Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

III. Theil 
Mohrettstr. 
440 
Mottkestr. 
29. HO Sftitberlid), 31., Stfm.T. 
Stephan, B, Bnljclicr. 
SSmiidc, F, Poslschassn. 
81 s. a. Mattztafcnstt. 55. 58. 
E SHiiMoB, G„ fflnumftt. 
(Wichmannstt. 13.) 
6a[6 Schiller T. 
Markgrafcnstr. -> 
82grij.$.Marlgrafcti[tr.39.40. 
33 Ev.Beckcrath,Gd.n.Hch, 
Scidenwrsbrk. T. 
Friedlacndcr, S., Dr., 
SRccfjlSanw. T. 
Linlctmann, W. A-, 
Scidcnwt. Eiigr. 
Roack.E, KiljsficfclfBrf.T. 
Schönbeck, K.. Portier. 
Steinhanö, E, Seiten' 
band. T. 
84 E Webet, O-, Stfm. 
(WilmetSdorf.) 
V. Krüger, R, Bcrwau. 
Abonnem. Verein ».Dienste 
herrsch, f. kranke Dienst 
boten z. Berlin. T. 
Allniann, G, Farbensbrk. 
Schumann, E, Modistin. 
Tietke, H, Gastw. 
Weber, Otto, Trauer, 
magazin. T, 
35 E Weber, O., Kfm. 
V. slrüocr, R.,Hauswart. 
(Nr. 34.) 
Weber, Otto, Trancr^ 
Magazin. T. 
80 Neubau. 
E Graumann & Stern 
Damenininiel. (Bis 
1. April Hausvoigtci- 
Platz 8. 9.) 
87 E Hirschberg'schc Erve». 
. V. Kohlet,3i,Golonialwt. 
hdl. T. 
Arendt, Sf„ Kfm. 
Gannedt, C-, Dr., Rechts 
an». T. 
Eichclboum, E„ Fondö 
Makler. 
Körbet, I., Schuhsbik. 
Kuhucrl, <L, Tapez. 
Mühsam.®, Dr, Rechts 
anro. T. 
Schumann, M., Schneiber- 
mslr. 
Sennecke Nachf, W., Uni 
formfbrt. 
ZaSpcl, P, Friseur. 
Unter d. Goloiiiiadcn. 
Laden 1. 
E Hirschbera'sche Erben. 
ZaSpel, P, Perrückenm. 
Laden 2. 3. 
E Pranse, £>., Kfm. 
(Gr. Lichterfelde.) 
V. Nagelet, O,Handlung^ 
geh. 
Fleischet Nächst., P., 
Schnlz,O, Bicnenwitihsch. 
Laden 4. 
E Wille-Weber, ©, Kfm 
(Jcrusalcnictstt, 22.) 
Wcbcr, W., Zündwrsbrk.1'. 
Laden 5. 
E Wille-Weber, ©., Kfm, 
(Jerusalemcrstr. 22.) 
Bodaz i» Firma C. Pohlc, 
- H., Parsnmcrien. 
37a E Sinnet, G, Rentier 
(Mittclltr.23.) 
V. Staue, R, Portier. 
Blauii & Go., DcntrllcS. 
Herzer & Go,GonfeciionS 
ftoffe Engr. T. 
Künzcl, H, Gastw. T. 
Steinbcrgcr & Statischer, 
Erportgesch. T. 
Welfch, (£, Danienconfcc^ 
tion. T. 
88 s. a. Jcrusalcmcrstr. 24. 
E K-ricfc’fdjc Erben. 
V Adam, M, Portier. 
Dilnckelmann.Atargarethe, 
Aiumenhdlg. 
Gnmpcrt. 31., Waschanst. 
Jacoby & Go, Gebrüder, 
Damennläutelsbrk. T. 
Pitsch.Sl, Tticotstofffbrl.1'. 
Schafftancl, P, Gastw. 
Jerufalemerstr. -> 
«<- HanSvoiglei-Platz. -> 
39(1(1 
40 s. a. SauSvoigtev . 
