Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

WeyMedrstt;. 
431 ' — 
Michäelkirchstr. 
xtcü XU.. 
6 wmlm. I)-. M£\r" 
C'.iittutb, öl sm- _ 
Libl, N, Schuhn,. 
■LtüM. st. ffl»- . „ 
säVää 
S», «unftner. 
v^cfr, ü, cchncib«. 
»taute, C, Schneider. 
3Kinitii,e.»“Ptctf<fWM®' 
fflitucr, 51, KfM. 
jicnnfiaiis, S8.,®anbtBw 
Clit®, i«, *aicr. 
Crlm«, 3, Tabalschneib 
«toHi. C'gamnm. 
%«. B, ftuiföner. 
Sliitiimd, D, «pi^ 
Sciiii, t£, Compt. Dien. 
Gilbakitl M., Buch- 
trutfcrcitcf. 
GoimiitistlS, 0- Kim. 
Sicfcr, H, Siülicnfb«. 
JSillirtni, jJ.öanbcHm. 
Wolff. II). Schneider,n. 
gühiibom, s, Sm. 
7 E SutirrUL Vuuatine 
V.»tl«ll, 91, PoUicr, 
Slltiimiiii, B, stfm. 
Sciiiiiiiiiii, S., Seiltet. 
Sloniti, F, Schlächter, 
»inebn, O, stürschner- 
mllt. . 
GrK'io. 3, tiurfdjn«. 
ITiTu, 6. Kfm. 
lilai iii, 91, Mm. . 
Butt, ff, Lchneibermstr. 
Jiaiiuiiiii, I., itiio. 
.tioitmaiiii, A„ Einnehm. 
JnHonili, 3. Kellner. 
JttoüoaUi, I., Ästn- 
Stimmn fi, S„ stfm. 
llltikr, H, Schaulw. 
jtneilih°si,Eiiiil>e, Besohl 
nntt 
Soimnmi, 5B, Sdjntibtt, 
iloiMiifi, VI, Jiujuätortcit 
|til 
Ätoll, f>. Milchhdl. 
ätiilAuiti, 5, yiltnjplcl. 
Sltir,iiiniin, i)i, Wasche 
Eoivccl. 
Gifmli, M, Compl.Siciv 
Spinn, III, pens. S)comt.| 
Gtcplioii, l£, itfm. 
Gt(in, 6, l'eaml. 
Ifitl, M, Slüifchiicr. 
<- SitnbtlSsoljitftr. 
i f (i Mritbclc'ioljnstr. 8. 
E »tnoll, P, llenlitr. 
(ficiiiiniifi Allee 6.) 
V. Iwacli, II, Bei walt. 
£immiiiiii, S(, Bm. 
.Mridilmni, S1, Uictfcnb. 
3r«tl, f!, Fischhbl. 
.11(1 |i, 3. Jlfir. 
'Iiiiniliuii, £, Viichhalt. 
üBint, 3, i'iisiilioll. 
Sd|iwrt, 1, öailli). T. 
ütnlwiei, (i, Procurist. 
BolMuii, ,v, Jlrm. 
lo E Slruir,[oiu, G, Fabrl. 
1 (Sinn 'lönijifli. 15.) 
»taiin, ti, Hjiii 
©olMun, 3, Mrnlmt. 
65|j, 3 
OuaK, S, Scitllor, 
linu, E, iliirtibnick. 
Smimnn, A, itiuj. 
ÜUIIJUttlll, »I, ilfm. 
'•(loliij, C, itelliicr. 
Simiitr, A, SlajseuBole. 
eumloii S.vm^gctjitfc. 
Eniiil t, 3, Mfn, 
£<Mf. a , Gd)mi(tt). 
Sltinltifl, I, Fabrl. 
■illiiiiat, :>if, Bcileihgesch. 
I Sotnmtifl, <j, stfm. T. 
10 E Slnin;knti, t£„ Fabrk 
(9!nit MiumiiH. lK) 
ükcnkr, C, il|m. 
Col)n, V(, Jiuii, 
Ctota, G, sifm. 
;yiilit2(liim|i,6utfBit.T.| 
wlb'liom.'K, Mcitrcf T. 
ii ,"\cllc, A. Colm. 
Voi)c(ul , Rentier. 
