Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

XII. TM 
Teliojverstr. 
mnvtiiuin'i ^5 • 3kTPcc* 
Landschuli. P, Naherm 
%m> W, Jnspcct. 
Kalkest. G, Uhrm. 
Merten. R, Schmer 
Rabald, H. Juvaude. 
— ft, Portier 
44-47 Baustellen 
E Nordd Lagerhaus Act 
48 EJiorbb Lagerhaus Act 
Ges 
Hoffinann, G, Fnlirh 
49 Garten, geh - 50 
60E Nordb Lagerhaus Act 
Ges 
Meißner, P, ftfm. 
Lynarstr -> 
51 52 Neubau 
EWeruer.H.Marrrermstr 
(Cljsttlottcubiug) 
B3 54 Holzplatz 
E Thrtesethan Ph, Bau 
mftr (Halensee) 
EWolssretm.Pli, Rentier 
(Michaelkirchstr Ici) 
Schlrchting, G, Nutzholz 
hdlg 
Ringbahn -> 
5o 5GEFucdnd),Gf) .Reiittcr 
(Antzerhalb) 
Fortanier, P. 
Hernnann, E,Fuhrabthlg 
T 
Schlichting, G, Holzhdlg 
T. 
Nord llfcr -> 
SW. Tcltowcrstr. 
Meyn, vi, -ww . 
Neurnt'in. A, Neutrere. 
Brey. V. Neutrere 
Rermann, 21, Modistrn 
Schmidt, E Schrill,etz. 
Schubert, G. 
Schnitz. 91, Brreftr 
Suff"rt R.^m 
7 E HenneS. I. m Dr 
Artopö. E. vw Dr 
- M.^rl 
tftcN. U, <Vm 
(M»cr. C, Neutnrc 
Goens, C, ^unstlidl. 
Groscheeren 
Mockerv 
Belle Alltanceslr -> 
1 2s a Belle Allrancestr 5a 
E Grohkopf.M. Rentiere 
Hamtlg.C.Mus Schräm 
Pferster. G, Gastw 
8 E Nothacker',che Erben 
V. Notbacker. E, Ktm 
Friedrich E, Kuticher. 
Haucke, W ft,nt 
Hesse, C. Photogr 
Kellner, P. Procnr^.. 
Krchler, M, Stickenn 
woctt*, v , A? i 
OUtcttcisctt, E Frl 
Htldebranbt, äs>. Agent 
Hofimann.F Oberlehrer 
Kaolowskt, F, Kleinhdl 
Stark, A, Ww. 
Lorenz. E, Makler. 
— O, Reg Secr 
Lmcke. M. Ww 
Niedergefas; E.ftM 
Rollmg. W. Ww 
Seirft, W, Neutrere 
; E Eammerer. A, Rector 
(Hagelöbergerstr 34) 
V Bittner, N, Schnhm 
Beine. O, Rechn Rath 
Friedberg. y. Färber 
Hamann, Ä, Zimmerm 
Stlodotö, Ä. Geh e;ped 
Secr M . 
Polcmann H, Neutrere 
Dtcniickc, H. Ww 
Schneider. G, Ncntiac. 
Schnell, ß, ftfm 
Schul;-, M'Buchlidl 
Seidel. A, Geh Rechn 
Swrftlbt. 1t, Redact 
Spcrlnrg, E.Gen Ma,or 
8 D 
Qicthcn, O, Traiteur T. 
9 E Grastmantr, G, Juwel 
V. Penk. O, Portrer 
Albrecht,L.Magtstr Secr 
a D 
Harder. A. Gen Agent 
Kublauk. O, Barbier 
Schönrock.B.vw Baurath 
Schwietzke, A. Dw 
Sperling, $, Di jur., 
ftammerger Ratn 
Wutzcr, (i. Dr, vr Miit, 
Geh Samt Noth 
10 E Jacoby. M, Frau 
V Lüuser. G, Schuh,n 
Dobrasckke. M, Ww 
Domke. C, Herzer 
Goldmann, W, ^rlsöarb 
Lock, N, Theater drrect 
<Uüm»iUz N, Mrlchhdlb 
L!rause,B. Schneidern,,tr 
Mrucger. M.. Ncujur 
^1!ei^ner, 192. Schneider 
Müller. E, Ärm 
9t"iiie, F. Monteur. 
