Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Waldenserftr. 
- 661 
y, 2;vun'uiiiLt. 
r,j (j, jlür 6n'i). 
|w, .11, »mvchcn 
Ev!r:;'d|l!VHSU, iV i 
I Simiiiiit1 Sifiiifja 
Becitdk-r, 3t.. r°vcz. 
IcLtUI, e.,Mull°r. 
Ki:J:kta, '!•, Sdttojicr. 
Snif, 51, Suinmi‘0- . 
■viiiitiiini, W, Sdjlon« 
Irumbnrf!. i'f. Strrfi'lcct- 
Inirli’. l1', Sdiimco. 
Kai;, ti, h«l'rliii6. 
Kein G, Aatidl. 
(euer, ü. Kil-«hdl. 
|6 tn'ijkn, VI., Seil- 
IwnaM. 2', Sriiapci 
Ita ,v, Slraiicuü. 
Kiiq,'«., Rü6if«t6. 
Jiiirdi'.'lf, Sitilon«. 
Emir, 91, . . 
Eijiniircjaf.rt ,5djmicc. 
Enig, V, SflfHi. 
Itili, Ji), Ouf) Sccr. 
I|K- E i'udilliill. 
KiWf, V, 'li.'iilionair. 
furjcuHli, 31, Schinicd 
Itltr, 5, Slüitmutr. 
liilil, 31, Jlcltamfir. 
■;;; v, Glmiitiib, 
ISdnifiii. 
■In, h, Sifjirrniitr. 
linrmi, 6, S:n>. 
Ttiluliil, F, limitier, 
lilvi, ,{i, iiii'Snr. 
luil), 2'i, Sitcaoi. 
Imif®, 15, iVimiu’r. 
llini, ^, l'uinm. 
lilml, Lf, £ (Mutier. 
Kram, i), Jlcllnri. 
iiitfw';, (i, SiWITer 
iii.iiXr, 'S, Jlutiifirr. 
Iwitiiimiii, C, Fallt. 
Ii6 
Hirt, Sl, Fcuc: 
Iminii 
hm:, i.1, S'antiichL 
lilc. 26, Hüll i. 
Eil 5, 5d)iil)imnilt. 
■tfilid), @, Fabrk 
lif. 
1: 31, «diloiitr. 
Iltis, C, l'Oitldjilfflt. 
In, i, Sli<i|,rul'. 
liilirit 
!, 5 SiHU’i 
lir S. Cli Voiifrti. 
paua.C.Uuiiiiiiu'ljer. 
"t.6, cduiiiliti. 
ü,'Uicrtic& Jlnljdi 
In», Sl, Cic 
■ll’llvsl, II, SdjllVtbl'l 
Bin 
Iflir.ff.Slinlijtr Slifift 
j|K, H, Sdjiiimi 
>«!!. R. 
■mit« 
IN'. 15. Sdiloiur 
l'i Sl Cmnii'iiiiaiii, 
l-U-l iiVb Sdiiiffn 
liroj ;J |. |;1UL 
f™V,Shlcml|c(i 
i* fc, '"icdiiiniifi. 
1 il;,iii.riii 1,7 
',rj_ 15,15 iiiiiilmm 
[. t, Uiiont ytll 
k: 
■"i'flll, }|, «cliicr 
7* 'S. Viliur 
[Ar. Si\ Unutliil. 
Jir lr, mv 
Pllll'1. ?lll[icc| 
T tiifitifiili. -> 
1 filiN>itmi, I., peuf. 
SSndjtmitr. 
Mühl,na„ii^.,KanztRalh 
MuSzflnSfi, F., Uhrm. 
91ci&, 81., Srfmciiicrmfir. 
Schleefe, ©., Photogr. 
Scibclmann, SL, Ww., 
Strumpfitriiferci. 
SBolfmcr, I., HauSwart. 
2 E Beschütz, M-, IBy. 
E Dcllichow. 31., Frl. 
Boüc, G„ Mechanik. 
SBnünrloo. Sccr. a. D. 
