Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

„ .. ■ - j -1 '■ ■‘ .r1 - ■ ^v-, 
1 Siiuocim,*!)., ibur.’Jiotliet) 
Wollschläger, G„ Lenin 
Kahn. W.. Sitfiogr. 
2 E «lernt!, SB-, Malermstr. 
E Hernnanu, P-, Stfm. 
■ Ahrenbt, 3-, Zimmermstr 
— & Brandt, Zimmer 
inftr. _ , „ 
B°raIl.W.,Droschl.Kutsch 
Bergmann, St., Droschl. 
Kutscher, 
Vorows»,. P-, Zuschncid 
Brandt, O., Zimmcrm,tt 
— H., SEI». 
Bünger. R., Rimmemt. 
Dietze, H., Schlöffet. 
Gcbhardt, S„ Buchbind. 
0ro&, 6., Schuhmmstr. 
Haack, 6., Maurer. 
- Äeffe, 58., Packmstr.a.D 
Hinze, L., Bottchermstr. 
Hoffmaun, H., Cigarren 
hdlg. 
Hübe, F-, Mechanik. 
Knittel, H., Dreher. 
Knoll, M.. Ksm. , 
Lenz, P., Mechanik. 
Marx, 38., Golonialwr. 
— B., Schmied. 
Menning, G-, Dreher. 
Mischte, 38., Portier. 
Sieget, M-, Handichnhm 
Schmidt, A-, Droschl. 
Kutsch. 
Schneider. F-, Rohrleg. 
Schulze, 31., Bahnbeamt 
Wageuer, St.. Zimmerni. 
«Beden, ß„ Bahnbeamt. 
Winter, G„ Brauer. 
3 E Lange, C., Rentier 
Amihor, K., Schlosser. 
Böttcher, A., Schueider- 
mstr. 
Brunn, W.. Heizer. 
Döbring, F., Schloss«. 
Elzholz, W., Maurer. 
Gruudmann, C., Tischler 
Gulke, H-, Grünlramhdl 
©üntber, M.. Former. 
Hampes, F., Putzer 
Hanau, E., Ww. 
Klemer, SB., Heizer. 
Krob, 31., Maurer. 
Scmle, E., Ww. 
Meyer, 3t., Friseur. 
OrlowsN, G., Backer. 
Pätzold, O., Steinmetz. 
Quast, A.. Sattler. 
Solle, B„ Kutscher. 
Rötzner, P., Schlosser. 
Schallert, H, Lehrer. 
Scholtze, ©., fflelüflieB. 
Schwarzbnrg,H-,Tapez. 
Sellin, O.. Stevper. 
Sterdt. P„ Schlosser. . 
Weöer, Gh., Plätterin. 
Wegener, I.. Kfm. 
Welchardt, R., Böttcher^ 
Wellnitz, I., Schmied. 
Ziemsen, SB., Schlosser. 
i E Grundrenten - Gesell¬ 
schaft. 
V. Jordan, G.", Ti,chler- 
mstr. , 
Altendors, H., Schani« 
Wirthin. T. 
. Artus, R„ Bcttstclleusbrl. 
Belle, I.. Gigarreiihdlriu. 
' Haase. 91., Ob. Telegr. 
Assist. 
Kesselhut. ©., Invalid,t. 
Coutrol-Beamt. 
Liebau, A., Buttcrhdlg. 
Schulz G., Ageut 
— H., Zimmer»,. 
Slurla, G., Lithogr. 
Traxel. ©., Tischler»,str. 
fflenaler, <£., Lehrer. 
B E Franssen.H., Zimmer - 
mstr. (Autzcrhalb.) 
V. Gabriel,B.,Gastw>rthi„. 
Bösel, .6., Silberarb. 
Dübbrunz, $)., Ww. 
Franz. W.. Klempner, 
©ärmer, F„ Klempner. 
Herms. 31., Maurer. 
Koch, O., Schlosser. 
Mattnkat. 21, 31nschlager. 
— W., Schneider. 
Schmidt, G., Steindri,ck. 
Schwerdtseger & Go., 
E. 31., LuxuSpapiersbrk. 
T. 
Teichmanu,A., Schnmmitr. 
Thiel, W., Werlmstr. 
Wrnsch, F., Schmied. 
BntgSdorfftr. -> 
8 E Hieke, R.,Dachdeckmstr 
(Grünanerstr. 4.) 
V Feche, R., Hos" 
Bartzig, M, Ww. 
Edling, 31., Tapez. 
Ehleri, 5., Lagerist. , 
Fischer, £)., HilfSschaffner, I 
Haipick, (8., Maurer. 
