Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Mittelstr. 
433 — 
Mittenwal-erftr. 
Stell III. 
— (r., Kim. (v. 1. Apul 
guiiiim'lvberg, I , 
Sitte, VI-, edjantro. t 
F., ^ 
23 L^El!^.RciitIcr. 
” y fioiiiiitiiin, 9t., tßorticE. 
«iiAvit v-eiPiiacr »ras. 
an. We|. T. 
i!ülcrIäNt>.Üeben8-Del1lÄ- 
SKI. OJcf. Stt Glbcrfclb 
äjiotidiicl, Gigarettcnfbrt 
0.nt b. H- >- 
Rcitli, S., Versaudaesch 
Hippnimm, H, Gaflw. J" 
iÜtlaHmeilc Dberfptec, ® 
in. b. ■£>• T. 
Pk!°>d,P,G°».Vk»°ll»I 
7 Jurni.«.Sdjantoirtljiu. 
Stil & Uo, I, Bergw 
Piodiitt. T. 
oj £ Gu(|!ai'ithev,St., Eigen 
llls'iii. (Stroufenftr. 37.) 
!!I(,iiiiiaini,l'>.H,VcrlagS 
Sliiinilf. T. 
2i](! L iWorficnlcj, Cc 
«ituniroiillblb. T. 
ihi«, :’l, Tailleur. 
Sitilti * l£o., 81., Bau 
" miiltimücit. T. 
Sdiukit, 91, Gastwirthtn 
Gdlfift, H„ PenstonS 
iiiliitlieiin. 
ülismc, H., Cigarrenhdlg 
T. (ii.l.l’lpril  STtr.57.5S.) 
2jE2ciiiidierOfsicicr=Sier 
tm. (iicujtnbt. Kirch 
in. 4. 
V. ediiilmtl, H, Verwalt. 
ilfriiin'r3iil/rwcftnlf;icn. 
T. 
Geicksch. z, Vertrieb «, 
Licheilen Loewner & 
l£u\ T. 
Himbing, M, Laudwirth. 
T. 
Scibel’i'djcS Veerd.Compl. 
T. 
Kju-n, E, Betriebsuiitcr- 
iielimcr.T. 
iBotimilt), C, um. Pros 
(u. 1. April Wormscr- 
liv. iin) 
26 27i a. 2orol[)cen[lr.70a. 
II ii. Mtöbt. Kirchstr 
4 -i. 
ESraiidjct Ossizier-Ver- 
tm T, 
V. £diiiiui(|,.£>., Verwalt. 
Ufi. 2.i j 
Si!iMienliaii8 f. Armcc it. 
Siiiimr. T. 
•<r Vfi'iilUiM. Kirchstr. -> 
Tmoll]((iiiiiiM. Kirche. 
L»-E2inLi!li((it|läi)l.ffiird)Ci!= 
(iditmiie. 
V. Soliidial, G, Küster. 
Mimutn, H, Pfarrer. 
3l(knj(lM,S( ..ttirchetibien. 
Soiiel, o, Pfarrer. 
-J E Sioll, 111., SBudjdrucke- 
Kibij. T. 
Ultimi, Portier. 
J'iiitlcltitaii it.dj.,!|ilült(riit. 
(Stemiii, C, Verl. Bilch- 
hdlq T. 
Weil, i'S., Cchaulw. 
Jlluidici, P., Vertreter, 
j'lt'-.lii l!dnrbl, O, 
Vilmil. T 
20J:. iilniti’jdjc Erben. 
Smiidr, F, Jujpeitor. 
Wmmui, >Jv!„ Milchhbl. 
•('im i'ltifdjljauer, O., 
itomui. 
Iltilliininii, M., Schneider- 
niui. 
iHWudi, (E„ Bennietheriu. 
l'imini, Johanna, ZeitgS. 
Sieiliid. 
l’tiidm & Gericke, Gold- 
atli T. 
üloNln'l, $„ j((nt. 
Sdmfi, P., ftfm. 
- 15, Amtiere. 
