Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

III. 
28 StiRner, R, »atmet. 
Magnatz. A, Bur.Beamt. 
Sicubcr.G., ®ait». T. 
Müller, ffl, Badeanstalt»' 
bc(. .. _ 
Ostcr. 91, Äsni. T. 
SRccfc, SB.. Schlacht^ 
Tresentcuter, ©., Tech»»- 
Siclloro, C, Ksm. 
29 E. Lohrcnd, 6, fflftn. 
©embitzti, R., Km. 
Hofsmann, F, Lademstt. 
Sacob'/'H., Bnchbind. 
' Soggerst, H, 
Kähnen, d, 
Lamvrecht, SB, Ltthogi. 
Lentschow. D.# Äfnt. 
Lohtentz, G, Ksm. 
Sft. Ä6dJ 
Quast Nachs, 6., Hand 
Rode!^. M°Mt. Secr.| 
Wesire 
Krönet & Go., I., i5»S* | Sf“““'. « mkniitr. 
schuhsbr!. 
©rotlje, $). G, ÄntBel- 
Guihjahr,W.,G°h. Rechn- 
Rath. 
viuvt, iy.» ;— 
SchilSky. 3, W=r. 
Selblcr, H, Plattanst. , 
Waruzza, 3, Gemcntatb. 
Wetgi», E, Ww. 
Westphal, SS., Schmied- 
Zadow, 3-. Kanzl. Rath. 
30 E Rohloff, G, Rentier 
LÄ m* I — 
' l&nto 
Brust. H„ Kellner. 
Lach« & Go.,9t, Wäsche 
sbtk. T. 
Liebenthat & ©rothe, 
Kurbelst-»»-"!. 
Raub. 3L, Rentier-. 
$8llcr, SB., Fbrlbes. 
Schartipp. E., Ww. 
Schanicke, F, Ksm. 
Trcuseldl, M„ Damen 
mäntelsbrl. 
, Wolsgarth. 5-. Lehr«. 
34 E Pötter, ©m. b. H, 
M.. Cakessbrl. T. 
Schlau, O„ »erksuhr. 
Haensch. 3- Rentiere. 
Hoffe, St, ftfm. 
Stiilide, SB., Ksm. 
Miller. 9t, Schneider. 
Pinkus, E, Dr., pr. Arzt. 
PiorkOwSk». H, T t. 
mäntelsbrl. T. 
Slo-phastus, V, Post 
Sccr. 
zwuuui, iv., 
Pfennig, St., Magntr. 
B-amt. 
Pulllitz, 8t., fiatfitct. 
Schatz, 3, Peustonair. 
Schmidt. 9L. Kutscher. 
Schmook, E. HauSdten. 
©cfmü, H.. Asm. 
loinmfelbt, F.. ©tun- 
kramhdl.   
41 E Schiefer, Th, Kfm. 
Bur. d. VL Pol.»Bau> 
inspect. . 
Adam. A„ FondSmaNer. 
Arbcd, E, HauLwart. 
«Bastion, ©., Schneider- 
instr. „ 
Beckinaiin, Th, Kstn. 
Blaack, E., Schneiderin. 
Böttcher. M., SBw. 
Carow, O, W-inhdI. 
Vöicflci# vr-fV^u' 
Wendland, I.. 
Secr. 
Worecki, I.. Wachter. 
Äusgang LL 
SBonneck, R, Uhrm. T. 
Haas-, SB., Ww. 
Hömte, G, dur. Aslist. 
Jaenichen, E., Amlsger. 
Sccr. • - 
Juhl, P, Gigarrenliblg.T. 
KaSbaum, H, Ingen. >- 
Koch, Th, Ksm. 
Müller. M-, »w. Rittcr- 
autSbes. 
PUitte, R, Briete. 
‘tvonvUf ö.# «f»upt'**»uv 
Fähse, O-. Schuhmmstr. 
$55'« fetter 
boiici^tbmd. (Nr. 60.) Schneidet. 
iöDlinlv, .. 
Bocwer, SÄ., Gigareilen« 
sbrt. 
Dncbe. G„ Kürschner. 