Silier, St., Schlosser. 
März, H., Böttcher. 
Kloedrustr. 
k s Kopischstr. 
SW. Willibald 
Alexisstr. 
>2 E Kassebaum, H., ©gen’ 
thüm. 
©aase, 2, Schneiderin. 
GiSuer, fi., Tischler. 
Franck, Kfm. 
Ficimutti, H.. Mustier. 
Sau, ©., Maler. 
Mosich, L., Schutz«. 
Preichucr, I.. Schutzm. 
Rutheiifranz, H.» Schnei 
dermstr. 
Schulz, ©..Schlächtermstr 
Stürce, H., Tischler. 
Wilde, R., Kfm. 
U E ©reiset, SB., Eigen- 
ihämeriii. 
Zehlow, A., Gastw. 
bischer, 91., Ksm. 
iSrimdmaiui, St., Feuer> 
wehrm. 
finget, SB., Tischler. 
Hanim, ®., Packer. 
Hansman». Ä.. Dachdeck. 
neiitrich, ©.. Molkcreibes 
oeirich, ©., Schlosser, 
hossmanu, ®astf)ifr. 
pofiimim, SB., Gut. Expe 
dient. 
Siede. E., Ww. 
Kranz. I., Maurer. 
Kühue. 91., Stoss. Dien. 
Lehiuann, K., Beamt. 
Lex, 91., Gürtler. 
SDJoif, P.. Brunnenm. 
Müller. G., Maler. . 
Stciimaim, G., Schneider. 
Pahl, H., Droschk. Kutsch, 
— $., Handlungsgeh. 
Paschke, O-, Buchdmck. 
Pinnow. H-, Erpcdieiit. 
Richter, <5-, Glaser. 
— (?., Kgl. Säuger. 
Roloff, 91., Wächter. , 
Rosenberg, ©., Schrift¬ 
licher. 
«oft, F., Stall»,. 
Roffow, B., Schutlin. 
Schmidt, K., Bicrlahr. 
Stjdoro, F., Bur. OichUfc, 
Wagner. SS., Maurer. 
Walter, H-, Kutscher. 
Zeichner, M., Grunlra», 
, hdlrin. 
> 4.4aE Dtewitz.J-, Rentier 
Dcglau. 91., Ksm. 
Diiel. 81., Bur. Borsteh. 
Dolz. R.. Eonditor. 
franse, 6., Kohleichdl. 
Gcuther, R., Tischler. 
Griniin, H-, Hauswart. 
Eiitzmer, ®., Bur. Beamt 
Hantke, 31., Telegr. Assist. 
•Vifiitichel, P-, Gastw. 
Jucha, K-, Wcrmftr. 
Kalierow, P., Kolonial 
wrhdlg. 1. . 
Stammet, O., Derstch. 
Beamter. 
Kieckbnsch,O.,Vur.Vorfte4 
itieiiifchniibt, F., Ob. 
Telegr. Assist. 
Knappe, P., Bur. Assist. 
5kuopp, I., Ww. 
König, P.. Xiilograph. 
Körling, S., Buffeticc. 
jtimim,. SB., Telcgt.Secr. 
Küster, F., Bürgermstr 
a. D. 
Lange, $., Ww. 
Meier, Th., Rentiere. 
Ouoß. E-, P°st-9lssist. 
Riulel, ff., Kfm. 
Rohm, L., Schneider. • 
Schlütcr, 6., Obsthdl. 
Schmidt, (£., Tischler. 
Specht, M., Kfm. 
Thcunier, P., Brauer, 
Thieme, H., Gärtner. 
Ullrich, P., Ww. 
Wieaand, O., Schlosser. 
Winklet, H„ Seerelait. 
Woywode, SB., Beamter 
, a. D. 
Iß ESemmler,91.,Rentier. 
V StoSberg, O., Bürger 
mstr. n.$. (SületBoget 
str. 9.) 
Sllmnt, M., Kellner. 
Albrecht, SB., Lehrer. 
Boehi». ©., Kanzl. Rath 
(gtiejenTir. 20.) . 
Brostng,J.> Seisenhdlrin. 
Busse, SB., Gastw. 
Friesecke.K., Bahuarb. 
JusticS, E„ Reg. Super«1 
immerar. 
Mordt, 91., Lagerist. 
Naatz, E., Kanzl. Sect. 
Rostek, I., Ob. Telegr. 
giltst. 
Schutz, P., Kauzl. Sccv.l 
Thiele, R., Sattler. 1 
Fricscustr. -> 
f. n. Fricscnstr. 8. 