EGyScac, SS., jllitlcrau'ts 
des. (Außerhalb.) 
V. Gertach, H., Maschin. 
nistr. 
Braekow, (?., Optiker. 
Herrn,ann, 81., Agent. T. 
Schmidt, M, Stickereien.?. 
Ziehe, F, (Saslw. T 
4) E Stadt Berlin. 
V. Gnsinde, A., Rector. 
16. Gcmcindcschnle. 
1. Slödt. Boltsbibliothek. 
41B»rchardt,O., Kgl. tiotl, 
Einnehni. X 
— & Brock, Bankgesch. T. 
Kranke, G., Kaff. Dien. 
icrhard, 6f,91ccljl5<mlo.T. 
Gocpel Nachf-, H„ T^ez. 
~ "' R-abrl. T. 
•T. 
Harsch, . ^ 
NoSke, F., Schuldien. 
Plagwitz, 31., Tapez. T. 
Timme Ndrtj, G„ SBln- 
incnsBrt T. 
Treuer, R, Optisch. Inst. 
42—44 E Gilka'sche Erben. 
Alexander & Bernhard, 
Tuchgesch. T. 
Behr, E-. Büsten. 
Bieber, 502.. Agent. T. 
Bischofs & 33ci|clc, Juwc 
liere. 
Bürenste!» & Go, Gon> 
fett. Gesch T. 
Kaiser & Gic, F., Jnpow 
fort T. 
Kelch, C, Compt. Dien. 
Seist, H, Gastw. 
Lindenberg, G,Fischgroff' 
hdlg. T. 
Lob & Ocrtclt, Tricot 
Consect. T. 
Müllnct & Salonion, St., 
Weinatokhdlg. T. 
Reutet & Siele, Such; 
dtnckerei. T. 
Stange, A, Vctwalt. 
Wackcr & Böhlendorff, 
Tnchcrhdlq. T.. 
Zahn, R.,Lrifeur. 
45 s. o. Markgrafcnstr. 41.42. 
E „Victoria", Allgem. 
Vcrsich. Act. 3os. T. 
V Jäger, G.,Vcrwalt. 
Siibdirectio» d. Bitterm 
z. Berlin. T. 
Dollcr. F., Kfm. T. 
EdlcrLKrischc, Geschäfts 
Mchcrfbri. T. 
Hanomann, SB., Rechts^ 
miro. 
Ktonfeld, S, Dr, 31echlS= 
OlllB. T. 
LeS^ynSky, S., SiiBiiirecL 
Petznick, (?., Wildhdlg. T. 
Matkgrafcnstt. ->■ 
GenSdatmeiimarkt. -> 
Shartoilcnfir. 
40 f. a. Lbarloitenstr.,59. 
E Deutsche Leb. Vcrsich, 
Gefellsch. i. Lübcck. 
V. Bciisc, P., HauSmstr. T. 
Rott & Schüncmanu, 
Vankgcsch. T. 
Voy, H, Cigarrcnhdlg. 
47 E Kramusck) kc,L, Gastw.?. 
Brandenburger Hans. T. 
Büttncr, 21., Tanzlehrer. 
Gobicrt, I., Coincur. 
Güntcritz, C, Phologr. 
Louis, F., Bluincusbrk. T. 
Rcichardl, P, Phoivgr. 
Apparate. T. 
Ilcmington-Sholcs-Eom - 
pany G. in. b. H. i, 
Siqu. 
Stand, A., Jncassogcsch.1'. 
48 E Schoellcr, Ph, tEoiii- 
mcrz. Rath. (Dürcn.) 
V. Saal, G, Stfm. T. 
(.ßoficnsiaiifciiflr. 7.) 
Bruck I,W., Just. Rath 
»in. 
Koehlcr, S., Bankgesch. T. 
Lipmaii-Wulf, F, RcchlL- 
anw. T. 
Lohmar, H, SSticfltäg. 
SBlaitolt, F, Jfamracriniif. 
a. D. 