Wniihiii, iHi.flfm. 
3«mic-. C,y,ititiljbIg.TJ 
| «,«, Allltlll. 
H, 'Ijm. 
finßljij) L ffiut, Kotau« 
I untjbii, T. 
P, Fabrl. T. 
j B/' «• 
II ^.^'"Hloii), <L, Safir!.1 
UkiitMoiiiflilt. 15.) 
$ft,°l;ill, B, ilfm. 
fiiBi'ü st'm- 
35' 
Wl», 3, ftntor. fflialcr. 
^?°ßwei!igr°h- 
S, 6. 
12 E Brunzww, (£., Fadrk. 
(9!cuc sBuiflitr. 15.) 
Bruiizlow, G., Fabrk. für 
Gesch. Eiuricht. T. - 
13 E,$run*lom, C., Fabrk. 
tNcuc Königftr. 15) 
Brunzlo«, F., Rcnlici 
Sirsch, 6., Mustk-Ditccl. 
chmeider & von Halle, 
Wei»9toßhblg. T. 
Silbcnnann, A., fffm. 
Wollstcin, F., llfnt. 
14 geh. z. Neue Könia- 
str.14.15. 
Neue flöiiigflr. -> 
0. Michacl-Bri'.cke. 
^ Stadt« 2, DayN 
0. An der Michael- 
Brücke. 
Mlchael- 
Str. 
-<r Stabtbahn. -> 
Stadtbahiiboge». 
E RiScuS. 
Badc<?I»st. Germania. 
1E Simon,!?., Ger. Bichcr- 
Revis. T. 
Stallen, B„ Stfm. 
Auftcrlitz, R., 9lc6a-t. T. 
Chronik, I., Maschineii- 
f6iL T. 
Dreyer, I., Gastw. 
Relll', F., Schneider, 
©enj, E>, SBiirflmm. 
Günther, SB». 
Klclnan, ,6., 33iu. 
Maurer, A., itfm. 
Mühier, F., stfm. 
Pcril, 31., slfm. 
Prenzol, P., Wm. 
Sch»lzc,F. 91., Ilhrenhdlg. 
— E„ Schreibwthblun. 
Simon, F., Abth. f. btiefl. 
Unterricht. T. 
Treite!, A., Ladeneinricht. 
Veit. R„ Schlosser, 
v. Wyschetzki, C., Gommiff. 
Gesch. 
Zolti, 51, Berl. Vnchhdlg. 
2 f. a. Holzmarltstr. 19. 
E. Pohlandt,W., Baumstr. 
. (Raitktue-^vomcitabt 1) 
V. Marty, R., Pol.Beamt. 
Oeffentl. Feuermelder. 
Ahrberg, A., Ww. - 
AnbcrS, Ciliarrcnhdlrin. 
Bauchwitz, B., Stcntim. 
Grats, R., Fabrk. 
ßcinS, E., Mufitverlcg.'s. 
Söfcr, SB., Tapetenhdlg. 
Richter, M„ Gastw. 
Schwerin, N., Ww. 
Stephan,K., Äuchbriickcrei. 
Tkichilmann, F., Fabrlbes. 
TomaSzewrki.C., Fbrk. T. 
Holzmarltstr. ->• 
SO. Michaelkirch- 
Platz. 
lknxel- 
/l? 
M-I. 
Btigel» 
Beaen 
Ksr.Fr.., 
Bren.-Pl. 
«hiorjtr. ^ 
Josexh» 
ir 
Engel-User. ->• 
1 {. a. Eiiacl-Ufer 21. 
E Dehnicke, 6., Rentiere. 
Aßmann, I., Dr., Bischof, 
1 ßartmaim, 11, Ww. 
Ha.^it, H., Schmied. 
Hclmholtz, C„ Privatier. 
tk!nntcr.G,M»s Direet. 
Mettu,, H., Ob. Gaititl. 
Rosenow, H., dientier. 
Schulz, A, Dülensbrk. 
— P., Silbcrarb. 
2 E e. Oppen, H., Rittmstr, 
a. D. 
Banh, M., Näheün. 
Hundt.H., jttempneimstr. 
Sieifingcr, C., Rentiere. 
Rimler A. H. ii. G. 
Gcschw. 
o. Schkopp, M., Rentiere. 
