Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

• t 
PS 
■ 1 
in. ih-n 
Lehrtcrstr. 
362 — 
Lehrterstr. 
31 E Stnorr, F-., üinuliidjlcr. 
(Sdjöiirbcrfi.) 
V. 3aenijdi, SS., Beamt. 
Brücke», S„ Koch, 
' älitrmeiftcr, O., Bieg. Secr. 
Stelling, E, Sleinttietz. 
(Mb, G„ Söckmnstr. 
Fiichcr.O,Ob.Post-Assist. 
Fuchs, O.', Eisenb. £ubc- 
buchschreiber. 
HlttNcr, 3.,1 iBcttmftt. 
Koppe», 5j., Steinmetz, 
fiufwa, I., Barbier. 
Staue, R„ Diätar. 
Sdjilte, H., Schaffner. 
-Sewohl, A, Polier. 
Strauß, M„ Post-Assist. 
Wolter, W„ Coudiict. 
32 E flUlucvt, H, Maurer- 
mitr. T. 
örubi, R, Haudelsm. 
Brandt, K, Bahnarb. 
Durdel, IX., Kohlenhdl. 
Olöilich, H., Ww. 
Gntbeupseunig, I., Post- 
Errr. 
Gülicher, 6, Kfm. 
Hanschic, H., Beamt. 
Hoffmann, H./Maschinlst. 
5ubc," P., Kfm. 
■ Miretschkc, G, Rangir- 
mstr. 
Meister, 6, Ww. . ' 
Merket, A.,' Schlaffer. 
Reincckc, 6., Bersich. 
SBeamt.' 
9tofe,- Sl, Zimmern«. 
Rozwadowski,' A., Lobe. 
■' "mfir." 
Schaede, St., Theat. 
Portier. 
.Seiler, Th., Ww. 
Tobt, 3t., Locomoiiu- 
heiL 
Zander, E., Schlosser. 
33 E Poiaih, Sl.,' Rciiticr. 
•• ältiiffld), O., Monteur. 
SBrEtrtviU, P.. Hilssbrems 
— C„ Ww., 
Carls, H., Schiffscai-iiain 
Föritci, F., Magistr. 
Secr. 
Godau, F, Hilss-Rangir- 
mltr. 
Hcnle, P., Locomotipführ. 
»Brnia, M, Schneiden». 
Karte«, 33., Schuhmnistr. 
. «lötet, G„ Slot. Assist. 
Nette. SB., Kutscher. 
Ochmann, A, Bodenarb. 
Polheuick, K„ Schnhm. 
Schnalle, F., Telegr. Ass 
Schoencbcck, O, Gaftm. 
Schüler. G.. Modelltischl. 
Witthnhn, H, Postschaffn. 
Zierach, ÜB., Milchhaiidlg. 
84 E. Stolpman», B, Gastw. 
Aland, Postschaffn. 
Jachan, S„ Schristscy. 
Jacobi, C, Ww. 
Kassel, G„ Waschanst. 
Koffan, O, Kaffee Engr. 
Ku»z, P., Schlosser. 
Mciuz, O., Post-Veamt. 
NienS, (£., Zngführ. 
Pieisch, E, Schmied. 
Nvfcnhagen, O, Ww. 
Schneider, St.™ Sieiichauer. 
' ©moiifelb, E., HanSdien. 
Schwarz, M., Wn>. 
• Tenber, Sir, ©tot. Assist. 
Ifriir; L., Ksm. 
85'KohIeiiplatz. 
£ Eichmaiin, W., Direct. 
(Söilinersboif.) 
Durdei, C, Kohlenhdlg 
80 E Hans, K., Ne»tier. 
(Nr. 30.) 
Albrecht, I., Schneider 
mjtr. 
Alle, G.,pe»s. Pol. Bcami. 
Soitbfc, M„ Trompeter. 
Bayer, H.. Schuhmacher. 
Stuhln, F, Cravalten- 
consert. 
Bmibt, C., Ob. Post-Ass. 
Bertram, W, Kanzl. Secr. 
81lletbcif,D., Butterbdlg. 
Damm, ÜB., Magistr. 
