Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Uferstr. 
1 Lange. E, Ww „ 
Lehman». 2 ®$I°!)cr 
Lindenberg 21, Maler 
Loren*, A, Ww 
gjlcrstowMt), 21 Schutzm 
Naphol; M. Ww _ 
Nicolaus. A, 6Alonvr. 
Povv. M. Schlosser. 
Prozleö, 2. Maler 
Roewer, A. Beamt. 
Sack, R. Graveur 
Scharte. M. Modistin. 
Scheer. A Frl 
Sch üter, W. öngemeur 
Schön. M. Sckuslsctz 
Schulye. A, Naheun. 
Zingel, F. Conditor. 
2 E Lehmanu, W, Eigciv 
thüm 
Gomke. I. Stcllm 
Jähne. H. Former. 
Klon, O. EMndreK 
Krüger, A , Puckat 
Niprow. P. Inaemeur 
Rerpsch, W. Eisindreh 
Taute. A Kfm 
Wolter. 9, Lihrer 
Woqcke, R, Hansdien 
— I. Mechanik 
Zilgeö. E, Tclcp.ioutstin 
3 E£cbnmim,2B .Eigenthum 
(3ir 2) 
Goltz. 2. Molkiriibes 
fta*)n W Droichk ^uhrb 
Pasch L. $3tu 
4 E Kalle. 21, vw Reg 
Vaumslr 
V Regenberg ^^rbclter 
Vaumann, R, Schuftiey 
Bock. K. Stadt, titljnr 
Goet,ch. A, Xilrfjlei. 
2acqurn, 3 
Strahl, M r Secr 
Nippel, N, Mechanik 
Palm, A.Stras,enbahn- 
Control 
Stieffenhofer. H Kfm 
Witschurke, A, Condrt 
5 E Rothe, A Ingen T. 
Xmtf, B, Schankw 
Günther. 81, Poitur 
Kleber, M, Maschinen 
ibr! T 
Leipold, A, 2ugiN 
Oertling & RotUe uoinx 
Fritz Woitendiel, 23 
Maschinenfbrk T. 
Otto, v, Älrni ^ 
6d}ocmiifi, fr, 2ugen 
Schübbe & Co, Musik 
werkefbrk T. 
12 13 Freund, (5. Berl 
Buchhdlg 
putsch. O, Apotheker 
firgcnitflitn, I ??abrk 
vohlfeld. E, Werkmtr 
2aeincke, W. siabrilbes 
Manier, E Ob Ingen 
Küuzel. W, Maurer 
Lüttcher, A, ^oniaqehdt 
Nürmbirger, ($. Pastor 
Potthast E vw Dr. 
Schall. L, Ww 
Stahl. C, Tischler. 
6tmt <Mirer 
14 E OjrtL (5, Fleischer- 
mitr T. 
Danmann, L. Hausdien 
Gui, 21, Ww 
Grundt, h Ob Meister 
Jäkel, G, Gastw. 
Labulm. F Asm 
Lerchsenring, M 23ro 
Luche, N, Schlosser 
W. Uhlaudstr. 
(1-37 it 165-197 geh. zu 
Charlottenburg, 
38 -164 geh z Wilmersds) 
Ioh Ludwig Uhland 
Di chter, 
[C6 20 1 17ö7,113111802 
vteinvlatz 
^ 648 — 
Xj de Üßci), öleq Baumsir 
Lehmauu. 51 Ww 
Litten. Dr, A„eff 
MöbnS. B Privatrere 
Ovitz, E, Asm T. 
Schmidt, F, Portier, 
h, 8 
Mandel".' Cl,' ^osUc^affn 
8 E Siebert, I, Schneider 
mstr , - 
Hertner, G, Schaukw T 
SVmgcr, C Fuhrh 
Ga c. Rimnteuiuim sche 
Erben _ 
E Buchloh, E, Ahn T. 
VFreuoeuberger,E,Pvr 
' iter _ 
Heeue, R, Kfm T. 
Kleber. M, Ingen 
Lüdecke, C, Gelderhev 
Zmimermanu <lv Änchlvh 
Signalban 9l«|t T. 
7 E&ioßc Seil Stiaßenb 
Gesellsch 
V Mvhrke, N Bahnh 
Bemalt (Maikuöstt 7) 
8 E Gr Bul Sliavenb 
Gesell,ch 
V Muhrke. N Vahuh 
Birwalt ^arlnSsti7) 
Depot d Gi ^eil 
Stias,enb 
8a E freund N T. 
