Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Mr 
■ft. 
i 
?^«SSB®j<svrA. « » *- -s^e 
r ~* ,, ^U-J „^ , ''/ < »r . - f. - v , _, .1 * • i x.- - ~ . ** \t*r" "1-*‘ "’ n' ll» 
iii» nca 
Neue Promenade. 
458 — 
r 
1& 
% 
f 
-t 
r 
%t- 
es.* 
r' 
Ä. 
 Nieherlagstr. 
et !l)iim6dt, 31., Schankw T. 
aifcljcv, 31. 68., itfm. 
Pmatjki, y„ l'ätfer. 
Ramdoh, & So., O„ 
ÄanlPsch. T. 
Släfcl, A, Asm. 
Sa Siablsinljii. 
E ,51 StUä. 
91estnuvu;l 5. Herkules. T. 
Gliv.f;*, 51., Gastw. T 
Stiimtc, R, Cigarrenhdlg. 
sH. Präsidenlenstr. -> 
Burgstr- -> 
0 flrt. z. Surgitr. 31, 
Statibaimjof „Söifc", 
I. 0. Zwimgrabeu. 
t R-iScui. 
V Brolfje, A.. Slat. 
Vorsieh. (SoMürüdcv 
ftr. -JB.) 
B»llrnli», ©., ©djlrifcrci 
Gifjitctcr, G, ,6., (48tli- 
fcberuliMg. Tun"-. 
Schulz. 0., PMMöbel- 
I61.T. - J uz 
Snoijtoii. L.MUdl. T. 
E'ieranii, 91.,3nd#tturliblg 
ZwirngrabK..^ 
8. Ncn-Kölln n. W. 
SnseWr. ~ 
Mär'ischer 
Platz 
Cln(el«9t. 
Waisen'Br. 
C, Neuer Markt. 
Führten Slamcit -um 
2inlcrid)icb von dem 
allen Markt (Mollen 
marit) bereits 13.3. 
SiitSomr. 
Marien Luther 
f Tcnkin. 
jBllljcVri'1 
■4r Blschosstr. ->■ 
1 Neubau. 
E Jordan, P., Gcn.Dircct. 
Ahieigarleustr. 26a.) 
E Ralheuau, E, Gen.Dir. 
(Schiffbanerdamm 22.) 
2 Neubau. 
EJorda», P., Gcn.Dircct. 
(Iljieigartenstt. 26a.) 
E Rathenau, E,Gen.Dir. 
(Schiffbauerbamm 22.) 
3 E Leh, E., Itfm. (Chor 
lottenbnrg.) 
V. Türck. I, Privatier. 
Graw, I., Schneider. 
.Ainkoiq A., Obsthdlg. 
Nieper, R., Papierhdlg. T. 
Mittler, W., Rechtsanw.?. 
Maneukirchhof. 
4—7 eristire» nicht. 
Kaiser Wilhrlnistr. -> 
8-12f.a.flailcrSi!ijcImfh:.9. 
E Ban - Gesellsch. Kaiser 
Wilhtlmüraße. 
Hotel „AltstädtcrHos". T. 
Miethe, P., Hotelier. T. 
18—15 s. a. Svandaucrstr 
65-67. 
E Schwager, F., Rath 
Simmmiifir. a. D. 
(ilülowstr. 20a.) 
V. Hoffmaim, Th, Haus¬ 
wart. 
Bcrohaus, R„ itfm. 
Hotyorn, ($.. Lederhblg. T. 
itlopstock, <Sb„ Asm. 
stnrrcr, H., Asm. 
Kurzweg & Leffmann, 
Knabe,iconsect. T. 
Meyer & Meffom Nachf, 
Kurzwrhdlg. T. 
Paliichki, ©., Schneid»' 
mftr. 
18 E Slaanie, $(., Rentiere. 
(Kaiserin Slugustastr. 
76. 78.) 
ELoefer, D., Rentiere. 
Bock, S., Porzellanhdlrin. 
Domnick, A, Seilennstr. 
Bison, ©., Kleiderstoffe 
Engr. 
Heymanii, Clara, Hut- 
Ilblp. 
Gmitijcr, O., Leder-Agent. 