■ Beamler. 
Stichs, 3, Stiel. f.fein.Putz. 
«ibe, C., Postschaffn. 
Lenzel, H, Tementirer. 
GraootoBtij, M., Böttcher. 
Hansch, E., Buchhat 
»tusche!, P., Maler 
Hirschmann, I., Schlosser. 
Jaeckel, W., Bahnassist. 
«arpa, F., Bahnwäct. 
Ludwig, 81-, Bahubcami. 
Mehlhase, F.. Briestr. 
Meyer, Sl., Postbeamt. 
Miller, C., Kastellan. 
Keumami, 91., Briestr. 
Pelz, 6., Buchhalter. 
Bosselt, ®:, Maurer. 
$re«6, <&.,■ Kommission. 
Prittmami.P., Slsphaliir. 
36 91a ue, Geh. Äanzlci- 
Diencr, 
Rielenberg, O.< Post- 
schaff». 
Schmidt, O, Slrchitect. 
— d, Bremser. 
Scholz, ©., BnchIM _ 
Schulz, SL, Mus. Beamt. 
— I., Schncidermstr. 
Schulze, H., Stenogr. 
Sommer, M., Güter-Exp. 
• • ■ Äeamt. 
Splinter, O., Kanzl. Diät. 
Stähr, P.. BaLwkhbln. 
Theuerlauf, ®., Obcr-Te- 
legr. Slssist. 
Webt. A.. Ww. 
Wiesenthal, £)., Friseur. 
Iehlle, H., @er. Diät. 
gell, I, Postschaff», 
giminmnann, 81., Ober- 
Telegr. Slssist. a. D. 
37 E Hefllin, R., Ksm. 
(Gr. Lichlerfelde.) 
V Sfiesj. K., Buchbliick. 
(Sir. 48b.) 
Artus. M., Ww. 
Beweriborff, L., Calcul. 
, Briesemeistcr, O., (Talent 
■ Eichmann, 91., Poslschaff», 
Gardein, H„ @d)itln»mltr. 
Ackert, E., Ob. Dcckosfi 
cicr a. D. 
Günther., A., Schmicb. 
Hagcnau, W., Beamt. 
Hcrlle», H., Bur. Vorsieh 
Holzmüller,P.,Kassenbote. 
HaSnswSti, . P., BoHii. 
'bcan'll.' 
JaSjkiewiez, I., Postbote. 
KaepE 9t., Topogr. 
KiebPE^Sl.,Mil>I.Aiiwärt. 
Köhler. H.', Ob. Telegr. 
SliF-st. 
Krippcn^oE, C„ Pro». 
Eicitcr-Secr. 
Lebet, St., iiocomoti»fül)r, 
Lenteseld, <!h., Näherin. 
Linbner, 22., Eiseub.Pack- 
miti. 
Markwarb, St., Technik. 
Meiniirger, E., Laubes 
Secr. 
Menzel, E., Photoar. 
Miuz I.. Geyackirag. 
Modrich, M„ Ww. 
Mohr, Sl. L., Act. Ges. 
Filiale. Berlin, Marga 
rint. T. 
Ostmann, O„ Postbote. 
Pabst, H., Kellner. 
Paul, B., Klempner. 
Paniig, F., Gemüsehdl. 
tlumnof, .6., Stcinschleis. 
cheibner, J.,pc»s. Beamt. 
Schon», H., Locomotiv 
sühr. 
Schnitz, A., Ncubani a.D. 
Equlz, P., Malcr. 
Taemaiin, O., Maschinist. 
Wcndnch, H.. Schlosser. 
Will, E., Poilschaffn. 
Wiitlig. E., Klempnernistr 
ZielinSki, F., Socmiiotiu-- 
h°!,. 
38 E Colbrnnn, M., Ww. 
Ackerinau», A.,Pensionaii. 
Adam! I., Schmied. 
Barteis, S(.: Näherin. 
Bartz,. Ä., Raiigirmstr 
Bilte, L., Ziiiimcr»,. 
Blanke,iburg, Sl., Tischler. 
Damitz, H., Bahnarb. 