-• k, O, Postbcamt 
Q»uf«ni<i((r 8* 
Hesse, C.Pliotvgr 
Kellner, P. Procnrrst 
Krchler, M, SUckenn 
Knnth. R, Lackrrer. 
Mönch, H, Za,tw X 
Pnvogel.L.Vers Jnspect 
Sachs, H.vw Stabsarzt 
4 E Rothacker'sche Erben 
Edler A, Ww 
Hernsch, E. Schnerderrn 
Horack, ,Pol Wachtmstr 
6 D 
Lchmann, G, Schulder 
treuster, Ch, Nentrere 
chmrdt, tz, Ww 
— W,Ww 
Schöne. I u A.Gesckw 
WoltschrtztY.J.N^ Sccr 
6L9Jiet>,fr Frau (Bremen) 
V. Bihrcnbt, F, Haus¬ 
wart 
Schwesternbenn für 
Prwat StrmifcitpflcflM 
Beseler. L Eo A,Lacklbrt 
Aülow. H, Geh iRcchit 
Rath 
Giaur, H Slfrn 
Jordau, h, Slcucrerheb 
Marnrtz.B.^rankenpslcge 
Anst T. 
RöhrS. F, Dr Nedact 
Stahl, 0, Apotheker 
Thiede, 0, Eruu Beamt 
Vetter. W, Slfm 
— & (So, Fmanzgesch 
SSolff, 0, itfm 
Wulfert, a , Schuhn,lus'r 
6 E Alex. S, Ww (Gr 
Lrchtcrfelde) 
V Marklvort M. Ww. 
Aue. W. Trschler 
Bader. h. SdjuftguB 
Barschdorf, h, Lander 
Dlrect 
Bastran, E. Neutrer. 
Nnngs, W, ftfm. 
Frach. I, Ww 
Stock. 
11 s a Lcmkwltzstr 8 
E Kohn, vw Reg Bau 
mstr 
Beter, K. Duchhalt 
Drager. S, Privat,ere 
Glatte, b, Zeichner 
teer, W, ttjw 
Langer, R. HanSdien 
Limnartz, H, Sturererh 
— I, Pr,vat,ere 
Llndenau, B, Nahenn 
Netz. L. Äes Lehrcun 
Nnger. E, Vlnnienhdlrn, 
Wlchmann.B,Schneldcr.,u 
Znmach. t£, Destillat 
*4- Lankwitzstr 
12 E FraaL, *, Kfm 
Götze, E, Sattler 
ftemsied, (£, Laducr. 
Ucititn, D, Ww 
Miccicr, C. Kutscher 
Merckcr, M. Privatrere 
Nichter, A.Ww 
Talgan. A. Uutirficr 
Wen,chow,Sclma.Eoulect 
Gcsch 
Wrrschlng, L. Milchl'dl 
U E NitterShausen, B, 
Rentiere 
Warner, I. Buchdruck 
Bomllon. I, Bardrcr 
BrandcS L Schünemann. 
Optiker 
Kallics, B,Ww 
Koppe, F, Obsthdl 
brause, W, Bodenmstr 
itueflci, H, Weinkns 
Kiindl ffii, Hansdren 
Mühlsteph, Ä, Slim 
Pallitti0,E,Pernuetherin 
Noscnkranz. N, Secret 
Schindler, H.Tafeldecker 
Schossau. F, Schneider 
mstr 
Wolf, 2f, Dernllethen.i 
Zahl, E, Frau 
Ze.pell, A,W« 
Uft E Proppe. I. Am 
V Kroll, A , Arbeit 
Albrecht. I. Ww 
Berlm C. Ww 
Boselmann. H, Echutzm 
— L, Hebamme. 
Fmit, Th. Ww 
Hägerbartl,. A. Ww 
Iacobn, M.Schneiderm 
LUnrnp. W, Pnvatier 
Lcrcht. H, Uaittrcrin 
Nötlilutg, A, Sergeant 
Prochowmck. I. Ww 
Nalchke. E. Milchhdl 
Salomon. H, «sik 
Schulz. A. Zerchucr. 