— ©., Porlr. Malcrin. 
Schocllcr, Gcbr., Tcppich- 
Sücdcrlag. T. 
Wolfs, L, itfm. T. 
Zakkor, H, Porticr. 
49 E Brandt, E., Ksm. T. 
Brandt, F„ Procnrist. 
Hustcr, A.,Hos-TraiIciir.1'. 
50 s. a. Fricdrichstr. 00. 
E Tschepkc, E, Siciilirre, 
Bach, M, Schneiderin. 
BarsticS, Geschw, Kochfrt. 
Böhno, A., Pichhdla. 
Bomcycr, B, Haarsätbc^ 
mittet. 
— & Go„ Fabr. clctlr. 
Apparate. 
Jäckel, P., Kellner. 
Hiiirichfm.A, Bcrkäiifcriii. 
Lüders, A, Samen-Goiv 
fcct. Gesch. T. 
Polzi», I, Echaiikw. T. 
Reijjeubal»», S., Patcnt> 
Bur. T. 
— A., Ncilticrc. 
Schwell, L., Kochsrau. 
Taubcuroth, S., Delica> 
teffcnhdlg. 
f?iicbtirf)fir. 
51 [. a. Fricdrichstr. 181. 
E Sicolcr, C.. Ksm. 
(HallcschcS Ufer 23.) 
V. HcnnannS & Troilihcim, 
Handfchulifbrk. T. 
52 E Schcringcr, H, Buch- 
hdl. T. 
V. Bei 
ergemaim, Porticr, 
Afchcrt, 81, vcreid. Maklct, 
©itlliuS'ichc Buchhdl. T. 
53 E Balog, M, Kaufst. 
(Gtobbccrciistt. 47.) 
V. Balog. P, Kfm. T. 
Balog, O, Glaserei. T 
Basch, I., J»!ti,rath. T. 
Dlonhy, I, Tischtcr. 
Dollkopf, M, High Life 
Büffet. 
Friedrich, M., Näherin. 
taserkorn, H, Zkütschnet. 
ollstein, P, Exportgesch. 
Ladewig, O, Sattlet. 
Perloff & Söhne, $8. 
Thcchdlg. T. 
Salzwcdel,R, Schneider- 
mftr. T. 
Schmidts,Schncidcrmftr. 
Stock, &, Briefmarken: 
hdlg. T. 
‘Stntl), F, SicUcnucrmittl. 
Iltban, St, Schneider. 
Boigt,E,KgtHof-Tapcz.1'. 
54 E Ellon, M., Frau. T. 
V. Lohst, 81, Portier. 
Ellon & Go, S,Bankgcsch, 
Mosse, Th, Rentier. T. 
Sntomon jr, E, Bank¬ 
gesch. T. 
Terrain- it. Bangescllsch. 
Obcrsprce G.m.bH. T. 
55 Efinooo@8hne,3i,28cm= 
^robhdlg. (Alcxaudcr- 
V. Dcmnih, P, itfm. T. 
Sltgir, Erste Papicrbooisl 
Dauern. T. 
Denischmann, M, Frl, 
Pensionat. 
Döring, F, Gastw. 
Hoppenworth, X. W. 
Buchbinderei. T. 
Kramet, E, Ftisenrin. 
v. Ladenbcrg, Ph, Gi 
Leg. Ralh. 
Pomtow,F.u.R,Fabtktcn. 
— R, Möbclfbtk. 
—, A, Lehrerin, 
gimmtmmmt, H, Kanzt. 
Ralh. 
58 E Hetz, A., Privatier. 
(Kurfütstcndamm 35.) 
V. Schlicht, e„ Ausschc'. 
Enalct, F, Ksm. T. 
— Aiiiia,Damen-Wäsche- 
hdt. T. 
HackeH.Hol.Lcutn.a.D.I'. 
— E, Frau. T. 
Heiniy, E, NechtSanw. T. 
Hcb,A,KLnstlcr-Magaz.1'. 
Pfeil, Auskunftei. T. 