«In*, i!„ Wagenfbrk. 
“ Gd). j. Schabowstt. 2. 
5d)abom(tr. 
82 XI | (i. Schadowstr. lb. 
t- wiMenljaneii, ®„ Neu- 
, m. ('.'limciistr. 22.) 
S'.k.hl.mcmiiliccmItr.T. 
ist«'- «., C°r,c,fbr«i„. 
3-, Gaslwirthiu. 
«»Ijwiclb, A.. Friseur. 
31 yNr, M.,tzrau. 
V « " '-"'den 66.) 
JüjWfrdic, L. Vortser 
34 iBinncwitS, ÜB., Sdjuljm, 
mflr. 
Deuzau, L., Zimmerver 
mietherin. 
Elk, C., Klempiiermstr. T. 
Fischer, G., Crim.Schuym. 
«aase, St., Maler. 
Lcducr, E.,Theat. Slfjcnl.T. 
LibowSty, K., Schlächler^ 
mstr. 
Müller, A., Musiker, 
Tautz, A., Ww. 
Ultterborn, 8B„ Schlojser- 
mflr. 
Walter sen., A. E., 
Kainmerjäg. 
Zwick, M., Cigarre». Eiigr. 
— Ä., ÜB». 
Zwiruer, H„ Eastw. 
35 E Lattä, L., Rentier. 
^Fleniburaestr. 21.) 
Dahne, E., Rentiere. 
DitteS, ÜB., 1lfm. 
Silier, G., Stlcmpnctci. T. 
Jaeoby, M., flfra. 
Jäger, Ä., Leutn. a. D. T. 
MacS, 9t., Gastw. 
Miller, H., Schneiber. 
Schneiber, O., Tafeldeck. 
Staubfusi, H„ Tmiez. 
WoheinSIi, M., Schtisjiiv 
mstr. 
3G E. Hcrtzcr.A.^Uankgcsch. T. 
V. Jupe, I., Massenbolc. 
Ackerniau», F., lirsm. 
Affel, C„ Glasermstr. 
GerlachM., Dolmetscherin. 
Oellerinan», I., Coloiiial- 
wrhdlg. 
Pollak, G. E., Theater- 
Geschästsbur. T. 
Neidiard, E., Commissw- 
nair. 
Steril, I., fifnt. 
Stiubc, J.,vr.,Schriftstcll. 
Weibner, (£., itai|cii6oic. 
Wulckow & So. Nachs., 
©., Herrengarberobe. 
37E.Rollin,«.,Pol.Hauptm. 
(Schöneberg.) 
Bur. b. 3. Pol. Siel). 
Bichiiiann, H., Pol. 
Hauptm. 
Fürst, M., Foudsmakler. 
Höpsuer, A., Pol. Leutu. 
Raasch, P.. Gas«». T. 
38 E Eppeiijtcin'schc Erben. 
V. Blnhm, G., Sdjuljm- 
mflr. 
Creliuger, L., Thcat.Agcnt. 
Grohinann, 51., Dr. pliil. 
JuukcrS, F.A., 6eibenmr= 
fbrk. T. 
Laeuguer, (£., Dr., pr.Arzt. 
Sau. Rath. 
Nippert.F., Sdjiirjnimstr.T. 
Prahl, P., Agent. T. 
Schuly, F., Schncibcriustr. 
Stehr, I., Lehrerin. 
Wiebeinann, W., Portier. 
39 E Soß, <5., Kfm. 
V. WaSmiith, L., Vietual- 
tolriii. 
Baltin, P„ Friseur. 
BortinS, ©., (Eoiffeur. 
Finkeuheerber Eyrnp- 
werke, Jnh. A, P. Ho- 
lingshaiisen. 
Hcinrld), M., Waschanst. 
va»Hell,C.F., Theaterbur. 
Hirschfelb, SB., Barbier. 
Holiiigshaiilcn, A., Fibr!. 
Kieselbach, V., Dreher. 
Laaser, E., 1lfm. T. 