SoBnliccv, M., Auch- 
biiidcrci. 
Engclmailn, W., Saniitt. 
Rfivitmbtvg, 81. Gasiw. 
uX’nrfcn, Ti>„ Post-Sccr. 
Most, M.. ftim. 
üicic, 23., Mmircr. 
Rothe F., Schlächtcrmstr. 
Schumacher, W.,Schlos>er. 
Schwilhlil, P., Post-Aisist. 
Sieben, E., Apollick. 
Westpdlil, C., SlmtjCüb. 
Schaffn. 
3 E Wallach, I., flfm. 
(Sllrrnnbriiicnlur. 30.) 
V. Müller. E„ Verwalt. 
Sirani F., «ch iffiier. 
Eiicrbeck, F., warnt. 
Eifert, ß„ Ww. 
Bollroalb, H., Schlosser. 
G Eeicbcitßr.,!Bniifoitccl. 
fiRooitilr. 12.) 
V Dowaldt, R.,Jc„gwart 
Dach, O., Asm. 
Dartcls, $., :Nilchvächt. 
Eck.irdt, G„ Schlosser, 
©lofmmrai, G., Lrechtler 
Hau-slei», E.,M lalldreh 
Kamvs, C„ tiattiu. 
Kolloff, F, Giicnb. Sccr. 
Püchcl. (£., Schlosser. 
Schmidt, B., 35iu. 
Thieuel, I., Landaer.Secr 
i Vogel, 81., Schloiier. 
7 E Simoaion'sche Erben. 
V. jjniö, I., Ww. 
Sffliiij), O., Glaser. 
Bernhardi, I., Ww. 
Bemicki, F., itulidjcr. 
Büchner, O., Fabrkarb. 
Couwrcux, 8l„ Drechsler. 
Fett. P., Schlosser. 
Fröhlich, M., Marmor- 
schleiser 
Hagedorn, H„ Ciaarrenm. 
Hahn, 81.. um. Dr. 
Hcintze, M., Steueret heb. 
Henk, I., Maschinist. 
Jaentcke, P, äläeZcrmfir 
Kastner, 15., Fabrkarb. 
ßiiotr, R., Fabrkarb. 
Lechner, 8., Vntfircr. 
Partenheimcr, 6., Ww. 
10 Gildemeister, tzieschw. 
Lehrerinnen. 
Herb°ld>, W., Wcikmstr. 
Krüger, G„ Steuerbeamt 
Kühne, F., Schlosser. 
Neumann. F., Maschinist. 
Neuihardt, L. Barbier. 
Schau, ®., Maurer. 
Schmidt, R.. <!>as,w. 
Taenc, @., Mechanik. 
11 E Selitimun'schc Erben. 
V. Hochspruna, M., Ver- 
lapSbuchbdl. (Nr. 10.) 
Postamt 108. 
jyalt, 3„ pens. Bcamt. 
Fchr,H..Pferdeb. Schasst, 
K'enavp. G„ Schlosser, 
fiiridibcniet, 1$.,Schlosser. 
Hubner, N., Colonial 
wrlidla. 
Jäger, E., Klenipner. 
*r v Ja * I -pHtlCiIyviniCl, v,# Jy] 
lrl'Ä- F-LM-delSm. Rohde. W., Sdimicb. 
,pQöcf, F., vfiimnrt. I iii^,. st ,rK^(,. 
>eld, Glasern,sir. T. 
Hrrrmann, E.. Rriicuriii. 
vuvfeld, F., Schuhn,, 
^miloaint, I., Portier. 
Klammt, G., Klcmpncr. 
üindiiei. I, Schuhminstr. 
Lo.'bel, W., Sdili'fjir. 
Melzow, 95?., Schlosser. 
M rz, L., Maurer. 
Millutat, W., Gdjntficr. 
R^ldcnhaucr, 8(., Posa- 
n,p„t. 
Nagel. H.. Schlosser. 
P,a,ige. 8l., Püvatier. 
Richter N., Schneider. 
Noaan. L., Schlosser. 