Zimmcr, G, Rasinnesset- 
sbtk. 
57 E Hartma»», F, Hof 
sattlcnnstr T. 
HatI»iann,Ft,SllttIere!.1'. 
— E, Rciitiorc. 
58 E .Demuth, A., Hof- 
Bua>bi»d. T. 
Bchnii, F, Schichmmslr. 
Btillcs, «, Ksm. 
Buchholz. Ä), Schuhn,. 
Scariicbovi,', S., .pof» 
fchuljmm|ir. 
Fleiße, P, fron. 
Hildcbrand^. A, Botkost^ 
hdlg. 
Kaufmann, ®, Kfm. T. 
— H, Modistin. 
Kohn, St, Kfm. 
Stricgcr, 81, Modcmagaz. 
Loht, R, Batbict. 
MagititS, I, Bankgcsch. T. 
Markmann, O,Schneidcr. 
Notdhauscn, E, Schnhm- 
mstt. 
Schciücl, F, Dr, Reg. 
Assess. T 
Schröder,P, Zahnkünstler. 
T. 
Seifert, L, Ww. 
Tanger, 6, Bnchbind. 
Zennsch Nachf. G., Hof- 
schuhm. 
E Berlins), A, KLchen- 
Einricht. T. 
Boll, H, Phologr. Sie» 
product. u. iicrl. StnftT. 
Düpke, E, Ww. 
Kracmct, I, Schneidet 
f. D. T. 
Lenin, R, Dr, Rechts^ 
an». T. 
Pnhlc, K, Portier. 
Tiklin, P, Dr. Rechts, 
anw. T. 
59 
00 ESoniH!, Snfl. Rath 
(Ftanzösischestr. 13.) 
V. Schwcnecke, I, Ver¬ 
walt. 
Hahn, A„ Kassenbote. 
RosalowSky, R,Verl.Anst. 
Spiher, ®. ». E, Dam. 
Gonfcct. 
— W, Stfm, 
Wechselstube Bosse, Steil 
& Go. T. 
81 E GlitrSScrg, E., Stfm. T. 
Barella, H, Kgl. Hof- 
BLchsenm. T. 
— A,Kgl.Hof-Büchscnin. 
Bnschkc.Sl., Dr, »r. Slrjt.T. 
Hcilbronncr, M, Anli 
quiiätcnhdl. T. 
Knpfcrbcrg & Go, Wcin- 
hdlg. T. 
Schwanck & Go, Agent. 
Gesch. T. 
Werner, F, Porticr. 
02 s. a. Kauoiiictstr. 3. 
E Schultze'S Erben. 
Junk, I, Friseur. ■ 
Lchn, 31, Ww. 
Pürschcl, E. u. E, Schnei' 
dcrinnen. 
Schnitze, P, Bankbeamt. 
Stahl, G, Hebamme. 
Syrowatka, F, Gigarrcn- 
hdlg. T. 
Kanoiilcrslr. ' 
3.64E Scclig, M, Rentier 
(3lcgeiilcnftt. 20.) 
V Biitnicistct, H, Ver¬ 
walt. (Kanonierstr. 31. 
82.) 
Adutt, I., Teppichhdtg.1'. 
Anetbaä D, I, Inst. 
Ralh T. 
Braatz, I, Ptiotogr. 
Gouudö, D, Färberei. 
Falk, Nachf, 8t, Cigarren- 
hdlg. 
ffioetitke, F, Schankw. 
Heinrichs, I. ®„ 0ei¬ 
gen,äldcljdtg. * 
Sttausc, R, 3lcnticr. ■ 
floeser & Wolff, 
Gigatrcnhdlg. T. . 
Michclis, ®, Phologr. 
Ncttcl, Privatiere. 
Rocfc, ®„ Stfm. 
— 51, Blnmenhdlrin. T. 
Schultz, Glam, Dam. Con° 
fcct. T. 
Seidel Dorrn. Seidel & 
Brandenburger, H, Ta¬ 
peten. T. 
Stroh, A, Prieaiicrc. 
