Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Stargarberstr. 
(305 
-teqlitzerstr. 
Hell TIf. 
1Iin!i 
;ijl mistimitr ->* 
I , « 2-->l,nNMnstr 24 
£ ^<v'cii W, GaN 
l rtl u 
m 0 Cartonarb 
~ idi 2 Milchhbl. 
Lurüi W w^tr* 
n litt V ^alcr 
t;ui il'1 ^ ^chneldcr 
u| 1 ’hir iöorucfj 
,1 Mm Lehrer 
siuc »' üudjlcr 
lutfi i'i Dachdeck 
r ui,r Jt Jmimcrpol 
^inli v,06 Tclcgr 
um 
Sein li Mulik^c. 
3 thut £ Schützn! 
,j E. much & Dallach. 
5diiliTah£ T 
2kd (i >lchtt«b 
‘i o c 'l MncrmVr 
CVif 3 - iu 
ci ^ iicrfnistr. 
V 1 ul 2, ioftbcaml 
n icr F i liUtamt 
n t di v Uim 
Hi iu 5 Sdmeiber 
^ i iiviy I Bauarb 
im! A "«aiirer 
lulle ü Wilbfiblg 
Vu i atm i), Schuflfctz 
ühlinb v Buestr 
tfii w Wriefir 
C^i i um A Sdjiteibc 
rin 
3 Inip^ct 
4 Ifnnim A (itafhö 1 
uiw li 2 Inchlci 
% E ’uitc Berliner Ban 
hcicliirt) 
V liiüitt ^ Pol Beamt 
i. ulk )i ^camtir 
U Ici t It djlct 
Liiern i «ü Schntzm 
Beitel 3 Schlimm 
»m er s1 i w 
ncnuim v Schntzm 
u 1 (i 1]u immt. 
i (fUlenumr 
Hilr (i Müh 
i r; ir Usw 
\i r 15 ’l Echutzm 
i \ \ 10)1 Assist 
C: Igc 'l 'Um 
7 *\(\ l mi Mcimt 
g i\i 1 Telegr Arb 
il 1! ,xrait 
} 2tmtfuitr 71 
E.zi%tS Jtuimcnitftr 
ü^ti luq ^ Magistr 
11 jii 
tflnm)öi X (stgnnen 
"lt 
We* 'I ^aqistr 
4 imt 
* u cro lr Schaff» 
"Uisti&i m MUcl'hbl 
' 1 I 'i Sdiulmimitr 
' 1 i" l 2dnum 
^ i, '! 2diul)tit 
I \ iqttn Seci 
u^' u Iileqt AlsM 
Aiiit'tt Beamt 
. i l,i i\n II 
■ i a £ relegr Mst 
i ui. lt -luidjbnlt 
L 11 4 i ^ Cvnrpt 
i) e 
5 tbeifc ^uv Mcht 
^ 2dloii uitin 
' i,''11 1 l'nißtitr 
ilCIJ 
•<- - mcfuitr -> 
E„ ^ Eigen 
f Ha -,i ) 
,lUl^ '> Uutirfjcr 
^CV * llmioflt 
A V1. \ nit ctmmf 
r 1 rl n (' lfltU 
uv i. Mti ucr 
U H C Technik 
. hin 
i m £(!)„()in 
; ' ^ hub Dirb 
r 1 1 vuiiticlum 
c/.M> .'«idjici 
l 
^adamslr 
'i nuci 
v1 mit 
niat]i)ir 
^ Schiiljmnnli 
1 ■ümmlicn 
,,l(‘ * n M lundbcslv 
^iiyotijEiinucrtctir 
fwnjiauer Uslcc 
-lettcnucaiti 
:(ücii 
^ladl Bttlui 
^‘Mralbcnü _> 
l SBcrlm 
31) 40 Stadt Gascirnt Vti 4 
E Stadt BcUrn 
V. tiabc, P, Dmgent 
(Danzrqcntr 61) 
Srädt Wstö Anst IV 
Nady 9t, Beamter 
No'emann, h, Vorher 
Schradex, M, Vnärhalt 
Schulze. W Buchlialt 
Steffen. A, Platzmstr 
Vaustrlutt 
E. Stabt Berlin 
-<- Prenzlancr Allee 
Baustellen 
E. Act Ge! f Grundbesitz 
u  Hypolhekenvertt.hr 
Duiickcritr -> 
5G 1 a Dnnckerstr 70 
E Gitfld , Manrermslr 
All-recht. R, Maurer 
Bauer O (Sifiorrcrfbrl 
Bniiam, E Postichaffn 
Bette, C. Schueidenu. 