4 E Menkc, O., Geu.AacnI. 
(Jtlopfloifflr. 18.) 
V. Menkc, W., flfm 
Scällien. F., Fabrkarb. 
Echaniow, 33., Ww. 
Schiller, 81., Fahrs!nhl- 
^,f"hr. 
Wcgencr, Schlosser. 
Win-kler. G„ Maurermslt. 
Ziek", G, Pri>cnrist. 
Subtil,(9., Rotzschlächtcr.1'. 
| —Co„ Siotzichlächterei. 
8 5. Mielke, E„ B,ldh. 
(Üiatheuowerstr. 36.) 
V.Düsterhö^t, G., Vermal,. 
8ldam, H., Schuhminslr. 
Ghinicltifi, I., Schnuede 
mitr. 
CzarkowSki, 8l., Ob. Pos, 
8l||iit. 
Dallüge, F., Schlosser. 
Dessin, £>., Kgl. Sauger 
Becker, 8,.. Vergold. I Ztgaer ^E 
Br°od°ch^'^ i,pd°"i°rfr. Fjich„,' K.,' lafhu. T. 
Gutzmcr, B., Piocnrist. 
I' Wuldstr. 
I"1 im* ,-iL 
■^ciincttcn viii^ 
l1!1'”1! II Hunne', 
■ 1 -•«1ii n n) 
leir. 
I^uiillr, 
Innia m*'r- 
■.« “iWnnoiiim 
Biise, W., Schlosser. 
Chojedkt), A„ Manier. 
Domidorf, E.. Ledcrhdlg 
Rromttc, 88., Maler. 
Zlaac, F. Ciin,. Beamt 
Glo 6c, P., Schlosser. 
Hartmann. (?., ©ofiiu. 
Krisle,,. 81., W ikmstr. 
lutzmcr, B., P,ocurist. 
Hoppe, I, Schmied. 
Knabe, Sl., Schlosser. 
Koch, 81., Schreiber. 
Äopplin, J„ Zimmerm. 
Kühler, H., Schiiiied. 
üamvr.'cht, H., Kutsch, 
Lehman», M, Giaoeur. 
Rich, I., Schnürn. 
Rostin, 81., Kutscher. 
Rubel, 31., Werliiislr. 
Kutsch. 
Rehefeld. F., Kfm. 
Siiuder.Cv.Schmicdcmstr I Ricckc"'^ 
Slieich, ©., IVimutc. S oll S 4m 
Miilifr Of ffDi« 5®l‘, 'S-,.'S®. 
Walter, A.. Ww. 
Zak. E. Schlosser. 
E Kiegel, 81.. Rentier. 
(iwcdcimir.) 
V. Keilte», 61., Kfm. 
Larisch, P., Tischler. 
8>aßler, 81., Schlosser. 
Weit. 81., Dreher. 
Winsln, ®.. B IM. 
David, ©., Jnspecl. 
iV'fcher, E., D,eher. 
Fmiile, r - ■ ■ - 
  , C., Fabrkalb. 
.yanrnlsi, m., Schuhiinustr. 
•ViiiAmaiui, F, Strasjenb. 
Bcamt. 
Hntll, O.,' K.iilog,aph. 
Ja»iich. H., Str(,;r. 
»aczmarek, 8l., Schlosser 
»rnaer, F.. Fabikaib. 
~ P.. iynbisnib. 
Sd'ifle, «., Maurer. 
Scllitmii», O., Schlosser. 
Seme,ueber, ÜB., Fabrkarb. 
Uflchc, $, Schuym. 
Kcibmicr, Sä., Fabrkarb. 
I, Fuhrh. 
! icmniiii, P., Schlosser. 
J-'cik, B., Dielier. 
P"ske. E.. Kutscher. 
Piisch, W.. Kutscher. 
Lnandt, K., ©ititsjcnb. 
Veauit. 
Rcdlich, F., Straß«,6 
Bcamt. 
Rchseld, A., Gasiw. 
Richter, Jnaen. 
Roder, H., Kntfcher. 