Clialong, E. l>tgQiuimib 
Elsunann, P '»isluici 
GiigtlG pen» Pv'tbcamt 
5Ticui d voim 21) 2 
Guntlier, N, Silbuwi 
fbrk T. 
Fr.uh. B, Bei sich Beamt 
Kann 
Kannurad, B vw Post 
Secr 
Knrsawe, G, Viigolder 
Lipke, P , Pol Beamt 
Nieck, P, älistlrfimtft 
— G, Gilben» b 
Winter, 51, Lehrer. 
9 E Jbeu. C, Ww 
Holte, §, Fuhili 
Enkuiann C. Ww 
Gnmebeig H,Ärnmk»am 
hdl 
Haase, A, Grüukrauchdl 
Krüger. E Töpfer 
10 11 Stäitiplatz 
EGiadenwih Ä Banquier 
(iwbamciih’ 121a) 
V Wemert vJt ^uhigesch 
12 13 E Schoenmq sche 
Erben 
V. Müll.". V, Warhter 
Schmerbanch, 9t 
Ängen 
Slnning. L Ksm 
Thieb, W, Pol Wachimstr 
14a-14c geh - Renncken 
borfmti 2Jd 
Ud E Goehe. M, Eigen 
thfmtum „ 
Blank. C.PftideV Kutsch 
Brandt, A Former 
Glabn. C I, Ksm 
Goedecke, W. Ww 
C-.cu,2, Lehrn 
Vobr. E. Buchhalt. 
SUcui. E, Schntzm. 
I, Ww 
Mehls i>, Ob Post 
Mcutu N, Pol Wacht 
Uisti 
Mylow, 2, Ww 
Quast. S, Naherm 
Niugk C. 5UUscher 
Schiütci.yi Stiatzenseq 
Still, E. Schlossei 
Walte«-, O. Handelsm 
Wol»* E, Schlosser 
14e E öocU, M, Eigen 
thumeun (Nr 14d) 
Banmaun 91. Steinmetz 
^uitM, W, Rutscher 
(Stibciloiib, ^, Stellmch 
Hansel 21 Dieber 
hertwlg, O, Attischer. 
Lareyjck E. Drehei. 
Mene, L, Schlossir. 
9ladei, H, Schlossir. 
NaLpe, tz Drehei 
Schroot, A, ^immerpol 
Schwan, C, Itlchlci 
Staeckir. O, Kupfer« 
schmied 
Tieptow, M, Ob Post 
Sl!si,t 
Tiuduowsly, 2, Droschk 
Rutsch 
Dölzki.G Pferdeb Rutsch 
Wolter, C Schlösset 
15 Zimmelplav 
ELaugenscheidt'schcEibeu 
ticciic, E, Nuhhol^hdlg 
10 E ftictic, G. öraths 
Zlmmermsli T 
Ben;mann. Unn 
Doctonow^'y. W, 
Zlmmeipil 
Gramm. (5. Tischlir 
17 Holiplah 
E Albrecht, E. Ww. 
(Piutjcnfti 10) 
V Bettei, W, Biennmat 
hdlg 
18 s a Wu-ienstr 28 
E Albucht ytcuttcrc 
(Punzen,ti 10) 
V Schulze 2(, Bin A,siit 
Gaebel VH vms Schnym 
ilopp, A, Ww 
Lewin. O, Fuhih 
.Victci. 21 Ww 
Nehfeld R. Sch'ibui 
Nvpke M Schneldcimsti 
Better W Bicnumathdlg 
WeSmeiei, 21, Dloschk 
Fuhih 
Wresensir -> 
2 Sir 
Stadt 
Llevenbnr 
LiidwigL 
Düneldoi ser 
Ohuibfl 
Berliner 
Wilhelms 
47 E CabaniS 91, Slrchitcct 148 E Muth, G, Bildh 
(kilvlottcnim) | B.Ichoff. H. vi. SlabS- 
-25 s Chailotteubmg 
Knrfilistciidamm -> 
2GgcIj 3 ünrsürstendamm211 
27 E Schröder.^.Nuüier 
(Eharloltenbuiq ) 
V Huhne G Porliei 
Aiessem M HandelSgaitu 
Meybaun. P. ^abikbe, 
Neustadt, M Handilvm 
Nitschle. C, Slrm 
Pochhammer, O, Gen 
' Liutu z D 
& ■ 
80. Neue Uferstr 
Qii Vorsch^g gebrach» 
Branden! uiger Ustr) 
^-21m Kvlln',chen Park -> 
(Unbilant) 
9iel'Ung. N, Kfm T 
^ Schult). H, Di jur 
Nechtsauw T. 