-&Go.,e.,ffiösdjef6rf.T. 
Siesonii, TechiiischeS Bu¬ 
reau Robert Glogner.1'. 
Sawihki, E., Schneiber. 
Schütz, 81., Sdincibmnstr. 
Stabelmann, M., Ww. 
Stern, I., Plätterin. 
Steiner, F., Theat. Direit. 
40 s. a. S!eustäbt.Kirchstr.10. 
E v.Hnpinaun'sche Erben. 
Albrecht, A., Schankw. 
-<r Neustäbt. Kirchstr. -> 
41. 42 s. a. Ncnstäbt. Kirche 
str. 3. 
E Lohnstein,E.,Baiiq»!er. 
(Vietoriastr. 34.) 
V. Ncye, 81., Verwalt. 
Mengelcr, M., Colonialw. 
Michalowski, A., Gastw. 
43 E Wcstxhahl, G., Frau. 
(Unt. d. Linden 67.) 
Biuiiicicr, E., Kfni. 
— E., Ww. 
Block. Gastw. 
Hirschlasf, M., Patcn'.anw. 
Krug, E., HauSliosmstr. 
Lösch, I.. Eattelsbrk. T. 
Öppciikim, I., Stfin. T. 
-&Go., »., Bankgesch.7. 
43 Panlat, 3!., Portier. 
Schröder,S!.,Fonbsmakler. 
44 E Sommer, G., Hof- 
Schlächtermstr. T. 
Bock, 31., Echuhmnistr. 
Hcrrmauu, 816, Schlacht 
tcrci. T. 
Kluge, W, Schneidermstr. 
»Irciiljcr, I, Oberkellner. 
Maubl, Gastw. 
Michalowski, 8L, Gastw. 
Stadlmeier, H, Ob. 
Kellner. 
Stark, A, Pensionat. 
Tiey, A, Schneidermstr. 
Sicrnet, M, Pensionats 
inhabcrin. 
Wattausch, E, Vcrniic^ 
therin. 
42 E Fischer. P„ Kfm. 
ITaiicnzicnftr. 8.) 
Sostim', Kellner. 
Siclnibcrg.O, Cigaretten- 
hblg. T. 
Sculldje MdiieranB - St- 
leiidjniiij)!! (lief. m. 6. .f 
DreSke, 35, Proeurist. 
Habt), F, Friseur. 
Hassan, I. D, Jmpor^ 
tcur. T. 
Leppin, 81, Portier. 
Stiebet, 8t, Goiiiptoiristiu 
Siiemer, F, Schlosser. 
Schulze, 6i, Schuhniiustr 
Schütze, E, Slumeiihbliiii. 
Steinitz, S, Bankgofdi. T. 
46 E Steinmetz, F, Hof, 
Sattlermftr. T. 
81snius, H, Boteninstr. 
Okriibt, K, Pensionat, 
«atz, 81. ii. D, itflte. T. 
- Söhne. M. 81, «ant* 
gesch. T. 
Saiifmaiui & Sohne, L, 
Weingrosihdlg. T. 
Klnejnif, A, fflolbfdjmieb. 
Kops, H, Mechanik. 
Strome, H, Sattler. 
Lunge, I. F, Gommiff. 
Äesch. 
Pabst, R, Schneidermstr. 
Siölil, H, Gastw. T. 
Siosenberg, B, Cigarren« 
arbeiter. 
Schweb, E„ Ww. 
Steinmetz, P, Bnchhalt. 
- jv, F, Wagensork. 
Sternljagen,ÜB,Schneider. 
47 E Engelhardt, G, Dr. 
med. (Spnnbmt). 
E Leis, St, Hotclbef. T. 
Hotel „Stabt Köln“. T. 
Borgfelbt, J.F.,Korkensbrk 
Sell'e, G, Mehlhdlg. T. 
48 E SBeller’fchc Erben. 
V. Eggert, F, Schankw. 
Ballattb, H., Sprach 
leljrctiu. 
