60. 61. 
B., flfm., Rofenihalerfir. 5. 66. 
09. 70. 
— E., Stfm, Sliidreoäffr. 21. Franzö¬ 
sischeste. 33a. Wallsir. 17. 18. 
— ffi., itfin., Gischincrsir. 70. 
91.. Ksm., Moystr. 24. Neue AilS- 
vacherslr, 7 (Neubau). 
— N,,Sch«eiteriiislr., ($lriiiinciiftr,194.) 
Nünibetgerstr. 16. 
R., Ziinmermstr:, Wrlezenerftr. 20. 
E., oiu. Diteei,, Sttcjanbrinenftr. 24. 
Alexanbriiienftr. 23. 
— M,, Jtouffr., (Smtanerfir. 88) 
Wollincrflr. 45. 
Baraniecki, (£., Kfm., Fraiifeckisir, 2. 
Mcnieleistr. 59b. Poscnerstr. 24. 
Barbatin, I., StpothcL, (9türn6crget» 
- ftr. 2), (Eöälintrftt. 7. 
Barella, Hofbüchsenm., (Mohtenstr.Sl), 
Charlotlenfte. 60. 61. Franzofifche- 
flr. 25. 26. 
— E., Rentiere, (Winterfeldtfte. 7), 
Winterfeldtstr. 11. 
Särenfpnmg, ©., vw. Gommiff. Rath, 
Alexandrinenstr. 49. 
Baerenwaldc, I., 28»., Grünlhalct- 
ftr. 22. 
tom Bärge, E„ Frau, GcImSftr. 14. 
Bark, <£., Eigenthüin., (Rosenthaler> 
In. 24), Notzizftt. 19. 
3)artm, Kaufm., toulftr. 15. 
— E„ fiottumftr. 27. 
— (£., Rentier, Dreideiteritr. 71. 
Barlowkli, H., Rentier, SBcinftr. 20a. 
— A., Rentiere, (Schönebg.), Wuster- 
Saitiencrflt. 21. 
Barlebcn.F..Buchhdlr.(llhlanbstt.l44), 
Kronenstr. 76. 
— äß., FondSmaklcr, (Schwartzlopff- 
ftr. 2). Rollendorf-PIatz 5 u. 11.12 
(Baustellen.) 
— S-, Fuhrh., Bergftt. 60. 
BarlösiuS, ©., Lederzuricht,, Stetiiner- 
ftr. 13. 
— ®„ Malet, Matiannenste. 40. 
Banmu, B., Rentiere, Ackerftr. 36, 
Fürsteubergersir. 12. 
Bamewih, G., Rentier, (Gherlolienbg.), 
Etralaucrfit. 46. 
— Raths., <8., Brcnnmothdl., Süd 
Ufer 22. 23, (Holzplatz). 
Bamick, W., Reittier,Grotzbeereufir. 37. 
HagelSbcmerftr. 41. 
Barnofsle, St., Rentier, Bredowflr. 7. 
Bugenvageiiftt. 8. 
Baron, H„ Fabrk., (Kaiser Wilhelm- 
fir. 37), Bcrnauerslr, 66. 67. 
— 31., Kfm., Lessiiigftr. 37. Goltzftr. 41 
Bis 43. (Baustelle), MnSkancrflr. 41. 
Pfalzburgerstr. 82 (Bauiielle). 
- A., Rechtsanw., (Stlejandcrftr. 14b) 
Kloedenftr. 2. 
Barofchke, H., Schlflchlcrniftr., Reichen 
bergerstr. 113. 
Barfcki. SB., Cigarrenhdl., Ratiborslr. 20. 
— SB., Coloniallvrhdlg., Hochmeister- 
sir. 7. 
Barfchack, 59., Kgl. Hoslief., Leipzlget- 
fir. 128. 
Bartezat, St., Ww., Biefenibalerfte. 7. 
Barldorff, ®., Qlcntine, Köpenicker^ 
flr. 141. 
SJarfwf, £>., Kleiiipiicrmstr. Sinieuftr. 
115. 
Bortet, £)., Apolhek., Prenzlauer 
Allee 15. 
— Tli., Eiaenthüm., Poseuerste. 22. 
— <£., Lbfthdlriii., Poscnerftr. 22. 
Bartels. C., Rentier, Bad ftr. 12, Acker- 
sir. 97. 98. Olitrlrnfte. 78. 
— SB., Rentier, Frankfurter Allee 156. 
— Ww., gienl., Lankwitzfir. 10. 
— 3)1., Rentiere, Ptinzenftr. 63. 
— M., Rentiere, Tchleiermacherste. 2. 
Barlenstei», 6„ Fabrk,, Skalitzcrflr. 27. 
Barlh, E., Decorai., Tettowerstr. 66. 
— 6)., Eigenlhüm., Dennewitzste. 27. 
— V., Cigcnlliüi».. (Pülklcrstr. 30.31), 
Wrangelstr. 118. 
— C., Möbelsabrk., Blumenstr. 52. 
(!., Rentier, HagelSbergerstr. 36. 