28EEimt,^ VfllKaminci 
sänger (Schwerm) 
£ Eutst, 21, Fian 
(Schwerin) 
V Ende. H Frau 
Beunaiin R. Nentier 
Viandenburg. . Kfm 
Viode. S. Rer.tur 
Fischei. 21, 5ch", 
Giünbaum, M, Lanlge,ch 
Giilpe, F. Coiisist Secr 
§aUc C.Geh Flttanziath 
Halpei». D, Di jui 
9iichtSanw 
<Scthqci, 0 , Ksin T 
SUistiug a1) , Ufm T. 
Kowalski 21 E Slfiit 
%iHlci. O Oberlehrer 
Müller E, Dr im T. 
Nennian.i, §, Iourualist 
PioikowSti. Gisch, Eoii 
sitnicnhdlg 
Nauleuberg P Rentiere 
Nensch, H, Schauspieler 
— ^ ^rau 
Salow 2lrch,tect T 
StcuitS)al. P Di phil 
Stoevhasliis W Nenliere 
Weinbeig, S 
Wolfs, M, Papieilidlg 
in hm, W, Eolonralwr 
hdlg T. 
29 Eu SlinmHii,0) Ritlo 
guttzbes lAusreilialb) 
V6drnubt()t,SUihl Ruth 
(Viincn Ufa 1* *n) 
Adel, ^, Ruttiac T. 
2U)icii6. F Postbau- 
2uspect T 
Bert 21, Direct T 
Berger M Pnvailere 
Brock W Di pr 21iztT 
Dar!,ch. 21 Rechn Rath 
ffalk S. Makler 
Goerrck. M, Ww 
Grigull. 2, Friseur 
Grubnau. G R, Mann 
facturwihdlg 
fliucftcr, 9t, vw Direct 
Schmitb. L exp Secr 
Schönlank. B Rentiere 
Seyring, 2, «fm 
Socnke, 2, OlMier. 
Treuge, Ch, vw Apothct 
Dormbarun. O, vw Ob 
Reg Dtfltl, „ fl 
Wannow, G, Stallnisti 
Weber. O Vertret T 
Wunsche. C Gastw T. 
30 E Schmidt, 2.Ammer 
mstr _, 
V Seltinann. 21, Sck'ier 
bei 
Anlauf, F, Schnhmmstr 
Ficnfm 2 Dr jur, 
Gih 2ust.^-.h. 
©roy, H, Slnji 
Helnemanii, 21, Dnector 
T • 
Karsten, C. Lchrcrin 
Keriten 2. Ob Post Slssiit 
itUijsl, R. Vorkotthdl 
Kuape. G, Maiov a D 
Langer. C Geometcr 
Lehmanu. M, Ksm. 
Mach§, L, <ttm 
Mars, 21, Lihienn 
Nolda 21 Bank Commlff 
Ge,ch T. 
Olawsti. E, Vuchhdl 
Postlep. 2. Pnvaüere 
Putz S, Friseur 
Sauder H, Ob Leutu 
Schmitt, B, Pros 
Sprinkmann, H, Ptt* 
vatiere _ 
Wuliten M, Dr pr 
«lut T. 
31 E Wicchcit,®, SUchitcct 
V Pimmel 21. Portier 
Baust H, sind theol 
Biermann.G Wa 2lfsi!t T 
Butll, W. Gastw 
Fiagc, G, StaatSanw 
Rath 
Gehtig. R , , 
uGouoit E.vw Yauptm 
her;fild, E Ksm 
iUait E. Maler 
Strctichmcr, C, Wciuqros) 
libla T. 
Last. F. Manrermstr. 