Di?mer, P., Bahnarb. 
Dombrowö, G., Lele^r- 
mftr. 
Engel.E.Bahusteigschaffn. 
— Sl., Schurrn. 
Falkeubeig, ,tz., Bahnarb. 
Fournier, SB., Maler. 
Fröhlich, G., Kutscher. 
Garbe, Sl., Sialm. 
Götze, L., HanblgSgeh. 
Hancl, F., Gärtner. 
Sinniger, P., Siuckat. 
sitche, 3t., Bahnarb. 
Junge, W., Ww. 
Keller, F., Maurer. 
v.KoraSzews!i, 81., Feuer¬ 
werk. 
Kräh», Th., Ww. 
Märkisch, A., Eifenb. 
Schaff».. 
Marsch,icr, 3t., Steuer- 
ausseh. 
Marwe, H., Weichenstell. 
Meier. SB., Eisen». Arb. 
Mindt, K., Bahnarb. 
Paade, F., Ranaiennstr. 
PeterSdocf, P., Schlosser. 
Plan», E., Näherin. 
Plewinski, C., Schlächter. 
Poaado, I., Knopsarb. 
Röhrig, E., Kutscher. 
Rönsch, 81., Heizer. 
Schirmer, H., Mannor- 
schleif. 
Schlautz, P., Kutscher. 
Scholz, C., Pferdehdl. 
38-Schulz, H, Schmied. 
— St., Steinmetzpol. 
Schulze, H., Dahnarb. 
Schütz, E., Steimuetzpol 
Schwenker, R., Kutscher. 
Schwindite, Q., Vliesti. 
Seustlebin, Sl., Plättaust 
That-, F., Slrchitect. 
Ueberschar, I, Portier. 
Wenier, K, Dachbeck. 
Wichmau», F., Borlosihdl. 
Whllner, M., Kutscher. 
Zillinakin,-F.. Bahnarb. 
39 E Hans, Sl, Rentier. 
V. Malichulk, F., Arbeit. 
Slbaiii, W, Beamt. 
Bach, Chr.. Architekt. 
Bübdin, M., Rentiere. 
Biickeuauer, E., Gerüst- 
verleih. 
Douath, W., Kasseubote. 
Duisch, 9t., Lackirer. 
Duwe, M., Buchhalt. 
Forberger, ®., Juwelier. 
Fuchs, I., Stfm. 
—-Voibier, SB. ijtl. 
Hammer, H., Viceselbw. 
Hausschilb, M., Juvalibe. 
u. Hiuckcidcy, C.. ficiitn. 
Knappe, Sl., Papiechdh. 
Ärögcr, @., 'Schul,mmslr. 
Liebmauu, Ä., Ww. 
Matschuck, F., Kutscher. 
Mätziug, W., Eisenb. Beir. 
Secr. 
Bleichers, P., Crim. 
. Sch«tzm. 
Münchenberger, H., Bau- 
lechn. 
SJiitubt, H., Beamt. . 
Ml.owstz, A., pciif. Loco- 
, Jioiiofuhr. ' , 
Stdfchte, O.. Kurbelsiick. 
— Sl., Port. Maler. 
JR’^ifciier, H., Kürschner. 
’ mftr. 
Nummler, 91., Wcrkmstr. 
Rutsch, N, Bahnarb. 
Schcer, M., Schmubeu- 
' birh. 
Schieritz, 9t., Jugc». 
Schmibt, O, Ob. Telegr. 
Aisist. 
Schiuicder,G., Schristgietz. 
Schulz, G., Gärtner. 
Sclnu, F„ Vers. Beamt. 
- Seiblcr. <S„ Ksm, 
Szimlat, M„ ©chinieS. 
Thamin, E.. Malerin. 
Wilhclm, E., Ww. 
Reife, SB., Gaslw. 
Meman», 6), Ob. Post- 
Assist. 
40 E Hans, St., Rentier. 
(Nr. 39.) 
Deuschel, F, Dro^euhdl. 
Dentzer, J..Stcuer-Secret. 
Fröhlich, SB., Kohlcnhbl 
Gehler. Chr., Kanzl. Diät. 