Daft, I, Schntzm. 
Elbe, I, Ksm 
©auöbufl A.Drogeuhdlg 
— N, Drohst 
— A, Frau 
Gerhalbl, A, Maurer 
Günther N. Mauerpol 
Heine. I Tclekiraphlst 
Striiflcr, N, Vclircr 
Lainga. B Näherin. 
Lugau L, Maurer 
Misch. 91, fflcif Beaml 
P-eisier. A, tifui 
SchnlZ, A. Staafermsti 
Sobald, G, ß>cr Beaml 
E'onuci, H Schutzin 
^cUuici, M, Lehrer 
i7 E: 9h]d), A. Töpfer 
rnsti (sJlr 59) 
V. Siebert, W. Musiker 
Baqantz. C.Malenn'tr T 
B Maus. A Sckuhm 
Belnaldiu. (i), (9cm 
Bcamt 
Bolil, 5, Packer 
Dreuich, A, Schneidenn 
Fuihr, St, Postichaffn 
n D 
Ocrfi, O, Tischler 
Ohllmeistci M, Ww 
txirtci, C Webermstr 
^citcpncm, F, Sttuer 
beamt 
Hevner. I, Ob Telegr 
Afflst 
<löntL H. Simmcrm 
N^ebaudt, A, Droschk 
(litllrf) 
Db|t, H, Lanbes Sccrt 
Petcnnann, E, Schubni 
Plller 0, Usirschncimsti 
Natnisch, SJt, Klempner 
9iich er, P, Renciwcform 
Sauelwaldt A Asm 
Spieitfiei G Mtldjhblg 
Tuiuie. 23, ©chionci 
LZuidlaubt, (5 Btcrmlu 
ilbiitflei, iS Polt Schaffn 
58 E Blnnck, F, Möiirci 
V Bluuck, 0, Zeichner 
Bellack O. IhchUr 
Luttuer, H, Gastwirthrn 
Deckert P Maurer. 
Go,; E, Ww 
Haupt, A, ilfnt 
Veffe, (£, Schutzm 
^opimci, F, Barbier. 
Hansisch, E, Maurer 
Stöiuflci, O. Brauer 
Krufler, K, Zintmernl 
UuumauH I Invalide 
Müllei, C, Rechn Rath 
Rothbart,I,Ob Tclcgt 
Asfttt 
Schauer. G, Post Assi)t 
Schmidt, E, Schlofft 
Cchnadelbach A Monteur 
Schulz P, Postbeanlt. 
Schäkel, M, Schi-iftiey. 
Senbowski, SL, Fabrk 
Weinstück, A, Berqoldei 
Zlerjch A.Strasjenb Führ 
50 E Nisch.A.Töpfenustr E 
V ytait Topur 
Bortz, Hi' ,Iliitrurrieutcnni 
Bulow. Gebr iUUc 
Deichmauu, G Afin 
Rt chir. ii, ftcucriuesirot 
Grnuow, 9t. Putzmaiynii 
Slcufncr, H, Ami 
Aienotu, W. Postanwärt 
ftobei, <#cm« ,blr 
Lauae Th Ob Po>t Assrst 
Luu. C, Aw 
2tibcü A, 9teisc»bci 
ßictfe, A Schneidermstr 
Wagner, G. Zuschnerdei 
Wen, <Ä, Schm ed 
Weuüt. W, Aassenbote 
60 E Jehu.(l. Architekt. T 
V Uertwitz, Ä, Poüter 
Baum. O, Maglst Bur 
Asut 
uO Buidikowskl, E, Maler 
mfti T 
Shtmctifelber, F, Grob* 
Bottcherniitr 
Eiweri, irrtioft Siompogiue 
GmbH T. 