Brause, K., $6tu. 
Ludwig,A., Papierhdlg. T. 
Schildert, I, (Daflw. 
Seidel, III., Äuchbindnistr. 
- Bischofftr. -> 
Rene Robstr. -> 
la f. a. Sicitc Rokstr. 12. 
E Rudolph, 81., Schucider- 
mstr. 
Fraulfnrt. GLtereiscnb. 
Gcs. z. Breolau T. 
BlasajcwSki, F., Gastw. T. 
Bohne, Loüise, Pensionat. 
Gotjit, F., Kfui. > 
Gentz, 6., Portier. 
f eidrich, R-, Sfm. 
ornblnm, E., Äsn;. T. 
Plehu.F., Dr, Augenarzt, 
Sän. Ratli. T. 
Tambvr,A., Gcschäftssülir. 
1 E EriniHH,S.,Stickercifbrk. 
Rhederei vereinigt'. Schiff. 
Act. ©es. SreSta». T. 
Berahaner, M., Buchdruck. 
Blasajewski, F„ Gastw. 
Bockhacker, (£., Rentiere. 
Einnierich, G., Kfni. T. 
Gtnhn, M., Agent. ■ 
Günther, Emma, Barbier- 
gesch. 
Heiter, H., Juwelier. 
H„th, N., Ksm. 
Bett, A., Schneiderin. 
Schmidt, 91., itfm. T. 
2 E Hesse, AmtSger. Rath 
(Brandenburg 0. H.) 
E Schulze, Fabrlbes. 
(Herzfelde.) 
Galt, H.. Pelzdeckeusbrk. T. 
Michaelis, G. F. H., HauL 
geräthehdlg. T. 
Sauer, E., Schuhm. Berf 
zengsbrk. 
3 E Kammrath, H„ Woll 
wrsbrk. 
Burkamp, H., Schuhmmstr. 
Fordan, R., Znschneid. 
Gast, H., Rentiere. 
Heck, A., Fabrk. 
Herzfeld, C., itfm. 
Pietzsch, G., Ksm. 
Situer, E„ Asm. 
Schulz, R., Pol. Beamt. 
Schwabe, O., Gastw. T. 
Wolfram, I., Ww. 
4 E Thiele, H., ©gen» 
tllüm. 
Brodes, R„ Buchdrnckcrci. 
Jl'elsrfj, H., Tape,. 
Kulisch, W., Drechsler. 
Mariens. R., Aaent. T. 
Mlchwalo, A., Näherin. 
Ouastenbera, O., Fabrk. 
Eeering, SB., Portr. 
Maler. 
Steinhauff, F., Goldwv 
sbrl. 
Berch. H., Schuhm. 
Waasche, H., Giüiilrauv 
5 t. 0. ^Sallstr. 72. 
E. Tesch, G„ Maurermstr 
(Klosstockstr. 63.) 
V-Ehring, M., Architekt. 
Hermann Nachsl., H., 
Kurzwr. Engr. 
Lamm, .6., itfm. 
Schenk, C., Ww. T. 
Stnrq, ©., Ksm. 
Zander, O., itfm. 
6-8 f. a. Wallstr. 70. 71. 
E Westmann, S„ Eigen¬ 
thum. (Halensee.) 
V. ElSner, Ä., Magist.Secr. 
Baer, $!., Äsm. 
Münscl, G, Badcanstbes. 
Roguettc, F., itfm. 
Schaberow, Ksm. 
Schcsfen, O., Ksm. 
Talmann, M-, Ksm. 
9 E Goetze, 91., Sienticr. 
Fall. H., Brieftr. 
Gollhoser, K., Goldarb. 
Gröpler, L-, Oberstrecker. 
Nell, SB-, Gen. Agent. 
Winzer, R., Frl. T. 
- ,ti(„ Ww. 
10 E Schüppel'schc Erben. 
V. Schlippes, W., itfm. 
Schnlv^H.,Agcnturgcsch.'s. 
11 E Avralmm, ($., Fabrk. 
(Icmpelhoser Urcr 36) 
Laer & Sohn, GarnsbrI. T. 
12 I. a. WaMr. 60. 
E Scholz, Gebr., Jtslte. 
