Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

in. Theil 
Prinzen-Allee 
- 508 - 
Prinzenstr. 
iiti Hetuze. (£.. Ww 
Stern, H„ Scisjgerb. 
Kraft, <$., Ssiw. 
Kreuzcl, G„ Handschuhm. 
Kühn, P.. derber. 
Cutter, H, Ww. 
MöbcS, M, Okrber. 
Niclebock, I., Ww. 
Paiold, B, Dachdeck. 
■ Pclcr, O., Weissgetb. 
Schmidt, 31., Schneibmn. 
. — P, Schlosser. 
Schulze, £>., Tischler. 
Stücklet, A., Rentiere. 
Wischer, F., Schuhm. 
Soldinerstr. -> 
•89. 40 E. Berliner Stadt- 
Synode. 
V. Gtismg, Gärtner. 
(Ertrcierftr. 27.) 
Apkethäiiser, Schlosser. 
eiSncr, Th, Weißgetb. 
Ritter, M., Schmied, 
genckert, L., Frau. 
41 E Witte. H, Eigenth. 
Fiebig, F, Schlossermstr. 
Henslet, P, Lederarbteriu. 
Hugo Nachflgr,Th,Darm- 
sailcnfbrt. 
Kubsch, R„ Pastor n. D 
Schmidt, <£., Lackirer. 
Schnitz A, Rentier. 
Weißbuch, A, Saitenhdl. 
42. 43 E Eichholz, O, 
Fabrkbes. (Pankow.) 
Berl. Schmirgeln!crlc 
norm. E. Kreter. T. 
Kluge, E, Penstonair. 
. Lohmann, L, öraBdcnt' 
malsbrk. 
44 E Marliold, F., Eigenth 
. V. Geutctt, A., Arbeiter. 
’ Abraham, (£., Fuhrh. 
Satloichlt), E., Sattler. 
Boost.E.. giibrmttcnichm. 
Brack. E, Mollereibes. 
Dörlich, H, Maler. 
Dräse, SB., Werkmstr. 
Ebert, Th, Brettschneid. 
Fall, M., Schlosser. 
Stuhlt, SB., Fuhrh. 
ti. Pöllnitz, A, Fuhrh. 
Post, (3„ Schankw. 
Preuf>, E, Handelsm. 
Sletzlaff, Th.. Gärtner. 
Schaesfer, Th., Privatier, 
Stoka, 91, Bro. 
Bollmer, P, Schmied. 
45 EKirchner, Ph., Sattler 
mttr. 
EzesSki, F, Schmied. 
Guddat, A, Fuhrh. 
Gürtler, H., Drechsler 
Gule, Ä., Schmied. 
Hahn, P„ Bauarb. 
HänSgen, E, Fuhrh. 
Katz, 3)1, $tosd)f. Stiitsch, 
Langer, I., Gerber. 
Sieht, R„ Lagerist. 
Lüthke, 91., fficrlmftr. 
Mätze,R., Eolonialwrhblg. 
Müller, E, Schaffner. 
Pageli, H„ Fuhrh. 
5> -hnke, 6., Fuhrh. 
Siek, (£., Kailirer. 
Steuer, ÜB., Fuhrh. 
Wegner, P., Schlosser. 
Wem, G, Fuhrh. 
48 E Naumann, M., fifm. 
(Königstr. 28.) 
V. Pohl, I., Verwalt. 
Bendin, A, Skutscher. 
Ehetie, 6., Gärtner. 
Ecke, M, Schreiber. 
(Engel, Schlosser. 
Fabel, 6„ Stubciimalcr. 
Gecken, A., Färber. 
Hartniann, F, Seifen« 
schneid, 
tziddel, 31., Stubenmaker. 
Hnth, O„ Färber. 
Jaeobi, £>, Schlosser. 
Lehmann, A, Dachdecker. 
Matz, C, Schlosser. 
Mayen, F, Gerber. 
Opitz, F., Schlosser. 
Peters, H, Stubenmaler. 
Plcgc, ®„ Maurer. 
Schmitz, H, Gastw. 
Schüler, W, Abbruchi- 
uuternehiiler. 
Sommerfeld, W., Borarb 
Tilgncr, G., Wcibgerb. 
Tornow, W„ Tischler. 
Zieme. M., Fellhdl. 
46b Baustelle. 
E Meyer, F, Dr., Sau. 
Rath. (Magdeburger^ 
str. 33.) 