Leviiisohu, I, Laudger 
Rath 
Mohr R Uhuit 
Pulorf C, Direct 
Stundict E uiu tteg Rath 
Waldmann, E ReiUtac 
v Jiethen, 21 h, Oberst 
leutn 
32 Baustille 
E Hoiwch, S, Kfm 
(Kuisnistendamm 26) 
33 Neubau 
E Wiechert G, Slrchüect 
(Nr 31) 
31-37 existiren nicht 
Liehenbiirgersti ->■ 
J8 39 ENathau 9)1 .Reittier 
V Ring. di, Gärtner 
Aachmani^.Corv Capit 
v Bardele^"il U W .Fr!s 
Ouich W Ui Landricltter 
uaii t Hosf2H,Di plnl, 
Pros 
Kieimutz M vw Dr 
Meyrrhostn W Di plnl 
dient Xiaöotat T. 
ötatl), Ph, Buchhdl 
Wittenberg M, Di, 
Redact 
40 41 Baustellen 
E Plav R Rentier 
fNiunbciguiti 57 58, 
12 E Gendi W, Miiucv 
mstr (Kurfürsten 
dämm 137) 
E Plav. R, Rcnttn 
44 E Blumberg L Schreiber, 
Baugesch. (Schillmg- 
V. Wiemann.H, Verwalt 
Altgelt. Ww _ 
Bever. F, Ob SluotL 
Daase, I, Kfni m 
Grundmann, W, Bank 
beamt 
Kühne. A, Mechamk 
McniSbach, B. Ww 
Pünder, H 2. Reichs- 
miüt Ger Rath 
Reinecke, G, Maioi « D 
Richter, L, Obertintn 
Wedow.M.Geh Ob 2ust 
Rath 
45 46 BausteNen 
E v Falkenberg, F. 
Rentiere (Charlotten 
bmg) 
Ludwlgskiichitr -> 
Uhlandstr. 
143 s a Düsscldorfcrstr. 7 
Administration 
V Schulz O, Portier. 
Hirsch. G A, Colonial- 
wrhdlg. ^ 
144 E Themert, B, Kfm 
Barlebcn, ?v, Buchhdl. 
Drozukat. M, Kfm 
ftdber, C, Comptoirrft 
Ostwald, H, Schuft,teil 
Rossius, C, Zunmerm 
Roslin. Dr, jur. 
145 E Lückemann.C, strni 
Grob. M, Schlächtermstr 
Heitmann, I, Schuhm 
Mugil, 2, Wa,d)unst. 
14b Neubau 
21dnuurstration 
147 Baustelle 
E Berlin WilmerSdorfer 
Terrain Ges. 
V v6tci(e, 2( Moiinr 
Bomv. P, Uhrm 
Borchert, H, vw Staats 
anw 
Duvke, A. Decorat 
Haunng, P.Lerf Duect 
v Hippel, Hanptm 
Mouner, C. Redact T. 
Richter <H Franki, Cigar. 
ruihdlg i 
Schubert. F - j«'t w 
Seidel A, Gcsttv T. 
48 Baustelle 
E Seliqsohn, <o. Kfm 
(Passauerstr 2) 
Pariserstr -> 
49 geh z Pauserstr 48 
50 E Rosenbanm. G . Ksm 
V Troschü, Schuhni 
Daerwald S, Ww 
Berguer. E, 9teitticu 
Bertiam. R, Buchhalt 
— ss, Iteiseud 
Vodsch, M vw Dr 
Autlmann, W, 2ugen 
— M, Lehrerin 
Eger. B, HaudlungSgeh 
Fetduihoff. V Frl 
Fiedler, :Ut Urm rvf 
ftuiÄC, H, Giiinkramhdlg 
Maas!, 21 Ww 
Menir, R, 2ntend Secr 
Michaelis P Kellner. 
Peirey, A, Ww 
Pollack, C, Flci,ch 
wrhdlrin 
Nichlrr, Ä, Vuchliall 
3ii(Sr81'St 
SditcfilCcin G, P,«dcb 
Schastn 
Schran, W, Bildhauer 
Stiller. F Tapez 
Stolzenburg, 2 « 
NuyholLhdlg 
Winkelmann. E, Lehrer 
Zobel, E, Generalmai 
z D 
Zöbisch, 21, Sänger 
51 E Henschel. W, Kfm 
(Bachstr 11) n 
V Hottz 2 Peuslouair 
Bolle, v Mitchvacht 
Vraudt, O Ä W. Kfm 
Frahucrt. E. Ol Leutn 
George, H, Ossicier 
Ha,per, M Ww 
tzeld, G, Ww w 
iloriiei. Zt) Ui pr 21ijtT 
LoH. Th, Ww 
Meister. H , Zühcilchier 
Mund, H, Cigarrin 2m 
Puttkammei. <1 Dlucl 
Sander. 21, Lihreuu 
Scharfer F, Ksm 
Schart. W,ü'w 
Schmidt. O. Berkauser. 