<Blnmcnstr. 70.) 
12L(te -S nh,br..G.t5obct 22 Döring, A., Porti. Mal. 
& So. T. 
ffllaoo Gebr. & Go„ ®. m. 
b. H., Export^esch. T. 
WcrlmeisterLLiese.Kaffce- 
l)Mg. T. 
13 s. a. Wallsir. 66a. 
E Schwarykopff, E., 
Baumstr.' (@r. Lichter- 
felde.) 
E Thcising. H.,.Architcct. 
(fflr. Lichterfelde.) 
V. Vogt, (£., Strumpf’ 
wirk. 
Baron, G., Itfm. 
CTjapp Slnchf., H., Mcch. 
Stickerei. T.. 
Mayer, M,, Äsm. 
Wieters. A., Gastwirth!». 
Jnsclstr. -> 
14 ach. z. Jnielstr. 6. 
15 1. a. Wallstr. 65. 
E Bcckmailii, O, itfm. 
E Bick,»an», Glschw. 
Brlhge, I., Plättanst. 
Dlilmer, 81., itfm. 
Dierking, H., Sprachlehr. 
Gumpery! 51.i itfm. 
Kvrkow, $1-, Rentiere. 
Klötzer. E, Schiihnuilstr 
Meyer, F., itfm. 
’ Nosenstock, ®., Goraclor. 
Sommerfeld,P.,Dr,Ässift. 
Arzt. 
— I., Rentiere. 
Vogt, A„ Ksm' 
16 E'itipckf, S., DbftkjM. T. 
V. Lernte, SB., Klempner. 
Elkan, A, itfm. T. 
— Gebr., Sticktreifiblg.T. 
Flassig, Gl).', Wäschen,,. 
Grade, S., Vnchbalierin. 
Hauff, P., ®rieHr. 
Hartina»n,J.,Maschi»enb> 
Hciiiiich, $., Schildpatt- 
schnitz. 
Klei», F., Schneidermstr. 
Krüger, E., äiiicitr. 
Lechner, A, Schneiderin. 
Leichten'chlag. C., Ingen. 
Portal,, 3., Obsthdl.- 
RamM, W., Schankw. 
Sdimidlk, G, Sch»o,der. 
Scholze, 91., Postschaffiu 
17 E Stisdi’lche Erbe». 
V. Bock. 31, Eolonial- 
wchdlg. 
Gitfc, F., itfm. 
StoU, Tischler, 
v. Lageritröm, I., vw. 
Reg. Satmislr. 
Noack. F, Ksm. 
Panlscn, I., itfm. 
Rabe, H„ Ksm. 
Röljl, A., Ww. 
Timm, H., Ksm. 
Zehde», M., Coircct 
18 s. a. Wallstr. 62. 
E LOCKIII, I., Dr., pr. 
Arzt. T. 
Bläu,i>tte, St,, Srfjanto.T 
Crolow, 5-, Konditor. 
— F., Ktaiikenpflegerin. 
Daiikert & Gij., Export- 
gefch.. 
itroute, H., Obsthdlg. 
Wlufciilui, E, Tapcz. 
RonSdors, R., Ksm. 
Rosenkranz, A. C., Ksm 
19 E Bauer, W, itfm. 
V. Kammlade, .6., Arbeit. 
Albrecht, H., Fabrk. 
Bauer, S„ Rentiete. 
Blume, G., Rentier. 
Brandt, (i)„ Etenerbeamt. 
itraft,St., Silbcrpolircrin. 
Seipfiol), L.. Ww. 
Prejawa, F., itfm. 
ifdjirncv, <S. 81., itfm. 
20 f. a. Wallstr. 60, 
E Spiffmamtjche Erben. 
V. Scibt, ("., Schmied. 
Abraham, S.,Dr..|ur„itfm. 
Almen», O., Bronzier« 
mftr. 
Borchardt. K.. Postseer. 
Fischer, W., Agent. 
Kaiser, G.,Damcnmlintel> 
strk. 
Krug, M., Ww. 
MatthieS, C., Wagcnmflr. 
c. D. 
— P., itfm. 
Schultz, O., Kgl. Münz> 
inedailleur. 