Wollanlstr. -> 
47 E Anderi, SL, Gerberei. 
’ Brandt, M., Handschnhm. 
48—BO Baustellen. 
E Ander», 9t., Gerberei. 
(31t. 47.) 
01 Baustelle. 
51 E Meyer, lr., Favrlo-1. 
. (Nr. 54-56.) 
52 E Liedtte, 3t., Fuhrh. 
Häuser, E.,Droschk.Knlfch. 
Krüger, F., SSro. 
Liedlke.H, Drosch.Kutich. 
Prcufj, 6., Ww. 
Pnschel, 3., Plätterin. 
No»ge.C..Ob.PosI.A,'sist. 
Ryba, W.. Gerber. 
Scharsciiberg,H..Schuhm> 
mftr. 
Thanm, 29., Ww. 
53 f. o. Soldinerstr. 26. 
E Schmidt, H, Säetet' 
instr. 
Klcinfchmidl, 91., Gerber. 
Stiele, Martin, Schlosser. 
Stlose, E„ Gerber. 
Rohde, Julius, Gerber. 
Schirmet, O, Tischler. 
Segnet, («eldjrn., Posa- 
mentwthdlg. 
Wegenet, A., Schankw. 
SBinttlmann, O., Sattler. 
Soldinerstr. - 
54—56 E MeyctH..Fabt!.1'. 
Meyer,E.,6!laetlederfbrH. 
Ulrich. F, Kutschet. 
57 E Galtet, Gebr,Hntfbtk. 
(31t. 68.) 
V. Lemke, 91., Pensionair. 
Döblet, 91., Bahnard. 
Delitz, P., Lodiret. 
Goutgowöki, F, Stfm. 
Grafs, I., ßutaib. 
Hambach, ’S., Hularb. 
Herzog, SB., Hularb. 
— P„ 4lfm. 
Sommcti, H., Monteur. 
Mandel, C., Gastw. 
Platz, M., Kutscher. 
Rohde, L., Surf]hblfi. 
Schmidt, M., Postbeamt. 
Schweudy, 31., Bäckermstr. 
Sorge, R., Klempner. 
SlrtfieS, D„ Gerber. 
Toexser, I., Lehrer. 
Zeidler, W., Hularb. 
58 E (8otttI,(Slc6r.,Hulf6t(.T. 
©ailrl, Boichard, Bruno 
ti., L. ii.$l.,Fii6rt6ef.T. 
Herzog, 3i., Maschinist. 
Klein, SS., Lederzuricht. 
Körner, P., Weilmstr. 
Krüger, 2)1., Drogist. 
Ncye, M., giinmerer. 
Tcichert, (f., Colonialwr 
Ijtilfl. 
Tschirlchwih, P., Portier. 
59 E Schneider, G., Glakö 
lederfbrl. 
JaSmaud, ff., Ccderfbrt.T. 
Skluge, O., Kohleuhdlg. 
60 E Schmidt, P., Reulicr. 
(Badstr. 06.) 
Böcker, F., Gastw. 
KarpluS & .(icrzbcrget, 
Ledetfbrt. T. 
01 E Brandenburg,O„ Ww 
(Hicfeiitljolcvllr. 12.) 
V. Brandenburg,H., Bau 
untcrnchm. 
Bodin, St., Maurer. 
Jaeobi, W.. Musik. 
John, H„ Töpfer,»str. 
Melchior, SB., Ww. 
Plötz, O., Gerber. 
Schal, St., Hiiim. 
Schmidt, 91., StoljlenTjM. 
Soft, Th., jkupsirschmied 
Werner, G., Lackirer. 
62. 03 E Stadt Berlin. 
V. Kellner, St., Slfm. 
(Droniheimerslr. lc.) 
Besser, E., Stnckat. 
Breite, I., We'hgerb. 
Fäder, <!., Haiidelsiu. 
.Henne, St., Maurer. 
SVagtl, W., Bäcker. 
Atari, F., Handelsm. 
London, M., Gerber. 
Lütke, C., Pauliiienm. 
Müller, 31., Kutscher. 
— I., Wcisigcrbrr. 
Paichlt), W., Böllcher. 
Robbach, Ww. 
Schliebitz, A., Gerbet. 
Schulze, I., Schuh»,. 
Sellnom, K., Weibgerbcr, 
Tietz, 91., Handelsm. 
Tscheche, 81., Schlösset. 