Schiller, L, Museums- 
beaml. 
Schmidt, A., Butterhdl. 
Schulze, ili., Strabenb. 
Bcamt. 
W'udtlaudt, H„ Sciret. 
Lillcri, M., Ww. 
Siticidweiler, I., Ww. 
Schenk, C., Pserdeb. 
Schaff». 
Schulz, W., Schlosser. 
Scllma»», M., Schmied 
Sieuiiiiid, K.. Kellner. 
Sieinke, P., Schlosser. 
Stolteifolh, Th., Lackirer. 
Winckeliiia,,», M., Ob. 
Poft=81:siil. 
, ?,immer, E., Phologr. 
0 s. a. Waldeiiserslr. 23.24 
E Reissc, I, Kfm. 
<Chailoltcnbi,rg. 
V. Märvke, (ii., Veuvalt. 
Alleen,eine Vaugcsellschasi 
m. b. ,£i. T. 
Altrock, 91., Tischler. 
Vaneiischee, P., Ww. 
Beme>, &!., Eisendreh. 
Vlcssing, W., Foimcr. 
Biily, 81., Wcrkführ. 
Erde, H, Schlosser. 
Goder, P„ Ww. 
Haage», Th., Geh. Kauz! 
Diät. 
ßirie, 8t., Handclssr. 
idmfcr, ©., Ww. 
idjoIi.JBi., Schueiberiu. 
Kuliliiicljer, H., Nähcrin. 
Kühiic, 81, Eigarrenhdlrin 
Dfjlljmüt!, ,1V., Frl. 
|onr_t, J^Ww. 
S  
Sluy, D„ Kfm. T. 
Uhliysch, 31., Former. 
Waldenserftr. ->• 
10 f. ti. Wttldcnscrstr. 21. 
E Lehman,,'schc Erbcu. 
V. Hochspriina, M., Ver 
lagrbnchhdl. 
Belginann, B., Kupfer^ 
schniied. 
Brandt, S.crelair. 
Lipoock, F., Schmied. 
Matthias, 81., Stuckat. 
Minw, H, Sdjmirb. 
Pavendicck, I.. Porticr. 
Schirmet, L., Maler. 
Tiep, O„ Former. 
12 E Wcbcr, H., Kfm. 
•Bert. Consum-Vereln. 
•tltrock, 81., Schneiderin. 
Bnckcr, P., Maichinenb. 
Cflloff, Schristsetz. 
FriHch, 81., Schlosser. 
®ult & Weber, Lnxiiö 
papiei'brl. T. 
Hcinc. 88., Schlosser. 
Slouioro, e„ Kulscher. 
Krause, M.. Schlosser. 
Kruger, Kastw. 
Liepe, B., Neiuiere. 
Mcisincr, F.. Pfcrdcb. 
Kutsch. 
Reff, 0., Schristsetz. 
R>igc,H.. Pscrdeb. Kiilsch. 
Saleiii, F., Kaffirer. 
Schiöii, E., Sd>losscr. 
Schüv, 81., Schriflftcll. 
Wcbcr, W, Kffrau. 
Wcgncr, P., Werksühr. 
Suitl, 0., Vutierhdlrin. 
13—17 Holzplatz. 
E Lindan, C, Nutzholz^ 
hdlg. T. 
Arendt, 33., Platzanweif. 
Fci"e. M., Ww. 
18 Nenba». 
E. Sulz, O., Cigcnthüm., 
(Epenerklr. 8.) | 
19 f. n. SBieli'ffir. 43. 
E Rohrbach, ($., Ma„rcr> 
mf,r. T. 
Gcttkandk, M., Modistin. 
Gilewicz. O., Vers. Beamk 
Hockwin, ©., Schutz,». 
Mrose, W., Ww. 
Richter, 81., Grünkram- 
hdlrin. 
Sellinn, 0., Kfm. 
Wandelt, P, Kfm. 
Weber, G., Pferdeb. 
Schaffn. 
Wiedhiift, St., exp. Sccr. 
mftr. 