Mancrstr. -> 
05 E Gragcrt, I, Rentiere. 
(Raukcstr. 15.) 
V. Rindfleisch, SB.,Porticr. 
Stmor, D, Stfm.T. 
Dreyer, £>., Buchdnick. 
Bes. 
®ragcrt,3L,FcinBätfcrci.T. 
Ladewig, Hedwig, Wäsche- 
t)Mg.T. 
Lotenz, I, Sattler. 
Samier, .6, Dr, Just. 
Rath, RechtSanw. T. 
Schmiot, F, Stfm. 
— E, Frau, Pensionat. 
68 E Stur» «. Ncnmärkisch. 
Rittcrschast. Grcdit- 
Jnstit. 
VL8altcr,P,HpI.RitIcr 
Sccr. (Wilhelm-PlabO.) 
Hanpt - Rittcrschasts»Di- 
rcct. bet Stur« u. Neu- 
mark. 
Miiteluiätk. Slillerfch. Di> 
retiion. 
Baib, M, Rentiere. 
Brö!>cniann,®,Wc!i>grob- 
hdlg. T. 
#. Buch, L., Hpt. Rittcrsch. 
Dircct. 
Fiedler, A, Hcizcr. • 
Gitbricht, H, Portier. 
Henning, H, Kanzteidien. 
Skap-hetr, L, Stciilier. 
Kcilich, G, Stammertien. 
Rothe. 31, Portier. 
-Schulze, 6,Stammcrdicn. 
Schwarz, G, Stfm. 
Walcker, P, FaBrk. 
' Kassenbole. 
Platz. -> 
C. Molkenmarkt. 
Aoltestcr Marktplatz 
Berlins, Ende 13. Jahr¬ 
hunderts bet stlte 
Markt, 1728 kurze Zeit 
Köin'gSplatzniitSiand 
bild Friedrichs I., soll 
den Namen davon 
führen, dafi hier 
die Kurfürstin Kalha 
rinedieMilch von ihren 
Mcicrcicii vertheilen 
lieb. 
Mühlen 
Damm 
-4r MLHIendamui. ->■ 
1 E FiScus. 
V.Fiedlcr,G,Ob.Sta;!sccr. 
. (Pofiflr. 16.) 
V. Bohne, St, Ob.Jnspcct 
Ant. d. RcoifotS f. Mc: 
dizin. Nechnuiig. 
Stadt-AuSfchus!. 
Sladt-Bau-JnspeetFa. IL 
Ha. HL li. IVa. 
Heldl, G, GigarrcitfjdL 
Marticnzcn, C, Gigoncn« 
hdlg. 
2 E F,Scus. 
Bnr. d. SlintSaerichiS I. 
31611). 91 bis 94II. 123. 
Dobbcrstcin, F, Knrzwr. 
Engr. 
Hoffineistet, W, Kastellan. 
3 E FiScnS. 
Ocfscntl. Feuermelder. 
Haase, G, Fahrtad- 
Reparat. 
Steiler, I, Filtertuchc. 
Lewin, I. & S, Saflfbik. 
SÖoiliicr’S Möbeltischlerei 
Nachf, M. T. 
-4- Am Sttögct. ->■ 
Sltalaiicrfit. ->■ 
4 E Seidel, A,FabrIbcf.7. 
E SBiiidauS’fdjc Erben. 
Poliklinik d. d. St. Scclig 
Dümchcn, G, Schanlw. 
Epnet scn., C, Kgl. Host, 
Leinenwtfbtk.17 
Seifet, I, ®cn. Agent. 1°. 
Siicket, G., HanSdicn. 
Schütze, H, Weinhdt. T. 
5 E Rosenbaum, H., Stfm. 
(3!, - • ' • - ' 
®cui| 
(NcucFricdrichitr.9.10.) 
cuiftfjc GaSglühlichl- 
Act. Gcf. T. 
Kanzow, F.W, Stahlwr- 
fbtk. 
Ara-mcr & Git., H, 
Emaillcgcschirrc. 1. 