Engelharbt, SB, Cigarren 
Engr. T. 
Sem), *, Kfm. 
StotlienCnrji, O, Com- 
niissionair. 
StranSfcld, 81, Com- 
miffioitoir. 
- 91, Slfnt. 
49 E Gericke'schc Erben. 
Ueljreitä, F, Wildhdla. T. 
Brock, E, Kfm. 
Gericke, vorm. H. Daffow, 
G, Milcht,big. T. 
Nagel, G, Hof-Sdinhni'- 
liiftv. 
Sleinholb, G, Graveur 
Sioellgen, G, Siechtöanw. 
Trunz, F, Schneider. 
50 E Siegn, SB, Sleitlier.T. 
Gbelnioitn, G, Hanbelsin 
Okacuener, E, Kfui. 
Hofsmaim, H, !B(rmic= 
therin. T. 
Knnth, 81, Schneibcrin. 
MatthcS, SJf, Ww. 
Meiner?, 91, Steppet. 
Müller,91,Fran,Plättanst. 
Slega, P, Tapez. T 
Prang, 6, itlempnermslr. 
Stiller, M, Gaftwirthin. 
Stclter, E, Ww. 
Stich, E, Schlosserei. 
51 E Sala, A., SBl 
(Nr. 52.) 
V. Sala & Go, F, Kunst¬ 
verlag. T. 
taitsfc, 6, Schirmsbrk. 
hlaii, H, Kanzl. Rath 
a. D. 
Jnhl, A, Gasiwirthin. 
Kabermann, E, Ww. 
Kloeckner, L, Vcrniicthrin. 
Ksinsik, 8l, HmibclSm. 
Sicnnmnn, O, Friseur. 
fliilipp, E, Zahnknnstl. 
cheibe, H, Äastw. 
52 E Sala, 9L, Ww. 
V. Sala & Go, F, Kunst¬ 
verlag (Sir. 61.) 
SBiiiber, M, Ww. 
Drcppcr. F, Edelstein- 
grau. 
Studier, St, Friseur. 
Gerson, E. M, Sdjiicibcr- 
mstr. T. 
Jbeler, A, Kfm. 
Jnhl, 9k, Gastwirthin. 
Kindler, O, Schuhmmstr. 
Kreiber, M, Maffenrin. 
MareuS, I, Kfm. 
Sieiff, H„ Seilermstr. 
Sieuofd), 31, Sdjttljmmflr. 
Pctrovitz, St, Friseur. 
Stapel, F, Schneidermstr. 
Zechetiuaqer, 01, Kellner. 
53. 64 E Jung'sdie Erben. 
Hotel Jankon. T. 
Doin-Holel.GarlEikineier- 
Bollliöier. (u. 1. April 
Nr. 7. 8.) 
Gifmeicr, G, Hotek- 
bes. T. 
Perlick, G, Wäschegesch. 
55 E Lohnstcin, E, Gom- 
merj. Rath. (Sieloria- 
str. 3-1.) 
V Sd)nlz, I, Portier. 
Viermann, M, Groß- 
Dcstillat. T. 
Dreyer, O, Künstler- 
81geiil. T. 
Lubeuow, H, Bankaesch. 
S!osenberg,91, Dr., Pros, 
pr. 91rzt. T. (v. 1. April 
Schiffbanerbamin 2f>0 
Weis;, M, Herrenwäsche- 
hblg. T. 
56 geh. z. Friebrichstr. 153a. 
' Friebrichstr. -> 
57. 58 s. a. Friebrichstr. 89. 
89a. 
E Giimpel, ®, Banquier. 
Mgerstr. 13.) 
V. Wnndersee, E, Zim- 
inerm. (Nr. 59.) 
Hotel Stadt Bonbon. T. 
Habt), F, Hof-Friseur 
(o. 1. April Nr. 7. 8). 
Himimelberger, F, Gastw. 
(Slrafienbilb j. Mittcn- 
walbcrstr.) 
Fürbrin- 
gerftr. 
Marheineke- 
Pl. 