E Pueple. 31., Postsecr. 
S T. 
Bchnle, U., Schützn,. . 
Ja.,lsch. F.. Photograph. 
Kieckbusch, E„ Grim. 
Schutzm. 
Klug. 91., Ww. , 
Krause, G., Ger. Beamt. 
Reimauu, G., Schlächter- 
»,ftr. 
Rönisch. 3t, Mitit. In¬ 
valide. 
Schottz, Th., Buchhalt. 
Ilibaii, 6., Friseur. 
SBoitet. Schmied. 
E Kühn, Th., Kfm. 
Bauinbach, I.. Zimmenn. 
Vochert, H., Gürtler. 
— Bertha, Restehdtg. . 
Böttcher. F.. Töpfermstr. 
Ehrhardt, 31., Magiftt. 
Beamt. 
Fischer, S., Ww. , 
Fuhrmann, F., Stratzenb. 
Beamt. 
Göllnitz, A., Monlenr. 
Grinot, 93., Ksm. 
©riibe, E„ Bieriahr. 
Hruschka, I.. Schuhrn. 
Hübiic-, F.,-Ob. Post. 
Assist. 
Jaehn, G., Tischler. 
Keller, 31., Buffetier. 
Krüger, M., Ww. 
Masch, F., Tischler. 
Pietsch,.C., Tapez. 
Polster, H., Sergeant. 
Reichert, I., Photogr. 
Schild, A., Modistin. 
Schüncke, F., Ob. Post- 
Assist. , 
v. Senstleben, St., Braner. 
Tautenhahn, 31., Eonditor. 
Terpitz, L., Rentiere. 
E Schober, E.,.Privatier.! 
Bachr, H., Musilet. 
Ball, E., Modistin. 
Beuge, 38., Sattler. 
Votduan, R.,Fe»er«chri». 
©negier, W., Schuhmmslr. 
Heiuecke, H., Vuchhatt. 
terbst, E., Bantbeamt. 
ci'iie, P., Modelleur. 
Hossiuann. ©., Sänger. 
Hohenstein.H., Bäckermstr.I 
Koch, 6., Maurer. 
Striegel, E., Hebamme. 
Looschen. M., Dircctricc. 
Penke, G., Biersahr. 
Pilz, F., Schlosser. 
Sichert, SB., Postbeami, 
SticB, E., Bersich. Beamt. 
Schulze, SB., Slot. Slafj.| 
Ginnehm. 
Werner, I., Maurer. 
10 E Däumichen, G., 
Gastw. 
Becker, 93., Milchhdlrin. 
CatlS, 91., Putzmaäierin. 
tFischer, M., Bnchhalt. 
Friemann, 31., Schlosser. 
Hille, ©., Tischler. 1 
orn, H., Sattler, 
orge, O., Buchdruck. 
Strüaer, K., Handelsm. 
Lensch, G., Uhnn. 
Lüdke, F., Storbrn. 
Müller, I., Ww. 
Pettick, H., Beamt. 
Stabile, I., Roh 
Reeck, M., PUff 
Brenncrin. 
Reinhardt, Th., Schnei¬ 
derin. 
Reischock, O., Bnchhalt. 
Risjinanu, SB., Bieifahr. 
Schadewaldt, Gfi., Ww. 
Hiuyij. 
Scnopper, I., 3iii,,i,. 
, Vljoloniati 
>22 E Storni, yl, 
Behrens. G„ Aolouial.* 
whdl. T. 
Deutlich, 38., kullch« 
GlSljoIz, 91., iBrarnl. 
Fabian. P„ edintiitn» 
Franl, SMiimil. 
©urgeitä, 31., 3i,et„. 
Lubig, H, (llnine. 
Lüdigl. H„ ^iiiaalirr. 
Maiwald, H., 
Schramm. Sdnon-(r, 
, Stitchninäti, R.,Sdinii(> 
23 E 91(1. (Sei. f. «u»,dd„ 
». Hypolli. Sniflit. 
V. Soigt, A., SIcik«, 
a. D. (Sir. 2-1.) 
Dchrcudt, )., .finuf.bitii. 
LIcnnt. 91., äfuitiiiali. 
Bock, M.. yiu 
FuchS, H.. 3v!ti;:.«lililg, 
-Hardl,F.,Pikidkd.T»l>r». 
Herts. 91.. liiidil)»!. 
Jähnc, 91., Uraiiir. 
Lütter, P„ Klempner. 
Molchin, S., Poi, iliiiii, 
Müller, H., Bi,einig. 