Grotz. P., %ut)th. 
Hasse,W., Bahusteiaschaff». 
Jacob & Jatubbwski, 
Durmhbtji. T. 
Hoffinau». R:, Ksm. 
Jänsch, W„ Gepäckträger. 
Kieckbnsch, Sl., Secret. 
L»htse, I., Ksm. 
Nätzker, R., Postschaffn. 
Ostermann, Th., Packnistr. 
Pelikan, L., Plätterin. 
Pictscher. H., Soumotiu- 
hcizer, ■ • r 
Priinmcl, F., Mus. Lehrer. 
Iieckwali, I. HauSdien. 
Ricthbors, F., Maurer. 
Schulz, 9t., Betriebsnistr. 
SBcrlet), Sl., Slustrafl. 
Willi»«, F., HilsSlelegr. 
Kahn, R., Ksm. 
ZelS, C.,-Maschinist. 
Zickner, P., Kupscrstech. 
40a E Regiin, 8t., Ksm. 
(Gr. Lichterfeldc.) 
V. gict!, C., Buchdruck. 
(Nr. 48b.) 
Baeker, 91., Weichenstell. 
Bengelsborf, 39., Sank' 
beamt. 
Ebers, F., Lehrerin. 
Esch, &., Ww. 
Gauer, E., Schankw. 
Gehn, D., Ww. 
Götz, G„ Zahlmsir-Aspir. 
Grautzow, C., Pol. Scutn. 
Greulich. 9t., Schlosser. 
Hentschel, P., Magistr. 
Acteuhest. 
Hocmpler, L., Schlosser. 
— F./Schueidermstr. 
Kanitz, W.. Post-Asstst. 
K-lb, I., Ksm. 
Kubach, F., Bahubeami. 
Kummer,'W., Locomotiv- 
heiz. • 
Lohbeck, SB.,Kfm. 
Metzer, F., Wellblechvress. 
Rückcrt, (£., Eisenb. Sctr. 
SBcrkmstr. 
Schumann, L., Friseurin. 
40a Starke, f?., Ksm. 
Siuxbach,O..Rech». 9taih. 
Wmii, G.,'BauIech». 
11 E Jsaa^, I., Kfm. 
(KraiiSnickstr. 21.) 
V. Balln, .6., Ger. Sccr. 
Barmte, A„ Schmieb. 
Feige, M., Dreher. 
«leischmami.N., Schlosser, 
ßtolilftr, F.,Ob.Fcucrw.erI. 
Hammel, .(£. u. S., 
. Kchueiherin. 
Hauptmaun, H., Sattler. 
Hersurth, SL, Bahnsleig- 
schaffn. 
Hirschaff, SB., Baukbeamt. 
.Völker!, 2t., Auchhalt. 
Kare, Sl.« 9la»g>er. 
Kampshentel, ©., Post» 
schaffn. 
Kehler, ®„ ©tot. Geh. 
Killst, SB., Diener. 
Kricnke, 6.,* Schlosser. 
Kroh», ÜB., Bahuarb. 
ftro/|8, B., Vers. Beamt. 
Kusserow, 9t., Dr. pbil., 
Tech». Bur. 
Lücke, F., Schaffner. 
Maatz, Sl., Mitchhdl. 
Müller, C., Bur.- Diiu. 
Siebe, O., Ob. Post Slssist, 
8t««,"3-, Gkimkraiuhbl. 
Riebe. B., Schlosser. 
Schäser.L., Locomoiivheiz. 
Schücidcr, H.< Maurer. 
Schreiber,W, Bahnbeamt. 
Stnhlow, (\, Ptatzmstr. 
Thal, C.; Äschler. 
Trarbach, Nnchf.,' J.,P., 
Weiiilellcrei. ■ 
Troinuau, K., SchuZm. 
Boint.'H., Postschaffn. 
SB oll jun.,' H., Asm. 
Woijhlkc. 31., Secr. 
42 E Feilsche. 9t.. Ban- 
wflr. (Duieottslr. 140.) 
V. Schmidt u., Verwalt. 
(Nr. 43.) 