59 E Gumpel.G, Banquier. 
(Jägerstr. 13.) 
V.. Wnnbersce, E, Zim- 
meriit. 
Hotel Stadt London. T. 
Baarz, I, Destillat. T. 
— O, Destillat. 
Jlgcs, E, Kftit. 
Lecher, Th, Koffersbrk. 
Schütz, E, Sdiulimmstr. 
Simons, M, Sd)itl)m. 
60 E Schnitze, G, Baugesch 
(Gharlottcuburg.) 
V. Garbe, E, SBeinsjbl. T. 
Drenfer&Go, E,Theater- 
Bnr. T. 
61 E Sattle,®,HolcIbcf.T. 
V. Krische, W, ßotelbcf. 
Hotel dn Paoillon. T. 
3lbler, G, Dr. phil, Pros. 
Parsümerien-Fabrikant 
Hermann Janke. T. 
62 E Wehlisch, G, Schlich- 
termftr. T. 
Hübener, SB, Bürsten- 
fbrk. T. 
Wein, O, grau, Gesinde- 
Sinmiell). T. 
63 EFriebelierg,®.,Rentier. 
(Unt. d. Linbeii 42.) 
E Friebeberg, St, vw. 
Gontmerz, Statt). (Unt. 
d. Sinben 42.) 
Kgl. Ban-Jnspeet. ÜI. 
Ahlers, I, Schulimmstr. 
Freimann, I, 81aent. T. 
.pumpet, G„ Glaser. T. 
Märtische Eisengießerei 
F. SB. Friedeberg, G. 
in. 6. .6. T. 
NegaSiachsl, SB., Glaserei. 
Stephan, ®, Schneider- 
mstr. T. 
64 Sicubati. 
E Mühling'sch« Erben. 
65 E Mühling'schc Erben. 
Fischer, St, Friseur. 
Charlotte,istr. -> 
8M.Mittcnwaldcr- 
ftrafjc. 
(Strafjcnbilb s. nächste Sp.) 
Blücherstr. ->■ 
1 E Küster'sche Erben, 
E Küster, D, Ww. 
E Ziltz, I, Landmesser. 
BreSIaner, M, Dr. jur. 
Bühn, 91, Ww. 
DalnnS, P, Bliitnenhblg. 
1 Dalluge, E, Biersahr. 
Doleschal, W, Buchhbl. 
Hopp, F, Meiler. 
Smiflitidel, 91, Marlthelf. 
SVetlmanit. I, Gastw. 
Krüger, 11, Uäckermitr. 
St an, G, Hanbelsin. 
Nitzsche, St, Edmliin. 
Sieiiialter, ü, Schlüdiler. 
Rothe, O, Dr., pr. 91rzt. 
Sicbeit, I, Frau. 
Willig, 31, Gompt. Holt, 
2 E Knötsd)kc, SB, Buch 
druck. 
Kuötschke Sliichs, SB, 
Gignrreitljblg. T. 
Kraule, 91, Stickerin. 
Krüger, St, Postbeaint. 
Münzberg, E, Zeitungssr. 
Saubiod, H, 3Lw. 
Sdiilliug, H, Kürschner. 
Schulz, 6, Gigaireitljb!. T. 
Vogel, 91, Buchhalterin. 
Votz, it, Tischler. 
äBciii/f, H, Aiiswärlorin. 
ZicfiOw, P, Sdjitcibcriu. 
2a E Schüler, E, Kfm. 
(Blücherstr. 62.) 
V. Kaplick, R, Postbeaint. 
31rlt, 91, SB tu. 
Engelhardt, A, Plätterin. 
Freund, B, Kfm. 
Lachnit, I, Schlosser. 
Lenski, 8t, SB tu. 
Oscheit, 91, Ger. Veaml. 
Stenjel, H, Kaffcnbotc. 
Talke, 91, Sdiankw. 
Unrau, F, Schneidermstr. 
Wegcner, M, Ww. 
SBeriiete, H, Bosselier. 