0 E Brauer, Th, Rentiere, 
toaimoDcr.) 
E Snbemann, A„ Rentiere. 
(Slurfütstcnstt. 109.) 
V. Sabcniai,ii,C, Stfm. 
(Zcljlcuborf.) 
Bafchiu, K, Leberthran- 
33cjc[d)ck, E, Ww. 
iäetjer, A, Schncibcrmflt. 
Diilmor'S Möbclsbrk. T. 
toafc, 81, Gastwirthin. 
cimann Söhne, Knrzwr- 
hdlg. T. 
Schclp, G, Procnrist. 
Weicher, P, Werksühr. 
Patochialstr. -> 
Spandaxetstr. -> 
•<- Giergaffc. -> 
7 E Bach, E, Eigenthum. 
(SchöiicBcto.) 
V, Weiidland.E.Lebauime. 
Bcrndt, 8t, Gastw. 1°. 
Eichnet, 81, Schlöffet. 
Kajc, A, Gigatrcnhdlg. T. 
Klabnndc, I, Schneidet- 
mftr. 
Reinfch, St, Heizer. 
SoimcnBrodt, D, Stfm. 
Waffetinann, P, SBctlcii- 
hdlg. T. 
Zwcig, E, Slgcnt. 1 
E Slmibiimcr, P, 3>en- 
ficrc. (Tharlollenbntg.) 
V. Zimmeriimiin, 81, 
Schnhinmfir. 
Haainann, H, HanSdien. 
Mullfoldt, ©., Kfm. 
Schwarzer, F, Buffcticr. 
9.10 E JonaS, G, Ww. 
Brau», H, Dr, pt. Slrzl. T. 
Fifchcr, F, Tuchhdt. 
Hanicl, Th, Vcriret. 
Stuiscr, M, Portier. 
11 E JacoB!, L, Kfm. 
(Malthäikirchstr. 32.) 
V. d. Prelischewöki, R, 
Portier. 
Dobrin,H,Druckete!bcs.1'. 
Fnerst, S, Stfm. T. 
Hardeacn, M, Modistin 
Hiller Nachs, M, Baum 
wollwrhdlg. T. 
Löwindorff & Go, S, 
JnponS. T. 
12. 13 E, Nathan, 31, Ren¬ 
tiere. (Landgtafcnflr.2.) 
E Nathan, 8t, Rentiere. 
(Winlerfetblitr. 35.) 
V. Knner!, St, Victualien- 
hdlg. 
Bremer,F, RechtSanw. T. 
Engel, G, Tnchhdlg. T 
Friedlaendet. H & I, 
Sdmcider-Sttt. T. 
©reHiiig, E, Dr, Rechts 
anw. T. 
Hahmaiin, E, Pofa- 
incutcn. T 
Kah, S, Stfm. 
Ledctmann, W, Stfm. 
Wotffenstein Nachf, A. 
Schiitzenfbrk. T. 
Zinimcrmann, E, Schuh 
fbtk. 
Molkenstr. -> 
14 E Basch, H, Stfm. 
Basch. S, Buchhdl. 
Slcimciftcr, O, BatBier. 
Brelag, öi, Gastw. 
Steiler, 9l.,GigarrcnhMg.T. 
Lustig IL, H.. NcchtSanw. 
T. 
SachS, L, Hundchdlrin. 
Schmidt, G, GonRtiireu. 
Schroeder, ff, Friseur. 
StricBcr, H, Stickerin. 
Richert, 85, Schlosser. 
Winkel, L, Ksm. 
15 f. o. Poststr. 17. 
E Sich, £)., Jiillmstr. 
(@rm,ciualb.) 
V. Döring, D,- Schuhm. 
Düsterwald, M, Gastw. 
Ticdeke, O, Gigarcllciv 
sbtk. T. 
Poststr. -> 
C. Molkenstr. 
 Molkenmarkt 
Nkolal'NirdjIjof 
Molkenmarkt. -> 
1 gcf). z. Molkenmarkt 12.13. 