Rcim, E., Zimmcrm. 
Rieck. 8l„ Kfm 
Siüwc, K., Pensionair. 
Ziebcll, 0., Schlösset 
Sicmcnsstr. -> 
SO E Grunert, C., Eigenth 
Barz,81.,Krankenpflegerin 
§iedler, 9t., Ww. 
erigk, I., ffnlfdjcr. 
Goralsk,. L., Schlosser. 
Grünenihal, 91., Ww. 
tillgcr, 8t.. Heizer, 
äacr, O„ Lackircr. ' 
Lichlwart, C., Schreiber. 
Mallow, H., Schlächter- 
mstr. 
Michalowicz, I., Schuhm- 
mftr. 
Müller, P., Wirthschafte, 
rill. 
Rautenkranz. C., Kutscher 
Rebie», Sl., Ww. 
Reh, E., Cigarrcnlidl. 
Scholz, E., Schlosser. 
Sdiröbrr, A., Ww. 
Sdiiiberl, B., PorzcBaiv 
arb. 
SieberlH.Lb. Post-Assist 
Elrdiert, 81., Jiwalidc. 
S,umpe. G.. Slellm. 
Wagner, St., Tischler. 
Wegener, 81.; (Saum. T. 
[31 E Gebhardt, 8t., Ww., 
Fnhrgefch. 
vernan, W., (Safto. 
Kern. 0., Schlosser. 
Müller. G„ Kutscher. 
Raduug, G„ Sleinlräg. 
Schick, I., Mouleur. 
Wegener, O., Pciisso». 
Wcsiphal, 8t., Tiefb. 
Unten, cljm. 
I.S2 E Mehlitz, W., Eigenth 
Barnlh, (?., Schlosser. 
Vcrkner, F.. Wertn,[lr. 
Böhm, F., Schinicd. 
Borcherd, A., Ww. 
Czanosske, K., HandelSm 
Danz, M., Ww. 
Dickow, G., Wclchcnslell. 
"lanak, P., Wcichenstell. 
ierzbcrg,W..Mag,ftr.8trb. 
..‘atncmuiib, L., Ww. 
ftin,ist, SB., HandclSm. 
Küglcr, P., Schlosser. 
Mahlissa, M, Ww. 
Otto, E., Sdjlosscr. 
foriS, P., Invalide, 
träft, «., Ww. 
Uiwersärlh, K., Schlosser. 
Wkidenhammcr, 81., 
Töpfcrinstr, 
^Vakdf^. 
- Mückner, 81., S(Üu(,re. 
Reinhold, H., Werkzeug 
dreh. 
Sauer, St., Schlosser. 
Schuppli, M., Slnnoue. 
Exped. 
<7 E Palm, SS., Eigenthüm. 
Biskiip, Th., Vorkosthdl. 
Böhm,O., Fnhrh. 
Both'eld, y„ Drchcr. 
Cohrs, >6., Colport. 
Christoph. P„ Schl'sser. 
Sucher, i$., Schnhmnislr 
Fitzucr, G.. Kutscher. 
Gkibler, H.. SJea'nter. 
ötorge, E., Ant. Schreib. 
Glowka, M., Schlosser. 
GruschinSki, K., Pol. 
Beamt. 
Handke. R.. Monteur. 
Hülsen,tz, R., Maurer. 
Jaeckel, I., Gastw. T. 
Jakobi, H., Pserdeb. 
Schaffn. 
Kallmchcr. F., Reisend. 
Äemsbanm, F.. Fabrkarb. 
Lindner, G., Kcliiicr. 
Makat, F., Droschk.Kutsch. 
Schntz. Stell,». 
8-jaczowSti.E.,Kohle»hdl. 
|ja Äolilciiplatz. 
E Lrnnd, H., Maurer- 
Er. (Pclrräburgtistr 
39 Neubau. 
E Grund, H.. Maurer» 
mstr. (Petersburgers,r. 
74.) 
(jO f. a. Wictcfslr. 28. 