Fenniädt, C, Stratzeub 
Schaffn 
Gaebtke A, Rtmmcrci 
Gaenqe, I, Putzer 
Auobloch. C. Masch 
Juqen 
fiioeffm. H. Reg Secr 
Lehmanu. 9t, Gaitw T. 
— 2, p,uitmirpol. 
Sneter, G ftrm 
Montz 5 Bnestr 
Neui-Bei! Dampf Datteu 
Fabnk Dl ope Ä.iZooieiT 
Puhlmaun H, hausbien 
Schul;e, C. Milchhdl 
(Bichtu. E. Maler 
Simmel G, ftnn 
Stell r, 91 Privatlehr 
61 E Hernimmt, P. 
Schaukw 
Auriö. K, Pol Beamt 
Bader. A. R mmcim 
Böruer tz, Tclefii Affift 
Darlich, H, Putzer 
Hosfmcntci <^,Schriftsetz 
A ichfat, 9t, Sattler 
Alimt, 9t. Ziiumenn 
Koolowskü B, Llthogr 
A, Manier 
^nfllei, A, Färber 
Aiiljtfe, H, Bitfsiticr 
Antzlch O Gnihicr 
Lai, v, Schuliiiiniitr 
Malchow, M Bur Affill 
Mietz v» Schucibcrnlitr 
Oppelt, A Töpfer 
P cht «p, Stellm 
Vtobeit A. Schlosser 
Scialseib, F. Olisthbl 
Schliüe, R, Rentier 
Schnell, B, Ww 
Teiiqe, 23 HauSdlen 
Wiese, H, Ziirijler 
02 E6»ras, A Mauiermsti 
V Poffccfil 45 Atbetm 
Abam.B,Süai;l'Schaffn 
YUabiö. M, Schaffn. 
©iof{. Ab, Urrn 
Gubatz, Oj , Asm 
OhtlActt, H, Atm 
Hdiise A Pott Aisist 
Heiltet L Schuym 
Mom, A, Schntzm 
Molenhaniieo, ükrbtci 
MnlKr, A Musik-Dlrcet 
Paul H, Wagcnruhr 
9tittei F. Magntr Bur 
Ahnt 
91 ui$ W, Waqensühr 
Stoll. (£ Tl chUr 
Thirnm, (i, Po)t«A|fi|t 
Baucher, E, Bcamtu. 
Weh uch, F. Asm 
(>3 E Gijbow, , Architect 
(Ober Schoneweibe) 
V Michel 9t, (Mi 2*2) 
Buraer, 2 Backeriuitr 
Oiaiibcit Ob Tclcfli AssiU 
(^ottwald, 21, Tiichler 
Hakt. A, ^iaii 
.Heller (5 Ob Telegr Assist 
H utze, M, flfm 
Höhne, 9i, ctrm 
\joppo,  O, Stratzenb 
Schaff» 
Ieusch O, (Stflaireitm. 
Iüisr. H. ÜBatfufti 
Alollcrtimiui Ar Neulrere 
Amitui, H, Plattaust. 
Autci, W, Dachdeck 
Lantzki) 9t, Arhit 
Marzuich, H, Tischler 
Matsch'e, L, SJeifidj 
Biamt 
Otto, 2, Töpser 
Schöulng, Ä, 9!olirleg 
Sentprel. N, Magistr 
Bur Aisist 
Stiebntz, M Hanblungs 
flilj 
Struuk, A, HaiiSw 
Voflel.E.Maqistr Beamt 
Wienicr.ül! .Schneibermstr 
64 E Laube O Zimmer 
nistr (Schllemannstr 
22) 
Anschiitz, H, Milchhdlfl 
Anton G. Äiünkiaiiihdl 
Bartsch, A, 9tohrleg 
Befjei, 9t, Pol Biamt 
Borchardt. O, AUmpuci 
Bozmauu, O, Schlosser. 
Drautz, A, Buchbmb 
Duhme, 2, Asm 
Engel.A.Pfcibcb Schaffn 
Rmifloht, B, Asm 
Freirnann, St, PferdeV. 