Wasse. R. Tape; 
Zoni, A, Privatiere 
14 E Karney',che Erben 
V ^amey. 2)2, Ww. 
DMichlag P. Ww 
Gnmm, W. Ww 
Haase. E Kfm 
Kantet). E Klempnerei T. 
Lühmanii. G, Kasseubote 
Siollbrock.B,Mu,iklehrcr 
Taster. R. Ob Post 
Tänberecht. A, Nenücr 
15 E Siekerka. E. Messer 
Mutzmaidjfbif T. 
Behnke, W, Portrer 
Blerse. H, Fabtt. (l 
Nachtrag) 
Eueu. 9)2. HandlflLgeh 
G,erlöst, G, Lernch 
Jmpect 
GoelirK.Frl.Schueiderm 
Iackmaiin, H, Posament 
— W. Dermretlienn 
Nestle, F,Schneiders D 
Oldncht, E. Locomotivs 
Pallmann, W, Elsenb 
Beamt . , „ 
Schmidt. H, Wmstsabrl 
Schwarzer. E. Sdutctdci 
Seliring. 3, Eoutrol 
Seidel, A. Bmmettimn 
Stahmer. A. fiutlchci 
1G E Westliche Bautniain 
gesell,chaft m b « 
EhaUottenbg) 
V. Aül,ling.W,Oberleutii 
a D 
BorderbanS 
„Elue Schwestern", Insrrr 
f Lirankurpflege T 
Dö!,nie. A , Oberm T. 
Bi^chbanm,Rcg Baunrstr 
Cafsirer. I, Buchhdl 
— & Danztger, Lcrl 
Buchl)dlq 
Cleinow E,Ma;or a D 
^ltedemann, (L, Ww 
Lüvcck. W, Eolonlal 
wrlidlg 
Ncmncitm, E, Ww 
Prcske, G, Eigarrenhdlg 
Nichter, B, <lfm 
Nöseuer. L. Pol Lentn 
Stack, E, Agcnturg^,ch 
2 Ausgaug 
Bur. d 72 Pol Rev 
Koy, I, Porttn 
Äruger. M. Modistin 
Lelunann, A, vw Nechit 
Nath M . 
Marckwald, Ph, Rentier 
Nordström. L, Ww 
fitcler, W, Zugfuhr. 
chnricht, A, Buch' 
btiibei 
Urbschat, 9(, Kfm 
3 Aufgang 
Bartelt, F, Stat Asn,t 
Fuhrmann, P, Schlo,icr 
mstr ^ 
Hertng, E, Ww 
Hoburg. E, ^fw 
Hoppenrath. C, Bauk> 
beamt 
Lahayne, N, Schritt,ctz 
Peiiknbu. N, Tastldeck 
Noseuberger. L, '»lsm 
Stegwardt. H. Werksuhr 
Tanilenbrrng. H, Ww 
4 Auffl eilig 
Atlas;. A. 2)tnUr 
Carlnö, L. Werkmstr 
16 Schumanir. W, Tischler 
Thamni. Th, ftfm 
6 Anigang. 
Caln. M, im ^ . 
Ehtappino, W. Bank- 
beamt ^ t 
Cziä,owSta.M.Modlstin 
Erpff A, Küchenchef 
iBatirtamp, B, 9tegi,tiat 
7 Aufgang 
Dambilsck, N, Ww 
Fernthetl, C Lager»,tut 
«oeumaiut. W Siellm 
ftügler. M, ftnn 
Loo»e, F.Locourotwfnhr 
Schneenagen, H, Po,t» 
beamt 
Scifcrt, B, ftfm. 
Weckwcrth, W, Lebier 
WrUwer, A, Wa,chan,t 
8 Aufgang 
Bielschowski, F, Roh- 
producte T. 