— H.< 9>cntier, SBeieraiieimr. 6. 7. 
— M., Rentiere, Kanonierstr, 2, 
Borthel, G., Malermslr., Frobeuste. 18. 
— O., Rentiere, Friedrichrfelderstt. 40. 
Friedrichsfetderste. 3. 4. 
Barlhe», K., SBasferheilanstbcf., Bres- 
lauerftr. 3a. 
Batthol, A., Ww., Hornftk. 20. 
— E„ Wn>.. Mdmlralftr. 3. 
Barthold, F., Hotelbef., ticotpciiftr. 21 
u. 22 (Neubau). Dorothecnstr. 26. 
— 6., Rentier, (Mronriiftr. 72), Geor- 
gciistr. 29. 
SiirifioIomänS, SB., Renlier, Äölhe- 
nerftr. 27. 
Bartofik, A., Rentier, 9iitterstr. 88. 
Bertsch, F., Juwelier, Thnnusir. 13. 
Ralhenowerstr. 42. 
— H., Jffiit., Wcidenwesi 22. 
— 0-, Stfm., Hciligegeiitsir.35, LaiidS- 
beraer Slllce 3. 
— R., Möbelsabrk., Draiiicnfir. 73. 
— P., Rentier, Landsberger Allee 49 
Pelersburgerstr. 71 Ettanmaimflr. 81. 
— H., Schuhmmstr., (Winterfeldt- 
fir. 19s, ProSkanerstt. 39. 
— Th., Stcinfetzmstr., Berl. Kolonicstr. 
!Bartl)’sche6 Hans. 
— & Bimmel, Steinsctzmffr., (Butt- 
uiamtslr. 10), Schulstr. 67. 
Barv, L., Eigenlhüm.,Pücklerft'r. 30.31. 
— Ö„ Tischler,nstr., Heiligegeiflftr. 46. 
— H., Lehrerin, Tilsiterstr, 44. 
— ©., Privaliere, (Watdemorftr. 1), 
Liebeuwalderstr. 26. 
Baruch, A., Dr., pr, Arzt (AciüenSiir- 
gerftr. 66), Rosenlhalerslr. 32, So» 
phienstr. 11. 
Bacrwald, 0., Kfm., Nürnberger» 
ftr. 61. 62. 
Baerwolff, 6., Fabrk., Slsfcrflr. 164. 
— L., Juflruinentm., Fllrstcnivaldrr- 
str. 11. ■ 
Barz. J„ Ww,, Lindcnflr. 33. 
B°sch. 8L, ©ferb. SctTs^rÄ 
veraer Allee 130. *' 
_ fit. (8i"bC"'lr' 771 D-ick, 
— & BomJcrg, Slffle. (06cm« ii* 16l 
»eichentemeiltr &• 
— 6., Kfm., Kurze,lr. is. ‘ 
— H., Kfm., Motten,narli 11 
~ Kf«.' (Königin Jl„(]iiiilti,r 
Oberwall,tr. 18. 
“IfcÄ'ä*•« 
•ÄtAÄ'- 
— Ö., Kfm., (Frobeufii, 271, Scrp. 
imtr. 4. "■ 
Bäsekow. E„ Destillat, '),miii,ri,r 
*”t!r 1 -fi'!r°™k' 
fit. 16, Sdnfjtauerdontm r,, »,». 
Schonhauserltr. 2. 
BEer ®ctf. <Bes. g. .wi.ml,, 
Fnednchftr. 31. 
BaeSlet, R., Rentier, älaUienoimriir E 
ftr'? 8t" Dl'- ?U"’ 
Saft, F., ftfm., Orn,iieiibi,raui:r Wj 
— E., tSflcnlbümeriu, ;>), iim n; 
Bastiau, ©., Eigeulhü,,,, ,vn?,inir K 
Pallisabenstr. 61. 
— 8t., Geh. Ealculal, 
Gitfchinerstr. 88. 
Bätcher, R., llhim.. (Oiiiiliipiir, s, 7> 
— Wiefenstr. 40. 
Baetcke, E„ Dr. pliii, StpoilMir *n«. 
jenftt. 102. 
Bath. (£., Kgl. Hos 
burgrrftr. 25), Aolire»», l'i 
— Kgl. Hof SlndiliM (bisuJu 
ftr. 13), Mobrensl,. l't 
— A., Rentier, lEijcnnanvi so 
Bache, ©., Privatier, Liiu'im pol li 
Pmklecftr. 32. 
— Agnes, Ww. CBreSliiui, liritofl 
ftr. 16. 
Battrü.R.,Lederwihdlq, ’iivi,[nra,t 
ftr. 13. 
F., Lehrer, fH,|fnli r. li: 
Bauch, A„ Fabik., 'lirnnl'u-1« <1. 
Grüner Weg 19. 