Werner, R., Rentiere. 
3 E St. Marien-Slift. 
Goert). J„ Nablet. 
Mattier, Th., flfm. 
Pissarel, A„ Sattler. 
Schmidt, P., Fabrikarb. 
Streit, F., Steun-Nen- 
dant. 
Weiuanb, I., Kfm. 
4 E Biennann, C., fipn. 
E Kolcpka, O., film. 
Biennann, M., Papicr- 
hdlg. T. 
Dlosat, A., HanSdien. 
Bniuncrt, F., Delicateij- 
wrhdlg. 
Engelharbt, E., 
Naay, M., HnuPicn, 
i). Spetzharbt, B,, Frhr. 
Major. 
Thielke, H., Musik. 
Thicui, E., Näherin. 
5 E Zelschc, A., Tischlernistr. 
BenaS, A. ». W., llfllc. 
Bork, A., Modistin. 
Braun, IE. H., Reise- 
Effectcnsbrk. 
Damerol», (£., Privatier. 
Engling, A., Hausdien. 
Fünning, 81., Ww. 
Hermeking, L., Schloffer- 
mstr. 
Klciuschmidt, A., MetaL 
drück. 
Prcil, M., Typenbrnckerei. 
Rath, I.. Malet. 
Sangt, P, Ww. 
Schmidt, C., Tischltr. 
Schulzt, St., Biitoerleg. 
Stubbe, Gfj., Ww. 
ThomS, F, Melalldreh. 
Thürnagel, C., Tischler 
mfU'. 
Ullrich, L., Ww. 
Volkmann, F., Stumm«' 
nuilitcv. 
— 28, Lehrerin. 
— (E., W»>.. 
Wtimaim, J„ Zimmerm. 
E KrebS'sche Erben. 
ÜCnbetfcu jun. & Co., I., 
Leder-Import. 
Blaiivalet, P., Vertret. 
Cüitner, E., Schneider- 
mstr. 
Fischer, L., Tischlermstt. 
Änmpricht, (£., Taptz. 
Klahn, Ä., Schlöffet. 
Krebs, H.. Dr. mcd. 
— C.G.,Gtldgichtiti. 
— E„ Gtlbgicbtnnstr. T. 
— M., Ww., SKcntierc. T. 
KwaSzhnil, H., Maurer.- 
Melzer, 6., flfm. 
Meyttowitz, I., Asm. 
Mollenhantr, A., Ltdtr- 
arB. 
Neuling, I., Haarhdltin 
Sauer, 31., Ww. 
Schön, St., Nachtwachtinstr. 
Sttoipslö, M., Fabrk. - 
Tttndtl, I. Sl., Ziinbholz- 
vtrttitb. 
Uligtttr, B, Ww. 
Utkt, St. F., Cartonsbrl. 
— E., Ww. 
7 E Schuppe, St., Kunst- 
fließ. 
Diirmtisttr, H.,.Schuhm. 
Deh»iikt,J.,Buchhalttrin. 
Dilltich, H., Colonialwr- 
hdt. 
Fiiickt, ST-, Pack», 
HolzapstI,C.,Ptns!onairi„ 
Koppattzky, F.,Ptnsionait. 
Kühntl, E., Putzmachtrin. 
Ltonhardi, F,, Fabrk. 
— aß., DU). Stabsarzt. 
Lüdtkt, G., Tischler. 
Paul, W., Schlosser. 
PettrS, I., Kellner. 
Richard, SS., Silbcrarb. 
Rostock, P., Ww. 
Schuppe, 6., Kfm. 
Süß, St., JMcnEotiit. 
Wehr, F., Wäscherin. 
Wtitztl, L., Näherin. 
Wolttr, F., Wächter. 
8 E ThomaschcfLky, P. 
Maschincnfbrk. t 
Burkart, St., Schlosser. 
Dammtr, S(., Sattler. 
ti SöitmgcS, F., Graviranst. 
Grüiilt, ($., Photoar. 
Attl. 
Hollmann, F. W., Taptz. 
Stnmbatb, 9t., Db.Slellntr. 
Milan, SB., Ww. 
9!tljt, SC, Kfm. T. 
Nicleck, Th., Galoano- 
plastiker. 
PanmaS, G., Schloncr. 
— L., Wiv. 