E Sch.ilz, (£., Zimiiier- 
mstr. (Dunkerstr. 71.) 
V. Schnölke, G.,Zimmcrm. 
Vethge, W., Schiihinmstr. 
Fischer. 81., Schlächter. 
Heinig 8t., Technik. 
■pelln,nun, F., Technik. 
Heimei, O.. exped. Sccr. 
Kohlmann, <S., Geschäfts¬ 
führer. 
Mahrt, F.. Tapez. 
Nietzold, 8t„ »äcfcrwftr. 
Nowotny, I., Znschneid. 
Scharss, Vnlterhdtrii,. 
IH.N m. 
— Ö., Schloffer- 
mftr. 
Schnee, H., Bcamt. 
Sondermann, SB., Äunft» 
anst. T. 
Stobbe, W, StraftmB. 
Bcamt. 
Iromer, H.. Fabrk. 
7tcffcnfce' Bcit8cn* 
JIIM), 3., J-orlier. 
Weis. 8t, Slraßenb. 
. Bcamt 
44 E Schciding, gcfchw. 
V. Schiller, P., Münz. 
Bcamt. 
Slchilles, Schlosser. 
Sock, 81., Schuhmmslr. 
KuM"' 8" dk-rd-ö. 
Auffe, H, Gninkramhdlg. 
Goleiewoti, I, Schmied. 
Haenel, ,}. Schlächter, 
iitsslcr, SL, Tischler. 
Heubusch. 3t. Schlächter. 
H'rt, ©., Droscht. Kutsch, 
«ohler, SL, Cigatreuhdl. 
Koppen. P.. Modelltitchl. 
Ladebura. A., Weichen». 
Lndlke, §., Tischler. 
Mattike. 0., $i|djlerm[lr. 
Mannein. H., Posament. 
wrhdletin. 
Maithia«, F, Werkn,ftr. 
Metten, <£., Schlosser. 
Mewes, St., Schlöffet. 
Müller, 33., Dreher. 
Netzel. 0., ®ros(f)fihitfdi, 
Neunrann, H., Ww. 
Ottslcin, H„ Ob. Stmlm. 
a. D. 
■Betten*, I., Schlosser. 
Reiff, P., Schlöffet. 
Scholz. P„ Pfcrdcb. 
Schaffn. 
— O., Votatb. 
Schröder, I. Schlosser. 
Schubert. H.. Schlosser. 
Tzichabtan, P., Ma- 
schinenb. 
Ulhof, P., Sleiiidnick. 
Vidina, I., Schlösset. 
Wicl-fslr. -> 
-0 f. a. Wiclcfstr. 27. 
E Fcibicke, SJf, Reiiliet. 
Adam, I., .ppt. Steuer» 
amIS-Assisl. 
Sinnt, Th., Ingen. 
Vobe, H., AmtSget. Sect. 
Haf,, H., flfm. 
■vciitfchel. I., Poflinftr. 
Horn, H., Schoriislcin- 
fcgermftt. 
Kielblock. SB., Cigartenhdl. I 
Marischenke. O.. Gastw 7. 
Treppet, E.,Uech„. Rath. 
33 E Petzold & ffo., Ma- 
1 schlncnfbi.k. :c. T. 
V. Budahn, 8t„ Penssonair. 
Seydel, R., M^gislr.Aisist.I 
Siewke, I, Topogr, 
Gknimler, St., Fleisch- 
beschauerin. , 
Wille, F., Zahln,. 8lspit.I 
|34 E Maecker, Geschw. , 
(Schwartzkopffftr.15.ie.) 
E Boigt, Äi., Frau. 
V '-Boigt, 0„ Kfm. 
Unrnnck, F,, Eiaarrenm. 
Eichfeldt, H., Asm. 
GIi|on, (X, Melallwrsbrk. 
Graul, 38., Wildhdl. 
'antike, St., Gas»», 
lochiic, G„ Decorat. 
.lolldorff, H., Schntzm. 
lenze,oiky, F., Sieamt. 
Tzschabiom, P.,Mechanik. 