Aktiengesellschaft für Bier> 
vertrieb. T. 
Bischoff, Sl., Posameutwr 
hdlriu. 
David, S(„ Telegr. Assist 
Diebe, H., Bur.Schreiver. 
Götze, M., Bildh. 
Herzog, G., fiocomoti». 
heiz. 
titze, SS., Cigarrenhdl. 
auctzly, I., Locomotiv- 
hciz. 
JaukowSkq, I., Steuer. 
beamter. 
Klatte, H., Kasseubote. 
Kraseman», H., Schl»ieb. 
Marschall, I., Steinmetz. 
MärteuS, A., Bau-Secr. 
Mauer, 3)1., Ksi». 
— 23., Pol. Wacht- 
mftr. a. D. 
Polil, H., Packmstr. 
Ralow. E., Schutzni. 
Schmidt, H., Ob. Post- 
-Vschlosfcr. 
Schönherr, O., Schutzm. 
Schwarz, E.. Töpfcniiitt.T. 
Stechow, ÜB.. Postschaff». 
Stein, E„ Weingrobhdlg 
SlübS, H., Maschiiieub. 
Bincenz, E., Tischler. 
Wcllniann,H.,91angirmstr. 
43 E Feilsche, 9t., Ban- 
mstr. (Ouitzoipsir. 140.) 
V. Schmibt,. Sl., Verwalt. 
Borchat, St., Lehrer. 
Douaiiei, W., Stereotyp. 
Drescher, 8t., Colonial- 
wrhbl. 
Durnick,H.,Eisciib.Beamt. 
Eruiisch, W., Packmstr. 
Fetten, 501., Ww. 
Frickert, I., Buchhalt. 
Frobeeu, L., Ingen. 
Gicse, H., Packmstr. 
steig, H., Locomotiuhciz. 
Humboldt, Ei, Ww. 
Jalab, A., Reisend, 
Latz, St., Secreiair. 
Netzband, K., Tischler. 
Prescher, P„ Post-Assist. 
Prüfer, C, Bersich. Beamt. 
Retger, K., Waffeiiinstr. 
Schacht, W., Buchhind. 
Schmidt,P.,Electrotechnik. 
Schulz, H., Schlosser. 
Schwarz,E., Osen-Nicdcrl. 
Sciscrt, E., Ob. Telegr. 
SkiÄ F., Ww. 
Ztgenet, K.,Eisenb.Beami. 
Trarbach Nachs., I. P., 
Weinlellcrei T. 
44 E Schwarz, St., Rentier. 
V T. 
Arendt, ®„ Weichenstell. 
Dartsch, W., Penstonalr. 
Golziow, W„ Rangirmstr. 
1|4 Haseloff, tf.T »MiitE ‘" 
Henmann, ($., Ks»i. 
tociie, M., Nahen», 
ohn, W., Locomotivheiz. 
Kapke, G„ Steu ererheb. 
Klause, R., PoMchaffn. 
ÄüTm, I., Ob. Telegr. 
! Slssist. 
i Laube, 91, Pol.Wachimstr. 
Lietz, G„ Beamt. • • 
, Liiidloff, F.,'Locomotip. 
heiz. 
Maa^,Gcometer.' 
Marinok, Sl., ©crncaiii. 
Müller, E., Bremser. 
Ncbert, M., Schreiber. 
Jllgbur, F., Gastw. 
Dertnir, SB., Decorat. 
Dtcemba, P., Bankbotc. 
Otto, I., BcanU. 
Rademachei, SL, Ger. Bc 
amt. 
9tettig. H., Kfm. 
9*.4ctt, F., Tischler. 
■ Schreiber, H., Mechanik. 
Schulze. H., Schlosser. 
Trarbach, ilachf., I.' P., 
Weinlellcrei. • • 
Waiiistädt, F., Schmied. 
Walter, A., Schuhmmstr. 
Zwick, E., Näherin. 
45 E'.öctlfoia&Go„ öl. m. 
b.v., F-, gnmCnfbtk.T. 
1 V. •‘DJoiiincr, Rangirer. 
Blendinger. C., Schlächter. 