Voigt, M., EonlroL 
Golhenburgerstr. 
64 geh. z. Golhenburgerstr. 1. 
65 E. Stadt Berlin. 
V. Kellner, K., Stentler. 
(Drontheiinerslt. lc.) 
Anders. (?., Handelsm. 
Holz, L., Schueidennstt. 
Oestreich, i5., Fuhrh. 
Richtet, B., Ww., Fuhr 
yesch. 
Schulz, F., Zimmetm. 
60 E Stadt Berlin. 
V. Platz. I., Fuhrh. T. 
Hecht, M., Leberhdlg. 
66 Heuer, C., Fuyry. 
Slowal, B., Stohleuhdl. 
Rammingcr, 91., Ww., 
Fuhrgesch. 
Fint, ti., Foutagehdlg. 
67 ESlenmniit, F., Eigeu- 
thüin. 
Konrad, F., Schankw. 
Sloppli», H., Fuhrh. 
Stimiie, 91., Fuhrh. 
Müller, H-, SaiUenustr. 
08 E Ganicrcit, E., GlaS> 
rorbdlg.T. 
Sllbüht, S„ Gastw. 
3Icck, 33». 
Elackowly, Ä., Ww. 
TtzcbfinSki, St., Lederarb. 
69 E Sommerfeld, R.,Lehrer. 
Ptinzen-9lpothckc. T. 
Abel, 33., Maler. 
Boescnhagcn, H. F., Apo 
thetcnbes. T. 
Berget, K., Momstin. 
Drust, C„ Lehrerin. 
Fädlet, Dachdeck. 
Grobe, I., Lehrerin. 
Stlrntm, M., Ww. 
»lauer, F., Wertmstr. 
Schmidt, M., Modistin. 
Seiler, SB., Schlosser 
70 E Hcydebreck, R., Slfm. 
Andres, St., Biersahr. 
Bancili, St., Slcinsctz. 
Btombcrger, ©., Polizeb 
bcamt. 
Busse, (£., Slutzholzhdl. T. 
GtabowLIi, G., Pautinen- 
mach. 
OirocbrI, (£., Schlossermstr. 
Hiflet, A., Schlosser. 
Stclm, St., Peusioimir. 
Kohlmeicr.St., Poftschaffn 
Lange, H„ Drehet. 
— R., Mühlenbauer. 
Knntze, 31., Fabrkatb. 
Matauatdl, M., Heilgeh 
n. Masseur. 
Sloeficke, H„ Bietsahr. 
Schramm, J.,Gastwirthi». 
Slurmer, 91., Ww. 
Szosranski, F., Schmied. 
71 E Stadt Berlin. 
V. Dageförde, (£., Gärlne 
reibes. 
Hampkl, R., Fuhrh. 
Hiiroe, O„ Schlosser. 
Stöbert, Th., Vers. Juspeel. 
.(trafst St., Schlosser. 
SJlaiisj, St., Landger. Secr. 
Sawatzki, P., Handelsm. 
72 existirl nicht. 
Christianiastr. -> 
73 E König, E., Weiftgerber- 
mstr. 
6>org68, S, Botenmstr. 
Peter, F., Postschaffn. 
74 E KüItcrmanu,H., Fabrl- 
bcs. 
V. Paap, O., Proeurist. 
Fürle, L., Ww. 
Grohberger, L., Ww. 
Hoffmanu, H., Schlosser. 
Stfistcrmaiut & (So., U)la. 
schinenfbrk. T. 
?ajar, A., Ingen. 
Man, H., Stfm. 
Mccrrcttig, P., Direkt. 
Meltzer, t£„ Frau. 
Schallet, (?., Kfm. 
Steuert. 6., Bnchbiud. 
Witte, M., Ww. 
75. 76 E Maschinenfbrk. f. 
Mühleubau von». (£. 
G. W. Stapler. 9let. 
Ges. T 
Bergan, F., Gastw. 
31osenbaum, 9t., Stnlscher. 
77 E Sicht, A., Brauereibes. 
E Paschen, E., Btauetei- 
bes. T. 
Brauerei Gcsuudbruuuen 
E. Paschen. T. 
Halwass. C„ Gastw. 
Hoos, G., Gastw. 
Stetsten, E., Minertil= 
wassersbrt. 
Koch, B„ Schlösset. 
Koplin, C., Bierfaht. 
Stotteimu, 33., Ww. 
Kuttzweg, Th.. Ww. 