Eschrich, E., ©larprager 
Tiäliie, O-. Schuhmmstr. 
Slväfe, F-, Schneiderin. 
SDiialc, F„ Regisirat. 
Bare, R.. Böttchcr. 
BiStuprk. I.. Enn»n. 
Et'^>ÄeHeriJ BrnLrh°ff.R.. Ksm. 
lSl:l?SCCi ^«chuhm. 
lufutku* 
I wasseribrl. 
44a E Taube, $., Rentier. 
Gicrmann, O, Schuhn» | ©alt. tt.v6d)lot|«. 
uiau, u„ oujiuniL. 
©rühmachcr. L.. Rentiere. 
Kohl. P-, Butterhdl. > 
Küaer, SB.. Kasseiwote. 
Kühncmann, O-, Ksm. 
Pcalow, O, Näherin. 
Pottichulte. C..P°stschassn. 
m ...« ein (IQm 
SzusinSln, Ww.. Näherin.^ 
Walter, I, " 
wrhdlg. T 
AbShagen, C, Ksm. 
Badllübner. F, Steuer^ 
erheb. a. D. 
Deaoriki, W.. Backermstr. 
Dciningcr, A., Rentiere. 
Mlkert, M, Rentiere. 
Sie. A, N-ntiere. 
Friedrich, P, cxp-d. Secr. 
'volzapsel, SB., Nentier. 
Äaul.3, Maler, 
fiaiimann, 9)1- Reniiere. 
Klos), R.. Ciqarrcnsbrk. 
Köhn, 91., Gastw. 
Kusc, F, Vollzieh. Bcamt. 
Drochnow, G., Gijclcut. 
Rücker. R-nticre. 
Schartipp, Masseuse. 
SchuItz°,N.,M°tallwrsbrl. 
Le»°ner,C, Rech». Rath. 
■ Zwarg, M., SBra. 
Franseckisir. -> 
36-39 E SchME ' 
1 Brauerei, Alt. ©es. T. 
Boehme, L.. Direkt. 
Schramm, St. Viaumstr. 
Patermann, Orion. j.| 
jga E Schultheiß' Brauerei. 
Art. ©es. 1 
Pflegestation IX d. Bert. 
LocalvcreinS d. Euattg, 
Kirchl. HilsSverein». 
SBcfete, F.. Ob. Inspect. 
BueS. 3t., Inspect. 
Busch. 6., Maler. 
ici'um,' ^Prokurist, 
©nimm, E., Inspect. 
Hebinann, I., Niers»hr. 
Hohnheiser, B„ S!Birth> 
schastcrin. m 
Hortman», sp„ Portier. 
Smnt, E, Kochsran. 
Kleinecke. M.. Slvothel. 
Lehnhardt, I.. Hoftath. 
Machner, P., Schneidet- 
mstr. 
Müller, I.. Inspect. 
— ©, Kim. _ . , 
f rzewisinski, H.. Inspect. 
chcibel, P, Direct. 
Schubert, ¥, Brauer. 
Schulze, C„ Frau. 
Schütz, O., Baulbeamt. 
Spiegel, K, Sattler. , 
Allee 12.1 " I Tischer, M, Compt. Dien. 
BlmnentUS,Häudl. 
Nb'L'H Bergold. M^Sämlthciff Brauerei. 
©ronwald,H., Chemiker.^. 
Haase, H., Frau. 
Herrmann, L.. Slcijenier. 
Hübner, A., Mitchhdt. 
Jachatsli, I, Tischler. 
Kirstein, A, Schloffer. 
fiolthnaim, SB, Kfm. T. 
La«P-,P, Rentier. 
Lange. W, Ksm. 
MattheS, H, Platt-nst. 
Olsch-wSIi,»., Ziminerm. 
Nobel, E, Wagenlackr. 
Sasse, Förster a. D. , 
griffet.*, Dr. W.at*t.T. 
Wegner, 61), Wäscherin. 
83 E Pötter, ©. m. b. H. 
cm fc/.$»afrwf T. 
mstr. . 
Göhring, SB, HauSdien. 
©tattert, F, ®Wtn>. 
Höp'ner, 31, Potiz. Sau¬ 
ms »cd. 