Spillmann, T. A., 
Färbereibes. T. 
21 s. a. Wallstr. 59. 
E kaba»iS,P, Fabrkbes 
Arnhenn, I., Garnhdlg. t 
Hainpel,F., Schneidermstr. 
Schmidt, H., Hauswart. 
Thornton, I, itfm. T. 
Thümer, G.,Porz. Maler. 
Wcndt, 31., Ww. 
22 f. a. Wallstr. 68. 
E Spiudler, G„ ©ctj.Gonv 
merz. Rath. 
Sreßler, 21;, Gesanglehrer 
rin. . 
Düsing, 20., Kutscher. 
Lange, O, Siichbmckctcv 
bes. T. 
Nowak, P, Portier.' 
Spactfj, M.. Rentiere. 
Werth, G., Rentiere. 
23 F. a. Wallstr. 57.. 
E Hardt, E., Gommcrg. 
Rath.(Unterwasscrstr.L.) 
V. Schulz, 6„ Kassirer. 
OrtSkrankenkassed. Klemp¬ 
ner. T. 
Fichmanii, S., itfm. 
Fröhlich, E, Ksm. 
— A., Sdjuftm. Urlil. 
Gast, W., itfm. 
HEnii, W.. SicUX 
Hehde, SB, Gastw. T. 
ftraaC, C, Fifchermstr. T 
Matz, O, SBcrtrct. 
Oldenburg,L.,vr,Schrift 
stell.. 
Sttljinann, St., Portier. 
Steuer, L, Rendant. T. 
Steinhorst, E, Schuhm- 
mftr, 
24—26 f. a.5EaDflr.5ö—GOli. 
E KaüfhanS Neu > Köll» 
G. m. 6. H. 
Bartels, Sie,ich» & 60, 
<8. m.' 6. Paffc- 
menterie' Eiiar. 
Normal-Zeit, Öl. m. 6. H. 
Russische GaS • Selbst- 
zunder, ®cf. m. 6. H. 
Uuivcrsal - Conlroll- "n. 
Zignalnhc, 0. m. 6. H. 
Märkischer Platz. 
Waisen-Brücke. ->■ 
C. Ncumannsgassc 
Angeblich 
„ach Peter Neumann, 
dem «rstenBesitzer des 
Eckhauses Breitestr. 8 
Srcifeilr. 
Bruder. 
-<r Breitestr. -> 
1-8 ach. z. Breitestr. 6. 0. 
‘ E «Ölfische Zeitung. 
V. Lenz, E., Tischlermstr. 
(Breitestr. 8. ti.) 
Satimann, 13., Schankw. 
Klausch, SB., Privatier. 
Lampe, 31, Schuhmmstr. 
Tietz, I, Poslschaff». 
Brüderstr. -> 
10. 11 E ßertzog, Rudolph, 
Maunsactulwr. 
(Breitestr. 12-16.) 
12—14 geh 5. Breitete. 11. 
15 E emittier, 31, Fabrkbes. 
(Breitestr. 11.) 
Kniger, O., Hühiiemng. 
Operat. 
— M, Schnhmmstr. 
16 E Enneler, R, Fabrkbes. 
(Breitestr. 11.) 
V. Klause, A, Werksühr. 
(fppclcin, M, Hu Im. 
Heller, W, Gastw. 
Rcisjiger, F, Dienslm. 
17 E Krüaer, St, Gastw. 
SntffjauSt, F, Schnciotr. 
Markau, A, Hauidie». 
18 geh. 3. Breitestr. 10. 
Breitestr. 
NW. Neustadt. 
Kirchstr. 
Unler den Linden 
Mitle'- 
Dorothcen- 
^*gr 
ffleomcnslr. „ 
Str. 
t Dowlheeu 
Sir. 
Kjß 
Unter den Linden. -> 
1 E Chognin, A, Rentier. 
Bolzani, Ä, Posamentwr- 
hdlg. 
- 191., Ww. 
Böttchei, W, Friseur. 
1 Dielkmann, H, Darnew 
Klcidcnn. 
Doclcr, A„ Frl. 
Gründe!, E, itfm. 
— F., Frau. . 