Metlel, (£., Malctuistr. 
Stielet, H., Braunistr. 
Schmidt, A.. Böttchermstt. 
H., Skinderpsetdesbtk. 
7.) Pape, iti., Stfm.' 
Rieglet, 6., Schlosser. 
> E Berl. Weitzbierbtauerei 
Ed. Gebhatdt. Act. Ges. 
Baumaiin, M., Braumsir. 
Setter, I., Ww. 
Falteubcsa, G„ Brauerei- 
direet. T. 
Stirsch, R., Formet. 
Knobloch, P.. Ingen. 
CSIbrechl, 38., Äw. 
Richtet, G-. Jnspeet. 
Echerwat, F., Gastw. 
Taetzsch, M., Theatermstr. 
81 E Schceder, 31, Stfm. 
(Wasserthorstr. 29.) 
V. Sorcnz, W, Gas¬ 
anzünder. 
Breiter, 91, Barbier. 
Lehman», 9f, Maurer. 
Meißner, SB, Brunnen« 
baumstr. 
Schamott), P, Bcz.Feldw. 
Stolz, P., Dameneonfeet. 
Stoye, M., Ww. 1 
02 E Opitz, P„ Rcntiet. 
Hamann'sche Wertzeng- 
• ntaschinenfbrk. H. Walz, 
uonit. 9L T. 
stowluS, 9t, Fabrk. T. 
— lc Herzberger. Sctcc- 
förb. T. 
Königsberg,M,Ledctfbtk. 
Ktaatz, H, Zimmetm. 
t). Langen, 91, Magistr. 
Bcamt. 
Luther, H, Schlosser. 
P'itts, W, Lelirer. 
Rademachet, P, Mnsil 
lehret. 
Eloye, M, Ww, Satg- 
magaz. T. 
Thimm, $)., Schlösset. 
Trantmann, D, Schmied 
Urlanb, M, Schlosser. 
Wesch, »(., Stfm. 
83 E GaUtschli, 6, Zimmet- 
uiftr. (Badslr. 33.) 
V. Sinnst, (£., Maurer. 
Abendroth, St, Monteur. 
Bein, 91, Slfm. 
Böhme, H, Cisendreh. 
Billiget, C, Wettzeng 
maschinensbrk. T. 
Ditlrich,C,Be!tsed.Rcinig 
Aust. 
Dörtug, E, Danipslessel- 
rcinigungSgesch. 
Gtfelt, (£., Jngcu. T. 
Geiler, W., Ob. Jnspekt. 
Haberland, 31, Ww. 
Krause O, Pol. Bcamt 
— S„ Frau. 
Krctcler, L, Handelsm. 
Lauzenbacher, I., Former 
MehlS. F, Slrllui. 
Mütter, H„ Cigatrenhdl 
Pech, 9t, Schlächlermslr. 
Pins, 91, Slfm. 
Puchert, M, Ww. 
Schalt,H, Pferdeb.Knlsch 
Scissert,'tntscher. , 
Siewerl, Slassenbole. 
Sleuzel, E, Gastw. 
Stolle, E, Bäckermstr. 
Tempel, E, Schlosser. 
Ulrich, 91, Handschuh 
arblrin. 
Wagentnccht, H, Technik 
Wenk, P, Stlilosscr. 
Zawadzki.R, Bcz.Schont- 
lleinfcgcnnslr. 
84 E 9(ftiengcfell|rf|. Berl 
Ltixuspapiersbrl. uorm 
Höllenstein & Lauge. T. 
Birlholz, F, Portier. , 
Mrose. H, Llthogr. Anst. 
95 E6ictc,t>., iMnutermftr.T. 
Adlet, 91, Schlösset. 
Alexander, 9l, Hulnt. 
Soniitaucr, 31, Dr. pr 
Arzt. T. 
Habicht, St, Prediget. 
Kuobelaitch, L, Schleifet 
Struppe, R, Conditot. T. 
Levy, S., Rentier. 
LnirS, 6, Conditot. 
Metzner, 91., Slcuticrc. 
sti Richtet, 91., Handelsm. 
Wolf, A, Ciaarrenhdl 
Zoch, A, Näherin. 
78 E Schwarzmauu, H, 
Glactlederfbrk. 
Sd-lirzinann, ©, Leder« 
fürt. 
79 E Gcbhard t,B,B rauerei- 
bef. (Nr. 80.) 