Fleuimtug. A. Ww 
Wtcichic, O, ftsm 
ftlanie, A, Expedient 
Iwrbuü, W. Beamter 
Krüger, P. Technik 
Lew«,. A, Bankgesch 
— Leo, Ufin 
Mahlo. H, Bntterhdlg 
— ^ Ww 
gtciicr, I Stat Assist 
S lnilze, M Ww 
Baknttn, C, Bnncticr 
BoUnmr, R. <ltm 
Weber, L. Pserdeb. 
Beamt m _ 
17 E Werner. N, Dr 
Gljinnas OberUhrcr 
(Grobbfircitstr 55) 
V. Donath. A. Jliwelier 
Blumentlml, E, ftim 
Daniger.A, Canzl Nath. 
Jvltrf, A. Ww 
Göppert, K. Tapez 
Honckwitz, G, Markth 
Direct 
Harlidt. G, Cementarb. 
Hemrig. C, Kellner 
$uihei,i,ci,ei, A, Ww 
Jancck & Better, Inge 
meine T. 
Igel, A, Ww 
Imme, P, Stereotyp. 
Moscr. H. Ww 
Kroell, A, Ww 
Knrzmann. L, Frl 
Maast, F, Balindeamt 
Mu,,uer, F, Metallarb 
Psthlte, F. Tave; 
Neybach. B, Ww 
Netzte, A, Porzcllauhdlg 
Nuppe, A, pen, Feuer 
wehrm 
Schnlz. E, Buchbittd 
Sountaa. E, Ftan 
Tlnel, E. Fabrk 
Thorlcnchter, W. ^och 
Aolkntann, N, Barfeui 
Wachönulth, F, Schnei 
deunsU 
18 E Müller, F, Drnck 
itibe, 
Aiitii^, E, Gastw Geb 
Behemeyer. W, Schnsts^tz 
Airttl)aum.TH.Ma„runn 
Btoch. E, Rentier 
Gertcke, H, Neutrere 
Gronaner, (5, Schneider 
m,tr 
Hülsen. M, Schneiderin 
Iost, O, ftnn 
ftnmc, F, Sei^nbdlg 
ftlcui, 91. Bur Borsiü) 
Koppe, P, Mechanrk. 
Mörder. H, Ww 
Uiohii, Cl, Nciiticie 
Otlen, F, Mliier 
Otto, F, Reittier 
Podzus, C, (>andichnhm 
Richter. G, Schantw 
Nodrr E. vw Geh Hof 
Schmidt, O, Postillon 
Schornstein, A.Schneider 
©citiert, E. Wulimti 
Webers, H, Atanrer 
Wcidncr, E, Schntzm 
Wem, I  Fal.nl 
21 Kuencl. M 
Assistentin 
Koch. A. Modistin. 
<tuuie. M. Ww 
Langrock, E, Ww. 
Nillmiis. w!, Ksru. 
Nübe, 91, Frau 
Schmidt, T, Barbter. 
Schwendeniann.N.Sattler 
Setzer. C, Mtm 
Bolz. A. Schueidermstr 
Worrmann F, ftfm. 
oo E. Schultz. G, Rentier 
Bauüske, F. Rentiere 
Bart,ch. C, ftntfcher 
Betlmaun. W. Lademstr 
Frieduchowicz, E, vw 
Ob Po,l Secr 
v ftameke, P, AmtSger 
Rath ^ 
Knelm, R. ftsm T. (! 
(Nstditistg) 
Kroll, (L. Schrrstsctz 
Nrule. M, Et'eub Secr 
Ritter, A. Knn T. (, 
—^"§0^. Agent 
Gesch T. (i Nachtrag ) 
Schröder, G.Stenererlieb 
Unger. A, Rentiere 
Zeinecke. ft, Sckuhmmstr 
03 s o Tempclhofcr Nscr15 
E Garbe, E, Fal'rk 
E Wetzel, A, Rentier. 
BazillSti). A Rutscher. 
Wert. A. Wäscherrn 
GtdiMi H, Ob Steuer. 
Control a D 
Hen'chel.B, Bermtetherru 
Jeuuer, E, Rutscher. 