Jacob, A, Rentier. 
Kl-tlner, H, Briestr. I gS'TÄTriit. 
atKM ' lÄrttÄierg. 
R-hwald. O, Seilermstr.j, E J^lmaim, E, 
m '..si. ZU 
yruii, «p., . 
Dmbcrg, A, SBictocri. , 
D?nIowSki,J,Schne>det- 
mstr. 
Fahncrt, O, Handelim. 
Hennann. M, Damen- 
manlelsbrt. 
Hillmann. O, Schneider- 
mftt. „„ ..... 
Horstmann, 3, Altistin. 
Kurtz, G, Drogist. 
Lewin, I, Schneidermstr. 
Meinike, 8t.. Gastw. 
Moldenhauer, A, Brauer.. 
Müller, H, Schuhmmstr. 
Riede. A., Maler. 
Schmitt, H, Klempner. 
Schmogro, ©, Schneider 
mstr. „, , 
Schneider, 3, Stzankw. 
Schulz. ®, Schton-rmstr. 
Sprangcr, 33., Kuustmal. 
Stier, F, Mechauil. 
Wil-ke. O, Ksm- 
Wilde, O., Dutensbrk. 
— C., Tigarreichdtrin. 
31 E SBollmanii, g., Hand 
schulifbrk. T. 
. Unfallstation II. 1. 
Berg, SB, Schrift,etz.^ 
BieUna, H., Dr. pWl» 
«tot. 
©abbert, R, Milchhdl. 
©entsch. L, .tzand!chuh° 
©rützmacher, R, Pol. 
Wachtmftr. a. D. 
teimich, H, Kunslinstitut. 
aensch.-H, Rentiere. 
Kauf. M, Setbd.-. T. 
' Knuth, M, Rahmn. 
Liefeldt, 9t„ Ksm. 
— St., Kauffr. 
Photographische Gesellsch 
fürProiectionu.Stcw 
oscopie A. Rimptfch 
& Go. 
Richter, O, Ksm. 
Rodestock. Th, Wasche 
»»schneid. 
Scelig, ©, Kfm. , 
Starker, K, Handschnhm. 
Thorma»n,St,ObÄ»Ipect. 
Treusctdt, M, Fabrk. 1 
82 E Witte, (£., Rentier. 
Zrteijwaiu, V., 
Rcinsch, ©, Stnitat. 
Schnitzer, ffl, Ksm. 
Schutze, 58., Kfm. 
Simon, ©, Bnchhatt. 
Thiele, M„ Näherin. 
I Bobach, O, Maailtr.Sect. 
42 E Snjting & Go, Bau- 
1 jicsch. (Britzcrftr. 2i.) 
V. Bnli-, E, Töpfer- 
Sll»crn, 3, Ksin. 
Bicdeköppcr, R, Bricf- 
lräg. „ 
Billigheinier, 3, Rentier. 
Brandir, E, Maschinist. 
DaUmauu, E, Schlachtev 
niftr. , 
Effiicr, R, Seifenhdtg. 
einer, 3-, Ksm. 
Grulich, O„ tthrm. , 
©runder, F, Piattnln. 
Harnann, E., Drechsler. 
Rentiere. 
Bracktow, SB., Hutfork. 
Deutsche Bckleidungi- 
Compagnie M. London. 
Dietrich. SB, Conditor. 
Kohl, P, Kfm. 
Lange, E, Magistr. 
Beamt. 
RitterShausen, (£., atm. 
Samter, P., Dr, pr.^rzt.i. 
Süstiud. M, Knn. 
Thiel, St, Miro. 
SBegcner, SB, Ksm. 
Danzigerstr. -> 
-4r Pappel-Allee. ->■ 
Rentier. 
(Nr. 415a.) 
Billig, E, Kohlenhdlg. 
y>crutctyw V4.» wu#•*•/•••• , 
©lotni».H,PH°>°?t.Atet. 
Göpel, 81, Prwail-t. 
Hacsc, ffl, GeschSstSsuhr. 
Janisch, SB, Ingen. 
Jntrau, SB., Kürichner. 
ftabtitz, St, Handelsm. 