Berl. 15$el6bictbrauctci 
Ed. Gebhatdt. 9lct. Ges. 
Elsner, R, Gastw. 
Minack, F, Presset. 
Piektet, E, Ww. 
Quast, H, Steindruck. 
Schwatzntann.M, Gerber 
Stoye, B, Möbelbdt. 
Wille, R, Stanzt. Beqn t 
äSaUeV'C Grrbmibes. 80 E Freyet, I, Schlösset- 
mftr. T. 
Wachholz & Co.,P.Hans< 
segeusbrt. T. 
Wieset, O, Schlosser. , 
87 E Vochme,P,Baukgesch. 
9lhavaS Achim, Jüd. 
RetlgiouSoerein. 
Bureau der Heilsarmee. 
Boehm, A., Statt. 
BLchtema»u,T,Filzschuh> 
fabrt. . 
Chrzellitzer, E, Rrchti- 
anto. T. 
Dehnet!, M, Ww. 
Frühling, 91, Architekt. 
— P, Fatbenfbtk. 
— Gefchw. 
Gratvundtr, L, Schuhm 
Kegel, W, Erdarb. 
Kitts, (£., Ingen. 
Knebel, F, Maletmftt. 
Striiger, H, Schlosser. 
Kunz, P, Hutfbrt. 
— 91, Frl. 
Sturz, H. Ä, Eicthdlg. T. 
Plitz, St, Glaiteiuig. 
Justit. 
Podznts, H, Ww. 
Riebe, C, Weicheustcll. 
Battdahl. L, Fitchhdlg. 
Znschneid, I, Webet. 
88 E Heinrich, P, Tapez 
Böckitig, Th, Ww. 
Stinneniann, E, Stnlscher. 
Kühne, W„ Schlosser. 
Lange, F., Rangirmstr. 
Lüdtcke, (t, Gastw. T. 
Schumann, R, Sattler^ 
mftr. 
Sonnenstuhl, 91, Holzhdl. 
Boigt, 91, Fuhrh. 
Wehrmanii, I, Ww. 
Wenzel, M„ Ww. 
89 ESchmidt.H, Baulbeamt 
Aniecker, E, Gastw. T. 
Haltmann, F, Fuhrh. 
Hentze, C, Schlosser. 
Höhne,W,Droicht.Stutsch. 
Koch, R., Waschanst. 
Liebeck, 91, Ww. 
Oitoro, I, Ww. * 
Schmidt, C, Schlosser. 
Schulz. P,SchtSchtcnustr. 
Weber, Th, Schncidermstr. 
Wol, 9l, Ww. 
90 E Markgraf, I, Ww. 
Bölicke, Jda, Glaserei. 
Ebeling, P, Bertäufetin 
Giebel, 9l, Näherin. 
Graf, 9, Schlosser. 
Hahn, 55, Gastwirlhin. 
Stöhn, 91, Schuhm. 
Markgraf, O, Buchhalt. 
Müller, O, Handelsm. 
— 30., .ZandelSm. 
Schulz, J, HauSdieu. 
— M, Berläuferin. 
Tack, E, Drchorgclspicl. 
TolkmU, 38, Postpackmslr 
a. D. 
91 s. a. Badstt. 20. 
E Ganzow, (£, Bäckermstr. 
Bartei, H, Goldwrhdtg. 
DahmS, M, Schneiderin. 
Eichelmann, I, 31enlitrc 
Eng, G, Schlosser, 
viundtach, H„ SSeiitljM.T. 
Sandvob, P, Gürtler 
Schmidt, M, Former. 
Walslebcn, H, Slfm. 
Wittstock, F, Ingen. 
Badslr. 
(SIrabenbild z. Prinzenstr.) 
Baerwald-Br. 
W. Prinzcngassc. 
Friedrich Wilhelm 
Frhr. o. Prinzen, 
Geh. KriegStath, 
war int Jährt 1738 
Eigenthum.' d. Gtuud 
stückS Schinkel-Platz3. 
Schiutel- 
Pl. 
Coutad, A, Wäscherin. 
Dowe, C, Rentiere. 
Freyer, E, Schlosser. 
— 3, Schlossermstr. 
Heiuzcl, M, Schiiciderin. 
toltz, H, Pensionair. 
oeneman»,' H, Maler- 
nistr. 
Müller, W, Jnstrumen- 
tenmach.' 
M!inchcbcrg,9t, Rentiere. 