R Manii,L.,Mechan.Werk- 
statt. 
Sabin, R.. Kfm. T. 
— L, Rtntitr. 
— & Reut, Spitztnpapier- 
ft-rl. T. 
Thiel, B., Ww 
Weiland, ®., Porlitr, 
9 E Schrotet, I., Kfm. 
(Köpeniikeislr. 152) 
V. Wende, ®., Beiw. 
Beyet, K., ütlntr. 
BroeLer & Filier, Papier 
grosjljMg. T. 
Btnnn, F., Hankdien. 
Freund, D., itfm. 
Goersch, P, Dütensbrk. 
öroiiiiiaim,' H, Kaptll- 
mitr. 
— I., Ledtrw'rsbrk. 
Hanse, H„ Gärlntreibt- 
sitzeri». 
Hei», K., Schnhm. 
Kasche, M., Controleur, 
fltsjltr, M., Goldarb. 
Kithm, R., Lehrer. 
— !!)., Aeiseiid. 
Lingimu, 91., Kutschet. 
Link, 9t„ Ltdtrwrsblk. 
Maeriktr, P., Modistin. 
Schlichting, M., Ww. 
Schulz, ft„ Maurer. 
Spiesete, St., Slgent. 
Voigt, E„ Näherin. 
10 f. a. Melchiorstr. 25. 
E. Schwarz, E., Lederwr- 
fbik. 
Klinik d. Dr. S. SJogtt. T. 
Manck, (£., Maschinist. 
Sltunmim, F. O., Colo- 
utalroitiblg. 
Ptessel, St., Rtnbant. 
Ttubtit, CS„ Ww. 
Wcruckiiik, E., Ww. 
Wicgtl, I., Post-Slssist. 
— E., Hebamme T. 
Wiggcrt, <!„ Siitimmat- 
hdlriu. 
Melchiorstr. ->■ 
11. 12 s. a. Melchiorstr. 24, 
E DtenSkc, H, Stobt» 
tieroibii. 
(Zossenctstr. 8.) 
V. Böttcher, H„ Portier, 
äletfni, S).„ Fobillin. 
Skthimim, (?., Kfm. 
Benbix, F, Kfm. 
Fischer, F.. Frl. 
Lad, St., Kanzt. Rath. 
Luzke, P., Biergrotzlidt. 
älichftr, K., Kfm. 
— O., Kfm. 
Schimpff, P., Ksm. 
Snecow, K., Schankw. 
13 E Heidttgolt, F., flfm. 
Aschenbrcimer, P., Pho> 
logt. 
Faust, Rentier. 
Hirsch, B., Ksm. 
Hoigt, G., Kfm. 
Kühnel, £>., Schnhmmstr, 
jDiiuich, 6., Crim. Wacht- 
mstr. 
Rieb, K., Änchbind. 
SchapalS, St., Modistin. 
Schneider, K., Lehrer. 
Strach & Co., I., Adress. 
Verl. T. 
Weber, SB., Malerrnstr, 
14J. o. Michatlkirchstr. 1. 
E Benttl, F., gtt. Sach- 
vti stand. 
V. Kaiser, G.. Fuhrh. 
Sind) umtut, C., Taptzmslr. 
Bcrneckcr. K„ Lehrer. 
Ditfotu, E.. Frl. T. 
jolj, Sl„ Destillat. 
Dickow, 
liurmau», F., Zeichner. 
Rücker, A„ Ww. T. 
— Nachslg., 8t., mechott. 
Stickerei. T. 
Seidel, C., Privatim. 
Urban, M., Ww., Gemüse- 
hdlrin. 
Weber, St., Mater. 
Michaetkirchstr. -> 
16 geh. z.MichaeIkirchstr.43. 
16 E Woznitzk», 8., Dr, 
Sanit.Rath. 
am Ende, St., Rentiere. 
Fiedler, H., Kutscher. 
Große,N.,Bücher-Revisor. 
Pribbenow, M., Ptättanst. 
Reger, H., Nendant. 
17 f. a. Schmibstr. 1. 
E FiienS. 
fflirr. b. Gornis.VtMolt. I. 
Gerhardt, F., Kas. Wärt. 
Hamann, B., Käsern. 
Jnspect. 
MertenS, F, Garniiou- 
utnualL Jnspett. 