Ucykopf, K„ Poft-Secr. 
SBoim, Th., Technik. 
<- Wictcfslr. -> 
[41 Umbau. 
E Köther, SB., Eiaenlh. 
. (Schillingstr. 37.) 
42 E '.BriicTS, G., Töpfenustr. 
(Tempelherrnslr. 2,i.) 
V. W cland, F.. Verwalt. 
Berginan», £, Mechanik. 
Siroisti, P., Laaetverw. 
Gonball, H., Schlöffet. 
Daiiicö. (T, Fuhrh. 
Dougcö, H., Tischler. 
Döting, N., Sdiloffer. 
Drosc, P., Fuhrh. 
Fiebig, I., Tischler. 
Fieliaaiig, G., Strltmmflr 
Slifift. 
Heiinich, R., Väckermstt. 
Krähe, I., Stelliii. 
Voigl. O., Kanzlist. 
Weib, Bietkahr. 
Wendl, W„ Mechanik. 
. Wi ke. M., Schlosser. 
I Wippich, I.. Schntzm. 
Ziel. St.. Tischler. 
[45 E Siecher, E.. Sanmftt. 
(Grunewald.) 
V. Gtonenbeta, 
Verwalt. 
Söhnt, St., Fuhrh. 
Br,i8c!nati,&.Mchi„lft 
Fiedler, H.. Polier. 
Gierke, H„ Monteur. 
toepsncr. G., T,schier, 
abloniti, H.,!llahnbeamt. 
Krüger, H., Maler. 
Löwe, <£., Milchhdl. 
Neifc. O, Sattler. 
Dffcrman», 81., Ww. 
Petter. $., Fuhrh. 
Rcnrud, M., SSro. 
Sambach, 8L, Ww. 
©tkUcr, ©., Schmied. 
Wernitz. F., Melanit 
Zieh. 6., Bctmielherm. 
uvtut/if I   
Krippthno, A„ Schlächter» E. Schutze, Th, Fuhrh. 
steppet, E.,Uech„. Rath. yenzcioiti), F„ Sii 
Ziwke, H.,Stc„er<A»fseh.I Krach, G., Lehrer. 
— ~ ■ - - 1 Lange, L., Ingen 
Lichte,ibcrg, G., Beamt. 
21 E Sand, St, Tapez. 
Berget, 8t„ Milchhdl. 
Arnukc. F.. Bn-Iihaücrii, 
Ghicnbcrg, M., Jngci,. 
Filii!. G., Strnficno. 
Schaffn. 
[rcidonrf, J„ Beamt. 
ftöljlich, O.. Müller. 
Jörge«, K., Beaml. 
Kleinau, O., Schankw. 
König, H., Modistin. 
' Tv’t *V1V‘ I (>'., lOtCmutr. 
t,'L H" Maurer.I Büttner, O.. Schlosser. 
' ''-rf X. svospy | o.. Bnäilialt. 
Mocsdike, H., Fuhrgcfch. 
Müller, O., Sdjlofjer. 
Schreibet,®., cxp. Sccr. 
Wallhcr, Sf„ Schmied. 
22-24 EPetzoldLEo.,Ma 
Jchiiicnfbrk. T. 
Sniiilcllf!!. ^ . xDicngcrt, v>j., itientimer. 
yir913-10U)J°r4!il>'0'30 ^Voigt, B.. Glasermsl. 
’ 1 (Kommaudaiitenstr. 28.) 
81c,d,c„btig, St„ Stnckat. 
Riehel, SB., Schmied. 
Schmeichler, P., Maler. 
Sonimeifeld, I., Schlöffet.! 
Sucker, G., Asphaltarb. 
Thimm, I., Zinimetm. 
[35 E Detzold & Go„ Ma¬ 
schine, ifDrf. it. T. 
V. Rudolph, M., Ww. 
Bevilaqua, Th., Schlosser. 
Gohlke, 81., Portier. 
Heerwaagen, H., Werk. 
mstr. 
Kranz, I., HandelSm. 
Ratte,1, R., Krabnsühr. 