Lallt. A, Schuhm. 
Lindecle, E, Schankw. 
Lutzuiann, A, PrwaNere. 
Schade, E, Parhaita. 
Schonbotn. A.Lasscnbot°. 
Schulze. St, Zinnnetm. 
Wanistotff. ©, Ksm. 
Wcgenct, 31, Kurbctslepp 
Willöper. K, Maler. 
50 E Fiebeck, H, Ttschler- 
mitr. (Rr. 122.) 
V. Berget, St, Makart- 
bouauetbinder. 
Deck. G, 3lcid)66. Buch 
Bendelet. P, Postschass». 
Freilag, ©, Schassuet. 
Fritsch, O, Drechsler, 
©cbaner. ©, Lehrer. 
— O, Redaiteuiin. 
Girdt, E, Maler. 
Korn, H» Schneider. 
Leonhard, A, Kurschnet- 
mftt. _ 
Lexow, W., Ksm. T. 
London, M, itfm. 
Messerschmidt. M, Ksm. 
Münzberg, R, ikutscher. 
Polit, Th, Conseroenfbrk. 
—Tffi, Äs«. T. 
I T»ckou>Ski, Ä, SDw. 
Wenndotff, A, Glasschteif. 
52a E Hohlscld, A.. Eigen- 
lf)ftm. __ 
Arnold!, 8t., Jmattde. 
Bcckmaim, B. u. E, 
ÜÜahitI)cilaclct)rte. 
Britze. A, Topfet. 
Courthi. R, Gapcllmstr. 
Gcllcrt, F, Str«bc>tbsüht. 
GorSti, P, Schmied. 
Kuhlbrodt. E, Rentiere. 
SipKÄ* 
mWt. 
Mühlbach, G, Stemgnb 
dreh. , 
Papist. W, Maler. 
Schacht. 3t, Musiker. 
Schmicdel.A, HanbtlSft. 
Schroeder, 8t, Pottietst 
Strocmann, O, Kstn- 
iirdt, E, Maler. Uc^r F Dreher. • 
Better. Ä, Bandagist. 
itMfcfs ssettfis-- 
Meyer, H...vouplm.a. a),i -rö 
Mcihner.B 
— 9JI.» IHcnlicre. lixs E. ÖctfdicL 6.# Dr. 
Mischet A., Äechn. Nath.I «Kuriursteildamm 23J 
PeterS. 3» Schliern. 
Philipp, H, Schuhm. 
Piltzner, K, Kutsch. 
gicgieS, M-. Regisseur. 
na^;A^ Dodmöhl. 1, Schlosser- Roosi.A, Reg-Secr 
Linde, ©, Kellner. 
London. M, Ksm. 
Lorenz. H, Tilchlermstr. 
Liip'e. F, Buffclier. 
Marliewicz, ©, Kfm. 
Müller, F, Auskunftei. 
Rahtt, M, Borsensecr. 
- ©., Kfm. 
Salzmann, O., Schneider 
mstr. „ ... 
Schröder, O, Conditor. 
J tfZA**Utfrttl 
lycr. 4»u.i _ 
Dohmöhl, ©, Schlosser- 
m!lt. 
Höhne, SB, Ww. 
Müller. A, ©astw. 
Sitcschke, M., Nähenn. 
Stellte:, Ft, Ww. 
SBittia, E, Btennmalhdlg. 
zr- -t..f. AS fllimtinr 
Roch, A, SU'fl. Secr. 
Ro e, E, Nähenn. 
Schicht, M, Mnlik-r. 
Trampex, K, Metallarb. 
SBcnM, F, Schri,t|etz. 
50a E Philipp. V, Kunst¬ 
maler. (Westend.) 
/— 1   on «Sinn 
Ljn&uT'RÄI vÄÖÄtet. 
itbfÄ F^”Er‘ 
e,^n»;,®"^rbmcffcri SfSn, alä&rmstt. ^drich, M, w. 
Ptalsch, K, Kfm. r 
Prillwitz, E, Ksm. 
Przi>blil«li.B,SIat. Assist. 
Rosen, -i, Ww. . 