Schaffn. 
Fienherr, H, Asm 
Gaeoicke 8t, Maurer 
(Mails! M Pott-Amst 
G-l Granyow Jl, m 9tcchn 
9tath 
Hartmann 9t Haararb 
2aliiite, H, Topscniittr 
2ohii,i)ii H, iJol B amt 
Üntncr, C Ttlcqr AffiU 
^niflqe, A, Moitieur 
AoreU, A, Reg <5ier 
Anen, A, 2i'm 
Uiilttch A. Schnftsev 
Laars A Schneidenn 
Lelimauu.9t (risenbSecr 
— St Stut chei 
Leniaiioki 2. Schlächter 
Lichte H Bildliau r 
timbiiei , Steneih b 
Mluu (£, Seif nhbiq 
Mtelem, W, Mstunrpol 
Mutelbach H .Pol Beamt 
Müller C, Hau tftm 
Neumanu. H. Ob Post 
Ahnt 
Pieck K, Gtflarrcichblfl 
SchoKir, M Böttcher 
Schröder, A, Ob Pott* 
Asillt 
Tnetoff. P, Pol Beamt 
Walkowiat 2 Stelln! 
^etldtib, A, thitschit 
Win, A, ^u'chneib 
2i>iciifoop il Pol Beamt 
Siese, A, Gastw 
üoitt, B, Schneidermstr 
Witliiom, A, Schloffec 
tindieiierUr -> 
6u Statt platz 
E Amner, Commerz 
9tatH (Biuibcnbtirst 
a H) 
,6—70 Baustelle'! 
E Muiqcr Commerz 
Nalh (Branbeuburg 
a H) 
«<- Pappel Allee -> 
71 flcfj ^ Pappel Allee 100 
72 E luziieiuofi, F, 
Tischlt-rnntr 
AUrnann, F, HauLbieu 
Birtnei, H, Post Beamt 
Bnckow, H, put! Bcamt 
EbUing, P, B amt 
Hanchwiv, H. ninum 
Hei.>&crg H, Pserbehbl 
^ollwitz. 2. Tt.d)lci 
Laiibstraf 0, Pol^camt 
Lipeit. A. Comptoun 
Nehlilig.2 Schantwirthiu 
Schmidt, P, St sm 
— A. 9ieiilieie 
(Schi über, E, Häublenn 
Schulfeii, H, Musiktehr 
Su eit E, Nerttiere 
ToUiloriuL, Z. Sattler 
Wredow, Ä, Asm 
'3 E Kur;iu H, Frl 
Balu, 23, Hutm 
Brc chtc, H, Hutm 
Buchholz, A, Drehorgel 
Ipiel 
©sliuieitOirg, W, Vl^h 
erped 
Deichiel, E. Buchhalt. 
Döbert, L, simmcrm 
sickert. O, Molfiritbes 
{jkjch P, Putftomiir 
©cticlei. M Ww 
Hi-llmann. 9t.Bur Assist 
Aaul O, Lehm 
Anilin F, Ti djUiitislr T 
— LCo , A.Baugeich T 
— A Frau T. 
Lauguau, H, Plätterin 
Metzger F, ^uschnerd. 
PahnS, A Tischler 
9lei, C, Ww 
9tö)tel, H, Bügler 
Schrnabicke, O, Töpfer 
Schmibt, Tischler 
Schönau, 9t Mctatlbrefi 
Stocks. 9t Sch ihm 
Tauach, 9t, Sdjnetber 
Tl;iclc, H, Peimoimtr. 
Ullnch, A, Hntm 
BoUei, Th, Buchbind. 
Wagner, A, Gastw 
Widmeith, A. flfm 
Zimmermann.O, Koblen- 
hblg 
74 E Schotter, E, Metall 
lorfbif (Außerhalb) 
V. 9tauc, H, Postbearnt 
(Dnncknsti 8) 
Arenbt, A, Ww 
Bnitlik, A, PUttanst 
Blaukeustlbt, E, Rechn 
9tath 
D^.erling, C, Hanbelsm 
ftijdici C, Ww 
ffiisj A, Ww 
©rotier, A, Ww 
Heimaun, Th. Ww 
Maiganuehbl T. 