Weiss, St, Gtint. Wacht- 
mstr. 
Zöllner, O, Baukbeamt. 
3 E Kleiu'sche Erben. 
V. Klein, E, Sienticr. 
Besser, G, Ww. 
Braun, E, Mnstkbireet. 
Glcmeti, L, Kfm. 
Satte, L, vw. Geh.Kauzl. 
Statlj. 
— H„ vw. Prediger. 
Gobtfd), G, Magiflr. Seer. 
ßarllieb, L, Schiteiberiit. 
ihtobeisboif, 91, Seifen- 
Ijblriti. 
Knhnc, B, Ww. 
Schncevoigt, H„ Ww. 
Sebastian, SB, Sd)5[tc> 
fbrk. 
E Wcifjmljnneii, 91, 
Dadibeckerinjtr. T. 
V. ffiaitia, 91, Tischler. 
Biel, Gl), Marmornrb. 
Such, P, £d)it[)iitin(lr. 
Bnback, H, Kellner. 
Bülltier, 91, Ww. 
Degen, 91, Ww. 
Hatibsdjtib, M, Steinmetz 
ßaerlcl, 8, Schneiber. 
Heinrich, I. 9(, Slgrnt. 
Hesse, 91, Kellner, 
tzübncr, 31, Sdjithmmstr. 
Ionas, M, Färbennstr. 
Krause, I, Fuhrh. T. 
Lüblke, 9t, Sdjtihm. 
Mahlo, E, Baugesch. 
Meier, 91, Fiihrh. T. 
Müller, St, Musiker. 
PlukuS, B, K!m. 
Rabemacher, 91, Frl. 
Richter, A, Wäscherin. 
Cchnltze, H, Kürschner. 
Sonntag, 91, Vertr. T, 
Wcrnicke, O„ Kfm. 
5 E Keil, E, Rentier. 
V. Barteki, HanSdien. 
Be»edick,J.,Kranzbinbcrei, 
Bock, G, Post-Assist. 
3361)1, F, Bnchbrnlk. 
Bontzel, 6, Bez. Schorn- 
steiitfegermstr. 
Cadnra, 0, Vankbcantt. 
Goljit, S, Kfm. 
Däumichcn, W, Gemüfe- 
hbl. 
Fischer, M, Ww.  
ü F-ister, E, Frau, Wasd)- 
anst. 
Gerloff, G, Slrieflräg. 
Gosse, G, Ww. 
Gröning,H, Uimt-Beaml. 
Günther, 91, Klempner. 
taimemaim, G, Schmied, 
omiiiivki, 91, Gürtler. 
Hübner, G, Rasscnbote. 
Ketzrid), 0.. Tischler, 
.ftoffvr, (9, Sdjiieidcrmstr. 
Kohlt, H, Tischler, 
tieiitmiii, F, SBiu. 
Luft, 91, Ww. 
Mcrtcn, E, Zttschneid. 
Miltennüller, F, Ww. 
MoseS, E, Kim. 
Stolimauii, SB, Kfm. 
Sänge, F, Ksm. 
Sdintibl, P, Bank 91>sist. 
Schneider. St, Kfm. 
Schiilv, H, Graveur. 
Wadentagel, M, Koch. 
SBcii'citseel, SS, Taselbeck. 
SBolff, P, ('ifiitler. 
SBoIfdike, W, Sieamt. 
6 E Palis, 91, Seifeufbrk. 
Alichner, H, Tischlcrinslr. 
Seiliit, L, Ww. 
Brandt, E, Ingen. 
Eiseuberger.91,Kapellinstr. 
Ewest.I, Gell. evpcb.Secr. 
ivliegciiichmibt, I, Ksm. 
Oliese, H, Iisdiler. 
Höpsuer, 91, Hofrats). 
KiuowSIi, H, Schneiberin. 
itniiieit, E, Gürtler. 
Malz. I, Ksm. 
Margnardt, E, Tapez. 
Max, St, Kfm. 
Perfdiummi, F„ Fabrk. 