Schinkel-Platz. ->■ 
1.2 geh. z. Schinkel-Platz 3 
Niederlagflr. -> 
> 0*5. z. Schinlel-Platz 1.2. 
Schinlel-Platz. -> 
8. Prinzenstr. 
(SttaBenbild s. nächste S|>.) 
Luisen-User. -> 
1—4 Stöbt. GaSanst. 
6 f. a. Gitschineiltr. 32. 
E Statisch,", Schriftsteller. 
(Matthäikirchstr. 4.) 
i>„Ilen-UIet. 
Wasser- 
Ritter- >f 
Enalische 
GaS-Anst. 
Slorittstr. 
S 
tliorstr. 
S 
$ Sir. 
5 V.Sch»,ädicke.C.T örifcrmjtr 
Dänmichen, E,Destillat. T. 
Sticke, F, Invalide. 
Hänisch, ti, ffiattioirtsiin. 
Heimbach, F, Schneiderin 
Hirocr, I.. Wiichensiell. 
Liebrecht, 91, Släherin. 
Pause!, F,Dachdeckern>str. 
Pfitznet, O, Gürttenuslr. 
Runter, S,6igarieiil)blg 
Rots), St, Billatdsbrk. 
Schmidt, G, 9lflcnt. 
Schutcck, 91, 38tu. 
Scitgcbnsch, F, Ww. 
Eltiitiöcitbcr, 31, Släherin 
Willzang, B„ Ww. 
Gitschinerstt. ->■ 
s. a. Gitschinerstt. 71. 
E 9thlbcrndt, O, Fabrk. 
(Bliidierftr. 50.) 
E Schaff, P„ Slfm. 
V.Schwillns, M, Portier. 
Bauet, M,Schlächtctntstr. 
Bischoss, M, Stfm. 
Siccitcr, H, Gürtler. 
Ebel, W, Loloitialwrhdlg. 
T. 
Jante, 3)1, 38m. 
Klemm, 31, lEIectrctechiiil. 
Köhriug, Ph., Graveur. 
Lltlauet, 3,Dr., pr.Arzt.1'. 
Richter, P, Gastw. T 
Tannenberg,31.,Posrichaffn 
Woldeck, 31, Strllm. 
E 9t oeber, 3, Slentier. 
(SBalierthorftr. si'i.l 
V. Derlei, W, MildipSitjl. 
Sohn, P, Tischler. 
George, F. i5., älndibinb. 
Get'erdl, E„ Gürtler 
Hoppe, P, Gürtler. 
Pasternak, L, Ww. 
Philipp, M, Schneiderin. 
PulS, L, Frisenrin. 
9lctfc, E, AuSbesserin. 
Richtet, C„ Schtihmntstr. 
— E, Slrcidiricmcnfbrt 
Sachte, E, Ww. 
Schnitze, Th, Zahtt-Opc 
tat. 
Sievcrt,C,Klavierlchrctiu 
Tietz, L, Schueidermstr. 
Thaumaun, 31, Ww. 
Wetzel, H, Maurer. 
8 E Schüttke, I, Eigenth. 
V. Strömet, Schuhm. 
Beier, A, Schneidermstt. 
Beguhl, E, Schncidermstr. 
Boldt, F, Grüukramhdl. 
Borchcrt,R,Schncidetm>tt 
Brandt, St, Schueidermstr 
Eichelbaimt, 6, Kitschner- 
mflt. 
Endert, R, Maurer. 
Hecht, A, Klempner. 
Holzendorf, R„ Brieftr. 
Jacobs, E, Elab.Stimm 
Kiefer, F, Kfm. 
stlcmftein, E, Hankd. 
Stlöpcl, F, Ww. 
Kolberg, E, HanSdien. 
Stünftlcr, B, tiederarb. 
Stulmil), H, GaS- ic. Anl 
Lctifch, D, Bildh. 
Motbach,O,Buchbiitderei 
Müller, A, Frl. 
Msch, St, Maurer. 
Partolsch, W, Silbtmb 
Patcheu, 91, Bohncr. 
Paweleil. H, G6t,a;„. 
Sloic, E, Sturbetiiitt 
Schcrfting, 91, itcUnn. 
Schtmmelpseiinig,!)(., *!,„ 
Schotz, A, Sdnicibcrmitrl 
'Sogt, F, Schlosser. 
Wangemann, 91, .tiauöl 
Wernickc, W, Techmtcr. 