HUbibiaiibt,s)t, SertreLT 
Stöimg, 2, Pnvatier 
Ai icbemnim, H, 6tgavrut 
arb 
74 Lacieiipusch. F, Schuhm 
mitr 
Lam r, A, Ww 
Liui)it, 2. Ww 
Leiow, W 4t|m 
Mtu ner Handel \x 
Müller P @ Zuckerwr-- 
fbrk T 
Pncv'äik, Lehrer 
R utfaliil, P Atm 
9ttecf, (£, ©rijulmt 
Sckliciber C Tischler 
Scisnlz H, Maurer # 
Sd)wartzkopff, 9t, Elsenb 
Beamt 
Stapel H, Wageusühi 
Slolper A, \ltl)rcr 
BtuU, Gl), ^eiieirocljrm 
75 E -Darnfc, 9tcutier 
(^uebtuaii) 
V UUüller F. Beamter 
Uh 76) 
Althenier 3t, Asm. 
Bocf C Atm 
Fedutcr.A, WiiutframsjM 
^ildebiaiid.O.Maschinell 
baua 
Htppitmitii, E Conditor > 
Hoh''erg 9t, Po i Secr 
Hiliuwcut QJ Utm 
2mbiijch, P , Odjljffti 
5lt ob, H, 9te(i Secret 
9tootc, A. Gatnv T. 
Sduvabe G, Sdiutziu 
Sevtcr, O Cigarrcuhdlq 
76 s a Gtth'unaueiir 1 
E Warnte, F 9ie»ticr 
(Aitcbeiinii) 
V Müller, Beamter 
Po! Bin Nr 97 
Bomiit M n M, 
Nalieunnen 
niunte L, Asm 
Strol, C, Sd)iiuder, 
Schimberg, H Lehrer 
Sd)mibke H , l?ol Lentu 
Schul; A Bndshalt 
- W Pnonticr 
miipljal, H, Jttw 
•<- f^ithicnirtiicitr 
77 GUhsemane Atrchc 
förcttcnhstgcitcqti -> 
78i a WuifcithnpcitertU 75 
E Wtimtbt, W, Weilt» 
bergsbts (Croffen) 
V Alcm A, Leuvalt 
Baik &, Waltei Bäckeui 
Bub, L, 6d)(üssii 
Bcrg. H. Uneitbrcl) 
Bruw, G Zimiucimstr T 
Friysd)t C, Schuhininstr 
Giaht, M, ^il 
Grimm, E, Sd)utzm 
Loieuz H, LackireriMtr 
Masurek, I. Sd)u^m 
Sdiiuibt, W, Strauenb 
flühr 
SBiticnkia H, Pastor 
Jietloiu. M. Maler 
79 E 2ust. J.Ww (Ghai 
loiicnbq) 
V. Schulz (jr, Frau, 
^leischetCL 
Beig. M Flau 
Bleu, v» Wm 
Brunn, (?, L'w 
^uebciudlb A, Auttcher 
Gtiualb W, Frisem 
Gundcrmaiiu. 0) Wörtlei 
Hfibmi.ti .Locomottvfuhr 
Amts, A, Schneider, 
ttiuflci, Ä, Ww 
Lang, U Technik 
Laube. Bäcker. 
Linie, M Wiv 
Paters, ,y, ÜiidjlvL 
9tüh(, F Maurer 
Salav. M, Plätterin 
Schwab^ H, Kutscher. 
Stcut, A Gastw T. 
Wiiflstitb, A. 23tu 
Zeutchiur, M, Ww 
60 E Ftelicke, C, Molferct 
bet (Schonhauser Aflu 
^4) 
V. Sdiumute. A. Maurer 
Dos;, W. Schloim 
Garlrpp.A,Aül)lcnhMmii 
Garske. A, 2i|d)lei 
ftiinpp. M Ww 
AmUiI, A. Schuhmnittr 
<li(iift, G Fristur. 