9lidller, G, Lrieflräg. 
Sdjroebler, E, Sireetor. 
Schul;, E, Buffetier. 
Sucfau, 3, Poftfchassu. 
Taiil>rrI.S!,,«amiiieniiusik. 
Thiel, I, Sd)iieitierm(tr, 
Uchteiiljagen, P, Tischler. 
Weber, G, Siedernstr. 
Wendel, G, Portier. 
L!illiug,M,Magisir.Secr. 
7 E Protz, G, Eigenthüm. 
9llbredit, G, Schneiber- 
mflr. 
SJulgereit, 81, Schneider. 
Eschenbach.G, Jnstrumen- 
leum. 
traute, F, Tapez. 
erke, 2, Schneiberin. 
©eSte, M, Ww. 
Jorkisd), SV, Schneider. 
Kähne, St, Ww. 
Kühne, K, Ww. 
Kunitjti), H, Tischler. 
Lee, O, Schlossermstr. 
Lenz, E, Cinitib. Kutsch. 
Lielom, F, Bäckenitstr. 
Malzahn, F, Briefträger, 
Mroska, B, Garderobiere. 
Müller, P, Diener. 
Onaisscr, SB, Schuhmmstr. 
Ouiatkoiuäftt.St., Plätterin. 
Sieiche, H, Putzmacherin. 
Reiuharbt, G, Tischler» 
mstr. 
Rohweddcr, M, 
Stickerin. 
Rühlicke, G, Laborant. 
Schebesla, E, Sd>ristsetz. 
Weift, E, Siarbier. 
— .6, Gorsclfbrltin. 
Siebe», L, SJermicIherin. 
8 E Stoientljnl’iche Erben. 
V. SBnuber(id), G, Pol. 
Beamt. 
Balzcr, F,Ontnib.Schafftt. 
Behrenb, W, Fenerwehrm. 
Brand, 81, Schuhnt. 
Brehtner, 3)i„ Wäscherin, 
Brodzinöta, F, Anfwär- 
teriu. 
Busch, O, Malennstr. 
Engelke.F, Schneidermstr. 
Fritlu 1, Ä, Sicntierc. 
Geiseler, E, 9lenlicre. 
Haber, I, Töpsennstr. 
Hainke, 9t, Sllempiietmstt. 
ßciurici, 3)J., Ww. 
Hilges, W, Städt. Beamt. 
Sauber, K„ Slraßcitb. 
Sdjafftt^- 
Jbscher, H, Tischler. 
JSrael, I, Maler. 
Jfubwicn, •£>., Tischler. 
Müller, 31, Tischlermstr. 
— G", Siöljeriu. 
Neidewitz, St, Mechanik. 
NieolanS, F, Maurer. 
Rhobe, F, Slufwärtcriu, 
Rieb, 91, Schriflfteö. 
Sdjicbler, St, Stolirleg. 
Schmidt, 81, Kohlenhdl. 
Slyulzc, F, Schmicb. 
Spritd), F, Maureratsti-. 
Viola, 91, Schneidermstr. 
Sjosi, ,E, Schuhmmstr. 
Weinast, 91, Invalide. 
Wnttig, K, Tischler. 
9 E Wotschle, G, .Kfm. 
(Danzigerstr. 20.) 
V Stiller, 91, Pensiottair. 
91ngermann. M, Ww. 
Bauer Siodif, 91, Metall- 
wrfbrk. T. 
Bcttdlin, A, Kutscher, 
de Block, F, Maler. 
Busse, E, Siireau&ofi>. 
DreweS, H, Former. 
Cgjieri, Ph, Milchhdt. 
jj-tldicr, H, Sdjloiser. 
Fleischmann, 0, Ztgö. 
Spedit. 
{Jot, 9t, Kutscher. 
Haak, W, Ww. 
Haenbet, ®, Tischler. 
Hnrwitz, H, Ksm. 
Stott|d|!a(l, 91, Golonial- 
lorhblrui. 
Krüger, 31, Ww. 