2 E Kuritz, St, 91ci,ticr. 
(Alle Schützcnstr. 6.1 
Montag, E,Schankw!rth!n. 
Siüllcr, St, ßattbclSm. 
Wcndtand, St, Ww. 
E Nciitam, A, Stfm. 
(Slclliucrftr. 100 
Balland, H, Lchnhm. 
Heybcl, E, yicrbrtil» 
Slpparatercinig. 
Hojfmaim, R, Sattler. 
Jnckfch, W, Ww. 
Stühn, H, Kotkosthdig. 
PBIkc, M, Stlcmpncr. 
3!öSlct, St., Ww. 
Schutz, W, Gastw. 
4.5 E Rofcnow.R, AmiS- 
get. Rath. (Kntfütsten- 
bamm 229.) 
V. Neiimaiiii, ST, Bäcker- 
mstt. 
Hering, A,Bctl.b.Ftiscut- 
Zcitg. 
Hollmanii.H, Eondilor. 
Skrüger, R„ tihrm. 
Schcltcr, F, Bildhauer, 
f. a. 3Iitosai»Slitchnpf4.6. 
E SamtS, H, Zeilgs. 
Aerl. T. 
Mcnlhc, M, Schankw. 
E Spic^sche Erbctt 
V. Bong, E., Cigarrenhdl. 
Holle, H, Gürtler. 
Schnnko, R, Posament. 
Wulkow, F, Schneider. 
SUcolai-Stirchhof. -> 
8- 9 geh- 3- P°i>strH 
Sahncinami. iij 
.Hetiaafvsvjidilrati 
Nadsack', A, ßniiSiiicii 
Schm'dt, 6, hnbue: 
10a s o. Posier, ai, 
E. Franzc’lchc 
Erdmann, 81 
L°'dcm°nn,L,Vcrmlhcr„, 
mftr'”1' Gdl”c,!ln- 
11J- Postslr. 20 
(Frtcbnifjvliancii) 
ZnSIe. Sl, !ii„du. 
Treubtodt,L. 
(©ntuciyalh.) 
V D, SM,m, 
m ir. ($0st,tt. 17) 
Gärtner. H, «amv. 
Michcl, 81, ,'u. 
Seifert, L, Hati^icn. 
Molkciinta,» -> 
C. Mollcrssilissc. 
Christ. Fried,. Au» 
von Roller, 
®cnctal = 3,iitit(lnir 
der Strtillme, 
geb. 27. 5. 17.11 f M2. 
Hinter dem Hnuitanii 
-<r Hinlc, bfm Zciig. 
Haufe -> 
E FiScnS. 
V.2l)ruit,fi.,DI) ;jtiii,,tail. 
Bur. d. Itfll. Zkiiql, St,- 
ftmlt. T. 
Uderstädl, III, aBoitbiniit 
Hiulcr &nn Oiicjj- 
hausc. 
^VMoltkc-Briitkc. 
Die 
^ronpriif 
NW. Moltkcstr. 
Helmnlh (?raf 
von Mottkc, Olmeial» 
Fcldniaischall. 
gcb.20.10.1800, ttil.1681. 
* 
B'lSmarckitr. 
®ci,fr«lfliM= 
©cßäute 
Dc[tcn.=Ung.\ 
«Botschaft \ 
SiSmordil,. ■> 
E6atIandcr,9,(ifliiplr»;T. 
Hatford F, MoWnfM' 
Mirza Rcza ctfjntt, Pnl- 
Gesandter. , 
v. Mntzcnbechct, 6-, OT1, 
2 E Grcfjlcr, E, 31«*!«; 
Bcldintan, Sl, W'i 
Riimän. Gesandt. T. 
Rcctz, F, Porli". 
Reichenbach, Sl., Gras, 
Major o. D. >- . 
s. Wesendonck, Dr., fnJ, 
Docent, 
ÄSirt»» 
fifmtt. T. 
.brlkatj 
Kaufe kein Bett ohne Westphal <fe Reinhold*s Patent Matratzen ! ^
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.