Brabaud, S(„- Ksm. , 
, ,Feyer. St, Schlosser! 
'Friesecke, Bahnbeamt, 
Fntich, F./ Eisenb..Betr. 
Sctr. 
Getickt, SB.', Schlosser. 
Seine, O., Mscur. 
cllwig, £)., Fabrikbes. 
Jordän, (£., Schlosser. 
Krause, St, Schlosser. 
Kubi«,,. C„ Briestr. 
Knmtz, 81., Postbote. 
Laube, £., Schlosser. 
Lühbermaun, E., Bahnbc 
amt. 
Prochnow, SS., Schosser. 
Prütz, SB., 'Schlosser. 
Q»eskeit,J., Giühstrumps- 
hdlg. 
Rabeuow, L., Locomoiiv^ 
sühr. 
Nipp,», 9t., Schlosser. 
Scheid(ct, Bildh. 
Schmidt, W., Jtfm. 
— F., Postschaffn. 
Schob, Ä., Schlosser. 
Sihonselb, A., Bahuöe- 
amt. 
Südhältcr.C., pens.Bcamt. 
Treisse, E., Kfm. 
Tscheufchner, H.) Borkost- 
hdl. 
Ulliich, H., Schlosser. 
ÜBcibenmnn, E., Schlosser. 
Werner, E., Ksm. 
46 f. a. Perleberaersir. 61. 
E Helln»» & (so., G. m 
b. H., F., Essenzeiisbrt 
(Nr 45.) 
Bastiiic, (£., Tischler. 
Becker, £)., ©tut. Beamt. 
SBcnncwitz, F., Kanzlist. 
SBösc, F., Wcriinstr. 
Bndat, F., Kutscher, 
v. d. Busfchc-Lohe, @., 
Oberlentii. 
Daiiuehl, W., Locomoiiv- 
heizer. 
Dollhardt, äi„ Dr, pr. 
Slrzt. T. 
Feige, K., Sattler. 
Fritlche, B., Maurerpot 
Gerisch, K., Schmied. 
Göpel, T„ Schutzm. 
Gialopp, St., Kutscher. 
Hesse, K., Bnchhait. 
Hoffmaun, E., LoconiotiP- 
heirer. 
Krauie, H.. Post-Slssist. 
Kühu, K., Schmied. 
Schmeicii,' K.,-Kutscher. 
Loeper, St., Klempnermsir. 
May, F., Schlächtermstr. 
Nitze, G, Schankw. 
Oldag, W., Brempr. 
Selmert, F., Weichenstell. 
Micmann, I., Steinmetz 
SSnit, F., SBückermstL 
•<r Perlebcrgerstr. 
47 J. a. Perlebcrgerstr. 60. 
E. LaaS H., Fbrlbes. 
(Werststr. 13.. 
V. Herfurth, H., Verwalt. 
Gauglitz, G., Hoboist. 
GISmpc, E., Tassldcck. 
Jaehue, 9t., Kanzlist. 
Patzwald, W„ Näherin. 
Preuß, @., Papierhdlg. 
Rehagel, St, Schutzm. 
Ritt» er, E., Näherin. 
Roblick, SS., Postbeamt. 
Schlegel, C, Beamt. 
47 Sdjmidf.'li.. Smr.MY 
Schulz, G., Invalide. 
43 E Ricischer, P., Rentier. 
V. Löbel, Sl., Gastw. 
Bressem, SL, Kutscher. 
Söiijic, M., SBalmarb. 
Gomckc, F., Locomoti» 
führ. 
Gore, F, Kutscher. 
Güutlier, H., Steuer» 
Slusteh. 
f ebert, P., .Schuhm: 
ennigS, A., iocoumlilJ: 
Heizer. ' 
fituiljvr, E., Schmied. 
Preiifj, G., Buchbinber^ 
■ mitr. 
Sdimidt, L., Slenlierc. 
Schöncich.H., penf. Bahn 
beamt. ■ ' 
Sdjrnbi-i, y, Drechsler. 
Schumann, Ä„ Post'Assist. 
©eifert, B., Seifenhdlg. 
Tonte, H., Dermietherin. 