Jöricke, R, Kellner 
Lnde, W, pens Schntzm 
{Datum, W, Schlosser 
Rawald,L,Bcrmtethertn 
Netchcrt.A.Bcrmtethcrtn 
M H. Braner 
Wä,che B, Waschfrau 
Nevel, F-1dbal)U urtd 
Wage« Fabrik. Albert, 
GmbH X 
|24 E iÄacde, C, Rentier 
1 (Ni 24n) 
Danmann, B. Ww 
Gendnch. A, Maler 
Golunck. E, Schauspiele 
1111 a D 
Gorattkl. F, Kutscher 
Gunter, 3. Gastw 
HeUenderger, M, Ww 
tzoffmann, 9t, Gastw 
Hoppe. A, Krankenpflege 
111t 
Horold, E. Ww 
Kaddatz P, Beamt 
Knoblauch, Th, tifrt 
Kret,chinar. H, Kutscher 
Milling, A, Manrcr 
Müller, W. Ww 
Pruhsing C, Diener 
Ntc,uib‘'rgci, (*». ftfm 
Nobrbeä. W. K,n, 
Nüdmg. L, Schlosser 
Steinhansen. M, Frl 
Wasserzirhn. A. Ww. 
Watte, E, Ww 
Zielbauer, O, Knnstgleb 
24a E Gaede. C, Rentier 
Ba6)tnann, P, Kfm 
Baerwiitkel, H. ftfm 
Eedergren. H, Tischler 
Danz. I, Graveur 
Donner. M. Pottbeant! 
Dornig. S, Maler 
ftmiu, W, Diener. 
Gottichnlf, A. Diener 
Hcht,er, F, Stat As,ist 
pau,er. H, ftsni 
Hernsen. A, <stat A„i,t 
Karow, B. Hcbstmm«» 
Kerkraet.W, Beamt 
Lrchner. E, Dmier 
MrchelS, F, Schlächter 
Nflimjelit. I, Postbote, 
ytötzcl, E, Diener 
25 Schubert. C, Schuft» 
sfbcrm , ^ . 
Tander,E, Ei,cnb Betr 
Ingen 
20 E Sadau.F.Puvatler 
Badmeycr, H, Tuchler 
mstr 
Bo,chan. P, Bahnarb 
Dututdi, O. Gaitw 
Eh recke E, erped Secret 
Siedler. K. Schritt,etz 
Hartmauu F. Handelsui 
HUlm.ch.M.Scklachker.er 
Hcppncr. B, Plattirut 
Kopmitietiun I, Schmied 
ftttblnmim, 23, Cigarren- 
hdlg 
ftfthiic, F, Maler 
ftmtz. N, Haud,chiih- 
stufchiicibu 
Lainke. F Kutscher 
Langner. M, Ww 
LewandowStn. M. Dw 
Löwtudorff, ^, ftfm 
Maiquardt.A, Plätterin 
Seilte M. Bermietherm 
30 Pely, E. tovcitli 3 mt 
Pitiis. I 'Kiiiicnn 
Schulz 'Vi iro 
Seidel (i Umm 
;Miui<luuivi, t vi».» 
DZiUe 2)2, Bermietherm 
Wittiriier, M. Tapcz 
stter, G. Nragist Bcamt 
27 E Schick. P.Etgenthüm 
9116«, L, Neiihet 
Bad, G^schw, Modtttin 
Bengisch. D, Beamt. 
Beyma. I. Kn^udote 
Daber. M, Auiwartcriu 
Hetitze, A, Dr phil, 
Oberlehrer 
Henning. G, Bnchbalt 
<ttchch, H, Schlosser 
Lange, M, Privalicre 
Oestmke. G, Bur Borsteh 
NiNchke, C, Secret 
Papte, ft, Po,tillou 
Stra-burg.A,pen, Distr 
Commiff „ r 
Schatz. W.Lulkantstrtnstr 
Tan,ienbcrg,J. Modntin 
Thomann, 2, Penstonair 
litte I, Tnchkr 
Wilke N. Bahnarb 
08 E ttorf) N vl.Geb Sän 
Rath (Jena) 
V. Mtehahn, M, Magtstr 
Sccr 
Blankenbnra O Schnhm 
Bohl, 2, Naherm. 