@rij6to,S., Schneidermstr. 
Hcinridj, 91., Schntzm. 
Klipphahn, G, Gwuattcn 
fbrk. 
itiug, M, Kochfrau. 
Menz, W-, Schnhmmstr. 
Müller, A, Hühnerang. 
1 > Operai. 
Schur, L„ Grüukramhdkg. 
SohnS, W, HoMlIjrnt. 
Über, S(, Pilyhdlri». 
2 E Jaeger, E.,Äelbgietzer- 
liiilr. 
FnchS, B, Mul. Lehrerin. 
Heine, {¥., Friseur. 
3 C n. MiUelstr. 41. 42. 
E L<chiistcin,E.,Bauqiiier. 
(Sictoriajtr. 34.) 
V. Jlcno, Ä, Bemalt.- 
Banl-CoiniuanditeSuno». 
itatz & So. T. 
Gl)oi)ustii, W, Kaff. Bote. 
Demuth, F, Jtrm. - 
Fieber, A, Stnficnbotc. 
Fleischhauer, G-, -Wein- 
grosjhdl. T. 
Land, H, SJcrfich.DirccI.T. 
Manasic & Go., Bank- 
gesch. T.- . 
MaicnS & Dolkmar.Bank- 
gefdj. T. 
SachS, Gebr, Gummim- 
f6rf. T. 
Schmalz, G„ Kaffenbote. 
Tfchamnierhcll, A,Friseur. 
Mittelstr. 
4.5 s. a. Dorotheenstr. 70a.71 
». Mittelstr. 26. 27. 
E Deutscher Osficier- 
Berein. T. 
V. SchilliNa. H., HanS-Jn- 
fpect. (Mittelstr. 25.) 
Eisenschinidt, 91., Lott. 
Eimiehin.' T. 
Eiscnichmibl'S Buch- u. 
Lanbkartenhdla. T. 
WaarenhauS f. Sinnet u. 
Marine.'s. 
Dorotheenstr. ->• 
6.7EBcrlincrHotel>Gesellsch. 
Hotel Continental. T. 
Gerstcnberg, 91, Itfm. 
KlickS, H.. Hotelbes. T. 
Georgenstr. 
ReichSlagS-Ufer. -> 
I trift- nicht. 
9 E Gnthmann, 91., Bau- 
»ijtr. (ä!ofeftr. 18.) 
V. aSorgci,F.,9(bmhiistral. 
(Friedrichsir. 138.) 
Dur. d.Nachrichtendienst.d. 
CnratorinmS d.Central- 
stelle f.wijse»schastl.tedin. 
Unlcriiid). i. NeubabelS- 
berg. T. 
Berbanb deutsch. Ostsee- 
bäder. T. 
Blästug, F„ Gastw. 
EleclricitatS - Act. Gei. 
Dorrn. Schildert&G0.T. 
Engel, I, Modistin. 
Fischer, R-, Friseur. 
Jacoby, H, itfm. T. 
— M, Rentier. T. 
Jsaacsohn, Ph, GlitSbes.1'. 
Kalbe, B, Privatier. X 
KonipanSki, A, Portier, 
itomick, Th, itfm. T. 
Lehniann. A, eignn; Im 
pott. 
Liebreich, O, Dr, Pros. 
Geh. Mcd. Rath. T. 
Mendelsohn, M, Dr, 
Uitipcis.Piof. pr.Strjt.T. 
Drill. O, Gärtner. 
10 ü Gnthmann, R., Bäu¬ 
mte. (Bobstr. 18.) 
VSlornci,. F, Administrat. 
(Friediichstr. 138.) 
Hotel Berliner Hos. T. 
Naumann, Fr, Hotelbes. T. 
II ESimon,M,Baiiisuicr.1'. 
V. Hnstan, I, Portier. 
Jansen, Ä„ Dr. mcd, 
Arzt. T. 
Schiff, B, Juwelen- 
ßommiff. T. 
Snilgnla, ffi, Schuhmmstr. 
Wolst, I, Dr. med.,Prof., 
Geh. Medic. Räch. T. 
12 E Hohenberg, O, Dr. 
phil, Oberlehrer. 
fflechfteiit, G, Fabrk. T. 