Mistel, M, Schneiberin. 
9toldr, 3„ Ww. 
Rtthitke, St, Ww. 
Sauer, SO, Werkmstr. 
SchieiCauni, 31, Maler. 
Süolf. P, Bnchdrnck. 
10 E 'Puppe, H, Gastw. T. 
8lrnolb, St, (»rüutramhbl. 
Brömel, 81, StcHnt. 
Gotzcl, G, Strickerin. 
Hetin, F, Invalide. 
Höhn, 91, Ww. 
IoiiaS, E, Näherin, 
Knkol, L, Ww. 
Rolle, 91, Ww. 
Schulz, Ww. 
Seyssert, G, Iahnkünstl. 
Spanger, P, Klempner. 
SpielferC W, Schlosser. 
Vogelsaug, 91, Schuhm- 
mflr. 
11 s. a. Fürbringerstr. 21. 
E Sdjaritloeber’fdje Erben. 
Baumgärlncr, F, Post- 
fchaffn. 
Setfmaim, F, Ww. 
Bensch, F, Schnhm. 
Döring, St, Ww. 
Fischer, E, Destillat. T. 
Gänge, O, Postschaffn. 
Hannig, 9t, Tischler. 
Köhlcr,G,31utomatcnsbrk. 
Krüger, W, Post-91ssist. 
Krnll, H, Tischler. 
Kanl, St, Tisdjler. 
Pohl, M, Ww. 
Schumann, 9t, Pensiottair. 
Sciiü, 91, Kohlenhdl. 
Fürbringerstr. -> 
12 E Mietet, F, Schlächter- 
mflr. 
V. fitir, M, Tapez. 
Becker, SB., Colonialwr- 
hdl». T. 
Braun, St, Pofamcitllor» 
hdlg. 
SJreitljanpt, 6, Kfm. 
Gottradt), M, Gi'itn. 
Schutzm. 
Giitkaufögcitoiseiisdj. d.Go- 
lonialwrhdl. i. Halle¬ 
lchen Thorbez. z. Berlin. 
E. ü). m. b. H. 
Ki?chenl)aner, 9s, Mns. 
Lehrer. 
Kimtze, 9t, Tischler. 
Linie, G, Tischler. 
Luckwalbl, E, Putzmache¬ 
rin. 
Menz, 9k, Gonsistor. 
Beamt. 
Mittetslädt, H„ Klempner. 
SJtock, 91, Reisender. 
Stubm, 91, Töpfermstr. 
Salzwedel, W, Privatier. 
Schiuiebcbcrg, F, Bier-- 
grosjhdlg. 
Stelltitiier, SB, Tischler. 
Uiiger, P, Dr, pr. Arzt. 
ltrbaii, H, Gigarrenhbtg. 
SBilt, 91, Schneidermstr. 
SBunbralill), A, Feiten». 
Reuter, Sl'„ lildjler. 
13 E Heüluifl, E, Bilds). 
Slbatu, G, stutfdier. 
Allentird), R, Tischler. 
Bilnba»ni,J,Bcrs.Beamt. 
Vohneseldt, E, Heizer. 
Conrad, 91, Ww. 
Dibbert, M, Ww. 
EggerSborf, L, Schlosser. 
Freimann. W, Gasarb. 
GritSkc, C, Hcilgch. 
Grüniiig, H,, Sdjtieibec» 
mstr. 
Haagmann, SB, Slrchilcet. 
Hettwig, G, Tapez. 
Holz, 31, SBw. 
Horst, 81, Schankw. 
aauott, G, Biersahr. 
Jung, 91, Tischler. 
— SB, Schmicb. 
Stäbing, SB, Kutscher. 
Klein, P, Maschincnmstr. 
Knoblich, 91, 9iüitd,cf< 
wrlidl. 
de {iffi'to. M, Ww. 
JtosWBßt! r®““-- 
EXTRA FINE 
saut-a 
Saltaiplel! Runm und Glanz des 
neuenielirhunderts. Schlechter.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.