9tctmde, M, Ww 
Schloffer, A, Hanbelsm 
Sdnucrl, O, T^d-ler. 
Sclinrwanz, E, Ww. 
Weber, E Ww 
Wult, 2, Mmtuc 
81 E Bonn, F, C, Kftn 
bl Saupe E Miutici 
Sdiul; F Peitftoiiflir 
Sdjinimdjir A, Ww 
Werner A Ww 
Wicdiitmi'ti A, Tischler 
82 f a SdiönhauieiAllet 70il 
E. Hiötche, O, Colvmal 
mihbl 
Dietsch, 91, peiif Aauzl 
2»{pect 
Feldbahn. A Lebrenn 
Fraiiti, E, Sd)loffer 
toallimt L Ww 
Gumlow A Maurer 
Haute 9t, 5lfm 
Henkel, M Sdiloffer 
2aunsch W, ÜU'nitrerpoI 
Müller M, Ww 
Pohlig (9, penf Beamt 
9teppeuhaqen. (5, Asm 
SchwarM A, Ww 
Straugmann, F.Schmied 
«<- Schouhauter Allee 
V. Porree, E Ww 
Henkel G, Grüukramhdl 
Krause. C, Gastw 
Lir. F. Schuhm 
Raii. E, Zimmerm 
Rcinbacher F Stratieub 
Waaeusubr 
0. 91. d. Stcchbahn. 
Nach der l)ter uoin 
Minfsirsteil 2oaditnt IT 
15 $ti eiichtctut Stech 
bahn (Turinerplatz) 
(5rf)lcinni Dr. 
9f d^Schlei, (- 
Kaiser 
Wilhelm- 
Denkmal 
iSchlvll Pl l 
- An der Sdileuse 
1 E Aaritibt, C, Rentier 
(WintertclMitr 7) 
V Laiiqe, H, Poitici 
Biümmer F BlitntcttfbrkT 
Huuvtv.B,leppidjtbif T 
Huth. A Wusjwihblg 
Moiuac, A, Laq Verwalt 
Pliotoaislpljilchc (ikstll- 
2 E Airneit'ichc Erven 
V u Sdnuube, E, Bill 
Seci (Chailottenburg) 
Bocklitz D, Cousitureu 
Husch |chc Schnetber- 
9lkademie 
Hurwitz. B. Teppichsbrt T 
Aausmanii, M, Atm 
Mannt 9t, Weitiwihblg 
Quaas'tche, C.Auusl und 
Buchhdlg T. 
Sri)6itroif. 9t. Portier 
Wendt.F Cigarren-2mp 
3 1 E 2acqnitr L Securlus, 
Baufflifrf) T. 
(lutteiit B Asm 
Ma wald A, Portur 
Meitft, G Aassenbote 
Pauyfttl), E, Procurift 
Schiitid.r A, Haufdjilb, 
Aaiiiuw"llivrhbla 
Sd)weitzei. G, Nroact 
5 Pumpitatiou 
E Stabt Bulm 
-<r Schloß Platz -> 
W. Stcglitzcrstr. 
Potöb <yfiter Bhf. 
DlAttriEr 
Körnerstr 
PvtS 
bamerstr 
ßlotlnulliti -> 
1 E Aouta, W, 9lentiei 
(Habovurgeisti 0) 
V Wiezorek. G Arbeit 
Augsburg, E, Frneur 
Dobiziinölk, P, Eis Bttr 
Seciet 
— 9t, Technik 
Hoftrnann.Ch, Auswinte¬ 
rn! 
Kramin. Ö Schrtstsey 
Lambitcht E. Ww 
MuteitS W. Asm 
1 Peyiiol^ E Ww 
Schneider, 9t, Fleischer» 
nistr 
S nj| S Kgl Lademsir. 
Slock Oktriiro, MobtUtit. 
That H Pottbtrcct 
Wenzlaff. M n 2,Frl». 
Wilde, M, Ww 
2 E Arebv, Jt, Nath5- 
JJiciurcimstr 
2^iifl)(iibt C, Asm 
.Hiuitzich, W 2mt Nath. 
Lchmauu, W, Portier 
Levnwhn A, ])r phit, 
(sberubact T. 