Bratke, E Plätterin 
Buttttcr. G. Kutscher 
tSrolm, L. Bitchemutf. 
— I, Grubendu T. 
Gobtfv F. Plattanst 
Hotintiot;. H, «km 
211m um, G, Po'ttllon 
Kmtecik. V, SVttichcr 
Knoll F, KnNch 
ftohlei, W. Naherut 
Kirnte, F. Hausdien. 
Krüger A Ww 
Liepe, 91. Knticher 
Lernte, W, Biustrag 
Mnlte, W. Electc Arb 
Poble I. Rentietc 
Ntmcckt, R, Bremsn 
Schmidt. I, Kiitjchcr 
— A, Postillon 
Schonwetter. M, Gast 
Wirtlnn _ rtf 
Schrllz. G, Grunkramhdl 
Spilla. I, Ww 
StuubrücknerO,Locomot 
Snctrow Nachf, L, KteS 
hdlg T. 
Botgt. 9)2. Clienilkcr. 
Wetu. E. Plattirut 
Wenvel. D n R, Leh 
leiimteit 
VliuiUi *11 1 yurtu, »xtivi\ 
Earlnö, L. Werlmstr lg stCj. , Großbecreustr 78 
Rcl|rflA^®ämcu^o^f«t| ^ öl0pmcll(ll 
ivo f a Grostbeerenstr 17a 
E Meyer, W. Rentier 
DobeSlaw.G.Bierverleg 
1 LehmatiU, B, ftfm 
bl ESchroeder.A, Rentiere 
1 V Karnatz, R, Portier 
Hartmann, A, Schneider 
Hecht, W, ftfm I 
Henze, H, Korbm 
Stufte», G, Rechte(ttnt) 
Ternpltu, R, ftfm 
Wrttlowsky L, Ww 
5 Slnsgana . 
Barchtn.H.Etscnb Beamt 
Braner, N. Ww 
Cohn Retsncr, H, Mo¬ 
distin - 1 
Ho^mann.W ,Post,chslfftt I 
Stoslc. I Buclilialt 1 
Uubslch, W, Dicher 
Roth»,an», ticjdiiu | 
v Schonermarck. 9l, Ww 
V MUUIUV, Ut , 
Dufayel, A, Naherm 
Gallalch.Tl,. Schneiderin 
Grrnthn, A. hausdiut 
.Hau*o, E. BnchhaU 
.Hühner, G, Mancnöoi 
Holland, P.Emetfbrk 
Kaap. A, Schastmr 
ftcficl, I, Ww 
Klein, A, Ww 
05 E Sadan,F, Pituaher 
(Nr 2b) 
V. Meyn, A, Strastcn 
bahmuhr 
Adonikit, G, Kftv 
Docrnbach, H, ftfm 
Arrdow, E. Schloffer. 
Erdmaun, A, Ww 
Gerlach, E, Barbter 
Gcoth, E, Schlosser 
XSeibuttcich.O ,Gch Kanzl 
Rath 
ftolnnii. F, Klltichcr 
Mustern, A, Bur Dtcit 
timbitci, A, Bertret 
Malaka, A. Schnhm 
Mietzner, E, Ww 
Neist K Kutscher 
Reuter, G, K,m 
Richter. W, Gepacktrag 
Schade. G, Backt imstt 
o<> e Grnnow'ichc Erbeu 
V Spucker. A, Ww 
Arnbold, F. Locomottv 
führ „ ,,, 
Blum,Ud, E, Nuticher 
Eiöner. I, Schrift,teil 
— M. Www 
Ricnci, E, Waschsrau 
Gelte, B. Bernuethenn 
Knhnert. E. Portier 
ftnobloch. R, Schneider 
f H 
Lehmdcrg, G, ©luutuiu- 
hdl _ 
Lindtner. B Ww. 
Neischanei, L. Kfm. 