Otto, St, isdiiiliin. 
Schniillenlifin, 
Schinder, P, Mim. 
Schulze, P., fflultr. 
— & Sdjmilltiibtij, 
ÜMcvmitv. 
Tilluer, 91., lSi«. 
, SBcfcmalin, >11111. 
|24 E Act. (M i.l"niiiiitiij, 
Hypoth. l<i'ild)i. 
V.Sjoigt, K., SlciimtM'. 
a. D. 
Arndt, H., ‘Pinki. ävl, 
scher. 
Sörm, 91., 51'uilmiiiir. 
Bouillard, :Vi., Sir 
Ciscnreidi, C., 34rnf(r. 
Gciiiimiiii, 91., PiiiildM,. 
FcMe, H„ VierM'. W], 
Geister, ,(x, Jifiltiitt. 
Geschle. R, Sditni'H 
Gniljniviilt, li, 
Schaff«. 
Hoene, H„ Maler. 
Just, F., Wäitnfr. 
Stliv.iitrl, 51., o«r 
Uieljvm. 
Knabe, 11, i'tamt. 
KoSman». G., Sdiloiiii. 
Knsche, ti., Pos>bkl»»i. 
Leyii, G, iHvhatl. 
Liese. 99., JlniMtr. 
Miffedal, , .f«nwtl. 
Müller. 51, 
Kulfch. 
Drtl), H.. 5’nitil)««. 
Pchle, W.. Vclircr 
Poiiler, H, Piaki. 
siulfch. 
SBacbct, P., ’-Mifialt. 
Rothe, itiillter 
Schinidl, ti., jildiltr. 
Schnitr, G-, 
Schuster, SE. Ss». . 
Scrmiotoili, 
Scß, 91., SJiautifwi». 
Stahl. F, l1'«6'1' 
Schassii. 
Waltet, H.. Srauci 
Stierst, Sflevlienait. 
Miller, V., 2ro|it)l. 
ituisdi. 
ninimetlim, 
Tu E 9tenc i'cü 
V. Ebert, W. SdmF 
Sillerl, Ts-, Stcllm. 
 liiildiljUiin- 
Bertlwld.L, 2**.,. 
Siriclcmeiilrt, Sl , 
2o»a!owo»>. ti. F‘ | 
webcl. 
Engel, g, 
ifeäi.rä”'»'1', 
ÖO,,,. 3.. em I 
Sennia A, I 
.Holtz, H-. 
Hosang. 5.. £l'iölfr* 
& ob,V, 
cicii|tch, T 
S 3l.,jUon.pnm1“1 
S, Sdjwi» 
Knorre, 3, 
Lauge, 3t-. ,",asfrar«f! 
Licbhcrr, (!>•, clrlEf I 
Fährer. ^ 
IÄ«'? 
_ Slablfiet»«®*; «j 
Sellnit), 
,brtl»l 
28 E 
$61 
Slot 
31 
Sioll 
l$im 
3106 
Lchl 
Sln 
iui 
ioc 
Stii 
[ 27ES 
11 
Vli 
Sliii 
Itüii 
&|tr, 
ffratt 
,'ntl 
Fülle 
ilt! 
(ilulll 
6111 ii 
fltam 
ilntili 
iliiiii, 
ilillin 
Üiptm 
Säten 
Slam 
«P« 
cd. 
S4ah 
Editii 
Sind 
Zlair 
ICMVl 
t\B[i 
Ssm 
33'iii 
Sitir 
S0/1I1 
kn 
Mit 
i E Jli 
tii 
V Kni 
! Stilln, 
1 Sjwii 
Srifie, 
' - 6, 
•V'irüi, 
lloitfl« 
lörlib 
, SiiWiar 
•tliiiifl, 
Wtl, 
ft:4, ( 
I idlutil, 
. cttr. 
Eiiiiiii 
I *11, :Vi 
Stjtnc 
S E Iriii 
, nin. 
I V .'lurl 
, «I.| 
1 Junltti 
I ^nliorii 
I i)ifMtr, 
, ilmii 
13Ut, j| 
I «leniiii, 
ISjnqbl 
[Hivcl, 
I ^i’tncr, 
I jaiilifii, 
ledStti, 
jdiilf, | 
,« !li 
tJuilit 
;M, § 
I 
j&!r, 
IvUtTQK 
iflOCbi 
11(011, , 
Kaufe kein Bett ohne Westphal&Reinhol&’s Patent Matratzen 
f 3e-Allerbcato=‘"- 
! UeberaU crliUltUca-
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.