Wciftutbodi I. Di jur, 
Piof, Senats Prasid. 
3 E Raueubuich, W.Reittier. 
(Jteii WitBciuee) 
Vergmann, A, Portier. 
Bohl, F Sattler 
lUteger, 9t, 2)ietallarb. 
Brode M <UUfd)cr 
Dou H. Ww 
Eichhorn, M. Aaffircmi. 
(rmsiebe! M, Modistin. 
Feiud W. Achter 
Futbetui!, F, Malennstr. 
Hslritnch, ö, Ww. 
Hstrimattit, W, Encnb. 
Bin Biamt 
— Jt, Techu Lehrenn. 
Hartwig 2 Schultmmttr. 
Vaiipt O 2hiffcher 
Hoffiiiann E, Schutzm 
Hiioiitcr, E. Werktuhr. 
ätniter, A, Breinter. 
AiUnimitit, H, Ww 
Aleii.ncr, 2, Ingen 
Aorzitce.F, Getchastsführ. 
<tiui8 (f. Tiictilermitr 
Mislusp, B. Ww 
Lieck W. Gasglühltcht» 
2itslallat 
Linke, O Schlosser 
Malnckt.. E Aassenbote. 
Mutfc, E, ÄZw 
Meyer, 2. Synag Beamt. 
Neuiilami, M, Hebamme. 
— Ww 
Neustadt, E. Vergold. 
Ortb A. Geh Kanzl. 
Xiuct 
Pnnt, W, Aoch 
9tömpkr, S. Priödticu 
Schandlng, D Ww. 
Schulz O.Fmcur 
Schulze, A, Mobistm 
SchwtNteger.P, 9hf)irtit. 
Seewa d. C, Gen Berti. 
Stohr, E. Aochsrau 
Walter, 2, Ww 
Weiß, E, 2^ergold 
Rielfe, M. Tateideck 
Hitdncfli, H, Mobislm 
4 ti).b Heyden, 91, 
Astn (Luyowftr 109. 
110) 
V Qnandt F, Verwalt 
Bachtucf, G, Schnhliimstr. 
Burmami S, Asm 
Behr'ö Bcrlag B. (Gr 
Bock) BuIagdbnchhblT. 
Bibliograph Amt, M 
Warschauer T 
Fieitini, A, Buchbruckbes. 
Honuitz. B, Componlst 
Hnmfe I. Ww 
2miflfl(iat$, E, vw D6a" 
fovtei 
Aoeple, P, Plntteim. 
Areibe, W , Tapez T. 
Lampredst. E Tnchler. 
Luthmer E Molcitit 
Militz L. Ww 
Moolowitz L, Modistin. 
DbeiMt), A Asm T. 
Pratt O, Heizer 
Saubmann. C, Hausdien. 
Schnitter, C. (TelLrnitti 
SüinmeUatte P Arm 
Spiegelberg. F, Colonial- 
wihdl 
Steuileiu, M, Ww 
Beilolnut A, Buchbind. 
Wciiichslitci, M, Verl 
Bud)l)bl T 
Wiindtilid), 9t, Bank» 
bctunt 
5 6 E Wtiie.G, Eigenthum. 
Bodeiisttiu 9t .Backtnniti. 
Biibsld) A, Ww 
Faintmann, M, Schnei- 
bemt 
Geilh R, Mater 
Glä er 2 Ahinchff 
Ghumami E, Aellncr 
Hem, M Tape; 
Hofier M, Sängeriir 
Hiibeit, S, Schueibeun. 
2acobi, 9t, Buchhdl 
Acmei, 9l, Beuinethenn. 
Autifel, C, Plätterin 
Auischtnrta P Pensionat. 
Ladewiq G, Rentier 
Lehman.., A, Schlosser 
Lmgeintuit B Lehrer 
Ntiunann F, Mamcrpof. 
Ott Sl Baltnbcamt 
NUR] 
LiaUEÜR 
EXTRÄ FINE 
♦ 
rAm Ist eins der geistreichsten und fesselndsten 
VerstandsspTele Pros. Dr. Schubert#
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.