Sachs, A, Ww 
Schieferdecker, H, Post 
Schult, W. Tafeldcck 
ßtrglcr, G. Tafeldeck 
•Itmmcr, F, Ww 
jOE Dreweö. 9)2, Rentiere 
Dörr, 9)2. Schneiderin 
Hildebrandt, E, Fri,enrm 
-Xacübi. W, Locomottv' 
x&i-u'vi v iiaufri 
Soban-ki. V 
Zillich Tli iVni 
31 E 'flniilei tr ihn. 
(HaUüriuv IVcr Ji} 
V Ni'tlu, uiiKm 
Bertholt C 
Eck tt L vimiitcwit» 
miciheim 
Ernn l laiUnit 
Hsliiumnuui \i dh 
Hntrii M J'iU 1 
vonumnn M ^unir 
k i 113 
3fllwt s1'i' 3limpcKnn, 
UuUch.it  U 1 lu trn 
LaugL M 111 r 
Leffler M Uun'tr 
Mnlliiet Vf mrtcq. 
Mav-itti (t) » Ztnua 
Ncücllrrt ^ U lil iftL 
P?ciihhi " Juppim 
Pullt tUlluu 
Salom^» V ki 1 ü 2ci.l 
Schade i> 'MiuDm 
Schenk l ^niiu 
Schenk» ^ j ilmirb 
Schnürn M ^innto 
Sdnohu Unuir 1 
Srintl'K \\ 1 la 1 rtn 
Schwaiy U 
duit 
Siedow "’l vut Mcn. 
Sun ut ^ Hlil t 
Spect v 2inrii 
(spteacllnrii 
binmt 
Stimuli )1 Sdmiif'' 
<5uol)liarti 3cMc0r» 
turn 
2u(t)nnii u v 2\m 
sanield 
Jetfi l' Uui'dicr 
Turtllu H i tu 
M\M\ k i iv 
Well'unat 'l St'mtJ 
ibubiidt C "au Jifff 
>lm I M unter 
‘jmnncimi! n ]\ ^'4 
jo E Iviiitnini 'I i tt T 
übcuitmlmiu, V »tv 'larlL 
'»still 
Boisdot" T i’n lr 
Broiel ü- ’l.nnt 
— ^ unu 
Ca,m '( bunl^art. 
Dcpoii: n Vilmtu 
Gottiriilmt )t sumh\i 
Gttitaotiv ^ O i! 
ilUiti T 
Hinnimmt Z ('aniin 
Hctl’it All iftll 
Liuilf '*1 LluitUti 
Mulla 0! Huinir^ 
Niuiuctiui - l°mL‘ 
tun ... 
Nicttl L^limahr^l 
SaMtu i. 
Sri)uH’,Hi I "'in 
Stil» 
Tliuiuaii U ^ 
äJstitgcimtmt^ i'udbi 
«Jstiunluii x> 'inidit 
33 E WmutacUdw W n 
V Ilml ^ 
Kinduhum i 
Stittnmi . 
Bet(oii) in * 
Biauci ?s 
V ^ [ 
Hniini # Ajfl!, 
Hoiutu ü 
MOlVUl-LU! C1 ' 
sth«iflinttlKiÄb 6U 
SlJürll Hur rfm r 
Shauii i\ 
'in mein 
yuvvuiiuivi, w ,u-'i-v . 
Lacobi, W, Locomotrv 
fuhr „ 
Juchanowitz. E, Ww 
Kattncr, H. ^uestr 
Klmgenberger.O,Schnei 
derut 
— ;x 'indilp 
w»"S. 
ücljnmni' > "f , 
llluililH'i» II 
Clmm 0 'l ll'l,dnl 
iyollliinini ’l -g‘ 
P.''«“■'is 
im w 
Sditld l 
rriiolM ^ 
r 5 0 VHaMun 
In « 
2l)UI Lt. 
Midi v Uhur 
34 E "liiiiln 
V 'Jtnuc 31 ^„,1 
L?„(t 
D°u" ilijtiib 
DciM ' 5d„u‘ 
Trclvkc *l L - 
Mtthiikc, E. Ttichleunsti 
Bastian. IS. aicmter. gjjjif « ' ^“y""v  giotljmauu, ^e,a,w 1 jj-j*« %' s^" Schade, 0), »wnw,« Mcwc6, fi), Aayn^ram  
~Tvrai*itiar. Brauer ei ChriBtonh Groterjau.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.