Skrbbe C Bauaib 
Stephan B, Pferdeb. 
Schastn 
, Platz, Ht, ytetiitn n, lw <ifr2t 
(«tuiitbciaeutr 57 58) Sterubirg Dl, pr llxtf 
{«u:Zr »titr 52-55 Bßiilieicii _ . 
V/Theidel H, pens 
Eiicnb Beamt 
Postamt 15 
Staihuidi E Gastw 
43 E Heu,el. W. Maurer 
unn 
Ambro^ns. M ch'rurg 
2nstrumentmach 
Drauue. E. Sl,m 
Brisk H Ww 
Callmeur W, Ksm 
Czolba, ff. pens Beamt 
Grahl. W Schiieldermstr 
Hellwig O. Gastw T. 
E Schmidt- 2. Rentier 
(V)ortstr 47) 
E Schnur t. M, Rentier 
, (Fianlenstr 83) 
56 E MoeweS, A, Gastw 
(Boecthstr 8) 
V Moewes, O, Kfm. 
Bangema ni.P, Agent T 
Dornte, 21. Portier 
Hoffwautt öl, Sattler 
— M, Gastn. rthrn T. 
Kahmann. Ty. Heg Secr 
SchnlAe, P. Maior a D 
hellwig O. Ga,lw i. V 
Wisse <s vw Goiiptm lo« Baustelle 
EÄitaT«Ä"ii) 
'Husch 2 Mtlchlidl Düffeldorferstr -> 
Schtibmq Äc. 158—142 \ Wilmersdorf 
Dusseldoiferstr 
Sticbei i Wc'liigros;hdlg 
” 'drrect Tl 
Tanzen. ^ Bankdrrect ' 
Dumlich F, Tischlermstr 
v Stro'ha. Oberleutn 
Welt-, G, Ti,chler. 
149 s a Parrlerstr 49 
ESanblnechi.A.Rentiere 
ü Asmutl, 6, vw General 
Donner Ch, Geh 9lcg 
Rath , 4_ 
2acobS,W,Po,t,nspectI 
Kroger, 2, Architcct. 
Lucius, W. Maioi 
Müller, t>. Schnerdermstr 
Mnuch.A.Geh Ob Post 
Rath 
Neubrrt. O, Gastw 's 
v Pochhammer, 2l,21mto 
ger ätath. 
Siebelt W. Ksm 
Hilmar, 3)1, Rentiere. 
Wunderlich, G, Ksm 1 
Pariserstr ->- 
150 s a Pariserstr 14a 
1 E Michaelis L Maurer 
mstr (LudwigSkirch- 
str 12) 
V Badeke, C, Maurer 
Block. P, Drogist 
Diechmaun, 21, vw Ob 
2ngcn 
Geliert W. Säiantw 
2acob,C Cigarrenhdlgl'. 
Las; L, Di, Kais Reg 
Rath 
Sol^towSki E, Hanptm 
Wntzwwokri.I.vw Leutn 
151 EiWlj, C. Gastw 7 
' V Nawia, 2, Portier 
Dünnwald, L. Ob Post 
Assist 
Feldmann H Kfm 
Günther, G, Tischlermstr 
Mamvald.A vw Predlgrr 
— C, Zeiclinerin 
Nett, O, Schlossir. 
— M, Hebamme 
Schiele, M. Hauptm. 
Scyiks S. Fabrk T. 
Schultz, E, Sängerin. 
— E, Ww 
(Speichert, H, Ziegeleibes 
Stephan h Fri,eur 
Tuuiudorfer, D, 21fficur 
Gi,ch T. 
Tornaner, C, Frau 
SBtclimci, S M, Bank- 
commiss T 
152—154 Baustellen 
1 E Dobler F Baumstr 
(Kursur,tendamm28) 
LudwigUirchstr -> 
155 r>(. s a Lndwigskiich 
ESchwmdt <1 Dl Rechts 
anw (Munzstr 25) 
V Lindenbirg,G Berwalt 
Cassire» P, Lerl Bnch 
hdl T. 