Schnitztet, B, 3!°h°nn. 
Spieß, ffl, Schmied. 
Wachimnth, ffl, Lehrer. 
WindhSuser.R,Cigarren- 
|47 ^Fröhlich, E, Ingen. 
- H, Reg. Sccr. 
Stein, A, Ww. 
Stillet, O, Dr., Pros, 
©hmn. Lehrer. 
Ulfetl, 8t, Rentiere. 
Wäge, M, Stuckat. 
Weigmann, F, Schuhm- 
mstr. 
1 Winter, A, Ww. 
43 E Blüschte, W, Eigen 
thimeriii. 
ol. Wacht 
mstr. a. D. (Kastanien 
iOuUw 'P«/ • 1 
Hochschild.A, Kaffenbote. 
Eenst, ©, Portier. I 
Tschornia, ©., Kfm. 
, Woiff. A, Diaconisstn. 
40 E Burow. M, Kunst- 
schloffermstt. T. 
Behnseld, E, ©astw. 
Czcmpet, H, Kfm 
©ulschte, O, Photogt. 
Heidelslädt. A, Ww. 
Hildebrandt, SB, Bur. 
Beamt. , . 
tintje, C, Stetnsedmstr. 
umlol», O, Schlachtet- 
mstr. 
, Wach», 8t, Rentiere. 
iCGäbsfbilY ■ 40-tEPat°it,M,Schmiede- 
sriÄ»] »StoÄ 
tnumcrin. 
Glaa6, O, Postsect. a. D. 
Glase. F, Buchbind. 
©olz, O, Söarbicr. 
Henlschel. A, Ww. 
Höhn. N, Schuhmmstr. 
Jasmski, St.. Pensionair. 
Kopa», 6, Maurer. 
Laser, H, Malchitienb. 
Lindemann, ©., Drechslet 
Olligschläget, O, Karton. 
arb. _ 
Oettzcn, F, Ww. 
Pampuch, P, Böttcher. 
— E, Hebamme. 
Schäfer, L, Ww. 
Cchcrsch, E, Schlosser 
Schwanekow, H», Fabtk. 
- R,F-brk. 
Sieb-rt, M, Ww. 
Staadmann, A, Kellner. 
Stegeweit, A, Frl. 
Steinlopf, E, Ww. 
Teichmann, L, Renticr. 
fiürnct, R, Mchler. 
>44EHilletsch°idl.M,Rei'tiere 
Aufgang I. 
Dnhl, 3, Architcct. 
Gnauck. H, Kfm. 
©ol«, O, Masseur. 
Hillerscheidt & KaSbawn, 
MMinensbtk. T. 
Lehste, E, Kfm. 
Noack. W, Ww. 
Ott°tistcin,.E, Kfm. 
— H, Ptiooticre. 
Rothenbach, H, Rentier. 
^Mppel-Allee 139.) 
Brasch, M, Ksm. 
Cronhcim, 3, Kfm. 
HinrichS, 3, fflfm. 
Koeber, M, Kfm. 
Kreuzer, H., Comptortstin. 
Ragme, G, ©eh. Kanzl. 
Rath. 
Schroeder, 81, Stadt. 
Lehrer. 
Steibet, _Sj3, Dr., pt. 
Wabnitz, P, Schlächter. 
Weber. G, Ksm, 
48 E Hirschberg, B, fflfm. 
(Paulftr. 28.) 
V. Steuer, L, Mattth. 
Bcamt. . , ... 
Berlholz, M, HandctLfr. 
Dörfler, 8t, Ksnu 
Kuhlbasch. E, Schuhm. 
Lorenz, M, Mechanik. 
Orthmann, H. Tischler. 
Rena. E, SSertret. • 
Röhtich, M, Schlächter. 
Schnncr, ffl, Klempn. 
Slurtz, M, Ww. 
Tartan, 0, BolkSbrau 
60118. T. 
48a E. Hitschberg, SB, Kfm. 
(Paulftr. 28./ 
V. Steuer, L, Mattch 
Beamt. (No. 48.) 
Bauer, A, Nähern. 
Bauschle, O, Bildhauer. 
Bruuckow, B, Planetin. 