— O., Fabrk., (Üilliciiitnn "n i'riii ip 
Weg 19. Petcic-biiiiv.in >1 
SB., Ww., Reut, w, nun CtjW 
— C„ S8ro„ SJtue »lonurii iicibd 
ftr. 29. (Hotzpl) 
Bauchwitz. S., Mim, i'.Niuii.i'niVi' 
ftr. 118), Gtifnbflliiu I 
■ sen, L., Reniir,. Jicne iii'iig 
ftr. 85. Sarmimi, Jl 2' 
Bancndahl, Sl., iilcniia i Iimtonnl, 
Srnnnenflr. 83. llUHinm 7 I 
Sauer, A., Slidnnit i vni',,i!.(viil, I 
Klopstockstr. 9. ,, in I 
— ,6.,3trdiiletl. Sleuvl1 iiu.hIMiii B. I 
G., Säumst,'., i'Unlitinuir. 12) | 
Strilfuitberllr. s. 
• G., Bauiiistr. (SlffllilO ifmuiri- 
stt. 17. ffliclmeislr. 1. 
R., Direelor, (Wiou, «litrt'ir ® 
Schlegelstr. 2. 
• 6., ftfm., Wrintnist, 2 
• ff., jtfm.,(tlaiid»tril,i i .'iln.U V), j 
LandSbergerite. 1. 
■ SB., Kfm., Sie,, Helln » L I' 
— F„ Stöhle,iljbt, (sUaiMioi'H, Mit 
Usw 4 a. L 
- S(„ Maschinist, 9U,en, l'iiJ»iw lfl 
— ©„91fntier, (Habi-bmiinnt II »»T 
bcrtstr. 80, Wr ^imili'niuui „■ I 
, Louis Slentiei, 2,iiii)l|iiIi:i 
.fiodjmciitcrftr. l(>n. . 
— F„ Kgl. Sflitga i> J 
thotstr. 43. 
■ O.,Tischlen»sir„P>e»;k>»n^«-u»l 
. (5.,3titrf>,iftU!)lnbi'i'i Vulnfl®.-1 
• H, @genl)ii,ne,m. 
Allee 237. , I 
— <?., flaiifmiium., (»lO'ilHiU'i'iir “'l 
— Sie,iliert,  Sioituiflr.il- i'tt. -"’P 
Mariendorserslr. 5. . L 
yaucrfclbt, M„ Frim, i-«l6'r| ,ll 
Säiicrieiit, Th„ (ilnv. iMn-un, Jl*l 
itoiuerftr. 50. , „ „„„.mI 
Bancrmcister. C., Te'lüla', ,»m »I 
BauerSselb, SB., 1W, N l”‘ r^| 
Banfelb, G„ echlidjUim1" , t 
ftr- 5. . T11 
Bangefeüfch. Bellemie --»I 
SirgSborfitr. ,1. «■ ' »ffi'I 
Eparrstr. 1.2. (S'iiu'ulluil I 
ftr. 10—12. (SaiiiMbn I 1 
Baugefch. d. bisd)»'! 'ViMwiJ 
kirchc, Jnnkcisir. « 
Tilsiterstr. 14. 15, 
Ihwiiffl» “I 
«Stt SÄ"“’® 
Friebtichstr. 65 Cl>. Hlonerilt 
Rofens». 18. 19- M 
Wilhelmftr. ja. a'inqfit 
21. Neue Friedn*,11'- 
--- -- r-, 11. 
71. 72. 73. 74. 75. 
66i'ftfte.7.8.9.j0.1|. « 
Wilhelmlit. 1. 2.. J- •' 1- '' ,j j 
35. öe. 27. y».**, yr." 
l:’,f 
Markt 8-12. 
49. itlolterftr. Iti. 
99.100. 101. IViiin u 1 
ilnl 
-W,! 
[-26. 
slr. lf 
1-6,9 
-8,9 
M'il 
-,0,i 
- 3, 
Ür.20 
- St, t 
-S„ 
tan 
ixirati 
I - U„ 3i 
ftr. 7 
| BiMibni 
burgrr 
-U,t! 
I Siiimiiti 
I jdieli 
ISauwiii 
tiitjftt 
I Smiiw 
25 So 
-91, Ä 
- 81 ’U 
1-6,9! 
|-*,S 
| tanga, 
»aUftr 
I — Jl, St| 
-8,it 
II 
ftr Jl. 
l-Ü'Jlf 
l-g, Mi 
l-.ii, 3i, 
ediitiS 
I-) »I, 
I- S <j. 
l-il.Sr 
I C', Jli 
Sibu 
J Ü.Ui 
Nmi 
"iimiliiim 
lilfimr 
|Uilllllll,(ll 
hiü,», 
limidjn,1 
I.StttJn 
IBiindili, 
-C, g 
„a|lir II» 
SJi 
SlIlHjlil 
«mitiMu 
iVthk 
! i'n (, 
Imit'l- 
jir 
lt-il 
fi1*1'« i 
“«Ktfi : 
6uiitivn 
51,31 
nf 
I-Jb :i 
W 171, 
'E.tiu 
Llenniili 
, B*I 
Flttmlitr 
mu 
IWi.in 
Kaufe fceinBett ohne Westphal & Reinhold’ S Patent ÜTatratzen! KJi1 
üä Ü ite&dSkiMM. ■ ■„ ">**1
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.