Byk, S, Dr, Diicetor. T 
Grftflcr, I, Kassirer. 
tisch, SB., Glasermstr. 
perling, ®, Bankgesch. T. 
13 Elinw, SB, Hotelbes. T. 
Hotel Westfälischer Ho,, i: 
Bergmann, H, itlempner- 
nistr. 
14 E SCcilpfUig, (£., 'itfm. 
(Slwfierstr. 8.) . 
Müller, I, Holelbesrin. 
Schmidt'! Hotel z. SlaM. 
bahn.. 
15 E Guthiuann, 8t., Bau- 
uistr. (Lotzstr. 18.) 
V.Morqe», F,,Administrat. 
(Friedrichstr. 138.) 
Berlin-WilmerSdorf. 2er- 
r. iu-Gef. .i. tilg. T. 
Maschineiibai,-A»st.,Eisen- 
aietzerci :c. H. Panisch 
Act. (Sei. T. 
Terrain - Actiengesellsch. 
Part Witzlebeu. T 
Vereinigte Oberschles. 
Walzwrrke. T. - 
MrttembHqpothek. Bank. 
Gen. Slgent. 
DaPldsolm.C.,vr.^ir.Arzt. 
— G., Reg. Saumsir. 
— 31., Rentiere. 
Eichmauii, W, Fabrkbes. 
Kiau.fchan. G. m. b. H. 
Comniisf. T 
Kmdel, G, Diener. 
Sicijcr, ,J., Bankgesch. T. 
Slene, C, Kasiendie». 
Piaugo, M-, Frau, Peil- 
sionat. 
Steiiithal & Blumcnthal, 
Bankgesch. T. - 1 
v. Tippelskirch & Co, 
Grooilgcsch. T. 
ttliich, !/(, Dircctor. 
Weber, H, Portier. 
Dorotheenstr. 
Dorotheenstädt. Kirche. 
Mittelstr. -> 
16 f. a. Mittelsir. 40. 
E u. Hujimann'sche Erben. 
Hotel WiesbadenerHos. T. 
Knotn, G, Hotelbes. T. 
— Eh, Pachlerin. 
Lchmauii, 9l.,Dr..g„gen.T. 
17 E Müller, M, Rentiere. 
A,1,iccke, W., Buchdkuckerei. 
BinnewieS, 93, Schuhm 
mftr. 
Grünwalb - Tobias, K, 
Frau. Hühneraugen- 
operat. 
Krämer, G, Bittchermstr. 
Kühn, F, Photograph. 
Schmalz, 81, Schneioer- 
mstr. T. 
Scnfj, W, Klempnerei. 
Tobias, L, itfm. 
18 EDannenberg'sche Erben. 
Dannenberg, A. W. F. 
Delicatesjwrhdlg. T. 
— F. E. P, Ksm. T. 
— G. u. P, Kflte. T. 
19 geh. z. Unt. d. Linden 59a. 
Unter b. Linden. -> 
(!.Nicolai-Kirchhof. 
F 
11 
Nicolai 
t 
,4 
Probslslr. 
-<- Poststr. -> 
1—3 geh. z. Poitstr. 21.22. 
Molkeustr. -> 
4. 5 f. «. Molkcnstr' 6. 
Eba,»iS,H,ZciI. Verlag. 
Expeb. 11. Red. 6. Bell. 
Markthalle,i=3eilui,ß. X 
Donner, R, Barbier. 
KniSpcr, M, Salllermstr. 
Lndewig.E,itlrmp»ermslr. 
Melzer, W, Ww. 
f riem, A., Klempneniiflr. 
ietz, G, Dienst,». 
Wiener, L, Sprachlehr. 
6 E Böhme, O, Buchdruck. 
Böhlch, A, Ww. 
itreljl, A., Friseur. 
Privo. A., Schlächter. 
91ietz, F-, Heizer. 
Stein,uck, W, HandelSm. 
Wawre»ock,W,Jonrnalist. 
7. 8 E Hasemann, F, Ww. 
Danke», F, HauSdicu. 
Ebel, H„ Händlerin. 
Goldmann, Ch., Ww. 
Hasemann, H, Waage, 
sbrt. 