Sttrle, K., Kas. Wärt. 
Schmibstr. -> 
18 E Rosenow, 2., Fabrk. 
bes. (Echmibstc. v) 
V. Hämmtrlwg, H., 
Schuhni. 
Sets, ©., Comptoirist. 
Förslerling, F., Cigarren^ 
@olb&rg," E, Ww. 
ljblfl. T. 
Solbbcrg, 
HillringhanS, M., Sßri' 
ualitrt. 
Hinzmann,C.,Tischterinstr. 
Kern, St., Lehrer. 
Kubusch, K., Ww. 
Liudeuheim, I., Ingen. f. 
Müller, C., Tischlernislr.7'. 
Sthacfer.H, Bnchbrntkbes 
Schmidt, E, Graveur. 
Schönlierr, H., Siur. 
Ässist. 
Senibroosli.E, Rentiere. 
19 E Echt ober, C. §.J„Kfm. 
V. Seibt, R., Hauswart. 
StmM, SB., Sagerucnualt. 
Sietgmaim, G., Sieauit. 
Btoebtmann, C., Ww. 
Eytich, St» Frau, 
ölnltui, H., .vanSditn. 
Karde, H., Bnffctier. 
Krämer, SB., K>m. 
ffiriimiioro, E., Clavierarb. 
Landsbtrgtr, A., RechtS- 
aiuu. 
Langer, F., Kaff. Bote. 
Molche, St., Kfm. 
Molchmsky, G.,Scha»lw. 
Mossan, A, Ww. 
Paeichle, F., Hausdien, 
Echter, H, Ksm. 
Schröder, C. St. L., Frau. 
T. 
—& Co.,J.,Weingtoßhblg. 
Thiele, E., Schmieb. 
Wetnicke, G., Schntibtr- 
mitt. 
20 E Lesstr, E., Frau Pros. 
V. Gröschler, I., Tapez. 
mstr. 
Böning, L., Posamenl- 
instr. 
Bürmonn. M., Ww. 
Daner, M, Ksm, 
Gärtner, 9l.,Sdf)utidtuiiltr. 
Güulhtr, C„ äcbertoiftiil. 
ftgnti, F., Cifeltnr. 
ilbebrandt, G., DrechS- 
lermstr. 
Kahl, F., Hosfischtrmstr. 
Kaltmann, V„ Dameil- 
inänttlsabrl. 
— I., flfm. > 
Stüljii, C., Ww. 
Laslow, S„ Bur.Voistth. 
Rtibeholz, St, Seiseusteb. 
Roltmanu, N., Priuatitt. 
Schrtibcr, E., SBw. 
Scope, (8., Housbitn. 
Zitmann, I., Pol. Wacht- 
instt. a. D. 
21J. i. Joftphstr. 1. 
E. Vicvtiianu, L.. Ksm. 
(Franlfiirler Silltc 115.) 
V. Reichet, SB., Friseur. 
Silier, St., Btiestr. 
Doffow, St., Ww, 
Frisch, St., Sitnlitt. 
Ptnlnhn, C.,Slgtntnrgtsch, 
Nother, P., Fabrk. Direk¬ 
tor. 
Jostphstt. -> 
22 E Garbt'scht Erben. 
E Ki^pcke, St., Ww. 
Säfiiilck, M,, Coloniatwr. 
IjMg. T. 
Ebert, E. u. O., Gtschw. 
Egger», SB., Lthrer. 
Franktnbtrg, H., Stfm. 
Hansen, SB., Stfm. 
Aloningcr, G., Rechn. 
Rath. 
Lehnigk, H., Portierfr. 
Mindermann, H., Stfm. 
Schindler, P., iicdccatü. 
— I., Rentiert. 
Schnricht, I., Kfm. 
- R., Stfm. T. 
Trendtl, F., Ditect. T. 
Tucholöly, R„ Rentiere. 
Ilicknick, O., Schuhni. 
23 E Schtotdtr'scht Erbtn. 
piffiiiightiiiS, O., stfm. 
ikeiser, O., Popicrhdlg.1'. 
23 Klunpel, 91., Schneider. 
Kuape, St, Schncidermslr. 
Maugler, H.. Plättenn. 
Müller. ©., Munk. 