Collmann, B, Landger 
Prasld Z D 
Doren, 21, Dr, phil 
Eckelmann.Tli.Prrvatier 
Octan, R, Knnstqartner 
Fnedel, E, Dr, pr 
Arzt T. 
Gaul. 21, Bildh 
Gvtting, 21, AmtSger. 
Rath , ^ 
Gravcnstein, 9( Maioi 
Hossmann, R, K'empner 
llFCDr Geh Rey Rath 
Kulmg, R, Drogist 
Prgnol P Amt-iger Rath 
Schmalz. 2t, Pnvat'er 
— H,ReichSger RathaD 
Schuck. 2 u G, Wein- 
grobhdk 
— gen Schuck, 2, G-igat 
tetihM ^ . 
— gen Schuck Ä, Frau 
Starck. C, Bildhauer 
157 E tzch-' (5 tinnc T 
V. Rcint'al tr Cchub», 
2umpcrv 21 £6ct,t* ^ 
v Mackcnicil C «j," 
a D 
Srcwcit I Pitinmo 
Wille R (iteiuiül« dt^' 
3 D 
— H, 2ugcii 
153 E Schmidt r 
(Leipzigerm ) 
V Mcthttci I! i<rh i 
Aiucbutccf \ 
Borcher^ ", JKnucr 
Citron S Di jm La (. 
procurist 
Domcleiutc^ ^ 
FiUcit 2 libnr 
Mcmuunei 2nci a 
2o„e 15 UiT 
SUuigcitbiiji C fllrrfitt (t 
Krernpkow )l ( i ltp ir 
Lagow^ v vi i! T 
Landvbcra 1 hilh t 
Nowak '1 11 rm r 
Pawlitz (i ^ i «in] ) 
Pdci^ n luMi 
Simon, U Ji ik t 
Trcidlci i n m 
v TuitHum L ( nr 
Luiin 
23al(ei|tu i L um 
Willi 1U u 'ir;fT 
Wolf, ’ l'i l uio 
159 E Uiiln i ’l v'ij i 
Albrchaui s In 
GvfiUst'l) L um 
Lem, 2 \ in 
Schuln \ i it i r 
160 E Bon Sni £ 
161 E Slildui i it 
Sicittici 
V Trottn i ?\ Im l 
BcHun l )i i r 
Blank ^ liitc 
Bracht ti \ u V s 
fistln 
Dnfmni n \ s iicr 
2m UM 
* an ii 
mal ; C 
FteMu l 
V Rllttx i 
In ilui 
Fitibla lOcr ^ Fasik 
2üb? C CL t il utiuZ1 
Gattin L ' m 
ui ^ II i t 
Nutluimu ^ o 
Petit ' < li H i Jlii1 
V \ htm l Jiittn i 
n ? 
NuUtt L Um 
Sillit U in |lnl X\ 
— w uv n li Jm i 
Storl H »'tl 
— S i.ilncuii 
— X 'htlUH 
üuldcimf H Di ,r. 
Stnal iu Huli 
Wutiidi L t cniw 
1Ü2 E Supfi l ^ 
mfu T 
V Putolf Vti'i 
Ada» Ji "V 
91ic um T 
Bloch l 'in 
Bohlten V ni^oil h 
Cottrad l> m M|ri i 
(Iiinur «it 
D,Uat ii> t>iu Khiiil ■ 
Docuit 
Dülnuiifi n " 1 
M ww ^ rt . 
^ambum i l ^ 
malet t T _ 
C-*a>bcmi - futT 
2tu'it \ ll!!n°iir 
iliililmtu i "i 
ßllldiul L H ItjtCJ. 
Liuiiw H iVlrl,, 
älumtlji i ( ‘,u 
IIIV ^ If it^ H 
Michalow IU l ep 
die» 
Moiri. y \\ 
edjuti ^ ' 
Sdnuth » 1111 
*?hii li 'i’1 1 i 
101 f; 
E Bn >i"g ^ -l 
2klnlM ^ 
yenit 10 i' 
iUf 
Ürait,i U^Vr 
I3!3!l' [) f 
iAflS Um 
luiioh T 
©tnuiu» 
X« 
viivcu . «uicncr, ix, viv Ä'itv*.» —»     
1G1 mitni m11 
^.yutiiil^st v \ 
1C5 l,,!l 1 
E.e\ ilf' &11^1' 
ifstb. 
f^fraUU仑‘“c6'
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.