Stengert, 61., Klempner. 
mflr. 
Krüger, M., Schmied. 
Lange, E., Schlöffet. 
Lepel, G„ itunftiimler. 
Makiith, P„ Büchsen,». 
Slvuinuim, G., Eiiendteh 
Oitlowsky, H., Pol. 
Beamt. 
Pcchiiinnii, R., Tischler. 
Peck, G, Schlaffer. 
Püischel, E., Fuhrh. 
Rohnke, 0., Gastw. 
8181,1, ist., Portier. 
Riuhiug, Th., flfm. 
  (juiyii 
iHan'wvrrschestr. 18.) 
V.Onermann.F., Formet. 
Bteuer, H., Gas- ic. Ant 
Riiiiimmm, F., Zimmerm. 
Juhre, K., Schmied. 
Klucheit, St., Fuhrh. T. 
Maaü, A.. Kutscher. 
Cito, G., Schmied. 
Stobbe, K., Conduct. 
Weisscnbetg, 3t., Sacket* 
mftr. 
Aiefeiiet, 91., Sattler, 
gimmernittim, F.,Schubm» 
niftt. 
fcherpe, .6.;Miii-;'23ic".|47 e. Mäder, Th., Rentier 
Schobinsli, H., Schlosser ■ 
Scholz, 81., Kanzl. Dien 
(Nr. 13-10.) 
29 f. (i. SirmcnSstr. 10. 
EGrigarczik.J., Schankw. 
Bork, ©., Schlosser. 
Breetfch, A., Genchlsdicn. 
Fuchs, W.,Jnfpccl. Assist. 
Grünig, I., Tifchlcrmstr. T., 
Haibach, K., Schlosser. 
Kramcr, 6., lifchleniislr. 
Varmschat, Gh., Tischler.! 
Beyer, E., Mantef 
Bültnet, F., Schlosser. , 
Eckcr, H., Pol. SBachtmflr. 
Gärtner, H., Putzermstr. 
Kaiilisch, F„ Schuhmmslr. 
Michaelis, M. O., Papier 
hdlg. 
■ O., Neikeiid. 
Schwelln, 8t, Schaff». 
Wiefeiier, G., Zimmerer. 
Winzens, E., Lehrerin. 
Woilhe. I., Schlosser. 
143 E Frick, G., Kfm. (Kom¬ 
ma,idantenktr. 58.) 
V. Patcrmann, St, Ma 
giflr. Beamt. 
Biefci. 81., Tischler. 
Brnnn, A.,,Gastw. [48 E Ktnchert.H., Fuhrh. 1 
,. Trotz, T.. Arbeiter. 
(Malhieuflr. 7. 8.) 
V. Goren, St., Drofchk. 
Kutsch. 
©rufe, E., Eisholrin. 
Heine,imitu, A., Drofchk. 
Kutsch. 
Koch, H„ Schiicidetmstr. 
Mandetla, E., Schneider» 
mstt. 
Riflel, F., Gemüfehdt 
Torgc, St., Gastw. 
©liier, K..Dtofchk.Kiilfch. 
Fröhlich, ttolouindot» 
hdij,. 
Joppich, W„ finden,flr. 
Altoff, O., Klempner. 
Kummet, M.,Tifchletmstt. 
Laurifch, E., Stmüriib. 
Beaml. 
Müller, St, Lackirermslr. 
Plantz & ikiiinmer, Tisch¬ 
lerei. 
EXTRA FINE 
i?‘ el.ns 5er gelitreiehsten und fesselndsten 
kMÄJÖUIÄJ Verstandssplele. Pros. Dr. Schubert. 
Bösenbctg, ©.,Schlächter« 
mstt. 
Dei,tschlä„der,8t.,KulfcheL 
DtöaSlet, SL, guutage» 
tzdltin. 
Hetmö, SB., Gastw. T 
Sichre, E., Monteur. 
Kaiser, E., Kutscher. 
Kobel, Sl., Zinimetm. 
Ktclfchmer, H., Kutscher.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.