Statt), O.. Ingen. 
v.Oisbach.E.,vw.Hauvtm. 
Pauslian.M, Bur.Beamt.^ 
Pttusi. E., Schneider. 
Schnchhardl, F., Fabrlbes. 
SBtgnitr, O., Britstr. 
24 E Rostnthol, M., Ksm. 
V. Mtnztl, O., Portitr. 
Eckttt, L„ Ww. T. 
GlaS- ii. Steramotocrlc 
WeißwafferO.L. Filiale 
Berlin ()• Nachtrag,) 
Jonas, 3t., Rentier, 
strafft, L., Rentier, 
Lohmonn. 9t., Jngtn. 
Ludnowili, SB, Stfm. 
Lufldmck-WafftrhebuiigS 
Grs. Kraust & So. T. 
Nelke, I, Schoukw. 
Räder, M., Fabrkbes. T. 
Thtdinga, St, Kfm. 
SBiiitelmonn, G, ÜJJatet- 
mstr. T. 
Kaiser Fiaiiz-Greiia- 
dier-Play. ->■ 
SO. Mchaelkirch- 
straße. 
Mitl aelkirch- 
Pl. 
flöet- 
niifcrftr. 
Wustetbs.SIr. 
MichaelBr. 
-<r Michaelkitch-Platz. -> 
1 s. a. Michatlkirch-Platz 14. 
E Benttl, F, Schuhm. 
Ob. Meister. 
V. Kaiser, G, Droschk. 
Go^dschmidt, Sl„ Ww. 
Krüger, E., Ww. 
Kuukel, I, Gärtner. 
Pohlinaiin, St., Schneidet. 
Schnitz, C, Gastw. 
Thiele, St, Fnsent. 
Wiggeit, Sk, Stohlciihdttin. 
LBinkclmaiin, G, Maler 
instt. T, 
2 E Poser. F, Prioolitr. T. 
Slrnolb, eh., Handarbtrin, 
Berl. Schmicdc-Jnnimg.1'. 
Btckman», SB., Sdjiitjni, 
Dohuit, E, Lehrerin. 
Ein-»ndS!ttk0usS-Gcschäft 
btr Sicrlmcr Schmitde- 
Jnnuua, e. G. m. b. H. 
Gulzow, M, Ksm. 
Hockart, E, Tischler. 
Kitseibach, P, Maschutenb. 
Sltügtr, B, UJfatcr. 
Man, P, Ttppichwtb. 
Poser, M, Frau. 
Tschitschmauu, W,, Hau- 
delsm. 
Wallach, M, Ww. 
ticbolb, C, iHütcSugr.T. 
, St. Michaelkirche. 
V. Langt, F, Küster. 
Bayer, O, Strchiteet. T. 
Bcndoiff.Th, Pensioiiair. 
Faika, I, Psarrtr. 
Franz, E, Ww. 
Ftendenseldt,E,Spedit,'r. 
Greiser, M„ Magistr. 
Stet. 
- 9t, Ww, 
Heytke. E, Bnr. Stsstst. 
Kupseinagel, I, Bahn- 
beamt. 
Majuntle, K, HauSdien. 
MaliSlt, I, Kaplan. 
Schitbtl, O, Portier. 
Slyntider, I, Scitchendien. 
4 E Kneife, F. W, Stgcnt.T 
Fuchs, I, Fabrlbes. T. 
Geuvtl, R, Graveur. 
Halbtrstam, SB., flfm. T. 
.errat, P, Maschinennistr. 
Lossni, F, HauSwaith. 
Pnrschle, P, Photogt. 
— I, Ww. 
Ritts, C, Bäckeunstt. 
Sackut, F, FondSmaller. 
Schitle, N, Schrlstsetz. 
Zollmanii, G, Schlosser. 
6 E Ruhm, SB., Töpsermstr. 
Baiimgart, P, Schnhm, 
Cohn, I, Kfm. 
5 Co hn, S, Stfm. 
Eckstein, P, flfm. 
Efrtm, I, Vertret. 
fncke, C, stfm. 
»Hin, C„ Tischt«. 
Hammel, L, Buchdruck. 
Hafftnstein, R, Schlächter- 
instr. 
Hecht, H, Stbtrrorfbrt. 
Hcrrmann, B, Ingen. 
Horn, 9t, Rtiititct. 