Aütichner, P, SLw. 
taack, G, Ww. 
cllwig, G, Rtmmcmi. 
Koichel. P, Drojl'st- 
Saget, G„ Maschincnb. 
Laube, G, ©etbaicher. 
Mara, 81, Schaffner. 
Margwardt, ©, Bahn- 
beamt. 
M-nz. 81, flutsch«. 
Mindert, F, Tischler. 
Mittge. E, Ww. 
Müller, F, Kutschet. 
PeterS, E, Ww. 
Philipp, H, P°ttr°itni-l. 
xianMlt, K, Kutscher. 
Wellenthin, 31, Ww, 
«oschke. G, ©astw. 
>51 E Knicker, F, Balltechnik. 
Boschann, M, Frl. 
Brinkmann, 81., Ww. . 
Fclletschin.E, Schneiderin. 
Fraucke, G, ArnlS-Secr. 
Q, D. 
Fröschke, R, Schlösset, 
©liese, A, Ww. 
HauSmann, 81., Ww. 
Heude, L, Ksm. 
Honmann, 3, Ww. 
Husung. G, Ww. 
Kalinna, SL, Schaffner. 
Kleineidamin. @, Schuhm. 
Kluge, M, SWw. 
Krüger, 3, Gonlroleur. 
Kuhle, G, Büglet. . 
MarIchnet.F,Schncidcnn. 
ajirner, Th, Vogclbaucr- 
fbvl. 
Michelbach. H, Maurer. 
Peper, H, Hutarb. 
Bieth, L, SBra. 
Puhtmann, E, Tischler. 
Schul«-. E, Deitillal. 
Schwarz, H, Schleiser. 
Sperber, F, Ksm. 
& Gie, 3!ohprobuclc. 
.wcnraci, 'V, it*»» “ 
tKursurstendamt» 230 
E Getschel. Z, Stau Dr. 
(Kutsmstendamm 214.) 
V Gerhardt. A, Werkmslt. 
Brüsewitz, 81.. Kutschet. 
Förster, SB, Ww. 
Laltn.S,Rc»te»cmpsang. 
LürgenS, G, Massenrin. 
J„r», H, Baulbeamt. 
Kauf, ffl, Gastw. 
— & Goiitp-, 3t, Sicroetl. 
Olbach. H, Ww. 
Sioba, S, SBw. 
Sudow, SB., Berlmftr. 
Wagner, ©, Buchbinder. 
Winter, 8t, Ww.. 
Woilchützkh, P, Kasse» 
, Slsfiit 
64 E ©er!chet,H,FrauI 
1 (Kutsürstendainm 23.1 
E GmHel. B, Frau v 
(Stiirfiirftciibanuu 214.) 
V. Schneider, Berwalt. 
Atndt, G, Hanbelöft. 
Blücher. F, Tischler. 
Bröe. 3, Maler. 
Flcidic, D„ Fotltagchbl. T. 
Förster. St, Ww. 
G-nschnicr, 3, Dschl-r. 
Goldh-im, M, Mim. 
©inner. 3, Srtmciber. 
Heinzel, Th, Stfm. 
Hoffnicister, C, Cigarrcn- 
arb. 
Sädcl, H, Fuhrh. 
3ahn, «, fiSndincr.. 
Jurmann, F, Nahenit. 
Katstedl, T, pens. Schutzm. 
». Köhler. 3, Näherin. 
Kraus-, F, Schneidermstr. 
Krentzlin, M, Ww- 
Knpreil, 31. Kanzlist. 
fichmann, F, Handelst». 
Sen6, 3, Frl. 
Lewandowsky. E, Ww. 
Müller, P, Schnftfttz- 
Pieper, R, Schlosser. 
Prctzsch, E, Schlösset. 
Rettig, G, T-nzleht. 
Richter, G, Molketeibes. 
Saecket, E„ BadermM. 
Schiemaun, E, Kutscher. 
Sdiünemann, A, Buch¬ 
bind. 
Schütt, E, Schneider. 
b. Stosciitin, 8t„ Frau. 
Stumme, 8t, Frl. 