Urbitnick, L-, 9teuticrc. 
Woiter.J., penf. Schutzm, 
48a EKiäi»er,B..Bananier, 
. (Winterfclbtstr. 30b.) 
V. SdjnipcrS, SB., pens. 
,2fil»i.. 
Flfcse,.®., .©Srtnct. 
ötici'ke, 9t., GeschäftSdie». 
Häuffchild, G, Schlosser. 
Hartmaim, W, Kft». 
tein,.Sl., Ww. - 
aral, $$., Kutscher. 
Kaufhold, H, Buchbind. 
Kendziora, I., Schnhm. 
Kempf, Th./ Tapez. 
Klnaert.'V., Gastw» 
Koch, I., MüchhdL 
flopp, 6., Ww. . 
Stra(O^), O-, Maler. 
Kuchiuta. 3„ Bahiigrb. 
Knutze, Ä., Locomotiv- 
führ. 
Ladicriuund, St., Omuib. 
Schaffn.. 
Lange, (51., Kutscher. 
Meyer, O., Postschaffn. 
Mondwolf, F.. Hilfs-Ger. 
Poiizieh. 
Nücker, M., Klenipnermftr. 
Schneibcr, F., Sffiiu. 
Schumann, !!)1„ Stlcmpiicr. 
Wolff, E„ Uocomotiotuljr. 
48 b E Zeglieu, 9t., Jlfm. 
(GrLichterseibe.) . 
V. Fiel, (£.. Buchdruck. 
Bauer, P.,Ob.Post Slssist. 
Becherer, St, MiidipScht. 
Berudi, SB., Hilfsbrems. 
Bornes, H., Postschaffn. 
Busse, W., Ob. Post-Ässist. 
Dommnitz, F., Maurer. 
Eickselb, (£., Stfm. 
Franke, 2)1., Wageuwärt. 
Fritz, 91., HilsSbietns. 
Füllgraf. Näherin. 
Glaser, F., pciis. Feuer- 
wehrin. 
Grass, R., fifm. 
Heuschel, C., L b.Post- 
Sliiist. 
Hetz, H., Schmied. 
Hoheulteiu, H, Hofschan- 
spiel. 
Jlicob, M, Schlyffer. 
Slots, $S-, Crim. Wach imstr. 
Krüger, SB., Lehret.'' 
Kulle, P., Ob. Post-Affist. 
Lahayuc, C., Heizer. 
Lange, SB., Autsch. 
Lernst, F., Siellm. 
Marfieroiti,9t„ Postsdiaffn. 
Nachowsli, W., Kutscher. 
Nathan, E., Nentisre. 
Nürnberg, H., 91ohileg. 
Slömmcrt, F., Stat.Slfiift. 
Notheiiburg, 91, 
Nefcrcudar. 
Nubolph, B., Kfm. 
Schlich, A.,Ob.Poft-Assist. 
S^imneberg, St, Post- 
Szyperret B., Stanzt. 
®iätat • 
THIemke, F.. Maurer. 
Valentin, SS., Kellner. 
SBogel, F, Photoar. 
Boaclmmm, F, Ww. 
Wählisch, K., KohlenpL 
Weinert, L., Beamt. 
Wenger, SB., Schrisiftcll. 
SBittfotfj, T, Eisenb. 
Schaffn. 
Mröm, M., Gärtner. 
48c E SScrrmami/S., Stein- 
IjbL T. - 
Annscheck, R., Srcrct. 
BayerSborfer, I, Schnei- 
' dermftr. , 
Bocksch, 8t., Bahubeamt. 
Tzasch, E., Waiircr. 
Eiert, W, Maurer. . 
Feucrherdt, Th, Werkmstr. 
Hohn, si, 
.Schließ 
•ßol,!ruft, <f, Olaiü« 
Hub»« C. 3l,C!wr( 
fflcriitadi, C. ii,ramni 
Kuchnaiin. iti, (tSim- 
Kuhule, ts„ «)ilMi ' 
«•utiiicr, Sl, Sniikr 
Scitmcicr, (E. 