Jglick, S, Kfm. 
Katzltt, G, Asm. 
Stolm, L, RciUitre. 
Mautntr, SB, Stfm. , 
Rcitemeier, Slrchilch. 
Sasse, 91, Wildhdl. 
Schiefe, 91, HauSdien. 
0 E Nithustn, G, Rtntitr. 
Surr, F, Sianlvotstth, 
Slanck, St, Fabrk. T. 
Bock, L, stfm: 
Diiikbtrq, M, Fabrkbts. 
Galke, 6, Strflm. 
GitSltt, Th, Tischltr. 
Habtbanl, Si„ ■©tmüfe- 
hdltin. 
Hotucit, G, Lehrer. 
Htizbcrg, C., Weber. 
Jacobsohn, H, flfm.T. 
Sllamlu, R, HanSditn. • 
fitui), F, SB». 
Mamrotb, H, Fabrkbts. 
Mori», L, Fnlirh. 
Pintsch, E, Ww. 
Slteckt, E, Klcinpncrinstr. 
Sachs, Th, Stsm. 
— 3, Malltt. 
— E, Frau. 
Sattler, Mnsltrztichn. 
Schwarz, P, Ww. 
7 E S!enscld, M, Ritter- 
gutibes. (Scniileiftr. 8.) 
AhtendS, <9, Fabrl. 
91|djrr, M, Kfm. T. 
Biozait, D, Ww. 
Ciitlam, St, du). Rechn, 
ilinlfi 
Gltlt, St, Kaff. Bote. 
Emanutl, L, Kfm. 
Futdländer, L, Kfm. 
Ruths, M, Ww. 
Getlach, 9t, Kellner. 
Gotling, C, Stfm. 
f amptl, R, sttllntr. 
tmzt, P, Fabtlbtf. 
Stimtzich, F, Bodenmltr. 
LeIima»n,W, Buchbindtr- 
instr. 
Mädler, B, Ksm. T. 
Pech, R, Maltrmstr. 
Pohland, 9t,MttaIlbiück. 
Pohlt, 91, Dr, Schuliii- 
spett. 
Schlcfiugn, ©., flfm. T. 
Sdjuiibt, O, Hiitm. 
Spychalsli, 12, Colonial- 
wrhdlg. 
Boigt, L, Schntzm. 
gimmmiiaiiii, H„ Milch- 
Pacht. 
8 E Busse, O, Rtntitr. 
V, Gipp, St., Schichui. 
Stltenberg, M, Stfm. 
Auibt, SB, Fleifcherrnftr. 
Bahr, F, Ledtrwrsbrk. , 
BitSlaner, C, stfm. T. 
— & Co, C, Gctreide- 
Connniss. T. 
Sluchwald, E, Btiestr. 
Cohn, H, stfm. 
Fiedler, F, Schntibtr. 
Fischet, P, tlhrenhblg. 
Fliese, S(, Taptz. 
Gtiigt, St, Mauttr. 
JodekSnis, I, Binmtn- 
hdlg. 
Levy, G, Fian. 
9lansch, K, Schneider. 
Schtotbtr, U, Stfm. 
Stilo, H, stfm. (f. Nach¬ 
trug.) 
limtiiborftr, 9t, stfm. 
Wittkopf. F, Fabrl. 
Zobelt, St, Ww. 
9.10 f. a. Köptnicktisti. 121. 
E Henischel, Ü1!,Renticre. 
" tDreSden.) 
V. Ribinann, K, Haus» 
vttwalt. 
©trln Ji, N, Ww. 
©roß, H, Gastw. 
Hammer, O, Priualitr. 
(s. Nachtrag.) 
Holzapptl, St, stfm 
Stlimmtf, C, Colonialwr« 
hdlg. 
LtwinSli, St, flfm. 
Piniutz, M, Fabilbes. T. 
Schulze, 91., Colonialwr- 
Ijblg. 
Schweitzer, I, Rtutitr. 
Seiler!, F, Wollwihbl. 
Slauge, F, stsi». T. 
Tuchbanb, S, Fabik. T. 
■4r Köpenicktistr. ->• 
11 geh. z, stöpcnickcrstt. 68. 
Kauft Hildebrand’s Schokolade, kauft Hildelbrand’s Kakao!
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.