Toritau, 81, Dachdecker 
UlUclP.,Strabenb.Kutsch. 
Waldeck. K, 8trtist!n. 
West. M, SBw. . 
8etsche. A, Näherin. 
65@oeri|il,5,3anmv3iiiii[; 
ftbrk. 
Gürtler, M, Dw. 
Heidelberg, ©., ffltr. Soll. 
zieh. 
Sacobi, H, Haitäbitn. 
Hübner, 81, SrfjitEi&ctin. 
Krüger, F, Siojtiimi 
Müller,©, Wa,chc»Lhmi. 
tapse, Scfnilint. 
chimminji, (£., ün, 
Sdimidt, 6, Äw. 
Tengler, S, Ww. 
Walter, P, SRtnbant. 
Wetzet, GI), Ww. 
Siedle, M, Ww. 
56 ESillniaitn,3,3itnlitt. 
(Kurfürilcnbcmm 24J.) 
V. Wenbt, H., ÜUrroall. 
Borulsia-Apollict«. T. 
Baar, 33., Simsitni. 
Kutsch. 
Böttiger, L, Elellmich. 
Brun^el, A, Lehrer!«. 
Gaiicnä, G, Stellm. 
Ebetiug, 31, Wniim. T, 
Eblert, H, Sinlicntt. 
Fitze, St, Gelln1 lieg. 
'Satbalt) illoienllial, 3, 
Cigarelten'brl. T. 
icnitlct, H, :Vi cbeütiit. 
inrmann, !>!, Sminicia 
jotfmanit, W, iludj- 
bnickembci. 
Karrai, A, Schul»». , 
— E, Slmsieiilv SdiiüiL 
Kirba». L, llsm 
Saubahn, 8. $1*6. j 
Füllt. 
Mattet). SB. firbttt. 
Meilen"», 91, Wen Üitil, 
Mnncheberg. 3„ Sei. 
SKüuzbetj, 31-, lluliditt | 
gtaibami», 51, £d|imttt' 
mstr. 
JioiIiabt.G,SlroilifMt| 
Sicit.äll.J., iWcliiIIgitBntt. I 
T. 1 
Wachcrli, G, Sdiu^n 
Willig, ®., Tlichlee. , 
57 E Seron, 91cr|. Wt 
(Stlopitoelsli. --) l 
V. S!crot|, il, Statt* I 
((Slianji.eitr. S-l 
Stltniaii», E, !>tl. - 
Böhiner, J(., «anp4| 
SBudjfitttiiei, Itfm. 
Joppe, F, Si1»- 
Stansls, (5., ‘jJ-idibriia. 
— P.. im n„ i 
SdtmeidKl, «. 
58 EStilmet 
SBauqeiellicb. ■ 
V. Steubaiift, 3 
uoitnutcr. . ■ 
SSarlW), 81, Sinntenti 
Barz, l£, 
$|auänttel,«,M* 
Callmeier, VI, K»M- 
Skamt. .. » 
edelt, A, i'Jiatiilti-««! 
Hcisele, Sä, üeSiiet. 
Hin«, 3, ö'f”-. 
.VÖvid], ^eliieriti. ■ 
0(11100, 31., SüluitienTbri. 
Ski», 
Miersch, M, Ob. r« 
gifiit. 
Müller. S,M,ter. L 
S!iir»l'erger,M.,!.»VI 
Schulz, H- 1)r\- SL.! 
Sieroerl, Jf, 
Toepser, 81, 
©»eiitstr. -> 
ßSa £ ScilinetJ'*11! 
iiütziae 'BaugeitS f 
V Neubauer, V-, pi> I 
SÄSfei«.^! 
_ 5, Sdilotier. 1 
Cmth, 3«, M°»»" 
l65UE'GÜig, H, Fabrbes. 
1 (Jol)tt & Elleiiburg, 
SBaschefbtt 
Ee». «wäSS 
L°mmerich,^WlM 
«l'SW 
hü» 
Roftmattit, 81., 1 
jattnet. L 
ibrid 
S»-! irefestti itatu 
Kaufe kein Bett ohne ’Westphal&Reiniio . 
’.r.i Ut i.- S-v -s
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.