9 EKlanS.W, LedcrtvtsbrI f. 
V. Herzog, E, »itchbinii! 
Colberg, O, Sll.-mptm-. 
Graf, F, Sittetat. 
Hunte, t£, Sdiassim', 
Henichcl,E,Lcdcrwridtt.I. 
— W, Ww. 
Hoppe, E„ Ww. 
Martzahn, 91, SHro. 
Obei, A, Slutidjcr. 
Saame, G, DrogcithMq. 
Schuppe,H, Sntui'papicf 
fbrk. 
— H, Frau. 
Sprnth, 3t, Gastw. 
Winklet-, E, Gtatitiir. 
10 E Albrecht, F, Slcmittc. 
Albrecht, <£„ .Mim. T. 
— 3)1., Slfm. T. 
— 31, Hot,lidlg. T. 
Asch. S», Slfm. 
Aatog.Geschiv, Slühcritm. 
Strgciimitn, 91., L>w. 
Bentdt, F, H.n,«»,«,. 
Ghristtl, 3)1, yiiditiin. 
Ehlerl, F, 315li;rin 
Staut, I, SchiKuVritiiir. 
Steil, 3)1, Ww. 
Slnop, E, Waicheti,,. 
Lntz, 91, Btichbnid. 
Matletn, H, SdjnciStri 
mftr. 
31äther, W, Ialiulrchinl. 
Ramnitz, E, ilölicrin. 
91 ein. P, Sd)t«ic>. 
Riech, D, Fuhtii. 
Slngomsty, tEompt. 
Diener. 
SdiittiM, G., ilätkftmsit. 
Sthrötcr, W, liidilrr. 
Schnitz, E„ 'tiro. 
Sdjuster, H, Viftlicmi. 
Tente, D„ SUiilucr. 
Thiele, St!, iKvIilliX. 
Tichorn, P, Mfiit 
Wictenz, E, IVnliniii. 
Windlet', A., Äiiiivittlriiii. 
Wnthe, W., Mim. 
Wnlhe, I, GdttmX'tmiit. 
11 E®emmlef,W.,iiabiill'ti. 
(jjlaricnsiltir.) 
V. Koch, E„ ffiildiliM. 
'Blume, 91, liioiiiim. 
Bohlede, C, Haiic-bini. 
Drogmnnn, SS, Wnii®. 
®euz, 61), Sllaiitct. 
öiese, ti, Gdiulim 
(l|rüulici',S,Gd)loiicriiiilr. 
Hautsdiick, E, i'ijtlfr. 
Hernimmt, !)!, Pndcit. 
älcttml. 
Höhe, E, Gchneibtnit. 
ttuuze, I, HmiM*"!]' 
Ildlnn. , 
Lindemann, F, SPfustflelir. 
T. 
Martin, P,Bnchd»u>M' 
bef. T. 
— & JonSte, uorm. B. 
Arendt. Buch!» ndktt!. 7. 
May. F, Gdiuliikl. 
Meile, E, Budi.utll. 
Meyer, I, Sdinlim. 
Müller, VI, Heizer. 
NehlS, Ehr, Pad/r. . 
91uliolphi,E.,Gd)iil|i»»iW. 
Schicht, P, ‘Inpi'i. 
Schoiz, 91, SbljlciiliM 
Schütze,L,Bltiiiik»ar!«» 
Selchow. P, S)ietbniil‘ 
apparatefbrk, 
Sitz, F, Schneibtrmlli. 
Tobias. I, Slcrtjtpbur. 
WieSuer & Sltontl, i«* 
Werkst. 7. 
Zipffer, O, Ksi». 
Zöllner, 9(„ Stint. 
12 E Grttbe.E, Fal>tk.<Äik- 
VSaimaiin, 6, Vrrmll. 
Ballin, F, thtm. i’nbotat. 
Bocket, F., Tischl-r. 
Ehling, F, ZuiiMM. 
Fuchi, P, «urtl°r. 
_ E, 301aichtiteitmflr. 
Badegast. 91, 3)la»«r. 
Gtabttz, R., 
«uDttbfc. 3)1, Will. . 
fan7 |, G«'-®'® 
NoSke, Th, Tischler. 
Nottrodt. 91, SB». 
Randow, 91, UlM. 
S6,e- 
Schomburg, 
Kaufe kein Bett ohne "Westphsil <fc Reinhold9 s Pat ent JMtatT&tzeni uSb^ifberhäitucu. -m
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.