Mayer, A, Näherin. 
Novack, M, Wäschearb. 
Pilloweit, G„ Buchhalt. 
Ouiel, C, Kohleuhdlg. 
7. 8 Raziurti, 
gchicie, Handeisft. 
mstr^E'H'EchulM. 
9 E itciieVschc (Erbt,, 
Iteilel, P, Pcdell 
rng. 
Stempel, A, Ww. 
10 geh. z. Eietgasfe i 
<- Eiergaffe. -> 
UTTk.fe>.SM',6a,,ic‘ 
E. ©uuipcl, M. ksm 
(Spslm'ifliinfir. x.) 
14 geh. z. Piobitill l-l-li,. 
PrcbTt|tr. -> 
Nicolai-itirche. 
Poststr. -> 
W. Nicdcrlngstr. 
Früher Nied-Uaq-. 
Woll'tr nachdem»»,» 
Packhof oder in Ji|ti 
derlaae, die sich aus 
dem Terrain der tjt. 
ntaliflcn Boinunbimic 
bcfand.Hciitiqei i|«i,tC 
seit 14.12. im; 
Platz ant I 
Sciidh nie I 
Platz a. 3ciifll)au|t -> 
1 f. a. Obrnunllnr 22 
E Kronsidc, lioiumifi 
V. Steffen, ti, Mn'tte. 
Fleischer, O, »liinrm'iim. 
Girod, H, Säntii, 
fioffmni,„,'iS,£,lferte. 
Kaf»,er, 91, llnmmcrliim. 
Meinst, G, ,liil)i),n. 
2 f. a. ObciMlIiii. L>. 
E itroniiin 
V. Steffen, ffl, Hoflellan. 
Bürde, B, Sielt™ 
Kansa, H, Jsnuctntur. 
Kogge, III, Sttitioir. 
Knnze, R, Sattclnnlr 
Rndolph, Sl, Ülniliiidil. 
Sicgert, G, üatci, 
s. n. ObetlViillm. 22 
E Kronsidei Gomniii, 
V. Steffen. !U>, UtwSn. 
Bisck>oss, B, Silbcmi'djc 
• rin. 
Bödescld, F, Hail-di-n. 
Hillmei, W. Hauidini. 
itletle, C, PoUii, 
Krüger, G, simidicr 
Manbiysch, SB, Sliillm. 
glSSner, C, iliilidur 
Stage, P, itnlidicr 
Wetterling. 91, Sulll«* 
mftr. 
- M, SBoBjeiij W’ 
seheun. 
Wille, E, £li,IIm 
^-Wc,de,sche ilioscufir •> 
FUednch Se,beuche 
Kirche. 
(- Wc,dc>sche, Mall! -> 
s. a. Werdersche, l’ÄitH 4. 
E Hemp-l, 3, jlnilitrt. 
V. Kühn, Th, Sei»!, 
$!ipp[i,„a„n, H. äitrtiti. 
s. a. Schiiilfl'j, 
E .öempei, l£., S%uiu ioni. 
- Ralh. (Wönchiödilil 
V. Kühn, Sli, SWfinltSlii. 
(Werdersdic, ’.Vfotli i I 
Slmnclbe-Goiuptoii 13®' 
per. Sout. @1,8 Stil« T. 
Brchmcr, H, Stun- 
Kniger, M, iim. 
Mnschlet, E, 3nlFtl- 
Singer, @c6r,i!llai,ld|6‘:t 
Wit't, I, H-uswail 
5a E Fiauzöjisdie C-lenit. 
V. Krieg. ti, 
Gocfchr, G, üfm T. 
Klapheck, 
Lipummi-Sull, I, ®tl1 
wrsbrk. T. 
Rohrdeck. 3, Kim.. 
a. D 
6 s. a. Schinlel « " 
E Bank f. H<»,del» v« 
BnfdÜ‘‘S, 
Lüdet«, H„ girociintt-   
s Aroterlan'S 
Malzbier-Brauerei Christoph Groterjan, Berlin N. spcC;: {örö^rjäü'ä @ti,or> 
Malzbier 4 Fl. 15|fg. . 
Export-, Malzbier
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.