Siinan, H. sinn 
Lo,chke. O. ttutwr 
Slicdioiusti, i|, 
Müllct.Sl.T°,im„ch" 
Zlchttt, y. ;>un„ll,t 
ffilllcheuciil;, (,). i,raml 
Schindln, Sli, 
Schwellte, (5, 
Timui. O, Staun 
Weudland, M, fiewr 
Woigt, M., 
49 E Bank f 
©criustlt. w n, b v, 
8{ ■ i'iriMluri'i, 
Sllkccht, St, JU|itlt(ii!i», 
Sliftit. “ 
Bier, C., SBilMi 
Fnsch. P, Üuriilmlt 
Gritichke, S, Sdinui. 
Günther, L>. r««». 
Heldt, E, tiiv 
Hohngaiic», £>, 
- .druck. 
Karrasch, C. i'ga'iiMi», 
heiz. 
Kuoll, G, Sdilejiti 
Lehmaun. 3, jl,KflUivir, 
Lempe, I, ,vibti 
Linie, Q, Aoluimt 
Paul, 31., tiiilniiiti afiiit. 
Kogge, W, uimdm 
Roy,-H., 3iiii,im 
Echackow, SsJ, 5it)(oiitj, 
Scheel, H, iindilioii 
Schlülcr, ü", 8,161s 
tmrsäail T 
Sdjmibt, li, t!m 
■@d)5iicfclii Jl \.nutr. 
Somuiei, }!, Jmwiial 
SBicmti, B. Sjiitiii!, 
60 EGifllllnMi, (?, Eiytii. 
Bohni, Sl, Siiiicr iiioint 
Busse, .6, 5dmlim 
Geike, (S, isitimnu 
Grimm, A, SdumSir. 
Homuth, M, tii» 
Horn, 31, ’l'r.tnt. 
Hübner, M. l!i» 
StaznljliiiSti, .'I, btiiy. 
Sliifirlj 
Kohlstiud, 81, £6 $«#. 
Slssist. 
Sublim), Pb, Iiidjltr 
Blauste, sy, ilutidier. 
Alickiey, 31, jVro 
Psitzenniaici, (i, Sdjtitai. 
SjJoioitj, ll'f, ii!i» 
Preuss, I, ll!onli(iaiiii 
9tiecke, SB, .Ulunpitaniiii. 
Sauer, Lj, ifinuuioliu1 
Heizer. 
Senat, F, Srliiüiil. T. 
Sdiirrmoiin, C, Stuhin' 
stell. 
©chrcicr,® ,(?lfdri)Ji’djiiiE. 
Schulze, Sl, Met. 
Seering 9tnd)T, 4, 
Destillat T. 
Suhre, G, Jt|»i 
Tschulchle, (i, Schmik . 
Walter, 81. äiorloillltL 
jBiWaim, M, M-ff-l-r 
SBoipitzlil, W, Sluiti- 
Beamt. 
Wimscheit, 31, Bn Jini 
51 E Ocljmc, M, iim. 
V. ©einte, C, 'liortKf. 
Bcck, Sl, SiiMniiian«. 
Böttcher, 0, älaljnatj. 
“)iücknei, 31, SDabnort 
Buchmaim, (S, slutM* 
Frank, G, Ww. 
Fuchs, I, Gdjlofier. 
Gembeig, F, ilutidjcr. 
Gloiiii, Sl, tlicnlmr. 
— E, Sffiy. 
Heimle, P, Ob P-I>- 
Hübucr^ O. Himde««- 
Kloppmami, Th, $«nA 
Skramer, 0, Ksm. 
Strüger, SB, SdjuO«- 
fiiero, H, Kulschcr. 
Man, W., «mii 
NeUMaiui,F,Eijeiib ««t. 
©ccr. 
Scharf, E, SBtrtaftr. 
Sqönling, R, jjlci|4n' 
' mstr. „ 
Schwarz, A, Ww. 
Teschuer, 0, Bucht!«», 
Beizer, I, 23»- . 
Zcitz. 91., Serseaiil. 
JUalzbier-Brauerei Christoph Groterjan, Berlin N. spec..- {Smtt1a,s>^pbftkMa(^rl3^0$^
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.